Αποζημίωση λόγω απόλυσης με τους Ν 4093/12 και 3863/10 (UPDATE)

ΝΟΜΟΣ 3863/2010 Άρθρο 74 και ΝΟΜΟΣ 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 2 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α’), πέρα από τα οποία οι απο­λύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ­μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

2. Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) χρόνια συμπληρωμένα έως πέντε (5) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέ­ντε (5) χρόνια συμπληρωμένα έως δέκα (10) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δε­καπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα έως είκοσι (20), απαιτείται προειδοποίηση πέντε (5) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προει­δοποίηση έξι (6) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατό­τητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α’) και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α’).

Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζό­μενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες δια­τάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.

[5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:

«Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιό­δου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 αναριθμείται ως Β΄ και η περίπτωση α΄ αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

 «Β. Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δύνα­ται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) μήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.» 

(με τον Νόμο 3899/2010 άρθρο 17 παρ.5) ]

   3. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμ­βασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μη­νών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ­λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

4. Εργαζόμενοι ηλικίας 55 έως 64 ετών των οποί­ων η σύμβαση εργασίας καταγγέλλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον παραμένουν άνεργοι, έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης, η οποία ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία, στην οποία υποχρεούται ο εργοδότης που τους απέλυσε να συμμετέχει με:

α) Το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

β) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους της αυτασφάλισης για ασφαλισμένους 60 ετών συμπλη­ρωμένων έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

5. Με σκοπό την κάλυψη του λοιπού κόστους αυτασφάλισης των ασφαλισμένων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει και να υλοποιεί ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, με τα οποία θα προβλέπεται:

α. Η ανάληψη του υπολειπόμενου κόστους αυτασφά­λισης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% του κόστους αυτασφάλισης.

β. Η ένταξη του συνόλου αυτής της κατηγορίας των απολυομένων στα προγράμματα εργασίας των μακρο­χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’) κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’).

Η δαπάνη για τα ανωτέρω προγράμματα βαρύνει τον κλάδο ΛΑΕΚ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρι­σης του ΛΑΕΚ, που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

6. Με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, ο ΟΑΕΔ μπορεί να καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

7. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των απολυομένων. Τυχόν κλάσμα στρογγυ­λοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

8…

Πίνακας Αποζημίωσης Υπαλλήλων Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 ισχύουν τα εξής από 12/11/2012

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

καταγγελία με προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών

1 μήνας

1 μηνός

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ.έως 5 έτη

3 μηνών

2 μήνες

1 1/2 μηνός
5 έτη συμπλ.έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνός
6 έτη συμπλ.έως 8 έτη

4 μηνών

3 μήνες

2 μηνών
8 έτη συμπλ έως 10 έτη

5 μηνών

3 μήνες

2 1/2 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μήνες

3 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μήνες

3 1/2 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μήνες

4 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μήνες

4 1/2 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μήνες

5 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μήνες

5 1/2 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

4 μήνες

6 μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 6 μηνών

Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών
(Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 -2005 άρθρο 4)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

από 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια

 
Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/apousia/

ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΔιΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΝΚ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ( ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ )


1.001 thoughts on “Αποζημίωση λόγω απόλυσης με τους Ν 4093/12 και 3863/10 (UPDATE)

  PERSA said:
  Τε,Φεβ,2009 στο 1:26 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΜΑΙΟ 2008 ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΜΗΝΗ ΟΧΤΑΜΗΝΗ, ΜΕΧΡΙ ΔΗΛ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 08, Κ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 09 ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΝΕΑ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ, Ή Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ? ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ? ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΗΓΕΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

   canddles said:
   Τρ,Ιαν,2010 στο 3:55 μμ

   μπορείς να μου πεις ποιός ήταν ο εργοδότης σου? ρωτώ γιατί αντιμετωπίζω παρόμοιο πρόβλημα σε ΜΚΟ.

    argi said:
    Σα,Μάι,2012 στο 2:07 μμ

    Παλαιότερα ίσχυε οτι επιτρέπονται μέχρι και 3 συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στη συνέχεια αναγκαστικά πρέπει να είναι αορίστου.

    apasxolisi responded:
    Δε,Μάι,2012 στο 1:22 πμ

    νομιζω ισχυει το ιδιο δεν το εχω ψαξει να σου πω με σιγουρια

   μαριαλενα said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 1:32 μμ

   ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ 4 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣΑ 4 ΠΑΙΔΑΚΙΑ..ΑΥΤΗ ΜΕ ΕΙΧΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ..ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΠΡΙΝ 5 ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΗΝΥΜΑ..ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ.ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΜΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΔΟΥΛΕΨΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ ΕΝΣΗΜΑ..ΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΑ?ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΕ ΟΤΑΝ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ?ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ?ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑ..ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΞΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΖΑΤΗΣΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΧΙ..ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΑ?

    apasxolisi said:
    Κυ,Φεβ,2010 στο 9:40 μμ

    δικαιουσαι και αποζήμίωση και αναλογία δώρου πάσχα …και δυο μέρες άδεια για κάθε μήνα εργασίας και και αντίστοιχο επίδομα αδείας για τις μέρες αυτές και αφού σε απέλυσε πρέπει να τα πληρώσει …τώρα για τον ένα μήνα αστον καλύτερα γιατί πρέπει να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ να της κάνει έλεγχο το ΙΚΑ κλπ βεβαια μην τα ζήτήσεις σαν χρήματα τα ένσημα γιατί ειναι παράνομο …πάντως αν δεν τα πληρώσει τα νόμιμα να πάς στην επιθεώρηση εργασίας

   Γιαννης Τ. said:
   Πα,Μάι,2010 στο 1:50 μμ

   Παρακαλώ, εργαζομαι σαν τεχνικός προίσταμενος σε συνεργειο αυτοκινήτων 14 χρόνια,ποση αποζημίωση δικαιούμαι σε περίπτωση απόλυσής μου με τα νέα μέτρα? και αν έχει το δικαίωμα η εταιρεία της επιβολής του τετραημερου?

   Nikos Baltas said:
   Τρ,Σεπ,2010 στο 10:37 πμ

   Απολύθηκα από την εργασία μου πριν μια εβδομάδα μετά από 7 χρονιά δουλειάς στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης μου μαζί με τον λογιστή ισχυριζόμενος την κρίση αναγνωρίζει το ποσό της αποζημίωσης αλλα δεν μου το καταβαλει με την απόλυση αλλά σε 8 δόσεις. Του είπα οτι αυτό είναι παράνομο και πως αν δεν έχει λεφτά για την αποζημίωση τότε να μη με απολύσει καθόλου. Ισχυρίστηκε ότι έχει ρωτήσει την επιθεώρηση και ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει. Ποια είναι η γνώμη σας; Ακόμα δεν έχω υπογράψει τίποτα.

   Ευχαριστώ

    apasxolisi said:
    Τε,Σεπ,2010 στο 1:07 πμ

    μπορει να κανει δοσεις αλλα μεχρι ενα ποσο και αν δεν τις πληρώσει θα κηρυχθεί παράνομη η απόλυση τώρα με αυτές τις δόσεις γίνεται χαμός ..και δεν ξερω αν τελικά αυτό το μέτρο ειναι σωστό …πάντως ρωτησε σε μια επιθεώρηση εργασίας η ζήτησε να σου βεβαιώση γραπτώς η επιθεώρηση πως μπορει να γίνει η καταβολή των δόσεων και σε καθε περίπτωση αυτό να αναφέρεται στην απόλυση …δηλαδή στην καταβολή της αποζημιωσης πάντως οι οκτω δοσεις είναι πολλές για μια σχετικά μικρή αποζημιωση …

  apasxolisi said:
  Τε,Φεβ,2009 στο 5:13 μμ

  ΟΧΙ ΜΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΙΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  κΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η γσεε ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ … ενδιαφερονται για τους συγγενείς τους , τα παιδιά τους και να κάνουν μπιζνες με
  Για να την κάνεις αορίστου η να διεκδικήσεις ως αορίστου χρόνου δικαιώματα και αποζημιώση πρέπει να πας δικαστικά..
  Πάντως με την λήξη της συμβασης μπορείς να πάρεις επιδομα ανεργίας ενω αν παραιτηθείς το χάνεις αυτο το δικαίωμα.
  Αν σε πιέζουν κάντους καταγγελία στην επιθεώρηση εργασιας

  makoy said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 10:59 μμ

  γειά σας. είμαι υπάλληλος σε εταιρά για 9 χρόνια, μου χρωστάνε 3 μισθούς κ δώρο χριστουγέννων. απολύθηκα και ο εργοδότης μου ισχυρίζεται πως δεν έχει χρήματα να μου δώσει. θέλει δέ να δώσει επιταγές 8 μηνες αντί αποζημίωσης. πως και που κάνω καταγγελία (περιοχή χαιδαρίου), ποιά είναι η διαδικάσία που ακολουθείται? ευχαριστώ

  apasxolisi said:
  Τε,Μαρ,2009 στο 1:57 πμ

  Πρώτο απολυση χωρίς καταβολή αποζήμιωση ειναι παράνομη..
  Δεύτερο επιθεώρηση εργασίας υπάρχει νομίζω στο Αιγάλεω
  Τρίτο συμβουλέψου δικηγόρο και για το ενδεχόμενο αγωγής για παράνομη απόλυση

  lora said:
  Τε,Μαρ,2009 στο 7:52 μμ

  Η γυναίκα μετά την άδεια μητρότητας προφυλάσετε για ένα χρόνο από την ημέρα του τοκετού ή από την ημέρα που γύρισε στην εργασία της μετά την άδεια.Δηλαδή αν έχει γεννήσει 31 αυγούστου προφυλάσεται μέχρι τον επόμενο Αύγουστο ή αν γύρισε στην εργασία της 10 Νοεμβρίου προφυλάσεται εως τις 10 Νοεμβρίου του επόμενου έτους?Περιμένω την απαντησή σας ευχαριστώ.

  ΖΩΗ Γ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 10:04 μμ

  εργαζόμουν ωσ γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο από 22/02/202 έως 11/03/2009, με ασφάλεια ΙΚΑ. Απολύθηκα και θέλω να με ενημερώσετε πως υπολογίζεται η αποζημίωση.
  Ευχαριστώ για την προσοχή σας

  Ζωή Λαμπροπούλου

  apasxolisi said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 10:36 μμ

  6 έτη συμπλ. έως 8 έτη αποζημίωση 4 μηνών με το τελευταίο μισθό συν αναλογίες δώρου ΠΑΣΧΑ , επιδόματος αδείας ημερών αδείας 2009

  apasxolisi said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 10:38 μμ

  Γα lora Προστασία εγκύου
  Δεν το ξέρω θα το ψάξω και θα το βάλω αυριο

  ΒΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 1:30 πμ

  παρακαλω για την βοηθεια σας. επιασα δουλεια σε καταστημα ορθοπεδικων ως εμπορουπαλληλος την 11/2 και δουλευα εως 6/3.με αναγκαζαν να πηγαινω με το αυτοκινητο μου σε νοσοκομεια ικα και αθενεις μεταφεροντας προιοντα κ.τ.λ. οταν διαμαρτυρηθηκα μου ειπαν οτι ειμαι υποχρεωμενη. σημειωτεον οτι δεν ειχα υπογραψει κατι τετοιο και δεν μου δινουν την συμβαση εργασιας μου και δεν μου δινουν την απολυση μου γιατι την στειλαν με δικαστικο επιμελητη στον οαεδ. θελω να συνεχισω το ταμειο μου και δεν μπορω. εκανα καταγγελια στην επιθεωρηση και θελω να μου πειτε τι αλλες κινησεις πρεπει να κανω γιατι οι ανθρωποι ειναι αδιστακτοι. ευχαριστω παρα πολυ

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ said:
   Πα,Ιαν,2010 στο 6:25 μμ

   kalispera kai egw ergazomai se katastima or8opaidikwn apo tis 7/2/2007 san upallilos grafeiou alla fusika ektos apo auto kanw kai diafores alles douleies opws to na pigainw se nosokomeia kai na topo8etw nar8ikes kai polla alla.Tin douleia tin eixa vrei mesw oaed pou epidotouse 18 mines ergasias.tous prwtous 19 mines douleva 6 meres tin evdomada panw apo 8 wres,xwris repo.ektos autou to wrario einai spasto pragma pou den me eixan enimerwsei apo tin arxi.ektos apo ika plirwnw kai teayek.parakalw enimerwste me ti apozimeiwsi dikaioume dioti apo ta legomena twn ergodotwn mou i 8a me apolusoun logw»krisis» i 8a kuriksoun ptwxeusi kai epese stin antilipsi mou pws 8a anoiksoun alli epixeirisi.euxaristw.

    apasxolisi responded:
    Πα,Ιαν,2010 στο 7:53 μμ

    κανονική αποζημίωση με βάση την προυπηρεσία και επιδόματα άδειας και άδεια για το 2010 …και αναλογία δώρου πάσχα

  apasxolisi said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 2:06 πμ

  Απο την επιθεώρηση εργασίας τι σου είπαν …
  Η απόλυση για να είναι εγκυρη πρέπει να κοινοποιηθεί σε σένα και μετά στον ΟΑΕΔ …διαφορετικά είναι ακυρη και παράνομη πήγαινε σε δικηγόρο

  ΖΩΗ Γ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 2:14 μμ

  θα ήθελα να μου εξηγήσετε, αν είναι εύκολο,τι είναι οι αναλογίες δώρου πάσχα κ επιδόματος άδειας και πως υπολογίζονται. ευχαριστώ

  apasxolisi said:
  Τε,Μαρ,2009 στο 8:17 μμ

  αναλογία είναι οτι εφόσον εργάστηκες για ένα διάστημα το 2009 δικαιούσε αναλογία για το δώρο του πάσχα και για την αδεια του 2009 (δηλαδή σε χρήμα )
  πληροφορίες μπορείς να δείς στην ανάρτηση αδειες και δώρο πασχά

  PAKO said:
  Δε,Μαρ,2009 στο 2:06 μμ

  Καλημέρα. Εργάζομαι ως βοηθός μηχανικού αυτοκινήτων από την 6/7/2004
  Έγγαμος με ένα παιδί, Πριν από λίγες ημέρες μου είπαν πως τέλος Απριλίου θα με απολύσουν.

  Ερώτηση
  1) τι αποζημίωση δικαιούμαι γιατί άκουσα για ένα εξευτελιστικό ποσό των 800 ευρώ μετά από 4,5 χρόνια δουλειάς ( επειδή είμαι λέει ημερομίσθιος)
  2) ποιο το ημερομίσθιο μου ?

  Εάν μπορείτε να μου πείτε με την αποζημίωση το επίδομα αδείας και την άδεια , πόσα χρήματα θα πρέπει να πάρω την ημέρα που θα υπογράψω την απόλυση μου?

  apasxolisi said:
  Δε,Μαρ,2009 στο 11:56 μμ

  Δυστυχώς ετσι είναι αν είσαι με ημερομίσθιο δικαιούσαι αποζημίωση (2 έτη έως 5 έτη προυπηρεσια ) 15 ημερομίσθια. Τώρα ως βοηθό μάλλον σε έχει ως ανειδίκευτο που σημαίνει περίπου 35,60 την ημέρα …
  Δεν ξέρω τώρα πόσο ήταν ο μισθός σου να σου πω ακριβώς το ημερομισθιό σου ..
  Πάντως δικαιούσαι να πληρωθείς την άδεια (2009) και το επίδομα αδείας με την απόλυση
  Και σε καθε περίπτωση υπογράφεις με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος σου

  χρηστος said:
  Τε,Απρ,2009 στο 5:04 μμ

  καλησπερα δουλεβω σε μια εταιρια ημερομισθιος με ειδηκοτητα μηχανοτεχνητη 4χρονια και 10 μηνες και εχω συνολικη προυπηρεσια 15 χρονια ποσες μερες αδια δικαιουμε ?

  apasxolisi said:
  Πε,Απρ,2009 στο 10:37 πμ

  IΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

  Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.

  ΖΩΗ Γ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Πα,Μάι,2009 στο 11:07 μμ

  ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος με ασφάλεια Δημοσίου. πέθανε πριν 17 χρόνια αλλα εγώ (είμαι 39 τώρα) εδώ και 2 χρόνια , εκτός από την ασφάλεια στο δημόσιο που είχα από τότε που πέθανε, παίρνω και ένα μέρος της σύνταξης του ως ανύπαντρη κόρη και άνεργη. (το υπόλοιπο της σύνταξης του βέβαια ΄πάει στη μητέρα μου). βρήκα δουλιά αλλά πρέπει να ασφαλιστώ και στο ΙΚΑ, για να έχω ένσημα και να είμαι και νόμιμη στη δουλιά μου.
  Αν ασφαλιστώ στο ΙΚΑ θα συνεχίσω να παίρνω αυτό το μέρος της σύνταξης του πατέρα μου ή θα χάσω τα προνόμια που έχω-της ιατρικής κάλυψης και του μέρους της σύνταξης-και θα είμαι ασφαλισμένη μονο στο ΙΚΑ για νε με προσλάβουν;

  apasxolisi said:
  Σα,Μάι,2009 στο 1:56 πμ

  Δεν το ξέρω αυτό τοι καθεστώς με τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά εφόσον η σύνταξη αυτή χορηγείται ως άνεργη δεν θα την δικαιούσαι εφόσον θα έργάζεσαι αλλά απ ότι γνωρίζω στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί γενικά το καθεστώς να παίρνουν την σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων τα παιδιά

  γιαννης νικολαου said:
  Δε,Μάι,2009 στο 5:05 μμ

  Ειχα μια επιχειρηση και εγεινε μεταβιβαση σε εναν αλλο εργοδοτοτη.Οι εργαζομενοι που δουλευαν σε μενα συνεχισαν να εργαζοντααι στον νεο εργοδοτη με τους ιδιους ορους που τους ειχα εγω.Να σημειωσω οτι δεν εγεινε καποιο χαρτι απλως εγεινε μεταξι μας συμφωνια εμενα του νεου εργοδοη και των εργαζομενων.μετα απο 11 μηνες που εχω αποχωρηση απο την εταιρια ο νεος εργοδοτης απελυσε εναν υπαλληλο ο οποιος ομως του εδωσε αποζημιωση μονο για το διαστημα που τον ειχε και τα υπολοιπα τα ζηταει απο εμενα.Ετσι θα ηθελα να σας ρωτησω αν οντως δικαιουται απο εμενα η θα επρεπε να τα ζητησει οταν αποχωρησα

  apasxolisi said:
  Τε,Μάι,2009 στο 3:00 πμ

  Εφόσον έχει αποδεχθεί την μεταβίβαση …και των υπαλλήλων αυτός είναι υποχρεωμένος ..
  Αλλά γιαυτο συμβουλεύσου δικηγόρο με βάση το συμφωνητικό μεταβίβασης

  Mariamg said:
  Τε,Μάι,2009 στο 11:11 πμ

  Καλημέρα εργάζομαι ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο. Η επίσημη προσληψή μου έγινε στις 17.01.2005. Σε λίγες παντρεύομαι και απο οτι άκουσα επειδή φοβούνται μια επικειμενη εγκυμοσύνη σκοπεύουν να με απολύσουν το καλοκαίρι. Γνωρίζω πως θα έχω αύξηση 10% λόγω γάμου. Θα ήθελα να μάθω τι δικαιούμαι ως αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης καθώς και αν η αποζημίωση θα βγεί συμφωνα με το μισθό μου ως έγγαμη.

  Ευχαριστώ.

  apasxolisi said:
  Πε,Μάι,2009 στο 3:24 πμ

  Με βαση την προυπηρεσία η αποζημιωση ειναι για 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών μισθούς , αδεια και επιδομα αδείας και εφόσον δεν τα έχεται πάρει και τα χριστούγγενα αναλογία δώρου χριστουγέννων..
  Και σαφώς η αποζημιωση υπολογίζεται με τον μισθό όπως ειναι διαμορφωμένος το χρόνο της απόλυσης

  σταματης said:
  Πε,Μάι,2009 στο 4:30 μμ

  μου εκαναν προταση απολυσης και τωρα υποστηριζουν οτι ελειπα αδικαιολογητα απο την δουλεια μου για να μιν με απολυσουν και να γλυτωσουν χρηματα.πωσ προτεινετε οτι θα επρεπε να κινηθω?υπαρχει τροπος να αποδειξω οτι τα πραγματα δεν εγιναν ετσι?

  apasxolisi said:
  Σα,Μάι,2009 στο 12:36 πμ

  Κάνε καταγγελια στην επιθεώρηση εργασίας …αν πιστευεις οτι δεν έχουν δίκιο …γιατί για να στηρίξουν κατι τετοιο πρέπει να έχουν αποδείξεις …
  τωρα γράψε περισσότερα για το τι έγινε να σου απαντήσω …πάντως μπορείς να κινηθείς και νομικά εναντίον τους γιατί δεν μπορεί να απολύσουν έτσι κάποιον αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να δικαιολογούν απόλυση χωρίς αποζημίωση

  σταματης said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 5:14 μμ

  ουσιαστικα μου τηλεφωνησαν λεγοντας οτι σταματαμε να σθνεργαζομαστε και ετσι σταματησα.οταν πηγα να λθσουμε την συνεργασια ηθελαν να μου δωσουν μονο τισ αναλογιες επιδοματος αδειασ κτλ.δεν πηρα τα χρηματα και πηγα στην επιθεωρηση εργασιας.εκι εχω μεινει και τουσ εστειλαν κλητευση για να παμε και οι 2 εκει να ξεκαθαρισει το θεμα.απο εδς και περα τι πιστευεις οτι πρεπει να κανω ???η τι θα ακολουθησει?

  σταματης said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 5:15 μμ

  ξεχασα να σου αναφερω οτι υπεγραψαν εν αγνοια μου ικοιοθελη αποχωρηση μου απο την εργασια μου.

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2009 στο 1:05 πμ

   ΒΑΣΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ…Πάντως μπορείς να προσβάλεις δικαστικά την απολυση ως παρανομη και καταχρηστική ..αλλά περίμενε μεχρι να δεις αν θα εχεις απαοτελεσμα απο την Επιθεώρηση..
   Βεβαια αν αυτοι έχουν υπογραφή για οικιοθελή είναι λιγο δύσκολο να το κερδίσεις γιατί αυτό ισοδυναμεί με παραίτηση …εκτός και αποδείξεις οτι έγινε εκβιαστικά ή εν αγνοία σου
   Πάντως γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις υπογράφεις με επιφύλαξη παντως νομίμου δικαιώματος μου

  ΒΑΣΩ said:
  Δε,Μάι,2009 στο 7:35 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ!ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΠΟ 02.09.2007 ΕΩΣ ΤΩΡΑ.ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΘΑΡΑ 800 ΕΥΡΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  apasxolisi said:
  Τρ,Μάι,2009 στο 11:20 μμ

  1 έτος συμπλ. έως 4 έτη μισθους 2 μηνών συν επιδομα αδείας και άδεια 2009

  ioanna said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 3:51 μμ

  καλησπέρα. ξεκίνησα στην εταιρία να εργάζομαι στις 16/5/2008 ως 4ωρη. Από 01/03/2009 έγινα 8ωρη μέχρι και σήμερα. Επειδή έχω συμπληρώσει ένα έτος δικαιούμαι λογικά 2 μήνες αποζημίωση. Στην περίπτωσή μου όμως που είμαι μόνο 3 μήνες 8ωρη, ισχυεί?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2009 στο 11:56 μμ

   Αυτό δεν μπορώ να το πώ με βεβαιότητα αλλά πιστεύω πρέπει να αποζημιωθείς με τον μισθό της απόλυσης …Αρα με την πλήρη απασχόληση …
   Αλλα πήγαινε σε μιά επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις γιατί ο νόμος περι αποζημιώσεων ειναι παλιός και δεν έχει συμπεριλάβει και το τι γίνεται με τις περιπτώσεις που από μερική απασχόληση γίνεται πλήρης με ποιό καθεστώς θα γίνει η αποζημίωση

  ΧΡΗΣΤΟΣ said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 8:33 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 16 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΜΕ ΑΠΟΛΥΟΥΝ 10 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΩ ΤΑ 60 ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΞΗΟΔΟΤΗΘΩ. ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΑΝ ΝΑΙ ΗΜΟΥΝ ΑΝΙΔΗΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΗΟΝΟΜΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Η΄ΩΣ ΥΠΑΛΗΛΟΣ;

   ΧΡΗΣΤΟΣ said:
   Πε,Ιουν,2009 στο 11:26 πμ

   ΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΜΗΝΗΜΑ ΜΟΥ; ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ;

    apasxolisi said:
    Πα,Ιουν,2009 στο 1:54 πμ

    Μπορούν να σε απολύσουν .. αλλα μπορείς να καλυφθείς συνταξιοδοτικά απο τον ΟΑΕΔ δες το πηγαινε να ρωτησεις όταν πας να μπείς στο ταμείο ανεργίας
    Η διαφορά ημερομίσθιου και υπαλλήλου καθορίζεται πως σε έχει δηλώσει ο εργοδότης απλα αν είσαι ημεριμίσθιος είναι μικρό το ποσο της αποζημίωσης ενώ αν είσαι μισθωτος είναι μεγαλύτερο
    Για 16 χρόνια αν εισαι υπαλληλος η αποζημίωση είναι 16 έτη συμπληρωμένα 12 μηνών μισθούς αν είσαι ημερομίσθιος 15 έτη έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

  emilia said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 9:48 μμ

  για σάς είμαι εργαζόμενη εδώ και 34 χρόνια στην ίδια δουλεία είμαι με συλλογική σύμβαση εργασίας ημερομίσθια όχι μισθωτή , τώρα που τελούν να με απολύσουν τι αποζημίωση δικαιούμαι άμα μπορείτε να μου πείτε .ευχαριστώ πολύ!

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2009 στο 1:37 πμ

   30 έτη και άνω 165 ημερομίσθια
   εφόσον εχεις πάνω απο 30 χρόνια 165 ημερομίσθια

  ευη said:
  Πε,Ιουν,2009 στο 7:32 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ 6ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙς 15/2/2009. ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΟ ΣΤΙς 2/6/2009, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΙΠΟΤΕ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?? ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ? Η ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ? ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  emilia said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 12:58 πμ

  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  iwakeim said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 7:43 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ (ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΚΙΑ, ΝΑ’ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ)
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ?

  apasxolisi said:
  Τε,Ιουν,2009 στο 2:58 πμ

  OXI παρα μόνο αν απολύθεις…Ωστοσο τις ΑΔΕΙΑς ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ …ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ

  KORINA said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 8:51 πμ

  Γεια σας,
  Εργάζομαι 5,5 χρόνια σε μια εταιρεία στην Αθήνα. Λόγω γάμου θα μετακομίζω στην Επαρχία, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  Λόγο διάφορων θεμάτων, κυρίως οικονομικών, δεν θέλω να παραιτηθώ, θέλω να προκαλέσω την απόλυση μου!!!
  Μπορείτε να μου πείτε τι να κάνω???

  Απο την άλλη, σκεφτόμουν να μιλήσω ειλικρινά στην Δ/ντρια μου. Να την ενημερώσω δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα φύγω από την εταιρεία, για να μπορέσει και αυτή να βρεί αντικαταστάτρια, όμως επειδή υπάρχει οικονομικο πρόβλημα να κάνουμε μια συμφωνία για «αποζημίωση» για να μην φτάσω στο σημείο να προκάλεσω προβλήματα.
  Ποία η γνώμη σας γι’ αυτό???

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2009 στο 9:40 μμ

   Εδώ το θέμα είναι απλό και σύνθετο…Το να προκαλέσεις την απόλυση δεν το θεωρώ σωστό την στιγμή που δεν έχεις αλλα εργασιακά προβλήματα…
   Τώρα το θέμα αποζημιωση προφανώς η καθε εταιρία θελει να το αποφύγει …
   Μπορεί όμως να έρθετε σε συμφωνία να γίνει η αποπόλυση με προειδοποιηση …οπότε το ποσό της αποζήμιωσης μειώνεται στο μισό
   πχ στην περιπτωσή σου
   4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

   η κανονική αποζημειωση ειναι 3 μηνών

   και με προειδοποιση μειώνεται στο
   1 1/2 μηνών

  ειρηνη said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 11:58 πμ

  καλημερα σας.εργαζομαι στην ιδια βιομηχανια απο το 1991εως και σημερα, εκτος απο ενα διαστημα 8 μηνων απο το δεκεμβριο του 1996 εως και τον αυγουστο του 1997 που ειχα παραιτηθει .
  μεχρι και τον μαιο ημουν ημερομισθια με 51,5 ευρω την ημερα.τον ιουνιο εγινα μισθωτη με 1600 ευρω τον μηνα.σημερα ανακοινωθηκε οτι η επιχειρηση κλεινει και θα δοθουν απολυσεις και αποζημειωσεις.πως μπορω να ξερω τι δικαιουμαι?
  ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2009 στο 5:18 πμ

   afoy egines mis8oti prepei na se apazhmiosi ws mis8oti tora mperdeytika kai egw pighne sthn epitheorisi ergasias na rotisis
   tora sto pinaka parapano grafo pos ginetai me vasi ta xronia proyphresias ston idio ergototi h apozimiosi gia misthotoys kai hmeromisthious

  Δημητρης said:
  Δε,Ιουν,2009 στο 6:00 μμ

  Γειά σας,

  Εργάζομαι συνολικά 7 χρόνια στον ιδωτικό τομέα. Εξετάζω πρόταση μετακίνησής μου σε άλλη εταιρία. Είναι εφικτό να απαιτήσω από την νέα εταιρία σε πιθανή περίπτωση απόλυσής μου, να με αποζημιώσουν κ για τα προηγούμενα χρόνια προϋπηρεσίας μου? Αν όχι, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2009 στο 8:32 μμ

   ΜE BAΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΧΙ ΙΣΩΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

  HLIAS said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 4:15 μμ

  DOULEUW WS MISTHOTOS APO TON GENARH TOU 2008.OI APODOXES SMOU EINAI 1150 MIKTA.EINAI PITHANON NA APOLYTHW TI APOZIMIVSH DIKAIOUME MEXRI TON IOULIO TOY 2009

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2009 στο 10:52 μμ

   1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών μισθούς επίδομα αδείας άδεια αν δεν την έχεις πάρει και αναλογία δώρου χριστουγέννων

  mira said:
  Κυ,Ιουλ,2009 στο 5:58 μμ

  καλησπέρα είμαι εργαζομένη σε συνεργιών καταρισμο πολικατικιασ εδώ και 7 χρόνια είμαι μιστοί και με βαρέα ένσημα τι αποζημίωση περνώ άμα με απολύσουν ! ευχαριστώ πολύ !

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2009 στο 1:36 πμ

   Απο 6 έτη συμπλ. έως 8 έτη αποζημίωση μισθούς 4 μηνών

  yota said:
  Τε,Ιουλ,2009 στο 11:48 πμ

  Καλησπέρα. Εργάζομαι 10 χρόνια σε μια Α.Ε. και τέλος του μήνα σκοπεύουν να με απολύσουν χωρίς να μου δώσουν αποζημίωση, είπαν μάλιστα ότι αν θέλω να πάω να δουλέψω σε μια άλλη καινούρια κυπριακή εταιρεία με έδρα την Κύπρο, διαφορετικά ας πάω να διεκδικήσω την αποζημίωση μου δικαστικά. Ήθελα να ρωτήσω δεν είναι υποχρεωμένοι να μου δώσουν την αποζημίωση από την στιγμή που με απολύουν? και αφού δεν θέλουν να δώσουν την αποζημίωση, πρέπει να κάνω καταγγελία στην επιθεώρ. εργασίας για μη καταβολή αποζημίωσης? και μετά τι γίνεται αν και πάλι δεν δώσει ο εργοδότης την αποζημίωση (επικαλούμενος οικονομικά προβλήματα και εξαγορά της Α.Ε. από την κυπριακή εταιρεία), πρέπει να γίνει αγωγή? θα μπορέσω όμως να μπω στο ταμείο ανεργίας μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για την αγωγή για να παίρνω έστω το ταμείο ανεργίας μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την εταιρεία? ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2009 στο 2:24 μμ

   Αρχικα για να γίνει εξαγορά μιας επιχειρήσης πρέπει να γίνει ρυθμιση με το προσωπικό που θα μεταβιβαστεί στην νέα …
   Επειδή το θέμα ειναι συνθετο πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλει πρωτα απ όλα την αλλαγή καθεστώτος στην εταιρία να γίνει άμεσως ελεγχος …και μήπως εχει γίνει εικονική πτωχευση …
   Και μετά πήγαινε σε δικηγόρο…που να ξέρει εργατικά

  Ζωή said:
  Πε,Αυγ,2009 στο 1:52 μμ

  Καλησπέρα σας.
  Εργάζομαι άπό το 2000 ως πωλήτρια και με έχουν δηλωμένη με καθεστώς μερικής απασχόλησης αν και δουλεύω πλήρη. Τωρα θέλουν να με απολύσουν άλλά αρνούνται να μου καταβάλουν αποζημίωση. Βέβαια εγω έχω καταλάβει που το πάνε και δεν σκοπεύω να φύγω χωρίς να πάρω τα νόμιμα. Γιαυτό και προσπαθούν να με αναγκάσουν να φύγω από μόνη μου για να χάσω τα δικαιώματά μου. Τι αποζημίωση δικαιούμαι; Ξέχασα να σας πω, για την περίπτωση που έχει κάποια σημασία, ότι άδεια δεν μου έχει δοθεί ποτε ούτε χειμώνα ουτε καλοκαίρι.
  Σας ευχαριστώ για την προσοχή.

   apasxolisi said:
   Πε,Αυγ,2009 στο 3:24 μμ

   πρώτα μπορείς να καταγγείλεις στην επιθεωρηση εργασίας για την παρανομία οτι σε απασχολούν με πλήρες ωράριο ενω σε δηλώνουν μερικώς απασχολούμενη
   Αυτό και μόνο αρκεί…
   Δικαιούσαι πληρη άδεια δεν έχει σημασία ποτε θα την πάρεις…
   Πάντως δεν μπορούν να σε απολύσουν χωρίς αποζημιώση…
   Επιπλεόν μπορείς να τους κάνεις καταγγελία και στο ΙΚΑ αλλά πρώτα πήγαινε επιθεώρηση εργασίας
   οτι αλλο θες ρώτησε

  Ζωή said:
  Πε,Αυγ,2009 στο 6:19 μμ

  Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
  Αν κλείσει η επιχείρηση δικαιούμαι αποζημίωση?

   apasxolisi said:
   Κυ,Αυγ,2009 στο 1:05 πμ

   Δες την απαντηση που έδωσα στο παρακάτω ποστ
   Το κλεισιμο πρέπει να συνοδεύεται και απο καταγγελία των συμβασεων εργασίας αρα αποζήμιωση

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Σα,Αυγ,2009 στο 7:22 πμ

  ΛΟΓΩ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ.
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΜΠΕ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΥΠΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ.
  ΜΙΣΘΟΣ 1060 ΕΥΡΟ

   apasxolisi said:
   Κυ,Αυγ,2009 στο 1:04 πμ

   Σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη και διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του, για να λυθούν οι συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν με τους μισθωτούς, πρέπει ως γνωστό να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης, γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι εξακολουθούν αυτές να ισχύουν. Επομένως οι μισθωτοί έχουν αξίωση να πληρωθούν τις αποδοχές τους και παράλληλα να συνεχίζεται η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ.Η πτώχευση του εργοδότη και η παύση των εργασιών της επιχείρησης του από την αιτία αυτή, δεν αναιρεί το δικαίωμα καταβολής αποζημίωσης. Αυτή καταβάλλεται από τη πτωχευτική περιουσία και οι εργαζόμενοι ικανοποιούνται προνομιακά.

   Οι μισθωτοί σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη προστατεύονται από τον αυτοτελή λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που έχει ιδρυθεί γι’ αυτή την περίπτωση.

   Ο εργαζόμενος απολαμβάνει αυτό το προνόμιο από τον προηγούμενο μήνα της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, και όχι από την ημέρα παύσης των πληρωμών.
   Αυτα ισχυουν απ οτι ξέρω συμβουλεύσου και δικηγόρο η πηγαινε στην επιθεώρηση εργασιας

  Νικηφόρος said:
  Σα,Αυγ,2009 στο 8:32 μμ

  Ο εργοδότης μου με πληρώνει με 850 Ευρώ μηνιαίως χωρίς να μου δίνει τις νόμιμες αποδείξεις μισθοδοσίας, οι οποίες παρεπιπτώντως έχουν διαμορφωθει από τον Μαίο του 2009 σε 1000 Ευρώ καθαρό μισθό χωρίς να πληρώνομαι τόσο. Επίσης δεν έχω ενημερωθεί για αυτό ποτέ. Δεν πρέπει να με πληρώσει όσο αναγράφεται εκεί ; Εάν απολυθώ ποιός μισθός θα υπολογιστεί ;

  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2009 στο 10:03 μμ

   Πρωτα η αμοιβή κάτω απο την σσε είναι παράνομη …συνεπώς και στην περιπτωση που σε πληρώνει χωρίς να έχει αναπροσαρμώσει τις αποδοχές ειναι παράνομο , σε κάθε περιπτωση δικαιούσαι το σύνολο της αμοιβής που προβλέπει η σύμβαση …ΕΣΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΊΝΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ..?
   Η μη χορήγηση εκκαθαριστικής μισθοδοσίας είναι παρανομη και αν καταγγελθεί στην επιθεώρηση εργασίας έχει και πρόστιμο …και σε περιπτωση απόλυσης όχι μόνο πρέπει να σε αποζημιώσει με βάση την σσε αλλά μπορείς να διεκδικήσεις και τις διαφορές σσε στους μισθούς

    Νικηφόρος said:
    Κυ,Αυγ,2009 στο 9:37 μμ

    Το γραφείο είναι τουριστικό, και από Οκτώμβριο εως Μάρτιο από ότι ανακάλυψα (…) το μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας αναφέρει ότι παίρνω 250 – 360 ευρω για αυτούς τους μήνες. Όμως η ανεπίσημη πληρωμή των 850 γίνεται κανονικά .. Τι μπορεί να συμβαίνει;

  apasxolisi said:
  Δε,Αυγ,2009 στο 12:18 πμ

  Eιναι φανερό οτι δηλώνουν αλλά στο ΙΚΑ πχ ωρομισθιος και η μερικά απασχολούμενος και τα άλλα τα δίνουν «μαύρα» τι να σου πώ είναι σαφώς παρανομία απο την πλευρά τους εσυ δεν έχεις ευθύνη …τώρα δεν ξέρω αν σε συμφέρει να μείνεις ή να τους καταγγείλλεις…εσυ κρίνεις αλλά σε κάθε περίπτωση αν σε απολύσουν ζητάς να αποζημιωθείς με αυτά που παίρνεις στο χέρι

  yota said:
  Τρ,Αυγ,2009 στο 3:26 μμ

  Καλησπέρα σας, εργάζομαι από τον 1.04.1999 σε μια Α.Ε.. Σήμερα μου έδωσαν ένα χαρτί στο οποίο αναφέρουν ότι η εταιρεία θα προβεί σε παύση εργασιών στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και ως εκ τούτου τότε θα λυθεί η σύμβαση αορίστου χρόνου που έχω μαζί τους. Επιπλέον αναγράφεται στο χαρτί ότι θα διασφαλιστούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα μας που αφορούν σε μισθούς και αποζημιώσεις. Με αυτό το χαρτί που μου δίνουν θέλουν προφανώς να μου δώσουν μισή αποζημίωση τον 12.09. Όμως εγώ εφόσον εργάζομαι 10 χρόνια συμπληρωμένα. κανονικά θα έπρεπε να με ειδοποιήσουν 6 μήνες πριν, προκειμένου να πάρω μισή αποζημίωση 3 μηνών. Από τον 8/2009 που με ειδοποιούν μέχρι τον 12/2009 όμως, είναι 5 μήνες ο χρόνος ειδοποίησης, οπότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, παίρνω επιπλέον μισθό, παίρνω όλη την αποζημίωση? μήπως γνωρίζεται? Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2009 στο 5:53 μμ

   Απ οτι ξέρω οχι είναι διακοπή εργασίων ( λύση της εταιρίεας) που σημαίνει οτι η εταιρία θα σταματήσει να υφίσταται …που σήμαίνει και λύση της εργασιακής σχέσης αρα πλήρη αποζημιωση ..Αυτη είναι πληρης και δεν έχει σχέση με προειδοποίηση για απόλυση…
   Αλλά καλό είναι να συμβουλευτείται και ένα δικηγόρο η την επιθεωρηση εργασίας…πάντως νομίζω οτι είναι νομική διαδικασία η ειδοποίηση αυτή δεν έχει με την προειδοποίηση λογω απόλυσης

  marios said:
  Πε,Σεπ,2009 στο 6:50 μμ

  douleuo se mia etairia apo ton noemvrio tou 2008.me valan na doulepso paramoni xristougennon 25h martiou exo kaneis 24 ores sinexomenes kai den mou exoun dosei draxmi parapano.simera epeidi arnithika na analavo ta magazia pou einai ektos etairias mou eipan na pao tin deutera na upograpso tin apolusi mou .ti dikaioume na paro san apozimiosi kai tin na kano tin deutera ?

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2009 στο 8:39 μμ

   ΠΡΏΤΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΊΛΛΕΙΣ ΟΤΙ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΛΠ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΑΝ ΜΕ ΑΠΌΛΥΣΗ
   Η ΑΠΌΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ …ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΆΦΕΙΣ ΕΔΩ ….
   ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΊΛΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
   πΆΝΤΩΣ
   η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΕΙΝΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΣΥΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΏΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ..

  μαγδα said:
  Πα,Σεπ,2009 στο 11:51 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΩΣ ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΜΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΑ.ΣΤΙΣ 04/09/09 ΕΝΩ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΛΛΕΙΜΜΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ ΑΣΧΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

   apasxolisi said:
   Σα,Σεπ,2009 στο 5:23 μμ

   Να κάνεις καταγγελία στην διοίκηση της ΔΕΗ και στην επιθεώρηση εργασίας …εγω θα το στείλω να σε άλλα blogs να το βάλουν είναι απαρεδεκτο σαν γεγονός!

