Αποζημίωση λόγω απόλυσης με τους Ν 4093/12 και 3863/10 (UPDATE)

ΝΟΜΟΣ 3863/2010 Άρθρο 74 και ΝΟΜΟΣ 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 2 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α’), πέρα από τα οποία οι απο­λύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ­μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

2. Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέ­ντε (5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δε­καπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20), απαιτείται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προει­δοποίηση έξι (6) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατό­τητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α’) και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α’).

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό­μενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες δια­τάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

[5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:

«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αναριθμείται ως Β΄ και η περίπτωση α΄ αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

 «Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.» 

(με τον Νόμο 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5) ]

   3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμ­βασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μη­νών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ­λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

4. Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποί­ων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συμμετέχει με:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπλη­ρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτασφάλισης των ασφαλισμένων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με τα οποία θα προβλέπεται:

α. Η ανάληψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφά­λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης.

β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των απολυομένων στα προγράμματα εργασίας των μακρο­χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράμματα βαρύνει τον κλάδο ΛΑΕΚ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρι­σης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυ­λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

8…

Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 ισχύουν τα εξής από 12/11/2012

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

καταγγελία με προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών

1 μήνας

1 μηνός

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ.έως 5 έτη

3 μηνών

2 μήνες

1 1/2 μηνός
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνός
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη

4 μηνών

3 μήνες

2 μηνών
8 έτη συμπλ έως 10 έτη

5 μηνών

3 μήνες

2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μήνες

3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μήνες

3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μήνες

4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μήνες

4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μήνες

5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μήνες

5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

4 μήνες

6 μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 6 μηνών

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών
(Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 -2005 άρθρο 4)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

από 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια

 
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/apousia/

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΔιΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΝΚ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ( ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ )

Advertisement

1.047 σκέψεις σχετικά με το “Αποζημίωση λόγω απόλυσης με τους Ν 4093/12 και 3863/10 (UPDATE)

 1. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΜΑΙΟ 2008 ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΟΧΤΑΜΗΝΗ, ΜΕΧΡΙ ΔΗΛ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 08, Κ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 09 ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΕΑ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ, Ή Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ? ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ? ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΓΕΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

  • μπορείς να μου πεις ποιός ήταν ο εργοδότης σου? ρωτώ γιατί αντιμετωπίζω παρόμοιο πρόβλημα σε ΜΚΟ.

   • Παλαιότερα ίσχυε οτι επιτρέπονται μέχρι και 3 συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια αναγκαστικά πρέπει να είναι αορίστου.

   • νομιζω ισχυει το ιδιο δεν το εχω ψαξει να σου πω με σιγουρια

  • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣΑ 4 ΠΑΙΔΑΚΙΑ..ΑΥΤΗ ΜΕ ΕΙΧΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ..ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ 5 ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗΝΥΜΑ..ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ.ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΜΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΔΟΥΛΕΨΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ ΕΝΣΗΜΑ..ΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΑ?ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΕ ΟΤΑΝ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ?ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ?ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑ..ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΞΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΑΤΗΣΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ..ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΑ?

   • δικαιουσαι και αποζήμίωση και αναλογία δώρου πάσχα …και δυο μέρες άδεια για κάθε μήνα εργασίας και και αντίστοιχο επίδομα αδείας για τις μέρες αυτές και αφού σε απέλυσε πρέπει να τα πληρώσει …τώρα για τον ένα μήνα αστον καλύτερα γιατί πρέπει να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ να της κάνει έλεγχο το ΙΚΑ κλπ βεβαια μην τα ζήτήσεις σαν χρήματα τα ένσημα γιατί ειναι παράνομο …πάντως αν δεν τα πληρώσει τα νόμιμα να πάς στην επιθεώρηση εργασίας

  • Παρακαλώ, εργαζομαι σαν τεχνικός προίσταμενος σε συνεργειο αυτοκινήτων 14 χρόνια,ποση αποζημίωση δικαιούμαι σε περίπτωση απόλυσής μου με τα νέα μέτρα? και αν έχει το δικαίωμα η εταιρεία της επιβολής του τετραημερου?

  • Απολύθηκα από την εργασία μου πριν μια εβδομάδα μετά από 7 χρονιά δουλειάς στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης μου μαζί με τον λογιστή ισχυριζόμενος την κρίση αναγνωρίζει το ποσό της αποζημίωσης αλλα δεν μου το καταβαλει με την απόλυση αλλά σε 8 δόσεις. Του είπα οτι αυτό είναι παράνομο και πως αν δεν έχει λεφτά για την αποζημίωση τότε να μη με απολύσει καθόλου. Ισχυρίστηκε ότι έχει ρωτήσει την επιθεώρηση και ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει. Ποια είναι η γνώμη σας; Ακόμα δεν έχω υπογράψει τίποτα.

   Ευχαριστώ

   • μπορει να κανει δοσεις αλλα μεχρι ενα ποσο και αν δεν τις πληρώσει θα κηρυχθεί παράνομη η απόλυση τώρα με αυτές τις δόσεις γίνεται χαμός ..και δεν ξερω αν τελικά αυτό το μέτρο ειναι σωστό …πάντως ρωτησε σε μια επιθεώρηση εργασίας η ζήτησε να σου βεβαιώση γραπτώς η επιθεώρηση πως μπορει να γίνει η καταβολή των δόσεων και σε καθε περίπτωση αυτό να αναφέρεται στην απόλυση …δηλαδή στην καταβολή της αποζημιωσης πάντως οι οκτω δοσεις είναι πολλές για μια σχετικά μικρή αποζημιωση …

 2. ΟΧΙ ΜΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  κΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η γσεε ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ … ενδιαφερονται για τους συγγενείς τους , τα παιδιά τους και να κάνουν μπιζνες με
  Για να την κάνεις αορίστου η να διεκδικήσεις ως αορίστου χρόνου δικαιώματα και αποζημιώση πρέπει να πας δικαστικά..
  Πάντως με την λήξη της συμβασης μπορείς να πάρεις επιδομα ανεργίας ενω αν παραιτηθείς το χάνεις αυτο το δικαίωμα.
  Αν σε πιέζουν κάντους καταγγελία στην επιθεώρηση εργασιας

 3. γειά σας. είμαι υπάλληλος σε εταιρά για 9 χρόνια, μου χρωστάνε 3 μισθούς κ δώρο χριστουγέννων. απολύθηκα και ο εργοδότης μου ισχυρίζεται πως δεν έχει χρήματα να μου δώσει. θέλει δέ να δώσει επιταγές 8 μηνες αντί αποζημίωσης. πως και που κάνω καταγγελία (περιοχή χαιδαρίου), ποιά είναι η διαδικάσία που ακολουθείται? ευχαριστώ

 4. Πρώτο απολυση χωρίς καταβολή αποζήμιωση ειναι παράνομη..
  Δεύτερο επιθεώρηση εργασίας υπάρχει νομίζω στο Αιγάλεω
  Τρίτο συμβουλέψου δικηγόρο και για το ενδεχόμενο αγωγής για παράνομη απόλυση

 5. Η γυναίκα μετά την άδεια μητρότητας προφυλάσετε για ένα χρόνο από την ημέρα του τοκετού ή από την ημέρα που γύρισε στην εργασία της μετά την άδεια.Δηλαδή αν έχει γεννήσει 31 αυγούστου προφυλάσεται μέχρι τον επόμενο Αύγουστο ή αν γύρισε στην εργασία της 10 Νοεμβρίου προφυλάσεται εως τις 10 Νοεμβρίου του επόμενου έτους?Περιμένω την απαντησή σας ευχαριστώ.

 6. εργαζόμουν ωσ γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο από 22/02/202 έως 11/03/2009, με ασφάλεια ΙΚΑ. Απολύθηκα και θέλω να με ενημερώσετε πως υπολογίζεται η αποζημίωση.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας

  Ζωή Λαμπροπούλου

 7. 6 έτη συμπλ. έως 8 έτη αποζημίωση 4 μηνών με το τελευταίο μισθό συν αναλογίες δώρου ΠΑΣΧΑ , επιδόματος αδείας ημερών αδείας 2009

 8. Γα lora Προστασία εγκύου
  Δεν το ξέρω θα το ψάξω και θα το βάλω αυριο

 9. παρακαλω για την βοηθεια σας. επιασα δουλεια σε καταστημα ορθοπεδικων ως εμπορουπαλληλος την 11/2 και δουλευα εως 6/3.με αναγκαζαν να πηγαινω με το αυτοκινητο μου σε νοσοκομεια ικα και αθενεις μεταφεροντας προιοντα κ.τ.λ. οταν διαμαρτυρηθηκα μου ειπαν οτι ειμαι υποχρεωμενη. σημειωτεον οτι δεν ειχα υπογραψει κατι τετοιο και δεν μου δινουν την συμβαση εργασιας μου και δεν μου δινουν την απολυση μου γιατι την στειλαν με δικαστικο επιμελητη στον οαεδ. θελω να συνεχισω το ταμειο μου και δεν μπορω. εκανα καταγγελια στην επιθεωρηση και θελω να μου πειτε τι αλλες κινησεις πρεπει να κανω γιατι οι ανθρωποι ειναι αδιστακτοι. ευχαριστω παρα πολυ

  • kalispera kai egw ergazomai se katastima or8opaidikwn apo tis 7/2/2007 san upallilos grafeiou alla fusika ektos apo auto kanw kai diafores alles douleies opws to na pigainw se nosokomeia kai na topo8etw nar8ikes kai polla alla.Tin douleia tin eixa vrei mesw oaed pou epidotouse 18 mines ergasias.tous prwtous 19 mines douleva 6 meres tin evdomada panw apo 8 wres,xwris repo.ektos autou to wrario einai spasto pragma pou den me eixan enimerwsei apo tin arxi.ektos apo ika plirwnw kai teayek.parakalw enimerwste me ti apozimeiwsi dikaioume dioti apo ta legomena twn ergodotwn mou i 8a me apolusoun logw»krisis» i 8a kuriksoun ptwxeusi kai epese stin antilipsi mou pws 8a anoiksoun alli epixeirisi.euxaristw.

   • κανονική αποζημίωση με βάση την προυπηρεσία και επιδόματα άδειας και άδεια για το 2010 …και αναλογία δώρου πάσχα

 10. Απο την επιθεώρηση εργασίας τι σου είπαν …
  Η απόλυση για να είναι εγκυρη πρέπει να κοινοποιηθεί σε σένα και μετά στον ΟΑΕΔ …διαφορετικά είναι ακυρη και παράνομη πήγαινε σε δικηγόρο

 11. θα ήθελα να μου εξηγήσετε, αν είναι εύκολο,τι είναι οι αναλογίες δώρου πάσχα κ επιδόματος άδειας και πως υπολογίζονται. ευχαριστώ

 12. αναλογία είναι οτι εφόσον εργάστηκες για ένα διάστημα το 2009 δικαιούσε αναλογία για το δώρο του πάσχα και για την αδεια του 2009 (δηλαδή σε χρήμα )
  πληροφορίες μπορείς να δείς στην ανάρτηση αδειες και δώρο πασχά

 13. Καλημέρα. Εργάζομαι ως βοηθός μηχανικού αυτοκινήτων από την 6/7/2004
  Έγγαμος με ένα παιδί, Πριν από λίγες ημέρες μου είπαν πως τέλος Απριλίου θα με απολύσουν.

  Ερώτηση
  1) τι αποζημίωση δικαιούμαι γιατί άκουσα για ένα εξευτελιστικό ποσό των 800 ευρώ μετά από 4,5 χρόνια δουλειάς ( επειδή είμαι λέει ημερομίσθιος)
  2) ποιο το ημερομίσθιο μου ?

  Εάν μπορείτε να μου πείτε με την αποζημίωση το επίδομα αδείας και την άδεια , πόσα χρήματα θα πρέπει να πάρω την ημέρα που θα υπογράψω την απόλυση μου?

 14. Δυστυχώς ετσι είναι αν είσαι με ημερομίσθιο δικαιούσαι αποζημίωση (2 έτη έως 5 έτη προυπηρεσια ) 15 ημερομίσθια. Τώρα ως βοηθό μάλλον σε έχει ως ανειδίκευτο που σημαίνει περίπου 35,60 την ημέρα …
  Δεν ξέρω τώρα πόσο ήταν ο μισθός σου να σου πω ακριβώς το ημερομισθιό σου ..
  Πάντως δικαιούσαι να πληρωθείς την άδεια (2009) και το επίδομα αδείας με την απόλυση
  Και σε καθε περίπτωση υπογράφεις με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος σου

 15. καλησπερα δουλεβω σε μια εταιρια ημερομισθιος με ειδηκοτητα μηχανοτεχνητη 4χρονια και 10 μηνες και εχω συνολικη προυπηρεσια 15 χρονια ποσες μερες αδια δικαιουμε ?

 16. IΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

  Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.

 17. ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος με ασφάλεια Δημοσίου. πέθανε πριν 17 χρόνια αλλα εγώ (είμαι 39 τώρα) εδώ και 2 χρόνια , εκτός από την ασφάλεια στο δημόσιο που είχα από τότε που πέθανε, παίρνω και ένα μέρος της σύνταξης του ως ανύπαντρη κόρη και άνεργη. (το υπόλοιπο της σύνταξης του βέβαια ΄πάει στη μητέρα μου). βρήκα δουλιά αλλά πρέπει να ασφαλιστώ και στο ΙΚΑ, για να έχω ένσημα και να είμαι και νόμιμη στη δουλιά μου.
  Αν ασφαλιστώ στο ΙΚΑ θα συνεχίσω να παίρνω αυτό το μέρος της σύνταξης του πατέρα μου ή θα χάσω τα προνόμια που έχω-της ιατρικής κάλυψης και του μέρους της σύνταξης-και θα είμαι ασφαλισμένη μονο στο ΙΚΑ για νε με προσλάβουν;

 18. Δεν το ξέρω αυτό τοι καθεστώς με τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά εφόσον η σύνταξη αυτή χορηγείται ως άνεργη δεν θα την δικαιούσαι εφόσον θα έργάζεσαι αλλά απ ότι γνωρίζω στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί γενικά το καθεστώς να παίρνουν την σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων τα παιδιά

 19. Ειχα μια επιχειρηση και εγεινε μεταβιβαση σε εναν αλλο εργοδοτοτη.Οι εργαζομενοι που δουλευαν σε μενα συνεχισαν να εργαζοντααι στον νεο εργοδοτη με τους ιδιους ορους που τους ειχα εγω.Να σημειωσω οτι δεν εγεινε καποιο χαρτι απλως εγεινε μεταξι μας συμφωνια εμενα του νεου εργοδοη και των εργαζομενων.μετα απο 11 μηνες που εχω αποχωρηση απο την εταιρια ο νεος εργοδοτης απελυσε εναν υπαλληλο ο οποιος ομως του εδωσε αποζημιωση μονο για το διαστημα που τον ειχε και τα υπολοιπα τα ζηταει απο εμενα.Ετσι θα ηθελα να σας ρωτησω αν οντως δικαιουται απο εμενα η θα επρεπε να τα ζητησει οταν αποχωρησα

 20. Εφόσον έχει αποδεχθεί την μεταβίβαση …και των υπαλλήλων αυτός είναι υποχρεωμένος ..
  Αλλά γιαυτο συμβουλεύσου δικηγόρο με βάση το συμφωνητικό μεταβίβασης

 21. Καλημέρα εργάζομαι ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο. Η επίσημη προσληψή μου έγινε στις 17.01.2005. Σε λίγες παντρεύομαι και απο οτι άκουσα επειδή φοβούνται μια επικειμενη εγκυμοσύνη σκοπεύουν να με απολύσουν το καλοκαίρι. Γνωρίζω πως θα έχω αύξηση 10% λόγω γάμου. Θα ήθελα να μάθω τι δικαιούμαι ως αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης καθώς και αν η αποζημίωση θα βγεί συμφωνα με το μισθό μου ως έγγαμη.

  Ευχαριστώ.

 22. Με βαση την προυπηρεσία η αποζημιωση ειναι για 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών μισθούς , αδεια και επιδομα αδείας και εφόσον δεν τα έχεται πάρει και τα χριστούγγενα αναλογία δώρου χριστουγέννων..
  Και σαφώς η αποζημιωση υπολογίζεται με τον μισθό όπως ειναι διαμορφωμένος το χρόνο της απόλυσης

 23. μου εκαναν προταση απολυσης και τωρα υποστηριζουν οτι ελειπα αδικαιολογητα απο την δουλεια μου για να μιν με απολυσουν και να γλυτωσουν χρηματα.πωσ προτεινετε οτι θα επρεπε να κινηθω?υπαρχει τροπος να αποδειξω οτι τα πραγματα δεν εγιναν ετσι?

 24. Κάνε καταγγελια στην επιθεώρηση εργασίας …αν πιστευεις οτι δεν έχουν δίκιο …γιατί για να στηρίξουν κατι τετοιο πρέπει να έχουν αποδείξεις …
  τωρα γράψε περισσότερα για το τι έγινε να σου απαντήσω …πάντως μπορείς να κινηθείς και νομικά εναντίον τους γιατί δεν μπορεί να απολύσουν έτσι κάποιον αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να δικαιολογούν απόλυση χωρίς αποζημίωση

 25. ουσιαστικα μου τηλεφωνησαν λεγοντας οτι σταματαμε να σθνεργαζομαστε και ετσι σταματησα.οταν πηγα να λθσουμε την συνεργασια ηθελαν να μου δωσουν μονο τισ αναλογιες επιδοματος αδειασ κτλ.δεν πηρα τα χρηματα και πηγα στην επιθεωρηση εργασιας.εκι εχω μεινει και τουσ εστειλαν κλητευση για να παμε και οι 2 εκει να ξεκαθαρισει το θεμα.απο εδς και περα τι πιστευεις οτι πρεπει να κανω ???η τι θα ακολουθησει?

 26. ξεχασα να σου αναφερω οτι υπεγραψαν εν αγνοια μου ικοιοθελη αποχωρηση μου απο την εργασια μου.

  • ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ…Πάντως μπορείς να προσβάλεις δικαστικά την απολυση ως παρανομη και καταχρηστική ..αλλά περίμενε μεχρι να δεις αν θα εχεις απαοτελεσμα απο την Επιθεώρηση..
   Βεβαια αν αυτοι έχουν υπογραφή για οικιοθελή είναι λιγο δύσκολο να το κερδίσεις γιατί αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση …εκτός και αποδείξεις οτι έγινε εκβιαστικά ή εν αγνοία σου
   Πάντως γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπογράφεις με επιφύλαξη παντως νομίμου δικαιώματος μου

 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ!ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΠΟ 02.09.2007 ΕΩΣ ΤΩΡΑ.ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΘΑΡΑ 800 ΕΥΡΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 28. 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη μισθους 2 μηνών συν επιδομα αδείας και άδεια 2009

 29. καλησπέρα. ξεκίνησα στην εταιρία να εργάζομαι στις 16/5/2008 ως 4ωρη. Από 01/03/2009 έγινα 8ωρη μέχρι και σήμερα. Επειδή έχω συμπληρώσει ένα έτος δικαιούμαι λογικά 2 μήνες αποζημίωση. Στην περίπτωσή μου όμως που είμαι μόνο 3 μήνες 8ωρη, ισχυεί?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Αυτό δεν μπορώ να το πώ με βεβαιότητα αλλά πιστεύω πρέπει να αποζημιωθείς με τον μισθό της απόλυσης …Αρα με την πλήρη απασχόληση …
   Αλλα πήγαινε σε μιά επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις γιατί ο νόμος περι αποζημιώσεων ειναι παλιός και δεν έχει συμπεριλάβει και το τι γίνεται με τις περιπτώσεις που από μερική απασχόληση γίνεται πλήρης με ποιό καθεστώς θα γίνει η αποζημίωση

 30. ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 16 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΜΕ ΑΠΟΛΥΟΥΝ 10 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΩ ΤΑ 60 ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΞΗΟΔΟΤΗΘΩ. ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΑΝ ΝΑΙ ΗΜΟΥΝ ΑΝΙΔΗΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΗΟΝΟΜΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Η΄ΩΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ;

  • ΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΜΗΝΗΜΑ ΜΟΥ; ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ;

   • Μπορούν να σε απολύσουν .. αλλα μπορείς να καλυφθείς συνταξιοδοτικά απο τον ΟΑΕΔ δες το πηγαινε να ρωτησεις όταν πας να μπείς στο ταμείο ανεργίας
    Η διαφορά ημερομίσθιου και υπαλλήλου καθορίζεται πως σε έχει δηλώσει ο εργοδότης απλα αν είσαι ημεριμίσθιος είναι μικρό το ποσο της αποζημίωσης ενώ αν είσαι μισθωτος είναι μεγαλύτερο
    Για 16 χρόνια αν εισαι υπαλληλος η αποζημίωση είναι 16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών μισθούς αν είσαι ημερομίσθιος 15 έτη έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

 31. για σάς είμαι εργαζόμενη εδώ και 34 χρόνια στην ίδια δουλεία είμαι με συλλογική σύμβαση εργασίας ημερομίσθια όχι μισθωτή , τώρα που τελούν να με απολύσουν τι αποζημίωση δικαιούμαι άμα μπορείτε να μου πείτε .ευχαριστώ πολύ!

