Aδειες & επιδόματα

Ημέρες άδειας μισθωτών

Με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.2 του Ν.1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του Ν.3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

Η εν λόγω διάταξη της παρ.1α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.
Οι ρυθμίσεις αυτές του Ν.3302/2004, εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28ης-06-01), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/1Ο4/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές.
Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική ρύθμιση, όπως ερμηνεύτηκε με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, βλ. έκθεση Ευρ, Κοινοβουλίου).

Ως ημέρες άδειας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες άδειας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της άδειας του.

Κατάτμηση Αδείας
Κατά κανόνα η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών χορηγείται ολόκληρη, άπαξ του έτους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Άρθρο 7 του Ν. 549/77 που κύρωσε το Άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 26.1.1977 , όπως στην περίπτωση ιδιαιτέρως σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχειρήσεως ή ύστερα από αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμοδίας Τοπικής Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο μέρος της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον ημέρες. Για τους ανήλικους μισθωτούς το άρθρο 7 του Ν. 1837/89 ορίζει ότι, η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγείται τμηματικώς και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος. Για τους εργαζόμενους σπουδαστές των ΤΕΙ, με το Π.Δ. 483/84 προβλέπεται η χορήγηση υποχρεωτικά της άδειας που τυχόν δικαιούται να ζητήσει ο μισθωτός, κατά το χρονικό διάστημα της εξεταστικής περιόδου ή για την προετοιμασία και συμμετοχή στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.
Βλ. επίσης: http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=20005

Αποδοχές.

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει, τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.

Προσαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας λόγω προϋπηρεσίας

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 αναφέρει: «Από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας).

Απαγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της αδείας
Κατά τη διάρκεια της αδείας απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού απ’ τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 ΑΝ 539/45).
Εν τούτοις, δεν απαγορεύεται η κατά τη διάρκεια της αδείας προειδοποίηση περί της προσεχούς απολύσεώς τους, αρκεί η ημέρα της απολύσεως να εμπίπτει σε χρόνο μετά τη λήξη της αδείας. (Εφ. Λαρίσης 667/96).
Η απαγόρευση της απολύσεως δεν ισχύει κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας (ΑΠ 542/97).
—————————————–

Αρ.Πρ:οίκ.3392/01/03/05 – Eγκύκλιoς επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (σχετικά με την Ετήσια αδεια εργασίας)

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.2 του Ν.1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του Ν.3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

Η εν λόγω διάταξη της παρ.1α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.
Οι ρυθμίσεις αυτές του Ν.3302/2004, εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28ης-06-01), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/1Ο4/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές.
Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική ρύθμιση, όπως ερμηνεύτηκε με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, βλ. έκθεση Ευρ, Κοινοβουλίου).

I. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος

Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

ΙΙ. Ρύθμισn άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη.
Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου’ και τις 24 ημέρες επί εξαημέρου.
Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 21 επί πενθημέρου και 25 επί εξαημέρου, εργάσιμων ημερών. Συνεπώς, η μη χορήγησή της συνεπάγεται την υποχρέωση της καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών αδείας προσαυξημένων κατά 100%, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθησαν για το πρώτο ημερολογιακό έτος (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).

IIΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, τονίζονται τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ.3, παρ.16 Ν.4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, -οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

Γ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια (άρ.1, παρ.3 του Ν.1346/1983).
Ως εκ τούτου και εφ’ όσον κατά το χρονικό σημείο της λύσεως της σχέσης εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της άδειας, στα πλαίσια της διάταξης του άρ.1 του Ν.3302/2004, προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις:
α. Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
β. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
γ. Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν -αυτές που θα εδικαιούτο ο μισθωτός εάν ελάμβανε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

Informant

Advertisement

714 σκέψεις σχετικά με το “Aδειες & επιδόματα

 1. καλημέρα σας,

  σας ευχαριστώ για την χρήσιμη ιστιοσελίδα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω που μπορώ να βρω την νομοθεσία όσον αφορα το καλοκαιρινο επίδομα αδείας γιατί μου έτυχε το εξής.

  Δουλεύω στον Ιδιωτικό τομέα και έχω ασφάληση ΙΚΑ. 5ημερη απασχόληση. Η συμβαση μου αρχίσε στης 14/04/08. δώρο πάσχα έλαβα το ανάλογο των μηνών μου εργασίας. Παρολα αυτά μου είπανε ότι το επίδομα καλοκαιρινής αδείας θα το πάρω στο τέλους του χρόνου!!!! κατι τετιο ισχύει;

  σας ευχαριστώ

  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ Κ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗς ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009-2010.ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΩΣΕΙ Κ ΤΙΠΟΤΑ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΗ.ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΥ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ.ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΙΚΑ Κ ΜΟΥ ΚΟΛΑΕΙ ΤΕΤΡΑΩΡΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΩ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,
   ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΧΑ 3 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΟΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΚΟΥ ΜΟΥ. ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ Υ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝΩ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2014. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

   • Η άδεια μέχρι τρείς ημέρες δεν πληρώνεται από το ΙΚΑ όυτε από τον εργοδότη . Αλλά ούτε μπορεί να αφαιρεθεί από άλλες άδειες που δικαιούσαι

 2. ΝΑΙ ΣΩΣΤΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΙΣ ΧΡΌΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΔΕΊΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 3. GIA SAS . DOULEVW SE GNOSTH ALISIDA FAST FOOD KAI AUTES TIS MERES EXW PROVLIMA ME TON ERGODOTI EPIDI DEN MOU DINEI THN ADEIA .SAS PARAKALW NA MOU PEITE AN DIKAIOUTE O ERGODOTIS TIN MISI ADEIA NA TIN DINEI OPOTE THELEI KAI THN ALLI MISI NA TIN PARW OPOTE THELW EGW

 4. ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΊ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΧ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ 10 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ …

 5. Γεια σας .
  δουλέυω σε μια εταιρεία απο τον Ιουνιο του 2005
  και τον Σεπτεμβριο του 2008
  θα σταματήσω δικαιούμαι όλη την άδει ή τμήμα αυτής

  • ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   • πάσχα , χριστουγέννων εφόσον ειναι μέσα στις προθεσμίες …άδειας και επιδόματος αδείας αν δεν τα εχει πάρει

 6. ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

 7. Γεια σας
  μετην καταβολή του επιδόματος αδειας ειμαι υποχρεομένος να προκαταβάλω και τον μισθό του μήνα της αδειας.

 8. ΟΧΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

 9. σήμερα πηρα τηλέφωνο στην επιθεώρηση εργασίας στην δαφνη(2109700600) και μου είπαν με κατηγορηματικό τρόπο οτι ομισθός της περιόδου των διακοπών προκαταβάλλεται.Ειλικρινα δεν μπορω νσ βγαλω ακρη.Στα εικοσι πεντε χρονια που δουλευω δεν μου εχει συμβει κατι τετοιο και δεν το ξερει και κανένας απο όσους ρώτησα λογιστες και δικηγόρους,παρ’ ολα αυτα στην επιθεώρηση ηταν κατηγορηματικοί.Υπάρχει τρόπος να βεβαιωθουμε ;Ευχαριστώ.

 10. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΦΙΛΕ ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ…ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

 11. Είμαι υπάλληλος σε μια εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων, στο τμήμα του after sales Υποδοχή πελατών Συνεργείου, δουλεύουμε 6 ημερες την εβδομάδα, ο εργοδότης μας όταν παίρνουμε ρεπό μία ημέρα μας το χρεώνει άδεια, κατα πόσο είναι νόμιμο αυτό? Τί ρεπό δικαιούμαστε?

 12. ΕΦΟΣΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ 6ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΤΕ ΡΕΠΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ..ΟMΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 5ΗΜΕΡΟ
  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 6ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 13. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΠΟΛΥ.ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ 2007 ΠΟΥ ΕΧΩ 25 ΕΝΣΗΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΕΧΩ ΑΛΛΑ 25 ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ Κ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008 ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Κ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΧΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 22 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:ΝΟΕΜΒ-ΔΕΚΕΜ 2007:834 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΑΝ-ΔΕΚΕΜΒ 2008 :363 ΕΥΡΩ.ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΑΝ ΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ?ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Κ ΠΕΛΑΓΩΣΑ!!!!

 14. Καλησπέρα θα ήθελα τη βοήθειά σας για να ξεκαθαρίσω κάτι. Εργάζομαι από τον Σεπτέμβρη του 1997. Δηλαδή τον Σεπτέμβρη του 2009 θα δικαιούμαι 25 ημέρες αδείας. Αυτές θα ισχύουν από 1.1.2009 ή από 1.1.2010?

 15. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Ιωαννα
  ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ OAEΔ και το σου είπαν? AN OXI
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ να πας σε ενα γραφείο του ΟΑΕΔ και να ρωτήσεις…
  ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΜΙΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟν ΟΑΕΔ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΞΑΝΑ …

 16. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΙΝΑ
  ΓΙΑ το πρώτο χρόνο ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ αναλογία ημερών αδείας

  ΓΙΑ το ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
  Ο ΔΕΫΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008
  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
  Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
  Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

 17. Ευχαριστώ αλλά μία διόρθωση. Προσλήφθηκα Σεπτέμβρη 1997 όχι 2007. 5μερό και Σεπτέμβρη του 2009 θα δικαιούμαι 25 μέρες. Αυτές θα τις πάρω το 2009 ή το 2010?

 18. SORRY ΜΑΛΛΟΝ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 19. ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΕΦΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ!!!!!!ΕΔΩ ΠΑΕΙ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ?ΕΧΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ….ΕΣΥ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΒΑΣΗ ΩΡΩΝ Η ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 375 ΕΥΡΩ(ΜΙΚΤΑ ΝΟΜΙΖΩ).

 20. Το εψαξα και μου είπαν ότι το δικαιούσε επίδομα ανεργίας…
  ΤΟ μισο ως μερική απασχολούμενη …αφού έχεις απασχόληση σχεδόν ένα χρόνο και δύο μήνες .Με το που λήγει η σύμβασή σου θα πας στον ΟΑΕΔ και να κάνεις αίτηση να μπεις ταμείο ανεργίας και να πάρεις κάρτα ανέργου αν σου πουν οτι δεν το δικαιούσε γράψε μου στο email apasxolisi.blog@gmail.com
  και θα σου δώσω τηλέφωνα να απευθυνθείς στο υπουργείο…
  και πιστεύω να βρεθεί λύση διαφορετικά θα τους κάνω ρόμπα …
  AN θες γράψε μου στο email Μόνο σε ποιο ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

  • Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω αλλά δυστυχως αυτος ο κύριος που περιγράφει η κυρία δεν είναι ένας αλλά πολοί!!! Είναι γεμάτε τα βουνά από τα χιόνια!

 21. για να το παρω ολοκληρο τι χρειαζεται?εγω εχω απο περσυ τον νοεμβριο που δουλευω και μεχρι μεσα ιανουαριου που θα απολυθω θα εχω 14 μηνες και κατι.γιατι δεν δικαιουμαι ολοκληρο?για τον κυριο ασε με να το σκεφτω λιγο.ευχαριστω πολυ παντως!!!!!!

 22. στους μερικούς απασχολούμενους δίνουν μερική επιδότηση απ οτι ξέρω ωστόσο σου εγραψα οτι οταν λήξει η συμβασή σου πηγαινε και κατέθεσε τα αιτήση στον ΟΑΕΔ …εν μεταξύ θα το ψάξω και μέσω ΟΑΕΔ και θα σου ξανάγράψω εδώ τις επόμενες μέρες

 23. συγνωμη που σε ζαλιζω αλλα να σε ρωτησω κατι αλλο?το οκτωβρη 2007 δουλεψα για ενα μηνα περιπου σε μια επιχειρηση μιας φιλης μου αλλα δε μου εβαλε τα ενσημα.μπορει να μου τα βαλει τωρα?δεν ειχα παρει αρ.μητρωου ακομα.τι μπορω να κανω τωρα?ρωταω γιατι το 2007 χρειαζεται 80 ενσημα για το επιδομα κι εγω φαινεται οτι εχω 55 αλλα εχω δουλεψει παραπανω.τι μπορω να κανω?

 24. δεν το ξέρω αυτό …αλλά αν το κάνει θα επιβληθούν πρόστιμα …επειδή εχει περάσει ο χρόνος αυτό μόνο λογιστής μπορεί να σου το πεί…

 25. μπορω να αγορασω ενσημα?για να συμπληρωσω τα 80.

 26. ναι να βρείς και ενα δευτερο εργοδότη να σου βάλει μόνο τα ενσημα αλλά δεν ξέρω αν σε συμφέρει απο πλευράς οικονομικής και το επιδομα που θα παιρνεις δεν είναι και τιποτα σπουδαίο …
  Συμβουλή μου ψαχνε μηπως βρείς μια θεση εργασίας

 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ?

 28. http://www.oaed.gr
  είναι η σελίδα του ΟΑΕΔ και μπορείς να ρωτήσεις και σε καποιο τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ στην περιοχή σου

 29. καλημερα…εγω δουλευω 10 μηνες ξερετε ποση αδεια δικαιουμαι τα χριστουγεννα?το δωρο το δικαιουμαι ολοκληρο ετσι?

 30. ναι το δώρο ολόκληρο …
  Για την άδεια τώρα δικαιούσθε …αναλογία ημερών αδείας ολόκληρη την αδεία θα δικαιούστε μετά την συμπλήρωση του ενος χρόνου δηλαδή το 2009
  Σχετικά τώρα με την άδεια σας για τους 10 αυτούς μήνες ισχύουν τα εξής
  Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος

  Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
  Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

 31. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΗΝ Ε.Θ.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ , Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ), ΟΜΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

 32. Δεν μπορεί να το κάνει . Να σε υποχρεώσει να πάρεις ολη την αδεια σε ημερομηνία που καθορίζει η εταιρία . Μονο μέρος της αδειας μπορεί να καθορίσει ο εργοδότης και λαμβάνεται υπόψη και ο οικογενειακός προγραμματισμός …Να τους πας στην επιθεώρηση εργασίας …κάνε για το 2009 αιτηση απο τώρα οτι θές την αδειά σου τον Αυγουστο και αν το ξανακάνουν πηγαινε στην επιθεώρηση

 33. χρονια πολλα…
  υπαρχει καποιος να γνωριζει τι γινεται με τις συμβασεισ εργου?
  εχω κανει 3 συνεχομενεσ συμβασεισ…ουτε δωρο χριστουγεννων ,πασχα..επιδομα αδειασ..ουτε μοριοδοτιση ..τεββε…¨)
  ευχαριστω

 34. δυστυχώς οι συμβάσεις έργου δεν θεωρούνται εξαρτημένη μορφή απασχόλησης για το θέμα τις μοριοδότισης δεν το γνωρίζω ως προς το δημοσιο τομέα

  • Δε νομίζω ότι ισχύει αυτό απόλυτα. Βλ. πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου στην υπόθεση με την Αγροτική αν δεν κάνω λάθος. Αν η σύμβαση έργου αναφέρει ότι πρέπει να εργάζεσαι στο χώρο του εργοδότη με συγκεκριμένο ωράριο, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεις πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του φορέα, και σε αυτήν την περίπτωση ο πολιτικός δικαστής είναι αρμόδιος να αποφασίσει για τη φύση της εργασίας, αλλά υπονοείται ότι είναι εξαρτημένης εργασίας. Η ρύθμιση είναι υπέρ του εργαζομένου.
   Αυτό σημαίνει ότι μπορείς δικαστικά να αποδείξεις ότι η σχέση ήταν ή είναι κατ’ουσίαν εξαρτημένης εργασίας, και να διεκδικήσεις να γίνει σύμβαση αορίστου μετά το προβλεπόμενο χρονικό όριο (24 μήνες?).

   Ποια είναι η γνώμη σου?

   Εγώ έχω σύμβαση έργου με μπλοκάκι με κάποιο δημόσιο φορέα. Πρόσφατα προέκυψε κάποιο ζήτημα με την άδεια μου. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ πόση άδεια δικαιούμαι. Η σύμβαση είναι 9μηνη με έναρξη τον Απρίλη.
   Άτυπα είμαι 2+ χρόνια στο φορέα.
   Επίσης, αν ο εργοδότης έχει εγγρίνει προφορικά την άδεια μου και τελευταία στιγμή…αλλάζει γνώμη, για λόγους που δεν ευσταθούν τι γίνεται? Πως αντιμετωπίζεται αυτό?

   • Δικαστικά ναι μπορείς να το διεκδικήσεις
    Ως προς την άδεια για κάθε μήνα 2 ημέρες άδειας και αντιστοιχο επίδομα αδείας
    Στην άδεια ισχύει αυτό που λέμε διευθυντικό δικαίωμα..

 35. ΕΙΜΑΣΤΕ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΑΠΟ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΧΡΟΝΙΑ.ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ?