  ΝΑΤΑΛΙΑ said:
  Κυ,Σεπ,2009 στο 4:51 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ.ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ 1066.75.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΣΥΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 6.40.ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΧΕΡΩ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΑΞΕΙ ΠΟΣΤΟ ΠΧ ΤΑΜΕΙΟ.[ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ]ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2009 στο 9:30 μμ

   με 10 έτη συμπληρωμένα δικαιούσαιμισθούς 6 μηνών αποζημίωση.
   Οχι δεν μπορεί να σε βάλει ταμείο πρέπει αλλάξει την σύμβαση

  Φάνης said:
  Τρ,Σεπ,2009 στο 10:23 πμ

  Εργάζομαι σε τουριστική επιχείρηση από τον Απρίλιο του 2005. Ο μισθός είναι 850 Ευρώ από τον Απρίλιο έως τον Οκτώμβριο και μερικής απασχόλησης 350-400 Ευρώ από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Εγώ βέβαια πληρώνομαι ανεπίσημα 850 Ευρώ όλους τους μήνες… Θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση απόλυσης πως θα υπολογισθεί η αποζημίωση; Αν απολυθώ τον Οκτώμβριο 2009 τι ποσό θα πάρω; Ευχαριστώ ιδιαιτέρως.

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2009 στο 10:30 πμ

   λογικά πρέπει να βγεί αναλογική αποζημίωση …πραγματικά δεν το ξέρουμε μπορείς να ρωτησεις την επιθεώρηση εργασίας…Βέβαια αυτά που παίρνεις μαύρα δεν πρεπει να τα αναφέρεις

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 4:17 μμ

  ΣΤΙΣ 1 ΟΚΤΩΜΒΡΗ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 1 ΜΗΝΑ.ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΣΑΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ;ΕΓΩ ΕΠΑΙΡΝΑ 724ΕΥΡΩ.ΗΜΟΥΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΑ 6ΗΜΕΡΟ.ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΚΑΙ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΝΩ ΕΓΩ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΥ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 10:12 μμ

   Eδω είναι πολυ παρανομία …πηγαίνε επιθεωρηση εργασίας …και υπεγραψε με επιφύλαξη παντως νομιμου δικαιωματος ΟΤΙ ΧΑΡΤΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ! Δικαιουσαι με συμπληρωμένο το ένα έτος 1 έτος συμπλ.
   αποζημίωση 2 μηνών μισθούς , επιδομα ΑΔΕΙΑΣ …ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ ΟΠΩς ΚΑΙ Η 6ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΩ ΣΕ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ 5ΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΣ ΜΕ 2 ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ …ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

    ΓΙΩΡΓΟΣ said:
    Σα,Οκτ,2009 στο 12:49 μμ

    eyxaristw polu gia ola
    mia akomah erwtisi
    tha bgw anergia ta paidia einai panw stin gynaika mou asfalismena mporw na parw parapanw lefta me 2 paidia? i tha parw ta 450 eurw?
    eyxaristw

    apasxolisi said:
    Σα,Οκτ,2009 στο 4:50 μμ

    εφοσον έχεις τις προυποθεσεις επιδότητησης ανεργίας το επιδομα Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
    Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να ειναι ασφαλισμένα στο ατομικό σου βιβλιάριο σαν προστατευόμενα μέλη ρωτησε τον ΟΑΕΔ

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 11:29 πμ

  kalimera exw problimataki.piga stin epithewrisi ergasias kai moy eipe oti den exei sxesi pou me apelusan meta apo anarwtiki.mou ta ebgale ola alla gia apozimiwsi grafei 7+1/6=8.16×36.34=296.53 kai o misthos itan 724.95. o misthos moy itan kanonikos?
  eimai pantremenos.se parakalw boithise me

   apasxolisi said:
   Δε,Οκτ,2009 στο 5:10 μμ

   Δεν ξέρω τωρα πως το υπολογίζει Πηγαίνε σε αυτο το link http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351# εχει ενα εργαλείο υπολογισμού της αποζημιώσης λογω απόλυσης και υπολογισέ το μονος σου …Πόσο καιρό είχες εκεί και ποιος ήταν οι ακαθάριστες αποδοχες σου
   Με βάση την επίσημη προσληψη ?

    Ανώνυμος said:
    Δε,Οκτ,2009 στο 7:32 μμ

    egw eimai apothikarios .o epoptis eipe oti den dikaioumai 2mines.eprepe na douleuw ypologisti.900eurw itan oi akatharistes apodoxes mou

    apasxolisi said:
    Δε,Οκτ,2009 στο 8:26 μμ

    Εγω απο το εργαλειο της Ελευθεροτυπίας με 11 μήνες απασχολισης την βγάζω την αποζημιώση 1.050,00 € (δηλαδή 1 μισθο συν την προσαύξηση που υπάρχει )
    Αυτός πόση αποζημίωση σου είπε οτι δικαιούσαι? χωρίς επιδομα αδείας και κλπ

  vasilis said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 8:58 μμ

  geia sas!!! exo ergasti 6 mhnes se kalokerini epeixirisi einai i proti fora poy kolao ensima ta teleytea dio xronia. EXO DIKEOMA NA PARO EPIDOMA ADEIAS , ANALOGIKH ADEIA I DOROY XPISTOYGENNON? KE APO POY THA TA PARO? EINAI IPOXREOMENOS TO AFENDIKO MOY NA THA PLIROSI ,I THA TA PARO APO IKA.

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 11:21 μμ

  ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΑΔΕΙΑ 294 ΕΥΡΩ.ΜΟΝΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΔΟΥΛΕΥΩ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΦΑΓΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΠΝΟΜΑ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ.ΜΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΗ ΠΑΝΤΩΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΟΠΤΗ.ΝΑ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ

   apasxolisi said:
   Τρ,Οκτ,2009 στο 10:59 μμ

   ο εΠΌΠΤΗΣ ΠΡΟΦΑΝΏΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ …Κάνε καταγγελία στο ΙΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας για παράνομη αδήλωτη εργασία τους μήνες που δεν σε είχαν σαν προσλήψη και ειναι υποχρεωμενοι και το ΙΚΑ και ο Εποπτης να πάνε να κάνουν ελεγχο …Και αν δεν το Κάνουν γράψε μου ποιο ΙΚΑ και ποιά επιθέωρηση εργασίας είναι και θα το δημοσιοσιεύσω εδώ και θα το στείλω και σε αλλά blogs και όπου μπορώ..

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ said:
  Τε,Οκτ,2009 στο 8:20 πμ

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το χρήσιμο blog σας.

  Στην παρ. 11. Αποζημίωση αδείας, μας αναφέρετε ότι «Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας… και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.» και επίσης: «Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.»

  Εγώ, έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 3 χρόνια (15/09/06-17/09/09) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μην έχοντας πάρει ούτε μια μέρα αδείας τον τελευταίο χρόνο (δικαιούμαι 25 συν 1 για κάθε 5/ήμερο = 30) έλαβα το επίδομα αδείας 2009 (15 ημερομίσθια) τον Ιούλιο, και με τη λήξη της σύμβασης μου πρόσφατα, έλαβα και «αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας» που ισούται με τα 30/26 του μικτού μηνιαίου μισθού μου. Παράλληλα να τονίσω ότι όλοι οι «παλιοί» συνάδελφοι με ενημέρωσαν ότι πέραν του επιδόματος αδείας, δικαιούμαι και το μισθό μου ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, διότι ο εργοδότης δε μου έδωσε άδεια «με δική του υπαιτιότητα» (όπως γραφει κι ο νόμος).

  Ερ.1: μήπως γνωρίζετε γιατί υπολογίστηκε με 26 και όχι με 25 ημέρες (κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έβγαινε περ. ένα ημερομίσθιο παραπάνω)

  Ερ.2: πέραν της «αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας» (και του επιδόματος αδείας 2009 που είχα ήδη πάρει τον Ιούλιο 09), μήπως τελικά δικαιούμαι να πάρω κι άλλον έναν μισθό, δεδομένου ότι πέραν της αποζημίωσης και του επιδόματος, αναφέρετε ότι «…δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983)». Με άλλα λόγια, όπως το γράφετε κι εσείς και (αν έχω καταλάβει καλά) και ο νόμος, εγώ δικαιούμαι τελικά 3 πράγματα (και όχι 2): α) το επίδομα αδείας (που το πήρα), β) την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας (που την πήρα) ΚΑΙ γ) τις αποδοχές αδείας (που δεν έχω καταλάβει αν είναι να τις παίρνω). Μήπως δεν είναι να τις παίρνω διότι οι αποδοχές αδείας ουσιαστικά είναι το ίδιο και το αυτό με το μισθό πχ του Ιουλίου (που εννοείται πως πήρα)? Αλλά αν είναι έτσι:
  α) γιατί οπουδήποτε βρήκα το νόμο και τις ερμηνείες του γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις λεγόμενες «αποδοχές αδείας»?
  και β) τι εννοούν οι συνάδελφοι «διπλάσιο μισθό»?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 1:09 πμ

   Γενικά με μπέρδεψες και μένα δεν έχω τόσο εξειδικευμένη γνώση …ισως σε κάποια επιθέωρηση εργασίας η καποιος λογιστής θα μπορούσε να στο εξηγήσει…

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Λ. said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 12:24 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΠΩΛΥΘΗΚΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ, ΔΟΥΛΕΥΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΜΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 6 ΕΣΗΜΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΝΣΤΑΣΗ? ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΙΓΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΗΡΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 7:39 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΛΛΟΙ ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ?

   apasxolisi said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 8:55 μμ

   1 έτος συμπλ. έως 4 έτη μισθούς 2 μηνών
   Για να τα υπολογίσεις σωστά σε αυτο το λινκ εχει ένα εργαλείο υπολογισμού αποζημίωσης λογω απολυσης

   http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠ... said:
  Κυ,Οκτ,2009 στο 5:57 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 28 ΕΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΑΠΟΧΟΡΗΣΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ?? Ο ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΝΑΙ 2900 ΜΙΚΤΑ

   apasxolisi said:
   Κυ,Οκτ,2009 στο 7:02 μμ

   28 έτη συμπληρωμένα Aποζημιωση μισθούς 24 μηνών
   ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕ …ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ….
   ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΠΛΟΓΙΣΜΟ που εκανα
   81.200,00 €
   12.240,00 € φορος
   68.960,00 € καθαρα

  nikol said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 12:52 πμ

  kalispera sas
  tha ithela na sas rotiso kati.ergastika se mia etaireia gia 6 mines.apo fevrouario eos ioulio.i apolisi mou egine proti Iouliou kai mou ipan pos i apozimiosi mou den itan etoimi kai pos tha me enimeronan pote na peraso gia na tin paro.perasan oi mines sta thlefona me apofeygoun kai ematha prosfata pos i etaireia ayti mallon paei gia ptoxeysi…de ksero pos na to xeiristo pia..pou prepi na apeythintho?i epitheorisi ergasias tha me voithisei i apla tha epivali kapoio prostimo? sas eyxaristo

   apasxolisi said:
   Δε,Οκτ,2009 στο 5:25 μμ

   Nαι να πας επιθεώρηση εργασίας και να κάνεις αυρίο κιολας καταγγελία απολυση χωρίς αποζημιωση είναι παράνομη πηγαινε αυριο μηπως και προλάβεις την πτωχευση και τα χάσεις ….

  con said:
  Τε,Οκτ,2009 στο 1:13 μμ

  δουλευω σαν πωλητης εξωτερικος σε Α.Ε. απο το Νοεμβριο του 1993 με μισθο + ποσοστα.
  Τωρα που με απολυουν τι πρεπει να πληρωθω?
  Παιρνω και ποσοστο απο τα ποσοστα?
  Μεικτος μισθος 1200 euro.

  ΒΑΣΩ said:
  Σα,Οκτ,2009 στο 1:59 μμ

  Εργαζόμουν για 3 χρόνια ως πωλήτρια σε έκθεση επίπλων. Πριν 3 ημέρες ήρθαν δικαστικοί επιμελητές και έκαναν έξωση λόγω χρεών (ενοίκια). Η εταιρεία έχει κι άλλα καταστήματα εκτός αυτού που εργαζόμουν εγώ. Από εκείνη την ημέρα δεν είχα καμία ενημέρωση, χθες επικοινώνησα με τον εργοδότη και μου είπε κατά 90% ψάχνε για δουλειά. Κανονικά δεν πρέπει να με απολύσει; Και πώς είμαι καλυμένη τη στιγμή που μου είπε να μείνω στο σπίτι και να περιμένω. Ευχαριστώ πολύ..

   apasxolisi said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 2:17 μμ

   κανονικά ναι αλλα μπορει να κηρύξει πτώχευση …εσυ εισαι καλύμενη μονο οτι δεν υπάρχειν ο χώρος πρέπει να σε πάει σε άλλο μαγαζι …πιεσε να σου πει τι θα γίνει η πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας

    ΒΑΣΩ said:
    Σα,Οκτ,2009 στο 2:55 μμ

    Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας. Υπάρχει και κάτι άλλο που με προβληματίζει… Κάποια στιγμή μου είχε πει ότι δεν φαίνομαι σαν υπάλληλος του συγκεκριμένου καταστήματος αλλά του εργοστασίου του. Υπάρχει περίπτωση να ισχυριστεί ότι η δουλειά μου ήταν στο εργοστάσιο και δεν πήγαινα;

    apasxolisi said:
    Σα,Οκτ,2009 στο 8:56 μμ

    ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΟΥ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝ ΓΙΝΕΙ

    Τριανταφύλου Πηνελόπη said:
    Πα,Οκτ,2009 στο 3:29 μμ

    Μα δεν θα κάνει απόλυση στην ΑΕ, θα ζητήσει οικονική αποχώρηση και επαναπρόσληψη στη νέα ΕΠΕ. Και στα λόγια λέει ότι αναγνωρίζει τα χρόνια προυπηρεσίας σε περίπτωση απολύσης, πράγμα που αποκλείεται να το τηρήσει. Γι αυτό ρωτάει μήπως με κάποια υπεύθυνη δήλωση δική του είμαι καταχυρωμένη? Αλλά πως αφού οι νέοι εταίροι της ΕΠΕ θα είναι άλλοι?

    apasxolisi said:
    Πα,Δεκ,2009 στο 9:02 μμ

    Πηγαινε σε επιθεωρηση εργασίας να ρωτήσεις γνωμη μου είναι οτι πρέπει να κάνει απόλυση ή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΑΕ για τους εργαζόμενους επισημα και στην νέα σύμβαση

    Dthim said:
    Πα,Δεκ,2009 στο 7:54 μμ

    se pion apantas?

    vkth said:
    Πε,Μαρ,2010 στο 8:17 μμ

    mipws mporeitai na apantisetai kai sto diko mou erwtima?

    apasxolisi said:
    Πε,Μαρ,2010 στο 11:55 μμ

    απαντηση εχω κάνει στην πρώτη ερωτηση και sorry απ όλους παιδιά αλλά είχα πολύ δύσκολη βδομαδα …αλλά γενικά προσπαθώ να είμαι πάντα κοντά σας και σε όσους εχουν προβλήματα εργασίακα …και προσπαθώ να είμαι συνεπής

  ΒΑΣΩ said:
  Σα,Οκτ,2009 στο 2:02 μμ

  Σε συνέχεια της ερώτησής μου……έχω πάρει την άδεια του 2009. Σε περίπτωση απόλυσης πώς υπολογίζω τι δώρο Χριστουγέννων μου αναλογεί; Και πάλι ευχαριστώ

  manty said:
  Πε,Οκτ,2009 στο 8:57 πμ

  καλημέρα σας

  παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν εφόσον έχω απολυθεί και βρίσκομαι στο ταμείο ανεργίας, διατηρώ την ασφάλεια υγείας που μου παρείχε το ταμείο μου και αν ναι για πόσο χρονικό διαστημα (αν δηλαδή για το επόμενο έτος δεν βρω δουλειά με καλύπτει το ταμείο μου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;)_; και δεύτερον αν μέσα σε αυτό το έτος μείνω έγκυος και γεννήσω πριν το 12μηνο λήξης του ταμειου ανεργίας, δικαιούμαι το επίδομα γέννας που δίνει το ταμείο μου;

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Πε,Οκτ,2009 στο 8:54 μμ

   οσο είσαι στο ταμείο ανεργείας ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΈΧΕΙΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΕΤΙΚΕΤΑ ΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΑΥΤΑ ΙΣΥΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

  SOFIA said:
  Τρ,Οκτ,2009 στο 1:12 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΛΥΣΗ.ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕ ΜΕΣΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ 6 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ.
  ΠΗΡΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ.
  ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΕΛΑΒΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΑΜΤΑ (ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΕΙ) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΑΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ? Η ΑΠΟΛΥΗ ΕΓΙΝΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ.

   apasxolisi said:
   Τε,Οκτ,2009 στο 7:24 μμ

   Το δώρο είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει μεχρι τις 22 δεκεμβρίου αν δεν το κάνει ειναι αδίκημα …τώρα για την άδεια πιεσε τους σε κάθε περίπτωση έχεις 6 μήνες απο την απόλυση και δικαστικά να προβάλεις απαιτήσεις απο την απόλυση ή επιχειρηση

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Τρ,Οκτ,2009 στο 1:49 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΝ ΦΩΡΤΟΕΚΦΩΡΤΟΤΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

   apasxolisi said:
   Τε,Οκτ,2009 στο 7:27 μμ

   Για 8-10 χρονια είναι μισθοί 5 μηνών συν επιδοματα και δώρα

  ΔΩΡΑ said:
  Πε,Οκτ,2009 στο 10:41 μμ

  εργαζομαι ως βοηθος λογιστου σε μια εταιρεια εαν με απολυσουν τωρα. τι αποζημιωση παιρνω?

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 6:27 μμ

   εξαρτάται απο το πόσα χρόνια εισαι δες του πίνακες στην σελίδα αποζημιωση λογω απολυσης

  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 12:41 πμ

  θελω 2 χρονια και 5 μηνε για να παρω συνταξη με 10500 στα 58. προστατευομαι απο καποιο νομο σε περιπτωση που με απολυσει ο εργοδοτης;

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 6:27 μμ

   ΟΧΙ ΑΠΛΑ πρέπει να σε αποζημιώσει

  Τριανταφύλου Πηνελόπη said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 3:26 μμ

  Εργάζομαι σε μια βιοτεχνία ΑΕ εδώ και 14 χρόνια. Η εταιρία μάλλον θα κλείσει (πτωχεύσει) και θα λειτουργήσει κάτω από νέα επωνυμία ΕΠΕ με άχετα άτομα ως μετόχους με αυτά της ΑΕ. Πως μπορώ να διασφαλιστώ ότι αν με απόλύσει κάποια στιγμή από τη νέα εταιρία (ΕΠΕ) δε θα χάσω την αποζημίωση των 14 χρόνων?

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 6:42 μμ

   Γιαυτο να πας σε μια επιθεώρηση εργασίας ….
   Απλά πρέπει ο νέος εργοδότης να αναλάβει τις υποχρεώσεις του προηγουμενου κλπ όμως δεν τα ξέρω καλα πήγαινε σε επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις τι ακριβως γίνεται σε αυτες τις περιπτώσεις

  Τριανταφύλου Πηνελόπη said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 3:54 μμ

  Παρακαλώ απαντήστε μου!!!

  Dimitris said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 10:56 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ…
  ΚΟΝΤΕΥΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 1/1/2007).

  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ 2009
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?
  ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΡΩ 4050,00/ΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!

   apasxolisi said:
   Τρ,Νοε,2009 στο 3:09 μμ

   Την άδεια του 2008 κακώς δεν την πήρες …πρέπει να την πληρωθείς τουλαχιστον πριν την ΄χασεις σαν δικαίωμα όπως και την τρέχουσα η να την πληρωθείς ..
   απο 1-4 χρόνια η αποζήμιωση είναι 2 μηνιαιοι μισθοί
   σε αυτο το λινκ έχει φόρμα που βάζεις τις μικτές αποδοχές και το χρόνο απασχολησης και σου βγάζει το ποσο ακριβώς

   http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

  eleni said:
  Πα,Νοε,2009 στο 10:05 πμ

  kalimera eimai stin eidiki adeia mitrotitas apo 19/o5/09 ws 18/11/09. prin duo ebdomades to afentiko mou mou eipe pws tha poulisei to kulikeio kai pws tha mou kanei apolisei to olo thema einai oti den theloun na ksanagurisw meta tin adeia stin ergaseia mou!to kulikeio den exei poulithei kai oute tha poulithei egw douleuw ekei apo ton septembrio tou 08 ti dikaioume ws apozimiwsei o misthos mou htan 956.65 dilomena alla mou edeine 700

   eleni said:
   Πα,Νοε,2009 στο 10:41 πμ

   episis den mou edeine na upografw xartia misthodosia me apotelesma na dw oti mou dilone 956.65 otan ekana ta xartia mou gia tin adeia mitrotitas

  giwrgos said:
  Δε,Νοε,2009 στο 11:40 πμ

  kalimera se olous tha ithela na rvtisw doylevo se mia eteria 6 xronia kai 5 mines kai prokeitai na me apolisoun….exw vasiko 800 eurw alla ta teleutea 4 xronia pairnw 1100 kleisto mistho pou mou ta pernane kathe mina san iperwries kai kiriakes….i pozimiosi ipologizetai me vasi ta 800 i ta 1100???euxaristw prokatavolika!!!!

  Nefeli said:
  Τε,Νοε,2009 στο 1:32 πμ

  Kalispera. Tha ithela na rotiso to eksis. Gia na paraithitho apo tin ergasia mou tha prepei na eidopoiiso ton ergodoti mou kapoio diastima prin i mporo na paraithitho akoma kai tin epomeni ebdomada?

   apasxolisi said:
   Τε,Νοε,2009 στο 10:49 πμ

   Kalo einai na ton enhmerosete …prin gia thn prothesi sas gia oikiothelei apoxorish

  γιαννης said:
  Τε,Νοε,2009 στο 3:30 μμ

  καλησπερα και κουραγιο σε ολους μας–δουλευα σε τεχνικα εργα στους δρομους εργα οτε χωρις συμβασει οικοδομικα ενσσημα και αυτα μισα–1-6-2009 εως 30-10-2009 με απολυσε δικαιουμε αποζημιωση τα ενσημα φαινοταν απο διαφορους εργοδοτες

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2009 στο 2:23 πμ

   προφανώς σου αλλαζαν εργοδότες …σαν ενοικιαζόμενο …Δικαιούσαι απο αυτόν που σε απελυσε (τελευταίο εργοδότη) για πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας

  ζαν said:
  Τε,Νοε,2009 στο 1:13 μμ

  καλησπερα. δουλευω ως Ιδιωτ Υπαλληλος με Συμβ Αορ Χρονου σε τεχνικη εταιρεια συμληρωμένα 7 ετη και 10 μηνες, μπορουν να με αναγκασουν να δουλεψω σε εργοταξιο εκτος εδρας (εκτος Αττικης); και αν αρνηθώ να παω εχουν δικαιωμα να με απολύσουν χωρίς αποζημίωση;

   apasxolisi said:
   Τε,Νοε,2009 στο 4:44 μμ

   Δεν το ξέρω αυτό …τι προβλέπει η σύμβαση του …ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας αν μπορεί να σε αναγκάσουν να πας

  Νίκος said:
  Τε,Νοε,2009 στο 1:51 μμ

  Γειά σε όλους,
  Εργάζομαι από τον Απρίλιο 2005 εως σήμερα σε ιδιωτική επιχείρηση. Καθώς προσπαθώ να υπολογίσω την αποζημίωση απόλυσης ( Έ-έ-έρχεται!) δεν καταφέρνω να κατανοήσω τον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας που δικαιούμαι.. Δεν έχω πάρει ακόμη την άδεια 24 ημερων που δικαιούμαι(;). Πως λοιπόν υπολογίζεται; Έχω πάρει ήδη το επίδομα αδείας.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Ν.

   apasxolisi said:
   Τε,Νοε,2009 στο 4:46 μμ

   Η άδεια είναι σαν να εργάζεσαι κανονικά και να πληρώνεσαι αν δεν σου δώσει την άδεια είναι υποχρεωμένος είτε σε απολύσει είτε όχι να σου πληρώσει 24 άδειας σαν κανονική εργασία

  oc said:
  Τε,Νοε,2009 στο 11:01 μμ

  freelancer….
  pou kovei blocj epeid voleyei kai ton ekdoth///
  fysika oute adeis oute epidomata klp….
  alla statherh synergasia
  o kurios diekopse mesa se mia nyxta xwris kamia proeidopoihsh mesw e-mail.

  fysika kai den exw dikaiwmata e?

  to timhma ths «eleytherias» toy freelancer…
  katanow..alla toso bastardo

  σοφια said:
  Δε,Νοε,2009 στο 11:21 μμ

  καλησπερα σας. σας εχω ξαναγραψει.μου εγινε απολυση στις 9/9/09 και ακομα δεν εχω παρει ουτε αποζημιωση ουτε δωρο χριστουγεννων ουτε τις μερες της αδειας. εκανα υπομονη αλλα δεν βλεπω να ενδιαφερετε το πρωην αφεντικο μου…μεχρι ποτε μπορω να καταγγειλω το γεγονος απο την ημερομηνια απολυσης μου?
  επισης διαβασα ποιο πανω οτι η καθυστερηση καταβολης αποζημιωσης δεν διωκεται ποινικα.αυτο σημαινει οτι και να το καταγγειλω το ποσο δεν θα καταβληθει αμεσα?
  γνωριζεται πως χειριζεται η επιθεωρηση εργασιας κατι τετοιο?
  ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας.

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2009 στο 11:29 μμ

   to doro xristougennwn diokete pinika …alla kalo einai na kaneis kataggelia sthn epitheorisi kai exeis 3 mhnes apo thn hmerominia na katathesis agogh gia paraanomi kai kataxristikh apolysh logo tis mh katabolis ths apozhmiwsis

  σακης said:
  Πε,Νοε,2009 στο 3:43 μμ

  καλησπερα σας, θελω να ρωτησω κατι σχετικα με την αποζημιωση, εχω ακουσει εδω και εναμιση με 2 χρονια περιπου οτι οι απολυσεις θα αποζημιωνονται πλεον ειτε εισαι ημερομισθιος ειτε μισθωτος με τον τροπο που αποζημιωνονται οι μισθωτοι, εδω ομως βλεπω οτι δεν εχει αλλαξει κατι,εχει αλλαξει κατι σχετικο και εγω καταλαβα λαθος? μου κανει εντυπωση παντως γιατι σε συζητηση εδω και καιρο με απασχολουμενους στην εταιρεια που ειναι μισθωτοι ητανε χαρουμενοι γιατι δεν θα ητανε πλεον τοσο ευκολο να διωχθουνε απο τον εργοδοτη αφου θα επρεπε να αποζημιωθουνε πολυ πιο ακριβα απο οτι πριν.
  ευχαριστω για τον χρονο σας

   apasxolisi said:
   Πα,Νοε,2009 στο 10:17 μμ

   οχι προς το παρόν υπάρχει λιστα που εχω …Μπορεί όμως στην νέα εθνική συλλογική σύμβαση του 2010 να συμφωνήσουν αυξηση των αποζημιώσεων για τους ημερομίσθιους ώστε να πλησιάσουν αυτά των μισθωτών

  ΤΓ57 said:
  Πε,Δεκ,2009 στο 9:54 μμ

  ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟ Δ.Σ.
  ΩΜΩΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΤΙ ΚΑΝΩ.

   apasxolisi said:
   Πα,Δεκ,2009 στο 9:00 μμ

   το κανει να μην σου δώσει αποζημίωση πηγαινε επιθεωρηση εργασίας ή σε δικηγόρο

  Dthim said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 7:41 μμ

  Καλησπερα
  Η εταιρεια που εργαζομε απο 1/ 9 του 09 κλινει στις 31/12 και 1/1 του 2010 ανιγει παλι με αλλο ονομα ..
  Λογικά θα μας κανει απολυση τωρα και προσληψη παλι στην καινουργια
  τι δικαιουμε? Δικαουμε αποζημιωση απολυσης?

   apasxolisi said:
   Κυ,Δεκ,2009 στο 11:57 πμ

   Προς Dthim
   Ναι αφού έχεις πάνω απο ενα τρίμηνο δικαιούσαι ενα μισθό αποζημίωση

  ελενα said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 10:30 μμ

  εχω 11,5 χρονια σε μια επιχειριση και δουλευω κρεοπωλειο , τα τελευτεα 3 χρονια εχω και το χαρτι τισ σχολης τη ν αδεια δηλαδη,
  τι μισθο δικαιουμε? και τι ενσιμο? αν με απολισουν τι αποζιμιωση δικαιουμε?

  ευχαριστω

   elena said:
   Κυ,Δεκ,2009 στο 7:52 μμ

   apantisi

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2009 στο 12:02 μμ

   σε περίπτωση απόλυσης με 11 έτη συμπληρωμένα αποζημίωση μισθους 7 μηνών
   Στο λινκ θα βρείς την συλλογική συμβαση εργασίας των εργαζόμενων στα κρεοπολεία κάνε κλι στο πινακα να δείς τους μισθούς …
   Ειναι μικτά

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=80

  ΑΝΔΡΕΑΣ BAΛ. said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 3:15 πμ

  Καλη σας μερα και συγχαρητηρια για τις συμβουλες σας.
  Η ερωτηση μου ειναι η εξης..

  Εργαζομαι σε ενα ιδιωτικο παρκινγκ απο τον Ιουλιο του 2008 εως και τον Ιουνιο του 2009 χωρις ενσημα κατοπιν συμφωνιας, με την ειδικοτητα παρκαδορος.Τον Ιουλιο του 2009 μου εκαναν προσληψη με την ιδια ειδικοτητα και με αναγραφομενο μηνιαιο μισθο στην κατασταση επιθεωρησης εργασιας, 750 ευρω. τωρα επειδη πωλειται η επιχειρηση θελουν να μας κανουν απολυση..τι αποζημιωση πρεπει να παρω? μας μπερδευουν με το ημερομισθιος και το μισθωτος..ποιες ειναι οι διαφορες?η ειδικοτητα μου που ανηκει? εγω εργαζομαι 6 ημερες την εβδομαδα 8ωρο και νυχτα…ευχαριστω πολυ!

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2009 στο 2:48 μμ

   Αν είσαι ημερομίσθιος για εργασία απο 2 μήνες έως 1 έτος
   η αποζημίωση ειναι 5 ημερομίσθια
   Αν είσαι μισθωτός δικαιούσαι αποζημίωση για εργασία2 μήνες έως 1 έτος η αποημίωση είναι μισθός ενός 1 μηνός
   Τωρα για την ειδικότητα δεν ξέρω προφανώς σας έχει σαν ανειδίκευτους
   Το θέμα είναι αν σε έχει σαν μισθωτό ή ημερομίσθιο
   Τώρα για νυχτερινή εργασία δεν ξέρω τι γίνεται.
   Επίσης δικαιούσαι και αναλογία άδειας και αναλογία επιδόματος άδειας που πρέπει να σου δώσει αφου σας απολύει
   καλύτερα συμβολευτείται μια επιθεώρηση εργασίας

  KORINA said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 8:42 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ?? ΔΟΥΛΕΥΩ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΥ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΦΥΓΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΑΥΤΗ, ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2009 στο 2:52 μμ

   τιποτα μην κάνεις αστους να σε απολύσουν αυτοί κάποια στιγμή απλά εσυ να μην δίνεις αφορμές …για διαπληκτισμούς κλπ και να είσαι τυπική μέσα στους όρους εργασίας …αλλά οχι πάνω απο αυτούς…και βλεπεις

  Βαγγέλης said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 3:59 μμ

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά…

  Η σύζυγος εργάζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008 σε κατάστημα με είδη κομμωτηρίου…
  Μικτές αποδοχές 946,70…

  Και εγώ και η σύζυγος απο την συμπεριφορά του εργοδότη της «μυριζόμαστε» απόλυση και μάλιστα αμέσως μετά τις γιορτές (να εκμεταλλευθεί το γεγονός το γιορτών πρώτα)…

  Μπορείτε σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το ποσό περίπου που δικαιούται (σημειωτέον δε ότι δεν έχει λάβει υπόλοιπο αδείας 2008 (εαν δικαιούται) και υπόλοιπο αδείας 2009)

  Ευχαριστώ..

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2009 στο 10:44 μμ

   δυο μισθους αποζημίωση και την άδεια του 2009 να την πληρωθεί ..ωστοσο για το 2008 δεν ξέρω κανονικα δεν πρέπει να αφήνετε εκκρεμότητες στο θέμα αδεια

  Γιάννης said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 10:13 μμ

  Θέλουν να κάνουν μειώσεις μισθών με αντίστοιχες ωραρίων στην εταιρεία μου και δεν ξέρω τι να τους πω.
  Φυσικά για να ισχύουν θα πρέπει να αποδεχτούμε εγγράφως Πολύ φοβάμαι ότι αν υπογράψω χάνω αυτόματα το ταμείο ανεργίας και την αποζημίωση (είμαι εκεί 6 χρόνια) αλλά μετά θα κρέμομαι απο την «καλή» θέληση των αφεντικών. Άσε που στην νέα σύμβαση θα είμαστε μμε μειωμένο ωράριο άρα λιγότερα ένσημα κλπ κλπ
  Ισχύει; Γιατί αν είναι έτσι προτιμώ την απόλυση (δεν το λένε αλλά πρακτικά είναι η εναλλακτική στην πρότασή τους). Υπάρχει κάποιο είδος χαρτιού που να διασφαλίζει τα κεκτημένα μου ή υπογραφή και… αντίο δικαιώματα;;;

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2009 στο 11:05 μμ

   Το θέμα είναι σύνθετο …καλύτερα να ρωτήσεις σε μια επιθεωρηση εργασίας πάντως απαιτείται συμφωνη γνωμη εργαζόμενου για να γίνει αλλαγή εργασιακης σχέσης απο πλήρης σε μερική και μείωση μισθού…και φυσικά η απόλυση είναι το άλλο ..
   Τώρα δεν νομίζω να διασφαλίζεις κάτι αν υπογράψεις …σε σχέση με τα παλιά κεκτημένα …
   Οποτε εσύ κρίνεις….αλλά δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να το δεχθείς και οπως σωστά επισημαίνεις σε απολύει …

    Γιάννης said:
    Πα,Δεκ,2009 στο 11:18 πμ

    Να είσαι καλά φίλε μου και συνέχισε το λειτούργημα (γιατί περί αυτού πρόκειται…το έχεις καταλάβει φαντάζομαι)

  χχχ said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 9:54 πμ

  καλημερα, εργαζομαι σε μια εταιρια 10χρονια ακριβως.Υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να απολυθω μετα τις γιορτες λογω μειωσης προσωπικου. Γνωριζω οτι σε περιπτωση απολυσης δικαιουμαι 6 μισθους, αλλα απο επιδοματα τι δικαιουμαι & πως τα υπολογιζω;

   apasxolisi said:
   Σα,Δεκ,2009 στο 6:36 μμ

   βασικά την άδεια δικαιουσαι αν δεν την έχεις παρει

    χχχ said:
    Σα,Δεκ,2009 στο 9:14 μμ

    την αδεια του 09;

    apasxolisi said:
    Κυ,Δεκ,2009 στο 10:42 μμ

    ναι αλλά αν σε απολύσει το 2010 νομίζω δικαιούσαι όλη την άδεια του 2010

  ολγα said:
  Σα,Δεκ,2009 στο 11:54 μμ

  με εδειωξαν στησ 30-11-2009 μετα απο αδεια χωρισ να μου πουνε τον λογο πειρα μετα απο μια βδομαδα την αποζημιωση και τωρα τουσ περνω για το δωρω χριστουγενων και δεν ξερουν τιποτα με εχουν στο περιμενε θα σου ποθμε εμεισ ποτε θα το παρεισ τι να κανω να περιμενω

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2009 στο 12:04 μμ

   πηγαινε στην επιθεώρηση εργασίας η μη καταβολή του δώρου ειναι και ποινικό αυτεπαγγελτο αδικημα

  ολγα said:
  Σα,Δεκ,2009 στο 11:55 μμ

  Με εδειωξαν στησ 30-11-2009 μετα απο αδεια χωρισ να μου πουνε τον λογο πειρα μετα απο μια βδομαδα την αποζημιωση και τωρα τουσ περνω για το δωρω χριστουγενων και δεν ξερουν τιποτα με εχουν στο περιμενε θα σου ποθμε εμεισ ποτε θα το παρεισ τι να κανω να περιμενω

  ολγα said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 9:17 πμ

  Δηλαδη τι να κανω

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2009 στο 12:48 μμ

   Nα πας σε μια επιθεώρηση εργασίας στην περιοχή που ειναι η εταιρία και να τους κάνεις καταγγελλια τις επιθεωρησεις εργασίας της εχω σε ειδικο λινκ εδώ στο blog βρές σε ποια περιοχή ανήκεις και πηγαινε

  Ανώνυμος said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 3:55 μμ

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά!

  Εργάζομαι 3 χρόνια και 2 μήνες ως γραμματέας σε μια ΕΠΕ η οποία ξεκινά διαδικασία εκκαθάρισης. Παράλληλα διανύω τον 4ο μήνα εγκυμοσύνης. Δικαιούμαι κάτι πέραν των 2 μισθών?

  ch2408 said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 3:57 μμ

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά!

  Εργάζομαι 3 χρόνια και 2 μήνες ως γραμματέας σε μια ΕΠΕ η οποία ξεκινά διαδικασία εκκαθάρισης. Παράλληλα διανύω τον 4ο μήνα εγκυμοσύνης. Δικαιούμαι κάτι πέραν των 2 μισθών?

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2009 στο 12:06 μμ

   οχι ..εκτός και αν έχεις διαφορές σε άδειες και επιδόματα δώρων η αδείας

  elena said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 3:54 πμ

  nomizo oti apozimiosi perneis ena mis8o to xrono. ayti tin entiposi eixa
  kai ta ensima otn douleueis sto kreopoleio asxeta an einai souper market einai barea? etsi den einai? mporw na ta diekdikiso otan figo .eidi exw 13 xronia

   apasxolisi said:
   Σα,Ιαν,2010 στο 12:56 πμ

   οχι η αποζημιωση ειναι αυτή που σου ανεφερα στην προηγουμενη απαντηση για τα βαρέα δεν ξέρω τωρα πρεπει να το ρωτήσεις στο ικΑ ή στην επιθεώρηση εργασίας

  SBal said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 4:00 μμ

  Εργάζομαι στη ίδια επιχείρηση ως μηχανικός αυτοκινήτων απο τον 4-2001, εάν παραιτηθώ 7-1-2010 δικαιούμαι την άδεια και το επίδομα άδεια απο τον εργοδότη και τι άλλο δικαιούμαι (αν δικαιούμαι κάτι);

   apasxolisi said:
   Σα,Ιαν,2010 στο 12:58 πμ

   αυτό δεν το ξερω τι γίνεται με την αδεια αν παραιτηθείς αρχές του χρονου πρεπει να ρωτήσεις μια επιθεώρηση εργασίας κατι αλλο δεν δικαιουσαι εκτός απο αναλογία δώρου πασχα για τις ημερές του 2010

  μανος said:
  Δε,Ιαν,2010 στο 4:06 μμ

  Ο εργοδότης μου ψάχνεται να απολύσει κόσμο και βρήκε κάπου το παρακάτω site http://www.somtechnik.gr/Pravo/LysiSymbasis.htm#7.2.4

  στο οποίο αναφέρεται και η εξής παράγραφος:

  «Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης:

  * Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το 8-πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαλασιαζόμενο επί 30. »

  Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ασχέτως μισθού εγώ ή όποιος άλλος απολυθεί θα πάρει το παραπάνω ποσό? Δεν μου φαίνεται λογικό, γιατί τότε ποιός ο λόγος ύπαρξης της κλίμακας για μισθωτούς και ημερομίσθιους?