 32. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ 6ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙς 15/2/2009. ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΣΤΙς 2/6/2009, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΙΠΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?? ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ? Η ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ? ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 33. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 34. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ (ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΚΙΑ, ΝΑ’ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ)
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ?

 35. OXI παρα μόνο αν απολύθεις…Ωστοσο τις ΑΔΕΙΑς ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ …ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ

 36. Γεια σας,
  Εργάζομαι 5,5 χρόνια σε μια εταιρεία στην Αθήνα. Λόγω γάμου θα μετακομίζω στην Επαρχία, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  Λόγο διάφορων θεμάτων, κυρίως οικονομικών, δεν θέλω να παραιτηθώ, θέλω να προκαλέσω την απόλυση μου!!!
  Μπορείτε να μου πείτε τι να κάνω???

  Απο την άλλη, σκεφτόμουν να μιλήσω ειλικρινά στην Δ/ντρια μου. Να την ενημερώσω δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα φύγω από την εταιρεία, για να μπορέσει και αυτή να βρεί αντικαταστάτρια, όμως επειδή υπάρχει οικονομικο πρόβλημα να κάνουμε μια συμφωνία για «αποζημίωση» για να μην φτάσω στο σημείο να προκάλεσω προβλήματα.
  Ποία η γνώμη σας γι’ αυτό???

  • Εδώ το θέμα είναι απλό και σύνθετο…Το να προκαλέσεις την απόλυση δεν το θεωρώ σωστό την στιγμή που δεν έχεις αλλα εργασιακά προβλήματα…
   Τώρα το θέμα αποζημιωση προφανώς η καθε εταιρία θελει να το αποφύγει …
   Μπορεί όμως να έρθετε σε συμφωνία να γίνει η αποπόλυση με προειδοποιηση …οπότε το ποσό της αποζήμιωσης μειώνεται στο μισό
   πχ στην περιπτωσή σου
   4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

   η κανονική αποζημειωση ειναι 3 μηνών

   και με προειδοποιση μειώνεται στο
   1 1/2 μηνών

 37. καλημερα σας.εργαζομαι στην ιδια βιομηχανια απο το 1991εως και σημερα, εκτος απο ενα διαστημα 8 μηνων απο το δεκεμβριο του 1996 εως και τον αυγουστο του 1997 που ειχα παραιτηθει .
  μεχρι και τον μαιο ημουν ημερομισθια με 51,5 ευρω την ημερα.τον ιουνιο εγινα μισθωτη με 1600 ευρω τον μηνα.σημερα ανακοινωθηκε οτι η επιχειρηση κλεινει και θα δοθουν απολυσεις και αποζημειωσεις.πως μπορω να ξερω τι δικαιουμαι?
  ευχαριστω εκ των προτερων

  • afoy egines mis8oti prepei na se apazhmiosi ws mis8oti tora mperdeytika kai egw pighne sthn epitheorisi ergasias na rotisis
   tora sto pinaka parapano grafo pos ginetai me vasi ta xronia proyphresias ston idio ergototi h apozimiosi gia misthotoys kai hmeromisthious

 38. Γειά σας,

  Εργάζομαι συνολικά 7 χρόνια στον ιδωτικό τομέα. Εξετάζω πρόταση μετακίνησής μου σε άλλη εταιρία. Είναι εφικτό να απαιτήσω από την νέα εταιρία σε πιθανή περίπτωση απόλυσής μου, να με αποζημιώσουν κ για τα προηγούμενα χρόνια προϋπηρεσίας μου? Αν όχι, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 39. DOULEUW WS MISTHOTOS APO TON GENARH TOU 2008.OI APODOXES SMOU EINAI 1150 MIKTA.EINAI PITHANON NA APOLYTHW TI APOZIMIVSH DIKAIOUME MEXRI TON IOULIO TOY 2009

 40. καλησπέρα είμαι εργαζομένη σε συνεργιών καταρισμο πολικατικιασ εδώ και 7 χρόνια είμαι μιστοί και με βαρέα ένσημα τι αποζημίωση περνώ άμα με απολύσουν ! ευχαριστώ πολύ !

 41. Καλησπέρα. Εργάζομαι 10 χρόνια σε μια Α.Ε. και τέλος του μήνα σκοπεύουν να με απολύσουν χωρίς να μου δώσουν αποζημίωση, είπαν μάλιστα ότι αν θέλω να πάω να δουλέψω σε μια άλλη καινούρια κυπριακή εταιρεία με έδρα την Κύπρο, διαφορετικά ας πάω να διεκδικήσω την αποζημίωση μου δικαστικά. Ήθελα να ρωτήσω δεν είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν την αποζημίωση από την στιγμή που με απολύουν? και αφού δεν θέλουν να δώσουν την αποζημίωση, πρέπει να κάνω καταγγελία στην επιθεώρ. εργασίας για μη καταβολή αποζημίωσης? και μετά τι γίνεται αν και πάλι δεν δώσει ο εργοδότης την αποζημίωση (επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα και εξαγορά της Α.Ε. από την κυπριακή εταιρεία), πρέπει να γίνει αγωγή? θα μπορέσω όμως να μπω στο ταμείο ανεργίας μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την αγωγή για να παίρνω έστω το ταμείο ανεργίας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την εταιρεία? ευχαριστώ πολύ.

  • Αρχικα για να γίνει εξαγορά μιας επιχειρήσης πρέπει να γίνει ρυθμιση με το προσωπικό που θα μεταβιβαστεί στην νέα …
   Επειδή το θέμα ειναι συνθετο πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλει πρωτα απ όλα την αλλαγή καθεστώτος στην εταιρία να γίνει άμεσως ελεγχος …και μήπως εχει γίνει εικονική πτωχευση …
   Και μετά πήγαινε σε δικηγόρο…που να ξέρει εργατικά

 42. Καλησπέρα σας.
  Εργάζομαι άπό το 2000 ως πωλήτρια και με έχουν δηλωμένη με καθεστώς μερικής απασχόλησης αν και δουλεύω πλήρη. Τωρα θέλουν να με απολύσουν άλλά αρνούνται να μου καταβάλουν αποζημίωση. Βέβαια εγω έχω καταλάβει που το πάνε και δεν σκοπεύω να φύγω χωρίς να πάρω τα νόμιμα. Γιαυτό και προσπαθούν να με αναγκάσουν να φύγω από μόνη μου για να χάσω τα δικαιώματά μου. Τι αποζημίωση δικαιούμαι; Ξέχασα να σας πω, για την περίπτωση που έχει κάποια σημασία, ότι άδεια δεν μου έχει δοθεί ποτε ούτε χειμώνα ουτε καλοκαίρι.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή.

  • πρώτα μπορείς να καταγγείλεις στην επιθεωρηση εργασίας για την παρανομία οτι σε απασχολούν με πλήρες ωράριο ενω σε δηλώνουν μερικώς απασχολούμενη
   Αυτό και μόνο αρκεί…
   Δικαιούσαι πληρη άδεια δεν έχει σημασία ποτε θα την πάρεις…
   Πάντως δεν μπορούν να σε απολύσουν χωρίς αποζημιώση…
   Επιπλεόν μπορείς να τους κάνεις καταγγελία και στο ΙΚΑ αλλά πρώτα πήγαινε επιθεώρηση εργασίας
   οτι αλλο θες ρώτησε

 43. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
  Αν κλείσει η επιχείρηση δικαιούμαι αποζημίωση?

  • Δες την απαντηση που έδωσα στο παρακάτω ποστ
   Το κλεισιμο πρέπει να συνοδεύεται και απο καταγγελία των συμβασεων εργασίας αρα αποζήμιωση

 44. ΛΟΓΩ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ.
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΜΠΕ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΥΠΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ.
  ΜΙΣΘΟΣ 1060 ΕΥΡΟ

  • Σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη και διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του, για να λυθούν οι συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν με τους μισθωτούς, πρέπει ως γνωστό να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι εξακολουθούν αυτές να ισχύουν. Επομένως οι μισθωτοί έχουν αξίωση να πληρωθούν τις αποδοχές τους και παράλληλα να συνεχίζεται η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ.Η πτώχευση του εργοδότη και η παύση των εργασιών της επιχείρησης του από την αιτία αυτή, δεν αναιρεί το δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης. Αυτή καταβάλλεται από τη πτωχευτική περιουσία και οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται προνομιακά.

   Οι μισθωτοί σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη προστατεύονται από τον αυτοτελή λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που έχει ιδρυθεί γι’ αυτή την περίπτωση.

   Ο εργαζόμενος απολαμβάνει αυτό το προνόμιο από τον προηγούμενο μήνα της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, και όχι από την ημέρα παύσης των πληρωμών.
   Αυτα ισχυουν απ οτι ξέρω συμβουλεύσου και δικηγόρο η πηγαινε στην επιθεώρηση εργασιας

 45. Ο εργοδότης μου με πληρώνει με 850 Ευρώ μηνιαίως χωρίς να μου δίνει τις νόμιμες αποδείξεις μισθοδοσίας, οι οποίες παρεπιπτώντως έχουν διαμορφωθει από τον Μαίο του 2009 σε 1000 Ευρώ καθαρό μισθό χωρίς να πληρώνομαι τόσο. Επίσης δεν έχω ενημερωθεί για αυτό ποτέ. Δεν πρέπει να με πληρώσει όσο αναγράφεται εκεί ; Εάν απολυθώ ποιός μισθός θα υπολογιστεί ;

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

  • Πρωτα η αμοιβή κάτω απο την σσε είναι παράνομη …συνεπώς και στην περιπτωση που σε πληρώνει χωρίς να έχει αναπροσαρμώσει τις αποδοχές ειναι παράνομο , σε κάθε περιπτωση δικαιούσαι το σύνολο της αμοιβής που προβλέπει η σύμβαση …ΕΣΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΊΝΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ..?
   Η μη χορήγηση εκκαθαριστικής μισθοδοσίας είναι παρανομη και αν καταγγελθεί στην επιθεώρηση εργασίας έχει και πρόστιμο …και σε περιπτωση απόλυσης όχι μόνο πρέπει να σε αποζημιώσει με βάση την σσε αλλά μπορείς να διεκδικήσεις και τις διαφορές σσε στους μισθούς

   • Το γραφείο είναι τουριστικό, και από Οκτώμβριο εως Μάρτιο από ότι ανακάλυψα (…) το μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας αναφέρει ότι παίρνω 250 – 360 ευρω για αυτούς τους μήνες. Όμως η ανεπίσημη πληρωμή των 850 γίνεται κανονικά .. Τι μπορεί να συμβαίνει;

 46. Eιναι φανερό οτι δηλώνουν αλλά στο ΙΚΑ πχ ωρομισθιος και η μερικά απασχολούμενος και τα άλλα τα δίνουν «μαύρα» τι να σου πώ είναι σαφώς παρανομία απο την πλευρά τους εσυ δεν έχεις ευθύνη …τώρα δεν ξέρω αν σε συμφέρει να μείνεις ή να τους καταγγείλλεις…εσυ κρίνεις αλλά σε κάθε περίπτωση αν σε απολύσουν ζητάς να αποζημιωθείς με αυτά που παίρνεις στο χέρι

 47. Καλησπέρα σας, εργάζομαι από τον 1.04.1999 σε μια Α.Ε.. Σήμερα μου έδωσαν ένα χαρτί στο οποίο αναφέρουν ότι η εταιρεία θα προβεί σε παύση εργασιών στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και ως εκ τούτου τότε θα λυθεί η σύμβαση αορίστου χρόνου που έχω μαζί τους. Επιπλέον αναγράφεται στο χαρτί ότι θα διασφαλιστούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα μας που αφορούν σε μισθούς και αποζημιώσεις. Με αυτό το χαρτί που μου δίνουν θέλουν προφανώς να μου δώσουν μισή αποζημίωση τον 12.09. Όμως εγώ εφόσον εργάζομαι 10 χρόνια συμπληρωμένα. κανονικά θα έπρεπε να με ειδοποιήσουν 6 μήνες πριν, προκειμένου να πάρω μισή αποζημίωση 3 μηνών. Από τον 8/2009 που με ειδοποιούν μέχρι τον 12/2009 όμως, είναι 5 μήνες ο χρόνος ειδοποίησης, οπότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, παίρνω επιπλέον μισθό, παίρνω όλη την αποζημίωση? μήπως γνωρίζεται? Ευχαριστώ πολύ.

  • Απ οτι ξέρω οχι είναι διακοπή εργασίων ( λύση της εταιρίεας) που σημαίνει οτι η εταιρία θα σταματήσει να υφίσταται …που σήμαίνει και λύση της εργασιακής σχέσης αρα πλήρη αποζημιωση ..Αυτη είναι πληρης και δεν έχει σχέση με προειδοποίηση για απόλυση…
   Αλλά καλό είναι να συμβουλευτείται και ένα δικηγόρο η την επιθεωρηση εργασίας…πάντως νομίζω οτι είναι νομική διαδικασία η ειδοποίηση αυτή δεν έχει με την προειδοποίηση λογω απόλυσης

 48. douleuo se mia etairia apo ton noemvrio tou 2008.me valan na doulepso paramoni xristougennon 25h martiou exo kaneis 24 ores sinexomenes kai den mou exoun dosei draxmi parapano.simera epeidi arnithika na analavo ta magazia pou einai ektos etairias mou eipan na pao tin deutera na upograpso tin apolusi mou .ti dikaioume na paro san apozimiosi kai tin na kano tin deutera ?

  • ΠΡΏΤΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΊΛΛΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΛΠ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΑΝ ΜΕ ΑΠΌΛΥΣΗ
   Η ΑΠΌΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ …ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΆΦΕΙΣ ΕΔΩ ….
   ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΊΛΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
   πΆΝΤΩΣ
   η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΕΙΝΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΣΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΏΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ..

 49. ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΩΣ ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ.ΣΤΙΣ 04/09/09 ΕΝΩ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΑΣΧΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

  • Να κάνεις καταγγελία στην διοίκηση της ΔΕΗ και στην επιθεώρηση εργασίας …εγω θα το στείλω να σε άλλα blogs να το βάλουν είναι απαρεδεκτο σαν γεγονός!

 50. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ.ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ 1066.75.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΣΥΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 6.40.ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΧΕΡΩ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΑΞΕΙ ΠΟΣΤΟ ΠΧ ΤΑΜΕΙΟ.[ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ]ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 51. Εργάζομαι σε τουριστική επιχείρηση από τον Απρίλιο του 2005. Ο μισθός είναι 850 Ευρώ από τον Απρίλιο έως τον Οκτώμβριο και μερικής απασχόλησης 350-400 Ευρώ από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Εγώ βέβαια πληρώνομαι ανεπίσημα 850 Ευρώ όλους τους μήνες… Θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση απόλυσης πως θα υπολογισθεί η αποζημίωση; Αν απολυθώ τον Οκτώμβριο 2009 τι ποσό θα πάρω; Ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

  • λογικά πρέπει να βγεί αναλογική αποζημίωση …πραγματικά δεν το ξέρουμε μπορείς να ρωτησεις την επιθεώρηση εργασίας…Βέβαια αυτά που παίρνεις μαύρα δεν πρεπει να τα αναφέρεις

 52. ΣΤΙΣ 1 ΟΚΤΩΜΒΡΗ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ.ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΣΑΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ;ΕΓΩ ΕΠΑΙΡΝΑ 724ΕΥΡΩ.ΗΜΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΑ 6ΗΜΕΡΟ.ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΚΑΙ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΝΩ ΕΓΩ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΥ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • Eδω είναι πολυ παρανομία …πηγαίνε επιθεωρηση εργασίας …και υπεγραψε με επιφύλαξη παντως νομιμου δικαιωματος ΟΤΙ ΧΑΡΤΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ! Δικαιουσαι με συμπληρωμένο το ένα έτος 1 έτος συμπλ.
   αποζημίωση 2 μηνών μισθούς , επιδομα ΑΔΕΙΑΣ …ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΟΠΩς ΚΑΙ Η 6ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΩ ΣΕ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ 5ΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΣ ΜΕ 2 ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ …ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

   • eyxaristw polu gia ola
    mia akomah erwtisi
    tha bgw anergia ta paidia einai panw stin gynaika mou asfalismena mporw na parw parapanw lefta me 2 paidia? i tha parw ta 450 eurw?
    eyxaristw

   • εφοσον έχεις τις προυποθεσεις επιδότητησης ανεργίας το επιδομα Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
    Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να ειναι ασφαλισμένα στο ατομικό σου βιβλιάριο σαν προστατευόμενα μέλη ρωτησε τον ΟΑΕΔ

 53. kalimera exw problimataki.piga stin epithewrisi ergasias kai moy eipe oti den exei sxesi pou me apelusan meta apo anarwtiki.mou ta ebgale ola alla gia apozimiwsi grafei 7+1/6=8.16×36.34=296.53 kai o misthos itan 724.95. o misthos moy itan kanonikos?
  eimai pantremenos.se parakalw boithise me

  • Δεν ξέρω τωρα πως το υπολογίζει Πηγαίνε σε αυτο το link http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351# εχει ενα εργαλείο υπολογισμού της αποζημιώσης λογω απόλυσης και υπολογισέ το μονος σου …Πόσο καιρό είχες εκεί και ποιος ήταν οι ακαθάριστες αποδοχες σου
   Με βάση την επίσημη προσληψη ?

   • egw eimai apothikarios .o epoptis eipe oti den dikaioumai 2mines.eprepe na douleuw ypologisti.900eurw itan oi akatharistes apodoxes mou

   • Εγω απο το εργαλειο της Ελευθεροτυπίας με 11 μήνες απασχολισης την βγάζω την αποζημιώση 1.050,00 € (δηλαδή 1 μισθο συν την προσαύξηση που υπάρχει )
    Αυτός πόση αποζημίωση σου είπε οτι δικαιούσαι? χωρίς επιδομα αδείας και κλπ

 54. geia sas!!! exo ergasti 6 mhnes se kalokerini epeixirisi einai i proti fora poy kolao ensima ta teleytea dio xronia. EXO DIKEOMA NA PARO EPIDOMA ADEIAS , ANALOGIKH ADEIA I DOROY XPISTOYGENNON? KE APO POY THA TA PARO? EINAI IPOXREOMENOS TO AFENDIKO MOY NA THA PLIROSI ,I THA TA PARO APO IKA.

 55. ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΑΔΕΙΑ 294 ΕΥΡΩ.ΜΟΝΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΔΟΥΛΕΥΩ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΦΑΓΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΠΝΟΜΑ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ.ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΗ ΠΑΝΤΩΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΟΠΤΗ.ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ

  • ο εΠΌΠΤΗΣ ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ …Κάνε καταγγελία στο ΙΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας για παράνομη αδήλωτη εργασία τους μήνες που δεν σε είχαν σαν προσλήψη και ειναι υποχρεωμενοι και το ΙΚΑ και ο Εποπτης να πάνε να κάνουν ελεγχο …Και αν δεν το Κάνουν γράψε μου ποιο ΙΚΑ και ποιά επιθέωρηση εργασίας είναι και θα το δημοσιοσιεύσω εδώ και θα το στείλω και σε αλλά blogs και όπου μπορώ..

 56. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το χρήσιμο blog σας.

  Στην παρ. 11. Αποζημίωση αδείας, μας αναφέρετε ότι «Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας… και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.» και επίσης: «Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.»

  Εγώ, έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 3 χρόνια (15/09/06-17/09/09) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μην έχοντας πάρει ούτε μια μέρα αδείας τον τελευταίο χρόνο (δικαιούμαι 25 συν 1 για κάθε 5/ήμερο = 30) έλαβα το επίδομα αδείας 2009 (15 ημερομίσθια) τον Ιούλιο, και με τη λήξη της σύμβασης μου πρόσφατα, έλαβα και «αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας» που ισούται με τα 30/26 του μικτού μηνιαίου μισθού μου. Παράλληλα να τονίσω ότι όλοι οι «παλιοί» συνάδελφοι με ενημέρωσαν ότι πέραν του επιδόματος αδείας, δικαιούμαι και το μισθό μου ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, διότι ο εργοδότης δε μου έδωσε άδεια «με δική του υπαιτιότητα» (όπως γραφει κι ο νόμος).