 36. Μπορεί ο εργοδότης να καθορίσει την άδεια αλλά οχι όμως σε χρόνο πχ εκτός καλοκαιριού κλπ

 37. kalimera…ergazomai se mia kataskevastiki etaireia apo to septemvrio tou 2008 k proxthes o ergodotis m me enimerose oti stamataw epidei dn yparxei pleon doulia…hthela na kserw ti akrivos prepei na parw os apozimiosi k ti apo xrimata adeias k epidomatos…giati mou eipan pws efoson doulepsa esto k mia mera apo to neo etos dikaioume na parw olokliri adeia k epidoma..alithevei kati tetoio k an oxi ti prepei na parw tote?sas eykaristw

  • για το επίδομα αδείας πρέπει να συμπληρώσεις χρόνο …για δώρο πάσχα να δικαιούσε αναλογία δώρου για αυτές τις 7 μέρες του 2009 . Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει αν πάρεις καποιο ποσο για τις ημερες αναλογικής αδειας που δικαιούσε το μεχρι να συμπληρώσεις χρόνο για κανονική αδεια

 38. καλησπερα. μια ερωτισουλα
  δουλευω σε εναν εργοδοτη οδηγος φορτιγου απο τον μαιο του 2007 το 2007 πηρα 4 μερες αδεια. το 2008 πηρα 15 μερες αδεια τον αυγουστο. τορα τελος φεβρουαριου παρετουμε. ποση αδεια δικαιουμαι? και πιτε μου σας παρακαλω αν πρεπει να την πλιροθω μικτη με τις κρατισεις δηλαδη

  ευχαριστω

 39. για την άδεια πρεπει να ξέρεις οτι πρέπει να την παίρνεις μέσα στο χρόνο που τρέχει γιατί δεν μεταφέρεται …Σε κάθε περιπτωση αφού δεν την πήρες ολόκληρη υποχρεούνται να σου την πληρώσει σαν κανονική πρόσθετη εργασία για τις μέρες που έχουν μείνει…Η αδεια ειναι κανονικά μισθός …και πληρώνεται με κρατήσεις …τώρα εσύ εξαρτάτε τι θες και τι συμφωνία έχεις κάνει με τον εργοδότη
  Για το 2008 δικαιούσαι κανονικά άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.Καθώς και επίδομα αδείας.
  Για το 2009 εφόσον παραιτηθείς δικαιούσαι 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

 40. Γειά σας, θέλω λίγη βοήθεια βρε παιδιά σε κάτι …
  Δουλεύω ως μισθωτός απο τον Μάρτιο του 2004 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στην σύμβαση δεν αναγράφεται η προυπηρεσια και εγω ο βλαξ δεν έδωσα τότε σημασία… Πρόσφατα όμως μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί κάποιους να τους γράφουν 25 μέρες άδεια και εμένα 22. Ρωτάω τον λογιστή της εταιρείας και μου λέει οτι για να πάρεις 25 ημέρες άδεια το χρόνο πρέπει να έχεις 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε οποιονδήποτε. Του δίνω λοιπόν τα ένσημα μου που ξεκινούν απο τον Ιούλιο του 1993 και ζητώ και αναδρομικά τα 3 τελευταία χρόνια απο 3 ημέρες ον χρόνο και πλέον να μου γράφονται 25 ημέρες άδειας. Η απάντηση του ήταν οτι ναι μεν 12 χρόνια σε οποιονδήποτε εργοδότη αλλά και με 300 ένσημα το χρόνο! Ισχύει κάτι τέτοιο ή με κοροιδεύει ? ( σημειωτέον οτι έχω δουλέψει σαν ορομίσθιος, σαν οικοδόμος με οικοδομικά ένσημα και σαν μιθωτός όλα αυτά τα χρόνια)
  Ελπίζω να μην σας κούρασα .. Thanx !

  • τον 1χρονο ειναι 2 μερεσ τον μηνα δηλαδη 24 μερεσ αδεια τον 2χρονο ειναι 25 μερεσ εδεια και μετα τα 10 η 12 χρονια ειναι 30 μερεσ αδεια αρκει να ειναι πενθημερη η εργασια σου

 41. Δεν το ξέρω αυτό το περιορισμό των ημερομισθίων ,αλλά μάλλον αφορά προυπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε προηγούμενους εργοδότες . Πάντως τα δέκα και τα 12 χρόνια ισχύουν

 42. Καλησπέρα,
  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αν και γωνρίζω την απάντηση απλά θα ήθελα επιβεβαίωση.
  Υπήρξαν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσελήφθησαν 9 και 10/2008.
  Λησμονησα να βγάλω αναλογία άδειας και επιδόματος..
  Το θέμα είναι αμ μπορώ να τα υπολογίσω εντός του 2009.Μάλλον όχι διότι έπρεπε μέχρι 31/12/2008.
  Στην περίπτωση που το υπολογίσω τώρα και σε έλεγχο το βρούν θα επιβάλλουν πρόστιμο 30% επί των εισφορών ???

 43. ya sas ….
  apo 1/2008 dulevo sa ena esteyatorya sto kentro ts athenas san (B,MAGERAS) mexri tora ..afts ts meras o afandekos thely na ma apolesy…
  thelo na mu pete ti apozemusy dekeaume , me lepto meriyas….

  sas efxarso poli therma….

 44. Δικαιούσαι 2 μισθούς αποζημίωση συν δώρο Πάσχα , συν αδεια και επίδομα αδείας αφού έχεις συμπληρώσει πάνω απο 1 χρόνο εργασίας
  2 Dikaiousai wages plus compensation Easter gift, plus leave and vacation allowance after you have completed more than 1 year labor

 45. Καλησπέρα παιδιά και συγχαρητήρια για το blog σας

  Έχω μια ερώτηση αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Δουλεύω σε μια Α.Ε. από 4/04/1999. Μου ζήτησαν σήμερα από 30/03/2009 να πάρω όλη την άδεια που δικαιούμαι για το 2009, δηλαδή και τις 22 ημέρες συνεχόμενα. Ήθελα να ρωτήσω αν είμαι υποχρεωμένη να δεχτώ να πάρω όλη την άδεια τώρα τον Απρίλιο (χωρίς να κρατήσω άδεια για το καλοκαίρι) και επίσης αν πρέπει ο εργοδότης να μου προκαταβάλει το επίδομα της αδείας μου πριν πάρω την άδειά μου. Ευχαριστώ πολύ.

 46. Πρώτα θέλω να σου επισημάνω ,χωρίς να αποτελεί δεδομένο ή να σε τρομοκρατήσω απλά να λάβεις τα μετρα σου, οτι αυτή η τακτική μου «μυρίζει» οτι ετοιμάζουν απόλυση…
  Αυτο το κάνανε μόνο σε σένα..?
  Το πιο σημαντικό είναι δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν να την πάρεις τώρα …Είναι καλοκαιρινή άδεια και μπορούν να το κάνουν ( δηλαδή να υποχρεώσουν να πάρεις όλη την άδεια) αλλά στους μήνες του καλοκαιριού..
  Αν επιμείνουν να πας στην επιθεώρηση εργασίας…

 47. δικαιούνται δώρο πάσχα από το ΙΚΑ όσοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και θα πάρουν από εκεί δώρο ή δεν έχουν δικαώμα από το ΙΚΑ;

 48. δΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 49. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούσαι επίδομα ανεργίας μετά από παραίτηση σου? εργάζομαι για 2 χρόνια και αποφασίζω να παρατηθώ από τι δουλεία μου αλλά δεν είμαι σίγουρος για το αν θα καταφέρω να πάρω το επίδομα .

 50. ΓΙΑΝΝΗΣ Says:
  Επιδότηση δίνεται μετά απο απολυση μόνο οχι παραίτηση ..

 51. θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με την φοιτητικη αδεια.επειδη ειμαι ωρομισθιος και εχω περιπου 15 ενσημα το μηνα για 15 μερες φοιτητικη αδεια που πηρα,στον οαεδ μου ειπαν οτι θα πληρωθω τ 6.ο συγκεκριμενος υπαλληλος υπολογισε το μεσο ορο απ τα ενσημα μου ολης τη χρονιας και μου ειπε οτι ειναι 15.εγω πηρα 5 μερες τ ιανουαριο και ειχα 15 ενσημα και δ θα πληρωθω καμια και 10 μερες τ φεβρουαριο και ειχα 9 ενσημα και θα ληρωθω τ 6.Μου ζητησε επισης την συμβαση εργασιας.ειναι τριημερη 15μερη μαδουλευω και παραπανω.μπορεισ ν μπεις αν ειναι σωστο αυτο.ειναι η πεμπτη φορα που παιρνω φοιτητικη και πρωτη που γινεται αυτο.

 52. καλησπερα εαν ζητησω μια ημερα αδεια και το επισημανω 3 ημερες πριν την ημερομινια που θελω μπορει ο προησταμενος να μην μου τη δοσει εαν θελει ?

 53. Καλημέρα. Τον τελευταίο καιρό δέχομαι διάφορες απειλές για απόλυση (πότε γιατί δε δέχομαι να κάνω το χαφιέ και πότε γιατί δεν κάνω τις πωλήσεις που περιμένουν σε προϊόντα-ενώ η δουλειά μου είναι να παίρνω παραγγελίες) και δεδομένου ότι στη δουλειά μου την απόλυση την έχουν..καθημερινό παιχνίδι, ήθελα να δω που βαδίζω. Η σύμβασή μου είναι πενθήμερη τετράωρη. Δουλεύω εκεί 16 μήνες και πριν δούλευα για τρία χρόνια σε άλλη εταιρία με πενθήμερη οχτάωρη σύμβαση (από εκεί παραιτήθηκα). Σύμφωνα με τα ένσημά μου μου είπαν ότι δικαιούμαι σίγουρα για 10 μήνες επίδομα ανεργίας. Αυτό που δεν έχω καταφέρει να μάθω είναι το ποσό. Αν είναι να είναι τα μισά απ’ αυτά που παίρνω (350 παίρνω χωρίς τα ένσημα) τότε μένω ξεκρέμαστη. Διάβασα ότι από σήμερα 01-05-09 το επίδομα θα πάει στα 454,25 http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/04/2009_277212 αλλά πουθενά ούτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ δεν μπορώ να βρω αν ισχύει μόνο για όσους είχαν πλήρη απασχόληση ή αν ισχύει το ίδιο και για τους τετράωρους. Aν όχι, πόσο θα είναι το επίδομα στην περίπτωσή μου? Ευχαριστώ!

 54. Για να πάρεις ολοκληρο το επίδομα ανεργίας θα πρεπει να έχεις πληρη απασχοληση ..στους μερικούς απασχολούμενους δίνουν το μισό επιδομα ..
  Αλλά ρώτησε και σε ένα ΟΑΕΔ ..
  Απ οτι όμως ξέρω και στην ανεργία το κράτος ξεχωρίζει και πάλι τους εργαζόμενους ….
  Να φοβάστε περισσότερο τους κάθε είδους προστάτες της εργασιας είναι πιο στυγνοί και απο τις κακές εργοδοσίες …

 55. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ(Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ 27ΧΡ)ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΧΡ.ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 56. καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω κατι ,,τισ μερεσ που πσιρνεισ κανονικησ αδεια στισ αφαιρουν απο τον μισθο σου? εργαζομαι με συμβαση ορισμενου χρονου 5μερο 7 μηνεσ δεν 8α επρεπε να μου τησ πληρωνουν κανονικα αυτεσ τισ μερεσ ? ευχαριστω πολυ!

 57. μαρια Says:
  Στην κανονική άδεια πληρώνεσαι κανονικά σαν να εργάζεσαι
  Αν αφαιρούν απο τον μισθό είναι παράνομο πρώτη φορά το ακούω αυτό

 58. leo Says:
  Aπ οτι ξέρω μέχρι 25 είναι οι σπουδαστικές άδειες

 59. χρηστος Says:
  Το θέμα είναι τι άδεια θα ζητήσεις …
  Πάντως έχει διευθυντικό δικαίωμα στην άδεια …εκτός και υπάρχει ανωτέρα βία

 60. γεια σας.να σας κανω μια ερωτηση.
  το επιδομα επρεπε να μου ειχε καταβληθει εδω και 3 μερες και δεν υπαρχει στην τραπεζα.εδω και 3 μερες.
  συμβαινει συχνα να καθυστερουν τις οφειλες?
  ευχαριστω

 61. Γειά σας,
  Είμαι δημόσιος υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε Κέντρο Υγείας. Ορκίστηκα στις 24-5-2007 και στις 11-06-2008 πήρα άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Η περίοδος της άδειας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ώστε να ζητήσω μετάταξη στις 24-5-2009?
  Επίσης, έχω ποσοστό αναπηρίας >67%.

 62. γεια σας μια ερωτηση παρακαλω…δουλευω απο τον απριλη 2009 σε μια εταιρια αθλητικων ειδων.20 ωρες την βδομαδα (4’ωρο πενθημερο)τι αδεια δικαιουμε μεχρι τον αυγουστο ας πουμε(5 μηνες δουλειας)?ποσες μερες τον μηνα δικαιουμε;

 63. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog σας! Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε για τα εξής: Ξεκίνησα να δουλέυω τον Μάη του 2007 σε ιδιωτική εταιρεία και απολύθηκα αρχές Μάη 2009. Δεν μου καταβλήθηκε αμέσως η αποζημίωση και θα θελα εκ των προτέρων να γνωρίζω τί έχω να λαμβάνω όσον αφορά στο επίδομα αδείας καλοκαιριού και δώρο Χριστουγέννων. Δικαιούμαι ποσοστά αυτών? Πώς υπολογιζονται? Σας ευχαριστώ

 64. Εφόσον απαλύθηκες αρχές ΜΑίου δικαιούσαι για δώρο χριστουγέννων αλλά είναι μικρή η αναλογία …Το δώρο του πάσχα το πήρες κανονικά? Για την άδεια δικαιούσαι όλοκληρο το επίδομα και τις ημέρες της άδειας του 2009

 65. μια ερώτηση παρακαλώ. Στις μέρες άδειας συνυπολογίζονται και τα ρεπό; Γιατί ο εργοδότης θα με τρελάνει..πενθήμερη δεν ειναι η εργασία; άρα κάθε εβδομάδα πέντε μέρες άδειας δεν λογίζεται; αν λείπω π.χ. από 1 ιουνίου και επιστρέψω στην εργασία μου στις 8 ιουνίου, 5 μέρες άδεια δεν εχω πάρει;άσχετα που ειναι Σ&Κ , κανονικά δεν θα ειχα 2 ρεπό στην εβδομάδα;
  Αν έχετε κάποια σχετική εγκύκλιο , θα με διευκολυνε να μου την δώσετε

 66. ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΑ ΡΕΠΟ

 67. καλημερα.θα ηθελα να ρωτησω αν και πως πληρωνεται η τριημερη αναρρωτικη αδεια απο το ικα.επισης σε περιπτωση που παρεις αναρρωτικη κατα τη διαρκεια της κανονικησ αδειας μου ειπαν οτι πιανεται η αναρρωτικη, ισχυει αυτο?

 68. Δεν το ξέρω για την αναρρωτική σε διάρκεια αδείας…
  Για το πρώτο ξέρω οτι τις τρείς πρώτες μέρες τις πληρώνει ο εργοδότης …ως προς το ποσοστό δεν το ξέρω μετά τις τρείς μέρες καταθέτεις στο ικα τα σχετικά δικαιολογητικά και μετά απο καποιο διάστημα παίρνεις τα χρήματα

 69. egine euxaristo!an kapoios allos gnorisei kati parakalo na me enimerosei!!!

 70. Εργάζομαι σε ξενοδοχείο που τηρεί το 6ήμερο. Ενώ άλλες χρονιές η ετήσια άδεια δίνονταν τμηματικά σε τρείς δόσεις
  01/01-28/02, 01/07-31/08 και 01/11-31/12, – πάντα με προφορική εντολή της διεύθυνσης ότι πρέπει να πάρουμε τόσες ημέρες σε κάθε συγκεκριμένο διάστημα δίνοντάς μας την ευελιξία να κανονίσουμε εμείς περίπου τις ημερομηνίες – φέτος, έχοντας ήδη πάρει πάνω από 6 ημέρες ώς πρώτη δόση και ενώ αρχικά ορίσαν την περίοδο για 1 ακόμη εβδομάδα ώς δεύτερη δόση μέσα στο καλοκαίρι, «ξαφνικά» ορίσανε μέχρι 30/09 να πάρουμε όλοι όλο το υπόλοιπο αδείας. Βλέποντας το νόμο υποθέτω ότι μάλλον έχουν την δυνατότητα αυτή αλλά θα ήθελα και την άποψή σας.

  Να προσθέσω ότι είναι τουλάχιστον σαφές σε μένα ότι πάει για κλείσιμο και θα ήθελα να ρωτήσω τί δυνατότητες υπάρχουν για ενέργειες που θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά μας σε περίπτωση πτώχευσης.

  ΥΓ. Κατά το μεσαίο καλοκαιρινό διάστημα ουδέποτε πήραμε περισσότερο από 10 ημέρες – λιγότερο δηλαδή από το 50% της συνολικής άδειας. Δεν ξέρω εάν αυτό έχει «παραγραφεί» ή προκύπτει νομική ευθύνη της εταιρίας.

  • για πτωχευση δεν το βλεπω αλλά μάλλον για απολύσεις …αφού δίνει όλες τις αδεις για να μην έχει επιπλεον κόστος στις αποζημιώσεις για όσους απολύσει
   Πάντως εχει το δικαίωμα να δώσει έτσι τις άδειες..
   Τώρα για την πτώχευση πρέπει να το δείτε με καποιο δικηγόρο με την ομοσπονδία επισιτισμού
   Σόλωνος 87-89 Αθήνα
   106 79
   210 3637767, 210 3637756
   210 3637456
   poeeyte@otenet.gr
   http://www.poeeyte.gr/c

 71. Douleuw os ergasomenos web designer. douleuw 8wro. pios tha eprepe na einai o misthos mou ? episeis pios einai o misthos tis 4oris apasxoliseis kai poses adeies dikaiouse stin 4ori apasxolisi ?

  • δεν ξέρω αν υπάρχει σύμβαση για τους web desinger θα το ψαξω…
   Π’αντως οχι λιγότερα απο την εθνική συλλογική συμβαση εργασίας εχω τον πινακα στις σελιδες του blog …
   στην 4ωρη απασχοληση θεωρείται μερική ο μισθος ειναι ο μισος οσο για την άδεια δικαιουσαι οση και με πληρη απασχοληση και τις άδειες τις εχω ειδική σελιδα στο blog

 72. θα ηθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε πρέπει να καταβάλλω το επίδομα αδείας στους υπαλλήλους μου;Ποιό είναι το ακριβές ποσό; Ο ένας προσλήφθηκε 1/1/2009 και η άλλη υπάλληλος 5/6/2009. Ποιά είναι η αναλογία; Ευχαριστώ!!