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2010 στο 6:30 μμ

   δεν νομίζω ρωτησε και σε επιθεώρηση εργασίας …το αρθρο αυτό αφορά πολύ υψηλομισθους

  jkord said:
  Τρ,Ιαν,2010 στο 3:50 μμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
  Έπιασα δουλειά σε μία εταιρία στις 11/2/2008, χωρίς πρόσληψη και χωρίς ΙΚΑ. Στις 1/8/2008 μου έκανε τρίμηνη σύμβαση και με ασφάλισε κανονικά με ειδικότητα Χειριστής Η/Υ. Από τότε μου ανανέωνε κάθε 3 μήνες τη σύμβαση μέχρι και τώρα. Υποθέτω ότι μου έδινε το νόμιμο μισθό (912 ευρώ καθαρά) βάση της ειδικότητάς που με δήλωσε, επίδομα γάμου-τέκνου, πτυχίο κλπ. Βέβαια δεν είμαι χειριστής, είμαι προγραμματιστής-τεχνικός, αλλά δεν ξέρω τι διαφορά έχει αυτό μισθολογικά. Η τελευταία σύμβαση λήγει στις 31/1/2010. Πριν από 4 μέρες μου ανακοίνωσαν ότι μειώνουν προσωπικό και ότι θα πάρω υποχρεωτικά άδεια μέχρι τις 31/1. Μου είπαν να πάω στις αρχές Φλεβάρη να πληρωθώ ότι δικαιούμαι και να σταματήσω. Συγκεκριμένα μου είπαν ότι θα μου δώσουν το μισθό του Γενάρη (912,06Ε), αναλογία δώρου Πάσχα (122,72Ε) και αποζημίωση άδειας (260,59Ε) για κάποιες μέρες του 2010 που δεν προλαβαίνω να τις πάρω μέχρι τη λήξη της σύμβασής μου. Δεν υπάρχει καταγγελία σύμβασης, αλλά απλή λήξη οπότε λένε ότι δε δικαιούμαι αποζημίωση απόλυσης. Ζήτησα και πήρα αντίγραφο της τελευταίας σύμβασης και γράφει ότι μετά τη λήξη ο εργαζόμενος διακόπτει την εργασία του χωρίς καμιά απαίτηση σε βάρος του εργοδότη. Είναι νόμιμο αυτό; Δεν είναι υποχρεωμένος να μου κάνει σύμβαση αορίστου χρόνου μετά από 2 ή 3 συνεχόμενες ορισμένου; Πραγματικά δε δικαιούμαι αποζημίωση;

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2010 στο 2:10 πμ

   Σαν σύμβαση ορισμένης διάρκεια οχι δεν δικαιούσαι αποζημιώση ,αλλά για το γεγονός ότι σου έκαναν συνεχώμενες συμβάσεις νομιζω οτι μπορεί να το θεωρήσεις σύμβαση αορίστου χρόνου ..οπότε να αξιώσεις αποζημίωση…τωρά το θέμα πρεπει να το ρωτήσεις σε κάποια επιθέωρηση εργασίας και ίσως με κάποιο δικηγόρο αν αξίζει και απο πλευράς οικονομικής το κόπο να το πας δικαστικά …

  Γιάννης Πολυράκης said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 12:15 μμ

  καλημέρα
  Από αμέλεια υπαλλήλου προκύπτει ζημία για την επιχείρηση, οικονομική αξίας 8000 ευρώ, ουσιαστική, λόγω δυσφήμισης πολύ μεγαλύτερη. Αποτελεί λόγο απόλυσης? Στην περίπτωση αύτή, ο υπάλληλος δικαιούται αποζημίωσης? Είναι σοβαρός λόγος για απόλυση υπαλλήλου μετά από άδεια εγκυμοσύνης?
  Ευχαριστώ
  Εργοδότης

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2010 στο 2:06 πμ

   Αρχικά για να γίνει απόλυση …χωρις αποζημίωση πρέπει να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του έργαζόμενου είτε αυτεπαγγελτα είτε μετά απο μήνυση…( επειδή εγώ είμαι θύμα τέτοιας απόλυσης από την λέγόμενη ΓΣΕΕ – ως προς τους συνδικαλιστές που με απέλυσαν- και για ασχετη με την ΓΣΕΕ και την δουλειά μου υπόθεση ) …έστω και σε βαθμό πλημμελήματος (2112/19200
   Ομως ή νομολογία εχει διαμορφώσει συγκεκριμένες περιπτώσεις που δέχεται την απόλυση αυτής της μορφής…κλπ οποτέ μπορεί να χαθεί δικαστικά κλπ
   Τώρα αν είναι από αμέλεια κλπ δεν είναι θέμα κατάχρησης και για ιδιο οφελος ώστε να κινηθεί ποινική διαδικασία δεν μπορεί να γίνει καταγγελία για απρόθεσμη και αζήμια απόλυση..
   Τώρα εφόσον είναι και προστατευόμενη απο το νόμο (εγκυμοσύνη) ακόμα περισσότερο…
   Ωστόσο μπορεί να λυθεί η σύμβαση κανονικά και με τα προβλεπόμενα ως προς την αποζημίωση κλπ για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κλπ
   Αλλά γιαύτα μπορεί αν συμβουλευτείτε ενα δικηγόρο

    Γιάννης Πολυράκης said:
    Πε,Ιαν,2010 στο 4:35 μμ

    Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.

  giwta said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 9:39 μμ

  geia sas!! imoun se mia etaireia ws ipallilos grafeiou me simvasi orismenou xronou apo 19/5/09-31/12/09. mporeite na mou peite ti apozimiwsi dikaioumai?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2010 στο 9:59 μμ

   εφοσον ηταν ορισμένου χρόνου δεν δικαιούσαι αποζημίωση

    giwta said:
    Πε,Ιαν,2010 στο 12:45 μμ

    oute kapoio epidoma adeias?

    apasxolisi said:
    Πε,Ιαν,2010 στο 4:03 μμ

    nai analogia epidomatos adeias dikaiouse …os eksis 2 /meres gia kathe mhna apasxolisis kai thn adeia an den thn exeis parei …

  Alexandros said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 10:46 μμ

  Ypegrapsa thn apolysh mou, k to mikto poso apodoxon htan diaforetiko apo ayto pou eperna to teleytaio etos
  Eisepraxa ta lefta me lathos ypologismo
  Ti mporw na kanw?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2010 στο 11:36 πμ

   πηγαίνε σε μια επιθεώρηση εργασίας να δείς αν το έχουν υπολογήσει σωστά ….δεν έχει σημασία αν υπεγραψες ειναι υποχρεωμένοι να σου δώσουν το κανονικό ποσο αποζημίωσης με βάση τον μισθό σου

    Alexandros said:
    Κυ,Ιαν,2010 στο 12:54 μμ

    eyxaristw,, etsi ekana, k to dexthkan

  Dor said:
  Πε,Ιαν,2010 στο 3:27 μμ

  Εργάζομαι από το 10/2003 σε ιδιωτική επιχείριση. Στο διάστημα αυτό πήρα άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας, επιπλέον δούλεψα άπό το 2004 ως το 2007 με ωράριο 2/5 του 40 ώρου (διαλείπουσα εργασία). Τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύω πάλι με πλήρες ωράριο. τι αποζημίωση πρέπει να πάρω. Οι εγκυμοσύνη & η περίοδος μειωμένης απασχόλησης υπολογίζονται κανονικά??
  Ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2010 στο 4:05 μμ

   nai kanonika tha apozimiotheis me vasi to trexon mis8o soy kai me vasi ta xronia apasxolisis sto idio ergodoti apo to 2003

  elena said:
  Κυ,Ιαν,2010 στο 8:54 μμ

  eimai se mia douleia 13 xonia ta prota 6 xronia den pername repo meta ta pername kanonika. an me dioksoun 8a mporesw na diekdikisw ta repo pou den mou edeinan?

  elena said:
  Κυ,Ιαν,2010 στο 9:10 μμ

  atoma pou efigan apo tin douleia mou prnin apo 5 xronia diekdikisan ta repo pou tous xrwstousan kai ta piran egw giati na min ta dikaioume?

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 9:47 μμ

   ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ

  Geo said:
  Δε,Ιαν,2010 στο 10:49 πμ

  Γειά σας . Προσλήφθηκα στις 19/09/2008 και μου ανακοινώθηκε η απόλυση μου για τις 29/01/2010 . Τι επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας δικαιούμαι; Βρίσκομαι στο τρίτο ημερολογιακό έτος και δικαιούμαι : αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, ή όχι;

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2010 στο 6:58 μμ

   nai prepei na soy dosoyn olo to epidoma to 2010 kai tih adeia na soy plhrwsoyn kathos kai analogia doroy pasxa 2010
   tora gia to katharo poso ths apozhmiwsis logo apolysis tha pas se ayto to link tha symplhrwsis thn forma poy exei kai tha soy to ypologisi

   http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

    Geo said:
    Τρ,Ιαν,2010 στο 1:23 μμ

    Σε ευχαριστώ πολύ . Το ύψος της αποζημίωσης το γνώριζα για το επίδομα και την άδεια του 2010 δεν ήμουν σίγουρος .

  elena said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 5:45 μμ

  o dimitris einai apo8ikarios se souper market exei 12 xronia stin epixeirish to epidoma dekaetias den to exei parei ? giati ?

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 12:45 πμ

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

   Σε αυτό το λινκ θα βρείς την σσε των εμπορικών επιχειρήσεων εκει ειναι και τα σουπερ μαρκετ κανε κλι στο πίναλα 09 και μετά δες τον πίνακα με τους αποθηκάριους εκει έχει πινακες αναλυτικούς με την προυπηρεσία και πως διαμορφώνεται ο μισθος

  elena said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 8:56 μμ

  eimai apo8ikarios se souper market 12 xronia ,den exw parei to epidoma tis dekaetias, to dikeoume? me pio tropo to diekdiko?

   elena said:
   Πα,Ιαν,2010 στο 8:57 μμ

   den mou apantisate

   elena said:
   Πα,Ιαν,2010 στο 8:58 μμ

   den elaba apantish

  dimitris said:
  Σα,Ιαν,2010 στο 1:21 μμ

  eimai apo8ikarios12 xronia dikaioume to epidoma polietias? o mis8os mou einai 850 euro,poso dikaioume kai pws mporw na to parw

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 12:49 πμ

   απαντησα στο elena paidia …

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

   Σε αυτό το λινκ θα βρείς την σσε των εμπορικών επιχειρήσεων εκει ειναι και τα σουπερ μαρκετ κανε κλι στο πίναλα 09 και μετά δες τον πίνακα με τους αποθηκάριους εκει έχει πινακες αναλυτικούς με την προυπηρεσία και πως διαμορφώνεται ο μισθος

  vivi said:
  Κυ,Ιαν,2010 στο 8:46 μμ

  exw apoli8ei apo tin douleia mou . basi tou pinika sas pws 8a upologisw tin apozimiwsh? me to sunolo sta8erwn apodwxwn h me tis miktes apodoxes pou periexoun se autes argies kai uperories ?

  ZOI CHRISTAKI said:
  Δε,Φεβ,2010 στο 12:30 πμ

  …Καλησπερα,θα ηθελα να μου διευκρινηστει εαν μπορει καποιος να απολυθει -χωρις την θεκηση του-στα τελευταια 5 χρονια της εργασιακης του «ζωης».
  Λογω ανηλικου τεκνου ΑΜΕΑ βγαινω σε συνταξη στα 45 ή στα 7500 ενσημα και θελω να γνωριζω εαν τα τελευταια μου τρια χρονια στην επιχειρηση που εργαζομαι (22 ετη) θα ειναι ασφαλη.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Δε,Φεβ,2010 στο 10:19 μμ

   Αυτό δεν μπορείς να το διασφαλίσεις …απο πλευράς επιχείρησης …μπορει να κάνει απόλυση οποτε θέλει αφού έχει το περιθώριο απο το νομο …

  Kotsisn said:
  Σα,Φεβ,2010 στο 6:37 μμ

  Δουλευω 8 χρονια ραδιοφωνο και 5 τηλεοραση μου απαιτησαν μειωση ή απολυση ειμαι ασφαλισμενος και στα δυο .Τα χρηματα που παιρνω ειναι λιγοτερα απο αυτα που εμφανιζεται στα χαρτια και στα σημειωματα αποδοχων ,πως υπολογιζεται η αποζημιωση μου

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2010 στο 10:14 μμ

   Με τις μικτές δηλωμένες αποδοχές του τελευταίου μήνα

  panos said:
  Τρ,Φεβ,2010 στο 3:05 μμ

  Είμαι σε μία εταιρία 17 χρόνια ως Ιδιωτικός Υπάλληλος και η εταιρεία πτώχευσε, ο εργοδότης χρωστάει πολλά σε τράπεζες και προμηθευτές, εμείς πως και πότε θα αποζημιωθούμε??? Υπάρχει περίπτωση να εξοφληθούν όλα τα υπόλοιπα από κατασχέσεις περιουσίας του και εμείς να μην αποζημιωθούμε???

  Νίκος said:
  Σα,Φεβ,2010 στο 7:56 μμ

  δουλεύω ένα χρόνο σε επιχείρηση που η οποία ήταν επιδοτούμενη από τον οαεδ. ο εργοδότης μου είπε οτι είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο τις επιχείρησης. εγώ τώρα με τα λεγόμενά του δεν είμαι ευχαριστησμένος οπότε, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα πάρω αποζημίωση αν αυτό θα γίνει που μου αντιστοιχή? ή λόγο πτώχευσης τις επιχείρησης θα μου πει οτι δε θα πάρω τίποτα και θα τρέχω χωρίς δουλειά και δε θα φτάνω? μετά λεμε τους υπαλλήλους κακούς που βρίσκουνε δουλειά καλύτερη από την υπάρχων και αφήνουν τον προηγούμενο να τρέχει ο ίδιος…. τελικά τη ισχύει?
  ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 1:42 μμ

   Δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση πτώχευσης βεβαια έχεις δικαιώματα και στην πτώχευση για να διεκδικήσεις τα δεδουλευμένα και την αποζημίωση…Αλλά επειδή δεν έχεις πολύ καιρό και το ποσό της αποζημίωσης δεν είναι μεγάλο καλύτερα ψάξε να βρείς δουλειά να φύγεις …1 μηνός μισθός είναι για το πρώτο χρονο και 2 μισθοί αν έχεις περάσει τον ένα χρόνο η αποζημίωση λόγω απόλυσης

  paranic said:
  Κυ,Φεβ,2010 στο 10:50 μμ

  apasxolisi
  Τα θερμά μου συγχαρητήρια κάνεις τρομερή δουλειά!
  Μπράβο σου!
  στο δρόμο σου να το βρεις!

  νωντας said:
  Τρ,Φεβ,2010 στο 2:06 μμ

  μετα απο 3 χρονια εργασια σε εκκλησια ωσ νεοκορος το αφεντικο θελει να με απολυσει χωρις λογο.(βασικα λογως υπαρχει αλλα δεν μπορω να τον εκφρασω διοτι ειναι απαραδεκτος,μου ζητησε να εχουμε σχεση παραπανω απο εργοδοτη εργαζομενου κ εγω αρνηθηκα).με απηλει λοιπον τωρα οτι θα με απολυσει κ μαλιστα θα καταθεσει ψευδη στοιχεια οτι δεν εκανα σωστα την δουλεια μου για να μην παρω αποζημειωση.εγω τωρα πως μπορω να ειμαι καλυμενος ετσι ωστε να παρω την αποζημειωση που δικαιουμαι?

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 4:50 μμ

   αν σε απολύσει πρέπει να σε αποζημιώσει …έστω και αν ισχυριστεί οτι δεν ησουν καλος στη δουλεία σου …τώρα τα αλλά βλεπει και αναλογα πας και κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση η σε κάποιο ανωτερο όργανο της εκκλήσιας

  kotoula1986 said:
  Σα,Φεβ,2010 στο 5:25 μμ

  Εργαζομουν σε μια καφετερια στην κουζηνα σχεδον δυο χρονια και με απελισαν τους καλοκαιρινους μηνες εργαζομουν καθημερηνα και τον υποληπο χρονο εργαζομουν σαββατο και κυριακη γιατι της ποληπες μερες ο πρωιν εργοδοτης μου δεν εβαζε κουζηνα επησεις στης γιορτες και στης αργιες παλη δουλευα σε αυτο το σημιο θα ηθελα να προσθεσω οτι αυτη η καφετερια δεν ανοιγε το πρωι και ετση για να σημπληροσω χρηματα επιασα δουλεια και σε αλλη καφετερια για τα πρωινα ο λογος της απολησης μου ηταν γιατι επισα και αλου δουλεια και γιατι τα χρηστουγενα η μαμα μου ειχε ενα ετηχημα και επρεπε να φροντησω για δουλεις του σπιτιου και να φροντησω και αυτην ετση δεν θα μπορουσα να ειμαι καθημερηνα στο μαγαζη και να δουλευω.Στο συγκεκρημενο μαγαζη δεν ηπερχη καπια υπογραφη μου η κατη αλλο οστε να αποδικνηει οτι δουλευα εκει αν υσχηρηστη αυτος οτι δε δουλευα το μονο που θπαρχη ειναι το βιβλιαριο υγειας και η αδια εργασιας μου μαζη με της υποληπες σε ενα ραφη.Μπορω να διεκδικησω αποζημιοση η ενσημα η οτιδηποτε αλλο?και αν ναι τη και που πρεπη να απευθηνθω. Σας παρακαλω αν μπωρητε απαντηστε μου. ευχαρηστω.Kσυγνομη για τα ορθογραφικα

  μιλτος βεριβακης said:
  Τε,Φεβ,2010 στο 6:35 μμ

  Φιλε μου γεια .Εργαζομαι σε μια εταιρια 30 χρονια με ως εργατοτεχνιτης με επισημη ειδικοτητα μηχανουργος.Επειδη ειχα σχεση με τα ηλεκτρονικα σαν εμπειρικος τεχνιτης ,και ειχα και επαγγελματικο διπλωμα ,ο εργοδοτης μου μου προτεινε να αναλαβω το τμημα των ηλεκρονικων και με τα αυτοκινητα της εταιρειας να καλυπτω ολη την ελλαδα με ταξιδια για τα σερβις και εγγαταστασεις μηχανηματων.Σε ερωτηση εαν θα πρεπει να αλλαξω ειδικοτητα και να αποκτησω υπαλληλικη σχεση (σαν οδηγος και σαν ηλεκτρονικος)η απαντηση ηταν `ΟΧΙ δεν με συμφερει.Εαν θελεις κατσε αν οχι φυγε.Αυτο γινεται 28 χρονια. Τωρα η εταιρεια δεν παει καλα και μαλλον θα κλειση.Μπορω να απαιτησω αποζημιωση υπαλληλου για ολα αυτα τα χρονια?Υπαρχουν δελτια αποστολης με το ονομα μου (αναφερεται στον οδηγο)καθως και εκαθαριστικα ταξιδιου με ημερ/νιες ,υπερωριες ,το ειδος εργασιας που εκανα και τον εκαστοτε βοηθο που ειχα μαζι μου.Ευχαριστω….

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2010 στο 2:47 μμ

   αυτο δεν το ξέρω πρεπει να συμβουλευτείς δικηγόρο που να ξέρει εργατικά …και ίσως με αγωγή να κερδίσεις την αναγνωριση υπαλληλικής σχέσης

  billabongirl said:
  Πε,Φεβ,2010 στο 8:36 μμ

  kalhspera
  8a h8ela na kanw mia erwthsh.
  th deutera to prwi apolu8hka apo th douleia mou (meta apo 5 mhnes ergasias me sumbash pou lhgei 31/3) alla 8eloun na to kanoun na fanei san oikio8elhs apoxwrhsh! apo ekeinh thn hmera den ksanaphga sth douleia kai den exw upograpsei tpt.
  aurio einai h teleutaia mera gia na upograpsw kai exw zhthsei na dwsoun thn apozhmiwsh ths apolushs kai oti allo mou analogei sto logisth ean se periptwsh den to kanoun ti kanw ?
  paw sthn epi8ewrhsh ergasias?

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 9:06 μμ

   ναι να πας επιθέωρηση και οτι υπογράψεις με επιφύλαξη παντως νομίμου δικαιώματος
   αλλά αφού είχαν σύμβαση 6μηνη νομίζω οτι πρεπει να σε πληρώσουν κανονικά και τον 6 μηνά…

  Margarita said:
  Κυ,Φεβ,2010 στο 12:37 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ .. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ΩΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ .
  α) θΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟ 2009 ΕΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ? β) ΑΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΧΤΗΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΟΥ?

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 9:32 μμ

   αν υπογράψεις ναι είναι σαν να έχεις αποδεχθεί την απόλυση και οτι δεν σου οφείλη η επιχείρηση …γιατό δεν πρέπει να υπογράψεις και δεύτερο δεν μπορεί να σε απολύσει γιατί προστατεύεσαι για ενα χρόνο απο το νόμο απο την ημερομηνία που γέννησες …

    Margarita said:
    Δε,Μαρ,2010 στο 12:03 μμ

    εχεί ειδη περασει ενας χρονος !!! Και τελικά μου είπε ενας Λογιστής οτι εαν δεν εχω υπογράψει της προηγουμενες μισθοδοσιες δεν εχω προβλημα ….

    apasxolisi responded:
    Τρ,Μαρ,2010 στο 5:00 πμ

    εντάξει τοτε οι λογιστές αυτά τα ξέρουν καλύτερα

  vkth said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 3:09 μμ

  καλησπερα σας,
  θα ηθελα την βοηθεια σας παρακαλω.
  ειμαι σερβιτορος εδω και 3 χρονια σε καφετερια, με 8 ενσημα το μηνα!τον πρωτο καιρο ειδικα δουλευαμε 4-5 μερες την εβδομαδα,κυριακες αργιες τα παντα,χωρις ποτε να παρουμε παραπανω χρηματα!
  δωρα δεν εχουμε παρει εδω και δυο χρονια γιατι δεν εχει λεφτα και τωρα κλεινει η επιχειρηση και θελει να μας απολυσει χωρις αποζημιωσεις!!
  ταμειο ανεργιας δεν μπαινουμε γιατι μας λειπουν ενσημα τα οποια λεει αυτος οτι δεν μπορει να μας κανει κατι(να μας συμπληρωσει )!
  σας παρακαλω πειτε μου τι πρεπει να κανω?
  τι να απαιτησω?
  τι μπορω να διεκδικησω και τι θα μου κοστισει εμενα αυτο?
  θα μπλεξω με δικαστηρια,εξοδα κ.τ.λ. αν παω στην επιθεωρηση?τι με συμβουλευετε να κανω?

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2010 στο 9:52 μμ

   ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ …ΕΚΤΌΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΕΙ ΠΤΩΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ …ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΚΛΠ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΘΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΑΚΡΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΓΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ως ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 10:06 μμ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2010 στο 11:08 μμ

   μονο ως προς το φορολουμενο ποσο νομίζω θα αλλαξει

  MARIA said:
  Πε,Μαρ,2010 στο 10:52 πμ

  η αδεια η εξαμηνη απο τον οαεδ λογω μητροτητας ληγει 10 ιουλιου θα ηθελα λοιπον να ρωτησω αν δικαιουται να με απολυσει και τι δικαιουμαι εκτος της αποζημιωσης.σημειωση οτι δουλευω εκει σαν υπαλληλος 3 χρονια.

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2010 στο 11:15 μμ

   δεν μπορεί να σε απολύσει μέχρι την συμπλήρωση έτος απο την ημερομηνια που γέννησες ….εκτός τις αποζημίωσης δικαιούσαι τα επιδόματα άδειας ή χριστουγέννων αναλαογα την περίοδο που θα απολυθείς και την άδεια αν δεν τις εχεις πάρει

  georgia said:
  Κυ,Μαρ,2010 στο 12:45 πμ

  douleuw se souper market sti 8esh tou kreopwleiou. mporoun na me baloun na doulebw kai sti 8esi tou manabikou sixronos? einai nomimo?

  Ευη said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 2:36 μμ

  Καλησπέρα

  προσλήφθηκα σαν ιδωτική υπάλληλος σε μια εταιρεία στις 23/03/2009 με σύμβαση ορισμένου χρόνου (2 μηνών ). Η σύμβαση έγινε αορίστου στις 23/05/2009. στις 17/03/2010 μου έκαναν μείωση μισθού (δεν με ενημέρωσαν ακριβώς για την μείωση αυτή) . Δεδομένου ότι μου έχουν κάνει αύξηση από τον Σρεπτέμβριο 2009, χωρίς όμως να ανανεωθεί ή σύμβασή μου, και ουσιαστικά η αύξηση φάινεται σαν ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ από την οποία όμως έχω κρατήσεις από το ΙΚΑ, μπορούν να μου κάνουν μείωση μισθού;
  Επίσης , δικαιολόγησαν την μείωση μισθού ως αποτέλεσμα της ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ που μου έκαναν. Είναι νόμιμη καταρχήν η μείωση θέσης σε μια εταιρεία;
  Τέλος , για να κλείσω χρόνο και να δικαιιουμαι 2 μισθους αποζημίωση ποια είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να δουλέψω;

  Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2010 στο 9:59 μμ

   νομιζω οτι έχεις κλεισει χρόνο αφού η σύμβαση ορισμένου είναι συνέχεια της αορίστου
   τώρα για τον μισθό το επίδομα αυτό προφανώς στο έδιναν γιατί είχες μια θέση ευθύνης και τώρα σου άλλαξαν θέση και δενν το δίνουν? αν έτσι μπορεί να το κάνουν …τωρα αν μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένη …να δώ που ακριβώς ειναι το προβλημα

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2010 στο 10:02 μμ

   απάντησα ήδη πιο πάνω στη ερωτηση

  ΜΑΡΙΑ said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 3:22 μμ

  Με απέλυσαν χωρίς να έχει τελειώσει ακόμα η άδεια θηλασμού..
  Αυτές τις ημέρες θα τις πληρωθώ με την αποζημείωση ή χάνονται??

  Ευη said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 10:11 μμ

  παρακαλώ απαντήστε και στο δικό μου ερώτημα.

  Ευχαριστώ

  giorgia said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 11:17 μμ

  Είμαι 3 χρόνια και 1 μήνα υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση. θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό: πριν 1 μήνα, στις 8/2/10, μου έκανα προμήνυση. Με ειδοποίησαν δηλαδή ότι θα με απολύσουν μετά από δύο μήνες, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
  Το θέμα είναι ότι τώρα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Τι γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση?
  Μπορούν να με διώξουν ακόμα? Έχουν το δικαίωμα? ή μπορώ να κάνω καταγγελία?

  Γιαννης said:
  Τρ,Μαρ,2010 στο 1:08 πμ

  Γεια σας , και σας ευχαριστω εκ μερους ολων οσων εχουν εργασιακα προβληματα !!

  Ο εργοδότης μου ανακοινωσε οτι μαλλον θα κλείσει την επιχείρηση ενα μήνα πρίν . Την ημέρα που υποτήθεται θα κλείσει , κλείνω 2 χρόνια απασχόλησης .
  Σε περιπτωση αυτη πρέπει να γίνει απόλυση ? Ποια ειναι η αποζημιωση που δικαιούμε να παρω? και αν υπάρχει κάποιος νόμος που αναφέρεται σε αυτό το θέμα . Ευχαριστώ και πάλι !

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2010 στο 10:06 μμ

   ναι δεν γινεται αλλιώς πρέπει να κάνει απόλυση και δικαιούσαι 2 μισθους αποζημιώση …αν τυχόν επικαλεστεί προειδοποίηση για την απολύση για να δώσει μειωμενη αποζημιώση πρεπει αυτή να εχει γίνει εγγράφα και οχι προφορικά

    Γιαννης said:
    Τε,Μαρ,2010 στο 12:08 πμ

    Δεν καταλαβα τι εννοειται στη δευτερη σας προταση

    apasxolisi responded:
    Τε,Μαρ,2010 στο 2:44 μμ

    Eννοώ οτι επειδή σας εχει πεί οτι θα κλεισει την επιχειρηση αρα θα κανει απολυση …μπορεί να επικαλεστεί οτι σας ειχε προειδοποιήσει ….Συμφωνα με το νόμο αν ο εργοδότης κανει προειδοποιηση ενα ή δύο μηνες πριν την απόλυση μειώνεται το ποσό της αποζημίωσης …Αυτο ομως ισχυει μόνο αν αυτή η προειδοποηση ειναι γραπτή

  Giorgia said:
  Τρ,Μαρ,2010 στο 12:29 μμ

  Είμαι 3 χρόνια και 1 μήνα υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση. θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό: πριν 1 μήνα, στις 8/2/10, μου έκανα προμήνυση. Με ειδοποίησαν δηλαδή ότι θα με απολύσουν μετά από δύο μήνες, επικαλούμενοι την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.
  Το θέμα είναι ότι τώρα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Τι γίνεται σ΄ αυτή την περίπτωση?
  Μπορούν να με διώξουν ακόμα? Έχουν το δικαίωμα? ή μπορώ να κάνω καταγγελία?

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2010 στο 9:50 μμ

   λογικά δεν μπορεί να το στηρίξεις αν δεν ήταν σε γνωση της εταιρίας οτι εισαι σε κατάσταση εγκυμοσύνης

  NIKOS said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 2:29 μμ

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΙΡΝΩ ???. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 5 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ…!!!

   apasxolisi responded:
   Τε,Μαρ,2010 στο 2:52 μμ

   2 μισθούς ως αποζημίωση αν είσαι με μηνιαίο μισθο
   ΑN ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 7 ημερομίσθια
   ΚΑΙ
   συν επιδομα αδείας και άδεια

   apasxolisi said:
   Κυ,Μαρ,2010 στο 3:55 πμ

   αν είσαι πάνω απο 2 χρονια δικαιούσαι (2 έτη έως 5 έτη) 15 ημερομίσθια αποζημίωση

  Β. said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 9:34 μμ

  Kalispera sas,

  Exo simvasi orismenou xronou apo 1/12/2009 mexri 31/5/2010 os upallilos grafeiou. Dikaioume doro pasxa kai epidoma adeias? An nai, se ti pososto?

  Episis, poses meres adeia dikaioume? Telos, an theliso ego na likso tin simvasi mas noritera poso kairo prin prepei na tous eidopoiiso me vasi ton nomo?

  Sas euxaristo therma gia ton xrono sas.

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2010 στο 5:04 πμ

   το δώρο του πάσχα κανονικά δηλαδη μισο μισθο και σε άδεια 2 μέρες για κάθε μηνα εργασίας και αναλογικό επίδομα αδείας για αυτές τις μέρες

  giannis said:
  Τε,Απρ,2010 στο 8:51 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ.Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΗΤΑΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ.ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΞΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 1700€.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 300€?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!!

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2010 στο 10:08 μμ

   Να πας σε μια επιθέωρηση εργασίας … και ίσως σε δικηγόρο γιατί κανονικά δικαιούσαι αποζημίωση για όλα τα χρόνια και σε κάθε περίπτωση εφόσον ο εργοδότης είναι ίδιος και δεν έκανε καταγγελία της σύμβασης οταν διέλυσε την πρώτη επιχείρηση είναι παράνομος …και δέχθηκε οτι η συμβαση η πρώτη είναι συνέχεια στην επόμενη εταιρία του

    giannis said:
    Τε,Απρ,2010 στο 10:30 μμ

    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΩ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.

  MAR said:
  Δε,Απρ,2010 στο 11:13 μμ

  Θα ήθελα να μαθω – εαν γνωρίζει κανεις – τι γίνεται με την άδεια θηλασμου & φροντίδας τέκνων σε περίπτωση που η εργαζόμενη θέλει να παραιτηθεί μετά από λίγους μήνες απο την επιστροφή της στην εργασία ?

  Οι ωρες αυτές χανονται ? ή πληρώνονται απο τον εργοδότη ?

  Ευχαριστω,

   apasxolisi said:
   Τρ,Απρ,2010 στο 7:57 μμ

   αν υπάρχει παραιτηση νομίζω ναι …

  dimitris said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 10:13 μμ

  ergazomai se mia etaireia apo ths 15/9/2004 ws ergatotexniths(wromisthios).sths 30/4/2010 exei oristei h apolysh mou!oi kathares apodoxes mou einai peripou 950euro,mporeitai na mou peite ti apozhmiwsh dikaioumai?(ypologiste pws logw yperwriwn to dwro tou pasxa htan 670euro.
  euxaristw prokatabolika!

   apasxolisi responded:
   Τε,Απρ,2010 στο 4:11 μμ

   http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

   Πηγαινε σε αυτο το λινκ εχει μια εφαρμογή βάλε το τελευταιο μισθο και τα χρονια και τους μήνες προυπηρεσίας και θα το βγάλει το ποσο…
   Τώρα αν σου εχει γίνει προειδοποίηση η αποζημιωση δεν δινεται ολοκληρη…όμως αυτή πρέπει να ειναι γραπτή …το αναφέρω αυτο γιατι γράφεις οτι έχει προγραμματιστει η απολυση πνατως στην περιπτωση σου η προειδοποιηση πρέπει να έχει γίνει 4 μήνες πριν

  meg said:
  Σα,Απρ,2010 στο 12:33 μμ

  Γεια σας,εργαζομαι εδώ και 15 χρόνια στο δημόσιο αρχικά ως συμβασιούχα και μετά ως αορίστου.Ολα αυτά τα χρόνια εχουν αναγνωριστεί και έχω λοιπόν προυπηρεσία 15 χρονων.Επειδή ακούγονται πολλά για μας τους αορίστου θα ήθελα να ξέρω.Ειναι αλήθεια οτι το ανώτερο ποσο αποζημίωσης στο ΔΤ ειναι 15000 ευρώ;Δεν ειναι άδικο να παίρνει το ίδιο διαφορετικοί εργαζόμενοι,διαφορετικού χρόνου;
  Αν μπορείτε διευκινείστέ το μου.
  Ευχαριστώ

  apasxolisi responded:
  Κυ,Απρ,2010 στο 4:35 πμ

  den to ksero katholou to thema

  ΜΑΡΙΑ said:
  Δε,Απρ,2010 στο 5:03 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΕΙΗ ΤΙ ΠΕΡΝΩ

   ΜΑΡΙΑ said:
   Δε,Απρ,2010 στο 5:09 μμ

   ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 2010 ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΗ [Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 1090.45 ΤΙ ΠΕΡΝΩ ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗ ΔΩΡΑ ΕΠΕΙΔΟΜΑΤΑ]

    apasxolisi said:
    Τε,Απρ,2010 στο 9:53 μμ

    είσαι στα 6 χρόνια προυπηρεσία και παίρνεις 4 μηνών μισθούς και επιδομα άδειας και άδεια για το 2010

  ΕΛΕΝΗ said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 11:22 πμ

  28/04/2009 ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΣ 01/02/2010 ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝΕ ΛΟΓΟΥ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ? Ή ΤΟ ΧΑΝΩ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΕΛΕΝΗ said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 11:30 πμ

  ΥΣ: ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ 01/09/2004 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

  28/04/2009 ΓΕΝΝΗΣΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΣ 01/02/2010 ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝΕ ΛΟΓΟΥ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ? Ή ΤΟ ΧΑΝΩ ΕΝΤΕΛΩΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΥΣ: ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ 01/09/2004 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΥ ΠΑΙΔΑΚΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2010 στο 10:06 μμ

   Η αποζημιωση είναι 4 μισθοί αν έχεις 6 χρονια προυπηρεσία στον ιδιο εργοδότη…
   Τώρα για το μειωμένο ωράριο ισχύει μονο σε περίπτωση που εισαι εργαζόμενη…

    ΕΛΕΝΗ said:
    Πα,Απρ,2010 στο 1:42 μμ

    ΕΧΩ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 7 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
    ΠΕΡΝΩ 1030,00ΕΥΡΩ ΜΕΙΚΤΑ. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ?
    ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΦΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΕΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΘΩ?

  apasxolisi said:
  Σα,Μάι,2010 στο 1:33 πμ

  δεν ξέρω για αυτο …το μειωμενο είναι για να διευκολλύνεσαι οταν εργάζεσαι..
  η αποζημείωση ειναι μισθοι 3 μηνών

  Δαβιδ said:
  Σα,Μάι,2010 στο 2:14 μμ

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Αντιμετωπίζω την εξής κατάσταση:

  Εργαζόμουν για 6 μήνες σε οικονομική εταιρεία ως part-time 4ωρη εργασία. Απολύθηκα προφορικώς μέσα Απριλίου και από τότε δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο του human resource, και οι υπόλοιποι στην εταιρεία μου λένε πως δεν είναι υποχρεωτικό να μου κοινοποιηθεί η απόλυση εγγράφως. Επίσης δε μου έχει καταβληθεί η αποζημίωση παρά μόνο οι 13 μέρες που εργάστηκα τον Απρίλιο. Τι γνωρίζετε επ’ αυτού?
  Επίσης αν απευθυνθώ στην επιθεώρηση εργασίας θα εξυπηρετηθώ ή θα μπλέξω περισσότερο με γραφεοκρατία??

  Ευχαριστώ πολύ!

  apasxolisi said:
  Κυ,Μάι,2010 στο 1:04 πμ

  για να μην κινοποιηθεί απόλυση πρέπει η σύμβαση να ήταν ορισμένου χρόνου πχ εξάμηνη οπότε δεν καταβάλεται και η αποζημιώση…
  ωστόσο αν ήταν αορίστου χρόνου τότε πρεπει να αποζημιωθείς και να κοινοποιηθεί απόλυση διαφορετικά ειναι παράνομη και καταχρηστική και επίσης πρεπει να πληρωθείς και την αναλογική άδεια και αναλογικό επίδομα ….αδείας
  κάνε μια καταγγελία τουλάχιστον να κάνουν ελεγχο είναι υποχρεωμένοι εκτός και αν στις επιθεωρήσεις καλύπτουν και την παρανομία των εργοδοτών

  δημητρα said:
  Κυ,Μάι,2010 στο 8:10 μμ

  καλησπερα θελω να ρωτησω κατι ασχετο με απολυση,αν γνωριζετε να μου απαντησετε σας παρακαλω.χτυπησα το χερι μου ασχημα το σαββατο πηγαινοντας για δουλεια,πηγα κανονικα δουλεψα αλλα την κυριακη ενημερωσα οτι δεν μπορουσα να παω και την δευτερα πηγα στο γιατρο και μου εγραψε αδεια απο τις 26/4 εως τις 2/5 πηρα τηλ. το αφεντικο μου τον ενημερωσα για την αδεια γιατρου απο το ικα μεχρι την κυριακη.το χαρτι του το πηγα σημερα και μου εδωσε δευτερα τριτη αδεια απο την καλοκαιρινη γιατι δεν του πηγα χαρτι ενω το ηξερε οτι τελιωνει κυριακη. μπορει να μου εβαλε ολη την εβδομαδα αδεια καλοκαιρινη ενω υπαρχει χαρτι γιατρου?χωρις να το ξερω? (ολοι στην δουλεια ακομα και ο μετοχος ειδε το χερι μου που ηταν χαλια)θα μπορουσα να το δηλωσω εργατικο ατυχημα αλλα δεν το εκανα.συγνωμη για το ασχετο του θεματος αλλα δεν ξερω που να ρωτησω.ευχαριστω και παλι.