  Ερ.1: μήπως γνωρίζετε γιατί υπολογίστηκε με 26 και όχι με 25 ημέρες (κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έβγαινε περ. ένα ημερομίσθιο παραπάνω)

  Ερ.2: πέραν της «αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας» (και του επιδόματος αδείας 2009 που είχα ήδη πάρει τον Ιούλιο 09), μήπως τελικά δικαιούμαι να πάρω κι άλλον έναν μισθό, δεδομένου ότι πέραν της αποζημίωσης και του επιδόματος, αναφέρετε ότι «…δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983)». Με άλλα λόγια, όπως το γράφετε κι εσείς και (αν έχω καταλάβει καλά) και ο νόμος, εγώ δικαιούμαι τελικά 3 πράγματα (και όχι 2): α) το επίδομα αδείας (που το πήρα), β) την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας (που την πήρα) ΚΑΙ γ) τις αποδοχές αδείας (που δεν έχω καταλάβει αν είναι να τις παίρνω). Μήπως δεν είναι να τις παίρνω διότι οι αποδοχές αδείας ουσιαστικά είναι το ίδιο και το αυτό με το μισθό πχ του Ιουλίου (που εννοείται πως πήρα)? Αλλά αν είναι έτσι:
  α) γιατί οπουδήποτε βρήκα το νόμο και τις ερμηνείες του γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις λεγόμενες «αποδοχές αδείας»?
  και β) τι εννοούν οι συνάδελφοι «διπλάσιο μισθό»?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • Γενικά με μπέρδεψες και μένα δεν έχω τόσο εξειδικευμένη γνώση …ισως σε κάποια επιθέωρηση εργασίας η καποιος λογιστής θα μπορούσε να στο εξηγήσει…

 57. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΠΩΛΥΘΗΚΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ, ΔΟΥΛΕΥΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΜΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 6 ΕΣΗΜΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΝΣΤΑΣΗ? ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΙΓΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΗΡΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

 58. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΛΟΙ ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ?

 59. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 28 ΕΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΑΠΟΧΟΡΗΣΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ?? Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ 2900 ΜΙΚΤΑ

  • 28 έτη συμπληρωμένα Aποζημιωση μισθούς 24 μηνών
   ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕ …ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ….
   ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΠΛΟΓΙΣΜΟ που εκανα
   81.200,00 €
   12.240,00 € φορος
   68.960,00 € καθαρα

 60. kalispera sas
  tha ithela na sas rotiso kati.ergastika se mia etaireia gia 6 mines.apo fevrouario eos ioulio.i apolisi mou egine proti Iouliou kai mou ipan pos i apozimiosi mou den itan etoimi kai pos tha me enimeronan pote na peraso gia na tin paro.perasan oi mines sta thlefona me apofeygoun kai ematha prosfata pos i etaireia ayti mallon paei gia ptoxeysi…de ksero pos na to xeiristo pia..pou prepi na apeythintho?i epitheorisi ergasias tha me voithisei i apla tha epivali kapoio prostimo? sas eyxaristo

  • Nαι να πας επιθεώρηση εργασίας και να κάνεις αυρίο κιολας καταγγελία απολυση χωρίς αποζημιωση είναι παράνομη πηγαινε αυριο μηπως και προλάβεις την πτωχευση και τα χάσεις ….

 61. δουλευω σαν πωλητης εξωτερικος σε Α.Ε. απο το Νοεμβριο του 1993 με μισθο + ποσοστα.
  Τωρα που με απολυουν τι πρεπει να πληρωθω?
  Παιρνω και ποσοστο απο τα ποσοστα?
  Μεικτος μισθος 1200 euro.

 62. Εργαζόμουν για 3 χρόνια ως πωλήτρια σε έκθεση επίπλων. Πριν 3 ημέρες ήρθαν δικαστικοί επιμελητές και έκαναν έξωση λόγω χρεών (ενοίκια). Η εταιρεία έχει κι άλλα καταστήματα εκτός αυτού που εργαζόμουν εγώ. Από εκείνη την ημέρα δεν είχα καμία ενημέρωση, χθες επικοινώνησα με τον εργοδότη και μου είπε κατά 90% ψάχνε για δουλειά. Κανονικά δεν πρέπει να με απολύσει; Και πώς είμαι καλυμένη τη στιγμή που μου είπε να μείνω στο σπίτι και να περιμένω. Ευχαριστώ πολύ..

  • κανονικά ναι αλλα μπορει να κηρύξει πτώχευση …εσυ εισαι καλύμενη μονο οτι δεν υπάρχειν ο χώρος πρέπει να σε πάει σε άλλο μαγαζι …πιεσε να σου πει τι θα γίνει η πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας

   • Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας. Υπάρχει και κάτι άλλο που με προβληματίζει… Κάποια στιγμή μου είχε πει ότι δεν φαίνομαι σαν υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος αλλά του εργοστασίου του. Υπάρχει περίπτωση να ισχυριστεί ότι η δουλειά μου ήταν στο εργοστάσιο και δεν πήγαινα;

   • ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΟΥ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝ ΓΙΝΕΙ

   • Μα δεν θα κάνει απόλυση στην ΑΕ, θα ζητήσει οικονική αποχώρηση και επαναπρόσληψη στη νέα ΕΠΕ. Και στα λόγια λέει ότι αναγνωρίζει τα χρόνια προυπηρεσίας σε περίπτωση απολύσης, πράγμα που αποκλείεται να το τηρήσει. Γι αυτό ρωτάει μήπως με κάποια υπεύθυνη δήλωση δική του είμαι καταχυρωμένη? Αλλά πως αφού οι νέοι εταίροι της ΕΠΕ θα είναι άλλοι?

   • Πηγαινε σε επιθεωρηση εργασίας να ρωτήσεις γνωμη μου είναι οτι πρέπει να κάνει απόλυση ή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΑΕ για τους εργαζόμενους επισημα και στην νέα σύμβαση

   • se pion apantas?

   • mipws mporeitai na apantisetai kai sto diko mou erwtima?

   • απαντηση εχω κάνει στην πρώτη ερωτηση και sorry απ όλους παιδιά αλλά είχα πολύ δύσκολη βδομαδα …αλλά γενικά προσπαθώ να είμαι πάντα κοντά σας και σε όσους εχουν προβλήματα εργασίακα …και προσπαθώ να είμαι συνεπής

 63. Σε συνέχεια της ερώτησής μου……έχω πάρει την άδεια του 2009. Σε περίπτωση απόλυσης πώς υπολογίζω τι δώρο Χριστουγέννων μου αναλογεί; Και πάλι ευχαριστώ

 64. καλημέρα σας

  παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν εφόσον έχω απολυθεί και βρίσκομαι στο ταμείο ανεργίας, διατηρώ την ασφάλεια υγείας που μου παρείχε το ταμείο μου και αν ναι για πόσο χρονικό διαστημα (αν δηλαδή για το επόμενο έτος δεν βρω δουλειά με καλύπτει το ταμείο μου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;)_; και δεύτερον αν μέσα σε αυτό το έτος μείνω έγκυος και γεννήσω πριν το 12μηνο λήξης του ταμειου ανεργίας, δικαιούμαι το επίδομα γέννας που δίνει το ταμείο μου;

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • οσο είσαι στο ταμείο ανεργείας ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΈΧΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΕΤΙΚΕΤΑ ΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΑΥΤΑ ΙΣΥΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 65. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΛΥΣΗ.ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ 6 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ.
  ΠΗΡΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΑΜΤΑ (ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΕΙ) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΑΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ? Η ΑΠΟΛΥΗ ΕΓΙΝΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ.

  • Το δώρο είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει μεχρι τις 22 δεκεμβρίου αν δεν το κάνει ειναι αδίκημα …τώρα για την άδεια πιεσε τους σε κάθε περίπτωση έχεις 6 μήνες απο την απόλυση και δικαστικά να προβάλεις απαιτήσεις απο την απόλυση ή επιχειρηση

 66. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΝ ΦΩΡΤΟΕΚΦΩΡΤΟΤΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 67. εργαζομαι ως βοηθος λογιστου σε μια εταιρεια εαν με απολυσουν τωρα. τι αποζημιωση παιρνω?

 68. θελω 2 χρονια και 5 μηνε για να παρω συνταξη με 10500 στα 58. προστατευομαι απο καποιο νομο σε περιπτωση που με απολυσει ο εργοδοτης;

 69. Εργάζομαι σε μια βιοτεχνία ΑΕ εδώ και 14 χρόνια. Η εταιρία μάλλον θα κλείσει (πτωχεύσει) και θα λειτουργήσει κάτω από νέα επωνυμία ΕΠΕ με άχετα άτομα ως μετόχους με αυτά της ΑΕ. Πως μπορώ να διασφαλιστώ ότι αν με απόλύσει κάποια στιγμή από τη νέα εταιρία (ΕΠΕ) δε θα χάσω την αποζημίωση των 14 χρόνων?

  • Γιαυτο να πας σε μια επιθεώρηση εργασίας ….
   Απλά πρέπει ο νέος εργοδότης να αναλάβει τις υποχρεώσεις του προηγουμενου κλπ όμως δεν τα ξέρω καλα πήγαινε σε επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις τι ακριβως γίνεται σε αυτες τις περιπτώσεις

 70. ΚΑΛΗΜΕΡΑ…
  ΚΟΝΤΕΥΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 1/1/2007).

  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ 2009
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?
  ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΡΩ 4050,00/ΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!

  • Την άδεια του 2008 κακώς δεν την πήρες …πρέπει να την πληρωθείς τουλαχιστον πριν την ΄χασεις σαν δικαίωμα όπως και την τρέχουσα η να την πληρωθείς ..
   απο 1-4 χρόνια η αποζήμιωση είναι 2 μηνιαιοι μισθοί
   σε αυτο το λινκ έχει φόρμα που βάζεις τις μικτές αποδοχές και το χρόνο απασχολησης και σου βγάζει το ποσο ακριβώς
   http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

 71. kalimera eimai stin eidiki adeia mitrotitas apo 19/o5/09 ws 18/11/09. prin duo ebdomades to afentiko mou mou eipe pws tha poulisei to kulikeio kai pws tha mou kanei apolisei to olo thema einai oti den theloun na ksanagurisw meta tin adeia stin ergaseia mou!to kulikeio den exei poulithei kai oute tha poulithei egw douleuw ekei apo ton septembrio tou 08 ti dikaioume ws apozimiwsei o misthos mou htan 956.65 dilomena alla mou edeine 700

 72. kalimera se olous tha ithela na rvtisw doylevo se mia eteria 6 xronia kai 5 mines kai prokeitai na me apolisoun….exw vasiko 800 eurw alla ta teleutea 4 xronia pairnw 1100 kleisto mistho pou mou ta pernane kathe mina san iperwries kai kiriakes….i pozimiosi ipologizetai me vasi ta 800 i ta 1100???euxaristw prokatavolika!!!!

 73. Kalispera. Tha ithela na rotiso to eksis. Gia na paraithitho apo tin ergasia mou tha prepei na eidopoiiso ton ergodoti mou kapoio diastima prin i mporo na paraithitho akoma kai tin epomeni ebdomada?

 74. καλησπερα και κουραγιο σε ολους μας–δουλευα σε τεχνικα εργα στους δρομους εργα οτε χωρις συμβασει οικοδομικα ενσσημα και αυτα μισα–1-6-2009 εως 30-10-2009 με απολυσε δικαιουμε αποζημιωση τα ενσημα φαινοταν απο διαφορους εργοδοτες

  • προφανώς σου αλλαζαν εργοδότες …σαν ενοικιαζόμενο …Δικαιούσαι απο αυτόν που σε απελυσε (τελευταίο εργοδότη) για πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας

 75. καλησπερα. δουλευω ως Ιδιωτ Υπαλληλος με Συμβ Αορ Χρονου σε τεχνικη εταιρεια συμληρωμένα 7 ετη και 10 μηνες, μπορουν να με αναγκασουν να δουλεψω σε εργοταξιο εκτος εδρας (εκτος Αττικης); και αν αρνηθώ να παω εχουν δικαιωμα να με απολύσουν χωρίς αποζημίωση;

 76. Γειά σε όλους,
  Εργάζομαι από τον Απρίλιο 2005 εως σήμερα σε ιδιωτική επιχείρηση. Καθώς προσπαθώ να υπολογίσω την αποζημίωση απόλυσης ( Έ-έ-έρχεται!) δεν καταφέρνω να κατανοήσω τον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας που δικαιούμαι.. Δεν έχω πάρει ακόμη την άδεια 24 ημερων που δικαιούμαι(;). Πως λοιπόν υπολογίζεται; Έχω πάρει ήδη το επίδομα αδείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Ν.

  • Η άδεια είναι σαν να εργάζεσαι κανονικά και να πληρώνεσαι αν δεν σου δώσει την άδεια είναι υποχρεωμένος είτε σε απολύσει είτε όχι να σου πληρώσει 24 άδειας σαν κανονική εργασία

 77. freelancer….
  pou kovei blocj epeid voleyei kai ton ekdoth///
  fysika oute adeis oute epidomata klp….
  alla statherh synergasia
  o kurios diekopse mesa se mia nyxta xwris kamia proeidopoihsh mesw e-mail.

  fysika kai den exw dikaiwmata e?

  to timhma ths «eleytherias» toy freelancer…
  katanow..alla toso bastardo

 78. καλησπερα σας. σας εχω ξαναγραψει.μου εγινε απολυση στις 9/9/09 και ακομα δεν εχω παρει ουτε αποζημιωση ουτε δωρο χριστουγεννων ουτε τις μερες της αδειας. εκανα υπομονη αλλα δεν βλεπω να ενδιαφερετε το πρωην αφεντικο μου…μεχρι ποτε μπορω να καταγγειλω το γεγονος απο την ημερομηνια απολυσης μου?
  επισης διαβασα ποιο πανω οτι η καθυστερηση καταβολης αποζημιωσης δεν διωκεται ποινικα.αυτο σημαινει οτι και να το καταγγειλω το ποσο δεν θα καταβληθει αμεσα?
  γνωριζεται πως χειριζεται η επιθεωρηση εργασιας κατι τετοιο?
  ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.

  • to doro xristougennwn diokete pinika …alla kalo einai na kaneis kataggelia sthn epitheorisi kai exeis 3 mhnes apo thn hmerominia na katathesis agogh gia paraanomi kai kataxristikh apolysh logo tis mh katabolis ths apozhmiwsis

 79. καλησπερα σας, θελω να ρωτησω κατι σχετικα με την αποζημιωση, εχω ακουσει εδω και εναμιση με 2 χρονια περιπου οτι οι απολυσεις θα αποζημιωνονται πλεον ειτε εισαι ημερομισθιος ειτε μισθωτος με τον τροπο που αποζημιωνονται οι μισθωτοι, εδω ομως βλεπω οτι δεν εχει αλλαξει κατι,εχει αλλαξει κατι σχετικο και εγω καταλαβα λαθος? μου κανει εντυπωση παντως γιατι σε συζητηση εδω και καιρο με απασχολουμενους στην εταιρεια που ειναι μισθωτοι ητανε χαρουμενοι γιατι δεν θα ητανε πλεον τοσο ευκολο να διωχθουνε απο τον εργοδοτη αφου θα επρεπε να αποζημιωθουνε πολυ πιο ακριβα απο οτι πριν.
  ευχαριστω για τον χρονο σας

  • οχι προς το παρόν υπάρχει λιστα που εχω …Μπορεί όμως στην νέα εθνική συλλογική σύμβαση του 2010 να συμφωνήσουν αυξηση των αποζημιώσεων για τους ημερομίσθιους ώστε να πλησιάσουν αυτά των μισθωτών

 80. ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ Δ.Σ.
  ΩΜΩΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΤΙ ΚΑΝΩ.

 81. Καλησπερα
  Η εταιρεια που εργαζομε απο 1/ 9 του 09 κλινει στις 31/12 και 1/1 του 2010 ανιγει παλι με αλλο ονομα ..
  Λογικά θα μας κανει απολυση τωρα και προσληψη παλι στην καινουργια
  τι δικαιουμε? Δικαουμε αποζημιωση απολυσης?

 82. εχω 11,5 χρονια σε μια επιχειριση και δουλευω κρεοπωλειο , τα τελευτεα 3 χρονια εχω και το χαρτι τισ σχολης τη ν αδεια δηλαδη,
  τι μισθο δικαιουμε? και τι ενσιμο? αν με απολισουν τι αποζιμιωση δικαιουμε?

  ευχαριστω

 83. Καλη σας μερα και συγχαρητηρια για τις συμβουλες σας.
  Η ερωτηση μου ειναι η εξης..

  Εργαζομαι σε ενα ιδιωτικο παρκινγκ απο τον Ιουλιο του 2008 εως και τον Ιουνιο του 2009 χωρις ενσημα κατοπιν συμφωνιας, με την ειδικοτητα παρκαδορος.Τον Ιουλιο του 2009 μου εκαναν προσληψη με την ιδια ειδικοτητα και με αναγραφομενο μηνιαιο μισθο στην κατασταση επιθεωρησης εργασιας, 750 ευρω. τωρα επειδη πωλειται η επιχειρηση θελουν να μας κανουν απολυση..τι αποζημιωση πρεπει να παρω? μας μπερδευουν με το ημερομισθιος και το μισθωτος..ποιες ειναι οι διαφορες?η ειδικοτητα μου που ανηκει? εγω εργαζομαι 6 ημερες την εβδομαδα 8ωρο και νυχτα…ευχαριστω πολυ!

  • Αν είσαι ημερομίσθιος για εργασία απο 2 μήνες έως 1 έτος
   η αποζημίωση ειναι 5 ημερομίσθια
   Αν είσαι μισθωτός δικαιούσαι αποζημίωση για εργασία2 μήνες έως 1 έτος η αποημίωση είναι μισθός ενός 1 μηνός
   Τωρα για την ειδικότητα δεν ξέρω προφανώς σας έχει σαν ανειδίκευτους
   Το θέμα είναι αν σε έχει σαν μισθωτό ή ημερομίσθιο
   Τώρα για νυχτερινή εργασία δεν ξέρω τι γίνεται.
   Επίσης δικαιούσαι και αναλογία άδειας και αναλογία επιδόματος άδειας που πρέπει να σου δώσει αφου σας απολύει
   καλύτερα συμβολευτείται μια επιθεώρηση εργασίας

 84. ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ?? ΔΟΥΛΕΥΩ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΥ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΦΥΓΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΑΥΤΗ, ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

  • τιποτα μην κάνεις αστους να σε απολύσουν αυτοί κάποια στιγμή απλά εσυ να μην δίνεις αφορμές …για διαπληκτισμούς κλπ και να είσαι τυπική μέσα στους όρους εργασίας …αλλά οχι πάνω απο αυτούς…και βλεπεις

 85. Καλησπέρα και χρόνια πολλά…

  Η σύζυγος εργάζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008 σε κατάστημα με είδη κομμωτηρίου…
  Μικτές αποδοχές 946,70…

  Και εγώ και η σύζυγος απο την συμπεριφορά του εργοδότη της «μυριζόμαστε» απόλυση και μάλιστα αμέσως μετά τις γιορτές (να εκμεταλλευθεί το γεγονός το γιορτών πρώτα)…

  Μπορείτε σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το ποσό περίπου που δικαιούται (σημειωτέον δε ότι δεν έχει λάβει υπόλοιπο αδείας 2008 (εαν δικαιούται) και υπόλοιπο αδείας 2009)

  Ευχαριστώ..

  • δυο μισθους αποζημίωση και την άδεια του 2009 να την πληρωθεί ..ωστοσο για το 2008 δεν ξέρω κανονικα δεν πρέπει να αφήνετε εκκρεμότητες στο θέμα αδεια

 86. Θέλουν να κάνουν μειώσεις μισθών με αντίστοιχες ωραρίων στην εταιρεία μου και δεν ξέρω τι να τους πω.
  Φυσικά για να ισχύουν θα πρέπει να αποδεχτούμε εγγράφως Πολύ φοβάμαι ότι αν υπογράψω χάνω αυτόματα το ταμείο ανεργίας και την αποζημίωση (είμαι εκεί 6 χρόνια) αλλά μετά θα κρέμομαι απο την «καλή» θέληση των αφεντικών. Άσε που στην νέα σύμβαση θα είμαστε μμε μειωμένο ωράριο άρα λιγότερα ένσημα κλπ κλπ
  Ισχύει; Γιατί αν είναι έτσι προτιμώ την απόλυση (δεν το λένε αλλά πρακτικά είναι η εναλλακτική στην πρότασή τους). Υπάρχει κάποιο είδος χαρτιού που να διασφαλίζει τα κεκτημένα μου ή υπογραφή και… αντίο δικαιώματα;;;

  • Το θέμα είναι σύνθετο …καλύτερα να ρωτήσεις σε μια επιθεωρηση εργασίας πάντως απαιτείται συμφωνη γνωμη εργαζόμενου για να γίνει αλλαγή εργασιακης σχέσης απο πλήρης σε μερική και μείωση μισθού…και φυσικά η απόλυση είναι το άλλο ..
   Τώρα δεν νομίζω να διασφαλίζεις κάτι αν υπογράψεις …σε σχέση με τα παλιά κεκτημένα …
   Οποτε εσύ κρίνεις….αλλά δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να το δεχθείς και οπως σωστά επισημαίνεις σε απολύει …

   • Να είσαι καλά φίλε μου και συνέχισε το λειτούργημα (γιατί περί αυτού πρόκειται…το έχεις καταλάβει φαντάζομαι)

 87. καλημερα, εργαζομαι σε μια εταιρια 10χρονια ακριβως.Υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να απολυθω μετα τις γιορτες λογω μειωσης προσωπικου. Γνωριζω οτι σε περιπτωση απολυσης δικαιουμαι 6 μισθους, αλλα απο επιδοματα τι δικαιουμαι & πως τα υπολογιζω;

 88. με εδειωξαν στησ 30-11-2009 μετα απο αδεια χωρισ να μου πουνε τον λογο πειρα μετα απο μια βδομαδα την αποζημιωση και τωρα τουσ περνω για το δωρω χριστουγενων και δεν ξερουν τιποτα με εχουν στο περιμενε θα σου ποθμε εμεισ ποτε θα το παρεισ τι να κανω να περιμενω

 89. Με εδειωξαν στησ 30-11-2009 μετα απο αδεια χωρισ να μου πουνε τον λογο πειρα μετα απο μια βδομαδα την αποζημιωση και τωρα τουσ περνω για το δωρω χριστουγενων και δεν ξερουν τιποτα με εχουν στο περιμενε θα σου ποθμε εμεισ ποτε θα το παρεισ τι να κανω να περιμενω

  • Nα πας σε μια επιθεώρηση εργασίας στην περιοχή που ειναι η εταιρία και να τους κάνεις καταγγελλια τις επιθεωρησεις εργασίας της εχω σε ειδικο λινκ εδώ στο blog βρές σε ποια περιοχή ανήκεις και πηγαινε

 90. Καλησπέρα και χρόνια πολλά!