 73. Eφόσον εχουν προσληφθεί μεσα στο 2009 δεν δικαιούνται ολόκληρο το επιδομα αδείας …αλλά αναλογική άδεια και επίδομα
  Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
  Τώρα αυτή η καταβολή θα γίνει την έναρξη της άδειας όποτε την πάρουν και με βάση την αναλογία των ημερών που δικαιούνται και είναι

 74. γεια σας ,άρχισα στη δουλειά μου 1/1/2008 και τώρα μου έγινε απόλυση στις 24/6/2009 με ενημέρωσαν και μου είπαν θα πάρω άδεια μέχρι 27/7/2009 και τότε θα γίνει εκκαθάριση ,θέλω να ρωτήσω από 24/6/2009 μέχρι 27/7/2009 είναι 20 εργάσιμες μέρες δικαιούμε τόσες μέρες ? απο το προηγούμενο έτος μου είχαν μείνει 3 μέρες απο τη περσινή άδεια ,επίσης δικαιούμε επίδομα άδειας? και τις εργασίμες μέρες δικαούμε που θα πάρω άδεια δικαιούμε τις αποδοχές ? ευχαριστώ πολύ

  • ναι δικαιούσαι 20μέρες γιατί είχες κλείσει χρόνο ναι δικαιούσαι επίδομα αδείας μισό μισθό …τώρα ως προς την άδεια και μετά απόλυση δεν νομίζω οτι είναι σωστό …η θα σου πληρώσουν την άδεια σαν κανονική εργασία …απολύοντας σε τώρα …η ΑΠΌΛΥΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ!
   Σε καθε περίπτωση πρέπει να σου δώσουν πριν την άδεια το επίδομα αδείας και να σου πληρώσουν κανονικά τις μέρες αδείας σαν να εργαζόσουν
   Επίσης δικαιούσαι και αναλογία δώρου Χριστουγέννων για τους μήνες αυτους του 2008 απο 30 Απριλίου και μετά και πρέπει να σου το δώσουν είτε με την αποζημίωση είτε τα Χριστούγεννα

   • ευχαριστώ πολύ apasxolisi η απόλυση ήρθε ξαφνικά δεν το περίμενα με τίποτα.ακόμα δεν μου έχουν δώσει ούτε επίδομα άδειας ούτε αποζημίωση , αυτές τις μέρες είμαι χάλια ,ξαφνικά μου λένε πήγαινε σπίτι ,η δουλειά μου ήταν η χαρά μου τώρα πια δεν ξέρω που βρίσκουμε δούλευα πολύ μου άρεσε αυτό που έκανα ,και ξαφνικά πήγαινε σπίτι , είναι άδικο αυτό ,μου λείπει η εταιρία , δεν ξέρω τι θα απογίνω ,δεν ξέρω ……………………………..είμαι χάλια

   • Καρχήν μην απογοητεύεσαι εγώ απολύθηκα μετά απο 18 χρόνια και από που από τη ΓΣΕΕ με τεράστια χρέη και μάλιστα χωρίς αποζημίωση …και ταυτόχρονα με μια δικαστική περιπέτεια …ΣΊΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΔΟΥΛΕΊΑ ΚΆΘΕ ΕΜΠΌΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΌ ΑΠΛΆ ΔΏΣΕ ΒΆΣΗ ΣΕ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΣΟΥ ΈΓΡΑΨΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΆΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΔΏΣΟΥΝ ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΒΈΒΑΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΏΣΟΥΝ ΣΩΣΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΨΆΧΝΕΙΣ ΓΑ ΚΆΠΟΙΑ ΆΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΆ

   • καλησπέρα ,επειδή δεν ξέρω τι δικαιούμαι ,το επίδομα άδειας μπορεί να το πληρώσει μαζί με τη εκκαθάριση ?επειδή η απόλυση θα γίνει στις 27/7 δικαιούμαι 2 μήνες αποζημίωση ή ένα μήνα επειδή με ενημέρωσε στις 24/6 ?γιατί να μη με είχε απολύσει από τις 24/6? τώρα με τη υποχρεωτική άδεια που μου έδωσε γλιτώνει τίποτα λεφτά (τη αποζημίωση άδειας αλλά θα μου πληρώσει τις εργάσιμες μέρες που είναι από 1/7 μέχρι 27/7 )μου είπε ότι αυτό το μήνα θα πληρωθώ κανονικά και 27/7 θα γίνει εκκαθάριση ,
    με μισθό 1255 μικτά ήταν η αποδοχές μου τους 9 τελευταίους μήνες, πόση αποζημίωση δικαιούμαι .ευχαριστώ πολύ .

   • ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΝΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΩΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΟΤΙΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ ..

   • Δικαιούσαι κανονικά το επίδομα αδείας που θα επρεπε να στο είχε ήδη πληρώσει…σου έγραψα και σε άλλο ποστ οτι είναι παράνομο να θεωρηθεί προειδοποίηση η απόλυσης η υποχρεωτική άδεια …
    Πηγαίνε στην επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις

   • Καλησπέρα σας,
    θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,
    εργάζομαι σε μία εταιρεία απο τον Νοέμβριο του 2008 και τον Ιούλιο πήρα 2 ημέρες αναρρωτικής άδειας με χαρτί Ιατρού.
    Αυτό που θέλω να μάθω είναι άν οι μέρες αυτές είναι με αποδοχές και απο πού θα μπορούσα να βρώ επίσημες πληροφορίες.

    Ευχαριστώ..

   • Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 178/1967, σε περίπτωση απουσίας για 1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα από το ΙΚΑ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού.
    Δηλαδή θα πλήρωθείς τις 2 μέρες αυτές απο τον εργοδότη όμως με το 1/2 του ημερήσιου μίσθου

    Αντίθετα αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες π.χ.12 ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από το ΙΚΑ επίδομα μόνο για τις 9 ημέρες της ασθένειας του, γιατί αφαιρείται ο 3ήμερος χρόνος αναμονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει, για μεν τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου η του ανάλογου ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 9 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το ΙΚΑ.

 75. θα ηθελα να ρωτησω κατι δουλευα 2 χρονια με συμβαση εργου και εληξε δικαιουμαι επιδομα ανεργίας

 76. Καλημερα.Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα και μου εγινε προταση να μου πληρωσουν την μια εβδομαδα της αδειας μου.Πως μπορω να υπολογησω τα χρηματα?
  Εχω ακουσει επισης οτι μου πληρωνει και το ενσημο στο χερι.
  Ισχυει κατι τετοιο?

  • Τις ημέρες της άδειας ουτε η άλλως της πληρώνεσαι κανονικά…σαν να εργαζόσουν …Οπότε να σου κάνει νομιμη πληρωμή ημερών άδειας δεν γίνεται …Εκτος και αν σου τα δώσει «μαύρα» οπότε μπορείς να του ζητήσεις και τα ένσημα (δηλαδή και την εισφορά στο ΙΚΑ αφού είναι μαύρα) Η να έρθεις σε συμφωνία να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα σαν υπηρερωριακή απασχόληση …
   Διαφορετικά δεν γίνεται αν έχεις απορία σε αυτά ξανα γράψε

 77. kalispera sas 8a i8ela na ma8w ean o ergodotis exei to dikaioma na mou dwsei to epidoma adeias mou sto telos tou xronou?
  kai an yparxei kapoios nomos k pou mporo na ton vrw. eyxaristo

 78. Καλησπέρα
  Κατ’αρχάς συχγαρητήρια για το blog!!!! Δεν περίμενα να βρω κάτι τόσο βοηθητικό!
  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  Εργάζομαι σε μια εταιρία 4 χρόνια περίπου, πενθήμερο κι ο εργοδότης μου με έβγαλε σε υποχρεωτική άδεια. Δικαιούμε να πάρω και το επίδομα?

 79. Η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, υπολογίζεται με το μικτό μισθό σου, ή με τα χρήματα που πληρώνεσαι καθαρά?

  • AΠαντηση και στα δύο …ερωτήματα
   Με τις καθαρές αποδοχές η αποζημίωση.. αφού δεν γίνονται κρατήσεις για ΙΚΑ αλλά στο σύνολο των καθαρών και με τα επιδόματα
   Ναι το επίδομα καταβάλεται μαζί με την άδεια…Και πρέπει να σου το δώσει μαζί με την άδεια

 80. Γεια σας. Εχω καποιες απορίες και εγω, εν οψει διακοπων. Εργαζομαι απο το 2005 σε μια εταιρεια γραφικων τεχνων (τυπογραφειο) ως υπαλληλος γραφειου. Ποσες ειναι οι μερες αδειας που δικαιουμαι? Εως τωρα λαμβανω 20 μερες .Ειναι σωστο αυτο?

  • ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 22 ΜΕΡΕΣ ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ αυτο απο το νόμο

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).

 81. Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι κάποιες μέρες άδεια και κάποιο επίδομα άδειας η όχι είμαι σε μια επιχείρηση 6μηνες .ευχαριστώ

  • NAI 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 2ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
   ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 1/2 ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ

 82. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι στο σωστό παράρτημα του site, ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Εργάζομαι από το 1999 σε μια εταιρεία με έδρα της το Μαρούσι Αττικής. Το αφεντικό έκλεισε μια δουλειά στην Κύπρο και από ότι άκουσα θέλει να κατέβουμε να δουλέψουμε στην Κύπρο. Αυτό όμως δεν είναι βλαπτική μεταβολή εφόσον πρόκειται για μετάθεση σε γραφείο του εξωτερικού? Έχω δικαίωμα να αρνηθώ να πάω και στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Τι μπορεί να μου κάνει η επιχείρηση? Μπορεί να με απολύσει χωρίς αποζημίωση? Επίσης να ρωτήσω αν μου ζητήσει να κατέβω στην Κύπρο μόνο για 2 εβδομάδες με 1 μήνα για να δω υποτίθεται το έργο, αυτό είμαι υποχρεωμένη να το κάνω ή μπορώ να το αρνηθώ και αυτό? Και αν ναι πώς μπορώ να το αρνηθώ? Τι να τους πω? Σας παρακαλώ απαντήστε μου αν γνωρίζετε γιατί δεν θέλω να πάω καθόλου, είμαι πρόσφατα παντρεμένη και δεν σκοπεύω να ζήσω μακριά από την οικογένειά μου επειδή του την έδωσε του αφεντικού!!. Ευχαριστώ πολύ.

 83. Καλησπέρα σας, εργάζομαι ως υπάλληλος σε ένα κατάστημα από την 1η Σεπτέμβρη 2008- σήμερα για 6 μέρες την εβδομάδα καλύπτοντας 6 ώρες ημερησίως. Το κατάστημα θα κλείσει για 25 μέρες τον Αύγουστο. Θα κλείσω συνεπώς χρόνο εργασίας στο κατάστημα με το τελείωμα του Αυγούστου. Θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με την άδεια μου (η χρήση της θα ξεκινήσει από τη στιγμή που κλείνει το κατάστημα; και είναι 20 ή 24 εργάσιμες μέρες;γιατί δεν δουλεύω 8ωρα), για το αν δικαιούμαι δώρο το καλοκαίρι (είναι ο μίσος μισθός;) , όπως επίσης και για το αν είχα δικαίωμα δώρων τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ισχύει ότι από την αρχή ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει χρήση αδείας του 2 μέρες το μήνα;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων..

  • Κατ αρχήν δικαιούσαι για τους 12 πρώτους μήνες 2 μέρες το μήνα άδεια ασχετα αν εργάζεσαι 6ωρο …Οπως και αναλογία επιδόματος αδείας για αυτές τις μέρες 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα (με το 1/2 του ημερομισθίου η μισθού της μέρας)
   Τώρα επειδή δεν έχεις κλείσει ακόμα χρόνο ούτως η άλλος καλύπτεσαι με την αναλογία αδειας για τους 12 πρώτους μήνες…Πάντως απο του χρόνου δικαιούσαι εφόσον δουλεύεις 6 ημερο 24 μέρες άδειας.

 84. Γειά σας…
  Εργάζομαι 6 ημέρες την εβδομάδα (Δηλαδή και Σάββατο)
  Το οποίο το πληρώνωμαι εξτρα..
  Ήθελα να ρωτήσω εάν στο επίδομα αδείας πρέπει να συμπεραλμβάνεται και το Σάββατο? (Είμαι μισθωτός)

 85. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 1-1-07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000Ε Η 40.00Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΑΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΥΛΕΒΩ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

 86. καλησπερα σας.θελω να ρωτησω κατι που με απασχολει.Εγω γεννησα στις 4 μαιου του 2009.πηρα την αδεια πριν και μετα την γεννα μου και τωρα καθομαι την αδεια καλοκαιριου.εκτος απο το επιδομα καλοκαιριου δικαιουμαι να παρω και αποδοχες (μισθως)απο τον εργοδοτη μου

 87. καλησπερα σας.Εχω μια απορια.Γεννησα στις 4 μαιου 2009.Πηρα την αδεια πριν και μετα την γεννα μου και τωρα καθομαι την αδεια τουκλοκαιριου.ΕΚΤΟς ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΤΙς ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΙΣΘΩΣ)ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΡΝΑ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 88. Ξεκίνησα να δουλεύω στις 08.04.09 μέχρι και σήμερα. Ξέρω ότι απο την ημέρα που πήρα άδεια Πάσχα μέχρι και σήμερα, αφού δεν έχω σταματήσει να δουλεύω δικαιούμαι μισό μισθό για επίδομα αδείας.Δηλαδή, αν δουλεύεις όλη τη περίοδο απο το ένα επίδομα μέχρι το άλλο το δικαιούσαι κανονικά και όχι τμήμα αυτού. Είναι αλήθεια; Και αν ναι πώς το υπολογιζω; Απο 8 Απριλίου έως και 8 Αυγούστου έχω 8 μέρες άδεια. Τί δώρο να περιμένω; Ανυπομονώ για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ.

  • λοιπον για 8 μέρες αναλογικής αδειας δικαιούσαι για κάθε μέρα άδειας τo 1/2 της αμοιβής της ημέρας δηλαδή διαιρείς το μηνιαίο μισθό με τις μέρες εργασιας το μήνα από αυτό προκύπτει το ποσο αμοιβής ανα μέρα εργασίας και το μισο αντιστοιχεί στο επιδομα αδειας που δικαιούσαι για τις 8 μέρες αναλογικής δηλαδή 8 επι το 1/2 της αμοιβής της ημέρας …

 89. Ξεκινησα εργασια 18/05/09 συμβαση αοριστου δικαιουμε 14 μερες αδεια αλλα μου ειπαν οτι δεν δικαιουμαι επιδομα αδειας.Μπορειτε να μου πειτε αν δικαιουμε χρηματικο ποσο ως επιδομα εργασιας

  • δικαιούσαι και αναλογικό επίδομα αδείας για κάθε 2 μέρες αναλογικής άδειας που δικαιούσε μέχρι να κλήσεις χρόνο
   Η 14 μέρες που σου λένε είναι προφανώς για όλο το 2009 …πρέπει να σου δώσουν και αναλογικό επίδομα αδείας αναλογία των 14/ημερών με βάση το μισό μισθό του χρόνου…Βεβαια μπορεί να σου δώσουν τώρα την άδεια …όλου του χρόνου αλλά κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο πρέπει να σου δώσουν και την αναλογία του επιδόματος…
   Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ..Πες τους να ρωτήσουν και την επιθεώρηση εργασίας τα ίδια θα τους πει
   Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

 90. geia sas doulevo se mia etairia apo 1 septemvriou 2008 eos kai 4 augoustou tou 2009 xoris na paro oute mia mera adeia kai o misthos mou einai 700 euro,mipos mporei kapios na mou pei posa peripou mou xrostaei h etairia???(adeia,epidoma adeias,doro,apzimiosi)sas euxaristo

  • Aναλογική αδεια 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας , και επιδομα άδειας αναλογικά το 1/2 του τμηματος του μισθού για τις 2 αυτές καθε μήνα άδειας αναλογία δώρου χριστουγέννων από Μάιο μέχρι Αυγουστο και μισθό ένος μήνα για αποζημίωση λόγω απόλυσης

 91. Εργάζομαι σε κατάστημα από τις 15 Απριλίου 2009. Πήρα μια εβδομάδα άδεια στις αρχές Σεπτέμβρίου, τις μέρες που ξέρω πως δικαιούμαι, αλλά δεν μου καταβλήθηκε το το αναλογικό επίδομα αδείας γιατί μου είπαν πως δε δικαιούμαι φέτος. Έχουν δίκιο να μου το αρνούνται; Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.

  • πρέπει να σου το δώσουν ο νόμος είναι σαφής…
   Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

   Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, τονίζονται τα εξής:
   Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ.3, παρ.16 Ν.4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, -οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

 92. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

  • Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

  • Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.
   Η ερώτηση είναι για πόσο καιρό μετά την παραίτηση μου το βιβλιάριο υγείας θα είναι ενεργό?Αυτό ζητώ να μάθω. ευχαριστώ

 93. Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω πώς υπολογίζεται το επιδομα αδείας και η αδεια,σε ημερομίσθιο εργαζόμενο με σύμβαση μερικής αποσχόλησης. Η μερική απασχόληση δεν είναι καθημερινή, είναι 3 ημέρες την εβδομάδα.
  Ευχαριστώ… και συγχαρητήρια για το blog.