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2010 στο 12:38 πμ

   κατ αρχήν ενω είστε σε άδεια ΙΚΑ ειναι παρανομο να σας βαλει καλοκαιρινη άδεια …γιατι χάνεται και χρήματα απο το ΙΚΑ γιατι ειναι πάνω απο 3 μέρες …καλο ειναι να το διορθώσει η εταιρία αν δεν το κανει καταγγελλία στην επιθεώρηση εργασίας

  Ελισσαβετ said:
  Δε,Μάι,2010 στο 11:10 πμ

  Καλησπερα.Ειμαι σε αδεια λοχειας απο της 26 φεβρουαριου με η αδεια μου λιγει στις 24 ιουνιου.Σκεφτομαι να παρω το εξαμηνο απο το οαεδ(γιατι το μωρο γεννηθηκε 3 μηνες προωρα και χρειαζεται πολυ φροντιδα),αλλα πριν απο την αδεια του οαεδ σκεφτομαι να παρω την «ισοχρονη» που ειναι τρισιμιση μηνες.Το ερωτημα μου ειναι αν απο την στιγμη που θα την ζητησω ο εργοδοτης ειναι υποχρεωμενος να μου την δωσει ή ειναι στην κριση του και αν την παρω μου εχει το δικαιωμα να με απολυση;
  Μαλλον ειναι ασχετη η ερωτηση μου και μπορει να μην γνωριζεις αλλα δεν μπορω να βγω απο το σπιτι λογω μωρου και απο το τηλεφωνο δεν προκειται να βρω ακρη….
  Σε ευχαριστω εκ των πρωτερων γιατι ειδα οτι δειχνεις μεγαλο ενδιαφερον(και εισαι ο μονος/νη πιστεψε με)για τα προβληματα των συνανθρωπων σου….ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2010 στο 6:10 μμ

   μπορείς να κάνεις χρήση κάθε νομιμη άδεια για μητέρες αλλά σε συμφωνία με το εργοδότη…. Πάντως για ένα χρόνο εισαι προστατευόμενη απο το νόμο για απόλυση

  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΙΩΤΑ said:
  Δε,Μάι,2010 στο 2:29 μμ

  Εργάζομαι 14 χρόνια και8 μήνες σε συμβολαιογραφείο μου έγινε ανακοίνωση απόλυσης. Οι μικτές μου αποδοχές είναι 1440 ευρώ θέλω να μου υπολογίσεται την αποζημίωση που δικαιούμαι.
  Ευχαριστώ!

   apasxolisi said:
   Πα,Μάι,2010 στο 11:55 μμ

   ΜΕ 14 έτη συμπληρωμένα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΟΥΣ 10 μηνών

  apasxolisi said:
  Δε,Μάι,2010 στο 6:14 μμ

  για να υπολογήσεις ακριβώς την αποζημιωση πηγαινε σε αυτο το λινκ και συμπληρωσε τις σχετικές φορμες και θα στο υπολογίσει ακριβώς

  http://new.enet.gr/?i=news.el.article&id=9351

  niki said:
  Τε,Μάι,2010 στο 9:03 πμ

  απολυθηκα μετα απο 4 ετη εργασιαs τη ποσο αποζημιωσειs δικαιουμαι εργαζομε ωσ ορομισθεια

  katerina said:
  Σα,Μάι,2010 στο 11:56 πμ

  Καλησπερα! δουλευω ως πωλητρια part-time σε καταστημα ρουχων εδω και 2,5 χρονια,λογω σχολης συχνα καθυστερω στην ωρα προσελευσησ μου στο καταστημα κ εχω δημιουργησει ασχημες σχεσεις με τον εργοδοτη μου. την τελευταια φορα με απειλησε πωσ μπορει να με απολυση χωρις αποζημειωση τωρα που η νομοθεσια αλλαξε σχετικα με την εργασια. αναρωτιεμαι αν στην απολυση χωρις αποζημιωση δικαιουμαι να μπω στον οαεδ και αν οχι αν μπορω να καταγγειλω τις απειλες του. σασ παρακαλω απαντηστε το συντομοτερο για να δω πως μπορω να κινηθω. ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Σα,Μάι,2010 στο 9:27 μμ

   για να γίνει απόλυση χωρίς αποζημίωση πρεπει να υπάρχει σοβαρός λόγος πχ να υπάρχει σοβαρο ποινικό αδίκημα κλπ βεβαια μπορεί να σε απολυσει με αποζημιωση …αλλά γενικά πρέπει να προσέχεις ως προς την συνέπεια …πάντως απο την στιγμη που καταγγείλει την σύμβαση έστω και για τους λόγους που λεει αυτός μπορεί να μπείς σε ταμείο ανεργία …μόνο σε περίπτωση παραίτησης δεν μπορείς ….πάντως σε κάθε περιπτωση μπορείς να καταγγείλεις συμπεριφορά σε βάρος σου στην επιθεώρηση εργασίας

  JENNY said:
  Κυ,Μάι,2010 στο 12:18 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ 17.5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΗΝΥΣΗ ΣΕ 13 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΕΜΕΝΑ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΈ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ Η΄ΟΧΙ

   JENNY said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 11:40 μμ

   ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΑΚΟΜΗ

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2010 στο 4:49 πμ

   ακομα δεν εχει τεθεί σε ισχυ και ουτε εχουν ανακοινωσει τι ακριβως θα κάνουν …προς το παρόν ισχυει αυτος ο νομος που προβλεπει την προμηνυση

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ said:
  Τρ,Μάι,2010 στο 1:36 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1974.ΕΙΜΑΙ 53 ΕΤΩΝ. ΣΤΙΣ 31/12/2013 ΘΑ ΕΧΩ 10600 ΕΝΣΗΜΑ.ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ. ΒΓΑΙΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ; ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ;

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 11:42 μμ

   του στρατού δεν ξέρω αν μπορείς να τα αγοράσεις …αλλά νόμιζω οτι έχεις 37ετία και κατοχυρώνεις δικαίωμα συνταξης με τα ισχύοντα … πάντως και στην 40 ετία πάλι δεν είσαι μακρυά …ρώτησε στο ΙΚΑ

  Γεωργιος Κρητικος said:
  Τρ,Μάι,2010 στο 7:01 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ 01/09/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΥΚΑ ΣΤΙΣ 07/05/2010. ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2009 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2010. ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2010 ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ 1 ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑ. ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ 1270 ΕΥΡΩ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΟ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 11:50 μμ

   H αποζημίωση ειναι 1 μισθός τώρα για την άδεια δικαιούσαι 2 μέρες καθε μήνα και αντίστοιχο επίδομα αδείας ..υπολογισε της μέρες να δείς αν έχεις πάρει λιγότερες και βέβαια πρέπει να σου δώσουν για τις μέρες αυτές αναλογία επιδόματος αδείας …αν δεν σου εχουν δώσει όλες τις μέρες πρέπει να τις πληρώσουν

  δημητρα said:
  Τε,Μάι,2010 στο 8:04 πμ

  kalhmera doyleyw se fast food apo tis 11/10/2004
  pernw mikta 1077e.eixa anarotikh adeia apo tis 26/4/10 mexri 2/5/10. 7meres,apo to ika phra gia tis 4 meres 44.00e kai plhrwthika apo thn doyleia moy 734.00e moy fanhkan poly liga gt pernw kathara 893.00e.hmeres asthenias leei 3 anti gia 7 paizei rolo h allagh toy mhna?kai pali den tha elege 5? dhladh apo 26 mexri 30?kai tis
  alles2-1/5&2/5 ton allon mhna?apodoxes asthenias leei 64,62e.to hmeromisthio mou einai 43.08e ti prepei na moy dwsei?doyleyw kai sabbatokuriaka me 2 repo thn ebdomada. sygnwmh gia to asxeto toy thematos kai se eyxaristw para poly gia ola

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 11:56 μμ

   επειδη δεν ξέρω λογιστικά …δεν μπορω να σου πως βγαίνουν αυτά τα ποσά …πάντως οι μέρες της αναρρωτικές αν είναι πάνω απο 3 πληρώνονται μισές απο ΙΚΑ και μισές από το έργοδότη …Τώρα δεν ξέρω αν πληρώνονται οι πρώτες τρείς μέρες …
   γιατί αν οι μέρες είναι μέχρι τρείς δεν πληρώνονται ουτε απο το ικα ΌΥΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΈΡΓΟΔΌΤΗ

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ said:
  Πε,Μάι,2010 στο 8:21 μμ

  ΜΟΛΙΣ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6,5 ΧΡΟΝΙΑ.ΜΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?

  katerina said:
  Σα,Μάι,2010 στο 12:47 πμ

  καλησπερα! εχς ξαναγραψει στο blog τωρα εχω μια αλλη ειδους απορια, απουσια απο την δουλεια 3 συνεχομενες μερες με προειδοποιηση ειναι παραιτηση? σας παρακαλω πολυ απαντηστε μου ειναι επειγον

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 1:32 πμ

   δεν ξέρω τι εννοείς …ζήτησες άδεια ανευ αποδοχών η απλά είπες δεν έρχομαι στην δουλειά …Εξαρτάτε απο την σπουδαιότητα της απουσίας κλπ πάντως για παραίτηση οχι …μπορει να θεωρηθεί ως ασυνέπεια για απόλυση χωρίς αποζημιώση αλλά δεν νομίζω …πάντως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται παραιτηση

  Kikh said:
  Δε,Μάι,2010 στο 9:38 πμ

  Καλή σας μέρα.
  Ανακάλυψα το blog σας στην προσπάθεια μου να ενημερωθώ για ένα σοβαρό εργασιακό πρόβλημα που μου έχει προκύψει και για το οποίο δεν έχω λάβει μια συγκεκριμένη απάντηση. Εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου σε μια εταιρεία από τον 08/2008 έως σήμερα με σύμβαση αορίστου χρόνου και συγκεκριμένο ωράριο που αναγράφεται στη σύμβασή μου, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 12:00-20:15. Μετά από επιθυμία του εργοδότη εδώ και αρκετό καιρό πηγαίνω 13:00-21:15. Την προηγούμενη εβδομάδα με ενημέρωσε ότι επιθυμεί τροποποίηση ωραρίου σε πρωινό. Γνωρίζει πως για μένα το πρωινό ωράριο είναι ανέφικτο, λόγω του ότι πραγματοποιώ το διδακτορικό μου. Εξάλλου για αυτό κι εξαρχής δέχτηκα το απογευματινό-βραδινό. Ο πραγματικός λόγος μετά από συζήτηση μαζί του αποκαλύφθηκε πως είναι η επιθυμία του να έχει ένα άτομο από το πρωί μέχρι ό,τι ώρα χρειαστεί να κάθεται το βράδυ. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι εγώ μέχρι τις 21:00 που δουλεύω δεν κάθομαι μετά αρκετά παραπάνω από το ωράριο μου το πολύ 1-2 ώρες. Ως παράδειγμα μου έφερε άλλη μία συνάδελφο η οποία κάθεται και 12 ώρες.. Σημείωση οι υπερωρίες και διάφορα άλλα extra που ζητάει, π.χ. κάποιες υποχρεωτικές Κυριακές-ημερίδες κτλ δεν πληρώνονται. Εξάλλου, ανέφερε ότι λόγω κρίσης θα μπορεί να βρει ένα άτομο που να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις του. Το ζητούμενο είναι, για να μη σας κουράζω άλλο, πως θέλει να αποχωρήσω οικειοθελώς, και με εκβιάζει με αυτή την τροποποίηση του ωραρίου. Όταν έδειξα κάποια δυσανασχέτηση μου είπε ότι μπορεί να μου κάνει ως χάρη μία εικονική απόλυση, χωρίς να λάβω την αποζημίωσή μου, για να μπω μόνο στον ΟΑΕΔ.. Την Παρασκευή βρήκαν την αντικαταστάτρια μου και εντός της εβδομάδας θα πρέπει να αποχωρήσω.. Ρώτησα επιθεώρηση εργασίας αλλά ο καθένας μου έδωσε και διαφορετική απάντηση. Ένας μάλιστα βρέθηκε να μου δίνει και λίγο «αποπροσανατολισμένα στοιχεία» νιώθω τελείως αβοήθητη σε αυτό το κράτος.. Μήπως γνωρίζετε κάτι θα με συμβουλεύατε να δεχθώ την εικονική απόλυση ή να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου;
  Μήπως έχει σημασία το ότι είμαι υποψήφια διδάκτωρ και επιπλέον έχω περάσει και σε μία δεύτερη σχολή-ΑΕΙ, οπότε το πρωινό ωράριο είναι φύσιν αδύνατο για μένα. Είμαι ήδη κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και μου αρέσει η επιστήμη μου και η γνώση, για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά, στην οποία ήμουν πάντοτε συνεπής και σωστή, χωρίς να δημιουργηθεί ποτέ το οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρώ ότι είναι αδικία να μην μπορείς να υπερασπιστείς τα αυτονόητα δικαιώματα σου που είναι μια αποζημίωση 2 μισθών και με δόλο να προσπαθούν να στα καταστρατηγήσουν.. Ξέρω ότι ο εργοδότης έχει σαφώς τα περισσότερα δικαιώματα απλά ζητώ την άμεση εάν είναι εφικτό βοήθεια σας, λόγω του ότι όπως σας προανέφερα βρέθηκε ήδη η αντικαταστάτριά μου, για να δω τι ακριβώς δικαιούμαι κι εγώ..

  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων

  Υ.Γ. Ζητώ συγγνώμη και για το μακροσκελές σε έκταση μήνυμά μου..

   εύη said:
   Δε,Μάι,2010 στο 1:07 μμ

   Κική,

   εφόσον έχεις υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου με το ωράριο που αναφέρεις , συνεχίζεις και πηγαίνεις στη δουλειά σου κανονικά στο ωράριο αυτό. Σε καμμία περίπτωση ΜΗΝ υπογράψεις οικειοθελή αποχώρηση, δηλαδή παραίτηση, γιατί αυτός αυτό θέλει προκειμένου να μην πληρώσει αποζημίωση. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα περισσότερο από το να σε απολύσει κανονικά , δίνοντάς σου την αποζημίωση που δικαιούσαι. Αν τελικά σε απολύσει , πρόσεξε ότι έχει υπολογίσει την αποζημίωση κατά τον νόμο, και σε κάθε περίπτωση υπέγραψε » με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου» .

   Φιλικά
   Εύη

    Kikh said:
    Τρ,Μάι,2010 στο 8:53 πμ

    Εύη σε ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές, με τα σχόλια τα δικά σου και του apasxolisi τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου παρόλες τις προσπάθειες του εργοδότη να με αποτρέψει ποικιλοτρόπως..

    Φιλικά
    Κική

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 2:04 πμ

   Επειδή υπάρχει σύμβαση που καθορίζει το ώραριο δεν νομίζω ατι μπορεί να το τροποποιήσει μονομερώς …αλλά αν δεν δεχθείς μπορεί να σε απολύσει καταβαλοντας αποζημίωση …ολα τά ‘αλλα ειναι προφάσεις εν αμαρτίες ! Αλλωστε στην Ελλάδα εχουμε εργασιακό μεσαίωνα …και πολυνομία ! Και το γεγονός οτι δέχθηκες μια μικρή αλλάγη δεν αλλάζει κάτι ως προς το ωράριο που υπηρχε ! Τώρα αν η απόλυση είναι κανονική η εικονική ( απο πλευράς καταΒΟΛΉς ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ) κανονικα για μένα πρέπει να διεκδικήσεις την αποζημιωση σου κανονικά !

    Kikh said:
    Τρ,Μάι,2010 στο 9:09 πμ

    Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

    Αξίζει να επισημανθεί πως υπάλληλος της επιθεώρησης (που συμπτωματικά έχει κάποιο συγγενή του εργαζόμενο στην ίδια επιχείρηση) μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι λόγω της αλλαγής αυτής της μίας ώρας καταργείτο αυτόματα η σύμβαση μου και σιωπηρά είχα δεχθεί την οποιαδήποτε μεταβολή εκ μέρους του εργοδότη μου. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ρωτήσει και ανώτερο του ο οποίος του είχε αναφέρει τα ίδια..το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι όταν εγώ απευθύνθηκα στον ανώτερο του ο τελευταίος δεν μου ανέφερε τίποτα τέτοιο αντιθέτως είπε ότι δεν καταργείται έτσι το ωράριο της σύμβασης μου…

    Τα προαναφερθέντα απλά για σκέψη και προβληματισμό…

    Ευχαριστώ πολύ

  Άρης said:
  Δε,Μάι,2010 στο 7:02 μμ

  Βρίσκομαι σε επισχεση εργασιας εδω και 20 μέρες για μη καταβολή μισθών 5 μηνών και έκανα αίτηση για επίδομα ανεργίας. Πηγαίνοντας να εισπράξω το πρώτο μου επίδομα, αρνήθηκαν να μου το δώσουν γιατί είπαν έχει γίνει καταγγελία ότι εργάζομαι και δεν μου λέγανε καν ποιος έχει κάνει την -ψευδή- καταγγελία, παρά μόνο όταν πάτησα τις φωνές για μήνυση και δικηγόρο. Η -ψευδής- καταγγελία όπως ήταν αναμενόμενο, έχει γίνει από το αφεντικό μου για να μην μπορέσω να πάρω το επίδομα που μετά θα το διεκδικήσει από αυτόν ο ΟΑΕΔ. Απ’όσο γνωρίζω η μόνη λύση τώρα είναι μήνυση στο αφεντικό για ψευδή καταγγελία. Επειδή τα έχω χαμένα πλεόν και είμαι σε πλήρη πανικό αφού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, ο φόβος και η ερώτηση μου είναι, στη συνέχεια τι γίνεται όμως? Ο ΟΑΕΔ συνεχίζει να μου αρνείται το επίδομα, μέχρι να λυθεί η μήνυση που μπορεί να πάρει αιώνες?
  Ευχαριστώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε βοήθεια.

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 2:27 πμ

   ειναι απο τα τρελά της υπόθεσης ! Αρχικά πρεπει να κάνεις μήνυση και μετά ένσταση στον ΟΑΕΔ !
   Δεν μπορεί μετά ο οΑΕΔ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ …σε ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο ΟΑΕΔ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ικα ΝΑ ΈΛΕΓΧΕΙ Ο ΧΏΡΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΕΣΑΙ …ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ η ΝΑ ΣΤΕΙΛΈΙ ΕΣΕΝΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΑΠΆΤΗ ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ ΔΕΝ ΒΛΈΠΩ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ !
   Και να μην κολλάνε σε τυπικότητες …Κατι που έπρεπε είχε κάνει ο ΟΑΕΔ οταν του έγινε η καταγγελία…
   Πήγαινε και σε ενα εισαγγελέα ..η παρακράτηση μισθών ( από τον έργοδότη ) είναι αδίκημα και διώκεται αυτόφωρα

  eirini said:
  Τε,Μάι,2010 στο 12:07 μμ

  exw doulpsei ena xrono .exw 120 ensima .posa prepei na parw gia tin apolisi ????

   εύη said:
   Τε,Μάι,2010 στο 3:59 μμ

   Ειρήνη,

   αν έχεις συμπληρώσει έναν χρόνο (με πλήρη απασχόληση), δικαιούσαι 2 μισθούς αποζημίωση (προσαυξημένους κατά το 1/6 του μισθού). Αν δεν έχεις συμπληρώσει χρόνο , 1 μισθό αποζημίωση (πάλι προσαυξημένο κατά το 1/6). Πρόσεξε, σαν μισθός εννοείται το ποσό που έπαιρνεσ σταθερά κάθε μήνα , και όχι αυτό που τυχόν είχες υπογράψει στην σύμβαση όταν προσλήφθηκες (που μπορεί να είναι χαμηλότερος αν για παράδειγμα μέσα στον χρόνο είχες πάρει αύξηση).

   Φιλικά
   Εύη

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 10:37 μμ

   μπορει να γίνεις πιο συγκεκριμένη στην ερωτήση ?

  maria said:
  Πε,Μάι,2010 στο 4:18 μμ

  geia sas .exw doulepsei apo 1-05-2009 ews 1-05-2010 aurio 8a parw tin apolusi mou .eipe oti o ergodotis 8a mou dwsei 200 eurw .9elw na ma8w posa akrivos dikaioume .

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 11:37 μμ

   εχεις ήδη συμπληρώσει ένα χρόνο και κάτι μέρες αν η απόλυση γίνει με 21/5 ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ αποζημιωση μισθούς δυο μηνών!!!
   αν όμως η απόλυση έχει γίνει απο 1/5 δηλαδή ενα χρόνο απασχολήση δικαιούσαι μισθό ενος μηνός …ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ 2 μερες για κάθε μηνα εργασίας και αντίστοιχη αναλογια επιδόματος αδείας ..
   Τα 200 ευρώ δεν τα κατάλαβα πως το βγάζει ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ

  δημητρα said:
  Τρ,Μάι,2010 στο 6:32 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν εχουν μειωθει οι αποζημιωσεις και αν εχουν το δικαιωμα να δωσουν την αποζημιωση σε διαστημα 6 μηνων.γιατι ακουω διαφορα στις πρωινες εκπομπες αλλα δεν ξερω αν εχουν γινει ακομα.ευχαριστω πολυ

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 11:39 μμ

   ακόμα όχι ισχύουν οι ρυθμίσεις που υπάρχουν αργότερα δεν ξερω αλλά και τώρα μπορεί να δώσει μια προκαταβολή και κάποιο ποοσο σε δόσεος αλλά απο ένα ποσο και πάνω

  Βασίλης said:
  Πε,Μάι,2010 στο 7:16 μμ

  Γεια σας, μετά από 8 χρόνια σαν υπάλληλος σε μια εταιρία μου ειπαν ότι θα με απόλύσουν. Πρώτα θα μου δώσουν ένα μήνα άδεια και όταν επιστρέψω θα απολυθώ και θα μου δώσουν την αποζημίωση σε δόσεις γιατί δεν έχουν λεφτά.
  Εχω 2 ερωτήσεις

  1. Ενώ βρίσκομαι σε άδεια, μπορεί να επικαλεστεί ότι λείπω αδικαιολόγητα από την εργασία και να με απολύσει χωρίς αποζημίωση; από την στιγμή που δεν υπάρχει βιβλίο αδειών και όλα γίνονται προφορικά; πως είμαι καλημένος;
  2. Να δεχτώ την αποζημίωση σε δόσεις; Πρέπει να δώσει κάποιο χαρτί γι’αυτό; Μήπως είναι καλύτερα να μου δώσει επιταγές της εταιρίας από τη στιγμή που η εταιρία έχει περουσιακά στοιχεία, ενω ο ίδιος τίποτα στο όνομα του.
  Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.

   apasxolisi said:
   Πα,Μάι,2010 στο 12:50 πμ

   ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΡΩΡΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ Η ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ …ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ …ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ …πΆΝΤΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΛΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΓΙΑΥΤΟ ΖΗΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΝΑ ΑΦΈΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ

  gio1 said:
  Πα,Μάι,2010 στο 1:51 μμ

  Καλησπέρα,
  είμαι σε μια εταιρεία 8 μήνες και μόλις χτες μου ανακοίνωσαν ότι με απολύουν. Ο προιστάμενος μου θέλει να με κρατήσει 2 εβδομάδες ακόμα αλλά του είπαν από το αρμόδιο τμήμα που καθορίζει την αποζημίωση ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η αποζημίωση που δικαιούμαι. Ισχύει; Άν πάρω κανονικά την αποζημίωση δικαιούμαι ένα μισθό και πρέπει να μου πληρώσουν και τις άδειες όλου του χρόνου; Το επίδομα καλοκαιριού το δικαιούμαι?και αν ναι θα μου το δώσουν τώρα ή όταν θα μπει και στους υπόλοιπους; Ευχζαριστώ πολύ!!

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 2:15 πμ

   ΑΚΟΜΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ 1 ΜΙΣΘΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΟΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 ΜΑΙΟΥ …ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

  gio said:
  Σα,Μάι,2010 στο 3:31 μμ

  καλησπερα και παλι..τελικα απολυθηκα!
  θα ηθελα αν γινεται να μαθω τι αποζημιωση δικαιουμαι..
  η προσληψη μου εγινε 3/3/2008 και η απολυση τωρα 31/5/2010
  ανηκω στους εργατοτεχνιτες (μανικιουριστα για την ακριβεια)και για το 2010 εχω παρει 6 μερες αδεια

  ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 2:49 πμ

   αποζημιωση μισθους 2 μηνών και το υπόλοιπο της άδειας είναι κανονικη αφού έχεις πάνω απο χρόνο στην ιδια δουλεια και το επίδομα αδείας …και αναλογια δώρου χριστουγέννων

    gio said:
    Κυ,Μάι,2010 στο 10:39 πμ

    καλημερα…αφου ειμαι ημερομισθια ως εργατοτεχνιτης λογικα δεν ανηκω στην κατηγορια που παιρνουν 15 μεροκαματα και οχι 2 μισθους?

    apasxolisi said:
    Τρ,Ιουν,2010 στο 11:34 μμ

    ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  κιοσιασ ηλιασ said:
  Σα,Μάι,2010 στο 7:08 μμ

  θα ηθελα αν γινεται απαντηση στο εξησ- με προσελαβαν το μαιο του 2007 αλλα λογω αλλαγης ωραριου μου αλλαξε τη συμβαση και τωρα που πηρα αποζημιωση μετρησε απο την μερα της τροποποιησης της συμβασης εργασιας αντι για την ημερομηνια προσληψης(δηλ αντι για μαιο 2007 επιασε την τροποποιηση που ειναι φεβρουαριο 2010). Θελω να ρωτησω νομικα ειναι καλυμμενος η να το κυνηγησω στη επιθεωρηση εργασιας.

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 2:57 πμ

   οταν λέτε αλλαγή ωραρίου αφορά από πλήρη σε μερική απασχόληση?
   Η κατι άλλο…Απ οτι ξέρω η αλλαγη απο πλήρη απασχοληση σε μερική αλλάζει απλά τα μισθολογικά δεδομένα και οχι το χρονο που σημαίνει μηπως τότε σας παρουσίασε σαν νέα πρόσληψη …αν ναι κατι δεν πάει καλα…πηγαινε επιθεωρηση εργασίας

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Κυ,Μάι,2010 στο 7:03 μμ

  Καλησπέρα είμαι 57 ετών ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία 40 χρόνια. Δουλεύω τα τελευταία 3 χρόνια με μισθό 1700€
  και με απολύουν τώρα.
  Τι αποζημίωση δικαιούμαι και τι άλλα πρέπει να διεκδικήσω;

  Ευχαριστώ πάρα πολύ

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 11:36 μμ

   ειστε 40 χρονια στον ιδιο εργοδότη η τα τελευταία 3 χρονια?

    ΚΩΣΤΑΣ said:
    Τε,Ιουν,2010 στο 2:47 πμ

    Είμαι τα τελευταία 3 χρόνια στον ίδιο εργοδότη

    apasxolisi said:
    Σα,Ιουν,2010 στο 1:15 πμ

    1 έτος συμπλ. έως 4 έτη αποζημίωση 2 μηνών

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ said:
  Δε,Μάι,2010 στο 8:59 πμ

  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΓΙΑΓΙΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΓΕ) ΑΠΕΒΙΩΣΕ!!
  ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ???
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΥΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ.
  ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΜΙΣΘΟΣ , ΑΔΕΙΑ ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ , Δ.Χ.2010 )

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 11:44 μμ

   αν ο εργοδότης ήταν η γιαγιά ( δηλαδή στο ΙΚΑ και στην επιθεώρηση )σαφώς και οχι αφού πέθανε …αν όμως ειναι κάποιος τρίτος την αποζημιώνει

    Ανώνυμος said:
    Τε,Ιουν,2010 στο 8:59 μμ

    κληρονόμοι της γιαγιάς δεν υπάρχουν ;
    δεν ευθύνονται για τα χρέη της;

    apasxolisi said:
    Σα,Ιουν,2010 στο 1:33 πμ

    κοιταξε να δείς αν ο εργοδότης …πεθάνει λυνεται η συμβαση…ΑΝ εργοδότης ηταν η γιαγιά δεν δινεται αποζημιώση αν ήταν άλλως πρέπει να πληρώσει την αποζημίωση

  nikos said:
  Δε,Μάι,2010 στο 6:41 μμ

  geiasa paidia sygxaritiria gia to blog sas ergazome se mia etairia me zaxarwdh eisagwmena proionta os ergatis boh8os xeiristh klark apo wktobrio tou 1998 mexri shmera o mis8os einai 960 eyrw mexri twra ka8ara 8a ei8ela na ma8w ti amozimiosh 8a parw se periptosh pou me dioxnoun perimenw apantish syntoma sas eyxaristw para poly

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 11:51 μμ

   Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 1 έτος έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
   και απο 2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια

  ΜΙΚΕ said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 8:26 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑ. ΕΔΩ & ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ. ΤΩΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ? ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ?

  Δήμητρα Παναγοπούλου said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 9:31 πμ

  Καλημέρα!είμαι κομμώτρια και δούλευα σε κομμωτήριο από τα μέσα Ιουλίου του 2009 μέχρι και το Σάββατο στις 29/05/10 όπου και με απέλυσαν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση! Ο μισθός μου ήταν 1050 ευρώ όμως με δήλωναν με βασικό. Οπότε τα ερωτήματα μου είναι τα εξής.. Η αποζημίωση που δικαιούμαι είναι βάσει του ποσού που έπαιρνα ή αυτού που δηλωνόταν? Όσον αφορά το επίδομα και τις μέρες αδείας, μιας και έχω πάρει μέσα στο 2010 μόνο δύο μέρες, αλλά και το δώρο Χριστουγέννων του 2010, τι δικαιούμαι? Και τέλος την αποζημίωση έχει δικαίωμα να μου τη δώσει σε δόσεις ή κατευθείαν ολόκληρη και χωρίς καθυστέρηση? Ευχαριστώ προκαταβολικά!

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 12:02 πμ

   πρωτα η αποζημίωση δίνεται βάση του μισθού που αναφέρει στο ΙΚΑ …τώρα επειδή δεν έχεις κλεισει χρόνο δικαιούσαι 2 μέρες άδεια για κάθε μηνα εργασίας και αντιστοιχη αναλογία επιδόματος αδείας ….οπότε όσες μέρες δεν τις εχεις πάρει τις πληρώνεσαι ….Η αποζημιώση δίνεται αμεσα και με την απόλυση διαφορετικά είναι άκυρη …Για το δώρο του 2010μ δικαιούσαι μια μικρή αναλογία

  ΙΑΣΟΝΑΣ said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 1:27 μμ

  douleyo se mia etaireia 5 mhnes.mou xrostane 4 mhnes kai mou eipan na bgo se adeia aney apodoxon mexri na me eidopoihsoun xana.den egine pote.kai gia xrhmata oute logos.ekana episxesh ergasias alla pali tipota.me grafoun.piga sthn epitheorisi kai mou eipan na kano katagelia kai blepoume.ti ginete? paizei na xaso ta xrhmata mou?

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουν,2010 στο 1:31 πμ

   απαντησα παρακάτω εχεις κάνει δευτερη φορα την ερωτηση

  ΙΑΣΟΝΑΣ said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 1:33 μμ

  douleyo se mia etaireia apo ton noembrh.mou edinan olo enanti.telos aprili mou eeipan na paro adeia aney apodoxon kai tha me eidipoihsoun.tipota fysika.oyte xrhmata ek tote.ekana episxesh alla kanena neo.piga epitheorisi kai mou eipan na kano kataggelia kai blepoume? paizei na kano kati na diasfaliso ta xrhmata moy??

  JENNY said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 11:38 μμ

  γεια σας ξερετε καθολου για τις αποζημιωσεις με τα νεα μετρα μου εχουν κανει προμυνηση σε 13 μηνες θα χασω την αποζημειωση που δικαιουμε.ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουν,2010 στο 1:42 πμ

   η προμηνυση προβλέπεται με το ισχυον νόμο αν σου έχουν κάνει με 13 μήνες σημαίνει οτι έχεις 17 έτη συμπληρωμένα στην δουλειά και αν η απόλυση γινοταν αμεσα η αποζημίωση είναι 13 μηνών μισθοί …με την προμήνυση είναι 6 1/2 μηνών
   Νεος νόμος για τις απολύσεις δεν υπάρχε οπότε …λογικά θα αποζημιώθεις με τον ισχύοντα …και καλά που ανέφερες να το κανω θέμα ..αυτοί που εχουν προμήνυση απόλυσης τι θα κάνουν με τον νέο νόμο …αφού η προμήνυση εχει γίνει με τον παλιο

  ΓΙΑΝΝΗΣ said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 9:39 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟ/ΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 1240ΕΥΡΟ ΚΑΘΑΡΑ. ΤΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.

  Ανώνυμος said:
  Κυ,Ιουν,2010 στο 11:00 πμ

  θέλω να ρωτήσω εάν δούλευεις μερική απασχολήση 1 χρόνο και6 μήνες και μένεις έγκυος ,ο εργοδότης έχει δικαίωμα να σε διώξει πρίν συμπληρώσεις τους τρείς μήνες εγκυμοσύνης.

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2010 στο 5:01 πμ

   ΟΧΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΗ

  eli d said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 2:57 μμ

  douileua se ena estiatorio , ap ton dekemvrio(dld 6 mines) o misthos m itan 45 to 8 wro alla ta ensima itan ta misa tou mina , xwris na pernoume dwra , itan ipologismena i simfonimena mesa ston merokamato.

  ti apozimiosi dikaioume, vasi ta nomima pou fenontai?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:34 πμ

   H AΠΩΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ
   2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

  marianna said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 7:57 μμ

  H MAMA MOY DOYLEYEI WS LATZERA SE MIA EPIXEIRHSH 5 XRONIA ME KATHARO MISTHO 800 EYRO. TI APOZHMIWSH DIKAIOYTAI?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:45 πμ

   αν ειναι ημερομισθια απο 2 έτη έως 5 έτη η αποζημιώση είναι 15 ημερομίσθια ανα είναι μισθωτή απο 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη η αποζημιωση ειναι μισθοί 3 μηνών

    marianna said:
    Τρ,Ιουν,2010 στο 7:52 μμ

    euxaristw polu!

  ΜΑΡΘΑ said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 11:29 πμ

  ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΚΛΕΙΝΩ ΤΑ 50 ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΕΧΩ 8000 ΕΝΣΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΗ 1978 ΘΑ ΒΓΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ
  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 9:19 μμ

   στα 50 στο ΙΚΑ δεν νομίζω αλλά καλύτερα να περιμένεις ….γιατι ακόμα ειναι ρευστή η κατάσταση με το νεό νόμο και κανείς δεν ξέρει τι τον περιμένει και με δεδομένο οτι θα έχει ισχυρά αντικίνητρα στις μειωμένες και πρόωρες συντάξεις

  ΜΑΡΘΑ said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 1:23 μμ

  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΛΑΘΟΣ MAIL ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ said:
  Σα,Ιουν,2010 στο 8:40 πμ

  Εργάζομαι σε εταιρεία πληροφορικής, δυστυχώς μαζί και η σύζηγος μου (εγώ 14 χρόνια, η σύζηγος μου 9). Μόλις χθες ανακοίνωσαν σε όλους μας (12 άτομα) ότι η εταιρεία μπορεί να πληρώσει μέχρι και την μισθοδοσία Ιουνίου και από κει και πέρα τίποτα. Η εταιρεία χρωστάει αρκετά στις τράπεζες αλλά και έχει να παίρνει κάποια χρήματα από το δημόσιο (αν ποτέ τα δώσουν!) που σίγουρα καλύπτουν τις αποζημιώσεις όλων. Το θέμα είναι μετά το τέλος Ιουνίου τι θα γίνει. Από ότι μας ενημέρωσαν η εταιρεία μπορεί να μην κλείσει αλλά δεν θα έχει την δυνατότητα να πληρώσει ούτε υπαλλήλους ούτε πιστωτές-προμηθευτές. Κάτι τέτοιο μας βάζει σε ομηρία καθώς δεν μας απολύουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει αποζημίωση και φυσικά δεν μπορούμε να γραφτούμε στο ταμείο ανεργίας. Τι συμβουλεύετε να πράξουμε σε αυτή την περίπτωση; Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2010 στο 4:35 πμ

   Aν έχει αδυναμία πληρωμών …κλπ μπορεί να κάνεται επίσχεση εργασίας και να μπείτε ταμείο ανεργίας …αρχικά ρώτηστε στον ΟΑΕΔ οταν παρουσιαστεί το πρόβλημα …Αλλωστε αν κάνει στάση πληρωμών πάει σε πτώχευση …Μπορει να την προκαλέσεται και σεις …αφού έχει οφειλές αλλά και χρήματα απο δημόσιο

  ΜΑΡΙΑ said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 9:10 πμ

  Υπαλληλος εργαζεται σαν πωλητης-υπαλληλος σε καταστημα ηλεκτρολογικων υλικων 9 μηνες.
  Του ειπαν απροειδοποιητα οτι θα μεταφερθει στο αλλο τους καταστημα που εκει αλλαζει εντελως το ωραριο του. ειναι πολυ μακρινη αποσταση με αποτελεσμα να καιει διπλασιες βενζινες.
  Ο υπαλληλος δεν το δεχεται και τους ειπε να τον απολυσουν και να του δωσουν την αποζημιωση του. Ο εργοδοτης του ειπε να παραιτηθει.
  Ειναι σωστο αυτο που κανει ο εργοδοτης? να σημειωσω οτι στην προσληψη τον εχουν 5μερο 8 ωρο συνεχομενο ενω δουλευει 6μερο και οχι 8ωρο αλλα λιγο παραπανω.

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:06 πμ

   σωστό δεν είναι αλλά ….γίνονται αυτά ! Προφανώς αυτο που είπε ο εργαζόμενος είναι και το πιο σωστό ….πάντως δεν ξέρω την σύμβαση ωστόσο μπορεί να παέι στην επιθεώρηση εργασίας ….αρχικα να παρει πληροφορίες η και να καταγγείλει την συμπεριφορά πάντως καλά κάνει και δεν παραιτείται αν θέλει να τον απολύσει

  theodoros said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:09 μμ

  ειμε σε επηχειρηση απο το 1996 η προσληψη μου ηταν τεχνητης ομως μετα 2 χρονια ενω εγινα επικεφαλης εργατων η συμβαση μου αλλαξε σε εργατη χωρις ιδικοτητα εν αγνοια μου και παρεμηνε ετσι για 10 χρονια παρολο που απο την στηγμη που το ανακαληψα οι πιεσις μου ηταν πολλες για να αλλαξη και αλλαξε τα 2 τελευταια χρονια επησης υπαρχουν και πολλα κλεμενα ενσυμα εαν κανω καταγγελια δικαιουμε αναδρομικα για ολα αυτα τα χρονια και μπορο να διεκδικησω τα κλεμενα ενσυμα?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:15 πμ

   βασικά δεν ξέρω τι γίνεται αλλά σε καθε περίπτωση το ΙΚα θα καταλογίσει τα ένσημα στην επιχείρηση ….αλλά και αγωγή μπορει να γίνει για διαφορές στις συλλογικές συμβασεις και αμοιβές

  Ανώνυμος said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:19 μμ

  kalispera,eimai 9 sta 10 xronia se mia epixirisi kai o ergodotis mou exei na moy dosei xatia plhromhs gia na ypograpso 5 xronia,kai den ftanei ayto ta lefta poy perno einai 680 eyro!tou exw pei epanilimenos na mou ta dwsei ,kai aytos apofeygei na mou pei kati gi’yto kai synexos mou anaferei ena episodio pou eixe geinei giayto ,epeidei alla mou deinei sto xeri kai alla me dilonei ,etsi katalava egw!ti prepei na kanw gi;ayto?thelw na rwtiso kai kati akoma,douleyo 6 meres thn vdomada ti adeia dikaioume kai poses mporw na parw dld na epileksw tis hmerominies?giati h kopelia poy douleyoume mazi eixe dio toketoys kapaki kai parola ayta thelei na parei prwti adeia ginete ayto?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:21 πμ

   καταρχην ο εργοδότης ….πρεπει να δίνει καθε μήνα απόδειξη αποδοχών με τα καθαρα ποσά και τις κρατήσεις αν δεν το κάνει είναι παράνομο και μπαίνουν πρόστιμα αν γίνει καταγγελια η έλεγχος …τώρα για τη άδεια ισψύουν τα εξής

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Τωρα για το ποιος θα πάρει και πότε άδεια είναι εσωτερικό θέμα σε καθε επιχείρηση

  lia said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:19 μμ

  kalispera,eimai 9 sta 10 xronia se mia epixirisi kai o ergodotis mou exei na moy dosei xatia plhromhs gia na ypograpso 5 xronia,kai den ftanei ayto ta lefta poy perno einai 680 eyro!tou exw pei epanilimenos na mou ta dwsei ,kai aytos apofeygei na mou pei kati gi’yto kai synexos mou anaferei ena episodio pou eixe geinei giayto ,epeidei alla mou deinei sto xeri kai alla me dilonei ,etsi katalava egw!ti prepei na kanw gi;ayto?thelw na rwtiso kai kati akoma,douleyo 6 meres thn vdomada ti adeia dikaioume kai poses mporw na parw dld na epileksw tis hmerominies?giati h kopelia poy douleyoume mazi eixe dio toketoys kapaki kai parola ayta thelei na parei prwti adeia ginete ayto?

  Ανώνυμος said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:22 μμ

  ksexasa na pw oti to episodio eixe ginei epidi den ypegrafa giati den htan ayta poy eperna!!ektos apo thn epitheorisi ti mporo na tou pw gia na ton kanw na anatheorisei se osa soy eipa parapanw?

  lia said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:23 μμ

  ksexasa na pw oti to episodio eixe ginei epidi den ypegrafa giati den htan ayta poy eperna!!ektos apo thn epitheorisi ti mporo na tou pw gia na ton kanw na anatheorisei se osa soy eipa parapanw?

  eyxaristw!

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:22 πμ

   απαντησα παρακάτω σε όλα αυτά

    lia said:
    Τρ,Ιουν,2010 στο 3:28 μμ

    eyxaristo poly!!

  lia said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 3:34 μμ

  poses meres adeias mporo na paro opote thelo?kai poses mporei na moy kratisei o ergodoteis?na po oti ypaxh eparkis prosopiko na me kalypsi gia tis meres tis adeias!eyxaristw!

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 12:04 πμ

   η αδεια δίνετα με βαση μια λογική κατανομή τωρα δεν ξερω τι εννοείς

  lia said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 3:38 μμ

  9 sta 10 xronia doyleyo 8ori 6hmeri kai perno 680 me ta savvata!posa tha eprepe na pernw?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 12:06 πμ

   σε τι ειδικοτητα και σε τι επιχειρηση

  JENNY said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 11:15 μμ

  εχω στειλει και αλλα μηνυματα σας εχω ζαλισει πριν τα νεα μετρα μου εκαναν προμηνυση σε 13 μηνες με πιανουν τα νεα μετρα η επειδη ηταν πριν δεν με πιανουν μου ειχατε απαντησει οτι θα το κανατε θεμα ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 12:22 πμ

   Αφού έχουν κάνει με το προηγούμενο νόμο δεν μπορουν να σε απολυσουν με βάση τον νέο και δεν ξέρω αν μπορει να έχει αναδρομική ισχύ ….Ας περίμεναν τον νεο ….μπορεις να τους κανεις και αγωγή και ισως βγεί και άκυρος ο νεός νομος Αλλωστε ως προς το ποσό της αποζημιώσης δεν αλλάζει κατι

  Γιάννης said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 2:58 μμ

  Σήμερα παρέλαβα μαζί με πολλούς άλλους υπαλλήλους τις επιχείρησης ενα συμφωνητικό παροχής εκ περιτροπής εργασίας το οποίο αναφέρει τα εξής:
  –Γίνεται αναφορά στοιχείων εργοδότη και εργαζομένου, στοιχεία διεύθυνσης εργασίας και κατάστημα απασχόλησης–
  Ο αφετέρου συμβαλλόμενος απασχολείται στην επιχείρηση του εργοδότη και συγκεκριμένα στο κατάστημα πώλησης της εταιρίας χχχχχχχχχχχχ, σαν πωλητής, με πλήρη απασχόληση, δυνάμει της από 5/3/07 μεταξύ τους σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και λαμβάνει αμοιβή το ποσό των 1573,68€ μηνιαίως.
  ΉΔΗ σήμερα με το παρόν οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ο αφετέρου συμβαλλόμενος για το διάστημα 1/7/10 μέχρι 31/12/10 να παρέχει την εργασία του για τέσσερις(4) ημέρες εβδομαδιαίως, αντί για πέντε(5), με ημέρα απουσίας του την Τρίτη κάθε εβομάδας και με έναρξη της ημερήσιας εργασίας την 08:00 και λήξη την 16:30 με διάλειμμα 30 λεπτών με έναρξη την 11:00.
  Ρητά συμφωνείται οτι για τις ημέρες που θα εργάζεται ο αφετέρου συμβαλλόμενος θα λαμβάνει τις συνηθισμένες μέχρι σήμερα αποδοχές του δηλαδή 1573,68 ευρώ μηνιαίως, ενώ για τις ημέρες που δεν θα εργάζεται, δεν θα λαμβάνει αμοιβή.
  Κατά τα λοιπά θα ισχύει η απο 5/3/07 σύμβαση εργασίας καθώς και οι διατάξεις του Ν.2639/98 και του άρθρου 7 Ν.2874/2000.
  Το παρών συντάχθηκε κλπ κλπ.

  1) Τι παγίδες κρύβει το παραπάνω κατά την γνώμη σου?
  2) Εάν με απολύσουν μετά την υπογραφή του ”συμφωνητικού” τι γίνεται με την αποζημίωση?
  3) Εάν κάνω όπως προγραμμάτιζα πολιτικό γάμο, δικαιούμαι την νόμιμη αύξηση παρόλο του συγκεκριμένου ”συμφωνητικού”?

  hayate said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 4:15 μμ

  Γιάννη

  απ όσο ξέρω (δεν είμαι ειδικός)
  θα πληρώνεσαι τα αντίστοιχα για 4 μέρες την εβδομάδα
  θα σε έχει δηλωμένο ότι πληρώνεσαι το ποσό που πληρωνόσουν και πριν
  θα σου κολλάει λιγότερες ημέρες ένσημα.
  δικαιούσαι αποζημίωση για αυτήν την τροποποίηση σύμβασης.

  το ποσό που λέει θα παραμείνει ίδιο, είναι για να μην σου δώσει την αποζημίωση που δικαιούσαι για την μία μέρα που χάνεις.

  για να σου ρίξει το παραμιθάκι «μα κανονικά όταν απολυθείς θα πάρεις όλη την αποζημίωση σου. αφού η δηλωμένες μηνιαίες αποδοχές δεν αλλάζουν :-)»

   Γιάννης said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 8:41 μμ

   Σε καμία περίπτωση ο εργοδότης μου δεν άφησε να εννοηθεί οτι σε περίπτωση απόλυσης θα αποζημηωθώ τα κανονικά. Η απορία μου είναι αν θα πάρω αποζήμίωση για τα προηγούμενα τρια και κάτι χρόνια με τον τελευταίο μειωμένο μισθό? Η μήπως μετράνε τα τρία και κάτι χρόνια με τον αρχικό μου μισθό και αν απολυθώ εντός της νεας σύμβασης υπολογιστή ο νέος μειωμένος μισθός?