  Εργάζομαι 3 χρόνια και 2 μήνες ως γραμματέας σε μια ΕΠΕ η οποία ξεκινά διαδικασία εκκαθάρισης. Παράλληλα διανύω τον 4ο μήνα εγκυμοσύνης. Δικαιούμαι κάτι πέραν των 2 μισθών?

 91. Καλησπέρα και χρόνια πολλά!

  Εργάζομαι 3 χρόνια και 2 μήνες ως γραμματέας σε μια ΕΠΕ η οποία ξεκινά διαδικασία εκκαθάρισης. Παράλληλα διανύω τον 4ο μήνα εγκυμοσύνης. Δικαιούμαι κάτι πέραν των 2 μισθών?

 92. nomizo oti apozimiosi perneis ena mis8o to xrono. ayti tin entiposi eixa
  kai ta ensima otn douleueis sto kreopoleio asxeta an einai souper market einai barea? etsi den einai? mporw na ta diekdikiso otan figo .eidi exw 13 xronia

  • οχι η αποζημιωση ειναι αυτή που σου ανεφερα στην προηγουμενη απαντηση για τα βαρέα δεν ξέρω τωρα πρεπει να το ρωτήσεις στο ικΑ ή στην επιθεώρηση εργασίας

 93. Εργάζομαι στη ίδια επιχείρηση ως μηχανικός αυτοκινήτων απο τον 4-2001, εάν παραιτηθώ 7-1-2010 δικαιούμαι την άδεια και το επίδομα άδεια απο τον εργοδότη και τι άλλο δικαιούμαι (αν δικαιούμαι κάτι);

  • αυτό δεν το ξερω τι γίνεται με την αδεια αν παραιτηθείς αρχές του χρονου πρεπει να ρωτήσεις μια επιθεώρηση εργασίας κατι αλλο δεν δικαιουσαι εκτός απο αναλογία δώρου πασχα για τις ημερές του 2010

 94. Ο εργοδότης μου ψάχνεται να απολύσει κόσμο και βρήκε κάπου το παρακάτω site http://www.somtechnik.gr/Pravo/LysiSymbasis.htm#7.2.4

  στο οποίο αναφέρεται και η εξής παράγραφος:

  «Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης:

  * Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το 8-πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαλασιαζόμενο επί 30. »

  Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ασχέτως μισθού εγώ ή όποιος άλλος απολυθεί θα πάρει το παραπάνω ποσό? Δεν μου φαίνεται λογικό, γιατί τότε ποιός ο λόγος ύπαρξης της κλίμακας για μισθωτούς και ημερομίσθιους?

 95. Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
  Έπιασα δουλειά σε μία εταιρία στις 11/2/2008, χωρίς πρόσληψη και χωρίς ΙΚΑ. Στις 1/8/2008 μου έκανε τρίμηνη σύμβαση και με ασφάλισε κανονικά με ειδικότητα Χειριστής Η/Υ. Από τότε μου ανανέωνε κάθε 3 μήνες τη σύμβαση μέχρι και τώρα. Υποθέτω ότι μου έδινε το νόμιμο μισθό (912 ευρώ καθαρά) βάση της ειδικότητάς που με δήλωσε, επίδομα γάμου-τέκνου, πτυχίο κλπ. Βέβαια δεν είμαι χειριστής, είμαι προγραμματιστής-τεχνικός, αλλά δεν ξέρω τι διαφορά έχει αυτό μισθολογικά. Η τελευταία σύμβαση λήγει στις 31/1/2010. Πριν από 4 μέρες μου ανακοίνωσαν ότι μειώνουν προσωπικό και ότι θα πάρω υποχρεωτικά άδεια μέχρι τις 31/1. Μου είπαν να πάω στις αρχές Φλεβάρη να πληρωθώ ότι δικαιούμαι και να σταματήσω. Συγκεκριμένα μου είπαν ότι θα μου δώσουν το μισθό του Γενάρη (912,06Ε), αναλογία δώρου Πάσχα (122,72Ε) και αποζημίωση άδειας (260,59Ε) για κάποιες μέρες του 2010 που δεν προλαβαίνω να τις πάρω μέχρι τη λήξη της σύμβασής μου. Δεν υπάρχει καταγγελία σύμβασης, αλλά απλή λήξη οπότε λένε ότι δε δικαιούμαι αποζημίωση απόλυσης. Ζήτησα και πήρα αντίγραφο της τελευταίας σύμβασης και γράφει ότι μετά τη λήξη ο εργαζόμενος διακόπτει την εργασία του χωρίς καμιά απαίτηση σε βάρος του εργοδότη. Είναι νόμιμο αυτό; Δεν είναι υποχρεωμένος να μου κάνει σύμβαση αορίστου χρόνου μετά από 2 ή 3 συνεχόμενες ορισμένου; Πραγματικά δε δικαιούμαι αποζημίωση;

  • Σαν σύμβαση ορισμένης διάρκεια οχι δεν δικαιούσαι αποζημιώση ,αλλά για το γεγονός ότι σου έκαναν συνεχώμενες συμβάσεις νομιζω οτι μπορεί να το θεωρήσεις σύμβαση αορίστου χρόνου ..οπότε να αξιώσεις αποζημίωση…τωρά το θέμα πρεπει να το ρωτήσεις σε κάποια επιθέωρηση εργασίας και ίσως με κάποιο δικηγόρο αν αξίζει και απο πλευράς οικονομικής το κόπο να το πας δικαστικά …

 96. καλημέρα
  Από αμέλεια υπαλλήλου προκύπτει ζημία για την επιχείρηση, οικονομική αξίας 8000 ευρώ, ουσιαστική, λόγω δυσφήμισης πολύ μεγαλύτερη. Αποτελεί λόγο απόλυσης? Στην περίπτωση αύτή, ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωσης? Είναι σοβαρός λόγος για απόλυση υπαλλήλου μετά από άδεια εγκυμοσύνης?
  Ευχαριστώ
  Εργοδότης

  • Αρχικά για να γίνει απόλυση …χωρις αποζημίωση πρέπει να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του έργαζόμενου είτε αυτεπαγγελτα είτε μετά απο μήνυση…( επειδή εγώ είμαι θύμα τέτοιας απόλυσης από την λέγόμενη ΓΣΕΕ – ως προς τους συνδικαλιστές που με απέλυσαν- και για ασχετη με την ΓΣΕΕ και την δουλειά μου υπόθεση ) …έστω και σε βαθμό πλημμελήματος (2112/19200
   Ομως ή νομολογία εχει διαμορφώσει συγκεκριμένες περιπτώσεις που δέχεται την απόλυση αυτής της μορφής…κλπ οποτέ μπορεί να χαθεί δικαστικά κλπ
   Τώρα αν είναι από αμέλεια κλπ δεν είναι θέμα κατάχρησης και για ιδιο οφελος ώστε να κινηθεί ποινική διαδικασία δεν μπορεί να γίνει καταγγελία για απρόθεσμη και αζήμια απόλυση..
   Τώρα εφόσον είναι και προστατευόμενη απο το νόμο (εγκυμοσύνη) ακόμα περισσότερο…
   Ωστόσο μπορεί να λυθεί η σύμβαση κανονικά και με τα προβλεπόμενα ως προς την αποζημίωση κλπ για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κλπ
   Αλλά γιαύτα μπορεί αν συμβουλευτείτε ενα δικηγόρο

   • Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.

 97. geia sas!! imoun se mia etaireia ws ipallilos grafeiou me simvasi orismenou xronou apo 19/5/09-31/12/09. mporeite na mou peite ti apozimiwsi dikaioumai?

 98. Ypegrapsa thn apolysh mou, k to mikto poso apodoxon htan diaforetiko apo ayto pou eperna to teleytaio etos
  Eisepraxa ta lefta me lathos ypologismo
  Ti mporw na kanw?

  • πηγαίνε σε μια επιθεώρηση εργασίας να δείς αν το έχουν υπολογήσει σωστά ….δεν έχει σημασία αν υπεγραψες ειναι υποχρεωμένοι να σου δώσουν το κανονικό ποσο αποζημίωσης με βάση τον μισθό σου

 99. Εργάζομαι από το 10/2003 σε ιδιωτική επιχείριση. Στο διάστημα αυτό πήρα άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας, επιπλέον δούλεψα άπό το 2004 ως το 2007 με ωράριο 2/5 του 40 ώρου (διαλείπουσα εργασία). Τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω πάλι με πλήρες ωράριο. τι αποζημίωση πρέπει να πάρω. Οι εγκυμοσύνη & η περίοδος μειωμένης απασχόλησης υπολογίζονται κανονικά??
  Ευχαριστώ

 100. eimai se mia douleia 13 xonia ta prota 6 xronia den pername repo meta ta pername kanonika. an me dioksoun 8a mporesw na diekdikisw ta repo pou den mou edeinan?

 101. atoma pou efigan apo tin douleia mou prnin apo 5 xronia diekdikisan ta repo pou tous xrwstousan kai ta piran egw giati na min ta dikaioume?

 102. Γειά σας . Προσλήφθηκα στις 19/09/2008 και μου ανακοινώθηκε η απόλυση μου για τις 29/01/2010 . Τι επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας δικαιούμαι; Βρίσκομαι στο τρίτο ημερολογιακό έτος και δικαιούμαι : αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, ή όχι;

 103. o dimitris einai apo8ikarios se souper market exei 12 xronia stin epixeirish to epidoma dekaetias den to exei parei ? giati ?

 104. eimai apo8ikarios se souper market 12 xronia ,den exw parei to epidoma tis dekaetias, to dikeoume? me pio tropo to diekdiko?

 105. eimai apo8ikarios12 xronia dikaioume to epidoma polietias? o mis8os mou einai 850 euro,poso dikaioume kai pws mporw na to parw

  • απαντησα στο elena paidia …
   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39
   Σε αυτό το λινκ θα βρείς την σσε των εμπορικών επιχειρήσεων εκει ειναι και τα σουπερ μαρκετ κανε κλι στο πίναλα 09 και μετά δες τον πίνακα με τους αποθηκάριους εκει έχει πινακες αναλυτικούς με την προυπηρεσία και πως διαμορφώνεται ο μισθος

 106. exw apoli8ei apo tin douleia mou . basi tou pinika sas pws 8a upologisw tin apozimiwsh? me to sunolo sta8erwn apodwxwn h me tis miktes apodoxes pou periexoun se autes argies kai uperories ?

 107. …Καλησπερα,θα ηθελα να μου διευκρινηστει εαν μπορει καποιος να απολυθει -χωρις την θεκηση του-στα τελευταια 5 χρονια της εργασιακης του «ζωης».
  Λογω ανηλικου τεκνου ΑΜΕΑ βγαινω σε συνταξη στα 45 ή στα 7500 ενσημα και θελω να γνωριζω εαν τα τελευταια μου τρια χρονια στην επιχειρηση που εργαζομαι (22 ετη) θα ειναι ασφαλη.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Αυτό δεν μπορείς να το διασφαλίσεις …απο πλευράς επιχείρησης …μπορει να κάνει απόλυση οποτε θέλει αφού έχει το περιθώριο απο το νομο …

 108. Δουλευω 8 χρονια ραδιοφωνο και 5 τηλεοραση μου απαιτησαν μειωση ή απολυση ειμαι ασφαλισμενος και στα δυο .Τα χρηματα που παιρνω ειναι λιγοτερα απο αυτα που εμφανιζεται στα χαρτια και στα σημειωματα αποδοχων ,πως υπολογιζεται η αποζημιωση μου

 109. Είμαι σε μία εταιρία 17 χρόνια ως Ιδιωτικός Υπάλληλος και η εταιρεία πτώχευσε, ο εργοδότης χρωστάει πολλά σε τράπεζες και προμηθευτές, εμείς πως και πότε θα αποζημιωθούμε??? Υπάρχει περίπτωση να εξοφληθούν όλα τα υπόλοιπα από κατασχέσεις περιουσίας του και εμείς να μην αποζημιωθούμε???

 110. δουλεύω ένα χρόνο σε επιχείρηση που η οποία ήταν επιδοτούμενη από τον οαεδ. ο εργοδότης μου είπε οτι είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο τις επιχείρησης. εγώ τώρα με τα λεγόμενά του δεν είμαι ευχαριστησμένος οπότε, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα πάρω αποζημίωση αν αυτό θα γίνει που μου αντιστοιχή? ή λόγο πτώχευσης τις επιχείρησης θα μου πει οτι δε θα πάρω τίποτα και θα τρέχω χωρίς δουλειά και δε θα φτάνω? μετά λεμε τους υπαλλήλους κακούς που βρίσκουνε δουλειά καλύτερη από την υπάρχων και αφήνουν τον προηγούμενο να τρέχει ο ίδιος…. τελικά τη ισχύει?
  ευχαριστώ πολύ

  • Δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση πτώχευσης βεβαια έχεις δικαιώματα και στην πτώχευση για να διεκδικήσεις τα δεδουλευμένα και την αποζημίωση…Αλλά επειδή δεν έχεις πολύ καιρό και το ποσό της αποζημίωσης δεν είναι μεγάλο καλύτερα ψάξε να βρείς δουλειά να φύγεις …1 μηνός μισθός είναι για το πρώτο χρονο και 2 μισθοί αν έχεις περάσει τον ένα χρόνο η αποζημίωση λόγω απόλυσης

 111. apasxolisi
  Τα θερμά μου συγχαρητήρια κάνεις τρομερή δουλειά!
  Μπράβο σου!
  στο δρόμο σου να το βρεις!

 112. μετα απο 3 χρονια εργασια σε εκκλησια ωσ νεοκορος το αφεντικο θελει να με απολυσει χωρις λογο.(βασικα λογως υπαρχει αλλα δεν μπορω να τον εκφρασω διοτι ειναι απαραδεκτος,μου ζητησε να εχουμε σχεση παραπανω απο εργοδοτη εργαζομενου κ εγω αρνηθηκα).με απηλει λοιπον τωρα οτι θα με απολυσει κ μαλιστα θα καταθεσει ψευδη στοιχεια οτι δεν εκανα σωστα την δουλεια μου για να μην παρω αποζημειωση.εγω τωρα πως μπορω να ειμαι καλυμενος ετσι ωστε να παρω την αποζημειωση που δικαιουμαι?

  • αν σε απολύσει πρέπει να σε αποζημιώσει …έστω και αν ισχυριστεί οτι δεν ησουν καλος στη δουλεία σου …τώρα τα αλλά βλεπει και αναλογα πας και κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση η σε κάποιο ανωτερο όργανο της εκκλήσιας

 113. Εργαζομουν σε μια καφετερια στην κουζηνα σχεδον δυο χρονια και με απελισαν τους καλοκαιρινους μηνες εργαζομουν καθημερηνα και τον υποληπο χρονο εργαζομουν σαββατο και κυριακη γιατι της ποληπες μερες ο πρωιν εργοδοτης μου δεν εβαζε κουζηνα επησεις στης γιορτες και στης αργιες παλη δουλευα σε αυτο το σημιο θα ηθελα να προσθεσω οτι αυτη η καφετερια δεν ανοιγε το πρωι και ετση για να σημπληροσω χρηματα επιασα δουλεια και σε αλλη καφετερια για τα πρωινα ο λογος της απολησης μου ηταν γιατι επισα και αλου δουλεια και γιατι τα χρηστουγενα η μαμα μου ειχε ενα ετηχημα και επρεπε να φροντησω για δουλεις του σπιτιου και να φροντησω και αυτην ετση δεν θα μπορουσα να ειμαι καθημερηνα στο μαγαζη και να δουλευω.Στο συγκεκρημενο μαγαζη δεν ηπερχη καπια υπογραφη μου η κατη αλλο οστε να αποδικνηει οτι δουλευα εκει αν υσχηρηστη αυτος οτι δε δουλευα το μονο που θπαρχη ειναι το βιβλιαριο υγειας και η αδια εργασιας μου μαζη με της υποληπες σε ενα ραφη.Μπορω να διεκδικησω αποζημιοση η ενσημα η οτιδηποτε αλλο?και αν ναι τη και που πρεπη να απευθηνθω. Σας παρακαλω αν μπωρητε απαντηστε μου. ευχαρηστω.Kσυγνομη για τα ορθογραφικα

 114. Φιλε μου γεια .Εργαζομαι σε μια εταιρια 30 χρονια με ως εργατοτεχνιτης με επισημη ειδικοτητα μηχανουργος.Επειδη ειχα σχεση με τα ηλεκτρονικα σαν εμπειρικος τεχνιτης ,και ειχα και επαγγελματικο διπλωμα ,ο εργοδοτης μου μου προτεινε να αναλαβω το τμημα των ηλεκρονικων και με τα αυτοκινητα της εταιρειας να καλυπτω ολη την ελλαδα με ταξιδια για τα σερβις και εγγαταστασεις μηχανηματων.Σε ερωτηση εαν θα πρεπει να αλλαξω ειδικοτητα και να αποκτησω υπαλληλικη σχεση (σαν οδηγος και σαν ηλεκτρονικος)η απαντηση ηταν `ΟΧΙ δεν με συμφερει.Εαν θελεις κατσε αν οχι φυγε.Αυτο γινεται 28 χρονια. Τωρα η εταιρεια δεν παει καλα και μαλλον θα κλειση.Μπορω να απαιτησω αποζημιωση υπαλληλου για ολα αυτα τα χρονια?Υπαρχουν δελτια αποστολης με το ονομα μου (αναφερεται στον οδηγο)καθως και εκαθαριστικα ταξιδιου με ημερ/νιες ,υπερωριες ,το ειδος εργασιας που εκανα και τον εκαστοτε βοηθο που ειχα μαζι μου.Ευχαριστω….

  • αυτο δεν το ξέρω πρεπει να συμβουλευτείς δικηγόρο που να ξέρει εργατικά …και ίσως με αγωγή να κερδίσεις την αναγνωριση υπαλληλικής σχέσης

 115. kalhspera
  8a h8ela na kanw mia erwthsh.
  th deutera to prwi apolu8hka apo th douleia mou (meta apo 5 mhnes ergasias me sumbash pou lhgei 31/3) alla 8eloun na to kanoun na fanei san oikio8elhs apoxwrhsh! apo ekeinh thn hmera den ksanaphga sth douleia kai den exw upograpsei tpt.
  aurio einai h teleutaia mera gia na upograpsw kai exw zhthsei na dwsoun thn apozhmiwsh ths apolushs kai oti allo mou analogei sto logisth ean se periptwsh den to kanoun ti kanw ?
  paw sthn epi8ewrhsh ergasias?

  • ναι να πας επιθέωρηση και οτι υπογράψεις με επιφύλαξη παντως νομίμου δικαιώματος
   αλλά αφού είχαν σύμβαση 6μηνη νομίζω οτι πρεπει να σε πληρώσουν κανονικά και τον 6 μηνά…

 116. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ .. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ΩΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ .
  α) θΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟ 2009 ΕΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ? β) ΑΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΧΤΗΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΟΥ?

  • αν υπογράψεις ναι είναι σαν να έχεις αποδεχθεί την απόλυση και οτι δεν σου οφείλη η επιχείρηση …γιατό δεν πρέπει να υπογράψεις και δεύτερο δεν μπορεί να σε απολύσει γιατί προστατεύεσαι για ενα χρόνο απο το νόμο απο την ημερομηνία που γέννησες …

   • εχεί ειδη περασει ενας χρονος !!! Και τελικά μου είπε ενας Λογιστής οτι εαν δεν εχω υπογράψει της προηγουμενες μισθοδοσιες δεν εχω προβλημα ….

   • εντάξει τοτε οι λογιστές αυτά τα ξέρουν καλύτερα

 117. καλησπερα σας,
  θα ηθελα την βοηθεια σας παρακαλω.
  ειμαι σερβιτορος εδω και 3 χρονια σε καφετερια, με 8 ενσημα το μηνα!τον πρωτο καιρο ειδικα δουλευαμε 4-5 μερες την εβδομαδα,κυριακες αργιες τα παντα,χωρις ποτε να παρουμε παραπανω χρηματα!
  δωρα δεν εχουμε παρει εδω και δυο χρονια γιατι δεν εχει λεφτα και τωρα κλεινει η επιχειρηση και θελει να μας απολυσει χωρις αποζημιωσεις!!
  ταμειο ανεργιας δεν μπαινουμε γιατι μας λειπουν ενσημα τα οποια λεει αυτος οτι δεν μπορει να μας κανει κατι(να μας συμπληρωσει )!
  σας παρακαλω πειτε μου τι πρεπει να κανω?
  τι να απαιτησω?
  τι μπορω να διεκδικησω και τι θα μου κοστισει εμενα αυτο?
  θα μπλεξω με δικαστηρια,εξοδα κ.τ.λ. αν παω στην επιθεωρηση?τι με συμβουλευετε να κανω?

  • ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ …ΕΚΤΌΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΕΙ ΠΤΩΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ …ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΚΛΠ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΚΡΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΓΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ως ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 118. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 119. η αδεια η εξαμηνη απο τον οαεδ λογω μητροτητας ληγει 10 ιουλιου θα ηθελα λοιπον να ρωτησω αν δικαιουται να με απολυσει και τι δικαιουμαι εκτος της αποζημιωσης.σημειωση οτι δουλευω εκει σαν υπαλληλος 3 χρονια.

  • δεν μπορεί να σε απολύσει μέχρι την συμπλήρωση έτος απο την ημερομηνια που γέννησες ….εκτός τις αποζημίωσης δικαιούσαι τα επιδόματα άδειας ή χριστουγέννων αναλαογα την περίοδο που θα απολυθείς και την άδεια αν δεν τις εχεις πάρει

 120. douleuw se souper market sti 8esh tou kreopwleiou. mporoun na me baloun na doulebw kai sti 8esi tou manabikou sixronos? einai nomimo?

 121. Καλησπέρα

  προσλήφθηκα σαν ιδωτική υπάλληλος σε μια εταιρεία στις 23/03/2009 με σύμβαση ορισμένου χρόνου (2 μηνών ). Η σύμβαση έγινε αορίστου στις 23/05/2009. στις 17/03/2010 μου έκαναν μείωση μισθού (δεν με ενημέρωσαν ακριβώς για την μείωση αυτή) . Δεδομένου ότι μου έχουν κάνει αύξηση από τον Σρεπτέμβριο 2009, χωρίς όμως να ανανεωθεί ή σύμβασή μου, και ουσιαστικά η αύξηση φάινεται σαν ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την οποία όμως έχω κρατήσεις από το ΙΚΑ, μπορούν να μου κάνουν μείωση μισθού;
  Επίσης , δικαιολόγησαν την μείωση μισθού ως αποτέλεσμα της ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ που μου έκαναν. Είναι νόμιμη καταρχήν η μείωση θέσης σε μια εταιρεία;
  Τέλος , για να κλείσω χρόνο και να δικαιιουμαι 2 μισθους αποζημίωση ποια είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να δουλέψω;

  Ευχαριστώ πολύ

  • νομιζω οτι έχεις κλεισει χρόνο αφού η σύμβαση ορισμένου είναι συνέχεια της αορίστου
   τώρα για τον μισθό το επίδομα αυτό προφανώς στο έδιναν γιατί είχες μια θέση ευθύνης και τώρα σου άλλαξαν θέση και δενν το δίνουν? αν έτσι μπορεί να το κάνουν …τωρα αν μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένη …να δώ που ακριβώς ειναι το προβλημα

  • απάντησα ήδη πιο πάνω στη ερωτηση

 122. Με απέλυσαν χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα η άδεια θηλασμού..
  Αυτές τις ημέρες θα τις πληρωθώ με την αποζημείωση ή χάνονται??

 123. παρακαλώ απαντήστε και στο δικό μου ερώτημα.

  Ευχαριστώ

 124. Είμαι 3 χρόνια και 1 μήνα υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση. θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό: πριν 1 μήνα, στις 8/2/10, μου έκανα προμήνυση. Με ειδοποίησαν δηλαδή ότι θα με απολύσουν μετά από δύο μήνες, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
  Το θέμα είναι ότι τώρα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Τι γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση?
  Μπορούν να με διώξουν ακόμα? Έχουν το δικαίωμα? ή μπορώ να κάνω καταγγελία?

 125. Γεια σας , και σας ευχαριστω εκ μερους ολων οσων εχουν εργασιακα προβληματα !!

  Ο εργοδότης μου ανακοινωσε οτι μαλλον θα κλείσει την επιχείρηση ενα μήνα πρίν . Την ημέρα που υποτήθεται θα κλείσει , κλείνω 2 χρόνια απασχόλησης .
  Σε περιπτωση αυτη πρέπει να γίνει απόλυση ? Ποια ειναι η αποζημιωση που δικαιούμε να παρω? και αν υπάρχει κάποιος νόμος που αναφέρεται σε αυτό το θέμα . Ευχαριστώ και πάλι !

  • ναι δεν γινεται αλλιώς πρέπει να κάνει απόλυση και δικαιούσαι 2 μισθους αποζημιώση …αν τυχόν επικαλεστεί προειδοποίηση για την απολύση για να δώσει μειωμενη αποζημιώση πρεπει αυτή να εχει γίνει εγγράφα και οχι προφορικά

   • Δεν καταλαβα τι εννοειται στη δευτερη σας προταση

   • Eννοώ οτι επειδή σας εχει πεί οτι θα κλεισει την επιχειρηση αρα θα κανει απολυση …μπορεί να επικαλεστεί οτι σας ειχε προειδοποιήσει ….Συμφωνα με το νόμο αν ο εργοδότης κανει προειδοποιηση ενα ή δύο μηνες πριν την απόλυση μειώνεται το ποσό της αποζημίωσης …Αυτο ομως ισχυει μόνο αν αυτή η προειδοποηση ειναι γραπτή

 126. Είμαι 3 χρόνια και 1 μήνα υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση. θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό: πριν 1 μήνα, στις 8/2/10, μου έκανα προμήνυση. Με ειδοποίησαν δηλαδή ότι θα με απολύσουν μετά από δύο μήνες, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
  Το θέμα είναι ότι τώρα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Τι γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση?
  Μπορούν να με διώξουν ακόμα? Έχουν το δικαίωμα? ή μπορώ να κάνω καταγγελία?

 127. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΙΡΝΩ ???. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ…!!!

 128. Kalispera sas,

  Exo simvasi orismenou xronou apo 1/12/2009 mexri 31/5/2010 os upallilos grafeiou. Dikaioume doro pasxa kai epidoma adeias? An nai, se ti pososto?

  Episis, poses meres adeia dikaioume? Telos, an theliso ego na likso tin simvasi mas noritera poso kairo prin prepei na tous eidopoiiso me vasi ton nomo?

  Sas euxaristo therma gia ton xrono sas.

  • το δώρο του πάσχα κανονικά δηλαδη μισο μισθο και σε άδεια 2 μέρες για κάθε μηνα εργασίας και αναλογικό επίδομα αδείας για αυτές τις μέρες

 129. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ.Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΗΤΑΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ.ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΞΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1700€.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 300€?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

  • Να πας σε μια επιθέωρηση εργασίας … και ίσως σε δικηγόρο γιατί κανονικά δικαιούσαι αποζημίωση για όλα τα χρόνια και σε κάθε περίπτωση εφόσον ο εργοδότης είναι ίδιος και δεν έκανε καταγγελία της σύμβασης οταν διέλυσε την πρώτη επιχείρηση είναι παράνομος …και δέχθηκε οτι η συμβαση η πρώτη είναι συνέχεια στην επόμενη εταιρία του

   • ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.

 130. Θα ήθελα να μαθω – εαν γνωρίζει κανεις – τι γίνεται με την άδεια θηλασμου & φροντίδας τέκνων σε περίπτωση που η εργαζόμενη θέλει να παραιτηθεί μετά από λίγους μήνες απο την επιστροφή της στην εργασία ?

  Οι ωρες αυτές χανονται ? ή πληρώνονται απο τον εργοδότη ?

  Ευχαριστω,

 131. ergazomai se mia etaireia apo ths 15/9/2004 ws ergatotexniths(wromisthios).sths 30/4/2010 exei oristei h apolysh mou!oi kathares apodoxes mou einai peripou 950euro,mporeitai na mou peite ti apozhmiwsh dikaioumai?(ypologiste pws logw yperwriwn to dwro tou pasxa htan 670euro.
  euxaristw prokatabolika!

  • http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351
   Πηγαινε σε αυτο το λινκ εχει μια εφαρμογή βάλε το τελευταιο μισθο και τα χρονια και τους μήνες προυπηρεσίας και θα το βγάλει το ποσο…
   Τώρα αν σου εχει γίνει προειδοποίηση η αποζημιωση δεν δινεται ολοκληρη…όμως αυτή πρέπει να ειναι γραπτή …το αναφέρω αυτο γιατι γράφεις οτι έχει προγραμματιστει η απολυση πνατως στην περιπτωση σου η προειδοποιηση πρέπει να έχει γίνει 4 μήνες πριν

 132. Γεια σας,εργαζομαι εδώ και 15 χρόνια στο δημόσιο αρχικά ως συμβασιούχα και μετά ως αορίστου.Ολα αυτά τα χρόνια εχουν αναγνωριστεί και έχω λοιπόν προυπηρεσία 15 χρονων.Επειδή ακούγονται πολλά για μας τους αορίστου θα ήθελα να ξέρω.Ειναι αλήθεια οτι το ανώτερο ποσο αποζημίωσης στο ΔΤ ειναι 15000 ευρώ;Δεν ειναι άδικο να παίρνει το ίδιο διαφορετικοί εργαζόμενοι,διαφορετικού χρόνου;
  Αν μπορείτε διευκινείστέ το μου.
  Ευχαριστώ

 133. ΔΟΥΛΕΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΕΙΗ ΤΙ ΠΕΡΝΩ

  • ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 2010 ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΗ [Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 1090.45 ΤΙ ΠΕΡΝΩ ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗ ΔΩΡΑ ΕΠΕΙΔΟΜΑΤΑ]

   • είσαι στα 6 χρόνια προυπηρεσία και παίρνεις 4 μηνών μισθούς και επιδομα άδειας και άδεια για το 2010

 134. 28/04/2009 ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΣ 01/02/2010 ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝΕ ΛΟΓΟΥ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ? Ή ΤΟ ΧΑΝΩ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 135. ΥΣ: ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ 01/09/2004 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

  28/04/2009 ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΣ 01/02/2010 ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝΕ ΛΟΓΟΥ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ? Ή ΤΟ ΧΑΝΩ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΥΣ: ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ 01/09/2004 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

  • Η αποζημιωση είναι 4 μισθοί αν έχεις 6 χρονια προυπηρεσία στον ιδιο εργοδότη…
   Τώρα για το μειωμένο ωράριο ισχύει μονο σε περίπτωση που εισαι εργαζόμενη…

   • ΕΧΩ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
    ΠΕΡΝΩ 1030,00ΕΥΡΩ ΜΕΙΚΤΑ. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ?
    ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΦΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΘΩ?

 136. δεν ξέρω για αυτο …το μειωμενο είναι για να διευκολλύνεσαι οταν εργάζεσαι..
  η αποζημείωση ειναι μισθοι 3 μηνών

 137. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Αντιμετωπίζω την εξής κατάσταση:

  Εργαζόμουν για 6 μήνες σε οικονομική εταιρεία ως part-time 4ωρη εργασία. Απολύθηκα προφορικώς μέσα Απριλίου και από τότε δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο του human resource, και οι υπόλοιποι στην εταιρεία μου λένε πως δεν είναι υποχρεωτικό να μου κοινοποιηθεί η απόλυση εγγράφως. Επίσης δε μου έχει καταβληθεί η αποζημίωση παρά μόνο οι 13 μέρες που εργάστηκα τον Απρίλιο. Τι γνωρίζετε επ’ αυτού?
  Επίσης αν απευθυνθώ στην επιθεώρηση εργασίας θα εξυπηρετηθώ ή θα μπλέξω περισσότερο με γραφεοκρατία??

  Ευχαριστώ πολύ!

 138. για να μην κινοποιηθεί απόλυση πρέπει η σύμβαση να ήταν ορισμένου χρόνου πχ εξάμηνη οπότε δεν καταβάλεται και η αποζημιώση…
  ωστόσο αν ήταν αορίστου χρόνου τότε πρεπει να αποζημιωθείς και να κοινοποιηθεί απόλυση διαφορετικά ειναι παράνομη και καταχρηστική και επίσης πρεπει να πληρωθείς και την αναλογική άδεια και αναλογικό επίδομα ….αδείας
  κάνε μια καταγγελία τουλάχιστον να κάνουν ελεγχο είναι υποχρεωμένοι εκτός και αν στις επιθεωρήσεις καλύπτουν και την παρανομία των εργοδοτών

 139. καλησπερα θελω να ρωτησω κατι ασχετο με απολυση,αν γνωριζετε να μου απαντησετε σας παρακαλω.χτυπησα το χερι μου ασχημα το σαββατο πηγαινοντας για δουλεια,πηγα κανονικα δουλεψα αλλα την κυριακη ενημερωσα οτι δεν μπορουσα να παω και την δευτερα πηγα στο γιατρο και μου εγραψε αδεια απο τις 26/4 εως τις 2/5 πηρα τηλ. το αφεντικο μου τον ενημερωσα για την αδεια γιατρου απο το ικα μεχρι την κυριακη.το χαρτι του το πηγα σημερα και μου εδωσε δευτερα τριτη αδεια απο την καλοκαιρινη γιατι δεν του πηγα χαρτι ενω το ηξερε οτι τελιωνει κυριακη. μπορει να μου εβαλε ολη την εβδομαδα αδεια καλοκαιρινη ενω υπαρχει χαρτι γιατρου?χωρις να το ξερω? (ολοι στην δουλεια ακομα και ο μετοχος ειδε το χερι μου που ηταν χαλια)θα μπορουσα να το δηλωσω εργατικο ατυχημα αλλα δεν το εκανα.συγνωμη για το ασχετο του θεματος αλλα δεν ξερω που να ρωτησω.ευχαριστω και παλι.

  • κατ αρχήν ενω είστε σε άδεια ΙΚΑ ειναι παρανομο να σας βαλει καλοκαιρινη άδεια …γιατι χάνεται και χρήματα απο το ΙΚΑ γιατι ειναι πάνω απο 3 μέρες …καλο ειναι να το διορθώσει η εταιρία αν δεν το κανει καταγγελλία στην επιθεώρηση εργασίας

 140. Καλησπερα.Ειμαι σε αδεια λοχειας απο της 26 φεβρουαριου με η αδεια μου λιγει στις 24 ιουνιου.Σκεφτομαι να παρω το εξαμηνο απο το οαεδ(γιατι το μωρο γεννηθηκε 3 μηνες προωρα και χρειαζεται πολυ φροντιδα),αλλα πριν απο την αδεια του οαεδ σκεφτομαι να παρω την «ισοχρονη» που ειναι τρισιμιση μηνες.Το ερωτημα μου ειναι αν απο την στιγμη που θα την ζητησω ο εργοδοτης ειναι υποχρεωμενος να μου την δωσει ή ειναι στην κριση του και αν την παρω μου εχει το δικαιωμα να με απολυση;
  Μαλλον ειναι ασχετη η ερωτηση μου και μπορει να μην γνωριζεις αλλα δεν μπορω να βγω απο το σπιτι λογω μωρου και απο το τηλεφωνο δεν προκειται να βρω ακρη….
  Σε ευχαριστω εκ των πρωτερων γιατι ειδα οτι δειχνεις μεγαλο ενδιαφερον(και εισαι ο μονος/νη πιστεψε με)για τα προβληματα των συνανθρωπων σου….ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ

  • μπορείς να κάνεις χρήση κάθε νομιμη άδεια για μητέρες αλλά σε συμφωνία με το εργοδότη…. Πάντως για ένα χρόνο εισαι προστατευόμενη απο το νόμο για απόλυση

 141. Εργάζομαι 14 χρόνια και8 μήνες σε συμβολαιογραφείο μου έγινε ανακοίνωση απόλυσης. Οι μικτές μου αποδοχές είναι 1440 ευρώ θέλω να μου υπολογίσεται την αποζημίωση που δικαιούμαι.
  Ευχαριστώ!

 142. για να υπολογήσεις ακριβώς την αποζημιωση πηγαινε σε αυτο το λινκ και συμπληρωσε τις σχετικές φορμες και θα στο υπολογίσει ακριβώς
  http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

 143. απολυθηκα μετα απο 4 ετη εργασιαs τη ποσο αποζημιωσειs δικαιουμαι εργαζομε ωσ ορομισθεια

 144. Καλησπερα! δουλευω ως πωλητρια part-time σε καταστημα ρουχων εδω και 2,5 χρονια,λογω σχολης συχνα καθυστερω στην ωρα προσελευσησ μου στο καταστημα κ εχω δημιουργησει ασχημες σχεσεις με τον εργοδοτη μου. την τελευταια φορα με απειλησε πωσ μπορει να με απολυση χωρις αποζημειωση τωρα που η νομοθεσια αλλαξε σχετικα με την εργασια. αναρωτιεμαι αν στην απολυση χωρις αποζημιωση δικαιουμαι να μπω στον οαεδ και αν οχι αν μπορω να καταγγειλω τις απειλες του. σασ παρακαλω απαντηστε το συντομοτερο για να δω πως μπορω να κινηθω. ευχαριστω

  • για να γίνει απόλυση χωρίς αποζημίωση πρεπει να υπάρχει σοβαρός λόγος πχ να υπάρχει σοβαρο ποινικό αδίκημα κλπ βεβαια μπορεί να σε απολυσει με αποζημιωση …αλλά γενικά πρέπει να προσέχεις ως προς την συνέπεια …πάντως απο την στιγμη που καταγγείλει την σύμβαση έστω και για τους λόγους που λεει αυτός μπορεί να μπείς σε ταμείο ανεργία …μόνο σε περίπτωση παραίτησης δεν μπορείς ….πάντως σε κάθε περιπτωση μπορείς να καταγγείλεις συμπεριφορά σε βάρος σου στην επιθεώρηση εργασίας

 145. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ 17.5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΗΝΥΣΗ ΣΕ 13 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΕΜΕΝΑ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΈ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ Η΄ΟΧΙ

 146. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1974.ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ. ΣΤΙΣ 31/12/2013 ΘΑ ΕΧΩ 10600 ΕΝΣΗΜΑ.ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ. ΒΓΑΙΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ;

  • του στρατού δεν ξέρω αν μπορείς να τα αγοράσεις …αλλά νόμιζω οτι έχεις 37ετία και κατοχυρώνεις δικαίωμα συνταξης με τα ισχύοντα … πάντως και στην 40 ετία πάλι δεν είσαι μακρυά …ρώτησε στο ΙΚΑ

 147. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ 01/09/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΥΚΑ ΣΤΙΣ 07/05/2010. ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2009 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2010. ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010 ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑ. ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ 1270 ΕΥΡΩ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  • H αποζημίωση ειναι 1 μισθός τώρα για την άδεια δικαιούσαι 2 μέρες καθε μήνα και αντίστοιχο επίδομα αδείας ..υπολογισε της μέρες να δείς αν έχεις πάρει λιγότερες και βέβαια πρέπει να σου δώσουν για τις μέρες αυτές αναλογία επιδόματος αδείας …αν δεν σου εχουν δώσει όλες τις μέρες πρέπει να τις πληρώσουν

 148. kalhmera doyleyw se fast food apo tis 11/10/2004
  pernw mikta 1077e.eixa anarotikh adeia apo tis 26/4/10 mexri 2/5/10. 7meres,apo to ika phra gia tis 4 meres 44.00e kai plhrwthika apo thn doyleia moy 734.00e moy fanhkan poly liga gt pernw kathara 893.00e.hmeres asthenias leei 3 anti gia 7 paizei rolo h allagh toy mhna?kai pali den tha elege 5? dhladh apo 26 mexri 30?kai tis
  alles2-1/5&2/5 ton allon mhna?apodoxes asthenias leei 64,62e.to hmeromisthio mou einai 43.08e ti prepei na moy dwsei?doyleyw kai sabbatokuriaka me 2 repo thn ebdomada. sygnwmh gia to asxeto toy thematos kai se eyxaristw para poly gia ola

  • επειδη δεν ξέρω λογιστικά …δεν μπορω να σου πως βγαίνουν αυτά τα ποσά …πάντως οι μέρες της αναρρωτικές αν είναι πάνω απο 3 πληρώνονται μισές απο ΙΚΑ και μισές από το έργοδότη …Τώρα δεν ξέρω αν πληρώνονται οι πρώτες τρείς μέρες …
   γιατί αν οι μέρες είναι μέχρι τρείς δεν πληρώνονται ουτε απο το ικα ΌΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΡΓΟΔΌΤΗ

 149. ΜΟΛΙΣ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6,5 ΧΡΟΝΙΑ.ΜΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

 150. καλησπερα! εχς ξαναγραψει στο blog τωρα εχω μια αλλη ειδους απορια, απουσια απο την δουλεια 3 συνεχομενες μερες με προειδοποιηση ειναι παραιτηση? σας παρακαλω πολυ απαντηστε μου ειναι επειγον