  • Χωρίς να είμαι σίγουρος αναλογικά με βάση τις ημέρες εργασίας και το μισθό τωρα καλύτερα να ρωτήσετε σε μια επιθεώρηση εργασίας γιατι είναι πολύ ειδική περιπτώση …

 94. Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα παρακαλώ αν είναι δυνατό μια διευκρίνιση σχετικά με τα 10 έτη εργασίας ή 12 ανεξαρτήτως εργοδότη. Και εδώ μιλάμε για ημερολογιακά έτη ή την συμπλήρωσή τους;
  Συγκεκριμένα εργάζομαι συνεχώς από τις 13 Δεκ. 1999, αλλάζοντας έναν εργοδότη.
  Το 2010 θα είναι το 12 ημερολογιακό έτος εργασίας μου. Θα δικαιούμαι τότε τις 25 ημέρες ή θα πρέπει να περιμένω το 2011 όπου τότε θα συμπληρώσω 12 έτη εργασίας.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρον

 95. kalispera, tromero to blog sas!!!!
  tha ithela na rwtisw se synexeia tis aporias tis δεσποινα an pareis 4 imeres anarwtiki (k einai oi prwtes 4 anarrwtikis tou xronou)logika tha plirwtheis ti mia swsta?

  an pareis meta alli anarwtiki tin plirwnesai oses meres kai na einai i prepei na xeperna pali to 3imero?

  Euxaristw!!!

 96. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ.? ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ? ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΕΝΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ!! ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ!!! ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ!!!

  • Δεν το ξέρω απλά μπορεί να είναι ενταγμένο σαν επάγγελμα στα βαρέα και ανθυγιεινά …Εσυ ασφαλίζεσαι στα Βαρέα και ανθυγιεινα? Ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας

   • EIMAI ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ Σ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ.!!!

   • ΣΕ ΤΙ ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ….ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΜΙΣΘΟΥ ?

   • ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ 2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2009 ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ,ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009,ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΟΣ ΤΩΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

   • ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

 97. γεια σασ παιδια!!!πραγματικα ειστε οαση στον ςκεανο του οαεδ!εγω δουλευω 20 μηνες με 22 ενσημα το μηνα αποδοχες 400 ευρω και τετραωρη απασχοληση(λεμε τωρα)!δικαιουμαι επιδομα ανεργιας κι αν ναι ολοκληρο?η αδερφη μου με τα ιδια ενσημα και τετραωρη το παιρνει ολοκληρο 454 ευρω.sos…………………

  • Λογικά ναι δικαιούσαι τώρα για ολόκληρο δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα είναι κόλαση η ερμηνεία των νόμων και λοιπα
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 98. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το χρήσιμο blog σας.

  Στην παρ. 11. Αποζημίωση αδείας, μας αναφέρετε ότι «Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας… και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.» και επίσης: «Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.»

  Εγώ, έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 3 χρόνια (15/09/06-17/09/09) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μην έχοντας πάρει ούτε μια μέρα αδείας τον τελευταίο χρόνο (δικαιούμαι 25 συν 1 για κάθε 5/ήμερο = 30) έλαβα το επίδομα αδείας 2009 (15 ημερομίσθια) τον Ιούλιο, και με τη λήξη της σύμβασης μου πρόσφατα, έλαβα και «αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας» που ισούται με τα 30/26 του μικτού μηνιαίου μισθού μου. Παράλληλα να τονίσω ότι όλοι οι «παλιοί» συνάδελφοι με ενημέρωσαν ότι πέραν του επιδόματος αδείας, δικαιούμαι και το μισθό μου ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, διότι ο εργοδότης δε μου έδωσε άδεια «με δική του υπαιτιότητα» (όπως γραφει κι ο νόμος).

  Ερ.1: μήπως γνωρίζετε γιατί υπολογίστηκε με 26 και όχι με 25 ημέρες (κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έβγαινε περ. ένα ημερομίσθιο παραπάνω)

  Ερ.2: πέραν της «αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας» (και του επιδόματος αδείας 2009 που είχα ήδη πάρει τον Ιούλιο 09), μήπως τελικά δικαιούμαι να πάρω κι άλλον έναν μισθό, δεδομένου ότι πέραν της αποζημίωσης και του επιδόματος, αναφέρετε ότι «…δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983)». Με άλλα λόγια, όπως το γράφετε κι εσείς και (αν έχω καταλάβει καλά) και ο νόμος, εγώ δικαιούμαι τελικά 3 πράγματα (και όχι 2): α) το επίδομα αδείας (που το πήρα), β) την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας (που την πήρα) ΚΑΙ γ) τις αποδοχές αδείας (που δεν έχω καταλάβει αν είναι να τις παίρνω). Μήπως δεν είναι να τις παίρνω διότι οι αποδοχές αδείας ουσιαστικά είναι το ίδιο και το αυτό με το μισθό πχ του Ιουλίου (που εννοείται πως πήρα)? Αλλά αν είναι έτσι:
  α) γιατί οπουδήποτε βρήκα το νόμο και τις ερμηνείες του γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις λεγόμενες «αποδοχές αδείας»?
  και β) τι εννοούν οι συνάδελφοι «διπλάσιο μισθό»?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 99. GEIA SAS EXO PAREI APO TO LOGISTIS MOY APODEIKSH PLHROMIS GIA EPIDOMA ADEIA KAI ADEIA XRISTOUGENNON ,KAI TO AFENTIKO DEN THELI NA MOY THA PLIROSEI ! TI PREPI NA KANO??

 100. Καλησπέρα.
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύουν 25 μέρες άδεια με εργασία 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε διαφορετικούς, γιατί τελευταία άκουσα πως καταργήθηκε και παίρνεις τις 25 μέρες με 10 χρόνια προυπηρεσία είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικούς εργοδότες.
  Ευχαριστώ πολύ.

 101. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΎΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΤΛ;

 102. περυσι δουλεψα σε ιδιωτικο σχολειο απο τις 8/9/08 μεχρι 8/1/09 κ ο ιδιοκτητης μου ειχε πει οτι βασει νομου δε δικαιουμαι επιδομα χριστουγεννων και οτι κανονικα θα το παρω του χρονου δηλαδη φετος το δεκεμβρη του 2009. εγω τωρα το δικαιουμαι??ειμαι ανεργος απο τοτε που εληξε η συμβαση μου στο συγκεκριμενο σχολειο (8/01/2009). αληθεια η ψεμματα;;ειμαι πανασχετος!!!!!!!!!!!!!sos!!!!!!!!!!

  • κακως δικαιουσαι για πέρυσι αναλογία δώρου και κακώς δεν στο εδωσε ..επρεπε να στο δώσει περυσι τα Χριστουγεννα και αναλογία άδειας δικαιουσαι το δωρο χριστουγέννων δίνεται για το διάστημα εργασίας απο 1/6 -10/12 καθε χρόνο

 103. πως μπορω να καταλαβω απο τα ενσημα αν μου εβαλε η οχι δωρο χριστουγεννων και αφου δεν μου το εδωσε περυσι τι μπορω να κανω τωρα για να το παρω;κ το δωρο των χριστουγεννων ποσα χρηματα ειναι;;καθηγητης σε ιδωτικο σχολειο δουλεψα για πρωτη φορα περυσι εκει σε θεση αναπληρωτη απο 8/9/08 μεχρι 8/01/08 και ετσι δεν ξερω πολλα.ρωτω γιατι σε λιγες μερες θα παω στο σχολειο να παρω την καρτα με τα ενσημα και θα ηθελα να ξερω τι μου γινεται.

  • OK Kανονικά στα ενσημα αναφέρε ξεχωριστά το δώρο χριστουγέννων…Αν δεν στο πλήρωσε κακώς ….ρώτησε τους …κάνε καταγγειλια στο ΙΚΑ
   Το δώρο υπολογίζεται ως εξης αν δεν έχεις εργαστεί όλο το διαστημα απο 1/5/-31/12
   α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο
   (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε
   δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους και

 104. ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ.ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 2009. ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ 31/12 ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ? Η Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  • λογικα ναι γιατι δεν είναι ευθύνη του εργοδότη οτι δεν την πηρε αλλα ρωτα και μια επιθεωρηση εργασίας

  • ΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΕΟ ΜΗΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ Η ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ Η ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝ ΑΛΛΑΞΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΙ ΔΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1966 ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 105. Συγχαρητήρια για τις χρησιμες πληροφοριες που δινετε.Δουλευω απο 19 Οκτωβρίου θα μπορουσε παρακαλω καποιος να με ενημερωσει αν και ποσες μερες αδειας δικαιουμαι μεχρι το τελος του ετους?

 106. Προσλήφθηκα ως υπάλληλος φαρμακείου στις 25 Απριλίου 2009.συμβαση αορίστου χρόνου.στις 23/10/09 άλλαξε η διεύθυνση και ο κανούργιος μας απέλυσε και την ίδια μέρα μας προσέλαβε.απ’οτι μου ειπε θα με σταματησει τελος του χρονου…Άδεια δεν πρόκειτε να παρω αφου φευγω αλλά και λογω έλλειψης προσωπικου.Δικαιουμαι καποια αδεια σωστα?τι γινεται με αυτην?ειναι και ο προηγουμενος εργοδοτης στη μεση…ο οποιος δεν μου την πληρωνει…τι αλλο δικαιουμαι ρε παιδια μπορει καποιος να βοηθησει?

  • ειναι πολυπλοκο το θέμα αυτός που σας απελυσε σας αποζημίωσε? Η αδεία σαφώς και επιβαρύνει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη..Πηγαίνεται σε μια επιθέωρηση εργασίας να δείτε την γίνεται με την περιπτωση

   • Αποζημίωση η αλήθεια είναι οτι δεν πήραμε…αχ…πάλι κορόιδα μας έπιασαν…ωραία αν λοιπόν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν μου την πληρώνει?τι μπορώ να κάνω από μόνη μου?
    Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.

   • αγωγή και καταγγελία στην επιθεωρηση εργασίας

 107. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ 2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2009 ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ,ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009,ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΟΣ ΤΩΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

  • Με μπερδεψες λιγο απασχολήσε καθημερινα?

   • ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΩΠΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΩ.ΟΚΤΩΒΡΗ 08 ΣΥΝΕΧΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΟΥΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20ΙΟΥΛΙΟΥ 09

   • δικαιούσαι για καθε μήνα εργασίας 2 ημέρες άδεια και αναλογία δώρου χριστουγέννων με βάση τις μέρες εργασίας αφού είναι ημερομίσθιος όπως κατάλαβα

 108. Θα ήθελα μια διευκρίνηση αν και εφόσον γνωρίζετε.Ισχύει οτι αν έχεις κλείσει 2 μήνες εργασίας και απολυθείς δικαιούσαι αποζημίωση?Εγώ που απολύθηκα απο τον προηγούμενο εργοδότη μου( 25/4/09 έναρξη, 22/10/09 απόλυση ) και προσλήφθηκα στην ίδια δουλειά απο καινούργια διεύθυνση ( 23/10/09 έναρξη και θα απολυθώ 31/12/09 ) δικαιούμαι και απο τους 2 αποζημίωση?Μ’έχει ενημερώσει η καινούργια διεύθυνση οτι θα απολυθώ τότε γι’αυτό το ξέρω…Τι γίνετε με αυτό λοιπόν?

  • ναι απο δύο μήνες και μετά δικαιούσαι αποζημίωση …
   αφού ήταν άλλος εργοδότης ο ένας άλλος ο άλλος και εχει γίνει καταγγελία της συμβασης…μόνο προσεξε από τον νεο εργοδότη επειδή υπάρχει προειδοποιήση αν την έχει κάνει εγγράφως δικαιούσαι 1/2 της αποζημίωσης

 109. Καλησπέρα σας,
  εργάζομαι σε μια εταιρία ως υπάλληλος γραφείου για σχεδόν 6 χρονια.Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα, το ρεπό μου το δουλεύω, δηλαδή 48 ώρες/εβδομάδα θα ήθελα να ξέρω
  1.πόσες μέρες αδείας δικαιούμαιτο χρόνο?

  Επίσης τα καθήκοντά μου είναι:γραμματειακή υποστήριξη,και μέσω Η/Υ εισάγω τιμολόγια καιπροϊόντα,κάνω συμφωνίες υπολοίπων με προμηθευτές και πελάτες,εκδίδω απόδείξεις,κάνω την απογραφή μόνη μου,είμαιυπεύθυνη ταμείου και ταξινομώ τα θεωρημένα που έρχονται από τον λογιστή
  2.Δικαιούμαι να περαστώ ως βοηθός λογιστή?

  Σας ευχαριστώ…

  • Για την άδεια δες στις σελίδες δεξιά έχω αναλυτικά ποσες μέρες άδεια δικαιούται κάθε μισθωτός Aδειες & επιδόματα..
   Τώρα για το θέμα βοηθού λογιστού πρέπει να σου αλλάξει ειδικότητα …αλλά απο την στιγμή που διαχειρίζεσαι ταμείο πρεπει να σου δίνει επίδομα ταμειακών λαθών…
   απ οτι κατάλαβα η επιχείρηση ειναι εμπορίκη
   η συμβαση για τους υπαλλήλους γραφείου σε εμπορικές επιχειρήσεις είναι σε αυτο το λίνκ
   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

 110. Καλησπέρα. Είμαι μηχανικός κι εργάζομαι σε τεχνική εταιρεία. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει το δικαίωμα η εταιρεία όταν κλείνει κάποιες μέρες με δική της απόφαση να χρεώνει τους εργαζόμενους με κανονική άδεια για τις μέρες αυτές.

  • λογικα όχι μπορεί να το κάνει αλλά για όχι ολη την άδεια μερός της άδειας και με βάση των τρόπο λειτουργίας Πχ μπορεί να δώσει το καλοκαίρι την άδεια σε συγκεκριμένη περίοδο που μπορεί να κλείνει και η επιχείρηση

 111. Καλησπέρα σας. Ειμαι ενοικιαζομενος εργαζομενος μισθωτος και θα ηθελα να ρωτησω ποτε δικαιουμαστε την αποζημειωση αδειας καθως αδεια δε μας δινεται απο το 2ο εργοδοτη (μεχρι τωρα εχω παρει 3 μερες για ολο το 2009). Απο τον 1ο εργοδοτη μας ανεφεραν οτι την αποζημειωση αδειας την παιρνουμε αφου ληξει η συμβαση μας (μηνιαιες) και πλεον δεν ειμαστε εργαζομενοι στην εταιρεια που προμηθευει τους ενοικιαζομενους εργαζομενους. Ισχυει κατι τετοιο;

  • Φιλε δεν το ξέρω καθόλου το θεμα …με τις εταιρίες ενοικίασης εργαζόμενων ….αναβιώνουν τα συγχρονα σκλαβοπάζαρα στην Ελλάδα …Καλύτερα να ρωτήσει μια επιθεώρηση εργασίας

 112. γεια σας… θα ηθελα βοηθεια σε κατι. εργαζομαι σε μια εταιρεια 3 μηνες και τον φεβρουαριο θελω να ζητησω αδεια, αλλα μια υπευθυνη μου ειπε οτι πρεπει να εργαζομαι 6 μηνες για να ζητησω αδεια και τον φεβρουαριο θα εχω κλεισει 5. Οντως ισχυει αυτο?? Επισης δικαιουμαι τιποτα για δωρο Χριστουγεννων? ευχαριστω πολυ!

  • δικαιούσαι για κάθε μήνα 2 μέρες αναλογική αδεια τώρα ενταξει το ποτε θα την πάρεις είναι θέμα συνενόησης με τον εργοδότη …πάντως δεν προβλέπει ο νόμος ποτε θα την πάρεις
   Ναι δικαιουσαι αναλογικό δώρο απο την για τους μήνες που εργάζεσαι μεσα στο 2009

 113. καλησπερα.
  κολλαω ενσημα απο το 1989.
  εχω και περιπου 7 χρονια οικοδομικα.
  θελω να ρωτησω αν μετρανε και καποιες ημερες για αδεια στα οικοδομικα.δουλευω σε μια εταιρια αοριστου χρονου απο εφετος.
  εχω περιπου 3400 ενσημα με 25 τον μηνα.
  αλλα εχω δουλεψει τα τελευταια 4 χρονια σε 2 δουλειεσ και εχω περιπου 450 καθε χρονο.
  μπορουν να υπολογιστουν τοσα καθε ετοσ η μονο 300 και ας ειναι απο διαφορετικουσ εργοδοτεσ?
  ωστε να παρω 25 ημερες αδεια.
  επισης ημερες ασθενειας οταν δουλευα οικοδομη μετρανε και πως αποδικνιονται?
  ευχαριστω.

 114. καλημερα εχω πιασει δουλεια 31 ιουλιου 2009 ποσεσ μερεσ αδεια δικαιουμε .θα παρω το επιδομα του καλοκαιριου στο τελοσ του χρονου. και πωσ το μετραμε.ευχαριστω

  • για κάθε μηνα εργασίας δικαιούσαι δύο μερες άδειας και αντιστοιχο επιδομα αδείας που είναι το 1/2 της αντιστοιχίας μιας ημέρας του μισθου

 115. καλημερα! μολισ τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τςρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

  • για επιδομα ανεργίας δεν ξέρω …πρέπει να ρωτήσεις τον οαεδ αλλά και επιδομα αλληλεγγύης είπαν θα δώσουν μεχρι οσους έμειναν ανεργοι μέχρι τις 2/δεκεμβρίου που να προκύπτει απο την απόλυση προφανως …εδώ συνεχώς κάνουν αλλαγές ….

 116. καλημερα!ξαναγραφω τα ιδια γιατι δεν ελαβα-η τουλαχιστον δεν εντοπισα την απαντηση. Μολις τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τωρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

 117. καλησπέρα,

  δουλεύω από το Μάρτιο του 2006 και στα μέσα Ιανουαρίου θα αλλάξω δουλεία. Εάν δηλώσω στην παραίτησή μου ως τελευταία ημερομηνία εργασία την 8/1/2010 θα δικαιούμαι κανονικά 22 μέρες άδειας (και τη σχετική αποζημίωση αφού εκ των πραγμάτων δε θα προλάβω να την πάρω)?