  μαρια said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 9:30 μμ

  εργαζομαι ως υπαλληλος 3 χρονια στην ιδια εταιρεια.στις 11 ιουλιου τελειωνει η αδεια μου η εξαμηνη λογω μητροτητας αλλα εχω σοβαρες υπονοιες οτι θα με απολυσουν .πραγμα που δεν με πειραζει .αν τυχον και γινει τι περιπου δικαιουμαι ?

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2010 στο 12:08 πμ

   έχει αλλους 6 μήνες σε προστασία …μετά μπορεί να σε απολύσει τώρα οχι αν το πας δικαστικά μπορει να πληρώσει πολλά …στο χρόνο μετά τον τοκετό μπόρει να σε απολύσει κανονικά όπως προβλέπει ο νόμος με αποζημιωση κλπ

  Kon/nos said:
  Τρ,Ιουλ,2010 στο 3:28 μμ

  Kalhspera ergazomai se mia etairia apo tis 17/1/2010 eos 09/7/2010. xthes mou eipan oti thn Paraskeuh einai i teleutaia mera logo perikopon.Posh apozimiosh dikaioumai? Den exo parei kamia mera adeia.Epishs polles fores douleua kai uperories xoris na plhrotho. Epishs thn proslhpsh thn ekana ena mhna meta.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2010 στο 1:29 μμ

   ena mis8o apozimiosi kai episis 2 meres gia ka8e mhna ergasias adeia kai analogia epidomatos adeias …kai analogia dorou xristougenwn

  KOSTAS GARONIS said:
  Τε,Ιουλ,2010 στο 3:44 μμ

  ti na kano omos na ipograpso me epifilaxi gia kathe nomimo dikaioma mou kai na pao tin alli mera stin epitheorisi i na min ipograpso katholou???? thanks

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2010 στο 9:08 μμ

   να μην υπογράψεις και να πας επιθεώρηση αφού αυτο που κάνει δεν ειναι νομιμο ….ας σου το κοινοποιήσει με δικαστικό κλητήρα

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ said:
  Τε,Ιουλ,2010 στο 4:48 μμ

  εργαζομαι με ημιαπασχόληση από τον 5/2008 έως σήμερα. τι αποζημείωση πρέπει να πάρω; οι κωδικοί που έχει η καρτέλα ενσήμων είναι 01 και 101. μεικτά λέει 480 ευρώ.

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2010 στο 9:10 μμ

   απο 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη αποζημιωση 2 μηνών μισθους στα μεικτά

  Ιωαννης μαρκου said:
  Δε,Ιουλ,2010 στο 11:43 μμ

  ειμαι σε μια επιχειρισει 3χρονια και 9 μηνες και απολυθηκα τι να περιμενω για αποζημιωση????

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2010 στο 11:42 μμ

   1 έτος συμπλ. έως 4 έτη αποζημιώση μισθοι 2 μηνών συν άδεια και επίδομα αδείας αν δεν τα έχεις παρει και αναλογία δώρου χριστουγέννων

  dimitris1618 said:
  Πε,Ιουλ,2010 στο 9:56 πμ

  Γεια σας.εργαζομαι 22 χρονια σε μια αντιπροσωπεια σε επαρχιακη πολη.η κεντρικη αντιπροσωπεια στην αθηνα,αποφασισε να παψει τον αντιπροσωπο οπου εργαζομαι.η κεντρικη αντιπροσωπεια ενημερωσε τον αντιπροσωπο οπου εργαζομαι,πως σε δυο μηνες απο σημερα σταματαει να ειναι αντιπροσωπος ο εργοδοτης μου με αποτελεσμα να απολυθω κι εγω.
  κανονικα πρεπει να παρω ολη την αποζημιωση νομιζω διοτι η ενημερωση πως απολυομαι ειναι στους δυο μηνες πριν. η ερωτηση που εχω ειναι η εξης:
  ο εργοδοτης μου,λεει,πως ή δεχεσαι την αποζημιωση που θα σε δωσω εγω(κατωτερη απο τη κανονικη αποζημιωση),ή χωρις να εργαζεσαι μετα απο δυο μηνες(γιατι θα του εχουν παρει την αντιπροσωπεια),θα σε κολλαω ενσημα και θα σε πληρωνω κανονικα μισθο,μεχρι τους 4 μηνες,οποτε και θα σου δωσω τη μιση αποζημιωση(γιατι τοτε ηδη θα εχω και καλα ενημερωθει μεσα στους 4 μηνες.)
  εφοσον θα παψει να ειναι αντιπροσωπος,μπορει να με κολλαει ενσημα και να με το κανει αυτο?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2010 στο 5:59 μμ

   .η αφαιρεση της αντιπροσωπείας δεν σημαίνει οτι κλείνει και αυτός την επιχειρηση μπορεί να την κλείσει μετα δεν το εμποδίζει κάτι αν ειναι δική του η επιχειρηση και απλά είχε την αντιπροσωπεία …Αρα μπορεί να σου βαζει ενσημα κλπ
   Αλλα με την προυπόθεση οτι η επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα σε μεταβιβάσει σε καποια αλλη
   Τώρα την προειδοποιηση μπορεί την κάνει και να δώσει μισή αποζημιωση με τον τρόπο που σου ειπε
   Τώρα κάνε διαπραγματευση και σει να δείς τι σε συμφέρει να μείνεις τέσσερες μηνες και να πάρες την μισή κανονικά αποζημιώση η να απολυθείς στους δυο μήνες και να σου δώσει παραπάνω απο την μισή αποζημιώση που θα σου δώσει τους 4 μηνες μετά την προειδοποιηση
   Αυτα σαν γνώμη

  maria said:
  Πε,Ιουλ,2010 στο 9:08 μμ

  Geia sas! doylevo apto septemvri tou 09 mexri tora se mia epixeirisi me 22 ensima to mina k ektos autou eno epiasa douleia Septemvri tou 09 moukane ti proslipsi stis 23 Oktovri me ti dikeologia pos itan lathos tis logistrias. i simvasi mou ligei stis 30 iouliou k tha thela na matho, epeidi o ergodotis kathisterei na plirosei genikos, (kathe mina olo k perissotero ginotan auto) mexri pote ipoxreoute na dosei ton mistho tou telefteou mina, tin apozimiosi k tin adeia. Leei px pos den exei tora k tadinei meston avgousto an oxi k argotera..Mporei na to kanei auto..? ti dikaioume ego..?..sas euxaristo poli ek ton proteron..

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2010 στο 7:03 μμ

   ΒΑΣΙΚΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ …Η ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ …τΩΡΑ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΆ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ ΧΡΟΝΟ ΕΚΕΙ ( ΟΠΟΤΕ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ) τΩΡΑ ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΟΥ ΛΗΓΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ Α΄ΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ…( ΕΙΝΑΙ 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

  Άντι said:
  Τε,Ιουλ,2010 στο 10:23 πμ

  Καλημέρα. Εργάζομαι σε μία εταιρία εδώ και 4 χρόνια (τα έκλεισα στον Ιούνιο) και με ενημέρωσαν πρόσφατα ότι τέλος Σεπτεμβρίου θα απολυθώ γιατί η εταιρία κάνει περικοπές. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι αποζημίωση δικαιούμαι, γιατί έχω ακούσει ότι ο νόμος έχει αλλάξει? Επίσης έχει σημασία το ότι με έχουν ενημερώσει από τώρα? Αυτό σημαίνει ότι θα πάρω μικρότερη αποζημίωση?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2010 στο 10:28 μμ

   αν η ενημέρωση έχει γίνει με ατομική ειδοποίηση τότε ειναι προειδοποίηση… Αν όχι δεν έχει καμία αξία
   συμφωνα μ ε το ισχύον νόμο
   απο 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη η αποζημιώση είναι μισθοί 2 μηνών για προειδοποίηση απαιτείται να έχει γίνει 2 μήνες πριν και εγγράφος η αποζημιώση είναι μισθος 1 μηνός
   απο 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη είναι μισθοί 3 μηνών και η προειδοποίηση ειναι 3 μήνες πριν με αποζημίωση μισθοί 1 1/2 μηνών
   ΑΠΛΑ Ο ΝΈΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΩΝ

  ΕΛΕΝΗ said:
  Τε,Ιουλ,2010 στο 10:31 πμ

  Γειά σας. Δουλέυω ως γραφίστρια σε διαφημιστική με σύμβαση αορίστου χρόνου. Λόγω του ότι το γραφείο δεν έχει δουλέια μας ενημέρωσαν ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα θα κλείσουν το γραφείο το Μάιο του 2011 αν όχι θα συνεχίσουν. Τον Μάιο του 2011 θα έχς κλείσει στην εταιρία 6 χρόνια και 8 μήνες. Μπορείτε να μου πείτε πόση θα είναι περίπου η αποζημείωση που θα πάρω? Αν κλείσει τελικά νωρίτερα θεωρείται ως προειδοποίηση αυτό το «αν δεν εχουμε δουλειά κλεινουμε αν έχουμε το κρατάμε»?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2010 στο 10:19 μμ

   Η προειδοποιηση απόλυσης γίνεται συγκεκριμένα στο εργαζόμενο …και ατομικά κλπ
   Οπότε καμία σχέση με προειδοποίηση αυτό
   Οσο για την αποζημίωση αυτή είναι
   4 έτη συμπλ.έως 6 έτη μισθοί 3 μηνών
   6 έτη συμπλ.έως 8 έτη μισθοί 4 μηνών

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 2:59 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΑΕ ΕΠΙ 8 ΕΤΗ ΩΣ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ

  Η ΠΕΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ, Η ΑΝ ΘΕΛΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ Κ Ν ΠΑΩ ΟΠΟΥ ΘΕΛΩ…

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΣΗΣ ΜΟΥ Κ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ Η ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Κ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ( ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΗ)

  ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑ Η ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ?

  ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ

  ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2010 στο 7:09 μμ

   ειναι παρανομη και καταχρηστική η απόλυση αυτή να πας στην επιθεωρηση εργασίας και μετά βλεπεις

    Ανώνυμος said:
    Τε,Αυγ,2010 στο 5:52 πμ

    σε ευχαριστω για την απαντηση σας

    πηγα στην επιθεωρηση κ μου ειπαν οτι ειναι θεμα δικο μου αν δεκτο η οχι …..

    αν δεκτο τωρα την μιση αποζημιωση, μπορω με καποιο τροπο να διαικικησω τα υπολοιπα?

  ΜΠΑΜΠΗΣ said:
  Τε,Αυγ,2010 στο 1:24 μμ

  Καλησπέρα σας! Πήγα στο ΙΚΑ και πήρα τα ένσημα του 2010. Διαπίστωσα ότι από Ιανουάριο του 2010 εώς Ιούνιο του 2010 ο εργοδότης μου έχει βάλει 16 και 17ένσημα το μήνα ενώ δικαιούμαι 25 ‘οπως έπαιρνα τόσα χρόνια ( χωρίς να λείπω από τη εργασία μου και χωρίς να υπογράψω κανένα χαρτί μειωμένης απασχόλησης). Σε περίπτωση καταγγελίας τι γίνεται; Έχω εγώ κανένα όφελος;

   apasxolisi said:
   Πε,Αυγ,2010 στο 10:32 πμ

   απλα πρωτα κάνε μια διαστάυρωση των στοιχείων του ΙΚΑ με το μισθό να δείς γιατί αυτή η διαφορά …Αν γίνει καταγγελία το ικα πρέπει να κάνει ελεγχο και καταλογισμό των διαφορών περισσότερα δεν ξέρω να σου πω τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές

  nikos said:
  Σα,Αυγ,2010 στο 3:18 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΑ ΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ.Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΣΤΙΣ 31/8 ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΙΣ 27/8,ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ.ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 25/8/2009 ΕΩΣ ΤΙΣ 27/8/2010 ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ.ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ 2009,ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2010.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ,ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΔΟΥΛΕΥΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 13 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 5ΜΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΝΣΗΜΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ 10 ΜΗΝΕΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΤΑ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ,ΑΠ’ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 12ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΑΔΟ,Ο ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Η ΟΧΙ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΜΟΥ.

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2010 στο 2:18 πμ

   Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ενας μισθός αφού απ οτι βλεπω σε αυτα που γράφεις εχεις ενα χρόνο στο εργοδότη αυτο συν βέβαια την αναλογία του δώρου χριστουγέννων 2010
   Επισης αν δεν εχεις παρει την άδεια πρέπει να σου την πληρώσει σαν εργασία
   Τώρα για το 12ωρο που λες δεν ισχύει και ειδικά σε επαγγελματα όπως ειναι του οδηγού …( εδώ παραβιάζει και νομοθεσία με την οδική ασφάλεια )
   Τώρα για τους δύο μηνες που δεν σου εβαζε ενσημα και για τις υπερωρίες που δεν πλήρωνε πρέπει να κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση …και στο ΙΚΑ
   Οσο για την επιδότηση ανεργίας δεν νομίζω να έχεις τις προυποθέσεις που είναι οι εξής
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  nikos said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 1:47 μμ

  ευχαριστω πολυ ηδη εχω κανει ενεργειες πανω στο θεμα.Να’στε καλα.

  κικη said:
  Τε,Σεπ,2010 στο 8:04 μμ

  καλησπερα.η προσληψη μου εγινε στις 20-4-1998 με ηδικοτητα ψηστη.μεχρι το 2003 ειμουνα ωρομισθια.μετα μισθωτη οχταωρη μεχρι τον ιουνιο του 2009.εδω και ενα χρονο τωρα ειμαι εξαωρη.ηθελα να μου πεις τι αποζημιωση δικαιουμαι.ευχαριστω..

   apasxolisi said:
   Τε,Σεπ,2010 στο 9:40 μμ

   Η τΕΛΕΥΤΑΊΑ ΣΥΜΒΑΣΉ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΣΑΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΥΤΟ ΠΆΙΖΕΙ ΡΌΛΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
   ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 12 έτη συμπληρωμένα ΜΙΣΘΟΙ 8 μηνών ( Με ΒΆΣΗ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΘΟ )
   αΝ ΕΙΣΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 10 έτη έως 15 έτη 60 ημερομίσθια

  anni said:
  Πε,Σεπ,2010 στο 8:44 πμ

  Καλημέρα, μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά.Διανύω το εξάμηνο μητρότητας του ΟΑΕΔ,και στις 14/09 πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά μου.Τέθηκε θέμα απόλυσης από τον εργοδότη μου και θα ήθελα να γνωρίζω τι δικαιούμαι!Έπιασα δουλειά στις 15/03/08 και δεν έχω πάρει και την κανονική άδεια του 2010!Τί δικαιούμαι να παίρνω?Έχει δικαίωμα να με απολύσει?Με έχει ως υπάλληλο γραφείου 8ωρο με σύμβαση αορίστου χρόνου.5 ημέρες/βδομάδα άσχετα αν δούλευα 6.

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 10:39 μμ

   έχει περάσει ένας χρόνος απο την ημερομηνία που γέννησες?
   Αν οχι δεν μπορεί να σε απολύσει …ακόμα
   Τωρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτό το κολλημα
   Η αποζημίωση είναι απο 1 έτος συμπλ. έως 4 έτη προυπηρεσία μισθοι 2 μηνών και συν επιδόματα άδειας άδεια και αναλογία δώρου χριστουγέννων ..
   Τωρα για την άδεια του 2010 δεν ξέρω πως υπολογίζεται σε περιπτώσης άδειας μητρότητας ρώτησε σε κάποια επιθεώρηση

  ΜΑΡΙΑ1977 said:
  Σα,Σεπ,2010 στο 11:28 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ !ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!!!1-9-2010 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ,ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΙ ΕΝΩ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ,ΜΕ ΕΔΙΩΞΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΕΞΩΔΙΚΟ.ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΙΣ 10-9-2010 ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ??
  ΥΓ.ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΩ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   ΜΑΡΙΑ1977 said:
   Σα,Σεπ,2010 στο 11:34 μμ

   ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟ 15-3-2010 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

   apasxolisi said:
   Κυ,Σεπ,2010 στο 12:13 πμ

   με αυτό να πας και πάλι στην επιθεώρηση εργασίας …και αν υπάρχει κράτος πρέπει να παρέμβει δεν μπορούν να εκβιάζουν ετσι τους εργαζόμενους αλλωστε δικαιωμά σου είναι να διεκδικείς τα νόμιμα … των αμοιβών σου …

  ΜΑΡΙΑ1977 said:
  Κυ,Σεπ,2010 στο 12:51 πμ

  θα παω τη Δευτερα,θα ειναι απαραδεκτο εαν δε βρω ακρη…καθαρος εκβιασμος…ετσι καταντησαμε δυστυχως!!!ευχαριστω για το χρονο σας!!!

  Ανώνυμος said:
  Δε,Σεπ,2010 στο 10:37 πμ

  Αντε ρε αχρηστοι αντι να κοιταξετε την επιχειρηση που δουλευετε να την πατε μπροστα το μονο που σας νοιαζει ειναι ο μισθος και η αποζημιωση.Κοτες,τεμπεληδες.Ο εργοδοτης θα αγχωνεται και θα ταλαιπωρειται και σεις οι μαλακες θα κανετε πλακα?200 ευρω μισθο να το φτασουν μπας και ξυπνεισετε τεμπεληδες

   ανωνυμη said:
   Τρ,Σεπ,2010 στο 10:29 πμ

   ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΜΕ…ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΣ…ΑΝ ΦΤΑΣΕΙ 200 ΕΥΡΩ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ???ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΥΑΛΑ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ…

  ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΦΩΤΗΣ said:
  Πε,Σεπ,2010 στο 10:50 πμ

  EIΜΑΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ ΠΡΙΝ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΕΣ.ΠΡΙΝ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΛΗΞΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ.ΠΡΟΣΗΛΘΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ Κ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΜΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ.Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΘΗΚΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟ 1/1/2006 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ,ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.Ο ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ 1150 ΕΥΡΟ.Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 12:52 μμ

   για το νόμιμη νομιζω ναι αφού προφανώς σε απέλυσε μετά απο 2 μηνες …κλπ τώρα η αποζημίωση είναι
   (4 έτη συμπλ. έως 6 έτη) μισθοί 3 μηνών και αναλογία δώρου χριστουγέννων και άδειες κλπ
   Ταμείο ανεργίας νομίζω πως ναι να πας με την απόλυση στον ΟΑΕΔ και θα σου πουνε

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ said:
  Πα,Σεπ,2010 στο 4:13 μμ

  Καλή σας ημέρα.
  Η εταιρεία του συζύγου κλείνει σε κανα δυο εβδομάδες.
  Σήμερα τους ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν αποζημίωση και ας κινηθούν όπως θέλουν.
  Ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν???

  Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Σα,Σεπ,2010 στο 7:01 μμ

   να πανε στην επιθεώρηση εργασίας αρχικα …και μετά βλέπουν …

  Μάριος said:
  Τρ,Σεπ,2010 στο 4:35 μμ

  Kalispera!

  Ergazomai se xenodoxio apo to Noemvrio tou 2007, to opoio omos apo to xeimona tou 2008 leitourgei epoxiaka.
  I ergasia i dikia mou paremeine 12minis vasis kai i symvasi mou emeine i idia (aoristou diarkeias).
  Prin 10 meres enimerothikame oti fetos tha apolythoune ooi oi ypalliloi sta mesa Oktovriou.
  Ergazomai loipon, konta 3 xronia se afto ksenodoxio. Ti apozimeiosi dikaioumai?

  Sas eyxaristo poly gia to xrono sas!

  Me ektimisi,
  Marios

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2010 στο 11:21 μμ

   1 έτος συμπλ. έως 4 έτη ΜΙΣΘΟΙ 2 μηνών ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  tatta said:
  Τε,Σεπ,2010 στο 3:41 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΩΝ.
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ(ΠΡΟΧΘΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ, ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ(ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Κ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ,ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ, ΕΓΩ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ. ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ 3ΗΜΕΡΟΥ.
  ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΝΑ ΠΑΩ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ Κ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑΤΙ »ΔΕΝ ΕΧΩ,ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΤΙΠΟΤΑ» ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ. ΕΓΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΗΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ Κ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ Κ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΔΟΜΑΔΑ Κ ΘΑ ΕΝΟΧΛΗΘΕΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΩ Κ ΘΑ ΠΕΙΣΜΩΣΕΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΓΩ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ?

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 12:21 πμ

   εσυ πρέπει να πας στη δουλειά σου γιατί μετά θα σε βγάλουν σαν παραίτηση …όπως σου ειπε και ο δικηγόρος εκτός και σου κοινοποιήσει απόλυση με εξώδικο …αλλά αν εσυ δεν εχεις απόλυση πας στη δουλεία ..κλπ ας σε πληρώσει να φύγεις

  gerasimos said:
  Τε,Σεπ,2010 στο 4:09 μμ

  δικαιουμαι αδεια κανονικη πριν μπει το νεο ετος και αν απολυθω τι αποζημιωση παιρνω υστερα απο 14 ετη εργασιας

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 12:24 πμ

   αν έχεις πάρει την άδεια του 2010 οχι …μόνο αν απολυθείς το 2011
   η αποζημιώση είναι 14 έτη συμπληρωμένα μισθοι 10 μηνών

  Βαγγελης said:
  Πε,Σεπ,2010 στο 5:16 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2005. ΤΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ 02/2009 ΕΩΣ 02/2010 ΗΜΟΥΝ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ. ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΕΧΘΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ. ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ? Η ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ? ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ? ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΑ ΜΠΩ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ.

   apasxolisi said:
   Πα,Σεπ,2010 στο 11:27 πμ

   οπως το λες να μην δεχθείς τιποτα απο αυτά χάνεις τα δικαιωματα και την ανεργία …αν απολυθεις μετά την προστασία του νόμου αποζημιώνεσαι κανονικά ..και μπαινεις και στο ταμείο ανεργίας

    Βαγγελης said:
    Πα,Σεπ,2010 στο 3:24 μμ

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Anastasia said:
  Πα,Σεπ,2010 στο 9:07 μμ

  kalnspera se olous,

  Zntw sugvwmn gia ta greeklish.

  Snmera apolu0nka kai mporw na pw oti n pikria mou einai polu megaln giati afevos prwtn fora mou sumbainei kai afeteron einai polu duskoloi oi kairoi.

  0a n0ela an mporouse kapoios na me bon0nsei avaforika me tnv apoznmiwsn pou dikaioumai.

  H proslnpsn mou egine 1 Oct 2004 kai n apolusn mou praktika 0a ginei stis 27 Sept 2011.

  Eida apo tous pinakes oti mexri 6 xronia einai 3 mis0oi enw apo 6 xronia kai panw einai 4ris mis0oi.

  Para tesseris nmeres 0a ekleina 6 xronia, telika se autn tnv periptwsn ti ginete? 0a xasw enan mis0o?

  Euxaristw ek twv proterwn gia tnv bon0eia sas kai 0a n0ela na 3erw prin perasw apo to grafeio tous tnv Deutera gia na mou dwsoun ta xrnmata.

  Filika,

  Anastasia

   dim said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 6:54 μμ

   Καλησπέρα,

   Εργάζομαι από το 2006 σε ιδιωτική εταιρεία με κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες.
   Το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο εργάζομαι δουλεύει με κυλιόμενο ωράριο-βάρδιες και Σαββατοκύριακο αλλά και 24 ώρες το 24ώρο.Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα ρεπό (οι ημέρες δηλαδή που δικαιούμαστε να καθόμαστε πέφτουν και ΣΚ αλλά και καθημερινές, ανάλογα το πρόγραμμα).

   Λοιπόν η σύμβαση μου αρχικα ήταν σε φάση part-time και πιο συγκεκριμένα: είχα σύμβαση ωρομίσθιου με τουλάχιστον 3 ημέρες εργασίας την βδομάδα (σε ωκτάωρα πάντα αναφέρομαι).

   Το 2008 αντικατέστησα κάποιο άτομο το οποίο παραιτήθηκε και ξεκίνησα πλέον να δουλεύω κανονικα. Όταν λέω κανονικά εννοώ 5 ημέρες την βδομάδα (ωκτάωρα πάντα) με τα ρεπό το μήνα na κυμαίνονται σχεδόν πάντα στα 8.
   Η σύμβαση μου δεν άλλαξε ωστόσο τις άδειες μου τις πληρονόμουν κανονικά όπως και τα δώρα Πάσχα-Χριστουγέννων και επιδόμα αδείας. Μου είπαν χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται να αλλάξω την σύμβαση γιατί τα ένσυμα μου θα τα πέρνω κανονικά για τις μέρες που δουλεύω (θα πέρνω ένσημα πλήρους απασχόλησης δηλαδή) και όσον αφορά στις άδειες μου θα γίνεται προσαύξηση και θα τις πληρώνομαι κανονικά….όπως επίσης και δώρο Πάσχα-Χριστουγέννων.

   Ερχόμαστε στο σήμερα.
   Πριν απο κάποιους μήνες έγινε κάποια συγχώνευση εταιρειών κτπ κτπ με αποτέλεσμα να αλλαχτεί λογιστήριο (ο εργοδότης μου παραμένει ίδιος) και να αντιμετωπίζω εγώ το εξής πρόβλημα..
   ξαφνικά χωρίς καμία ενημέρωση αρχικά τέλος Αυγούστου διαπίστωσα ότι πληρώθηκα τις μισές μέρες-άδειες απο αυτές που είχα πάρει τον Αύγουστο. Στην συνέχεια τον Σεπτέμβριο δούλεψα 18 μέρες αντί για 21-22 που δούλευα με αποτέλεσμα να πληρωθώ λιγότερο απο αυτά που έπερνα συνήθως. Πηγαίνοντας και ρωτώντας την υπεύθυνη προσωπικού μου είπε:
   1. ότι η σύμβαση μου είναι εντελώς άσχετη με αυτά που δουλεύω και σύμφωνα με αυτή την σύμβαση τις άδειες τις πληρώνομαι 4ωρες και όχι ολόκληρες.
   2. τα δώρα μου Χριστούγεννα και Πάσχα θα είναι μειωμένα στο μισό περίπου
   3. ενώ το μέγιστο που πρέπει να δουλεύω είναι 166 ώρες ~ 20 μέρες.

   Της είπα να μου αλλάξει την σύμβαση σε κανονική πλήρους απασχόλησης και μου είπες ότι θα κάνει πρόταση στον εργοδότη μου για να μου την αλλάξει σε ωρομίσθιου 5 ημερών τη βδομάδα για ένα χρόνο (ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου…)

   Sorry που μακρηγορησα αλλά θέλω να τα πω με λεπτομέρειες…
   Αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι:
   1. εάν μου αλλάξει την άδεια σε ωρομίσθιου 5 ημερών τη βδομάδα θα πάρω ολόκληρο δώρο τα Χριστούγεννα? ή θα μου μετρήσει μόνο τους μήνες από την καινούργια σύμβαση για τον υπολογισμό του δώρου.
   2. στην περίπτωση απόλυσης μέσα στον ένα χρόνο στην αποζημίωση απόλυσης θα μετρήσουν οι μήνες εργασίες της παλιάς σύμβασης ή μόνο της καινούργιας?
   3. η προσαύξηση που γινόνταν τόσο καιρό στις άδειες μου ήταν παράνομη?
   4. υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί να μου αλλάξει την σύμβαση ο εργοδότης μου ? και αν ναι εγώ πως πρέπει να ενεργήσω στην συνέχεια αφού στην ουσία στα καλά του καθουμένου εγώ θα χάνω λεφτά? τόσο καιρό δηλαδή να υποθέσω ότι μου πλήρωναν παράνομα τις άδειες ολόκληρες και τώρα αποφάσισαν «να πάνε με σταυρό στο χέρι» ?

   ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας….

    apasxolisi said:
    Πε,Σεπ,2010 στο 8:45 μμ

    αν η συμβασή σας είναι αορίστου χρόνου και την αλλάξεται σε ορισμένου χανεται την αποζημιώση λόγω απόλυσης …
    γιατί η ορισμένου χρόνου δεν αποζημιώνονται …κατά τα άλλα δεν χάνεται δικαιώματα σε δώρα και άδειες απο την παλιά σύμβαση …Αλλα η αλλαγή που σας προτέινουν …δεν σας συμφέρει αφού ακυρώνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια …αλλά επειδή είναι τεχνικά τα θέματα και νομοθεσίας ρωτήστε μια επιθεώρηση εργασίας να σας τα εξηγήσουν

    dim said:
    Πε,Σεπ,2010 στο 8:57 μμ

    καταρχήν ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Υπάρχει τρόπος να αλλαχτεί η σύμβαση ώστε:
    α) να πληρώνομαι κανονικά τα δώρα – άδειες δουλεύοντας πλήρη απασχόληση και
    β)σε περίπτωση μακροπρόθεσμης απόλυσης να μην χαθούν τα προηγούμενα χρόνια εργασίας?

    -δηλαδή εάν αλλαχτεί η σύμβαση σε αορίστου πάλι με 5/βδομάδα χάνονται ή δεν χάνονται τα προηγούμενα χρόνια?

    apasxolisi said:
    Πα,Οκτ,2010 στο 8:07 μμ

    καλυτερα πρεπει να ρωτησεις στην επιθέωρηση εργασίας…. εγώ απλά σου επισημαίνω οτι η αλλαγή αυτή σε ορισμένου χρόνου είναι επικίνδυνη

  Eirini said:
  Πε,Σεπ,2010 στο 7:15 μμ

  Kalispera.o ergodotis mou apofasise na metakomisei se alli perioxi pio makrua apo ekei pou vriskotan eos tora me apotelesma ego na min mporo na akolouthiso dioti einai polla ta eksoda.me rotise an tha paraititho i an tha me apolisei gia na paro to tameio k ego epeleksa to deutero fusika.se autin tin periptosi ti dikaioumai? efoson ekeinos apofasise na metakomisei ego tha eprepe na paraititho afou den tha mou plirone parapano venzines k diodia? na eimai k euxaristimeni pou tha mou kanei eikoniki apolusi diladi? please einai epeigon aurio tha prepei na upograpso tin apolusi…

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 8:37 μμ

   κοιταξε να δείς να σε αναγκάσει σε παράιτηση …αφού αυτός αλλαζει έδρα κλπ δεν μπορεί οπότε πρεπει να σας απολύσει και να σας αποζημιώσει …αν δεν μπορεί να καλύψει εξοδα μετακίνησης …όποτε δεν νομίζω οτι είναι χάρη οτι σας απολυει αυτός πάντως μην δεχθείτε εικονική απόλυση να ζητήσετε και την αποζημιωση …μαζι με την απόλυση

    Eirini said:
    Πα,Οκτ,2010 στο 4:08 μμ

    euxaristo polu gia tin voitheia…

  Eirini said:
  Πε,Σεπ,2010 στο 7:17 μμ

  …* ….episis den exo parei oli tin adeia mou,exoun meinei 7 meres.. dikaioumai apozimiosi adeias???

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 8:30 μμ

   μαζι με την απόλυση πρεπει να σας πληρώσει και μισθους ενδοχομένως που χρωστά και άδειες η επιδόματα αδείας που δεν σας έχει δώσει

  petros said:
  Τε,Οκτ,2010 στο 3:11 μμ

  καλησπερα

  μου εχει κοινοποιηθει εγγραφο απολυσης σε εξι μηνες .Για το διαστημα αυτο των εξι μηνων μεχρι την απολυση , εχει δικαιωμα ο εργοδοτης να μου ζητησει μειωμενο ωραριο η ελαστικη εργσσια , το οποιο σημαινει και μειωση του μισθου ?

  Ευχαριστω πολυ

   apasxolisi said:
   Τε,Οκτ,2010 στο 5:32 μμ

   οχι δεν μπορεί σε κάθε προσπαθεια τετοια να πάτε επιθεώρηση εργασίας

    petros said:
    Τε,Οκτ,2010 στο 9:10 μμ

    ευχαριστω πολυ

  brian said:
  Σα,Οκτ,2010 στο 7:11 μμ

  εργασία από 2006..
  2008 απο εργατης γινομαι υπεύθυνος(όχι στην ατομ.σύμβαση όμως και τα +λεφτά μαύρα,σύνολο κλειστά μηνιάτικο,αν και ζήτησα να φαίνονται)..
  ..απο κοντα 2009 μισθοδοσία μέσω τραπεζης απο λογ/σμό μισθοδοσίας.
  ..κάθε χρόνο υπογραφή ατομ.σύμβασης αορ. σαν ημερ/σθιος εργάτης,δεν ξέρω γιατι κάθε χρόνο…άρνηση μου όμως φέτος..
  ..ανασφάλειες μάλλον..γιατι επιτέλους κάποια στιγμή(τώρα ιδίως)»πρέπει να με δηλώσετε για ότι και όσα δουλεύω»..
  ..ΕΧΩ υπογράψει εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας(αν έχει σημασία,δεν ηταν σε διπλότυπο..)με αυτά που μου δηλώναν,με επανελειμένες ενστάσεις και απο μέρος τους διαβεβαιώσεις πως θα αλλάξει αυτό(ήθελα να είμαι καλυμμένος σε απόλυση απο την αρχή..)
  …9 μήνες στην υπηρεσία της μητέρας πατρίδας..
  ..μια βδομάδα μετά..»αν θέλεις λιγότερα,αλλιώς απολύεσαι»

  ερωτήσεις
  α)υπογράφω ότι βγάλουν,τα παίρνω και αν ειναι λιγότερα από όσα πρέπει πάω επιθεώρηση?(υπάλλ./εργάτης,6μήνες ποινη,τέτοια)
  β)»ελα με όσα σου δηλώναμε και να κάνεις ότι και όταν ξεκίνησες εδώ»…αν ακούσω κάτι τέτοιο?..καλά να πάθω?

  κωστας said:
  Πε,Οκτ,2010 στο 5:57 μμ

  γεια σας.αυριο κλεινω 1 χρονο εργασιας στον ιδιο εργοδοτη.λογο περικοπων μαλλον θα με απολυσει.στον χρονο αυτον εχω υπογραψει 3 συμβασεις εργασιας με 3 μηνες διαρκεια η καθεμια.τωρα εργαζομαι ας πουμε σαν αοριστου χρονου μιας και δεν μουν εδωσε να υπογραψω τεταρτη συμβαση.το ποσο του μισθου μου ειναι 800 ευρω αλλα εγω υπογραφω για 750.εαν απολυθω τι αποζημιωση δικαιουμε και αν μπορω να βγω στο ταμειο ανεργιας τι ποσο θα περνω το μηνα?

  mdimbmw said:
  Κυ,Οκτ,2010 στο 12:12 πμ

  exw tin entiposi oti pithanon yparxei kapoio lathos ston pinaka sxetika me tous xronous proidopoihsis gia apolisi singrinontas me ton pinaka pou exei anartimeno to KE.PE.A.

   apasxolisi said:
   Κυ,Οκτ,2010 στο 1:38 πμ

   παιδιά το εχω τον πίνακα απο το υπουργείο με βάση τον τελευταίο νόμο θα κάνω καποιο ελεγχο να δω τι γίνεται

  eleni said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 12:59 πμ

  kalispera felo na rotiso kati simandiko prepi na pao na apolifo den ksero omos an fa mou dosi tin apozimiosi ke drepome na tsakofo mazi tou ala an den mou dosoun tin apolisi fa tsakofo felo na ksero omos an ipograpso tin apolisi meta an mou pi afti den sou dino apozimiosi ti prep na kno

   apasxolisi said:
   Σα,Οκτ,2010 στο 9:04 πμ

   απαλυση χωρίς την αποζημιωση ….μην δεχθεις και μην την υπογραψεις

  ANNA said:
  Πε,Νοε,2010 στο 12:11 μμ

  Αν ο μισθωτός είναι υπάλληλος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούται ποσοστό 50% της νόμιμης αποζημίωσης εάν δεν έχει επικουρική ασφάλιση και 40% εάν λαμβάνει επικουρική ασφάλιση.

  KALIMERA MOY EDOSAN TIN PROMINISI TIS APOLISISMOY 9/9/2010 META APO 31 XRONIA EIMAI 52 XRONON KAI ME TO NOMO 3863/2010 MPORO NA PARO SYNTAKSI MIOMEMI TI KATA TI GNOMISOY TI PREPI NA KANO.
  1)NA PARO TI MISI APOZIMIOSI STIS 9/3 2011 ? KAI NA MPO STO TAMEIO ANERGIAS?
  2)H NA KATATHESO GIA TI SYNTAKSH MEXRI TO TELOS TOY 2010?
  TO MEGALO EROTIMA EINAI POSI APOZIMIOSI PERNO AN KATATHESO GIA SYNTAKSI.TI NA KANO MPORI NA MOY PEI KAPIOS.
  EKTON PROTERON EYXARISTO POY ME FILOKSENISATE!!!!!!!!!!

   apasxolisi said:
   Σα,Νοε,2010 στο 9:37 μμ

   Οσον αφορά την σύνταξη πάτε στο ΙΚΑ και ρωτάτε ειναι υποχρεωμενοι να σας πουν αν μπορειτε να βγείτε με μειωμενη κλπ οποτεδήποτε
   Τωρα ως προς την απόλυση ειναι δεδομένη υπάρχει προμήνυση …δεν νομίζω οτι αλλάζει κατι αν καταθέσετε για σύνταξη ισως να μπερδευτείτε χειρότερα και να χάσετε χρηματα

    ANNA said:
    Δε,Νοε,2010 στο 7:58 μμ

    ευχαριστω πολυ

  Ελένη said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 8:10 μμ

  Καλησπέρα,
  ευχαριστώ για το άρθρο είναι πολύ χρήσιμο γιατί η αλήθεια είναι ότι η παραπληροφόρηση δίνει και παίρνει!
  θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Με ενημέρωσαν προφορικά ότι θα απολυθώ με προειδοποίηση και περιμένω να μου το γνωστοποιήσουν και γραπτώς. μου είπαν ακόμη όμως ότι σε περίπτωση που στο διάστημα της προειδοποίησης καλυτερέψουν τα πράγματα στην εργασία μου θα παραμείνω και θα δεν θα ισχύει. Εγώ δε θέλω να παραμείνω και ψάχνω για δουλειά, μπορούν απλά θα σκίσουν το χαρτί και να μην ισχύει η προειδοποίηση?
  επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν να μου επιβάλλουν παράταση της προειδοποίησης. ευχαριστώ!

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 7:02 πμ

   ρώτησε την επιθεώρηση ….απλά αυτό το νοημα εχει η προειδοποιηση οτι μπορεις να ψάξεις για νεα δουλεια και να μειώσουν την αποζημιωση που πρεπει να καταβαλουν

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 7:09 πμ

   αν δεν εχεις εγγραφη προειδοποιηση δεν υπάρχει προμηνυση …που σημαίνει οτι σου ειπαν προφορικα δεν ισχύει …οπότε αν σε απολύσουν θα πρεπει να σου καταβαλουν κανονικη αποζημιώση

    Ελένη said:
    Πα,Νοε,2010 στο 9:46 πμ

    Σας ευχαριστώ!!!

  Ελένη said:
  Τε,Νοε,2010 στο 11:57 πμ

  Καλημέρα και πάλι,
  να σας ενημερώσω ότι επικοινώνησα με την επιθεώρηση εργασίας και μου είπαν ότι η προμήνυση πρέπει να γίνει δύο μήνες πριν την ημερομηνία απόλυσης.
  Εργάζομαι στην εταιρεία 4μιση έτη με σύμβαση αορίστου χρόνου.
  Ήταν κάθετοι στο διάστημα αυτό!!!
  Περιμένω απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά μου!
  Ευχαριστώ και πάλι!!!

  eva11 said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 4:46 μμ

  eimai egkyos kai h etairia moy moy ekane munisi kai kataggelia symbasis aoristoy xronoy poyy eixa apo to 2003..n fantasthte oti stin katastasi edw k 2bdomsdes pou exw apolh8ei den exoume brei akoma tin minisi me tin dikigoro mou..piga simera ston oaed na gaftw sto tameio toylaxistwn na pernw 454eyrw alla oyte ayto einai efikto..bebaia oute aytes kserane mou eipan na bgalw tin karta xwris tameio kai i upo8esi mou ekremi mexri na dikastei..kai 8a ayto 8a parei 5xronia..sas parakalw mipws kserete an yparxei kapoios tropos na mpw tameio..eyxaristw poly

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2010 στο 12:37 πμ

   κατι συγκεκριμένο οχι το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να πας σε δικηγόρο ….γιατί για να σε απολύσουν μετά απο μήνυση ( ποιος την έκανε η εταιρία η κάποιος τρίτος) πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος …και να αποδεικνύεται αυτό και ο νόμος της δίνει αυτή την δυνατότητα αλλά με αποφάσεις δικαστηρίων δεν γίνονται πάντα δεκτές αυτες οι απολύσεις …και στο λέω αυτό γιατί και εγώ κάπως έτσι έχω απολυθεί απο την ΓΣΕΕ για υπόθεση που δεν αφορούσε την ΓΣΕΕ βέβαια
   Αλλα μπορεί να κάνεις και καταγγελία στην επιθεώρηση … να αναγκαστούν να παρουσιάσουν εκεί την μηνυση κλπ

  pepi said:
  Πε,Δεκ,2010 στο 6:38 μμ

  γεια !θελω να ρωτησω τα δυο τελευταια χρονια εκανα δυο παιδια και επερνα την παροχη μυτρωτητας το εξαμηνο .πηρα δηλαδη δυο φορες το εξαμηνο του οαεδ. τωρα απολυθικα και θελω να ξερω αν αυτα τα ενσημα του οαεδ θα μετρισουν γιανα παρω ταμειο ανεργιας η θα το χασω τελειος το ταμειο? ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2010 στο 10:17 μμ

   αυτα μονο ο οαεδ μπορει να σας τα πει να πάτε εκει με ολο τα δικαιολογητικα σας

  ΓΕΩΡΓΙΑ said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 1:14 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΩ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ…
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ?

   apasxolisi said:
   Σα,Δεκ,2010 στο 11:48 πμ

   σε καμια περίπτωση δεν παραιτήσε γιατί χάνεις το δικαιωμα της επιδότησης ανεργου ….γενικά φροντίζεις να εισαι τυπική και να μην τους δίνεις αφορμές …και η αποζημιώση σε περίπτωση απολυσης είναι 2 μισθοι

  akis said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 9:39 πμ

  geia sas…doulebo 12 xronia klismena se mia emporiki etaireia os apothikarios. prin apo peripou duo mines me proeidopoiisan graptos pos 31/12 tha mu katagkiloun tin simbasi. posous mines apozeimeiosi dikaioumai..? euxaristo gia ton xrono sas…

  aggeliki said:
  Σα,Δεκ,2010 στο 12:46 πμ

  για σάς
  δουλέυω εδώ και 34 χρόνια στην ίδια δουλεία θυρωρός πολυκατικιας ( είμαι 60 ετών και θεμελιονω σύντομα σύνταξη) σε περίπτωση που τώρα θέλουν να με απολύσουν τι αποζημίωση δικαιούμαι άμα μπορείτε να μου πείτε . Αν μου κάνουν προειδοπιηση θα πάρω τη μισή αποζημίωση με το νεο νόμο;
  ευχαριστώ πολύ!