  • δεν ξέρω τι εννοείς …ζήτησες άδεια ανευ αποδοχών η απλά είπες δεν έρχομαι στην δουλειά …Εξαρτάτε απο την σπουδαιότητα της απουσίας κλπ πάντως για παραίτηση οχι …μπορει να θεωρηθεί ως ασυνέπεια για απόλυση χωρίς αποζημιώση αλλά δεν νομίζω …πάντως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται παραιτηση

 151. Καλή σας μέρα.
  Ανακάλυψα το blog σας στην προσπάθεια μου να ενημερωθώ για ένα σοβαρό εργασιακό πρόβλημα που μου έχει προκύψει και για το οποίο δεν έχω λάβει μια συγκεκριμένη απάντηση. Εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου σε μια εταιρεία από τον 08/2008 έως σήμερα με σύμβαση αορίστου χρόνου και συγκεκριμένο ωράριο που αναγράφεται στη σύμβασή μου, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-20:15. Μετά από επιθυμία του εργοδότη εδώ και αρκετό καιρό πηγαίνω 13:00-21:15. Την προηγούμενη εβδομάδα με ενημέρωσε ότι επιθυμεί τροποποίηση ωραρίου σε πρωινό. Γνωρίζει πως για μένα το πρωινό ωράριο είναι ανέφικτο, λόγω του ότι πραγματοποιώ το διδακτορικό μου. Εξάλλου για αυτό κι εξαρχής δέχτηκα το απογευματινό-βραδινό. Ο πραγματικός λόγος μετά από συζήτηση μαζί του αποκαλύφθηκε πως είναι η επιθυμία του να έχει ένα άτομο από το πρωί μέχρι ό,τι ώρα χρειαστεί να κάθεται το βράδυ. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι εγώ μέχρι τις 21:00 που δουλεύω δεν κάθομαι μετά αρκετά παραπάνω από το ωράριο μου το πολύ 1-2 ώρες. Ως παράδειγμα μου έφερε άλλη μία συνάδελφο η οποία κάθεται και 12 ώρες.. Σημείωση οι υπερωρίες και διάφορα άλλα extra που ζητάει, π.χ. κάποιες υποχρεωτικές Κυριακές-ημερίδες κτλ δεν πληρώνονται. Εξάλλου, ανέφερε ότι λόγω κρίσης θα μπορεί να βρει ένα άτομο που να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις του. Το ζητούμενο είναι, για να μη σας κουράζω άλλο, πως θέλει να αποχωρήσω οικειοθελώς, και με εκβιάζει με αυτή την τροποποίηση του ωραρίου. Όταν έδειξα κάποια δυσανασχέτηση μου είπε ότι μπορεί να μου κάνει ως χάρη μία εικονική απόλυση, χωρίς να λάβω την αποζημίωσή μου, για να μπω μόνο στον ΟΑΕΔ.. Την Παρασκευή βρήκαν την αντικαταστάτρια μου και εντός της εβδομάδας θα πρέπει να αποχωρήσω.. Ρώτησα επιθεώρηση εργασίας αλλά ο καθένας μου έδωσε και διαφορετική απάντηση. Ένας μάλιστα βρέθηκε να μου δίνει και λίγο «αποπροσανατολισμένα στοιχεία» νιώθω τελείως αβοήθητη σε αυτό το κράτος.. Μήπως γνωρίζετε κάτι θα με συμβουλεύατε να δεχθώ την εικονική απόλυση ή να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου;
  Μήπως έχει σημασία το ότι είμαι υποψήφια διδάκτωρ και επιπλέον έχω περάσει και σε μία δεύτερη σχολή-ΑΕΙ, οπότε το πρωινό ωράριο είναι φύσιν αδύνατο για μένα. Είμαι ήδη κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και μου αρέσει η επιστήμη μου και η γνώση, για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά, στην οποία ήμουν πάντοτε συνεπής και σωστή, χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ το οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρώ ότι είναι αδικία να μην μπορείς να υπερασπιστείς τα αυτονόητα δικαιώματα σου που είναι μια αποζημίωση 2 μισθών και με δόλο να προσπαθούν να στα καταστρατηγήσουν.. Ξέρω ότι ο εργοδότης έχει σαφώς τα περισσότερα δικαιώματα απλά ζητώ την άμεση εάν είναι εφικτό βοήθεια σας, λόγω του ότι όπως σας προανέφερα βρέθηκε ήδη η αντικαταστάτριά μου, για να δω τι ακριβώς δικαιούμαι κι εγώ..

  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων

  Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη και για το μακροσκελές σε έκταση μήνυμά μου..

  • Κική,

   εφόσον έχεις υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου με το ωράριο που αναφέρεις , συνεχίζεις και πηγαίνεις στη δουλειά σου κανονικά στο ωράριο αυτό. Σε καμμία περίπτωση ΜΗΝ υπογράψεις οικειοθελή αποχώρηση, δηλαδή παραίτηση, γιατί αυτός αυτό θέλει προκειμένου να μην πληρώσει αποζημίωση. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα περισσότερο από το να σε απολύσει κανονικά , δίνοντάς σου την αποζημίωση που δικαιούσαι. Αν τελικά σε απολύσει , πρόσεξε ότι έχει υπολογίσει την αποζημίωση κατά τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση υπέγραψε » με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου» .

   Φιλικά
   Εύη

   • Εύη σε ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές, με τα σχόλια τα δικά σου και του apasxolisi τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου παρόλες τις προσπάθειες του εργοδότη να με αποτρέψει ποικιλοτρόπως..

    Φιλικά
    Κική

  • Επειδή υπάρχει σύμβαση που καθορίζει το ώραριο δεν νομίζω ατι μπορεί να το τροποποιήσει μονομερώς …αλλά αν δεν δεχθείς μπορεί να σε απολύσει καταβαλοντας αποζημίωση …ολα τά ‘αλλα ειναι προφάσεις εν αμαρτίες ! Αλλωστε στην Ελλάδα εχουμε εργασιακό μεσαίωνα …και πολυνομία ! Και το γεγονός οτι δέχθηκες μια μικρή αλλάγη δεν αλλάζει κάτι ως προς το ωράριο που υπηρχε ! Τώρα αν η απόλυση είναι κανονική η εικονική ( απο πλευράς καταΒΟΛΉς ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ) κανονικα για μένα πρέπει να διεκδικήσεις την αποζημιωση σου κανονικά !

   • Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

    Αξίζει να επισημανθεί πως υπάλληλος της επιθεώρησης (που συμπτωματικά έχει κάποιο συγγενή του εργαζόμενο στην ίδια επιχείρηση) μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι λόγω της αλλαγής αυτής της μίας ώρας καταργείτο αυτόματα η σύμβαση μου και σιωπηρά είχα δεχθεί την οποιαδήποτε μεταβολή εκ μέρους του εργοδότη μου. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ρωτήσει και ανώτερο του ο οποίος του είχε αναφέρει τα ίδια..το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι όταν εγώ απευθύνθηκα στον ανώτερο του ο τελευταίος δεν μου ανέφερε τίποτα τέτοιο αντιθέτως είπε ότι δεν καταργείται έτσι το ωράριο της σύμβασης μου…

    Τα προαναφερθέντα απλά για σκέψη και προβληματισμό…

    Ευχαριστώ πολύ

 152. Βρίσκομαι σε επισχεση εργασιας εδω και 20 μέρες για μη καταβολή μισθών 5 μηνών και έκανα αίτηση για επίδομα ανεργίας. Πηγαίνοντας να εισπράξω το πρώτο μου επίδομα, αρνήθηκαν να μου το δώσουν γιατί είπαν έχει γίνει καταγγελία ότι εργάζομαι και δεν μου λέγανε καν ποιος έχει κάνει την -ψευδή- καταγγελία, παρά μόνο όταν πάτησα τις φωνές για μήνυση και δικηγόρο. Η -ψευδής- καταγγελία όπως ήταν αναμενόμενο, έχει γίνει από το αφεντικό μου για να μην μπορέσω να πάρω το επίδομα που μετά θα το διεκδικήσει από αυτόν ο ΟΑΕΔ. Απ’όσο γνωρίζω η μόνη λύση τώρα είναι μήνυση στο αφεντικό για ψευδή καταγγελία. Επειδή τα έχω χαμένα πλεόν και είμαι σε πλήρη πανικό αφού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, ο φόβος και η ερώτηση μου είναι, στη συνέχεια τι γίνεται όμως? Ο ΟΑΕΔ συνεχίζει να μου αρνείται το επίδομα, μέχρι να λυθεί η μήνυση που μπορεί να πάρει αιώνες?
  Ευχαριστώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε βοήθεια.

  • ειναι απο τα τρελά της υπόθεσης ! Αρχικά πρεπει να κάνεις μήνυση και μετά ένσταση στον ΟΑΕΔ !
   Δεν μπορεί μετά ο οΑΕΔ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ …σε ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ΟΑΕΔ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ικα ΝΑ ΈΛΕΓΧΕΙ Ο ΧΏΡΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΕΣΑΙ …ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ η ΝΑ ΣΤΕΙΛΈΙ ΕΣΕΝΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΑΠΆΤΗ ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ ΔΕΝ ΒΛΈΠΩ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ !
   Και να μην κολλάνε σε τυπικότητες …Κατι που έπρεπε είχε κάνει ο ΟΑΕΔ οταν του έγινε η καταγγελία…
   Πήγαινε και σε ενα εισαγγελέα ..η παρακράτηση μισθών ( από τον έργοδότη ) είναι αδίκημα και διώκεται αυτόφωρα

 153. exw doulpsei ena xrono .exw 120 ensima .posa prepei na parw gia tin apolisi ????

  • Ειρήνη,

   αν έχεις συμπληρώσει έναν χρόνο (με πλήρη απασχόληση), δικαιούσαι 2 μισθούς αποζημίωση (προσαυξημένους κατά το 1/6 του μισθού). Αν δεν έχεις συμπληρώσει χρόνο , 1 μισθό αποζημίωση (πάλι προσαυξημένο κατά το 1/6). Πρόσεξε, σαν μισθός εννοείται το ποσό που έπαιρνεσ σταθερά κάθε μήνα , και όχι αυτό που τυχόν είχες υπογράψει στην σύμβαση όταν προσλήφθηκες (που μπορεί να είναι χαμηλότερος αν για παράδειγμα μέσα στον χρόνο είχες πάρει αύξηση).

   Φιλικά
   Εύη

  • μπορει να γίνεις πιο συγκεκριμένη στην ερωτήση ?

 154. geia sas .exw doulepsei apo 1-05-2009 ews 1-05-2010 aurio 8a parw tin apolusi mou .eipe oti o ergodotis 8a mou dwsei 200 eurw .9elw na ma8w posa akrivos dikaioume .

  • εχεις ήδη συμπληρώσει ένα χρόνο και κάτι μέρες αν η απόλυση γίνει με 21/5 ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ αποζημιωση μισθούς δυο μηνών!!!
   αν όμως η απόλυση έχει γίνει απο 1/5 δηλαδή ενα χρόνο απασχολήση δικαιούσαι μισθό ενος μηνός …ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ 2 μερες για κάθε μηνα εργασίας και αντίστοιχη αναλογια επιδόματος αδείας ..
   Τα 200 ευρώ δεν τα κατάλαβα πως το βγάζει ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ

 155. καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν εχουν μειωθει οι αποζημιωσεις και αν εχουν το δικαιωμα να δωσουν την αποζημιωση σε διαστημα 6 μηνων.γιατι ακουω διαφορα στις πρωινες εκπομπες αλλα δεν ξερω αν εχουν γινει ακομα.ευχαριστω πολυ

  • ακόμα όχι ισχύουν οι ρυθμίσεις που υπάρχουν αργότερα δεν ξερω αλλά και τώρα μπορεί να δώσει μια προκαταβολή και κάποιο ποοσο σε δόσεος αλλά απο ένα ποσο και πάνω

 156. Γεια σας, μετά από 8 χρόνια σαν υπάλληλος σε μια εταιρία μου ειπαν ότι θα με απόλύσουν. Πρώτα θα μου δώσουν ένα μήνα άδεια και όταν επιστρέψω θα απολυθώ και θα μου δώσουν την αποζημίωση σε δόσεις γιατί δεν έχουν λεφτά.
  Εχω 2 ερωτήσεις

  1. Ενώ βρίσκομαι σε άδεια, μπορεί να επικαλεστεί ότι λείπω αδικαιολόγητα από την εργασία και να με απολύσει χωρίς αποζημίωση; από την στιγμή που δεν υπάρχει βιβλίο αδειών και όλα γίνονται προφορικά; πως είμαι καλημένος;
  2. Να δεχτώ την αποζημίωση σε δόσεις; Πρέπει να δώσει κάποιο χαρτί γι’αυτό; Μήπως είναι καλύτερα να μου δώσει επιταγές της εταιρίας από τη στιγμή που η εταιρία έχει περουσιακά στοιχεία, ενω ο ίδιος τίποτα στο όνομα του.
  Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.

  • ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΡΩΡΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ Η ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ …ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ …ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ …πΆΝΤΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΛΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΓΙΑΥΤΟ ΖΗΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΝΑ ΑΦΈΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ

 157. Καλησπέρα,
  είμαι σε μια εταιρεία 8 μήνες και μόλις χτες μου ανακοίνωσαν ότι με απολύουν. Ο προιστάμενος μου θέλει να με κρατήσει 2 εβδομάδες ακόμα αλλά του είπαν από το αρμόδιο τμήμα που καθορίζει την αποζημίωση ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η αποζημίωση που δικαιούμαι. Ισχύει; Άν πάρω κανονικά την αποζημίωση δικαιούμαι ένα μισθό και πρέπει να μου πληρώσουν και τις άδειες όλου του χρόνου; Το επίδομα καλοκαιριού το δικαιούμαι?και αν ναι θα μου το δώσουν τώρα ή όταν θα μπει και στους υπόλοιπους; Ευχζαριστώ πολύ!!

  • ΑΚΟΜΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ 1 ΜΙΣΘΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΟΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 ΜΑΙΟΥ …ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 158. καλησπερα και παλι..τελικα απολυθηκα!
  θα ηθελα αν γινεται να μαθω τι αποζημιωση δικαιουμαι..
  η προσληψη μου εγινε 3/3/2008 και η απολυση τωρα 31/5/2010
  ανηκω στους εργατοτεχνιτες (μανικιουριστα για την ακριβεια)και για το 2010 εχω παρει 6 μερες αδεια

  ευχαριστω εκ των προτερων

  • αποζημιωση μισθους 2 μηνών και το υπόλοιπο της άδειας είναι κανονικη αφού έχεις πάνω απο χρόνο στην ιδια δουλεια και το επίδομα αδείας …και αναλογια δώρου χριστουγέννων

   • καλημερα…αφου ειμαι ημερομισθια ως εργατοτεχνιτης λογικα δεν ανηκω στην κατηγορια που παιρνουν 15 μεροκαματα και οχι 2 μισθους?

   • ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 159. θα ηθελα αν γινεται απαντηση στο εξησ- με προσελαβαν το μαιο του 2007 αλλα λογω αλλαγης ωραριου μου αλλαξε τη συμβαση και τωρα που πηρα αποζημιωση μετρησε απο την μερα της τροποποιησης της συμβασης εργασιας αντι για την ημερομηνια προσληψης(δηλ αντι για μαιο 2007 επιασε την τροποποιηση που ειναι φεβρουαριο 2010). Θελω να ρωτησω νομικα ειναι καλυμμενος η να το κυνηγησω στη επιθεωρηση εργασιας.

  • οταν λέτε αλλαγή ωραρίου αφορά από πλήρη σε μερική απασχόληση?
   Η κατι άλλο…Απ οτι ξέρω η αλλαγη απο πλήρη απασχοληση σε μερική αλλάζει απλά τα μισθολογικά δεδομένα και οχι το χρονο που σημαίνει μηπως τότε σας παρουσίασε σαν νέα πρόσληψη …αν ναι κατι δεν πάει καλα…πηγαινε επιθεωρηση εργασίας

 160. Καλησπέρα είμαι 57 ετών ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία 40 χρόνια. Δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια με μισθό 1700€
  και με απολύουν τώρα.
  Τι αποζημίωση δικαιούμαι και τι άλλα πρέπει να διεκδικήσω;

  Ευχαριστώ πάρα πολύ

 161. ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΓΙΑΓΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΓΕ) ΑΠΕΒΙΩΣΕ!!
  ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ???
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ.
  ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΜΙΣΘΟΣ , ΑΔΕΙΑ ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ , Δ.Χ.2010 )

  • αν ο εργοδότης ήταν η γιαγιά ( δηλαδή στο ΙΚΑ και στην επιθεώρηση )σαφώς και οχι αφού πέθανε …αν όμως ειναι κάποιος τρίτος την αποζημιώνει

   • κληρονόμοι της γιαγιάς δεν υπάρχουν ;
    δεν ευθύνονται για τα χρέη της;

   • κοιταξε να δείς αν ο εργοδότης …πεθάνει λυνεται η συμβαση…ΑΝ εργοδότης ηταν η γιαγιά δεν δινεται αποζημιώση αν ήταν άλλως πρέπει να πληρώσει την αποζημίωση

 162. geiasa paidia sygxaritiria gia to blog sas ergazome se mia etairia me zaxarwdh eisagwmena proionta os ergatis boh8os xeiristh klark apo wktobrio tou 1998 mexri shmera o mis8os einai 960 eyrw mexri twra ka8ara 8a ei8ela na ma8w ti amozimiosh 8a parw se periptosh pou me dioxnoun perimenw apantish syntoma sas eyxaristw para poly

 163. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑ. ΕΔΩ & ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ. ΤΩΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ? ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ?

 164. Καλημέρα!είμαι κομμώτρια και δούλευα σε κομμωτήριο από τα μέσα Ιουλίου του 2009 μέχρι και το Σάββατο στις 29/05/10 όπου και με απέλυσαν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση! Ο μισθός μου ήταν 1050 ευρώ όμως με δήλωναν με βασικό. Οπότε τα ερωτήματα μου είναι τα εξής.. Η αποζημίωση που δικαιούμαι είναι βάσει του ποσού που έπαιρνα ή αυτού που δηλωνόταν? Όσον αφορά το επίδομα και τις μέρες αδείας, μιας και έχω πάρει μέσα στο 2010 μόνο δύο μέρες, αλλά και το δώρο Χριστουγέννων του 2010, τι δικαιούμαι? Και τέλος την αποζημίωση έχει δικαίωμα να μου τη δώσει σε δόσεις ή κατευθείαν ολόκληρη και χωρίς καθυστέρηση? Ευχαριστώ προκαταβολικά!

  • πρωτα η αποζημίωση δίνεται βάση του μισθού που αναφέρει στο ΙΚΑ …τώρα επειδή δεν έχεις κλεισει χρόνο δικαιούσαι 2 μέρες άδεια για κάθε μηνα εργασίας και αντιστοιχη αναλογία επιδόματος αδείας ….οπότε όσες μέρες δεν τις εχεις πάρει τις πληρώνεσαι ….Η αποζημιώση δίνεται αμεσα και με την απόλυση διαφορετικά είναι άκυρη …Για το δώρο του 2010μ δικαιούσαι μια μικρή αναλογία

 165. douleyo se mia etaireia 5 mhnes.mou xrostane 4 mhnes kai mou eipan na bgo se adeia aney apodoxon mexri na me eidopoihsoun xana.den egine pote.kai gia xrhmata oute logos.ekana episxesh ergasias alla pali tipota.me grafoun.piga sthn epitheorisi kai mou eipan na kano katagelia kai blepoume.ti ginete? paizei na xaso ta xrhmata mou?

 166. douleyo se mia etaireia apo ton noembrh.mou edinan olo enanti.telos aprili mou eeipan na paro adeia aney apodoxon kai tha me eidipoihsoun.tipota fysika.oyte xrhmata ek tote.ekana episxesh alla kanena neo.piga epitheorisi kai mou eipan na kano kataggelia kai blepoume? paizei na kano kati na diasfaliso ta xrhmata moy??

 167. γεια σας ξερετε καθολου για τις αποζημιωσεις με τα νεα μετρα μου εχουν κανει προμυνηση σε 13 μηνες θα χασω την αποζημειωση που δικαιουμε.ευχαριστω

  • η προμηνυση προβλέπεται με το ισχυον νόμο αν σου έχουν κάνει με 13 μήνες σημαίνει οτι έχεις 17 έτη συμπληρωμένα στην δουλειά και αν η απόλυση γινοταν αμεσα η αποζημίωση είναι 13 μηνών μισθοί …με την προμήνυση είναι 6 1/2 μηνών
   Νεος νόμος για τις απολύσεις δεν υπάρχε οπότε …λογικά θα αποζημιώθεις με τον ισχύοντα …και καλά που ανέφερες να το κανω θέμα ..αυτοί που εχουν προμήνυση απόλυσης τι θα κάνουν με τον νέο νόμο …αφού η προμήνυση εχει γίνει με τον παλιο

 168. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟ/ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 1240ΕΥΡΟ ΚΑΘΑΡΑ. ΤΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.

 169. θέλω να ρωτήσω εάν δούλευεις μερική απασχολήση 1 χρόνο και6 μήνες και μένεις έγκυος ,ο εργοδότης έχει δικαίωμα να σε διώξει πρίν συμπληρώσεις τους τρείς μήνες εγκυμοσύνης.

  • ΟΧΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ

 170. douileua se ena estiatorio , ap ton dekemvrio(dld 6 mines) o misthos m itan 45 to 8 wro alla ta ensima itan ta misa tou mina , xwris na pernoume dwra , itan ipologismena i simfonimena mesa ston merokamato.

  ti apozimiosi dikaioume, vasi ta nomima pou fenontai?

 171. H MAMA MOY DOYLEYEI WS LATZERA SE MIA EPIXEIRHSH 5 XRONIA ME KATHARO MISTHO 800 EYRO. TI APOZHMIWSH DIKAIOYTAI?

 172. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ 50 ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΕΧΩ 8000 ΕΝΣΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΗ 1978 ΘΑ ΒΓΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ
  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • στα 50 στο ΙΚΑ δεν νομίζω αλλά καλύτερα να περιμένεις ….γιατι ακόμα ειναι ρευστή η κατάσταση με το νεό νόμο και κανείς δεν ξέρει τι τον περιμένει και με δεδομένο οτι θα έχει ισχυρά αντικίνητρα στις μειωμένες και πρόωρες συντάξεις

 173. Εργάζομαι σε εταιρεία πληροφορικής, δυστυχώς μαζί και η σύζηγος μου (εγώ 14 χρόνια, η σύζηγος μου 9). Μόλις χθες ανακοίνωσαν σε όλους μας (12 άτομα) ότι η εταιρεία μπορεί να πληρώσει μέχρι και την μισθοδοσία Ιουνίου και από κει και πέρα τίποτα. Η εταιρεία χρωστάει αρκετά στις τράπεζες αλλά και έχει να παίρνει κάποια χρήματα από το δημόσιο (αν ποτέ τα δώσουν!) που σίγουρα καλύπτουν τις αποζημιώσεις όλων. Το θέμα είναι μετά το τέλος Ιουνίου τι θα γίνει. Από ότι μας ενημέρωσαν η εταιρεία μπορεί να μην κλείσει αλλά δεν θα έχει την δυνατότητα να πληρώσει ούτε υπαλλήλους ούτε πιστωτές-προμηθευτές. Κάτι τέτοιο μας βάζει σε ομηρία καθώς δεν μας απολύουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει αποζημίωση και φυσικά δεν μπορούμε να γραφτούμε στο ταμείο ανεργίας. Τι συμβουλεύετε να πράξουμε σε αυτή την περίπτωση; Ευχαριστώ.

  • Aν έχει αδυναμία πληρωμών …κλπ μπορεί να κάνεται επίσχεση εργασίας και να μπείτε ταμείο ανεργίας …αρχικά ρώτηστε στον ΟΑΕΔ οταν παρουσιαστεί το πρόβλημα …Αλλωστε αν κάνει στάση πληρωμών πάει σε πτώχευση …Μπορει να την προκαλέσεται και σεις …αφού έχει οφειλές αλλά και χρήματα απο δημόσιο

 174. Υπαλληλος εργαζεται σαν πωλητης-υπαλληλος σε καταστημα ηλεκτρολογικων υλικων 9 μηνες.
  Του ειπαν απροειδοποιητα οτι θα μεταφερθει στο αλλο τους καταστημα που εκει αλλαζει εντελως το ωραριο του. ειναι πολυ μακρινη αποσταση με αποτελεσμα να καιει διπλασιες βενζινες.
  Ο υπαλληλος δεν το δεχεται και τους ειπε να τον απολυσουν και να του δωσουν την αποζημιωση του. Ο εργοδοτης του ειπε να παραιτηθει.
  Ειναι σωστο αυτο που κανει ο εργοδοτης? να σημειωσω οτι στην προσληψη τον εχουν 5μερο 8 ωρο συνεχομενο ενω δουλευει 6μερο και οχι 8ωρο αλλα λιγο παραπανω.

  • σωστό δεν είναι αλλά ….γίνονται αυτά ! Προφανώς αυτο που είπε ο εργαζόμενος είναι και το πιο σωστό ….πάντως δεν ξέρω την σύμβαση ωστόσο μπορεί να παέι στην επιθεώρηση εργασίας ….αρχικα να παρει πληροφορίες η και να καταγγείλει την συμπεριφορά πάντως καλά κάνει και δεν παραιτείται αν θέλει να τον απολύσει

 175. ειμε σε επηχειρηση απο το 1996 η προσληψη μου ηταν τεχνητης ομως μετα 2 χρονια ενω εγινα επικεφαλης εργατων η συμβαση μου αλλαξε σε εργατη χωρις ιδικοτητα εν αγνοια μου και παρεμηνε ετσι για 10 χρονια παρολο που απο την στηγμη που το ανακαληψα οι πιεσις μου ηταν πολλες για να αλλαξη και αλλαξε τα 2 τελευταια χρονια επησης υπαρχουν και πολλα κλεμενα ενσυμα εαν κανω καταγγελια δικαιουμε αναδρομικα για ολα αυτα τα χρονια και μπορο να διεκδικησω τα κλεμενα ενσυμα?

  • βασικά δεν ξέρω τι γίνεται αλλά σε καθε περίπτωση το ΙΚα θα καταλογίσει τα ένσημα στην επιχείρηση ….αλλά και αγωγή μπορει να γίνει για διαφορές στις συλλογικές συμβασεις και αμοιβές

 176. kalispera,eimai 9 sta 10 xronia se mia epixirisi kai o ergodotis mou exei na moy dosei xatia plhromhs gia na ypograpso 5 xronia,kai den ftanei ayto ta lefta poy perno einai 680 eyro!tou exw pei epanilimenos na mou ta dwsei ,kai aytos apofeygei na mou pei kati gi’yto kai synexos mou anaferei ena episodio pou eixe geinei giayto ,epeidei alla mou deinei sto xeri kai alla me dilonei ,etsi katalava egw!ti prepei na kanw gi;ayto?thelw na rwtiso kai kati akoma,douleyo 6 meres thn vdomada ti adeia dikaioume kai poses mporw na parw dld na epileksw tis hmerominies?giati h kopelia poy douleyoume mazi eixe dio toketoys kapaki kai parola ayta thelei na parei prwti adeia ginete ayto?

  • καταρχην ο εργοδότης ….πρεπει να δίνει καθε μήνα απόδειξη αποδοχών με τα καθαρα ποσά και τις κρατήσεις αν δεν το κάνει είναι παράνομο και μπαίνουν πρόστιμα αν γίνει καταγγελια η έλεγχος …τώρα για τη άδεια ισψύουν τα εξής

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Τωρα για το ποιος θα πάρει και πότε άδεια είναι εσωτερικό θέμα σε καθε επιχείρηση

 177. kalispera,eimai 9 sta 10 xronia se mia epixirisi kai o ergodotis mou exei na moy dosei xatia plhromhs gia na ypograpso 5 xronia,kai den ftanei ayto ta lefta poy perno einai 680 eyro!tou exw pei epanilimenos na mou ta dwsei ,kai aytos apofeygei na mou pei kati gi’yto kai synexos mou anaferei ena episodio pou eixe geinei giayto ,epeidei alla mou deinei sto xeri kai alla me dilonei ,etsi katalava egw!ti prepei na kanw gi;ayto?thelw na rwtiso kai kati akoma,douleyo 6 meres thn vdomada ti adeia dikaioume kai poses mporw na parw dld na epileksw tis hmerominies?giati h kopelia poy douleyoume mazi eixe dio toketoys kapaki kai parola ayta thelei na parei prwti adeia ginete ayto?

 178. ksexasa na pw oti to episodio eixe ginei epidi den ypegrafa giati den htan ayta poy eperna!!ektos apo thn epitheorisi ti mporo na tou pw gia na ton kanw na anatheorisei se osa soy eipa parapanw?

 179. ksexasa na pw oti to episodio eixe ginei epidi den ypegrafa giati den htan ayta poy eperna!!ektos apo thn epitheorisi ti mporo na tou pw gia na ton kanw na anatheorisei se osa soy eipa parapanw?

  eyxaristw!

 180. poses meres adeias mporo na paro opote thelo?kai poses mporei na moy kratisei o ergodoteis?na po oti ypaxh eparkis prosopiko na me kalypsi gia tis meres tis adeias!eyxaristw!

 181. 9 sta 10 xronia doyleyo 8ori 6hmeri kai perno 680 me ta savvata!posa tha eprepe na pernw?

 182. εχω στειλει και αλλα μηνυματα σας εχω ζαλισει πριν τα νεα μετρα μου εκαναν προμηνυση σε 13 μηνες με πιανουν τα νεα μετρα η επειδη ηταν πριν δεν με πιανουν μου ειχατε απαντησει οτι θα το κανατε θεμα ευχαριστω

  • Αφού έχουν κάνει με το προηγούμενο νόμο δεν μπορουν να σε απολυσουν με βάση τον νέο και δεν ξέρω αν μπορει να έχει αναδρομική ισχύ ….Ας περίμεναν τον νεο ….μπορεις να τους κανεις και αγωγή και ισως βγεί και άκυρος ο νεός νομος Αλλωστε ως προς το ποσό της αποζημιώσης δεν αλλάζει κατι

 183. Σήμερα παρέλαβα μαζί με πολλούς άλλους υπαλλήλους τις επιχείρησης ενα συμφωνητικό παροχής εκ περιτροπής εργασίας το οποίο αναφέρει τα εξής:
  –Γίνεται αναφορά στοιχείων εργοδότη και εργαζομένου, στοιχεία διεύθυνσης εργασίας και κατάστημα απασχόλησης–
  Ο αφετέρου συμβαλλόμενος απασχολείται στην επιχείρηση του εργοδότη και συγκεκριμένα στο κατάστημα πώλησης της εταιρίας χχχχχχχχχχχχ, σαν πωλητής, με πλήρη απασχόληση, δυνάμει της από 5/3/07 μεταξύ τους σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και λαμβάνει αμοιβή το ποσό των 1573,68€ μηνιαίως.
  ΉΔΗ σήμερα με το παρόν οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ο αφετέρου συμβαλλόμενος για το διάστημα 1/7/10 μέχρι 31/12/10 να παρέχει την εργασία του για τέσσερις(4) ημέρες εβδομαδιαίως, αντί για πέντε(5), με ημέρα απουσίας του την Τρίτη κάθε εβομάδας και με έναρξη της ημερήσιας εργασίας την 08:00 και λήξη την 16:30 με διάλειμμα 30 λεπτών με έναρξη την 11:00.
  Ρητά συμφωνείται οτι για τις ημέρες που θα εργάζεται ο αφετέρου συμβαλλόμενος θα λαμβάνει τις συνηθισμένες μέχρι σήμερα αποδοχές του δηλαδή 1573,68 ευρώ μηνιαίως, ενώ για τις ημέρες που δεν θα εργάζεται, δεν θα λαμβάνει αμοιβή.
  Κατά τα λοιπά θα ισχύει η απο 5/3/07 σύμβαση εργασίας καθώς και οι διατάξεις του Ν.2639/98 και του άρθρου 7 Ν.2874/2000.
  Το παρών συντάχθηκε κλπ κλπ.

  1) Τι παγίδες κρύβει το παραπάνω κατά την γνώμη σου?
  2) Εάν με απολύσουν μετά την υπογραφή του ”συμφωνητικού” τι γίνεται με την αποζημίωση?
  3) Εάν κάνω όπως προγραμμάτιζα πολιτικό γάμο, δικαιούμαι την νόμιμη αύξηση παρόλο του συγκεκριμένου ”συμφωνητικού”?

 184. Γιάννη

  απ όσο ξέρω (δεν είμαι ειδικός)
  θα πληρώνεσαι τα αντίστοιχα για 4 μέρες την εβδομάδα
  θα σε έχει δηλωμένο ότι πληρώνεσαι το ποσό που πληρωνόσουν και πριν
  θα σου κολλάει λιγότερες ημέρες ένσημα.
  δικαιούσαι αποζημίωση για αυτήν την τροποποίηση σύμβασης.

  το ποσό που λέει θα παραμείνει ίδιο, είναι για να μην σου δώσει την αποζημίωση που δικαιούσαι για την μία μέρα που χάνεις.

  για να σου ρίξει το παραμιθάκι «μα κανονικά όταν απολυθείς θα πάρεις όλη την αποζημίωση σου. αφού η δηλωμένες μηνιαίες αποδοχές δεν αλλάζουν :-)»

  • Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης μου δεν άφησε να εννοηθεί οτι σε περίπτωση απόλυσης θα αποζημηωθώ τα κανονικά. Η απορία μου είναι αν θα πάρω αποζήμίωση για τα προηγούμενα τρια και κάτι χρόνια με τον τελευταίο μειωμένο μισθό? Η μήπως μετράνε τα τρία και κάτι χρόνια με τον αρχικό μου μισθό και αν απολυθώ εντός της νεας σύμβασης υπολογιστή ο νέος μειωμένος μισθός?

 185. εργαζομαι ως υπαλληλος 3 χρονια στην ιδια εταιρεια.στις 11 ιουλιου τελειωνει η αδεια μου η εξαμηνη λογω μητροτητας αλλα εχω σοβαρες υπονοιες οτι θα με απολυσουν .πραγμα που δεν με πειραζει .αν τυχον και γινει τι περιπου δικαιουμαι ?

  • έχει αλλους 6 μήνες σε προστασία …μετά μπορεί να σε απολύσει τώρα οχι αν το πας δικαστικά μπορει να πληρώσει πολλά …στο χρόνο μετά τον τοκετό μπόρει να σε απολύσει κανονικά όπως προβλέπει ο νόμος με αποζημιωση κλπ

 186. Kalhspera ergazomai se mia etairia apo tis 17/1/2010 eos 09/7/2010. xthes mou eipan oti thn Paraskeuh einai i teleutaia mera logo perikopon.Posh apozimiosh dikaioumai? Den exo parei kamia mera adeia.Epishs polles fores douleua kai uperories xoris na plhrotho. Epishs thn proslhpsh thn ekana ena mhna meta.

 187. ti na kano omos na ipograpso me epifilaxi gia kathe nomimo dikaioma mou kai na pao tin alli mera stin epitheorisi i na min ipograpso katholou???? thanks

  • να μην υπογράψεις και να πας επιθεώρηση αφού αυτο που κάνει δεν ειναι νομιμο ….ας σου το κοινοποιήσει με δικαστικό κλητήρα

 188. εργαζομαι με ημιαπασχόληση από τον 5/2008 έως σήμερα. τι αποζημείωση πρέπει να πάρω; οι κωδικοί που έχει η καρτέλα ενσήμων είναι 01 και 101. μεικτά λέει 480 ευρώ.

 189. ειμαι σε μια επιχειρισει 3χρονια και 9 μηνες και απολυθηκα τι να περιμενω για αποζημιωση????

  • 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη αποζημιώση μισθοι 2 μηνών συν άδεια και επίδομα αδείας αν δεν τα έχεις παρει και αναλογία δώρου χριστουγέννων

 190. Γεια σας.εργαζομαι 22 χρονια σε μια αντιπροσωπεια σε επαρχιακη πολη.η κεντρικη αντιπροσωπεια στην αθηνα,αποφασισε να παψει τον αντιπροσωπο οπου εργαζομαι.η κεντρικη αντιπροσωπεια ενημερωσε τον αντιπροσωπο οπου εργαζομαι,πως σε δυο μηνες απο σημερα σταματαει να ειναι αντιπροσωπος ο εργοδοτης μου με αποτελεσμα να απολυθω κι εγω.
  κανονικα πρεπει να παρω ολη την αποζημιωση νομιζω διοτι η ενημερωση πως απολυομαι ειναι στους δυο μηνες πριν. η ερωτηση που εχω ειναι η εξης:
  ο εργοδοτης μου,λεει,πως ή δεχεσαι την αποζημιωση που θα σε δωσω εγω(κατωτερη απο τη κανονικη αποζημιωση),ή χωρις να εργαζεσαι μετα απο δυο μηνες(γιατι θα του εχουν παρει την αντιπροσωπεια),θα σε κολλαω ενσημα και θα σε πληρωνω κανονικα μισθο,μεχρι τους 4 μηνες,οποτε και θα σου δωσω τη μιση αποζημιωση(γιατι τοτε ηδη θα εχω και καλα ενημερωθει μεσα στους 4 μηνες.)
  εφοσον θα παψει να ειναι αντιπροσωπος,μπορει να με κολλαει ενσημα και να με το κανει αυτο?

  • .η αφαιρεση της αντιπροσωπείας δεν σημαίνει οτι κλείνει και αυτός την επιχειρηση μπορεί να την κλείσει μετα δεν το εμποδίζει κάτι αν ειναι δική του η επιχειρηση και απλά είχε την αντιπροσωπεία …Αρα μπορεί να σου βαζει ενσημα κλπ
   Αλλα με την προυπόθεση οτι η επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα σε μεταβιβάσει σε καποια αλλη
   Τώρα την προειδοποιηση μπορεί την κάνει και να δώσει μισή αποζημιωση με τον τρόπο που σου ειπε
   Τώρα κάνε διαπραγματευση και σει να δείς τι σε συμφέρει να μείνεις τέσσερες μηνες και να πάρες την μισή κανονικά αποζημιώση η να απολυθείς στους δυο μήνες και να σου δώσει παραπάνω απο την μισή αποζημιώση που θα σου δώσει τους 4 μηνες μετά την προειδοποιηση
   Αυτα σαν γνώμη

 191. Geia sas! doylevo apto septemvri tou 09 mexri tora se mia epixeirisi me 22 ensima to mina k ektos autou eno epiasa douleia Septemvri tou 09 moukane ti proslipsi stis 23 Oktovri me ti dikeologia pos itan lathos tis logistrias. i simvasi mou ligei stis 30 iouliou k tha thela na matho, epeidi o ergodotis kathisterei na plirosei genikos, (kathe mina olo k perissotero ginotan auto) mexri pote ipoxreoute na dosei ton mistho tou telefteou mina, tin apozimiosi k tin adeia. Leei px pos den exei tora k tadinei meston avgousto an oxi k argotera..Mporei na to kanei auto..? ti dikaioume ego..?..sas euxaristo poli ek ton proteron..

  • ΒΑΣΙΚΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ …Η ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ …τΩΡΑ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΆ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΟΝΟ ΕΚΕΙ ( ΟΠΟΤΕ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ) τΩΡΑ ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΟΥ ΛΗΓΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ Α΄ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ…( ΕΙΝΑΙ 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 192. Καλημέρα. Εργάζομαι σε μία εταιρία εδώ και 4 χρόνια (τα έκλεισα στον Ιούνιο) και με ενημέρωσαν πρόσφατα ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα απολυθώ γιατί η εταιρία κάνει περικοπές. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι αποζημίωση δικαιούμαι, γιατί έχω ακούσει ότι ο νόμος έχει αλλάξει? Επίσης έχει σημασία το ότι με έχουν ενημερώσει από τώρα? Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω μικρότερη αποζημίωση?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • αν η ενημέρωση έχει γίνει με ατομική ειδοποίηση τότε ειναι προειδοποίηση… Αν όχι δεν έχει καμία αξία
   συμφωνα μ ε το ισχύον νόμο
   απο 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη η αποζημιώση είναι μισθοί 2 μηνών για προειδοποίηση απαιτείται να έχει γίνει 2 μήνες πριν και εγγράφος η αποζημιώση είναι μισθος 1 μηνός
   απο 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη είναι μισθοί 3 μηνών και η προειδοποίηση ειναι 3 μήνες πριν με αποζημίωση μισθοί 1 1/2 μηνών
   ΑΠΛΑ Ο ΝΈΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ

 193. Γειά σας. Δουλέυω ως γραφίστρια σε διαφημιστική με σύμβαση αορίστου χρόνου. Λόγω του ότι το γραφείο δεν έχει δουλέια μας ενημέρωσαν ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα θα κλείσουν το γραφείο το Μάιο του 2011 αν όχι θα συνεχίσουν. Τον Μάιο του 2011 θα έχς κλείσει στην εταιρία 6 χρόνια και 8 μήνες. Μπορείτε να μου πείτε πόση θα είναι περίπου η αποζημείωση που θα πάρω? Αν κλείσει τελικά νωρίτερα θεωρείται ως προειδοποίηση αυτό το «αν δεν εχουμε δουλειά κλεινουμε αν έχουμε το κρατάμε»?

  • Η προειδοποιηση απόλυσης γίνεται συγκεκριμένα στο εργαζόμενο …και ατομικά κλπ
   Οπότε καμία σχέση με προειδοποίηση αυτό
   Οσο για την αποζημίωση αυτή είναι
   4 έτη συμπλ.έως 6 έτη μισθοί 3 μηνών
   6 έτη συμπλ.έως 8 έτη μισθοί 4 μηνών

 194. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΑΕ ΕΠΙ 8 ΕΤΗ ΩΣ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ

  Η ΠΕΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ, Η ΑΝ ΘΕΛΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ Κ Ν ΠΑΩ ΟΠΟΥ ΘΕΛΩ…

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΣΗΣ ΜΟΥ Κ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ Η ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Κ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ( ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΗ)

  ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑ Η ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ?

  ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ

  ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

  • ειναι παρανομη και καταχρηστική η απόλυση αυτή να πας στην επιθεωρηση εργασίας και μετά βλεπεις

   • σε ευχαριστω για την απαντηση σας

    πηγα στην επιθεωρηση κ μου ειπαν οτι ειναι θεμα δικο μου αν δεκτο η οχι …..