  ευχαριστώ πολύ

 118. douleva 8 mhnes me symvash sth deh,egrafhka ston oaed 10/12/09 -k prin hmoun sto tameio anergiask tha parw epidoma anergias apo to neo etos.to allhleggyhs to dikaioumai?an nai xreiazetai aithsh h aytomata mpainei ston log/smo ths ethnikhs.thanx

  • για το αν δικαιούσαι επιδότηση ανεργίας ρώτησε στον ΟΑΕΔ
   Για το επιδομα αλληλεγγύης η απόφαση λέει . Όσοι, κατά την 10η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:
   Αρα εισαι μεσα προφάνως θα τα βάλουν σε λογαριασμούς αν έχεις δώσει

 119. Kalispera. Doulevo se mia etaireia k exo ypograpsei paraitisi gia tis 31/12/09. Doulevo idi 3 xronia k arxika ithela na paraititho stis 5/1/2010. Mou zitisan omos proforika na ypograpso gia tis 31/12/09. Dystyxos, dextika xoris na gnorizo oti tha prepei na mou plirosoun 22 imeres adeias an efevga stis 5/1. Yparxei kati pou mporo na kano gia na allaxo tin imera paraitisis i einai oristiko apo tin stigmi pou exo idi ypograpsei? Eyxaristo poly!

 120. Καλησπέρα.Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.Ο εργοδότης μου επειδή θα απουσιάζει για γιορτές μου έφερε να υπογράψω την απολυσή μου η οποία θα γίνει 31/12/09.Επειδή έχω προσληφθεί απο τις 23/10/09 δικαιούμαι αποζημίωση σωστα?Αυτος θεώρησε σωστό η αποζημίωση μου να είναι η ελάχιστη γιατί λέει με είχε προειδοποιήσει εδώ και μερικές μέρες.Γραπτή απόδειξη οτι με προειδοποίησε δεν υπάρχει.Όταν του ζήτησα εγώ κανονικά την αποζημίωση μου είπε θα με απολύσει αύριο 22/12/09 για να μην μου δώσει τίποτα….Με δόλο δηλαδή.Μπορώ να κάνω κάτι και που να απευθυνθώ?Τι άνθρωποι υπάρχουν?Απο εμας θα πλουτίσουν?
  Να υπογράψω απόλυση αύριο ‘η όχι?

  • να μην υπογράψεις τιποτα και να πας να του κάνεις καταγγελια στην επιθεώρηση εργασίας η προειδοποιήση πρέπει να έχει γίνει μηνες πριν

 121. γεια σας και μπραβο για την προσπαθεια που κανετε . ειμαι γυναικα και δουλευω σε αποθηκη υπαρχει καποιο οριο βαρους που επιτρεπετε να σηκωνω (γιατι υπαρχει και προβλημα με τη μεση)? και αν επιτρεπετε να μπαινω στο ψυγειο ? ευχαριστω

 122. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 6 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ 2 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 24 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ.ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 28 29 30 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΦΕΤΟΣ..ΟΤΑΝ ΠΗΓΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΕΙ ΤΟ 10ο ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ 3ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΡΙΒΩΣ¨ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ¨,ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ?ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ..ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΣΩ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ?ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ?ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΩΣ?ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ 700Ε ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ..
  ΥΓ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!!

  • ΛΟΙΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙΣ …ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ
   πΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΘΥΛΕΙΆ ΣΟΥ..
   αΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΉ …ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΧΡΕΩΣΟΥΝ ΆΔΕΙΑ …
   Η καταγγελία αυτή σε προστατεύει και από απόλυση …επίσης
   Ειναι υποχρεωμένη η επιθεώρηση να πάρει μέτρα και αν δεν πάρει …γράψε μου να τους κάνω θέμα …
   Aυτο που κάνουν είναι εργασιακό στρες και μείωση προσωπικότητας εργαζόμενου …
   Σε καμια περίπτωση δεν παραιτήσαι και …είσαι τυπική ώς προς ώραρια και κλπ
   Επίσης κάνε και καταγγελία οτι ενω σε έχουν υπάλληλο γραφείου σε έχουν στις τηλεφωνικές πωλήσεις και αυτό είναι παράνομο …γιατί είναι διαφορετικό αντικείμενο εργασίας …
   Σε περιπτωση απόλυσης δικαιούσαι αποζημιώση μισθούς
   3 μηνών

 123. Από το τμήμα προσωπικού της υπηρεσίας που εργάζομαι λάβαμε μήνυμα ότι «Μέχρι 30/09/2009 θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προσωπικού οι αιτήσεις χορήγησης κανονικής άδειας που θα ληφθούν μέχρι 31/12». Είναι δυνατόν να είναι νόμιμο κάτι τέτοιο; κι αν ναι ποιός νόμος ή διάταξη της εργατικής νομοθεσίας το λέει;

  • ναι μπορεί ο εργοδότης να ζήτα να δηλωθούν οι άδειες που θα κάνουν χρήση οι εργαζόμενοι …αλλά μεσα στο ημερολογιακό έτος που δίνονται …

   • ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά πως μπορεί κάποιος να ξέρει από τις 30/9 ποιές μέρες θα ΄χρησιμοποιήσει μέχρι τέλος του χρόνου για την κανονική του΄άδεια; Εδώ δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο. Μήπως ξέρεις το νόμο που το ορίζει αύτό;

 124. ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ!!
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 9-9-2002 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑ ΕΓΚΥΟΣ ΤΟ 2009 ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 2-2-09 ΓΕΝΝΗΣΑ ΣΤΙΣ 8-5-09 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ 6 ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009.ΙΣΧΥΕΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 125. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ!
  ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 2-9-2002 ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΤΟ 2009 ΕΜΕΙΝΑ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 2-2-09 ΓΕΝΝΗΣΑ ΣΤΙΣ 8-5-2009 ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009?

 126. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12/6/2007 ΕΩΣ & ΣΗΜΕΡΑ.ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2009 ΕΚΑΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ,ΕΜΕΙΝΑ ΕΚΤΟΣ 30ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΙΚΑ.ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2009 ΕΙΣΑΧΘΗΚΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ & ΕΜΕΙΝΑ ΕΚΤΟΣ 15ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ.ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 14-15-16 ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ(ΛΟΓΩ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ) ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 3ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ & Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ & ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 127. exw 62 enshma apo oktomvrio tou 2008 kai meta mexri kai shmera kanonikh apasxolish..ean apoli8w twra mporw na mpw tameio anergias h oxi?

  • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 128. ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΔΩΡΟ; ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΔΗΛΑΔΗ.ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΠΟΤΑ; ‘Η ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

 129. Γεια σας δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα ως πωλήτρια από τον Οκτώβριο του 2008 και σταμάτησα οικιοθελώς τώρα τον 24 Μάρτιου του 2010 θα ήθελα να ρωτήσω πόση άδεια δικαιούμαι για το 2010 και ποσό επίδομα άδειας γιατί με τον λογιστή της επιχείρησης δεν μπορώ να βγάλω άκρη .. ευχαριστώ πολύ εκ των πρότερων !!!

  • Επειδή είναι αποχώρηση και οχι απόλυση μάλλον δικαιούσαι 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας και αντιστοιχη αναλογία επιδόματος αδείας αλλά δεν είμαι σίγουρος ρώτηση και σε επιθεώρηση εργασίας

 130. KΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ.
  ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΟΥ ΔΩΘΗΚΕ ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΣΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
  ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ?
  ΕΧΩ ΜΙΣΘΟ 1150 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ (1150+(1150/6))*50%= 670ΕΥΡΩ.
  (ΤΟ 50% ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟ ΤΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)

  ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ.
  (6ΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

  ΓΙΑΝΝΗΣΔ

 131. Χαίρετε και από μένα,
  Εργάζομαι σε εστιατόριο(πρωινή βάρδια) από τον Σεπτέμβριο του 2007. Τον Φεβρουάριο του 2009 βγήκα από τον 5μήνα κύησης με επαπειλούμενη. Τώρα στις 29 Απρίλη λήγη η άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ. Δεν έχω κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου μετά την αδεια λοχείας. Τώρα ο εργοδότης μου, μου αλλάζει το ωράριο σε απογευματινό (λήξη ωραρίου 23:00)και μειωμένο. Εγώ δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να δουλέψω απογευμα με 9 μηνων μωρό και δεν θέλω να κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου διοτι ο άντρας μου είναι υπ. του δημοσίου και μας εξυπηρετεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ώστε να μην αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς μιας και οι γονεις και των δύο ζουν μακριά από την πόλη που ζούμε.
  Ο εργοδότης μου επιμένει ότι ειμαι υποχρεωμένη να κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου και ότι για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης δεν μπορεί να με βάλει πρωί. Σημειωτέον ότι η αντικαταστάτρια μου γνώριζε το πότε θα επιστρέψω και τη βάρδια είχα πριν πάρω την άδεια. Έχει και αυτή ένα παιδί 7 ετών που πάει ολοήμερο και το παίρνει από το σχολείο στις 4. Κατανοώ ότι έχει και αυτή ζόρι.
  Έχω πάρει απόφαση να σταματήσω από την εργασία μου (αμαχητή δυστυχώς)προτιμώ να είμαι άνεργη με το μωρό παρά να γυρνάω κάθε μέρα στις 12 τα μεσάνυχτα και με σπασμένα νευρα που σίγουρα αυτό θέλουν ώστε να σταματήσω.
  Ρωτάω λοιπόν μπορώ να κάνω χρήση της κανονικής μου άδειας αυτό το χρόνο μόλις λήξει η άδεια μητρότητας;
  Υπάρχει άλλη λύση ώστε να μην κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου και να είμαι πρωινή βάρδια αν δεν φύγω από την εργασία μου;

  • Καμία απάντηση στο ερώτημα μου; Τουλάχιστον ας μου πεί κάποιος, είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω μειωμένο ωράριο αφού επιστρέψω στην εργασία μου ή μπορώ να αρνηθώ το μειωμένο και να κάνω βάρδια με πλήρη απασχόληση;

   • απαντησα …στην πρωτη σου ερωτηση απλά οπως σας εχω γραψει δεν μπορω να ειμαι στο internet ολη μέρα ….κάνω και γω καποια δουλεία …

  • για το θέμα τις βαρδιας δεν μπορεις να κάνεις κάτι …για το μειωμένο ωράριο δεν ξέρω ρώτησε στον οΑΕΔ και στην επιθεώρηση εργασίας αν μπορεις να το αρνηθείς ….
   Πάντως επιδιώκουν να παραιτηθείς απ οτι κατάλαβα …για κανονική άδεια μετά απο άδεια μητροτήτας δεν νομίζω και δεν δεν ξέρω και πόσο δικαιούσαι αφού ήσουν σε άδεια μητροτητας

   • Να με συγχωρείς αλλά δεν πρόσεξα την απάντηση σου, είδα βιαστικά από το πάνω μέρος της πρώτης μου ερώτησης. Σε ευχαριστώ που μου απάντησες και πάλι σου ζητώ συγνώμη για την στραβομάρα μου.

 132. Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα 16 χρονια.Εχω ενα παιδι 6 ετων στο νηπιαγωγειο.Ερωτηση:Δικαιουμαι την αδεια 4 ημερων ή 32 ωρων κατα ετος και ανα τεκνο οταν αυτα φοιτουν σε βαθμιδα υποχρεωτικης εκπαιδευσης,οπως ειναι,εξ οσων γνωριζω,το νηπιαγωγειο;Η συζυγος μου ειναι ελευθερος επαγγελματιας(ΤΕΒΕ).

  • Ο εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας σε εργοδότη που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα και ο άλλος γονιός εργάζεται.

   Σ’ αυτή την περίπτωση δικαιούται να πάρει άδεια μέχρι να συμπληρώσει το παιδί ηλικία 3 ετών. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως 3,5 μήνες για κάθε γονέα. Δικαιούται για το χρόνο αυτό να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.

   Αδεια για επίσκεψη στο σχολείο των παιδιών: Όταν έχει παιδιά μέχρι 16 ετών που παρακαλουθούν μαθήματα βασικής ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζει ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του για να επισκεφθεί το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο.

   Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Οι γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Προϋπόθεση είναι να εργάζονται σε επιχείρηση με τουλάχιστον 50 άτομα.

   Αδεια λόγω ασθένειας μελών της οικεγένειας: Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι: παιδιά μέχρι 16 ετών ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας που πάσχουν από βαρειά ασθένεια ή αναπηρία και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

 133. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΜΕ ΕΝΣΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (101).ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΙ ΔΙΑΔΗΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΥΨΕΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 134. Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
  Είμαι υπάλληλος στην ίδια εταιρία απο τις 12/10/1999 με πλήρη απασχόληση έως την 01/12/2009. Απο τοτε και έως τις 31/03/2010 συνέχισα με μερική απασχόληση (5ώρο. Στις 31/03 απολύθηκα. Μετά απο τόσα χρόνια πλήρης απασχόλησης, ΄πόσα χρήματα παίρνω ως αποζημείωση? Είναι λογικό να μου λένε οτι παίρνω αποζημείωση με βάσει τον τελευταίο μισθό, δηλαδή του 5ώρου (το οποίο ήταν μόνο για 4 μήνες)? Τόσα χρόνια πλήρους απασχόλησης δεν υπολογίζονται?
  Ευχαριστώ πολύ

  • δυστυχώς η αποζημίωση δινεται με βάσει τις αποδοχές του τελευταίου μηνα ….Κανονικά οταν σας άλλαξαν την συμβαση δεν έπρεπε να την δεχθείται για να πάρεται αποζημιώση με τις αμοιβές της πληρης απασχολησης

 135. ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-6-10 ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΤΙΣ 31/7/10 ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ…ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ…ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ?

  • ποσα χρόνια δουλευεις εκει να σου πω κατ αρχήν η ειδοποιήση για μισή αποζημιώση ειναι νόμιμη..Τώρα για την άδεια ναι μπορεί να σε υποχρεωσει γιατί διαφορετικά πρέπει να σου την πληρώσει

 136. Καλημερα! Εργαζομαι σε καταστημα vodafone απο τον Ιουλιο του 2008. Απο τοτε εχω παρει αδεια 5 μερες και τιποτα αλλο. Μου ειπαν οτι την αδεια του 2009 που δεν εκατσα και ουτε εχω πληρωθει, θα την λαβω στο διπλασιο εφοσον εχει περασει ο χρονος του 2009, αυτο μου το ειπαν απο την επιθεωρηση εργασιας. Τωρα την αδεια του 2010 θα πρεπει να πληρωθω ολοκληρη οι μόνο τους μηνες μεχρι και σημερα;;; Επισης, τελος Ιουνιου παραιτουμαι.

  Ευχαριστω.

 137. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΥΣ,ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΥΜΒ,ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΆΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΛΑΓΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ,ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

  • κοιταξε να δείς αν αλλαξει η σύμβαση σε τετράωρη τότε σε περίπτωση απόλυσης πχ θα αποζημιωθείται με βάση το νέο μισθό ..κλπ ταμείο ανεργίας μπορει να μπείτε …αν έχετε τις προυποθέσεις αλλά θα πάρετε μισό επίδομα…Βεβαα μπορεί να αρνηθείται την αλλαγή της σύμβαση ….οποτε και αυτός μπορεί να σας απολυσει οχι με αυτό το προσχημα αλλά με κάποιο άλλο αλλά θα αποζημιωθείται με τον ισχύοντα μισθό ,,,,και θα επιδοτηθείται απο ταμείο ανεργίας με κανονικό επίδομα …

 138. Καλησπέρα,
  Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία απο τον Σεπτέμβριο του 2009.Εχω 10 χρόνια συνεχόμενα ενσημα(Σεπτέμβριος 1999).Μπορειτε να μου πείτε αν δικαιουμαι 22 ημέρες άδειας τον Αύγουστο ή λιγότερες?Σας ευχαριστώ

  • Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.
   Ως ημέρες αδείας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες οι Κυριακές και αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της αδείας του.

 139. Καλησπέρα.

  Θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία. Με τα παρακάτω δεδομένα πόσα χρήματα πρέπει να λάβω για Αποζημίωση Άδειας και πόσα για επίδομα αδείας για το 2009&2010? Πως υπολογίζεται?
  Μεικτός μισθός =950 ευρώ και Καθαρός = 798 ευρώ.
  Ημέρα πρόσληψης: 1/7/2009
  Ημέρα απόλυσης:10/6/2010
  Άδειες που πήρα: 10 ημέρες Αύγουστο 2009 + 4 ημέρες Δεκέμβριο 2009 + 3 ημέρες 2010
  Σας ευχαριστώ.

  • η αποζημίωση είναι 1 μισθός ….και αναλογία επιδόματος αδείας αν δεν το έχει πάρει …Δικαιούσαι 2 μέρες άδεια για καθε μήνα εργασίας ..τωρα λογιστικό προσδιορισμό δεν μπορω να σου κάνω δεν ειμια λογιστής

 140. Πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας μας η οποία μας ενημέρωσαν ότι από τον Ιούλιο θα αδυνατεί να πληρώσει τους μισθούς των υπαλλήλων της λόγο οικονομικών δυσκολιών τοποθέτησε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ένα 85-χρονο αχυράνθρωπο που ούτε έχει εμφανιστεί.Προφανώς το πάνε για φούντο. Αφού λοιπόν σαν εργαζόμενοι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εφόσον μέχρι τώρα έχουμε πληρωθεί, εάν ζητήσω κανονική άδεια:
  1. Πρέπει να μου προκαταβάλουν το επίδομα αδειας σύμφωνα με το νόμο;
  2. Εάν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι ΝΑΙ και δεν το κάνουν, μπορώ τότε να τους καταγγείλω την σύμβαση στην επιθεώρηση εργασίας και έτσι να ξεκινήσει κάτι ώστε να διεκδικήσω και αποζημιώσεις (τις οποίες διαφορετικά δεν βλέπω να μας πληρώσουν);

  • να μην πληρωσει αποζημιώσεις πρέπει να πτωχεύσει ….δεύτερο με βάση αυτά που σας έχει πεί να πάτε να κάνεται ομαδικά καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας να κάλεσει τριμερή συνάντηση με τον εργοδότη

 141. Δουλευω 16 μηνες ως Παρασκευαστρια σε μικροβιολογικο εργαστηριο. Τον Αυγουστο παντρευομαι.Μπορειται να μου πειτε αν δικαιουμε επιδομα γαμου και ποσο ειναι αυτο?