  δημητρης said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 12:34 μμ

  ΕΙΜΟΥΝΑ ΤΥΛΙΧΤΗΣ ΣΕ ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΟ ΑΠΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΛΙΣΕ ΧΟΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΙΜΕΡΟΣΕΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΕΙΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΔΙΚΕΟΥΜΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΗΝΤΟΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΣΥΝΑΝΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΝ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΕΟΥΜΕ ΕΦΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:12 πμ

   δικαιούσαι αναλογία δώρου απο την 1/5 μέχρι την απόλυση τώρα δεν ξέρω τι αλλα διεκδικείς να σου πω περίπου η πόσα χρονια δουλευες για να σου πω αν δικαιούσαι και αποζημίωση

  δημητρης said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 12:41 μμ

  ΣΥΓΝΩΜΗ ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΑ ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΕΛΙΣΕ ΣΤΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ (ΔΟΥΛΕΨΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ)

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:14 πμ

   σχεδόν όλο το δώρο χριστουγέννων , αδεια 2 μερες για καθε μήνα εργασίας και αναλογικό επίδομα αδείας και 1 μισθο αποζημίωση λογω απόλυσης

  κωστας said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 3:46 μμ

  Γεια σας,
  πρόκειται να απολυθώ αύριο αλλά την αποζημίωση θα μου την δώσει σε ένα μήνα. Τι πρέπει να γράψω στην καταγγελία της σύμβασης που πρόκειται να υπογράψω ώστε να μην μου πει ότι μου την έδωσε???

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:16 πμ

   ακριβως οτι συμφωνήσατε να τα γράφει η απόλυση και επιπλεον με την επιφύλαξη παντως νομίμου δικαιώματος υπογράφεις

  kostaskervis@yahoo.gr said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 3:46 μμ

  Γεια σας,
  πρόκειται να απολυθώ αύριο αλλά την αποζημίωση θα μου την δώσει σε ένα μήνα. Τι πρέπει να γράψω στην καταγγελία της σύμβασης που πρόκειται να υπογράψω ώστε να μην μου πει ότι μου την έδωσε???

  maria said:
  Σα,Ιαν,2011 στο 1:49 μμ

  γεια σας δουλευω 2,5 χρονια σε ενα μαγαζι και προκειτε να με απολυσουν το φευρουαριο με εχουν ενυμερωσει 2 μηνες νωριτερα τι αποζημιωση θα παρω και δικαιουμαι κατι απο τα δωρα και τα επιδοματα του νεου ετους?

  Fanis said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 8:12 πμ

  Γειά σας,

  Εργάζομαι σε τουριστική επιχείρηση (ΕΠΕ) από το 1995, η οποία παύει τις εργασίες της και κλείνει λόγω οικονομικών δυσχερειών. Θα ήθελα να ρωτήσω:

  1. Τι ισχύει όσον αφορά την αποζημίωση που δικαιούμαι και τον χρόνο καταβολής της.

  2. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έχω επίσης προυπηρεσία 8 χρόνια στην ίδια εταιρεία 1995-2003 (απολύθηκα το 2003 και ξαναπροσλήφθηκα το 2005) ;

  Σας ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 12:18 πμ

   οταν κλείνει μια εταιρία γίνεται εκαθάριση και βέβαια πρέπει να απολύσει και να απαζημιώσει το προσωπικό …τώρα επειδή με τις πτωχεύσεις κλπ είναι περιπλοκα τα πράγματα καλυτερα να ρωτήσεις την επιθέωρηση εργασίας ωστε να έχεις πληρη εικονα τις νομοθεσίας και των ενεργειών…οσο για την απόλυση που αναφέρεις αν ειχες αποζημιωθεί η προσληψη πρέπει να έγινε με νέα συμβαση αρα σαν χρόνος απασχόλησης στην ιδια εταιρία ξεκινά τπν νέα προσληψη εκτός και αν υπάρχει αλλη ρυθμιση μεταξύ σας σε συμφωνητικό

  eleftheriadhs Elef. said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 6:25 μμ

  Το παιδι μου εργαζοταν απο 1-1-98 εως 30-8-08 οποτε ο εργοδοτης μειωσε την απασχοληση του σε τριημερη αντι πενθημερη με αντιστοιχη μειωση των αποδοχων. ενω ταυτοχρονα το ενημερωσε οτι μετα τετραμηνο θα το απολυση επειδη η επιχειρηση κλινει.
  ερωτηση 1-ΕΙναι νομιμη η μειωση των αποδοχων ενω κλεινει η επιχειρηση:
  2- τι αποζημειωση δικαοουται:
  Ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 12:31 πμ

   αν κλείσει η επιχείρηση σαφως και πρέπει να αποζημιώσει τους εργαζόμενους κάνοντας καταγγελιά της σύμβασης ..τωρα για την μειωση του χρόνου εργασίας πρέπει να άλλαξε την συμβαση δηλαδή να υπέγτραψε και ο εργαζόμενος διαφορετικά δεν μπορει να την αλλάξει περισσότερα μπορείς να ρωτήσεις στην επιθεώρηση εργασίας

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 11:47 μμ

  Εργάζομαι 2.5 χρόνια σε επιχείρηση που με απολύει.
  Θέλω να ρωτήσω τι δικαιούμαι;
  1. 2 μισθούς και 1/6 του μηνιάτικου …αυτό το γνωρίζω
  2. Άδεια πόση θα πληρωθώ και πως την υπολογίζω για το 2011 (ημερομηνία απόλυσης ας πούμε 25-01-11)
  3. Επίδομα αδείας ολόκληρο;;;
  4. Ποσοστό από δώρο πάσχα πώς το υπολογίζω
  5. Υπάρχει ποσοστό από δώρο χριστουγέννων.

  Το καθαρό μου μηνιάτικο είναι 1000 και το μικτό κοντά στα 1300 .. Ποιό πρέπει να χρησιμοποιώ; Εργάζομαι 6ήμερο. Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2011 στο 1:01 μμ

   gia tin apozimiwsi sosta ypologizeis apla to 1/6 mia prosayksisi den ksero pos ypologizetai gia thn adeia den ksero polla alla mporei na se voiuisi mia epitheorisi ergasias kai dikaioysai kai analogia dorou pasxa gia tis meres toy 2011

  Χρήστος said:
  Τε,Ιαν,2011 στο 1:22 μμ

  Καλησπέρα, εργάζομαι ως εργατοτεχνίτης λατομείων πέτρας εργάτης φορτώσεως. Απο το Νοέμβριο είμαι σε αναρωτική άδεια και η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι τα τελευταία 12 χρόνια κλείνει. Μπορείτε να μου πείτε τι αποζημίωση δικαιούμαι???

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 12:38 πμ

   εισαι με σχέση μισθωτου ή ημερομίσθιου διεκρινησέ μου αυτό να σου πω τι περιπου δικαιούσαι σε αποζημιωση

  Γιώργος said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 11:12 μμ

  Καλησπέρα και απο μένα!εργάζομαι 8 ωρος μισθωτός υπαλληλος σε εταιρια από το μάρτιο του 2003. Λόγω του ότι έπεσε η δουλειά μας πιέζουν να υπογράψουμε αλλαγή ωραρίου σε 6ωρο προκειμένου να μήν αναγκαστούν να απολύσουν άτομα. Αν το υπογράψω και μετά με απολύσουν θα δικαιούμαι μικρότερη αποζημίωση απο εκείνη που θα δικαιούμουν αν είχα παραμείνει 8 ωρος;

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιαν,2011 στο 2:25 πμ

   ναι σε αυτη την περιπτωση αλλαζει η ατομική σύμβαση εργασίας και αποζημιώνεσαι με την τελευταια σύμβαση

  giannis said:
  Τε,Ιαν,2011 στο 12:52 μμ

  kalispera,
  eimai se mia etairia 18 mhnes k skeftomai na paretithw. ti dikaioumai na parw?
  eyxaristw

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 10:56 μμ

   se periptosi paraithshs ta dedouleymena kai analogies adeias dwrou kai epidomatos adeias

    giannis said:
    Πα,Ιαν,2011 στο 2:23 μμ

    kalispera,
    eyxaristw gia tin apanthsh, pws mporw na brw tis analogies adeias dwrou kai epidomatos adeias? o misthos mou einai 1000 eyro.

  Γιώργος said:
  Πε,Ιαν,2011 στο 12:01 πμ

  Σε ευχαριστώ!!!

  Nikos said:
  Πα,Ιαν,2011 στο 6:20 μμ

  Καλησπέρα.
  Εργάζομαι από 1η Δεκέμβρη σε ένα τουριστικό γραφείο.
  Σήμερα μου είπε πως είναι η τελευταία μέρα εργασίας μου. 16:00 τελείωνα, 15:00 μου το είπε. Μάλιστα μου είπε ότι δεν θέλει να κλείσω δίμηνο και πάρω, έτσι αποζημίωση ενός μήνα!!!

  Ως ημέρες εργασίας από 01/12/10 μέχρι 28/01/1,
  τι αποζημίωση δικαιούμαι;

  Το ότι δεν με είχε προειδοποιήσει και μου το είπε τελευταία ώρα πριν σχολάσω, και ως εκ τούτου τελευταία μέρα, με ωφελεί σε κάτι;

   apasxolisi said:
   Σα,Ιαν,2011 στο 7:57 μμ

   οχι δεν παιζει ρόλο το θεμα προειδοποιηση απλά το εκανε για να μην σε αποζημιώσει αν δεν εχεις κλεισει δίμηνο …βασικα δικαιούσαι τους μισθους που δουλευες και 2 μέρες αδεια για καθε μηνα εργασίας και επίσης αναλογια επιδόματος και αναλογία δώρου πάσχα για το μηνα που δουλεψες το 2011

  Nikos said:
  Σα,Ιαν,2011 στο 8:26 μμ

  Ευχαριστώ.
  τους μισθούς και τις άδειες, μου τις έδωσε..
  απλά να περιμένω το δώρο Πάσχα, και αναλογία επιδόματος για τις αδειες;

  Σε ευχαριστώ και πάλι..

  Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.

  Αγγελικη said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 6:09 μμ

  Γεια σας. Ο πατερας μου εργαζεται 25 χρονια στον ιδιο εργοδοτη με συμβαση αοριστου χρονου ως εργατης. Εδω και αρκετους μηνες η εταιρια αντιμπετωπιζει οικονομικα προβλημα. Αυτον τον μηνα εχουν εργαστει 3 μερες.
  Αυτο που θα θελα να ρωτησω ειναι μπορει η επιχειρηση να τους κρατα ομηρους και να δουλευουν οποτε εχει δουλεια; Οι εργαζομενοι μπορουν να καταγγειλουν τον εργοδοτη εφοσον η συμβαση τους προβλεπει να δουλευουν 6 ημερες την εβδομαδα και 8 ωρες την ημερα; Σε περιπτωση προχευσης η εταιρεια απαλασεται τις υποχρεωσεις της να καταβαλει αποζιμιωσεις;
  Ευχαριστω για τον χρονο σας

   apasxolisi said:
   Τρ,Φεβ,2011 στο 2:14 πμ

   επειδή το θέμα είναι συνθετο καλύτερα να συμβουλευτούν μια επιθεώρηση εργασιας πριν κάνουν οτιδήποτε …κανονικά αν έχει πρόβλημα πρέπει να καταθέσει αίτηση είτε για διαθεσιμότητα είτε για διευθέτηση χρόνου εργασίας …
   τωρα για την αποζημίωση αν τον έχει ως εργάτη ημερομίσθιο η αποζημιώση είναι 25 έτη έως 30 έτη 145 ημερομίσθια

  Αγγελικη said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 6:20 μμ

  Αγγελικη :
  Γεια σας. Ο πατερας μου εργαζεται 25 χρονια στον ιδιο εργοδοτη με συμβαση αοριστου χρονου ως εργατης. Εδω και αρκετους μηνες η εταιρια αντιμπετωπιζει οικονομικα προβλημα. Αυτον τον μηνα εχουν εργαστει 3 μερες.
  Αυτο που θα θελα να ρωτησω ειναι μπορει η επιχειρηση να τους κρατα ομηρους και να δουλευουν οποτε εχει δουλεια; Οι εργαζομενοι μπορουν να καταγγειλουν τον εργοδοτη εφοσον η συμβαση τους προβλεπει να δουλευουν 6 ημερες την εβδομαδα και 8 ωρες την ημερα; Σε περιπτωση προχευσης η εταιρεια απαλασεται τις υποχρεωσεις της να καταβαλει αποζιμιωσεις;
  Ευχαριστω για τον χρονο σας

  Επισης να αναφερω πως εργαζεται στον χωρο παραγωγης. Βαση αυτο τι αποζημιωση δικαιουται σε περιπτωση απολυσης;

  bb said:
  Πα,Φεβ,2011 στο 10:43 μμ

  Αν σου κανουν εικονικη απολυση εχεις δικαιωμα να μπεις στο ταμειο ανεργιας ή εχει βγει καινουργιος νομος?με τον οποιο ελεγχουν αν εχει κατατεθει το ποσο της αποζημιωσεις στο λογαρισμο σου

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2011 στο 10:12 πμ

   οχι δεν παιζει ρόλο αν πήρες η όχι αποζημιωση αν έχει γίνει απόλυση μπορεις να καταθέσεις για επίδομα και αν εχεις τις προυποθεσεις μπαινεις ταμείο ανεργίας

  Felizol said:
  Σα,Φεβ,2011 στο 10:38 πμ

  Θα μου γίνει απόλυση σε εταιρεία. Αποζημίωση δεν θα δωθεί την ημέρα της απόλυσης(!). Επιπλέον μου χρωστούνται δύο τελευταίοι μήνες μισθού. Ποιές οι κινήσεις μου? Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Δε,Φεβ,2011 στο 2:19 πμ

   mhn thn ypograPSIS AN SE PLHRWSOUN TOYS MIS8OUS KAI THN APOZHMIVSH KAI KATAGGELIA STHN EPITHEORISI ERGASIAS

  Αγγελοπουλος Βασιλης said:
  Πα,Φεβ,2011 στο 5:13 μμ

  Για σας.Δουλευω σε μια επιχειρηση με επιπλα απο 13-12-2004 εως 18-2-2011 που μου ειπε σημερα οτι θα απολυθω.Η ατομικη συμβαση εργασιας ειναι αοριστου χρονου με ειδικοτητα επιπλοποιος.Η τελευταια αποδειξη αναλυση πληρωμης ειναι 12ος2010.Αποδοχες μικτες 1344’25 κρατησεις 237’99 Πληρωτεο ποσο 1’106’26. Παρακαλω μπορειτε να μου πειτε ποσα χρηματα θα παρω ?? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2011 στο 10:56 μμ

   με 6 έτη συμπλ.έως 8 έτη η αποζημιώση ειναι μισθοί 4 μηνών με το υπολογισμό να γίνεται στο σύνολο του τελευταίου μισθου

  Νικος said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 3:48 μμ

  Εργαζομενοι σε τουριστική επιχείρηση ενημερώνονται ότι απολύονται. Η επιχείρηση σταματάει τις εργασίες της.Ο λογιστής παραδίδει την καταγγελία σύμβασης εργασίας και τις εκκαθαριστικές αποζημιώσεις. Όμως : O εργοδότης α)δεν εμφανίζεται να υπογράψει β) δεν δίδεται αποζημίωση γ) επιπλέον εκκρεμμούν καθυστερημένοι μισθοί. Oι εργαζόμενοι δεν υπογράφουν τίποτε. Κάνουν καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Μπορούν να πάνε στον ΟΑΕΔ για επίδομα ανεργίας ;
  Μπορούν να εργαστούν αλλού ;

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2011 στο 4:03 πμ

   AYTA STHN EPITHEORISI ERGASIAS KAI STON OAED GIA THN AFEREGYOTHTA ERGODOTH MHPWS MPOROYN NA EPIDOTH8OYN APO EKEI

  VIDAP said:
  Κυ,Φεβ,2011 στο 8:01 μμ

  Καλησπέρα,
  εργάζομαι από τις 15/11/2005 στην ίδια επιχείρηση, 5 χρόνια και 3 μήνες( κατάστημα λιανικής) με μισθό 1280 μεικτά. Σκέφτομαι να παραιτηθώ σε ένα μήνα γιατί θα φύγω για επαρχία. Σίγουρα δικαιούμαι επίδομα αδείας ( μισό μισθό) και αποζημίωση αδείας ( 1 μισθό) αφού δεν έχω χρησιμοποιήσει καμία μέρα άδειας μέσα στο 2011. Το θέμα είναι πως έχω υπόλοιπο αδείας από το 2009 και το 2010 συνολικά 32 ημέρες, τις οποίες δεν μπορούσα να πάρω λόγω όγκου δουλειάς, και επειδή δεν μπορούσαν να μου τις πληρώσουν, συμφωνήσαμε να τις μεταφέρουμε στο 2011 και να τις πάρω τότε. Σε περίπτωση παραίτησής μου δικαιούμαι να αποζημιωθώ για αυτές τις 32 ημέρες?? Επίσης έχω 400 ώρες υπερωρίας από το 2007-2008-2009 και 60 ώρες από το 2010. Για τις υπερωρίες του 2010 μου είπε να τις πάρω σε μέρες άδειας αλλά δεν έχω μπορέσει ακόμα λόγω δουλειάς πάλι, για τις 400 ούτε κουβέντα. Μπορώ να διεκδικήσω κάτι από αυτά σε περίπτωση παραίτησης? Να αναφέρω επίσης πως ούτε μία φορά στα 5 χρόνια δεν έχω πάρει απόδειξη μισθοδοσίας, τα ένσημά μου πάντως μπαίνουν κανονικά τουλάχιστον.
  Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Δε,Φεβ,2011 στο 6:18 πμ

   για την αδεια το 2011 σε παραίτηση δεν ξέρω αν την παιρνεις όλη ρωτησε σε επιθεώρηση εργασίας …τωρα για τις υπολοιπες κακως δεν τις έπαιρνες και τώρα μπορει και να τις χάσεις μπλέκοντας σε διαπραγματευσεις αν θα σου της δωσει η θα σου της πληρώσει κλπ τι να σου πω είναι θέμα διαπραγμάτευσης δεν βλέπω κατι αλλο

   apasxolisi said:
   Τρ,Φεβ,2011 στο 4:28 πμ

   ΕΧΩ απαντήσει νομίζω η άδεια πρεπει δίνεται μέσα στο χρόνο που την δικαιούσαι αλλα αν με υπαιτιότητα του εργοδότη δεν δώθηκε μπορεις να την διεκδικήσεις να την πληρωθείς να τις κανεις χρήση …Τώρα για το 2011 ρώτησε σε επιθεώρηση εργασίας επειδή ειναι παραίτηση να σου που τι επίδομα και αδεια δικαιούσαι

  Τριανταφυλλου said:
  Τε,Μαρ,2011 στο 12:54 μμ

  Εργαζομαι ανελλιπώς από 1.10.1985 σε ιδιωτική επιχείρηση. Τι αποζημίωση δικαιούμαι αν ο μισθός μου είναι 1.350 ευρώ μικτά; τι συμβαίνει αν ο εργοδότης πεθάνει. Η υποχρέωσή μου για αποζημίωση μεταβιβάζεται και αυτή στους κληρονόμους;

   apasxolisi said:
   Τε,Μαρ,2011 στο 7:54 μμ

   Η αποζημίωση είναι με 26 έτη συμπληρωμένα μισθοι 22 μηνών και με έγγραφη ειδοποίηση 4 μήνες μισθοι 11 μηνών
   τωρα σε περίπτωση θανάτου δεν ξέρω τι γινεται νομίζω οτι παύει αυτόματα η σύμβαση εκτός και έχει νομική μορφή η επιχείρηση …η αποζημιώση δίνεται κανονικά προφανώς απο τους κληρονόμους αλλά σε αυτή την περίπτωση ρώτηση δικηγόρο ή την επιθεώρηση εργασίας

  demand said:
  Σα,Μαρ,2011 στο 11:27 πμ

  Καλησπέρα εργάζομαι σε μια εταιρία από το 2004 με σύμβαση αορίστου όπως μας είπαν.Τον τελευταίο χρόνο μας έχουν απλήρωτους.Δεν μας έχουν δώσει ούτε δώρο αδείας ούτε δώρο Χριστουγέννων.Συγκεκριμένα από τον Απρίλιο έχω πάρει μόνο περίπου ένα μισθό σαν προκαταβολές έναντι μισθού,Μας κάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα και με λίγα λόγια μας είπαν όποιος θέλει να κάτσει άλλα χωρίς λεφτά και με περικοπή όλων επιδομάτων πλην γάμου και τέκνων.Επειδή σκέφτομαι να φύγω , Πως μπορώ να κατοχυρώσω τα χρήματα που μου χρωστάνε? Με καταγγελία στην επιθεώρηση?Με δικηγόρο?Επίσης τι αποζημίωση μου οφείλουν 4 μήνες?Ένα τελευταίο ερώτημα σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας τι γίνεται ?χάνονται τα δεδουλευμένα?Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Κυ,Μαρ,2011 στο 11:57 πμ

   Πρώτο για τα δεδοδουλεύμενα δεν τα χάνεις μπορει να τα διεκδικήσεις με αγωγη Βεβαια μια καταγγελία και εκθεση απο την επιθεώρηση εργασίας ισχυροποιεί την διεκδικισή σου ….Σε περίπτωση αποχώρησης δεν παίρνεις αποζημίωση …. Επίσης στην πτώχευση δεν χάνονται θεωρητικά αλλά ειναι μακρόχρονη και θέλει νομικές παρεμβάσεις οπότε πρεπει να μαζευτείται πολλοί για να μπλοκάρεται μετά την πτώχευση …με δικηγόρο διαδικασίες και περιουσιακά στοιχεια των εργοδοτών

  ΝΙΚΟΛΕΤΑ said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 3:57 μμ

  ΝΙΚΟΛΕΤΑ :ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΝΙΑ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ 500ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΟΥΛΕΥΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΚΤΑΩΡΟ ΚΙΑ ΜΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΡΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΑ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ

   apasxolisi said:
   Πα,Μαρ,2011 στο 7:49 πμ

   καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και στο ΙΚΑ και άμεσα να σταματησουν αυτές οι απάτες

  Stelios said:
  Πα,Μαρ,2011 στο 9:44 πμ

  Καλημέρα,
  με απολύουν στο τέλος Μαρτίου. Έχω προσληφθεί 13/3/2007 και παίρνω μικτά 2400 ενώ τα καθαρά μου είναι 1700. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανονική άδεια για φέτος. Μπορεί κάποιος να μου πει τί ποσό δικαιούμαι ως αποζημίωση?

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2011 στο 2:01 πμ

   H απόλυση ειναι με προειδοποιηση η χωρίς προειδοποίηση (δηλαδή να εχει δωθεί εγγραφα σε σας )?

    Stelios said:
    Πε,Μαρ,2011 στο 12:34 μμ

    χωρίς προειδοποίηση. Εκτός από τους 3 μικτούς μισθούς, τι επιδόματα δικαιούμαι και σε τι ποσοστό?
    Ευχαριστώ

  Νασια said:
  Πα,Μαρ,2011 στο 1:12 μμ

  Καλησπέρα,

  Προσλήφθηκα 01/02/2009 και απολύθηκα 31/01/2011 με μισθό 980 μικτά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανονική άδεια για φέτος, επίσης έχω υπόλοιπο 10-12 ημέρες άδειας από το 2010.
  Γνωρίζω ότι κατά την απόλυση σου δίνει σίγουρα δυο μισθούς + 1/6 του μισθού.
  Για τα άλλα όμως δεν γνωρίζω πως υπολογίζονται (επίδομα αδείας, αποζημίωση αδείας, δώρο Πάσχα κτλ.) μπορείτε να με βοηθήσετε στο τι δικαιούμαι και τι κάνω στην περίπτωση που ο εργοδότης μου δώσει λιγότερα;

  Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2011 στο 2:52 πμ

   Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η σχέση εργασίας (παραίτηση, απόλυση κλπ) ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας, εφόσον δεν πρόλαβε να πάρει την άδεια του έτους. Σαν αποζημίωση αδείας λογίζεται το ποσό του μισθού που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά την άδειά του εάν συνεχίζονταν η σχέση εργασίας.
   επισης δικαιουσαι αναλογία δώρου πάσχα

  ΕΛΕΝΗ said:
  Σα,Μαρ,2011 στο 1:58 πμ

  ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΚΥΡΙΟΙ,
  ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΤΙΣ 1/4/2009 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΑΛΙ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΑΡΑ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ 14 ΕΤΩΝ ΤΙ ΜΙΣΘΟ -ΜΕΙΚΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ?

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 854 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ 300 ΕΥΡΩ «ΜΑΥΡΑ» ΤΩΡΑ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΚΟΨΕΙ?
  ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΩ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2011 στο 3:16 πμ

   αν τα δίνει μαυρα μεχρι τώρα δεν μπορεί να κάνεις κάτι αφού θα θεωρηθει οτι το ανεχώσουν αλλά μπορείς να δεις αν υπάρχει διαφορά σσε και μισθού που παίρνεις
   στο λινκ θα βρείς την συλλογική σύμβαση που σε καλύπτει

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=168

  Γεωργιος Κρητικος said:
  Σα,Μαρ,2011 στο 6:15 μμ

  Η κοπελα μου απολυθηκε πριν 5 μηνες περιπου, εργαζοταν με κανονικη συμβαση εδω και 6 χρονια και δεν της εδωσαν αποζημειωση και τους εκβιαζουν οτι δεν θα τους δωσουν, τι μπορει να κανει?

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Κυ,Μαρ,2011 στο 7:44 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ, 12 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΣΑΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ; ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΑ 1440 €. ΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ Π.Χ. ΤΡΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΔΙΩΞΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ; ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΕΧΩ ΤΥΧΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ; Η ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ; ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ;

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2011 στο 4:55 πμ

   ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ δεν νομίζω οτι πρεπει να υπογράψετε γιατι στην ουσία παραιτηστε απο τα δικαιώματα της αποζημίωσης και λοιπα η απορρόφηση απο τον νέο εργοδότη ειναι άλλο …και θα αφορά το διάστημα μετά καλυτερα συμβουλευτειτε την επιθεωρηση εργασιας

  dimitris said:
  Τρ,Μαρ,2011 στο 12:32 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!!!ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΕΙΜΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΕΝΩ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΗΓΑΙΝΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΕ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΚΟΜΗ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΜΠΨ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ?ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ ΑΝ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ???ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΕΜΑΙΛ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2011 στο 3:34 πμ

   Να πας όπωσδήποτε στην επιθεώρηση εργασιας και θα σου πουν τι να κάνεις και δεν προκειται να χάσεις τα λεφτα σου

  Σ.Μ. said:
  Τρ,Μαρ,2011 στο 8:35 μμ

  ΕΙΜΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 3-5-2004. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ-40 ΩΡΕΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ.
  ΑΠΟ 15/10/2010 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ 20%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΝ 31/03/2011.
  ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ή ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ?

   apasxolisi said:
   Τε,Μαρ,2011 στο 5:10 πμ

   με τον τελευταίο μισθο λέει ο νομος τώρα ρώτησε και σε επιθεώρηση να δεις τι θα σου πουν

  Γιωργος said:
  Τρ,Μαρ,2011 στο 9:18 μμ

  καλησπερα.
  Θα ηθελα να μαθω αν στο χρονο εργασιας για τον υπολογισμο της αποζημιωσης προσμετρούνται οι μερες αδειας ανευ αποδοχων.
  δηλαδη καποιος που εργαζεται στον ιδιο εργοδοτη τους τελευταιους 13 μηνες αλλα τους 3 ηταν σε αδεια ανευ αποδοχων δικαιουται 1 μισθο ως αποζημιωση ή δυο?

  Ευχαριστω πολυ!!

   apasxolisi said:
   Τε,Μαρ,2011 στο 5:12 πμ

   ο χρόνος έναρξης και λήξης της συμβασης εργασίας …η άδεια δεν αναστέλει την συμβαση εργασίας άρα 13 μηνες προυπηρεσία

    Γιωργος said:
    Τε,Μαρ,2011 στο 4:43 μμ

    ευχαριστω πολυ!!!!

  Vassilis said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 11:20 πμ

  Έχω μία ερώτηση,

  Εάν δικαιούσαι 2 μισθούς αποζημίωση, έχεις ολόκληρη την άδεια, ΕΑ και 1 Μισθό απλήρωτο.

  Στην ημέρα απόλυσης τι σου πληρώνει; Εννοώ μπορεί να σου καθυστερήσει κάποια από τις παραπάνω αποδοχές;

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2011 στο 11:56 μμ

   κανονικά με την απόλυση πρέπει να γίνεται η πληρωμη της αποζημιώσης των δεδουλευμένων και κλπ αν δεν το κάνει δεν υπογράφεις την απόλυση η την υπογράφεις με επιφύλαξη και πας στην επιθεώρηση εργασίας

  Ανώνυμος said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 2:27 μμ

  kalispera doyleyw se ena foyrno 4 xronia kai teserhs mhnes kai 8eloyn na apolisoyn kai o mloghsths moy eipai oti h apozimeiosi mou einao 500eyro h na me apolish kai na me bali tetraoro 8a ei8ela na mou peite ti dhkeoume ? gia na me bali tetraoro preph na me apolish kai na me apozimeiosh kai meta na me balh tetraoro? dikeoyme dwro pasxa adeia ????

   apasxolisi said:
   Πα,Μαρ,2011 στο 12:06 πμ

   Κοιταξε να δείς … μπορεί να μην σε απολύσει και να σου αλλάξει την σύμβαση σε τετράωρη και εφόσον το δεχθείς …μπορει να γίνει αυτό ….αλλά χάνεις σε περίπτωση απόλυσης γιατι θα αποζημιωθείς με το μισθο η το ημερομίσθιο του τετράωρου.
   Τώρα για την αποζημ’ιωση αν σε έχει ημερμίσθιο η αποζημιώση με βάση τα χρόνια προυπηρεσίας που γράφεις είναι αππό 2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια Επίσης πρεπει να σου δώσει την αναλογία δώρου πασχα με την απόλυση αν γίνει πριν το πάσχα και αν σε προσλάβει πάλι με τετράωρο να σου την αναλογία δώρου του πασχα για την νέα σύμβαση με τον μισθο του τετράωρου

  Stelios said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 12:41 μμ

  Stelios :χωρίς προειδοποίηση. Εκτός από τους 3 μικτούς μισθούς, τι επιδόματα δικαιούμαι και σε τι ποσοστό?Ευχαριστώ

  απ’ότι διαβάζω αμέσως παρακάτω κρατούνται και οι εισφορές στο ταμείο και η εφορία στην αποζημίωση αδείας?

  giwrgos said:
  Πα,Απρ,2011 στο 12:23 πμ

  Καλησπέρα.. Έχω γεννηθεί στις 15/04/1957. Πριν από μια μέρα με απέλυσαν από τη δουλεία χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς λόγο. Σε 13 μέρες μπαίνω στα 55. Θα ήθελα να μου πείτε σας παρακαλώ αν θεωρείται νόμιμη η απόλυσή μου σε αυτήν την ηλικία και μάλιστα χωρίς λόγο ή αν πρέπει να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου ως εργαζόμενος. Έχω οικογένεια και 2 παιδιά. Να υπογράψω αύριο τα χαρτιά απόλυσής μου ή να το κυνηγήσω τα δικαιώματά μου?Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως εργαζόμενος σε αυτήν την ηλικία? Θα ήθελα να προσθέσω ότι εργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Τα πρώτα 5 χωρίς ένσημα(ανασφάλιστος) και τα τελευταία 5 ασφαλσισμένος. Σας ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Σα,Απρ,2011 στο 12:20 πμ

   πρώτα δεν τίθεται θέμα ηλικίας στις απολύσεις… Τώρα εκεί που βλέπω θέμα είναι οτι σε είχαν πέντε χρόνια χωρίς ασφάλεια …αυτό μπορει να το καταγγείλεις στο ΙΚΑ να ελεγχθεί η επιχείρηση και επίσης στην επιθεωρηση εργασίας γιατί είναι παράνομη απασχοληση ( και χάνεις και από την αποζημιώση ) και επιπλέον να κινηθείς νομικά ίσως με κάποια αγωγή αλλά κάνε πρώτα τις δύο κινήσεις στο ΙΚΑ και στην επιθεώρηση εργασίας …Επίσης να δεις αν μέσω ΟΑΕΔ να πάρεις μπόνους σε ενσημα με τις νέες νομοθετικές ρυμίσεις για πλασματικούς χρόνους ασφάλισης ώστε να θεμελιώσεις πιο γρήγορα δικαίωμα συνταξοδότησης

  ΣΑΚΙΣ said:
  Σα,Απρ,2011 στο 5:43 μμ

  oi epiplikseis pou moirazoune ta polikatasthmata mporei na se dioksoun xoris apozimiosi

   apasxolisi said:
   Δε,Απρ,2011 στο 12:48 πμ

   οχι βεβαια πρεπει να υπάρχει σοβαρός λόγος …αλλά δείτε την περιπτωση μου με απέλυσε η ΓΣΕΕ με βάση νομο του 1920 οταν ο κανονισμος προβλέπει άλλιως και ηρθαν στο δικαστηριο και υποστήριζαν πραγματα που θα τα δημοσιεύσω να ανατριχιασετε ….τελικά για την υπόθεση που με απέλευσε δικαιώθηκαν δικαστικά….θα περιμενω τώρα το εφετείο και βάλε και ξέρετε πως βγαίνουν οι αποφάσεις υπερ της εργοδοσίας …στα 18 χρονια που ημουν στην ΓΣΕΕ είχα καταγγείλει με ανκοινώσεις δεκάδες αποφάσεις που να ήξερα ποσο στημένο είναι το παιχνίδι … ΔΙαπλοκή διαφθορά παντου

  ΣΑΚΙΣ said:
  Σα,Απρ,2011 στο 8:07 μμ

  parakalo opote mporeite apantiste mou

   apasxolisi said:
   Δε,Απρ,2011 στο 12:56 πμ

   πρεπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος να γίνει απόλυση χωρίς αποζημίωση …και οχι απλές επιπλήξεις κλπ …αυτά είναι γελοιότητες και αν υπάρχουν σωστές επιθεωρήσεις εργασίας και δεν κοροδεύουν τον κόσμο …αυτά δεν γινονται στην Ευρώπη η επιθεωρήσεις εργασίας είναι αυστηρές ..και αποτεελεσματικές

  maria said:
  Πε,Απρ,2011 στο 5:41 μμ

  epiasa doyleia stis 12/01/2010.me apolysan stis 6/4/11.posh apozhmiwsh dikaioymai?

   apasxolisi said:
   Πα,Απρ,2011 στο 11:59 πμ

   άνω του 1 έτους & έως 4 έτη αποζημιωση μισθοι 2 μηνών συν άδεια και επιδομα αδείας αφού εχεις μπει στο δευτρο χρόνο

  geta said:
  Δε,Απρ,2011 στο 11:01 πμ

  hello,
  i am working on a greek company and on friday i was announced by my boss that i will end my work in this company on 31 may -i will be fired;

  I would like to know if it is the case-i did not received document -somethign written -i was informed verbal- can happen that i receive half of the apozhmiosh? how must i be informed -legally -so i can receive full amount of my compesatory salaries?please let me know -thank you very much in advance.

   apasxolisi said:
   Τρ,Απρ,2011 στο 1:15 πμ

   If a verbal warning should compensate you for your work normally as if there was an oral briefing. The law says that half the redundancy is only after a written warning. Also have with your wages and compensation to give you all the license in 2011 and the corresponding holiday If you are a foreign country and you have a problem to them to go to the embassy of your country to ask the Labour Inspectorate to inform you about it in Greece is not correctly apply laws and unions covering abuses by employers and are worse than their employers and the state also covers the abuses of employers

  Costas said:
  Πα,Απρ,2011 στο 11:34 πμ

  Καλησπέρα,
  Εργάζομαι από τις 11/5/2009 με 430€ μικτές αποδοχές στον ίδιο εργοδότη. Αν απολυθώ 30/4/2011 πόση αποζημίωση αδείας δικαιούμαι καθώς δεν έχω πάρει καμία μέρα από την άδεια μου?

   apasxolisi said:
   Σα,Απρ,2011 στο 10:30 πμ

   άνω του 1 έτους & έως 4 έτη η αποζημιωση είναι μισθοί 2 μηνών οσο για την άδεια ειναι υποχρεωμενος να σου την δώσει όλη και αντίσοιχο επίδομα αδείας

  stella said:
  Τε,Μάι,2011 στο 3:25 μμ

  paretithika stis 30 martiou kai mexri simera den exw parei ta xrimata moy.mou plirwse mono to dwro pasxa kai ton mistho toy martiou.moy xrwstaei akoma adeia persini kai fetini kai epidoma adeias.tin adeia tin fetini tin dikaioymai olokliri?diladi 25 imeres?poso perithwrio exei san ergodotis na moy plirwsei ayta pou mou xrwstaei?parakalw na me boithisete amesa tha perimenw apantisi

   apasxolisi said:
   Τε,Μάι,2011 στο 9:58 μμ

   δεν υπαρχουν περιθώρια με την κλασική ενιαια βάση κάποιου νόμου και αυτές ειναι νομιμες αμοιβές και άμεσα πρέπει να πληρωθούν τωρα αυτο που μπορείν να κάνεις να τον πιέζεις η κάντου και μια καταγγελία μπας και τα δόσει

  ΜΑΡΙΝΑ said:
  Τε,Μάι,2011 στο 8:19 μμ

  ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2009.ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2010 ΓΕΝΝΗΣΑ,ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 27 ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2010.ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΗ ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΑΝ ΜΕ ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΥΣ.ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΟΑΕΔ ΕΙΧΑΝ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ??????

   apasxolisi said:
   Τε,Μάι,2011 στο 9:56 μμ

   δεν μπορω δυστυχώς αφού δεν μπορουν ουτε ο ΟΑΕΔ και η Επιθεώρηση …γιατί οι δικές μου γνωσεις ειναι γενικές και χρηστικές

  ΜΑΡΙΝΑ said:
  Τε,Μάι,2011 στο 8:21 μμ

  ΣΟΡΥ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΤΟΥ 2011

  stella said:
  Τε,Μάι,2011 στο 10:07 μμ

  POY PARETITHIKA STIS 30 MARTIOY FETOS DIKAIOYMAI OLOKLIRI TIN ADEIA?DILADI 25 MERES?

   apasxolisi said:
   Τε,Μάι,2011 στο 10:25 μμ

   και την άδεια και το επίδομα αδείας

  mixalis said:
  Τε,Μάι,2011 στο 11:47 πμ

  Είμαι εργαζόμενος σε 10 χρονια σε μεγάλη εταιρία η οποία βρίσκετε σε συνδιαλαγή για το αρθρο 99.Είμαστε πίσω σε μισθοδοσία γύρω στους 7 μήνες.Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο άρθρο 99 και πτώχευσης της εταιρίας ποια ειναι η διαδικασία που πρεπει να ακολουθήσουμε.Μήπως υπάρχει όριο μηνών που πρεπει να μας χρωστάνε προκειμένου η εταιρία να οδηγηθεί προς πτώχευση?
  Ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Πα,Μάι,2011 στο 10:07 μμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΈΙΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

  ΔΝΤ said:
  Τε,Μάι,2011 στο 11:10 πμ

  Δουλεύω στην ιδια δουλειά 15 χρόνια ως μισθωτός.
  Πρόκειται να κλείσει τα γραφεία και η Εδρα απο Αθήνα θα μεταφερθεί Βόλο.
  Απο την στιγμή που δέν δύναμαι να μετακομίσω τι δικαιώματα εργασιακά εχω ώστε να αποζημειωθώ πλήρως αφου ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΩ την αλλαγή έδρας της εταιρείας μου.

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2011 στο 12:50 πμ

   αυτο που καταλαβαίνω ειναι οτι πρεπει να σε αποζημιώσει και να σε απολύσει αφού διακόπτει την δραστηριότητα στην Αθήνα …αλλά για πιο σίγουρα ρώτησε επιθέωρηση εργασίας

  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ said:
  Πε,Μάι,2011 στο 10:46 μμ

  Καλησπέρα,εργάζομαι στον ίδιο εργοδότη για 13 συμπληρωμένα χρόνια,είμαι σε άδεια και την Δευτέρα μου είπαν ότι απολύομαι με απόφαση Δ.Σ. Το θέμα είναι ότι όντως χρήματα δεν υπάρχουν και μου πρότειναν διακανονισμό όλου του ποσού μαζί με τα επιδόματα σε 12 δόσεις.Ρώτησα στην επιθεώρηση και μου είπαν ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να γίνουν στο εξάμηνο διαφορετικά μπλέκω….Όμως επειδή θέλω να τους βοήθησω δεν ξέρω τι γίνεται στην περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού με τον πρόεδρο του Δ.Σ ως νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της συμφωνίας,<> και τον ίδιο ,και τι γίνεται αν κλείσει η επιχείρηση,ευχαριστώ….