    αν δεκτο τωρα την μιση αποζημιωση, μπορω με καποιο τροπο να διαικικησω τα υπολοιπα?

 195. Καλησπέρα σας! Πήγα στο ΙΚΑ και πήρα τα ένσημα του 2010. Διαπίστωσα ότι από Ιανουάριο του 2010 εώς Ιούνιο του 2010 ο εργοδότης μου έχει βάλει 16 και 17ένσημα το μήνα ενώ δικαιούμαι 25 ‘οπως έπαιρνα τόσα χρόνια ( χωρίς να λείπω από τη εργασία μου και χωρίς να υπογράψω κανένα χαρτί μειωμένης απασχόλησης). Σε περίπτωση καταγγελίας τι γίνεται; Έχω εγώ κανένα όφελος;

  • απλα πρωτα κάνε μια διαστάυρωση των στοιχείων του ΙΚΑ με το μισθό να δείς γιατί αυτή η διαφορά …Αν γίνει καταγγελία το ικα πρέπει να κάνει ελεγχο και καταλογισμό των διαφορών περισσότερα δεν ξέρω να σου πω τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές

 196. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΑ ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ.Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΣΤΙΣ 31/8 ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΙΣ 27/8,ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 25/8/2009 ΕΩΣ ΤΙΣ 27/8/2010 ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ.ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 2009,ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2010.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ,ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΔΟΥΛΕΥΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 13 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 5ΜΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ 10 ΜΗΝΕΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΤΑ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ,ΑΠ’ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 12ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΑΔΟ,Ο ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΟΧΙ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ.

  • Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ενας μισθός αφού απ οτι βλεπω σε αυτα που γράφεις εχεις ενα χρόνο στο εργοδότη αυτο συν βέβαια την αναλογία του δώρου χριστουγέννων 2010
   Επισης αν δεν εχεις παρει την άδεια πρέπει να σου την πληρώσει σαν εργασία
   Τώρα για το 12ωρο που λες δεν ισχύει και ειδικά σε επαγγελματα όπως ειναι του οδηγού …( εδώ παραβιάζει και νομοθεσία με την οδική ασφάλεια )
   Τώρα για τους δύο μηνες που δεν σου εβαζε ενσημα και για τις υπερωρίες που δεν πλήρωνε πρέπει να κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση …και στο ΙΚΑ
   Οσο για την επιδότηση ανεργίας δεν νομίζω να έχεις τις προυποθέσεις που είναι οι εξής
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 197. ευχαριστω πολυ ηδη εχω κανει ενεργειες πανω στο θεμα.Να’στε καλα.

 198. καλησπερα.η προσληψη μου εγινε στις 20-4-1998 με ηδικοτητα ψηστη.μεχρι το 2003 ειμουνα ωρομισθια.μετα μισθωτη οχταωρη μεχρι τον ιουνιο του 2009.εδω και ενα χρονο τωρα ειμαι εξαωρη.ηθελα να μου πεις τι αποζημιωση δικαιουμαι.ευχαριστω..

  • Η τΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΥΜΒΑΣΉ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΣΑΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΥΤΟ ΠΆΙΖΕΙ ΡΌΛΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
   ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 12 έτη συμπληρωμένα ΜΙΣΘΟΙ 8 μηνών ( Με ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ )
   αΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 10 έτη έως 15 έτη 60 ημερομίσθια

 199. Καλημέρα, μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά.Διανύω το εξάμηνο μητρότητας του ΟΑΕΔ,και στις 14/09 πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά μου.Τέθηκε θέμα απόλυσης από τον εργοδότη μου και θα ήθελα να γνωρίζω τι δικαιούμαι!Έπιασα δουλειά στις 15/03/08 και δεν έχω πάρει και την κανονική άδεια του 2010!Τί δικαιούμαι να παίρνω?Έχει δικαίωμα να με απολύσει?Με έχει ως υπάλληλο γραφείου 8ωρο με σύμβαση αορίστου χρόνου.5 ημέρες/βδομάδα άσχετα αν δούλευα 6.

  • έχει περάσει ένας χρόνος απο την ημερομηνία που γέννησες?
   Αν οχι δεν μπορεί να σε απολύσει …ακόμα
   Τωρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτό το κολλημα
   Η αποζημίωση είναι απο 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη προυπηρεσία μισθοι 2 μηνών και συν επιδόματα άδειας άδεια και αναλογία δώρου χριστουγέννων ..
   Τωρα για την άδεια του 2010 δεν ξέρω πως υπολογίζεται σε περιπτώσης άδειας μητρότητας ρώτησε σε κάποια επιθεώρηση

 200. ΓΕΙΑ ΣΑΣ !ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!!!1-9-2010 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ,ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΙ ΕΝΩ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ,ΜΕ ΕΔΙΩΞΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΞΩΔΙΚΟ.ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΙΣ 10-9-2010 ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ??
  ΥΓ.ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΩ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟ 15-3-2010 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

  • με αυτό να πας και πάλι στην επιθεώρηση εργασίας …και αν υπάρχει κράτος πρέπει να παρέμβει δεν μπορούν να εκβιάζουν ετσι τους εργαζόμενους αλλωστε δικαιωμά σου είναι να διεκδικείς τα νόμιμα … των αμοιβών σου …

 201. θα παω τη Δευτερα,θα ειναι απαραδεκτο εαν δε βρω ακρη…καθαρος εκβιασμος…ετσι καταντησαμε δυστυχως!!!ευχαριστω για το χρονο σας!!!

 202. Αντε ρε αχρηστοι αντι να κοιταξετε την επιχειρηση που δουλευετε να την πατε μπροστα το μονο που σας νοιαζει ειναι ο μισθος και η αποζημιωση.Κοτες,τεμπεληδες.Ο εργοδοτης θα αγχωνεται και θα ταλαιπωρειται και σεις οι μαλακες θα κανετε πλακα?200 ευρω μισθο να το φτασουν μπας και ξυπνεισετε τεμπεληδες

  • ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΜΕ…ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ…ΑΝ ΦΤΑΣΕΙ 200 ΕΥΡΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ???ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΑ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ…

 203. EIΜΑΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ ΠΡΙΝ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΕΣ.ΠΡΙΝ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.ΠΡΟΣΗΛΘΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ Κ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ.Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΘΗΚΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟ 1/1/2006 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ,ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ 1150 ΕΥΡΟ.Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

  • για το νόμιμη νομιζω ναι αφού προφανώς σε απέλυσε μετά απο 2 μηνες …κλπ τώρα η αποζημίωση είναι
   (4 έτη συμπλ. έως 6 έτη) μισθοί 3 μηνών και αναλογία δώρου χριστουγέννων και άδειες κλπ
   Ταμείο ανεργίας νομίζω πως ναι να πας με την απόλυση στον ΟΑΕΔ και θα σου πουνε

 204. Καλή σας ημέρα.
  Η εταιρεία του συζύγου κλείνει σε κανα δυο εβδομάδες.
  Σήμερα τους ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν αποζημίωση και ας κινηθούν όπως θέλουν.
  Ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν???

  Ευχαριστώ πολύ

 205. Kalispera!

  Ergazomai se xenodoxio apo to Noemvrio tou 2007, to opoio omos apo to xeimona tou 2008 leitourgei epoxiaka.
  I ergasia i dikia mou paremeine 12minis vasis kai i symvasi mou emeine i idia (aoristou diarkeias).
  Prin 10 meres enimerothikame oti fetos tha apolythoune ooi oi ypalliloi sta mesa Oktovriou.
  Ergazomai loipon, konta 3 xronia se afto ksenodoxio. Ti apozimeiosi dikaioumai?

  Sas eyxaristo poly gia to xrono sas!

  Me ektimisi,
  Marios

 206. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΩΝ.
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ(ΠΡΟΧΘΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ, ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Κ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ,ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ, ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ. ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ 3ΗΜΕΡΟΥ.
  ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΝΑ ΠΑΩ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ Κ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑΤΙ »ΔΕΝ ΕΧΩ,ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΤΙΠΟΤΑ» ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ. ΕΓΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ Κ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ Κ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΔΟΜΑΔΑ Κ ΘΑ ΕΝΟΧΛΗΘΕΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ Κ ΘΑ ΠΕΙΣΜΩΣΕΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΓΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ?

  • εσυ πρέπει να πας στη δουλειά σου γιατί μετά θα σε βγάλουν σαν παραίτηση …όπως σου ειπε και ο δικηγόρος εκτός και σου κοινοποιήσει απόλυση με εξώδικο …αλλά αν εσυ δεν εχεις απόλυση πας στη δουλεία ..κλπ ας σε πληρώσει να φύγεις

 207. δικαιουμαι αδεια κανονικη πριν μπει το νεο ετος και αν απολυθω τι αποζημιωση παιρνω υστερα απο 14 ετη εργασιας

 208. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2005. ΤΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ 02/2009 ΕΩΣ 02/2010 ΗΜΟΥΝ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΕΧΘΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ? Η ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ? ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ? ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ ΜΠΩ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ.

  • οπως το λες να μην δεχθείς τιποτα απο αυτά χάνεις τα δικαιωματα και την ανεργία …αν απολυθεις μετά την προστασία του νόμου αποζημιώνεσαι κανονικά ..και μπαινεις και στο ταμείο ανεργίας

 209. kalnspera se olous,

  Zntw sugvwmn gia ta greeklish.

  Snmera apolu0nka kai mporw na pw oti n pikria mou einai polu megaln giati afevos prwtn fora mou sumbainei kai afeteron einai polu duskoloi oi kairoi.

  0a n0ela an mporouse kapoios na me bon0nsei avaforika me tnv apoznmiwsn pou dikaioumai.

  H proslnpsn mou egine 1 Oct 2004 kai n apolusn mou praktika 0a ginei stis 27 Sept 2011.

  Eida apo tous pinakes oti mexri 6 xronia einai 3 mis0oi enw apo 6 xronia kai panw einai 4ris mis0oi.

  Para tesseris nmeres 0a ekleina 6 xronia, telika se autn tnv periptwsn ti ginete? 0a xasw enan mis0o?

  Euxaristw ek twv proterwn gia tnv bon0eia sas kai 0a n0ela na 3erw prin perasw apo to grafeio tous tnv Deutera gia na mou dwsoun ta xrnmata.

  Filika,

  Anastasia

  • Καλησπέρα,

   Εργάζομαι από το 2006 σε ιδιωτική εταιρεία με κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες.
   Το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο εργάζομαι δουλεύει με κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες και Σαββατοκύριακο αλλά και 24 ώρες το 24ώρο.Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα ρεπό (οι ημέρες δηλαδή που δικαιούμαστε να καθόμαστε πέφτουν και ΣΚ αλλά και καθημερινές, ανάλογα το πρόγραμμα).

   Λοιπόν η σύμβαση μου αρχικα ήταν σε φάση part-time και πιο συγκεκριμένα: είχα σύμβαση ωρομίσθιου με τουλάχιστον 3 ημέρες εργασίας την βδομάδα (σε ωκτάωρα πάντα αναφέρομαι).

   Το 2008 αντικατέστησα κάποιο άτομο το οποίο παραιτήθηκε και ξεκίνησα πλέον να δουλεύω κανονικα. Όταν λέω κανονικά εννοώ 5 ημέρες την βδομάδα (ωκτάωρα πάντα) με τα ρεπό το μήνα na κυμαίνονται σχεδόν πάντα στα 8.
   Η σύμβαση μου δεν άλλαξε ωστόσο τις άδειες μου τις πληρονόμουν κανονικά όπως και τα δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και επιδόμα αδείας. Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται να αλλάξω την σύμβαση γιατί τα ένσυμα μου θα τα πέρνω κανονικά για τις μέρες που δουλεύω (θα πέρνω ένσημα πλήρους απασχόλησης δηλαδή) και όσον αφορά στις άδειες μου θα γίνεται προσαύξηση και θα τις πληρώνομαι κανονικά….όπως επίσης και δώρο Πάσχα-Χριστουγέννων.

   Ερχόμαστε στο σήμερα.
   Πριν απο κάποιους μήνες έγινε κάποια συγχώνευση εταιρειών κτπ κτπ με αποτέλεσμα να αλλαχτεί λογιστήριο (ο εργοδότης μου παραμένει ίδιος) και να αντιμετωπίζω εγώ το εξής πρόβλημα..
   ξαφνικά χωρίς καμία ενημέρωση αρχικά τέλος Αυγούστου διαπίστωσα ότι πληρώθηκα τις μισές μέρες-άδειες απο αυτές που είχα πάρει τον Αύγουστο. Στην συνέχεια τον Σεπτέμβριο δούλεψα 18 μέρες αντί για 21-22 που δούλευα με αποτέλεσμα να πληρωθώ λιγότερο απο αυτά που έπερνα συνήθως. Πηγαίνοντας και ρωτώντας την υπεύθυνη προσωπικού μου είπε:
   1. ότι η σύμβαση μου είναι εντελώς άσχετη με αυτά που δουλεύω και σύμφωνα με αυτή την σύμβαση τις άδειες τις πληρώνομαι 4ωρες και όχι ολόκληρες.
   2. τα δώρα μου Χριστούγεννα και Πάσχα θα είναι μειωμένα στο μισό περίπου
   3. ενώ το μέγιστο που πρέπει να δουλεύω είναι 166 ώρες ~ 20 μέρες.

   Της είπα να μου αλλάξει την σύμβαση σε κανονική πλήρους απασχόλησης και μου είπες ότι θα κάνει πρόταση στον εργοδότη μου για να μου την αλλάξει σε ωρομίσθιου 5 ημερών τη βδομάδα για ένα χρόνο (ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου…)

   Sorry που μακρηγορησα αλλά θέλω να τα πω με λεπτομέρειες…
   Αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι:
   1. εάν μου αλλάξει την άδεια σε ωρομίσθιου 5 ημερών τη βδομάδα θα πάρω ολόκληρο δώρο τα Χριστούγεννα? ή θα μου μετρήσει μόνο τους μήνες από την καινούργια σύμβαση για τον υπολογισμό του δώρου.
   2. στην περίπτωση απόλυσης μέσα στον ένα χρόνο στην αποζημίωση απόλυσης θα μετρήσουν οι μήνες εργασίες της παλιάς σύμβασης ή μόνο της καινούργιας?
   3. η προσαύξηση που γινόνταν τόσο καιρό στις άδειες μου ήταν παράνομη?
   4. υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί να μου αλλάξει την σύμβαση ο εργοδότης μου ? και αν ναι εγώ πως πρέπει να ενεργήσω στην συνέχεια αφού στην ουσία στα καλά του καθουμένου εγώ θα χάνω λεφτά? τόσο καιρό δηλαδή να υποθέσω ότι μου πλήρωναν παράνομα τις άδειες ολόκληρες και τώρα αποφάσισαν «να πάνε με σταυρό στο χέρι» ?

   ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας….

   • αν η συμβασή σας είναι αορίστου χρόνου και την αλλάξεται σε ορισμένου χανεται την αποζημιώση λόγω απόλυσης …
    γιατί η ορισμένου χρόνου δεν αποζημιώνονται …κατά τα άλλα δεν χάνεται δικαιώματα σε δώρα και άδειες απο την παλιά σύμβαση …Αλλα η αλλαγή που σας προτέινουν …δεν σας συμφέρει αφού ακυρώνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια …αλλά επειδή είναι τεχνικά τα θέματα και νομοθεσίας ρωτήστε μια επιθεώρηση εργασίας να σας τα εξηγήσουν

   • καταρχήν ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Υπάρχει τρόπος να αλλαχτεί η σύμβαση ώστε:
    α) να πληρώνομαι κανονικά τα δώρα – άδειες δουλεύοντας πλήρη απασχόληση και
    β)σε περίπτωση μακροπρόθεσμης απόλυσης να μην χαθούν τα προηγούμενα χρόνια εργασίας?

    -δηλαδή εάν αλλαχτεί η σύμβαση σε αορίστου πάλι με 5/βδομάδα χάνονται ή δεν χάνονται τα προηγούμενα χρόνια?

   • καλυτερα πρεπει να ρωτησεις στην επιθέωρηση εργασίας…. εγώ απλά σου επισημαίνω οτι η αλλαγή αυτή σε ορισμένου χρόνου είναι επικίνδυνη

 210. Kalispera.o ergodotis mou apofasise na metakomisei se alli perioxi pio makrua apo ekei pou vriskotan eos tora me apotelesma ego na min mporo na akolouthiso dioti einai polla ta eksoda.me rotise an tha paraititho i an tha me apolisei gia na paro to tameio k ego epeleksa to deutero fusika.se autin tin periptosi ti dikaioumai? efoson ekeinos apofasise na metakomisei ego tha eprepe na paraititho afou den tha mou plirone parapano venzines k diodia? na eimai k euxaristimeni pou tha mou kanei eikoniki apolusi diladi? please einai epeigon aurio tha prepei na upograpso tin apolusi…

  • κοιταξε να δείς να σε αναγκάσει σε παράιτηση …αφού αυτός αλλαζει έδρα κλπ δεν μπορεί οπότε πρεπει να σας απολύσει και να σας αποζημιώσει …αν δεν μπορεί να καλύψει εξοδα μετακίνησης …όποτε δεν νομίζω οτι είναι χάρη οτι σας απολυει αυτός πάντως μην δεχθείτε εικονική απόλυση να ζητήσετε και την αποζημιωση …μαζι με την απόλυση

 211. …* ….episis den exo parei oli tin adeia mou,exoun meinei 7 meres.. dikaioumai apozimiosi adeias???

  • μαζι με την απόλυση πρεπει να σας πληρώσει και μισθους ενδοχομένως που χρωστά και άδειες η επιδόματα αδείας που δεν σας έχει δώσει

 212. καλησπερα

  μου εχει κοινοποιηθει εγγραφο απολυσης σε εξι μηνες .Για το διαστημα αυτο των εξι μηνων μεχρι την απολυση , εχει δικαιωμα ο εργοδοτης να μου ζητησει μειωμενο ωραριο η ελαστικη εργσσια , το οποιο σημαινει και μειωση του μισθου ?

  Ευχαριστω πολυ

 213. εργασία από 2006..
  2008 απο εργατης γινομαι υπεύθυνος(όχι στην ατομ.σύμβαση όμως και τα +λεφτά μαύρα,σύνολο κλειστά μηνιάτικο,αν και ζήτησα να φαίνονται)..
  ..απο κοντα 2009 μισθοδοσία μέσω τραπεζης απο λογ/σμό μισθοδοσίας.
  ..κάθε χρόνο υπογραφή ατομ.σύμβασης αορ. σαν ημερ/σθιος εργάτης,δεν ξέρω γιατι κάθε χρόνο…άρνηση μου όμως φέτος..
  ..ανασφάλειες μάλλον..γιατι επιτέλους κάποια στιγμή(τώρα ιδίως)»πρέπει να με δηλώσετε για ότι και όσα δουλεύω»..
  ..ΕΧΩ υπογράψει εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας(αν έχει σημασία,δεν ηταν σε διπλότυπο..)με αυτά που μου δηλώναν,με επανελειμένες ενστάσεις και απο μέρος τους διαβεβαιώσεις πως θα αλλάξει αυτό(ήθελα να είμαι καλυμμένος σε απόλυση απο την αρχή..)
  …9 μήνες στην υπηρεσία της μητέρας πατρίδας..
  ..μια βδομάδα μετά..»αν θέλεις λιγότερα,αλλιώς απολύεσαι»

  ερωτήσεις
  α)υπογράφω ότι βγάλουν,τα παίρνω και αν ειναι λιγότερα από όσα πρέπει πάω επιθεώρηση?(υπάλλ./εργάτης,6μήνες ποινη,τέτοια)
  β)»ελα με όσα σου δηλώναμε και να κάνεις ότι και όταν ξεκίνησες εδώ»…αν ακούσω κάτι τέτοιο?..καλά να πάθω?

 214. γεια σας.αυριο κλεινω 1 χρονο εργασιας στον ιδιο εργοδοτη.λογο περικοπων μαλλον θα με απολυσει.στον χρονο αυτον εχω υπογραψει 3 συμβασεις εργασιας με 3 μηνες διαρκεια η καθεμια.τωρα εργαζομαι ας πουμε σαν αοριστου χρονου μιας και δεν μουν εδωσε να υπογραψω τεταρτη συμβαση.το ποσο του μισθου μου ειναι 800 ευρω αλλα εγω υπογραφω για 750.εαν απολυθω τι αποζημιωση δικαιουμε και αν μπορω να βγω στο ταμειο ανεργιας τι ποσο θα περνω το μηνα?

 215. exw tin entiposi oti pithanon yparxei kapoio lathos ston pinaka sxetika me tous xronous proidopoihsis gia apolisi singrinontas me ton pinaka pou exei anartimeno to KE.PE.A.

 216. kalispera felo na rotiso kati simandiko prepi na pao na apolifo den ksero omos an fa mou dosi tin apozimiosi ke drepome na tsakofo mazi tou ala an den mou dosoun tin apolisi fa tsakofo felo na ksero omos an ipograpso tin apolisi meta an mou pi afti den sou dino apozimiosi ti prep na kno