 142. καλησπερα, θα ηθελα να μαθω το εξης..δουλευω σε μια εταιρεια ως ιδ.υπαλληλος,αοριστου χρονου, απο το νοεμβρη του 2007.δικαιουμαι 22 η 21 μερες;;γιατι καπου εχω μπερδευτει..εχω κλεισει 2 χρονια στον ιδιο εργοδοτη και σε 4 μηνες κλεινω τα 3…ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!

  • Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
   Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

 143. Καλησπέρα.
  Εργάζομαι ως ημερομίσθιος(40 ευρώ/ημ.) σε μια εταιρία 14 μήνες περίπου. Ακόμα είμαι ανασφάλιστος και φυσικά χωρίς ένσημα…
  Σε περίπτωση που ήμουν ασφαλισμένος, πόσα χρήματα θα δικαιούμουν το καλοκαίρι?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

  • Αφού έχεις πάνω απο χρόνο δικαιούσαι επίδομα άδειας μισο μισθό τώρα υπολογίζεις τα ημεριμίσθια ενός μήνα και βγάζεις το 1/2 να δείς πόσο είναι

 144. γειά σας,δουλεύω εδω και 8 μήνες σε Κατάστημα Πληροφορικής ,πρόσληψη έγινε επίσημα τωρα τον Ιούνιο ,΄το συμβόλαιο ειναι αόριστο με 160 ώρες τον μήνα και πενθήμερο ..ο εργοδότης όμως αρνείται να μου δώσει τα ρεπό που δικαιούμαι με αποτέλεσμα να δουλέυω 180 ώρες και παραπάνω τον μήνα χωρίς επιπλέον αποδοχές …δεν μου μένει χρόνος για μια δέυτερη εργασία ..και απο τα καθαρά χρήματα των 760 ευρώ τα 150 να τα ξοδέυω αναγκαστικά στο πήγαινε έλα στον τόπο εργασίας .Ποιος φόρεας μπορεί να με βοηθήσει ,υπάρχει γενικά μια προστασία για εμάς τους εργαζομένους ,η πρέπει να αποδεχτούμε οτι το σύστημα ειναι εν ολίγις τριτοκοσμικό.

  Ευχαριστώ

  • ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ … κΑΙ ΠΟΣΕΣ ΥΠΕΡΩΡΊΕΣ ? ΤΏΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΠΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟ ΕΝΝΟΕΊΣ …ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΑΠ ΟΤΙ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΡΕΠΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ! πΆΝΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΕΚΡΙΝΉΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

 145. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 15/6 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ.ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. 15/7 ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 3ΜΗΝΗ.ΠΗΓΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 6-11/9 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΧΩ 3 ΜΕΡΕΣ.ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ 1,67ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 3ΜΗΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΤΗ 1,67 ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/9-15/10?ΚΑΙ ΤΟ 0,67 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟ ΧΩ ΧΑΣΕΙ? ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ …τΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΛΠ …ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ …ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝ ΣΥΜΒΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 146. Εργάζομαι σε μία εταιρία από 01/12/2010 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Δικαιούμαι 25 ημέρες άδεια (12ετής προυπηρεσία). Η εταιρία κλείνει αναγκαστικά τον Αύγουστο 15 ημέρες για θερινές διακοπές. Δικαιούμαι να πληρωθώ κανονικά όλες τις ημέρες αδείας? Αν ναι, ο εργοδότης υποχρεούται να τις προπληρώσει? Το επίδομα αδείας μου το έχει καταβάλλει ήδη, ολόκληρο.

 147. geia sas…douleuv se kommotirio 7 xronia..exv dhlosei paraitisi..moy xrvstaei adeies apo to 2007 3bdomades kai ta epomena xronia kai moy xrostaei kai allew alla den uymamai poses…mporo na bro akri me aytes tis adeies..kai ti dikiooymai kata thn paraithsh.telos aygoystou tha fygv

  • με τις άδειες υπάρχει αρχή οτι πρέπει να δίνονται μέσα στο χρόνο που τρέχουν κλπ μετά μπλέκεις και μπορεί να τις χάσεις τώρα τι να σου πώ είναι θέμα να τα βρείτε με τον έργοδότη Στην παραίτηση δικαιούσαι τα δεδολευμένα και τα υπ’όλοιπα της άδειας του επιδόματος αδείας αν δεν το εχεις πάρει και αναλογία δώρου χριστουγέννων

 148. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  • Ο τρόπος υπολογισμού της άδειας και του επιδόματος αδείας προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα :
   Μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Μισθός Ημερομίσθιο
   ‘Αδεια Επίδομα Αδείας ‘Αδεια Επίδομα Αδείας
   1 μήνας 2/25 μισθού 2/25 μισθού 2 ημέρες 2 ημερομίσθια
   2 μήνες 4/25 μισθού 4/25 μισθού 4 ημέρες 4 ημερομίσθια
   3 μήνες 6/25 μισθού 6/25 μισθού 6 ημέρες 6 ημερομίσθια
   4 μήνες 8/25 μισθού 8/25 μισθού 8 ημέρες 8 ημερομίσθια
   5 μήνες 10/25 μισθού 10/25 μισθού 10 ημέρες 10 ημερομίσθια
   6 μήνες 12/25 μισθού 12/25 μισθού 12 ημέρες 12 ημερομίσθια
   7 μήνες 14/25 μισθού 1/2 μισθός 14 ημέρες 13 ημερομίσθια
   8 μήνες 16/25 μισθού 1/2 μισθός 16 ημέρες 13 ημερομίσθια
   9 μήνες 18/25 μισθού 1/2 μισθός 18 ημέρες 13 ημερομίσθια
   10 μήνες 20/25 μισθού 1/2 μισθός 20 ημέρες 13 ημερομίσθια
   11 μήνες 22/25 μισθού 1/2 μισθός 22 ημέρες 13 ημερομίσθια
   12 μήνες 1 μισθός 1/2 μισθός 25 ημέρες 13 ημερομίσθια

 149. γεια σας.επιασα δουλεια 30 ιουνιου 2009.κ μου λενε οτι τωρα που μπηκε το 2010 δεν δικεουμε πλιρι αδεια γιατι χρονο κλινο στις 30 ιουνιου.επισις τηα ηθελα να ρωτησω ποσο πληρωνετε το σπαστο ωραριο εξτρα?ευχαριστω

  • Για το θεμα της άδειας ισχύει αυτό
   Χρήση αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 1 χρόνο εργασίας συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.
   Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο εργοδότης να χορηγήσει την πρώτη άδεια στο μισθωτό, έχει ως σημείο εκκίνησης την πρώτη ημέρα απο τη συμπλήρωση, εκ μέρους του μισθωτού, προϋπηρεσίας ενός έτους στην επιχείρηση και ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης την 31/12 του επόμενου, απο την πρόσληψή του, έτους.
   Η επόμενη (δεύτερη) άδεια οφείλεται στο μισθωτό, με την προϋπόθεση φυσικά ότι εξακολουθεί να είναι απασχολούμενος στην ίδια επιχείρηση, απο τις 1/1 εως τις 31/12 του αμέσως επόμενου έτους απο τη χορήγηση της πρώτης άδειας.
   Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια (απο 1/1 εως 31/12) χορηγείται η τρίτη άδεια κλπ.
   Για αλλο το θέμα ειναι λογιστικό δεν το ξέρω ρώτα καποιον λογιστη

 150. ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ(?).
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ? ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ?
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ?
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

  • Για την καλοκαιρινή άδεια μπορεί …για άνευ αποδοχών οχι δεν μπορεί να σε υποχρεώσει

   • ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 22 ΜΕΡΕς ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ? ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

   • μπορείς να πάρεις άδεια για κάτι σοβαρό …

 151. Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτίσω αν κάποιος εργοδότης μπορεί να χρεώσει την πρωτοχρονιά.την καθαρά Δευτέρα,την Κυριακή του Πάσχα και του Αγείου Πνεύματος σαν μέρες κανονικής αδείας

 152. καλησπερα. εργαζομαι απο 1/9/09 σε εταιρεια παροχησ υπηρεσιων με μισθο 850 καθαρα.ειχα 3 μηνη συμβαση εληξε τελοσ νοεμβριου ωσ επιδομα αδειασ πηρα 158,33. μετα 4 μηνη συμβαση ληξη τελοσ μαρτιου 219.79 επιδομα αδειασ. 4 μηνη συμβαση παλι τελοσ ιουλιου τι ποσο επρεπε να παρω?

 153. Δουλεύω σαν υπάλληλος δημοτικής βιβλιοθήκης με σύμβαση ΙΔ ορισμένου χρόνου ( 18μηνη ) μερικής απασχόλησης ( 4ωρο ), από τις 3/6/2010.
  Δικαιούμαι, μέσα στο έτος κάποια άδεια κι επίδομα αδείας; Αν ναι, πως υπολογίζονται αυτά; Μου έδωσαν στον προηγούμενο μισθό μου 138 ευρώ σαν επίδομα αδείας 15 εργάσιμων ημερών, αλλά όπως μου είπαν αργότερα έκαναν λάθος και θα μου τα κόψουν από τον επόμενο μισθό μου.
  Επίσης λόγω φόρτου εργασίας, έως τις 30/8, έχω συμπληρώσει 1500 λεπτά, περίπου 24ω σε υπερωρίες. Αυτά δικαιούμαστε να τα πληρωθούμε;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  • H άδεια είναι 2 μέρες για καθε μηνα εργασίας και αντίστοιχο αναλογικό επιδομα αδείας …τώρα για τις υπερωρίες δεν ξέρω αλλά πρέπει να τις πληρωθείς λογικα διαφορετικά ειναι παράνομη η απασχοληση και δεν πιστεύω ενας δήμος να απασχολει προσωπικό χωρίς να δηλώνει τις υπερωρίες να μην τις πληρώνει και να χάνει λεφτά και το ΙΚΑ ….

 154. Καλησπέρα,

  εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, είμαι στον ένατο μήνα της κύησης μου και θέλω να ρωτήσω το εξής:

  έτυχε και η άδεια κυοφορίας να ξεκινήσει την ίδια ημερομηνία με την καλοκαιρινή άδεια ( έκλεισε συμπτωματικά η εταιρεία όπως κάθε χρόνο τρεις εβδομάδες για διακοπές). από τον εργοδότη μου πήρα το επίδομα αδείας (μισό 15νθήμερο) και πήρα από το ΙΚΑ το ποσό που αναλογούσε για τις 56 ημέρες της άδειας κυοφορίας. βάσει του επιδόματος από το ΙΚΑ ο εργοδότης μου έβγαλε ένα ποσό που του αναλογούσε για την άδεια κυοφορίας. θελω να ρωτήσω αν κανονικά δικαιούμαι και τις αποδοχές του μήνα (την άδεια μου 22 ημέρες) όπως κάθε χρόνο γιατί ακόμα δεν μου τα έχει πληρώσει και θέλω να είμαι σίγουρη.

  ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας!

  ΒΙΒΗ

 155. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 10/97 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΙΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ? Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ.

  • σΤΙς ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΒΡΩ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ …
   γΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ
   Χρήση αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 1 χρόνο εργασίας συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.
   Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο εργοδότης να χορηγήσει την πρώτη άδεια στο μισθωτό, έχει ως σημείο εκκίνησης την πρώτη ημέρα απο τη συμπλήρωση, εκ μέρους του μισθωτού, προϋπηρεσίας ενός έτους στην επιχείρηση και ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης την 31/12 του επόμενου, απο την πρόσληψή του, έτους.
   Η επόμενη (δεύτερη) άδεια οφείλεται στο μισθωτό, με την προϋπόθεση φυσικά ότι εξακολουθεί να είναι απασχολούμενος στην ίδια επιχείρηση, απο τις 1/1 εως τις 31/12 του αμέσως επόμενου έτους απο τη χορήγηση της πρώτης άδειας.
   Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια (απο 1/1 εως 31/12) χορηγείται η τρίτη άδεια κλπ.
   Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
   Χρόνος εργασίας
   στον ίδιο
   εργοδότη Ημέρες αδείας
   με 5νθήμερη εργασία Ημέρες αδείας
   με 6ήμερη εργασία
   1 έτος 20 24
   2 έτη 21 25
   3 εως 10 έτη 22 26
   Πάνω απο 10 έτη 25 30

   Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.

 156. Καλησπερα.εργαζομαι σε μια εταιρεια τα 3μιση τελευταια χρονια με αοριστου χρονου συμβαση.απο τον Δεκεμβρη του 09 εχω αδεια τοκετου λογχειας και μεχρι 21 οκτωβριου αδεια προστασιας μητροτητας απο τον ΟΑΕΔ.εαν παραιτηθω και προσληφθω σε καποια αλλη δουλεια σε περιπτωση που με απολυσουν μετε απο 2-3 μηνες δικαιουμε ταμιο ανεργειας?η πρεπει να εχω ενσημα απο τον ιδιο εργοδοτη τα τελευται χρονια?

  • δεν υπαρχει τέτοια δέσμευση για την επιδότηση ισχύει το εξής
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 157. Kalhspera.exo mpleksei me poly kakous ergodotes dystyxos.douleyo se Mia etaireia apo 1-3-2004 exo symplirosei dhladh 6 xronia.meta apo ena diapliktismo mou mazi toys epeidh mou xrostaei misthous mou koinopoiise ena xarti pou anagrafei pos se treis mhnes tha apolytho lamvanontas tin nomimi apozhmiosh .ola kala mexri edo.shmera elava allo ena xarti pou leei pos autous toys treis mines mexri tin apolisi den xreiazetai na phgaino sthn ergasia mou Kai pos tha mou kollaei to miso ensymo eno tha mou dinei ton miso mistho.logiko mou akougetai ki ayto,tha rotiso na matho Kai gia ayto.ola kala Kai mexri edo,to provlhma einai omos pos mou xrostaei duo misthous…..eprepe shmera na pliritho Kai ensyma pos apo evdomada tha paro ENANTI Kai I aporia mou einai afou thelei ola na ginoun typica Kai vasei nomou o kyrios tote mhpos tha eprepe na mou dosei oti mou xrostei Kai meta na stelnei xartia?den ksero an prepei na Kano ypomoni treis mhnes Kai na paro oti mou xrostaei Kai apozhmiosh Kai na fygo I an mporo I prepei na Kano kataggelia.ola deixnoun na einai yper toys Kai o ergazomenos panta na xanei.eyxaristo ek ton proteron.

  • το δεύτερο χαρτι είναι παράνομο …γιατί ισοδυναμεί με διαθεσημότητα …και ενω έχει προμηνύσει απόλυση …καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ….μην σου πώ οτι μπορείς να κινηθείς και με αγωγή εκτός των άλλων είναι και προσβολή προσωπικότητηας

 158. Γεια σας,
  Εχω την παρακατω απορια… Δουλευα σε μια επιχειρηση 3 χρονια, πριν λιγω καιρο σταματησα επειδη αποφασισα να φυγω εξωτερικο για σπουδες. Ο εργοδοτης μου μου προτηνε να μου κανει απολυση για να μπορεσω να παρω ανεργια. Αλλα δεν ξερω κατα ποσο ειναι δυνατον να μπορω να περνω ανεργια αφου θα βρισκομαι στο εξωτερικο. Αν ξερετε κατι για αυτο το θεμα παρακαλω απαντηστε μου.

 159. Καλημέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για το blog!

  Χριάζομαι και εγώ την συμβουλή σας. Εργάζομαι σε ιδ. εταιρεία 2 χρόνια και από εξαμήνου είχα ενημερώσει ( προφορικά) τον προϊστάμενο μου, σχετικά με άδεια την οποία ηθελά τον Νοέμβριο και είχε συμφωνήσει. Τέλος Σεπτεμβρίου είχα ενα ατύχημα ( εν ώρα υπηρεσίας) και έμεινα εκτός εργασία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Τωρα ο προϊστάμενος ( τον οποίο καταννοώ απόλυτα ) φοβάται να εκτεθεί στους δικούς του προϊσταμένους, δίνοντάς μου άδεια όταν την θέλω και με ενημέρωσε ότι την άδειά μου θα την πάρω τα Χριστούγεννα.
  Παρ’όλα αυτά, εγώ απαιτώ να φύγω όταν εγώ θέλω και είμαι διατεθειμένη για κάθε ρίσκο. Το θέμα είναι, αν εγώ πάω με τσαμπουκά και απλά τους ενημερώσω ότι θα λείπω για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να με απολύσουν ( χωρίς αποζημίωση)? Αν στην έσχατη περίπτωση ( για να είναι καλυμμένος ο προϊστάμενός μου) προκαλέσω αυτοτραυματισμό και τους προσκομίσω τα χαρτιά ανικανόητητας εργασίας, (εννοείται δεν θα τους πω ότι τραυματίστηκα επιτηδες) μπορούν να με απολύσουν ?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας!