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2011 στο 1:08 πμ

   οτι σου ειπε η επιθώρηση εργασίας …διαφορετικά μπορείς να χάσεις λεφτά και να τρέχεις σε αστικά δικαστήρια με τα ιδιωτικά συμφωνητικά

  NΙΝΑ said:
  Δε,Μάι,2011 στο 11:11 μμ

  Καλησπερα!Εργαστηκα σε γραφειο για 18 μηνες με ενσημα, 5νθημερη εργασια 4ωρο κ 8α γινει απολυση.θα ηθελα να γνωριζω τι δικαιουμαι σαν αποζημιωση και αν δικαιουμαι να μπω στον ΟΑΕΔ. Επισης τι απολαβες θα εχω απο εκει κ για ποσο.Ευχαριστω εκ των προτερων.

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2011 στο 6:12 πμ

   δικαιουσαι για αποζημιωση μισθους 2 μηνών καθως ολη την άδεια του 2011 και το επιδομα αδείας
   για την ανεργία οι προυποθεσεις ειναι
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ said:
  Τρ,Μάι,2011 στο 3:32 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 9/2009 ΕΩΣ 5/2010 (ΟΠΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΕΛΗΦΘΗΚΑ 11/2009 ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 5 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΩ ΔΟΥΛΕΥΑ 22 ΩΡΕΣ)ΚΑΙ ΑΠΟ 9/2010 ΕΩΣ 10/2010 (ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΗΚΩΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ). ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Κ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Κ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2011 στο 1:57 πμ

   δεν χανεις να το προσπαθήσεις και κυρίως αν εχεις πχ το προγραμμα των ωρων που δουλευες

  fionapap said:
  Σα,Ιουν,2011 στο 1:08 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕ Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΠΩΣ ΛΟΓΟ ΕΛΕΙΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΗΣΗ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΟΝΤΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΡΙΝ 1.5 ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΕΡΙΜΕΝΩΝΤΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.

  Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΞΕΚΙΝΙΣΕ ΜΕ ΤΟ «ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ», ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΜΠΩΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑΙ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΑΝ ΑΝΕΒΕΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ. ΕΙΜΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΤΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΦΕΡΕΙ ΓΥΡΟ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ. ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ, ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΗΩΣΕΟΝ). ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΡΑΠΤΟΣ ΟΜΟΣ. ΕΑΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΣ ΠΕΙΟ ΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΘΑ ΕΙΣΧΕΙ Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ Η ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗΜΕΝΟΣ.

  ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥ.

  Alexandra Skoufaki said:
  Τρ,Ιουν,2011 στο 8:33 μμ

  Εργαζομαι σε πρακτορειο ΟΠΑΠ για 5 χρονια και 8 μηνες!Τελος του μηνος θα με απολυσουν!Τι δικαιουμαι?Δεν εχω παρει την αδεια μου μεσα στο χρονο!εκτος απο την αποζημιωση δικαιουμαι και επιδομα αδειας?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2011 στο 9:16 μμ

   ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΌΛΟΚΛΗΡΟ

  vertigo7 said:
  Τε,Ιουν,2011 στο 12:09 πμ

  Λόγω κάποιων καταστάσεων (μη καταβολή μισθών έγκαιρα) στον εργασιακό μου τομέα σκέφτομαι να ζητήσω «εικονική» απόλυση. Μπορώ να διεκδικήσω μετά κάπως την αποζημίωση μου? Επίσης, αν από το κατάστημα Ζωγράφου με πάνε Χαλάνδρι ή Μενίδι θεωρείται αλλαγή έδρας? Θα πρέπει να υπογράψω νέα σύμβαση ή να με απολύσουν?

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2011 στο 8:12 μμ

   η αποζημιώση δίνεται με την απόλυση αν δεν την πάρεις …μετά αντε να αποδείξεις οτι σου τα χρωστα … οποτε παιδιά μην παίζεται με εικονικές κλπ κόλπα μετά τα χάνετε …αν θελετε να φύγετε και πάρετε απολυση για ταμείο ανεργίας …διαφορετικά μην ελπίζεται οτι θα διεκδικίσεται ξανά …αυτά που αφήσατε να χασετε …το δεύτερο δεν το ξέρω ρωτησε σε επιθεωρηση εργασίας

  Πέτρος Αναγνώστου said:
  Σα,Ιουν,2011 στο 1:25 πμ

  Καλησπέρα.
  Δουλεύω σε καφετέρια ακριβώς ένα χρόνο και σήμερα απολύθηκα επειδί ζητούσα να πληρωθώ(έχω 1 μήνα απλήρωτος).
  Άν και δούλευα καθημερινά έπαιρνα περίπου 15-18 ένσημα το μήνα. Οπότε δε ξέρω τί δικαιούμαι και πώς…
  Μήπως ξέρετε τι δικαιούμε?

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2011 στο 2:56 μμ

   δεν το ξέρω για τα ενσημα γιατι βγαινουν με βαση τα ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΕΔΙΝΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  constantine said:
  Τε,Ιουν,2011 στο 11:08 πμ

  Εργαζομουνα σε μια επιχειρηση κατασκευης υποδηματων απο το 1996.Η επιχειρηση μεταβιβασθηκε απο τον πατερα στο υιο και εργασθηκα οπως και παλαιοτερα απο τον Ιανουαριο εως και την 20 ιουνιου.Τωρα στην απολυση δεν μου κατεβαλε ποσο αποζημιωσης.Δηλαδη στη νεα νομοθεσια και εγω ειμαι νεος εργαζομενος?αφου δουλευω σε αυτους απο το 1996 και απλως εγινε αλλαγη ονοματος στην επιχειρηση.Σημειωτεων οτι δεν ενημερωθηκα ποτε για την αλλαγη επωνυμιας της επιχειρησης…σας ευχαριστω για το χρονο σας..

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 6:44 μμ

   να πας σε επιθεωρηση εργασιας και αν δεν βρεις άκρη σε δικηγόρο

  Fragiskos said:
  Πε,Ιουν,2011 στο 1:33 μμ

  apasxolisi :
  Απο 6 έτη συμπλ. έως 8 έτη αποζημίωση μισθούς 4 μηνών

  νομίζω ότι το αν είσαι μισθωτός ή ημερομίσθιος δεν εξαρτάται από το πως πληρώνεσαι αλλά από την φύση της δουλειάς που κάνεις και τι λέει η σύμβαση εργασίας που ανήκεις ανεξάρτητα αν πληρώνεσαι με μισθό ή ημερομίσθιο..

  Nikos said:
  Πε,Ιουν,2011 στο 10:04 μμ

  Καλησπέρα!

  Δουλεύω σε ιδιωτική επιχείρηση εδώ και 2 χρόνια με σύμβαση αορίστου χρόνου. Προσφάτως συνάδελφοι εξαναγκάζονται να πάρουν άδεια ανευ αποδοχών για όλο το καλοκαίρι, μέχρι και Σεπτέμβριο. Σύντομα νομίζω θα το κάνουν και σε μένα. Είναι αυτό νόμιμο; Αν αρνηθώ, αυτό σημαίνει καταγγελία της σύμβασης; Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 7:42 μμ

   μπορει με κοινή συμφωνία να δεχθείς άδεια ανευ αποδοχών …αλλα αν δεν το δεχθείς μπορει για άσχετο λόγο να σε απολύσει πχ μειωση προσωπικού …σε καθε περιπτωση αν δεν έχει δουλειά μπορει να σας βγάλει και σε διαθεσιμότητα

  Κωνσταντίνος said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 2:45 μμ

  καλησπέρα.Γνωρίζετε αν έχει επεκταθεί ητο διάστημα για απόλυση γυναίκας που γυρνάει από εγκυμοσύνη και έχει πάρει το εξάμηνο του ΟΑΕΔ από 15 μήνες σε 18 ? Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουλ,2011 στο 10:09 μμ

   δεν το ξέρω …αλλά μάλλον δεν εχει ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο είναι προς ψήφιση

  Κωνσταντίνος said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 2:48 μμ

  καλησπέρα.Ξέρετε αν έχει επακταθεί το διάστημα δικαιώματος απόλυσης γυναίκας από εγκυμοσύνη που έχει κάνει χρήση του εξαμήνου του ΟΑΕΔ από 15 μήνες σε 18 ? Ευχαριστώ

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 4:27 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ 21/12/2009 ΕΩΣ 31/05/2011 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ(ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΩ ΑΠΟΛΗΘΕΙ)
  ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ?

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 2:10 πμ

   αποζημίωση μισθοί 2 μηνών συν όλη η άδεια του 2011 και το επίδομα αδείας…Η αποζημιώση καταβάλεται με την απόλυση διαφορετικά η απόλυση είνιαι άκυρη

  funk off said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 5:14 μμ

  Καλησπερα.Εργαζομαι απο 22/10/08 ωs εργατοτεχνιτηs. Tουs τελευταιουs 11 μηνεs ομωs, βρισκομουν σε ασθενεια και πληρωνομουν κανονικα απο το ΙΚΑ. Σημερα μετα απο δευτεροβαθμια επιτροπη με αναγκαζουν να γυρισω στην δουλεια μου ενω η ασθενεια μου ειναι υπο διερευνηση, και δεν υπαρχει τελικο πορισμα. Απο την δουλεια μου δεν εχουν δειξει καμια διαθεση για απολυση η για αλλαγη ποστου, κι εγω για παθολογικουs και ψυχολογικουs λογουs δεν μπορω να συνεχισω.Εχετε να μου προτεινετε κατι γι αυτο? Εαν παραιτηθω, δικαιουμαι την αδεια του 11(εχω 24 ημερεs)?

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 2:11 πμ

   καλύτερα να ρωτήσεις σε επιθεώρηση εργασίας για το θέμα της παραίτησης σχετικά με την άδεια

  κανελλοπουλου ελενη said:
  Τρ,Ιουλ,2011 στο 1:29 μμ

  εργαζομαι ως πωλητρια στον ιδιο εργοδοτη απο την 1/12/2000. στην αρχη ειχα κανονικη συμβαση που στην πορεια αλλαξε και εγινα ωρομισθια.παιρνω μισθο γυρω στα 700 ευρω.τωρα μου ανακοινωσε οτι προκειται να με απολυσει τι αποζημιωση δικαιουμαι?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουλ,2011 στο 7:28 μμ

   άνω του 1 έτους & έως 4 έτη προυπηρεσία αποζημιωση μισθους 2 μηνών

  Σάκης said:
  Τε,Ιουλ,2011 στο 10:27 πμ

  Γεια σας, έχω συμπληρώσει τα χρόνια που απαιτούνται και βγαίνω στην σύνταξη. Ο εργοδότης μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει να μου καταβάλει το ποσό αποζημίωσης από την παύση εργασίας που μου αναλογεί για τα χρόνια εργασίας μου στην επιχείρηση του. Το ποσό είναι περίπου 4.800Ε. Μου ζήτησε να κάνουμε ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται το ποσό που μου οφείλει και την διάρκεια αποπληρωμής αυτού σε έξι ισόποσες δόσεις. Η επιθεώρηση μου είπε ότι από την στιγμή που δεν έχει να μου δώσει χρήματα καλό είναι να κάνω του ιδιωτικό συμφωνητικό για να κατοχυρωθώ. Τι με συμβουλεύεται; Έχετε κάποιο υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικό να μου στείλετε για τέτοιες περιπτώσεις; Έψαξα στο διαδίκτυο αλλά δεν μπόρεσα να βρώ κάτι που να μου κάνει. Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2011 στο 9:14 μμ

   Να το δεις με καποιο δικηγόρο το συμφωνητκό …

  TERIS said:
  Τε,Ιουλ,2011 στο 1:05 μμ

  ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΧΡΟΝΙΑ! ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ Η ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2011 στο 9:23 μμ

   με συμφωνητικό καλύπτεσε γιατι μπορείς να στραφείς νομικά και επι του συμφωνητικού αντι να τρέχεις σε εργατικά δικαστήρια αλλά δες το και με κάποιο δικηγόρο ως προς το τρόπο διατύπωσης

  akis said:
  Κυ,Ιουλ,2011 στο 7:50 μμ

  παιδια καλησπερα,θα ηθελα την βοηθεια σας σχετικα με ενα προβλημα που αντιμετωπιζω.στις 9/5/2011 εγινε η καταγγελια συμβασης μου ,βγηκε κανονικα η αποζημιωση κτλπ.η συμφωνια με τον εργοδοτη μου (την καλη την πιστη μιας και δουλευα 12 χρονια ηταν να μου καταβαλει εναν μισθο καθε μηνα με 300 ευρω εβδομαδιεως,αρχικα εκανε 2 καταβολες μια στις 19 και μια στις 30 /5 και εκτοτε δεν εβαζε πλεον λεφτα στην τραπεζα.τον καλουσα στο γραφειο και αρχισε τα γνωστα (τον γνωριζω 12 χρονια αλλωστε)δεν εχω λεφτα,πειναω κτλπ,κτλπ.ετσι αναγκαστικα και του εκανα καταγγελια στις 4/7/11 και στις 7/7/11 στην επιθεωρηση (πηγαμε μαζι και στο αμαξι μου ειπε πως θα μου κανει γραμματια μηνιεως (2η φορα την καλη την πιστη εγω το αποδεχθηκα) με αποτελεσμα να δηλωσουμε σημβιμβαζμο στην επιθεωρηση.ελα ομως που τελικα παλι τιποτα δεν εγινε,εβαλε παλι 2 φορες χρηματα (600 ευρω δηλαδη) και οταν τον πηρα τηλ αρχισε παλι τα ιδια τα παλια,δεν εχω λεφτα,πειναω κτλπ κτλπ.πειτε μου πλεον τι μπορω να κανω,αρχικα σκεφτομαι αν μπορω να κανω ξανα δευτερη καταγγελια στην επιθεωρηση.τι αλλο προτεινετε να κανω γιατι τα ηρεμιστικα μου δεν με πιανουν πλεον με αυτην την κατασταση.

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιουλ,2011 στο 9:40 μμ

   να του κάνεις νέα καταγγελία δεν βγάζεις ακρη η δώστα σε κάποιο δικηγόρο .. γιατί και αγωγή μπορεις να του κάνεις για αυτα κλπ

  vassills said:
  Δε,Αυγ,2011 στο 3:44 μμ

  Γεια σας.Δουλευω σε αγροτικο συνεταιρισμο απο το 2001…αυτο που ηθελα να ρωτησω ειναι,τι αποζημιωση δικαιουμαι σε περιπτωση απολυσης.Kαι αν υπαρχι καποιος τροπος να προστατευθουμεαπο τον ψυχολογικο πολεμο που μας κανουν στον χωρο εργασιας μας…

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2011 στο 5:29 μμ

   με 10 έτη συμπληρωμένα η αποζημιωση εινα μισθοι 6 μηνών…τωρα για τον ψυλογικό πόλεμο αν είναι εντονος και συχνός πήγαινε και κάνε καταγγελία στην επιθεωρηση εργασιος

  Stavros said:
  Τε,Αυγ,2011 στο 1:01 μμ

  Καλησπερα σας σημερα απροειδοποιητα με απελυσαν απο μεγαλη αλυσιδα,εργαζομουν για 1 χρονο και 1 μηνα με συμβαση αοριστου χρονου η αποζημιωση ηταν 1 μισθος,νομικα χωρις προειδοποιηση δικαιουμε καποια αποζημιωση η κατι αλλο μετεπειτα?

  eleftheria said:
  Πε,Αυγ,2011 στο 10:08 μμ

  Γειά σας , δουλεύω σε κατάστημα με ρούχα σε νησί, λόγω της καλοκαιρινής σεζόν η αρχική συμφωνία ηταν να δουλεύω απο τον απρίλιο εως τον οκτώβριο – 5 ημέρες την εβδομάδα για πέντες ώρες , στην αρχή όμως μου έκαναν 3μηνη πρόσληψη δηλ εως τον Ιούνιο απόλυση και έπειτα πάλι πρόσληψη απο 1 ιουνίου χωρίς όμως να φράφει ημερομηνία απόλυσης .
  Τώρα έχουμε φτάσει στα τέλη αυγούστου και η συμπεριφορά του εργοδότη ειναι τέτοια έτσι ώστε να αποχωρήσω απο μόνη μου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ? να σημειώσετε ότι θέλω να μπω στο ταμείο ανεργίας και επίσης στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η σχολή μου και γνωρίζει ο εργοδότης ότι θα μπορώ να δουλεύω μόνο τα πρωινά εξού και η συμπεριφορά..
  ευχάριστώ !

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 7:33 μμ

   σε εχει αοριστου χρονου …αλλα δεν υπάρχει λογος να μην σου κάνει απολυση αφού για τον πρώτο χρονο δεν δινεται αποζημιωση …δεν εχει κατι να κερδισει αν παραιτηθείς

  eleftheria said:
  Κυ,Αυγ,2011 στο 10:39 μμ

  ναι δεν εχει κατι να κερδίσει , μονο εγω θα χασω γιατι αν παραιτηθώ δεν θα παρω ανεργια .

  Stelios R. said:
  Τε,Αυγ,2011 στο 10:38 πμ

  καλησπέρα,

  εργάζομαι σε εταιρία περίπου 16 μήνες.
  αν με απολύσει δικαιούμαι αποζημίωση και πόσο?
  έχω υπόλοιπο αδείας 6 ημέρες.

   apasxolisi said:
   Πα,Σεπ,2011 στο 5:00 μμ

   άνω του 1 έτους & έως 4 έτη αποζημιωση 2 μηνών

  shyco mantis said:
  Τε,Αυγ,2011 στο 3:51 μμ

  θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση… δουλεύω delivery αλλά ο εργοδότης δεν μου κολλάει ένσημα εδώ και πολυ καιρό 2 χρόνια περίπου,,, θα ήθελα να μου κολλάει ένσημα για ολόκληρη την εβδομάδα που δουλεύω αλλά μου το αρνήθηκε διότι δεν έχει το χρηματικό ποσό να το διαθέσει γι αυτόν τον σκοπό,, τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση?

   apasxolisi said:
   Πα,Σεπ,2011 στο 5:11 μμ

   μονο αν του κανεις καταγγελία στο ΙΚΑ αλλα θα πληρώσει και προστιμα και κλπ τώρα τι να σου πω ειναι θεμα να τα βρειτε μεταξυ σας η να φύγεις να βρεις αλλη δουλεια με ενσημα

  Chris said:
  Δε,Σεπ,2011 στο 6:17 μμ

  3 γενικές διευκρινιστικές ερωτήσεις που μπορεί να έχουν και προφανείς απαντήσεις αλλά εγώ δεν τις ξέρω: 1η) Ο πίνακας από Τα Νέα (εικόνα) με αυτόν ακριβώς από κάτω διαφέρουν στους μήνες προειδοποίησης. Γιατί; 2η) Στον υπολογισμό της αποζημίωσης μετράνε τα έτη που είχαν συμπληρωθεί ως την ημερομηνία προειδοποίησης ή ως την ημερομηνία απόλυσης; 3) Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης είναι αυτά που παίρνω στο χέρι ή το ακαθάριστο δηλαδή χέρι+εισφορά ΙΚΑ δική μου + εισφορά ΙΚΑ εργοδότη;

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 1:12 πμ

   παιδιά ο δέυτερος πίνακας είναι ο πλήρης ως προς το νέο καθεστώς αποζημιώσεων με προειδοποίηση κλπ ….η αποζημιωση δίνεται με βάση το χρόνο που έχεις νομίζω μέχρι την προειδοποίηση …στην σύνταξη ο υπολογισμός γίνεται με αναπλήρωση με τον μισθό τελευταίας πενταετίας κλπ …τώρα η εισφορά του εργοδότη είναι ξεχωριστή δεν μπαίνει στις μικτές αποδοχές του εργαζόμενου

    Chris said:
    Τρ,Σεπ,2011 στο 7:12 μμ

    Ευχαριστώ για την απάντηση. Μήπως θα μπορούσες όμως να μου πεις τον νόμο/π.δ. ή υπουργική απόφαση με το οποίο μειώθηκαν και άλλο οι μήνες προειδοποίησης σε σχέση με όσα ορίζονται στον ν. 3899 και την τροποποίηση του ν3996 και φαίνονται στην εικόνα από Τα ΝΕΑ; Έχω ψάξει πολύ και δεν βρήκα κάτι σχετικό σε κάποιο νόμο ή π.δ.

    apasxolisi said:
    Τε,Σεπ,2011 στο 1:29 πμ

    εβαλα νέο λινκ πολύ καλό και αναλυτικό δες το

  nikos said:
  Πα,Σεπ,2011 στο 5:00 μμ

  kalhspera ergazome se polie8niki etaireia apo tis 22/3 /2006 san politis k shmera 16/9/2011 moy anakinosan oti thn deytera apoliome tha hthela sas parakalw na mou pei kapoios ti apozimiosi dikeoyme k ti allo ( adeia kalokairini toy 2011 den thn exw parei posa xrimata einai k h adeia?)

   apasxolisi said:
   Σα,Σεπ,2011 στο 2:20 πμ

   αν έχεις συμπληρώσει 5 χρονια η αποζημιώση είναι 3 μισθοί και αν έχεις 6 χρόνια 4 μισθοί
   Την άδεια εφόσον δεν την εχεις πάρει πρεπει να την πληρωθείς εξτρα σαν επιπλέον μηνα εργασίας

  nikos said:
  Σα,Σεπ,2011 στο 7:37 πμ

  kalhmera sas eyxaristo para poli giati moy elegan apo to grafeio prosopikoy tis coca cola!!!! oti dikaioyme enamisi mistho.

  Gianna Gjini said:
  Σα,Σεπ,2011 στο 2:24 μμ

  καλησπερα.απολυθηκα προσφατα.δουλευα στην ιδια εταιρια 3 χρονια.θα ηθελα να μαθω εκτος τους 2 μηνες που ειναι η αποζιμιοση τι αλλο δικαιουμε?εχω 8 μερες υπολιπο αδειας του 11 και δωρο χριστουγγενων δικαιουμε?ευχαριστω!!

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2011 στο 7:12 μμ

   τις οκτώ μέρες πρεπει να σου της πληρώσουν σαν επιπλεον εργασία και δικαιούσαι και αναλογία δώρου χριστουγέννων

  Gianna Gjini said:
  Σα,Σεπ,2011 στο 2:32 μμ

  μετα απο 3 χρονια εργασιας απολυθικα κ πηρα την αποζιμιωση μου κανονικα.εχω παρει το επιδομα της αδειας αλλα δεν εχω παρει ακομα απο την αδεια μου 8 μερες.δικαιουμε τιποτα αλλο,τα χριστουγεννα ειναι να παρς κατι?

  anna said:
  Κυ,Σεπ,2011 στο 12:41 μμ

  καλησπερα δουλευα σε μια επιχειρηση απο 17/11/2010 και απολυθηκα 11/7/2011 εχουν περασει περιπου δυο μηνες και ακομα δεν μου εχει δωσει αυτα που μου χρωσταει δηλ,10 ημερες που εχω δουλεψει,το επιδωμα αδειας και ενα μερος απο το δωρο χριστουγεννων τι να κανω ?
  Εντομεταξυ δεν θελω να μιλησω με καμια δυναμη στην πρωην εργοδοτρια μου γιατι εχει καλλο στον εγκεφαλο και αλλα της λες και αλλα καταλαβαινει τι να κανω να παω κατευθειαν στην επιθεωσηση εργασιας της γλυφαδας ?απαντηστε μου παρακαλω πρεπει να παρω τα λεφτα πισω τα εχω δουλεψει και τα εχω αναγκη ευχαριστω…

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2011 στο 7:16 μμ

   το δώρο χριστουγέννων μπορει να στο δώσει μέχρι τις δεκέμβριο …για τις μέρες εργασίας που δεν εχει πληρώσει και την αναλογια του επιδόματος αδείας να πας στην επιθεώρηση εργασίας

  ΒΑΣΙΛΗΣ said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 5:49 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ!!! ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ…. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ 200 ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ. ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.

   apasxolisi said:
   Τε,Σεπ,2011 στο 5:22 μμ

   βασικα να κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση για να αναγκαστεί να κάνει καλυτερο διακανονισμο στα ένσημα

  giorgos said:
  Τε,Σεπ,2011 στο 2:27 μμ

  ο εργοδοτης θελει να κανει 50% μειωση του μισθου αλλα να αναγνωρισει με καποιο εγγραφο οτι αν στο μελλον απολυθουμε θα παρουμε για το συγκεκριμενο διαστημα την αποζημειωση με τα λεφτα που περναμε εως σημερα. Στεκει νομικα ? πως το κατοχυρωνουμε? Και αν ο νομος του χρονου καταργησει τις αποζημειωσεις?

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2011 στο 9:04 μμ

   δεν ξέρω αν στέκει από πλευράς αστικού δικαίου σαν συμφωνια ιδιωτική αλλά ο νόμος λέει οτι αποζημιώνεσαι με το μισθό του τελευταίου μήνα της απόλυσης

  svetlana said:
  Πα,Σεπ,2011 στο 5:33 μμ

  Καλησπερα σας!
  Απολυθηκα πριν ενα μηνα περιπου και πηρα προς το παρον 70% της αποζημιωσης μου. (Δουλευα 3 χρονια στην εταιρεια).Τελευταια μου καθηστερει λιγο την εξωφληση.Και χτες με πηρε τηλ. και ειπε οτι εκανα ενα λαθος οταν δουλευα ( ειμαι γραφιστρια) το οποιο εκανε καποια ζημια στην εταιρεια. Δεν μου ειπε τπτ αν θελει να μου μειωσει την αποζημιωση. Ηθελα να ρωτησω αν μπορει να το κανει, να μην μου εξωφλησει τα υπολοιπα λεφτα?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

   apasxolisi said:
   Κυ,Σεπ,2011 στο 4:04 πμ

   παραμυθια …αυτά δεν γίνονται πηγαινε και κανε καταγγελία στην επιθεώρηση αν δεν σου δώσουν ολα τα λεφτα …γιατι δεν το εκανε αυτό οταν δουλευες τωρα το θυμήθηκε

  Σπύρος said:
  Δε,Σεπ,2011 στο 4:50 μμ

  Πρόκειται να απολυθώ 30/9/11.Εργάζομαι στον εργοδότη 5 χρόνια και μέχρι 30/4/11 με πλήρη απασχόληση ως υπάλληλος.Από 1/5/11 εώς 30/9/11 με μερική απασχόληση(3 ημέρες την εβδομάδα από 8 ώρες) με προφορική συναίνεση ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ.Υπόψιν τα ένσημα της περιόδου της μερικής απασχόλησης που μου βάζει ο εργοδότης είναι 25/μήνα (όσα της πλήρης απασχόλησης).Η αποζημίωση απόλυσης θα είναι 3 μισθοί + 1/6 με βάση το μισθό της πλήρης απασχόλησης – κάτι το οποίο μπορώ να ισχυρισθώ και νόμιμα να διεκδικήσω και αποδείξω – ή με βάση το μισθό της μερικής απασχόλησης???

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 9:09 μμ

   Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗ

  Γιώργος Γεωργίου said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 11:46 πμ

  Καλημέρα,

  Εργάζομαι σε εμπορική εταιρεία, ο τομέας δεν πάει καλά και οι εργοδότες σκέφτονται απολύσεις και κλείσιμο της εταιρείας (μέσω λογιστών και δικηγόρων)
  Είμαι δηλωμένος ως πωληλής, εργαζομαι 13 χρόνια με σύνολο μικτών αποδοχών 1,200 ε. Το τελευταίο διάστημα το πενθήμερο έγινε 4ήμερο λόγω προσωρινής αλλαγής σύμβασης.
  Τώρα θα ανοίξουν μία άλλη έταιρεία (σε άλλα ονόματα) και θα κρατήσουν ελάχιστο προσωπικό. Μου πρότειναν να με κρατήσουν στη νέα εταιρεία (να μου δώσουν δουλειά δηλαδή) με νέα σύμβαση, αφού όμως παραιτηθώ από την αποζημίωση μου, και χωρίς να μου διασφαλίζουν την προυπηρεσία ή τα δικαιώματα στην νέα εταιρεία. Ή άλλη λύση είναι να απολυθώ και να μπει σε ρύθμιση η αποζημίωση μου.
  Τί αξίζει να κάνω;

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 9:21 μμ

   αυτο να το εκτιμήσεις εσυ με βαση τις αναγκες σου …και τον τροπο να ξαναβρεις δουλεια …παντως στην δευτερη περιπτωση χανεις την αποζημιωση και ρισκάρεις να μην παει καλα η να σε απολύσουν σχετικά αμεσα … δες το σε σχεση με την δικλίδα ασφαλείας της επιδότησης απο τον ΟΑΕΔ και το χρονο που πιστευεις οτι μπορεις να βρεις νέα δουλειά

  depy said:
  Σα,Οκτ,2011 στο 10:34 πμ

  Εργαζομαι σε μια εταιρεια για 10 χρονια υπάλληλος γραφείου-πωλήτρια.Κλείνοντας τον ενατο χρονο μου αλλαξανε την συμβαση εργασίας σε 4ωρη μετά από παράκλειση του ιδιοκτήτη της εταιρείας έως ότου στρώσουν τα πράγματα.Βέβαια εργαζόμουνα κανονικά όπως πρίν 8ωρο και εξαήμερο.Είμαι απλήρωτη 2 μήνες και τώρα λένε πως η εταιρεία θα κλείσει και δεν προλαβαίνουν να κάνουν προειδοποίηση σε κανέναν.Τι αποζημίωση διακιούμαι?Τι αρνητικό αντίκτυπο έχει στην αποζημίωσή μου το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο από τα 10 συνολικά έτη εργασίας είμαι 4ωρο?Το γεγονός ότι ήμουν 4ωρο και δούλευα 8ωρο και εξαήμερο τι αντίκτυπο έχει στην εταιρεία αν αποφασίσω να το τραβήξω?Το λέω αυτό διότι μου είχανε πει πως σε περίπτωση που η εταιρεία κλείσει θα αποζημιωθώ κανονικά σαν 8ωρο.

  Ελεύθερη Άποψη said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 7:07 μμ

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας προς ενημέρωση όλων.
  Απολύθηκα μετά από 5 χρόνια και 11 μήνες εργασίας, σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση μισθοδοσίας εξ όσων γνωρίζω θα γίνει η αποζημίωση απόλυσης, μόνο που τον τελευταίο μήνα(Σεπτέμβριο) ο μισθός μειώθηκε εξαιτίας της αύξησης του ΦΜΥ. ‘Ετσι είχα μια μείωση της τάξεως των 50 ευρώ το μήνα(ως έγγαμη χωρίς τέκνο). Ήθελα να ρωτήσω για τον ΦΜΥ καθώς και για τον υπολογισμού δώρου Χριστουγέννων. Η αποζημίωση μου θα είναι περί τα 4.600 ευρώ. (3 μισθοί-αντιστοιχούν στα 5 χρόνια εργασίας μου) Σας ευχαριστώ!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 10:41 μμ

   είναι τρεις μισθοι η αποζημιωση …στην αποζημιωση δεν γινονται κρατήσεις για φορους και ΙΚΑ και το δώρο χριστουγέννων ειναι αναλογικο

  niki said:
  Τρ,Οκτ,2011 στο 9:11 μμ

  prosliftika stis 04/06/2008 me sunvasi aoristou kai 8 ores apasxolisi.liges meres prin kliso xronome ekanan imiapasxolisi xoris na gini apolisi kai ksana proslipsi.apolithika stis 30/09/2011 kai thelo na matho ti dikeoume.ton proto xrono ton xano pou douleva foul time;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 10:52 μμ

   αν απλά έχουν αλλάξει μόνο οι όροι απασχολήσης χωρις να εχει καταγγελθεί η πρώτη συμβαση δικαιουσαι κανονικά αποζημιωση από τον πρώτο χρονο της δουλειάς ,..Απλά αυτή δινεται με το μισθο που έχεις τώρα

  anna zapanioti said:
  Πε,Οκτ,2011 στο 11:34 πμ

  Μια ερώτηση. αν ο εργοδότης ενώ αδυνατεί να πληρώσει αποζημιώσεις γι’ αυτό και δεν προβαίνει σε απολύσεις ενώ μας πληρώνει έναντι και όπου πάει, και εν πάσει περιπτώσει μιά μέρα φαίνεται ότι θα σηκώσει τα χέρια ψηλά από οικονομική αδυναμία, τότε.
  πώς μπορώ εγώ χωρίς την καταγγελία σύμβασης να μπώ στο ταμείο ανεργείας?
  ουσιαστικά δεν θέλω να κάνω καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, χρειάζομαι μόνον το χαρτί της απόλυσης, αλλά όχι και να υπογράψω ότι αποζημιώθηκα!!!!

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:16 πμ

   για να μπεις ταμείο ανεργίας πρεπει να υπάρχει καταγγελία σύμβασης …με αλλο τρόπο δεν μπορείς Οπότε πρεπει να υπάρξει κάποια απόλυση

  koutsoukalis said:
  Τρ,Οκτ,2011 στο 1:29 μμ

  Βρείτε πόση αποζημίωση θα πάρετε σε περίπτωση απόλυσης.

  http://www.koutsoukalis.gr/Pay/go.aspx

  alex said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 7:54 μμ

  doulevw ws filakas tria xronia oromisthio 17 wres to mina ti apozimiwsi pernw ean apolitho tora efxaristw

   apasxolisi responded:
   Τε,Οκτ,2011 στο 10:15 μμ

   πως σε εχουν σαν ημερομίσθιο ?

  MARIA said:
  Τρ,Οκτ,2011 στο 3:39 μμ

  Γεια σας. Εργάζομαι ως υπάλληλος γραφείου σε οδοντιατρείο. Ο εργοδότης μου μου είχε πει πως θα παίρνω 850 ευρώ κάτι που όντως συμβαίνει. Πρόσφατα ζήτησα μια βεβαίωση από το λογιστή του και διαπίστωσα πως τα καθαρά μου είναι 788. Αν σε αυτά προσθέσω το ΦΜΥ όντως βγαίνουν 840 και αναρωτιέμαι αν τελικά το πληρωτέο του μήνα διαφέρει από το καθαρό ποσό. Έτσι έχουν τα πράγματα ή έπρεπε ο εργοδότης μου να μου ξεκαθαρίσει πως κανονικά έπρεπε να παίρνω 788?

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:27 πμ

   τα μικτά σου λεει … νομίζω ειναι σωστός

  μιρνα said:
  Κυ,Οκτ,2011 στο 2:28 μμ

  θα ηθελα να μου πειτε τι νακανω δικαιουμαι αποζημιωση λογω απολυσης δικης μου υπαιτιοτητας η οχι¨? ημουν σε τραπεζα εργαζομενη λογω σοβαρου δικαστηριου που δημιουργησα στον εαυτο μου και φυλακιση.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Οκτ,2011 στο 2:48 μμ

   εξαρτάται πως εχει γίνει η απόλυση αν εχει γίνει απρόσθεσμα και αζήμια οχι πρεπει να πας δικαστικα ρώτησε δικηγόρο δεν ξέρω κατι αλλο να σου πως συμφωνα με αυτά που αναφέρεις

  nikos likas said:
  Τε,Νοε,2011 στο 5:12 μμ

  καλυσπερα.δουλευω 3μιση χρονια πωλιτρια σε καταστιμα με ρουχα και μου εφεραν ειδοποιητιριο απολυσεις.τι αποζιμιωσει δικαιουμε?

  Γαβριηλ said:
  Σα,Νοε,2011 στο 2:08 μμ

  καλημερα..
  φετος το καλοκαιρι δουλευα απο ιουνιο μεχρι οκτωμβριο σε ξενοδοχειο απο 18:00 το απογευμα εως τις 10:00 το πρωι…για 4 μηνες χωρις ουτε 1 ρεπο..τωρα ο εργοδοτης μου μου τα μασαει σχετικα με τα χρηματα που πρεπει να παρω..υπαρχει μεγαλο υπολοιπο,και θα ηθελα να μαθω τι δικαιουμαι απο εκεινον βαση νομων για να δω τι διεκδικω εαν κινηθω νομικα…εχω παρει απολυση κανονικα αλλα δεν υπογραψα τιποτα χαρτια για δωρα,αδειεςκτλ…ειχε πει οτι θα πληρωθω τελος σαιζον αλλα εδω και 1 μηνα με δουλευει κανονικα….ειναι πολλα τα λεφτα και βαρυς ο χειμωνας…. οποτε εχοθμε και λεμε…. 16 ωρες ημερησιως+δωρα + ρεπα +αδειες…αν παω στον εποπτη…ποσα περιπου θα βγει οτι δικαιουμαι να παρω???