  • Υπάρχουν καποες αδειες για ανωτέρα βία που μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος….Τώρα δεν ξερω τι αδεια άδεια είναι αυτή που δικαιούσαι αλλά σε κάθε περίπτωση ο έργοδότης έχει διευθυντικό δικαιώμα …στο χρονο χορήγησης …Αν ωστόσο φύγεις χωρίς να υπάρχει συνενοήση μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αζήμια ( χωρίς αποζημίωση) και απρόθεσμα…Τώρα για μια δεύτερη αναρωτική είναι λίγο δύσκολο να την δώσει το ΙΚΑ και σε αυτή την περίπτωση πάλι πρεπει να ενημερωθεί ο εργοδότης

 160. έπιασα δοθλειά στις 13/11/2009 και τον αύγουστο του 2010 πήρα καλοκαιρινή άδεια 15 ημερών την οποία δεν έχω πληρωθεί ακόμη…πόσα χρήματα δικαιούμαι?

 161. Χαίρεται! μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Οσον αφορά την άδεια, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας για 4ήμερη απασχόληση (8ωρο). Με μία μικρή διαφορά.. στο επίσημο πρόγραμμα που είμαστε καταχωρημένοι (και ως επιχείρηση και ως εργαζόμενοι), »φαίνεται΄΄ οτι είμαστε με 5ήμερη απασχόληση. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση?υπ’αρχει κάποια ουσιαστική και επίσημη διαφορά? Εργάζομαι 8 μήνες στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σας ευxαριστώ εκ των προτέρων.

 162. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 1/6/2010 ΩΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΔΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ?

 163. Geia sas!Douleua 5 mhnes se ksenodoxeio se nhsi..ti dikaioumai?Mou eipan oti dikaioumai adeia epidoma adeias kai dwro xristougennwn.isxuei kai an nai pws to upologizw??euxaristw

  • το πως το υπολογίζεις δεν μπορω να δου πω αλλα διακαιούσε άδεια ( 2 μερες για καθε μηνα εργασίας) και αναλογία επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου χριστουγέννων

 164. Καλησπερα.Εργαζομαι ως διανομεας 18 μηνες και το ωραριο μου ειναι 6-12μ.μ.
  Το καλοκαιρι πηρα αδεια απο 10/8-25/8.Ελαβα απο τον εργοδοτη μου 250 ευρω.Ζητησα το υπολοιπο της αδειας και φυσικα να πληρωθω το υπολοιπο της αδειας.Ηαδεια μου ξεκινησε απο σημερα και το μονο που ελαβα σταματωντας ηταν το βδομαδιατικο μου και τιποτα παραπανω.Η απαντηση τους οταν ζητησα τα υπολοιπα ηταν…<>.εχει αλλαξει κατι στη νομοθεσια γιατι εγω ξερω οτι αν συμπληρωσω 40 ωρες τη βδομαδα εχω ισα δικαιωματα ενος οχταωρου.

 165. Κωστας :
  Καλησπερα.Εργαζομαι ως διανομεας 18 μηνες και το ωραριο μου ειναι 6-12μ.μ.
  Το καλοκαιρι πηρα αδεια απο 10/8-25/8.Ελαβα απο τον εργοδοτη μου 250 ευρω.Ζητησα το υπολοιπο της αδειας και φυσικα να πληρωθω το υπολοιπο της αδειας.Ηαδεια μου ξεκινησε απο σημερα και το μονο που ελαβα σταματωντας ηταν το βδομαδιατικο μου και τιποτα παραπανω.Η απαντηση τους οταν ζητησα τα υπολοιπα ηταν οτι πήρες πηρες .<>.εχει αλλαξει κατι στη νομοθεσια γιατι εγω ξερω οτι αν συμπληρωσω 40 ωρες τη βδομαδα εχω ισα δικαιωματα ενος οχταωρου.

 166. Μεταφέρεται η κανονική άδεια του υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας, που δεν έχει ληφθεί σε ΝΠΔΔ λόγω υπηρεσιακών αναγκών, με την αλλαγή της σύμβασης εργασίας του σε δημοσίου δικαίου?

 167. Μεταφέρεται η κανονική άδεια υπαλλήλου σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας,που δεν έχει ληφθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών, μετά τη λήξη της σύμβασης λόγω συμπλήρωσης του 12μηνου και μεταροπή της σύμβασης σε δημοσίου δικαίου χωρίς να μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο συμβάσεων εργασίας?

 168. Douleuw se mia etairia apo ton iouni tou 2004 to afentino mou edwse ena xarti oti stamataw ton flevari.Gia tous duo mines tou 2011 pou tha douleuw dikaioume na apozimiothw oli tin adeia tou 2011 kathws kai to epidoma adeias H kati allo;

  • για το 2011 δικαιούσαι πέρα απο τους μισθούς σοπυ αναλογία δώρου ΠΑΣΧΑ τώρα για την άδεια και το επίδομα δεν ξέρω πως δινεται ανα ειναι αναλογία η πλήρης ρωτησε καποια επιθεώρηση

 169. Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει βάση πολιτικής της εταιρείας μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας στον εργαζόμενο? ..ακόμη και αν ο εργαζόμενος εχει 25 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς όμως εργοδότες…

 170. Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει βάση πολιτικής της εταιρείας μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας στον εργαζόμενο? ..ακόμη και αν ο εργαζόμενος εχει 25 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς όμως εργοδότες…

 171. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 01/06/2010 ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2010 .ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ..

 172. καλησπερα.ευχαριστω εκ των προτερων.εργαζομουν απο 2/11/09 εωσ και σημερα 3/12/10 υπ.γραφειου.με αποζημιωσαν για την απολυση.αλλα περιμενω ακομα τα επιδοματα κτλ.(τον αυγουστο ειχα παρει κανονικα 22μερεσ αδεια)
  με βοηθατε παρακαλω στο τι ακριβωσ να περιμενω ακομα-πωσ να τα υπολογισω?ευχαριστω και παλι

  • αν δεν σας έσωσαν το επίδομα αδείας πρέπει να σας το πληρωσουν επίσης μεχρι 22/12 πρέπει να σας δώσουν και το δώρο χριστουγγέννων που θα πρέπει να ειναι σχεδόν ολόκληρο

 173. καλησπερα! δουλευα σε ενα μινι μαρκετ απο 13/5/10 μεχρι 19/11/10. ημουν αρρωστη 2 μερες και δεν πηγα για δουλεια.ο ιδιοκτητης μιλησε ασχημα και ειρωνικα γιατι δεν ειχε ατομα για τη βαρδια. την επομενη μερα πηγα και του αφησα τη στολη και το κλειδια του μαγαζιου και δεν ξαναπατησα γιατι νευριασα με την ασχημη συμπεριφορα του.
  δεν εχω πληρωθει ακομα για τις μερες που δουλεψα. εχω και 6 μερες αδεια ακομα γιατι το καλοκαιρι καναμε υπερωριες και δεν τις πληρωνει αλλα τις δινει σε αδεια. υπαρχει περιπτωση να χασω τα χρηματα μου επειδη συμπεριφερθηκα ετσι? δικαιουμαι δωρο Χριστουγεννων?

 174. καλησπερα..δουλευα σε ενα μεγαλο καταστημα για 3 χρονια με μικτες απδοχες 933 ευρω το μηνα…απολυθηκα το ιουλιο..το επιδομα της αδειας του καλοκαιριου το πηρα πριν απολυθω..αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης΄ δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων ειτε ολοκληρο ειτε μισο?

 175. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΕΧΩ ΜΙΑ ΥΠΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΛΟΓΩ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΜΕΧΡΙ 31-12-10 ΠΑΙΡΝΩ 3 ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΑΠΟ 1/1/11 ΘΑ ΠΑΡΩ 4 ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΦΟΥ ΚΛΕΙΝΩ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ. ΑΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΧΑΝΩ? ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010 ΤΗ ΧΑΝΩ ΚΑΙ ΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/10 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΝΑ ΜΙΣΘΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ?

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΗΝ ΧΑΝΩ?

  • η άδεια πρέπει να δώθεί η να πληρωθεί μέσα στο χρόνο που πρέπει να δωθεί μετά μπορει να την χάσεις είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη

 176. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ.ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΙΟΥΝΙΟ ΑΠΟΛΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 177. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01/08/2007
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 178. i kopela mou doulevei epoxiaka diladi mono tin kalokairini periodo…eixe ta ensima apo to 2009 k ta sublirose to 2010..bike sto tameio anergias kanonika k tora tis dosane doro xristougennon miso mistho epipleon apo to ti prepei na pernei…tha ithela na rotiso an einai ontos nisos misthos giati ego apo osa ksero to doro xristougennon einai olokliros misthos epipleon…sas eyxaristo polu..

 179. χαιρεται.συγγγνωμη αλλα θελω να μου επιβεβαιωσετε το εξησ:εργαζομουν απο 02/11/09
  εωσ 3/12/10(απολυση).εφοσον δεν εργαζομουν το 2008 και το 2007 δεν δικαιουμαι ταμειο.σωστα το εχω αντιληφθει?
  επισησ τον Αυγουστο πηραμε κανονικα το επιδομα αδειασ,απο τον σεπτεμβρη εωσ και τον δεκεμβρη δικαιουμαι 2μερεσ τον μηνα αδεια?
  ευχαριστω πολυ

  • για την επιδότηση ανεργίας νομιζω δεν μπορείς να μπείς …αλλα δες το με τον οαεδ
   αν έχεις πάρει άδεια και επίδομα νομίζω πως για το 2010 δεν δικαιούσε άλλη μπορει να έχει υπολογίσει και τους δύο μηνες αυτούς αν οχι πρεπει να τους παρεις αφου δεν ειχες κλεισει χρονο

 180. καλησπερα σας,εργαζομαι σε ιδιωτικη εταιρια καιειμαι αποθηκαριος.Εκανα απογραφη 3 μερες στην αποθηκη.δικαιουμε να παρω κατι παραπανω?και ποσο.

  ευχαριστω εκ των προτερων

  • δεν το ξερω αυτο φιλε ειναι λογιστικο και ενδοεταιρικό αν δουλεψες παραπανω απο το ωραριο δικαιούσαι υπερωρίες αλλα ειναι λεπτομεριες δεν μπορω να σε καλυψω

 181. Kalhspera kai kalh xronia na exoume!

  Paraith8hka apo th douleia mou ton Ioulio 2010 (douleua ws id.ypallhlos me asfaleia IKA gia 2.5 xronia). Dikaioumai dwro Xristougennwn? An nai, ti pososto tou mis8ou mou?

  Sas euxaristw poly

 182. ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 6700ΕΥΡΩ Κ ΑΝ ΒΑΛΩ Κ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 9500.ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

 183. geia sou!!! na rwtisw kai egw kati…. douleya ws pwlitria apo 3-11-09 ws 30-4-10. den exw parei tipota ews twra…. ti dikaioumai?apo epidoma adeias, dwro pasxa klp…

 184. Kαλησπερα σας και ευχαριστω προκαταβολικα για την οποια απαντηση και βοηθεια,θελω να ρωτησω κατι.Φιλικο προσωπο προσεληφθη 22-4-2010 και απολυθηκε 24-12-2010 με μισθο 1200 ευρω τον μηνα και του ωφειλονται 5 ημερες (4 Κυριακες και η 28η Οκτωβριου που εργαστηκε αυτες τις ημερες).Το καλοκαιρι πηρε 10 ημερες αδεια.Ποιο ειναι το ποσο της αποζημιωσης του και ποσα χρηματα πρεπει να παρει για τον Δεκεμβριο??Καλη χρονια απο εμενα και το φιλο μου (αυτουνου το δωρο Χριστουγενων ηταν η απολυση του)…….

  • επειδή ειναι λογιστικά αυτά δεν μπορώ να βοηθήσω αλλά δικαιούται αποζημίωση ενα μισθο , το δώρο χριστουγέννων ολοκληρο 2 μέρες αδεια για καθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδείας τώρα αυτές τις μέρες που δεν πληρώθηκε να τις διεκδικήσει

 185. καλησπέρα, δουλεύω σε ιδωτική κλινική απο 17/6/2008.Αύριο θα παραιτηθώ απο την εργασία μου .Γνωρίζετε τι ακριβώς δικαιούμαι;;
  Επειδη δουλεύω σε ακτινολογικό τμήμα και δικαιουμαι ακτινολογική άδεια γνωριζετε αν δικαιουμαι να την πληρωθώ…
  ευχαριστώ πολύ….

 186. Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια που κανετε. Απολυθηκα απο την εταιρεια που εργαζομουνα στις 14-01-2011. Η ημερομηνια προσληψης ηταν 07-11-2005. Βρισκομενος λοιπον 5,5 χρονια στη συγκεκριμένη εταιρεια μπορειται να μου πειτε πόσο μερος του επιδόματος αδείας και δώρο Πάσχα δικαιούμαι? Αληθευει οτι δικαιούμαι ολόκληρα τα ποσά και του επιδόματος και του δώρου? Ρωτάω γιατί πηρα ενα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ μερος του επιδοματος και του δώρου αντίστοιχα. Αν έχω «αδικηθεί» τί μου συνιστάται να κάνω? Ευχαριστώ εκ των προταίρων.

 187. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ 18-01-10, ΣΤΙΣ 03/01 ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ.ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ…..ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΚΑΝΟΝΞΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;;;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • δεν ξέρω αν μπορει να σε υποχρεώσει σε ανευ αποδοχών …αλλά δεν μπορεί να σε υποχρέωσει να πάρεις κανονική αδεια για το 2011 εκτός αν δεν είχες πάρει το 2010 καθόλου αυτη που δικαιούσαι …τώρα περισσότερα ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας

 188. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 1/4/2010 .ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ;
  ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΚΟΜΗ
  ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

  • επειδή δεν εχεις κλεισει χρόνο δικαιουσαι 2 μερες για κάθε μηνα εργασιας άδεια και αναλογία επιδόματος αδείας γιαυτες τις μέρες πρεπει να το δώσουν μαζι με την άδεια απλά πολλοί εργοδότες κάνουν την πάπια και το καταχρονται αυτη την αναλογία του επιδόματος αδειας για τον πρώτο χρονο

 189. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2008 ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΑΡΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΙΡΝΩ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ; ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΝΟΩ ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • για την άδεια νομίζω δίνεται ολοκληρη μετά την 1/1 κάθε έτος και βέβαια αν δεν την πάρεις πρεπει να την πληρωθείς μαζι με το επίδομα αδείας

 190. γεια σας εργοζομαι σε σουπερ μαρκετ απο 15-7-09 και τελος ιανουαριου θα παραιτηθω για λογους οικογενειακους θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε να αποζημιωθω τις μερες αδειας για το 2011 και το πασχα που αναλογει για τον ενα μηνα εργασιας μου?ευχαριστω

  • ναι δικαιουσαι και αναλογια δώρου πάσχα και την άδεια για τις μέρες που εργάστηκες τον ιανουαριο για ολοκληρη την άδεια σε περίπτωσεις παραιτησης δεν το ξερω αν δινεται ..

 191. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Κ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ 2009-2010.ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ Κ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΗ.ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ.ΑΚΟΜΑ Κ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΩΡΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 8 Κ ΩΡΕΣ Κ ΠΑΝΩ Κ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΣΑΣΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΕ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  • ΚΑΤΑΡΧΉΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΆΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΕΡΟ ΤΟ ΙΚΑ ΑΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΟΣ

 192. Γεια χαρα.Εργαζομαι απο 06/01/2010 σε εταιρεια που εκμεταλλευεται χωρους σταθμευσης,ως οδηγος-παρκαδορος.28/02/2011 μου ανακοινωσαν οτι απολυομαι.Κολλαω 25 ενσημα το μηνα και ειχα να κολλησω ενσημα απο το καλοκαιρι του 2007.Δικαιουμαι ταμειο ανεργιας?Αν ναι ειναι η πρωτη φορα που θα μπω ταμειο ανεργιας.Ευχαριστω πολυ.