  περιμενω απαντηση αμεσα διοτι ο χρονος πιεζει…
  ευχαριστω.. Γαβριηλ

   apasxolisi responded:
   Σα,Νοε,2011 στο 2:40 μμ

   δικαιούσαι τα δεδουλευμένα όλα …2 μέρες άδεια για καθε μηνα απασχολήσης και αναλογία επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου χριστουγέννων
   Τώρα υπολογισμό δεν μπορω να σου κάνω γιατι δεν ξέρω λογιστικά …Αλλά αμα συνεχίζει να είναι ασυνεπείς να πας στον επόπτη τουλάχιστον να έρθει και αυτός να απαντήσει τι θα κάνει
   Τα ρεπό εφόσον δεν έπαιρνες πρεπει να σου τα πληρώσει σαν εργασία

  Αναστασία said:
  Δε,Νοε,2011 στο 2:18 πμ

  Καλημέρα, έχω την παρακάτω ερώτηση: απολύομαι αύριο 14/11. Είναι σωστό το ότι πρέπει από τον νόμο να με ενημερώσει η εργοδοσία 10 ημέρες πριν;;; Λόγω της θέσης (είμαι διευθύντρια καταστήματος που κλείνει) ξέρω ότι μας απολύουν και παίρνουν τα κλειδιά επί τόπου, προς αποφυγή παρατράγουδων. Αυτό λογικά σημαίνει ότι θα πληρώνομαι κανονικά και θα έχω ένσημα για το επόμενο 10ήμερο; Επίσης, η αποζημίωση μου θα αποτελείται από τέσσερις μεικτούς μισθούς που προβλέπονται (7 χρόνια υπηρεσίας) + 1/6 αυτών, + τα δεδουλευμένα Νοεμβρίου + δώρο Χριστουγέννων + τυχόν υπόλοιπο άδειας; Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε όταν ευκαιρήσετε για το αν ισχύουν τα παραπάνω… Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2011 στο 12:13 πμ

   αυτο δεν το ξέρω για το 10ημερο …πάντως η απόλυση ισχύει απο την ημέρα που γίνεται και για να είναι σε έγκυρη πρέπει να πληρωθεί αποζημιωση όπως ορίζει ο νομος και βέβαια πρέπει να πληρωθουν δεδουλευμένα και αναλογίες δώρων υπόλοιπα αδειων
   ως προς την αποζημίωση σωστα τα υπολογίζεις …για οτι προβλημα σημειώθεί κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας

  K.K said:
  Πα,Νοε,2011 στο 1:22 μμ

  Σε περιπτωση που αποχωρηση οικιοθελως ανειδικευτος εργατης με ημερομισθιο 46,47 ,εχει παρει την αδεια του και το επ.αδειας τον ιουλιο,τι δικαιουται εκτος απο αυτα?μιλαω σχετικα με την αποζημιωση, εργαζεται απο 1997.ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 4:22 μμ

   αν ειναι παραίτηση δεν αποζημιώνεται απλα παιρνει δεδολευμένα και αναλογια δωρου χριστουγέννων

  maria said:
  Πα,Νοε,2011 στο 4:57 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 40€, 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Δ-Τ) ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 9-15. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2011 στο 9:22 μμ

   δικαιούσαι ως ημερομίσθια αποζημιωση αφού από αυτά που αναφερεις σε είχαν σαν ημεριομίσθια
   Δες το πίνακα των αποζημιώσεων
   Προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη Αποζημίωση απολύσεως
   Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
   Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
   Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
   Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
   Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
   Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια
   Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια
   Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 140 ημερομίσθια
   Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 160 ημερομίσθια

    maria said:
    Τρ,Νοε,2011 στο 11:52 πμ

    ΟΚ ΑΡΑ ΕΓΩ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΕ 40 € ΤΟ ΚΑΘΈΝΑ?
    ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΡΝΩ 360 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΘΑ ΤΑ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙ ΜΕ 25 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 14,4 € ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΠΙ ΤΑ 60 ΣΥΝ ΤΟ 1/6 ΚΛΠ. ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ.

    apasxolisi responded:
    Τρ,Νοε,2011 στο 5:59 μμ

    ΝΟΜΙΖΩ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

  athina said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 10:54 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Σ’ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ,ΔΟΥΛΕΥΩ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΡΕΠΟ ΔΕΝ ΠΗΡΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.ΘΑ ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΗ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2011 στο 7:40 μμ

   εφόσον δεν εχεις κλεισει χρονο δεν σε αποζημιώνει με τον νεο νόμο, όμως δικαιούσαι και αναλογία δώρου πασχα που κακώς δεν σου εδωσε και αδεια 2 μερες για καθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου χριστουγέννων…αν αυτα δεν τα δώσει η δεν τα εχει δώσει παρανομος καταγγελια στην επιθεώρηση εργασίας

  euaggelia said:
  Πε,Νοε,2011 στο 9:21 μμ

  eimai se mia epixeirhsh 2.5 xronia me enhmerwse oti 8a me apolusei stis 31\12\2011. me evale na upograpsw ena xarti xwris hmeromhnia alla mou edwse antigrafo me hmeromhnia 28\10\2011 (pou einai argia). tou zhtaw na mou deiksei to prwtotupo kai mou leei sunexeia oti den to vriskei. eimai pantremenh. 8elei na mou dwsei thn mish apozhmiwsh kai oti ama 8elw na thn diekdikhsw oloklhrh 8a mou thn dwsei sta 2 xronia giati exei leei auto to dikaiwma. isxuei auto? entometaksu den exw upograpsei pote mou xarti mis8odosias oute adeias. mporeite na me enhmerwsete ti dikaioume na parw ? kai posos prepei na einai o mhniaios mis8os mou na sas enhmerwsw oti exw kai 1 trietia

   apasxolisi responded:
   Σα,Νοε,2011 στο 1:58 μμ

   για να ειναι εγκυρη η προμήνυση απόλυσης στην περιπτωσή σου πρεπει να εχει κοινοποιηθει 2 μηνες πριν σε αυτή την περιπτωση σε αποζημιώνει με μιση αποζημιώση …εφόσον οπότε αν την ημερομηνία που σου έδωσε αυτός το χαρτι είναι μικρότερη των δυο μηνων δεν μπορει να σε αποζημιώσει με μιση αποζημιωση ….είναι σαν να μην υπάρχει η η προειδοποιηση…
   Η αποζημιώση μπορέι να δοθει με δόσεις αλλά για συγκενριμενο ποσο και πανω και οχι σε 2 χρονια που λεει αυτός…
   Τωρα για τα αλλα που ρωτάς παιδια δεν μπορω να ξερω ποιος είναι ο μισθος του καθένα …αφου παιζουν ρόλο η ειδικοτητα το ειδος της επιχειρησης …αν εχετε αμφιβολίες να ρωτατε σε επιθεωρήσεις εργασιας ειναι υποχρεωμένες να συμβουλευουν τους εργαζόμενους

    euaggelia said:
    Πε,Δεκ,2011 στο 10:24 πμ

    το θεμα ειναι οτι το χαρτι που υπεγραψα εγω δεν ειχε ημερομηνια.και αυτος μου εδωσε αντιγραφο με ημερομηνια 28\10 που ειναι αργια. ισχυει αυτο το χαρτι? στην ουσια εχει κανει πλαστογραφια σωστα?

    apasxolisi responded:
    Κυ,Δεκ,2011 στο 1:40 μμ

    αυτο να το κανεις καταγγελία στην επιθεώρση εργασίας …

  balakof said:
  Δε,Νοε,2011 στο 3:33 μμ

  είμαι σε μια επιχείρηση που κλείνει και απολύομαι ύστερα από 13 χρόνια. Μου τα δίνει όλα βάσει νόμου και το ταμείο ανεργίας. Μου λέει ότι μπορεί να με χρειαστεί για κάποιο διάστημα ακόμη (~2 μήνες) αρκεί να φαίνομαι ότι δουλεύω σε άλλη εταιρία. Στην περίπτωση που τη μια ημέρα απολυθώ και την επόμενη με κάνει πρόσληψη η άλλη εταιρία, τι πρέπει να κάνω? ενημερώνω το ΟΑΕΔ? μετά δικαιούμαι ταμείο ανεργίας ή το χάνω?

   apasxolisi responded:
   Πε,Δεκ,2011 στο 9:20 μμ

   αν απολυθείς και σε προσλάβει σε αλλη επιχείρηση δεν εχεις προβλημα να πας ΟΑΕΔ πάς οταν σου κάνει την απόλυση από την αλλη επιχειρηση τις προυποθέσεις τις εχεις και με το παραπάνω αλλα θα πρέπει από την αλλη επιχείρηση να υπαρξει προσληψη και απόλυση κανονική

  ντανιελα said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 2:45 πμ

  ειχα προσληψη αοριστου χρονου σε μια επιχειριση απο 01/01/ο8.Τον μαρτιο του 2011 εκανα χρηση του εξαμηνου μητροτητας το οποιο εληξε τον 09 του 2011.Λιγο πριν την ληξη προσπαθησα να επικοινωνησω με τον εργοδοτη για την επιστροφη μου αλλα ειναι εξαφανισμενος,το καταστημα τελευταια υπολειτουργουσε αναφερανε καποια διπλανα καταστηματα,ετσι αναζητησα νεα εργασια κανονικα με προσληψη οπου και απολυθηκα επειτα απο ενα μηνα.Κανω αιτηση για επιδομα ανεργιας πληρωντας ολα τα απαραιτητα δικαιολογητικα αλλα επειτα απο λιγες μερες με παιρνει ο ΟΑΕΔ και μου ζητανε την οικιοθελη αποχωρηση απο τον εργοδοτη που εκανα χρηση το εξαμηνο μητροτητας(την οποια δεν εχω λογω του εξαφανισμενου εργοδοτη).Ισχυριζονται οτι δεν μπορω να βγω ταμειο ανεργιας αν δεν τους παω αυτη την εκρεμοτητα συν οτι θα ανακαλεσουν και το εξαμηνο μητροτητας.Παρακαλω τι μπορω να κανω? Ειναι λογικα ολα αυτα?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 1:37 μμ

   εντελώς παραλογα …πήγαινε στην επιιθέωρηση εργασίας να καταγγείλεις οτι ο εργδοτότης ειναι εξαφανισμένος …και να πάνε ρε παιδί μου να του πουν να δώσει τα στοιχεία είναι δυνατόν να μην εχει κατατεθεί η διακοπή της σχέσης εργασίας έστω στον ΟΑΕΔ έλεος

  euaggelia said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 9:22 μμ

  euaggelia :
  το θεμα ειναι οτι το χαρτι που υπεγραψα εγω δεν ειχε ημερομηνια.και αυτος μου εδωσε αντιγραφο με ημερομηνια 28\10 που ειναι αργια. ισχυει αυτο το χαρτι? στην ουσια εχει κανει πλαστογραφια σωστα?

   apasxolisi responded:
   Πε,Δεκ,2011 στο 10:14 μμ

   αυτά να πας και να τα κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας …είναι 100% παράνομος και δεν μπορει να ισχύσει η προειδοποιήση κατά την αποψη μου

  xenia said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 11:16 πμ

  Geia sas,

  Ergazomai se mia etairia san eboroupalilos alla idikotita ths diakosmhtirias apo 19/4/10 kai thelw na fugw gia upobathmish ths theseis mou. Tha kanw upomonh mexri na kleisw 2 xronia ergasias dhladh 19/4/12 alla tha fugw arxes maiou gia na plhrwthw ton mhna tou aprili.
  O misthos mou einai 950 mikta kai 755 kathara. Thelw na kanw thn etairia na me apolush gia na labw thn apozimiwshh mou. Pws borw na to kanw auto?
  Epeiseis auto pou den exw katalabei einai an tha me apozimiwsoun san ergatotexnitis h upalilos.
  Ti prepei na kanw gia na labw thn apozimiwsh mou kai na bw tameio anergias?
  Epeiseis kapou diabasa oti an ergastw meta ths 1 mai tou 2012 dikaioumai apidoma xristougennwn.
  Me thn adeia tou 2012 ti ginete?

  Euxaristw polu

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2011 στο 10:21 μμ

   κοιταξε να δείς να σου πω τι να κάνεις να σε απολύσουν δεν μπορω …και δεν ειναι σωστό και δεν υπάρχει και τρόπος να το κάνεις
   Τώρα για το 2012 που αναφέρεις …αν συνεχίσεις να εργάζεσαι δικαιούσαι κανονικά την άδεια …και το δώρο πάσχα η αναλογία δώρου πάσχα αν φύγεις πριν την 1/5 το δώρο χριστουγεννων υπολογίζεται για εργασίας μετά την 1/5

  eva said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 10:34 μμ

  Με ενημέρωσαν ότι σε δύο μήνες σταματάω από την εργασία μου. Αν εγώ αποχωρίσω άμεσα από την τωρινή μου δουλειά γιατί βρήκα άλλη κ όχι σε δύο μήνες παίρνω αυτά που δικαιούμαι; Η πρέπει να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα;Ευχαριστώ

  Παπαδάκου Μαρία said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 10:00 μμ

  Καλησπέρα!Δουλεύω σε μια εταιρεία αντρικών ενδυμάτων εδώ και 3 μήνες και σκοπεύει η εταιρεία να κλείσει.Θα ήθελα παρακαλώ να μάθω αν δικαιούμαι αποζημίωση και πόσο περίπου είναι γιατί θα μείνω χωρίς δουλειά(είμαι με αορίστου χρόνου σύμβαση και πληρώνομαι 730 ευρώ μηνιαίως)

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:56 μμ

   ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΘΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΠΆΝΩ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ …ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙΣ Ως ΑΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΕΙΣ

    Παπαδάκου Μαρία said:
    Πε,Δεκ,2011 στο 9:08 πμ

    στην προηγούμενη εταιρεία δούλεψα συνολικά 14 μήνες όπου και παραιτήθηκα(τους πρώτους 6 μήνες δούλευα σαν οχτάωρη και τους υπόλοιπους σαν πεντάωρη,τα ένσημα απότι έχω δει τα συγκεντρώνω για το επίδομα)και προσλήφθηκα απο την αλλη εταιρεία μια διαφορά μιας μέρας όπου και δουλεύω τώρα 3 μήνες.Δυστυχώς μάλλον είμαι άτυχη γιατι ούτε επίδομα μαλλον δικαιούμαι ούτε αποζημίωση άν και έχω δει στο ιντερνετ οτι από 2 μήνες και πάνω δικαιούμαστε αλλα δεν ειμαι σιγουρη..

    apasxolisi responded:
    Τρ,Δεκ,2011 στο 1:32 πμ

    κοιταξέ να δείς αμα έχεις απόλυση πας στο ΟΑΕΔ και καταθέτεις αίτηση επιδότησης και βλέπεις τι θα σου απαντήσουν

  Ρωμανακη Μαρια said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 10:47 πμ

  Καλημερα σας!Δουλευω σε οδοντιατρειο εδω στην Ελλαδα τα τελευτεα 5 χρονια.(εχω τελειωσει βοηθος Οδοντιατρου στην Γερμανια και εχω προυπηρεσια με πτυχιο ιδη απο το 2001.)Η δουλεια μου ειναι οι καθαρισμοι.ακτινογραφιες.οδηγιες στοματικης υγιεινης καθος και παρα πολλα αλλα!!Λογο Αναδουλειας,αποφασισε το αφεντικο μου να προβει σε απολυση μου τελος του μηνα!Αυτο που τωρα ανακαληψα ειναι οτι με εχει δηλωσει ως Εργατοτεχνιτη-Ανειδικευτο εργατη .Τι ειναι αυτο??Ειναι νομημο??Δεν αναγνορισε την προυπηρεσια που ειχα,αλλα δεν με πειραξε!!!Αλλα εχει δικαιωμα να με δηλωσει ετσι?????Σας παρακαλω εξηγηστε μου γιατι προφανος εχω μαυρα μεσανυχτα!!!!!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 1:35 πμ

   κοιταξε να δείς αν το αντικείμενο της δουλειάς σου ειναι διαφορετικό απο αυτό που δηλώνει στην προσληψη μπορεις να πας δικαστικά και να διεκδικήσεις τις διαφορές σε μισθό κλπ
   Απλα η δικαστική οδός καθυστερεί αρκετά στην Ελλάδα

  ALEX said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 9:25 μμ

  Καλησπερα.Ειμαι απληρωτος 3 μηνες.Δικαιούμαι να κάνω επισχεση εργασίας και να ζητήσω απολυση και αποζημίωση για να πάω σε αλλή δουλεια ή δικαιούμαι μόνο τα δεδουλευμένα;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 1:44 πμ

   να πας να συμβουλευτείς επιθεώρηση εργασίας

    zean said:
    Σα,Δεκ,2011 στο 9:48 μμ

    apasxolisi :
    να πας να συμβουλευτείς επιθεώρηση εργασίας

    apasxolisi :
    να πας να συμβουλευτείς επιθεώρηση εργασίας

    apasxolisi :
    να πας να συμβουλευτείς επιθεώρηση εργασίας

    ALEX :
    Καλησπερα.Ειμαι απληρωτος 3 μηνες.Δικαιούμαι να κάνω επισχεση εργασίας και να ζητήσω απολυση και αποζημίωση για να πάω σε αλλή δουλεια ή δικαιούμαι μόνο τα δεδουλευμένα;

    apasxolisi responded:
    Τε,Δεκ,2011 στο 9:00 μμ

    εχω απαντήσει ηδη, ειναι περιπλοκο αυτό που ρώτας ενας εποπτης εργασιας θα σε συμβούλευε τι ακριβως να κάνεις

  γιωργος λιαπης said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 11:17 πμ

  καλημερα……απο 1-1-2012 ακουστηκε στην δουλεια μου οι αποζημιωσεις στην απολυση θα ειναι τρεις μισθοι και τα επιδωματα……….ισχυει?ευχαριστω πολυ…!!!π.χ εγω δουλευω 9 χρονια κλεισμενα….

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:58 μμ

   οχι ισχυει οτι ισχύει απολύσεις με προειδοποίηση μειώνεται η αποζημιωση στις αλλες περιπτώσεις δικαιουσαι κανονικη αποζημιωση

  zean said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 8:12 μμ

  καλησπερα…η εταιρια μου προχςρησε σε εκ περιτροπης εργασια αοριστου χρονου οπωσ και αναγραφει το χαρτι που μασ εδωσαν να υπογραψουμε αφου πρωτα το ανεφερε προφορικως και εκανε ολα τα παρακατω που ξερω οτι προβλεπονται Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
  Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.240/2006 (ΦΕΚ 252 Α΄) και του ν.1767/1988 (ΦΕΚ 63 Α΄). Με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010 το παραπάνω διάστημα του 6/μήνου έγινε 9/μηνο.
  Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
  Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας:
  α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους,
  β) οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης,
  γ) το συμβούλιο εργαζομένων,
  δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. θα ηθελα λοιπον να ξερω 1.τι γινεται σε περιπτςση που δεν το υπογραψω?(γνωριζω οτι εχει το δικαιωμα να το περασει μονομερως χωρισ τη συμφωνει γνωμη των εργαζομενων -αλλα τοτε γιατι να θελει τισ υπογραφεσ μασ-?)χανω αποζημιωση? 2.αν υπογραψω μπορει να με διωξει με λιγοτερη αποζημιωση?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:54 μμ

   παιδια η συμβουλή μου ειναι να πάτε σε μια επιθεώρηση εργασίας και να κάνετε όλες αυτές τις ερωτήσεις για να σας συμβολεύσουν αναλυτικά ( ειναι περίπλοκο το θέμα και πρέπει να δουν τα δεδομένα ) τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όπως εχω αναφέρει κατ επαναληψη η επιθεωρήσης είναι και για να συμβουλεύουν τους εργαζομενους

  ANDREAS PETRIDIS PAKIA PAROS TK 84400 said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 11:14 πμ

  TO 2008 EXO SYMBOLAIO ME THN ERGAIA MOY SE XENODOXEIO ME POSOSTA25 TA EKATO EPI TOY TZIROY DEN PIRA AYTA POY ANHKOYN DENMPIRAZEI TO 2009 DEN DOYLEYO STO IDIO XENODOXEIO LHXI SYBMOLEOY DEN KANAME GIATI DEN EKANE THN PROSLICH OYTE KAI APOLISH TO 2010-KAI11 DOYLEYO XANA STO IDIO XENODOXEIO KAI STAMATHSA TH DOULIAMOU GIATI DEN ME PLIRONE 15OKTOMBRIOY 2011DEN MOY EDOSE TA XRHMATA POY EPREPE NA PARO KAI OYTE MIA ORA YPERORIA 2MISH XRONIA AYTA SAN GNOSH MPORO
  NA DIEKDISO TA NOMIMA DIKAIOMATAMOY KAI POS PARAKALO ENHMEROSTEMAI OYTE IKA MOY EXH BALI MIA MARA.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:17 μμ

   να κάνεις καταγγελία στην επιθεωρηση εργασίας και αν εχει και συμβαση για ποστοστά να πας σε δικηγόρο να κάνεις να την δει να σου πει αν μπορε’ίς να κάνεις και αστική αγωγή

  nasos said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 12:39 πμ

  Με προσελαβαν σε μια δουλεια για μια μερα και με απολυσαν. Θα μου κολλησουν κανονικα το ενσημο και θα μου δωσουν και χαρτι απόλυσης. Η προηγουμενη απολυση ειχε γινει 3 μηνες πριν. Δικαιουμαι με την νεα απολυση να κανω αιτηση για χορηγηση επιδοματος ανεργιας εφοσον εχω συμπληρωσει τον απαιτουμενο αριθμο ενσημων, ή δεν μετραει η μια μερα δουλειας κι εχω χασει την προθεσμια υποβολης, που ειναι 2 μηνες?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:49 μμ

   δεν το ξέρω πηγαινε ΟΑΕΔ αλλά επρεπε να ειχες κανει αίτηση απο την πρώτη απόλυση αν περάσουν οι μηνες που προβλεπει ο νομος δεν μπορεις να επιδοτηθείς

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:51 μμ

   απαντησα στην πρωτη ερώτηση

  mante said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 1:50 μμ

  καλημερα και χρονια πολλα, είμαι μισθωτη σε ενα τεχνικο γραφειο ..και η προσληψη μου εγινε 3-1-2000 και απολυομαι έκτακτα στις 30-12-2011 , χωρις προειδοποίηση . θελω να ρωτησω πόσους μισθούς δικαιούμαι …???? η προκαταβολή πρεπει να μου δοθεί στις 30-12-2011? την ημερομηνία της απόλυσης ????

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:09 μμ

   με 11 έτη συμπληρωμένα αποζημιωση 7 μισθοι
   όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης, που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

  Theoni said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 5:05 μμ

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά,
  ο φίλος μου εργαζόταν σε εταιρεία security με δίμηνη σύμβαση, από 13/04/2011 έως 13/06/2011. Δικαιούται δώρο Χριστουγέννων?
  Ευχαριστώ πολύ… καλή χρονιά!!!!!

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:23 μμ

   ΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 1/5 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  nikos said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 1:55 μμ

  geia sas thelw na mou peite ean einia eukolo kat.i thelei to afentiko mou na mou kanei apolush xwreis na mou dwsei ta dedouleymena 6 mhnwn sta 4500 xiliarika kai mou deinei mono thn apozhmiwsh kai thn apolush. ta alla otan exei lee.i ti kanw. exw 1 xrono kai 3 mhnes sth etairia poso apzhmiwsh dikaiwmoume. kai ean den ypograpsw kai mou to stieli me klhthra se poso kairo tha mou erthei to xarth kai ti kanw eyxaristw

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2011 στο 10:34 μμ

   αν αυτά συμβαίνουν ειναι παρανομα ….μην υπογράψεις τιποτα και πηγαινε κανε καταγγελια στην επιθεωρηση εργασιας για μη πληρωμη δεδουλευμενων

  Νικος said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 3:52 μμ

  Η γυναικα μου εργαζεται σε συμβολαιογραφειο και παιρνει μηνιαιως στο χερι 530 ευρω περιπου.Δουλευει απο τις 08:30 εως τις 13:30 τα τελευταια 4 χρονια ενω πριν για 4 χρονια δουλευε και απογευμα ,συνολο δηλ 8 χρονια και κατι παραπανω.Τωρα προφορικα τις ανακοινωσαν οτι θα προχωρησουν στην απολυση της.Τι δικαιουται σαν αποζημιωση?Ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2011 στο 10:04 μμ

   ΜE 8 έτη συμπληρωμένα AΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 5 ΜΙΣΘΟΙ

  nikos said:
  Σα,Δεκ,2011 στο 1:02 μμ

  otan eisai wromisthiws pws ypologizw thn apozhmiwsh mou otan exw 1 xrono kai 3 mhnes sthn etairia ean ksereis kai einai eykolo
  mou steilane to xarth ths apolusis me klhthra alla den eimoun asto spiti kai to afhse kato apo th porta xwreis na to exw ypograpsei twra pou den exei thn ypografh mou yparxh apolush ti ginete ean ksereis eyxaristw

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:17 πμ

   η εξώδικη απόλυση ασχετα αν την παραλάβεις προσωπικά ισχύει απο την κοινοποιηση με την προυπόθεση οτι θα καταβληθεί η νονιμη αποζημιωση
   Τώρα για την αποζημιώση δεν εχει σημασία αν εισαι ωρομίσθιος κλπ απλά ειναι θέμα πως σε εχει δηλωμένο σαν εργάτη η υπαλληλο
   πάντως στην δεύτερη περιπτωση αν εχεις πάνω απο ένα χρονο η αποζημιωση ειναι 2 μισθοι

  Nikos said:
  Σα,Δεκ,2011 στο 3:47 μμ

  Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά. Το αφεντικό μου με είπε ότι είτε θα πρέπει να κατέβω Αθήνα (είμαι Θεσσαλονίκη) είτε θα με απολύσει σε λίγο καιρό μέχρι να δει τι θα κάνει με το άτομο που χρειάζεται για Αθήνα εφόσον εγώ δε κατεβαίνω. Είμαι ανασφάλιστος με 7 κατοστάρικα και εργάζομαι στην εταιρία απο 01/09/2010. Δώρο πήρα. Την άδεια του 2010 πήρα. Θα φύγω με τίποτα στην τσέπη μου σαν αποζημίωση ή θα μπω φυλακή απο τα χρέη που θα βγούν και απο την έξωση που θα με κάνουν απο το σπίτι που μένω μόλις 2 μήνες. Ευχαριστώ, Νίκος.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:24 πμ

   λιγα κατάλαβα απ αυτά που γράφεις
   το ενα οτι δεν σε έχει ασφαλισμένο …το δεύτερο οτι σου ειπε να πας στην Αθήνα η θα σε απολύσει
   Αν σε απολύσει και εισαι ανασφάλιστος δηλαδή μη δηλωμένος εργαζόμενος αμα θέλει σε αποζημιώνει …
   Βεβαια μπορείς να τον καταγγείλεις στην επιθεώρηση και στο ΙΚΑ να διεκδικήσεις την ασφάλιση και τις διαφορές μισθών που θα προκύψουν και βεβαια την αποζημίωση

    Nikos said:
    Δε,Ιαν,2012 στο 7:07 πμ

    Επιθεώρηση και ΙΚΑ που λες φίλε μου, πρέπει να την κάνω την καταγγελία ενώ δουλεύω και να έρθουν για έλεγχο και να με βρούν ανασφάλιστο? Γιατί αν είναι αυτό το σενάριο θα γίνουμε μπίλιες με το αφεντικό μου. Να διεκδικήσω που λες την αποζημίωση και τα υπόλοιπα, αλλα ξέρεις τι γύρισε και μου είπε η επιθεώρηση? Βρείτε τα μεταξύ σας. Αν ήταν να τα βρώ μεταξύ μας δε θα πήγαινα στην επιθεώρηση. Μετά αυτός μπορεί να το πάει και δικαστικά έτσι δεν είναι. Θα μπω σε έξοδα και θα χάσω πολύ χρόνο απο την ζωή μου σύμφωνα με τα δικαστήρια και μέχρι να τελεδικήσει η απόφαση, μέχρι τότε όμως πως θα γίνει?

    apasxolisi responded:
    Δε,Ιαν,2012 στο 11:08 μμ

    κοιταξε να δεις την καταγγελία αμα την κάνεις και επώνυμα μπορει και μετά ( αφού φύγεις απο την εταιρία )να την ελεγξουν αμα θέλουν …
    Οσο για την επιθεώρηση εργασίας τι να πω εκπλήσομαι …τι πα να πεί βρείτε τα ειναι υποχρεωμένος ο επόπτης να καλέσει τριμερή αν γίνει καταγγέλια και έλεγχο μπορει να κάνει any way

  Nikos said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 11:35 μμ

  Ε ναι ρε γαμώτο χάσαμε τίποτα για να το βρούμε? Κράτος σε λέει μετά!
  Για την καταγγελία αφού εγώ θα φύγω απο εκεί που είμαι ο μόνος ανασφάλιστος,
  δεν θα βρούνε κάτι αφού εγώ θα μαι εκεί.

  STELLA said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 3:40 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2005.ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ 8ΩΡΗ ΣΕ 4ΩΡΗ.ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 31.12.2011 ΟΤΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΟΥΝ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΡΩ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 1:26 μμ

   ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΛΑ ΘΑ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΆ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΩΡΗ

  ANNA said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 1:35 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΩΡΑ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:05 πμ

   η αποζημιωση θα υπολογιστεί με βάση των τελευταίο μισθο

  stella said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 8:31 πμ

  kalimera.ergazomoyn se mia epixeirish 6 mines me 2mines symbaseis pou tis ekane ananewsh.me apelise sto telos tis 3hs symbashs.dikaioymai apozumiwsh kai an nai poso

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 4:05 πμ

   οχι γιατί ειναι συμβασεις ορισμενου χρόνου αλλά και αορίστου χρόνου να ηταν και δεν είχες κλείσει χρονο παλι δεν αποζημιώνεσαι

  angie said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 4:04 μμ

  kalispera.apolythika 31/12/2011 ekana ta xartia mou ston oaed ka tha plhrotho 11/2/2012 me prostateyomeno melos ena paidi.o antras mou einai anergos apo ton maio tou 2009 mexri kai tis 28/2/2012 meta tha ton asfaliso ego giati den exei katholou enshma,eipa ston oaed oti meta to febrouario tha ton balo sto bibliario moy san prostateyomeno melos kai moy eipan oti den dikaioyme to 10% sto epidoma anergeias poy tha pairno giati stin forologiki dilosi tou 2010 fenetai eisodima 1340euro apo to tameio anergias poy eixe parei.eisxhei kati tetoio kai an oxi ti prepei na kano?

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2012 στο 11:50 μμ

   δεν το ξέρω αλλά αν το λέει ο ΟΑΕΔ μάλλον ετσι ειναι τι να πώ

  maria said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 9:30 μμ

  kalispera ime se mia eteria apo 2008 eos simera mas exoun pi oth tha ipograpsoume mia kenuria simvasi ergasias pou to opio emena den me sinferi afto jati exo 4 pedia kai den mou ftanoun ego th prepi na kanw na ipograpso i oxi , jati an ipograpso tha me dioksoune ine sigouro jath etsi to kani panta me olous kai……. exo 4 pedia ta 1 ine 15 minon kai to alo 23 minon kai ta ala 2 ine 15 kai… 17 xronon pos na kinitho sthn peroptosi afti

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2012 στο 11:55 μμ

   κοιταξε να δείς μπορεις να μην δεχθείς την αλλαγή της σύμβασης δεν ειναι υποχρεωτικό αν σε απολύσουν θα σε αποζημιώσουν δεν βλεπω κατι άλλο … ΑΠλά αν δεχθείς την αλλαγή σε ενδεχόμενη απόλυση η αποζημιωση θα ειναι με τα χρήματα που θα έχεις τώρα

  maria said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 9:33 μμ

  xsexasa kai sthn kenouria sinvasi eina miso misto giro sta 450 evro kai eperna 830 evro to mina

  angie said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 10:55 μμ

  stin epixeirhsh doyleya apo 9/5/2011 eos 31/12/2012 kai eixa xanadoylecei kai perisy san epoxiaki apo 24/11/2010 eos 31/12/2011 .

  ΛΙΤΣΑ said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 1:18 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ 4ΩΡΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 20 ΜΗΝΕΣ. ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 12:10 πμ

   Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη αποζημιωση 7 ημερομίσθια

  teo said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 11:09 πμ

  καλημερα εργαζομουν σε μια επιχειρηση απο 4\1\2010 εως 16\12\2011 οπου με απελυσαν χωρις προηδοποιηση,δεν μου εχουν εξωφλησει τα δεδουλευμενα μου και την αποζημειωση λεγοντας μου να κανω υπομονη εχει περασει ομως ηδη ενας μηνας,εχω εγγραφη ως ανεργη και σε λιγες μερες θα παρω το πρωτο επιδομα απο τον ΟΑΕΔ μπορω να καταγγειλω την εταιρεια στη επιθεωρηση εργασια?και τι θα γινει με αυτο?ευχαριστω πολυ

  12344 said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 4:24 μμ

  για σασ ειμαι 4 μηνων με απελησε δε το γνωριζε οτι ειμαι εγκυο και γραφομε οαεδ θ α υπαρχει προβλημα σε αυτον η σε εμενα?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 1:35 πμ

   κοιταξε να δείς εγω νομίζω η απόλυση μπορει να ακυρωθεί είναι παράνομη εισαι σε προστασία …ασχετα αν δεν το γνωριζε και εφόσον είσαι 4 μηνων εγκυος
   Τω΄ρα για τον οΑΕΔ δεν νομιζω ότι εχεις προβλημα αν δικαιούσαι αποζημιωση και δέχεσαι την απόλυση

  12344 said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 4:27 μμ

  sas parakalo boithia apanthste

  STAYPOS said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 1:19 μμ

  Καλημέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο θέμα της απόλυσης και αν υποχρεούται ο εργοδότης να μου καταβάλει την ετήσια άδεια(πόσες ημέρες??),το επίδομα αδείας ,το δώρο πάσχα και οι ημέρες αποζημίωσης ή ότι οτιδήποτε άλλο με διαφεύγει . Εργαζόμουν από τον 12το του 2008 έως και 17/01/12, με 4ωρη εργασία από Δευτέρα έως και Σάββατο.(ένσημα ΙΚΑ)

  Υ.Γ Έχω ασφάλεια του Ο.Γ.Α…..δικαιούμαι ταμείο ανεργίας ? Αν ναι, πόσους μήνες??

  Σας ευχαριστώ πολύ……

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 1:45 πμ

   δεν καταλαβα τίποτα που εισαι τελικά ασφαλισμένος στο ΙΚΑ η στο ΟΓΑ ?

  giannis said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 9:48 μμ

  καλησπερα.εργαζομαι σε μια εταιρια 19 χρονια ως βοηθος μηχανικου σκαφων αναψυχης.θελει να με απολυσει χωρις αποζημειωση και να μου την δωσει αργοτερα λεγοντας πως δεν εχει χρηματα.πως μπορω να κινηθω να μην χασω τα χρηματα μου?

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2012 στο 11:15 πμ

   Με το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς, ο εργοδότης έπρεπε να καταβάλει αμέσως ολόκληρη την αποζημίωση. Με το νέο νόμο, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης, που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

  STAYPOS said:
  Κυ,Ιαν,2012 στο 10:58 μμ

  .

  apasxolisi :δεν καταλαβα τίποτα που εισαι τελικά ασφαλισμένος στο ΙΚΑ η στο ΟΓΑ ?

  έχω κύρια ασφάλεια του ΟΓΑ ,στο ΙΚΑ δεν έχω, μπορώ-δικαιούμαι όμως να κάνω κάποια ένσημα (νομίζω 130 – 140 το χρόνο).

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιαν,2012 στο 10:31 μμ

   ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ δεν μπαινεις στο ΟΑΕΔ που ειναι μονο για οσους εχουν ΙΚΑ

  Nikola said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 11:54 μμ

  Gia sas paidia., signomi gia ta Ellinika mou, proto apo ola- eimai allodapos..

  Proketai gia aplirotes yperwries 14on etwn.. Ginetai na kano kati? Einai arga? Akoma doulevo ekei se apisteutes sinthikes, mou plironoun IKA kai forologiki avaferei 8wro mono- perno 750 eurw.. Doulevo wmos 14 wres- 6 meres tin eudomada me deka meres adeia kate hrono. Einai kai polla alla, me kanoun skoupidi oli thn wra, arxisa na pisteuo oti eimai kai olas.. Axizei na pao stin epitheorisi ergasias, na paro dikigoro i oxi?

  Euxaristoume poli!

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιαν,2012 στο 10:57 μμ

   αν εχει αποφασίσει να φύγεις απο την δουλει’α και μπορεις να αποδείξεις τις υπερωρίες πήγαινε και κάνε καταγγελία στη επιθεώρηση για τις υπερωρίες η συμβουλεύσου δικηγόρο …πάντως μπορεις να διεκδικήσεις τουλάχιστον τις υπερωρίες των τελευταίων 5 χρονων

  markos said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 12:48 πμ

  υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να κρατήσει εργαζόμενο που καταθέτει τα χαρτια του για πλήρη συνταξη γήρατος

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:29 πμ

   νομίζω οχι …αλλά πρεπει να τον αποζημιώσει αν τον απολύσει

  Ελενη said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 5:50 μμ

  καλησπερα.δουλευα σε μια επιχειρηση που εκανε πτωχευση μολις χθες.Δεν εδωσαν σε κανεναν εργαζομενο απολυση και η λογιστρια λεει οτι δεν κολλησε τα ενσημα αδειας μου ουτε του δευτερου τριμηνου γιατι δεν την πληρωνε ο εργοδοτης μου με αποτελεσμα να μην μπορω να παρω ουτε το επιδομα λοχειας ουτε το επιδομα ανεργειας δεδομενου οτι γεννησα αυτον τον σεπτεμβριο .Δεν μπορω να ανταπεξελθω οικονομικα για δικηγορο.τι μπορω να κανω??Τι δικαιουμαι??

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:50 πμ

   ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ … ΑΣ ΠΑΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ικα !!
   ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ικα ΠΆΛΙ

  Krikispou said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 4:46 πμ

  Καλημέρα, τα στοιχεία έχουν ως εξής, προσλήφθηκα από τον εργοδότη μου στις αρχές του προηγούμενου έτους με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για την ακρίβεια με δίμηνη σύμβαση, ακολούθησαν άλλες δύο ίδιες συμβάσεις, φτάνοντας έτσι τους 6 μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη όπου με την λήξη τις τρίτης πλέον δίμηνης σύμβασης μου πρόσφερε σύμβαση αορίστου χρόνου έκτοτε έχω κλείσει συνολικά 1 χρόνο στην ίδια θέση στην εταιρεία. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας θέσω το ερώτημα μου καθώς έχω μπερδευτεί και χρειάζομαι την βοήθεια σας, θα μπορούσατε να μου γνωστοποιήσετε τι προβλέπετε σε περίπτωση απόλυσης, δηλαδή αν δικαιούμαι αποζημίωση για τον 1 χρόνο κλεισμένο ή για τους 6 μήνες που είναι η σύμβαση αορίστου? Επίσης Θα ήθελα να αναφέρω ότι κάθε φορά υπέγραφα για τις συμβάσεις

  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας!
  Με εκτίμηση,
  Krikispou

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:54 πμ

   ΑΠ ΟΤΙ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Krikispou said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 5:28 πμ

  να συμπληρώσω πως κάθε σύμβαση ήταν για την ίδια θέση εργασίας και με τις ίδιες αποδοχές.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:56 πμ

   ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Ως ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΊΑ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΆΕΙ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ …ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΟΜΩΣ ΖΗΤΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  vassilis said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 3:20 πμ

  θα ηθελα να ρωτησω

  με προσλαμβανουν 07/2009 ως διανομεα (αυτος εχεις δυο καταστηματα 1 με το αφμ το δικο του και στο καταστημα 2 εχει το αφμ της συνεργατη της) και η ωρες εργασιας 18:00 – 23:00 που εργαζομουν

  με γραφουν στο ΙΚΑ 12/2009 στο 1 καταστημα διοτι εγινε εφοδος απο το ικα
  με μεταφερουν στο καταστημα 2 ……02/2010
  πιθανον με δηλωνουν στο ικα απο 04/2010 εγω εκει δεν εχω υπογραψει
  εφοδος στο καταστημα 2 απο το ικα 12/2010 με ρωτα το ικα απο ποτε εργαζομαι και απαντω δεν θυμαμαι και το γραφει στα βιβλια
  με μεταφερουν στο καταστημα 1 1/2011 και με βαζουν να υπογραψω οτι δουλευω πεμπτη και παρασκευη 19:00-23:00 απο 16/10/2010
  και με εχει και εργαζομαι καθημερινα απο 19:00-23:00

  και 1/2012 με απολυει…………διοτι τους ειπα παύω να πληρώνω τα 4,5ευρώ . ,(ολοι οι διανομεις πληρωνουν μια φορα το μηνα 4,5 ευρω για τα τζαμια στα καταστηματα του)

  μπορει καποιος που ασχολειται με αυτα να μου πει τι πρεπει να κανω και τι δικαιουμαι πραγματικα

  σας ευχαριστώ εκ των προτερων

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 1:45 πμ

   πηγαινε επιθεώρηση εργασίας γιατί αυτά ειναι φουλ παρανομία …καλο ειναι οτι υπάρχουν και εφοδοι το ΙΚΑ οπότε εχεις στοιχεία οτι δουλευες ..

  vassilis said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 3:35 πμ

  η ωρες που εργαζομουν ηταν 18:00-24:00

  και μετα που με εβαλαν και υπεγραψα οτι εργαζομαι πεμπτη και παρασκευη 21:00-23:00

  και απο τοτε με ειχανε στο προγραμμα 19:00-23:00

  xaroula said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 10:54 μμ

  kalispera saς douleuo se mia etairia 6 xronia (idiotikos ipalilos)exo klisi ta 6 xronia ..possa lefta dikaioume an me apolysoyn?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 2:25 πμ

   6 έτη συμπληρωμένα αποζημιωση 4 μισθοι

  xaroula said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 11:01 μμ

  ksexasa na anafero oti doyleyo se idiotiko tomea

  alexandergralexandros said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 3:56 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ 34 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΡΝΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΙ 30 ΚΑΙ ΑΝΩ.ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΩΝ ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΕΡΥΨΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 4:15 πμ

   δεν καταλαβα και πολλά πράγματα αλλά αφού πέθανε ο εργοδότης σου η σύμβαση λεει ο νόμος λυνεται αυτόματα …τώρα κάτι αλλο δεν μπορω να σου πω …γιατί ο ΟΑΕΔ σου απορρίπτει τις αιτήσεις ? μηπως υπάρχει καποιος αλλος λόγος

  Ντίνα said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 11:59 μμ

  Καλησπέρα. Δουλεύω σε μια εταιρεία από το 1998 με σύμβαση αορίστου χρόνου ως υπάλληλος γραφείου. Το τελευταίο 9μηνο με είχαν γυρίσει σε εκ περιτροπής εργασία, τρεις ημέρες την εβδομάδα (8 ώρες την ημέρα). Τώρα που τελείωσε η εκ περιτροπής εργασία μου έδωσε χαρτί προειδοποίησης απόλυσης (με μισή αποζημίωση) για μετά από 5 μήνες, όσο προβλέπεται δηλαδή. Η ερώτησή μου είναι η εξής : Μπορεί να μην κάνει χρήση της προειδοποίησης, αφού δεν έχει χρήματα για την αποζημίωση, να με κρατήσει και να με ξανακάνει σε εκ περιτροπής εργασία; Και αν ναι, μπορεί αυτό να το κάνει πριν τη λήξη της προειδοποίησης; Όχι μετά από 5 μήνες δηλαδή αλλά μετά από 3μήνες, τότε δηλαδή που συμπληρώνεται το δωδεκάμηνο της εκ περιτροπής (9μήνες + 3κανονικοί) και έχει το δικαίωμα να ξανακάνει χρήση της. Ή πρέπει αναγκαστικά να περάσουν οι 5μήνες της προειδοποίησης και μετά να κάνει ότι θέλει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 2:54 πμ

   η προειδοποιηση αφορά την απόλυση και δεν πρεπει να γίνει μεταβολή στην εργασιακή σχεση μπορει να αρνηθείτε …αλλά μπορει να μην εφαρμόσει και την προειδοποιηση …Αλλα αφού εχεις προειδοποιηση απολυσης μην δεχθείς καμια νεα μεταβολή και πήγαινε επιθεώρηση εργασιας αν το σου ζητηθεί η κοινοποιηθεί

  Alexandra said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 11:46 πμ

  καλησπέρα,
  απολύθηκα στις 30-11-2011. Είχα συμπληρωμένα 12 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Πήρα το 1/4 της αποζημίωσης την μέρα της απόλυσης και πάνω στο χαρτί της απόλυσης αναφέρονται οι ημερομηνίες (31/1, 31/3 και 31/5) που πρέπει να μου καταθέτουν τα χρήματα σε λογαριασμό μου στην τράπεζα. Σήμερα αν και έχουν περάσει 9 μέρες δεν μου έχουν καταθέσει κάτι… Μιλάω καθημερινά με το λογιστήριο της εταιρείας και μου λένε αύριο, μεθαύριο… Σήμερα που μίλησα πάλι με το λογιστήριο, δεν είχαν κάποιο νέο…(;) Πρέπει να πάρω την επιθεώρηση εργασίας; Η εταιρεία βρίσκεται στο Π.Ηράκλειο και εγώ μένω στο Χαλάνδρι… να μιλήσω με της Αγ. Παρασκευής;; Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνω;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρον.

   apasxolisi responded:
   Πε,Φεβ,2012 στο 1:24 μμ

   περιμενε μερικές μέρες και μετά κάνε καταγγελία στην επιθεώρηση της επιχειρησης καλυτερα

  Κώστας said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 7:11 μμ

  Καλησπέρα !
  Απολύθηκα στις 31-1-2012. Είχα στον ίδιο εργοδότη 27 μήνες, με σύμβαση μισθωτού υπαλλήλου και είχα μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2270. Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν κρατήσεις, πόσες είναι και ποιο ποσό πρέπει να μου καταβάλει ο εργοδότης.
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων .

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 6:24 πμ

   με 27 μήνες εχεις συμπληρώσει 2 χρονια αρα η αποζημιωση ειναι 2 μισθοί με βάση τις μικτές αποδοχές … αφου δεν γινονται κρατήσεις στην αποζημιώση λογω απολυσης

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 2:27 μμ

  παρακαλω την βοηθεια σας.εχω ηδη απολυθει απο την 11/01/2012 με προειδοποιηση 6 μηνων διοτι εργαζομουνα επι 27 χρονια στην επιχειρηση ανελιπως.θελω να μαθωαν τους μηνες που απομενουν θα μειωθει ο μισθος μου με τα νεα μετρα η αν κλειδωνει την ημερα της απολυσης…μιλαω για τον τρεχοντα μισθο και οχι για τον υπολογισμο της αποζημιωσης .επισης μου χρωστανε την αδεια του 2011..θελω να μαθω ποσο χρονο εχω δικαιωμα για να περιμενω πριν κανω καταγγελια παρακαλω για την βοηθεια σας

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 2:19 πμ

   γνώμη μου ειναι να μην δεχθείς μειωση αν γίνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και νομίζω και αγωγές για να μην περάσει αυτό αφου λογικά εχεις προειδοποίηση απόλυσης …