 193. αποχωρισα απο την εργασια μου την28/12/2010[εβζ.αε]η εβζ μου χρωστα 16 ημερες κανονικης αδειας και 13 ρεπο .Αυτα δεν τα εκανα χρηση διοτι η καμπανια τελιωσε στις 2/12/2010 καιειχα 30 ρεπο Με εντολη του προισταμενου μου εργαζομουν μεχρι τελος καμπανιας. Τι αποζημειωση δικαιουμε;

  ευχαριστω Βασιλης

 194. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ,ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 8 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΩΤΕΣ,ΠΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ? ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟΔΩΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ 3,5 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
   Χρόνος εργασίας
   στον ίδιο
   εργοδότη Ημέρες αδείας
   με 5νθήμερη εργασία Ημέρες αδείας
   με 6ήμερη εργασία
   1 έτος 20 24
   2 έτη 21 25
   3 εως 10 έτη 22 26

 195. Καλησπέρα,
  Θα ήθελα μια ενημέρωση εάν είναι εύκολο. Πρόκειται να εργασθώ σε βιβλιοπωλείο. Έχω ήδη εμπειρία 4 ετών σε άλλο βιβλιοπωλείο και πτυχίο ΑΕΙ (και μεταπτυχιακό αλλά νομίζω ότι αυτό δε μετράει). Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πρέπει να είναι οι μικτές μου αποδοχές, έτσι ώστε να μη με πιάσουν κορόιδο όταν πάω να υπογράψω. Γνωρίζω ότι σύμφωνα με τη ΣΣΕ Βιβλιοπωλείων οι μικτές αποδοχές για άτομα με προϋπηρεσία 2-4 έτη είναι 969,12. Επίσης το επίδομα πτυχίου είναι 174,44. Δηλαδή σύνολο 1143,56.
  Γνωρίζετε εάν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει επίδομα πτυχίου; Στην προηγούμενη δουλειά μου μου καταβαλλόταν κανονικά. Επίσης, έχω δικαίωμα να διεκδικήσω επίδομα γλώσσας κτλ; Γενικώς, τα επιδόματα που αναφέρονται στη ΣΣΕ είναι υποχρεωτικά εφόσον ο εργαζόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις για να τα πάρει;
  Θα εκτιμούσα την άμεση απάντησή σας καθώς ξεκινάω τη Δευτέρα και θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένη.
  Με εκτίμηση,
  Ελένη

  • Σε βρισκω διαβασμένη ….για τα επιδόματα πτυχιων συνήθως λαμβάνουν σαν κριτήριο το αντικείμενο …της εργασίας !
   Για την προυπηρεσία δεν ξέρω αν λαμβάνεται σε προηγούμενο εργοδότη στο μισθό αλλά στις τριετίες
   περισσότερα δεν μπορω να σου πω ειναι λογιστικά και τεχνικά τα άλλα θέματα αφού έχεις την συμβαση μπορεις να την δεις η αν υπάρχει νέα συμβαση μπες omed.gr

 196. Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εργάζομαι σαν βοηθός οδοντοτεχνίτη από 1-02-2010 κ με ενημερώσανε ότι τέλος Απριλίου θα σταματήσω. θα δικαιούμαι το επίδομα του ΟΑΕΔ, μιας και είναι τα πρώτα μου ένσημα? Ο χρόνος εργασίας είναι από 1-2-2010 έως 30-04-2011.
  Ευχαριστώ πολύ…

  • γιώργος :
   Καλησπέρα σας.
   Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εργάζομαι σαν βοηθός οδοντοτεχνίτη από 1-02-2010 κ με ενημερώσανε ότι τέλος Απριλίου θα σταματήσω. θα δικαιούμαι το επίδομα του ΟΑΕΔ, μιας και είναι τα πρώτα μου ένσημα? Ο χρόνος εργασίας είναι από 1-2-2010 έως 30-04-2011.
   Ευχαριστώ πολύ…

   • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

    * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
    * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
    Δεν νομίζω …με βάση τα παραπάνω αλλά δεν χανεις να πας στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

 197. δουλευα στα ΕΛΤΑ 8μηνη συμβαση…δικαοθμαστε επιδομα ααδειασ και αποζιμιςση γιατη μασ ειπανε τα καταργησανε λογο οικονομικησ κρισης ευχαριστω….

  • δεν ξέρω τι γίνεται εκει τα ΕΛΤΑ ειναι δημόσια επιχείρηση νομίζω και προφανώς θα ισχύει οτι και για το μόνιμο προσωπικό

 198. καλησπερα,
  εργαζομαι απο 1/12/09 σε μια εταιρεια ημουν 8ωρη ως τις 14/10/10 τωρα δουλευω την εβδομαδα 29,5 ωρες γιατι ξεκινησα μια σχολη σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ ηθελα να μου πειτε εαν δικαιουμαι φοιτητικη αδεια και αν ναι που πρεπει να απευθυνθω,οπωσ επισης και ποιοσ ειναι ο βασικοσ μισθοσ ταμεια(part time) με προυπηρεσια 3 χρονια. ευχαριστω πολυ.

  • δεν ξέρω τι ισχύει και αν ισχύει για τα ΙΕΚ η φοιτητική άδεια …ρώτησε σε επιθέωρηση εργασίας
   τωρα για την συμβαση θέλω να γράψεις τι εταιρία είναι εμπορικη παροχής υπηρεσιών . βιομηχανια κλπ να σου βρώ την σύμβαση εργασίας

 199. Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια.
  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την άδεια, πότε πρέπει να την παίρνουμε.
  Εμένα ας πούμε ο εργοδότης μου, αποφάσισε ότι θα πάιρνω άδεια 10 μέρες το καλοκαιρι και την υπόλοιπη χριστούγεννα και πάσχα.
  Έχει το δικαίωμα να κανονίζει την άδειά μου σε χρόνο που δεν με εξυπηρετεί? Ποιός
  αποφασίζει πότε θα δοθεί η άδεια? Ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος? Ευχαριστώ!

  • εχει διευθυντικό δικαίωμα αλλά η άδεια είναι καλοκαιρινή συνεπώς δεν μπορει να περιορίζει στο 1/3 για την περιοδο αυτή πρέπει να δίνει περισσότερες μέρες νομίζω

 200. δε θέλω πια να λαμβάνω μηνύματα από αυτό το site, υπάρχει κάποιος τρόπος;;;;;;;;;;;;;

 201. ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΔΩ Κ 8 ΜΗΝΕΣ 5 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΜΙΣΑ ΕΝΣΗΜΑ!ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑ!ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΩ?ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΠ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ

 202. kalispera epiasa doylia 3 ianoyarioy 2011 dikeoyme kalokerini adia se xrimata kai meres

 203. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

 204. an doulepsw tis meres tis adeias k den katsw,tote ti tha plirwthw;;

 205. ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥΥΥ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 8ΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΗΜΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧ ΜΙΑ ΥΠΟΨΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ>.ΘΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?????? ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ ΠΩΣ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ…..
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΥΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

  • κανε καταγγελία στο ΙΚΑ να βεβαιώσει τα ένσημα αλλα και ο οαεδ μετά πρεπει να σου δώσει κανονικό επίδομα …αλλά και ως ωρομίσθια δικαιούσαι επιδότησης του μερικά απασχολούμενου αφού πληρώνεις εισφορές υπερ οΑΕΔ

   • ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΩ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΥΤΑ,ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ???? ΘΑ ΒΛΑΨΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ Ε????? ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ.ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΣ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ??? ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ

   • AN ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ….ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

 206. Kalhmera.douleuw san pwlhtria apo ton oktwmvrio tou 2009 se mia megalh etairia rouxwn.ean dhlwsw twra paraithsh ti dikaioume na plhrw8w?exw parei hdh 11 meres adeia gia to 2011.exw plhrw8ei tis meres ergasias oxi to epidoma.mas to plhrwnoun olo mazi me thn upoloiph kalokairinh adeia.dikaioume k tis upoloipes 11 meres pou 8a epairna ot kalokairi?
  dwro xristougennwn dikaioumai?

  • σε παραίτηση δικαιούσε κανονικά ολη την άδεια και το επίδομα του 2011 ..και αναλογία δώρου χριστογέννων για το διάστημα εργασίας σου μετά την 1/5/11

 207. kalhspera bravo paidia katarxhn gia thn selhda mia erotish kai apo emena eimai 30 eton doyleyo se mia eteria mhsthotos 7misi xronia san hlektrotexniths shnexomena kai pio palia alla 3 xronia se alles eteries moy kolane 25 enshma ton mhna kai doyleyo penthimero 8 oro kai pris 3 xronia eperna 22 meres adia tora xafnika ta teleytea 3 xronia poy irthe neos loghsths moy lene oti dikeoyme 20 meres adia kataposo isxii ayto kai an dikeoyme parapano pos tha paro kai ths proigoymenes poy exo xasi???? eyxaristo

  • Aυτα ισχύουν ως προς την αδεια σου
   IIΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
   Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

 208. kalispera epiasa douleia 29/11/2010 kai apoluthika 31/5/2011 tous 5 mines eimouna 4wri ton teleutaio mina eimoun 8wri ti dikaioumai na pairnw;me apelusan xwris proeidopoiisi!i proslipsi pou upegrapsa stin arxi san 4wri itan 8wris den exw upograpsei xarti 4wris pote!peite mou ti diakaioumai

 209. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10/03/2011 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 210. Καλησπερα επιασα δουλεια σε εταιρια του ιδιωτικου τομεα τον μαρτιο του 2011.Οταν προχτες ρωτησα τον εργοδοτη για την καλοκαιρινη μου αδεια μου απαντησε»αν δικαιουσε θα σου δωσω».Θα ηθελα να ξερω ποσες μερες αδειας πρεπει να παρω.Ευχαριστω

 211. Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει οτι για 12 μήνες από την ημερομηνία τοκετού δικαιούμαστε να πληρώνουμε 50% λιγότερες εισφορές στο ΙΚΑ. Ο εργοδότης δηλαδή. Και το υπόλοιπο 50% επιστρέφετε σε μας. Είμαι ιδ. υπάλληλος με 5ωρη απασχόληση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 212. Geia sas..pote pernoume to epidoma adeias?? akousa oti to dinoun 21-22 iouniou..isxyei??

 213. 23/06/2011
  Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρίαΟ.Ε.σαν τεχνικός ηλεκτρονικός, απο 08/2009 – 04/2011,καθότι προέβηκα σε επίσχεση εργασίας [ομαδική] λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων μισθών 6 μηνών.Η επίσχεση ξεκίνησε απο τις 28/04/2011 και ισχύει μέχρι ολικής εξόφλησης των δεδουλευμένων μισθών μου.Αυτή τη διαβεβαίωση είχα απο την επιθεώρηση εργασίας, οπου πραγματοποιήθηκε και ραντεβού με τον εργοδότη μου παρουσία του επιθεωρητή.Ο εργοδότης μου ισχυρίστηκε οτι αδυνατεί να μου εξοφλήσει τους δεδουλευμένους μισθούς που μου οφείλει και το μόνο που μπορεί να μου δώσει ειναι ενα ποσό των 500 ευρώ το μήνα.Δεν το δέχθηκα και η επιθεώρηση προέβηκε σε καταγγελία του εργοδότη μου,καθώς μου συνέστησε να ξεκινήσω διαδικασίες δικαστικώς, το οποίο και έπραξα.Σημειωτέον η επιθεώρηση δέχθηκε και την απόλυσή μου που εγινε προφορικά απο τον εργοδότη μου,παρουσία 2 συναδέλφων οι οποίοι τελούν και αυτοί σε επίσχεση και απόλυση.
  Θέλω να ρωτήσω εφόσον ο εργοδότης μου δεν μου δίνει την απόλυση μου, ωστε να παίρνω επίδομα ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ, λαμβάνεται το επίδομα σαν απώλεια εισοδήματος ωστε να το διεκδικήσω δικαστικώς?

 214. Καλησπέρα,
  εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία από τον Σεπτέμβρη του 2009.
  Ενώ τις προηγούμενες χρονιές (2009&2010) τις άδειες μου τις πλήρωσε κανονικά, φέτος μου είπε πως θα τα βρούμε στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, για κάθε μέρα που έτυχε να λείπω την αφαιρούσε από το μισθό μου και φυσικά δεν μου κολλούσε και ένσημο.
  Επίσης, μου χρωστάνε και περίπου 15 ένσημα από το χειμώνα, τα οποία μου είχε πει τότε πως θα μου τα συμπληρώσει σε επόμενους μήνες μέχρι τέλος του έτους.
  Εγώ τον επόμενο το πολύ τον μεθεπόμενο μήνα θα σταματήσω από τη δουλειά και μου είπε πως θα μου κάνει απόλυση για να μπορώ να πάρω ταμείο ανεργίας.
  Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι, τι επίδομα αδείας και πόσο δώρο Χριστουγέννων αν πχ σταματήσω 31/07?
  Το επίδομα καθώς και το δώρο Χριστουγέννων είναι υποχρεωμένος να μου τα καταβάλλει την τελευταία ημέρα της εργασίας μου?
  Και με τις ημέρες άδειας καθώς και τα ένσημα (δικαιούμαι και ένσημα από την άδεια?) που δεν κολλήθηκαν τι γίνεται, μπορώ να απαιτήσω να μου τα δώσει μετρητά στο χέρι?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • δικαιουσε άδεια και επίδομα αδείας για το 2011 κανονικα και αυτά πληρώνονται τώρα δηλαδη με την απόλυση η την παραίτηση … το δώρο χριστουγέννων μπορεί να σου το δώσει τον Δεκέμβριο

 215. καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Εργαζομαι 5 χρονια σε μια εταιρεια και εχω αναρωτικη αδεια λογω προβληματος στο γονατο μου δικαιουμαι κανονικα την καλοκαιρινη μου αδεια και το επιδομα αδειας μου?

 216. την αναρωτικη αδεια την εχω 1 χρονο συνεχωμενο γι αυτο σας ρωταω αν δικαιουμαι αδεια και επιδομα αδειας

 217. ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΧΡΟΝΙΑ ,ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΠΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΓΕ ΕΝΣΗΜΑ ,ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΟΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ,ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΔΩΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ,ΕΧΩ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΕΙΚΗΣΩ ΟΤΙ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 218. Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
  Προσλήφθηκα σε μία εταιρεία από 01.06.11.
  Αφού υπέγραψα την σύμβαση αορίστου η οποία δεν ανάγραφε τίποτα για τις άδειες.
  Με ενημέρωσαν 3 ημέρες μετά ότι η εταιρεία κλείνει τον Αύγουστο και ότι οι υπάλληλοι παίρνουν υποχρεωτικά την άδειά τους και ότι θα πληρωθώ για 4 ημέρες μόνο αναλογικά με τις ημέρες αδείας που δικαιούμαι. Κοινώς θα πληρωθώ τέλος Ιουλίου και μετά ξανά τέλος Σεπτέμβρη. Το μισθό του μήνα δεν πρέπει να τον πληρωθώ;

  Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

  • ναι η άδεια ειναι σωστη ως προς την αναλογικότητα για τους δυο μηνες …που δουλεύεις Τώρα για το άλλον δεν το ξέρω αλλά λογικά όχι προφανώς γιατί είναι διακοπή που κάνει η εταιρία κάθε χρονο ..υπομονή ( λογικά πρέπει να σε πληρώσει τέλος αυγούστου για τις 4 μέρες της άδειας )

 219. Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει για το αν υπάρχει διαφορετικό νομικό καθεστώς για όσους εργάζονται με (α)σύμβαση ορισμένου χρόνου και (β) σύμβαση έργου όσον αφορά στο δικαίωμα στο επίδομα εργασίας; Εργαζόμουν στο ΙΔΕΚΕ και συγκεκριμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και παρόλο που (α) θεμελιώνω δικαίωμα βάσει αριθμού ενσήμων, (β) τα ένσημα μου είναι στο πεδίο 101 (κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ) το ΙΔΕΚΕ αρνείται να δώσει βεβαίωση εργοδότη και ο ΟΑΕΔ αρνείται να προσμετρήσει τα ένσημα για θεμελίωση δικαιώματος στο επίδομα ανεργίας. Πως είναι δυνατόν να μου κάνουν κρατήσεις για ένα δικαίωμα που δεν μου αναγνωρίζουν; Ξέρει κανείς;

  • δεν βγάζεις άκρη καταγγελιά στο συνήγορο του πολίτη …δεν μπορει να σου κάνουν κρατήσεις και να αρνούνται να σε επιδοτήσουν ως ανεργο με τις νόμιμες προυποθέσεις

 220. καλημερα σας! εργαζομαι σε μια εταιρια απο τον μαρτιο..ειμαι με συμβαση αοριστου χρονου κ μεχρι τωρα δεν εχω παραπονο..μου εδωσαν κ αδεια αλλα δεν γνωριζει κανεισ τους κ ουτε κ εγω για το επιδομα αδειας..δουλευω απο τον μαρτιο..τι επιδομα αδειας δικαιουμαι.? ειδα κατι πινακες σε καποιες ιστοσελιδες που λενε για εργαζομενους εως 10 ετη κ τι μερες αδεια δικαιουται ο καθενας αλλα δεν καταλαβα τι δικαιουται ο καθενας απο επιδομα..θα το εκτιμουσα ιδιαιτερα αν μπορουσατε να μου απαντησετε 🙂

  • αν δεν εχεις κλεισει χρόνο στην ιδια εταιρία δικαιούσε 2 μέρες άδεια για κάθε μήνα απασχολήσης και αναλογικό επίδομα αδείας το πως βγαίνει το επίδομα αναλογικά το ξέρουν οι λογιστές υπάρχει κλιμακα αλλά δεν γνωρίζω λογιστικά …να σου πω

 221. καλησπερα σας.εργαζομαι σε ενα συνεργειο καθαρισμου απο τις 019\10.εληξε η συμβαση τους στην δημοσιαυπηρεσια που ειχαν παρει τη δημοπρασια και στην οποια δουλευα εγω,και την πηρε αλλο συνεργειο με το οποιο συνεχισα να δουλευω απο τις014\11.Δικαιουμε να παρω επιδομα αδειας και αδεια και αν ναι ποσο?ευχαριστω.

 222. καλημερα θελω την βοηθεια σας δουλευω σε καποιον εργοδοτη σαν οδηγος απο της 10-4-11 δικαιουμε αδεια οπως εχετε γραψει παραπανω 2 μερες για καθε μηνα αναλογικα τι αλλο δικαιουμε σε χρηματα?δικαιουμε καποιο δωρο κ επιδομα κ αν ναι ποτε πρεπει να μου τα καταβαλει ο εργοδοτης πριν την αδεια η στο τελος του χρονου?Παρακαλω βοηθηστεμε γιατι δεν γνωριζω.

  • δικαιουσαι για κάθε μήνα περίπου 2 μέρες και αναλογικό επίδομα αδείας τώρα το επίδομα αδείας μπορεί να το δώσει και τέλος του χρόνου δεν το ξέρω αλλά πρέπει για τις μέρες άδειας που θα πάρεις μέχρι να κλείσεις χρόνο και να μπείς στο δεύτερο και την αναλογία του επιδόματος αδείας

 223. εργαζομαι εδω και μια εβδομαδα με συμβαση 8 μηνη σε δημο.Δικαιουμε φοιτητικη αδεια εφοσον σπουδαζω ακομα σε ΑΕΙ? αδεια γαμου ?

 224. Καλησπέρα, εργάζομαι από 1/4/2011 ως υπάλληλος γραφείου σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, αλλά στη βεβαίωση πρόσληψης που μου έδωσε ο εργοδότης για να μπορέσω να βγάλω αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ αναγράφεται ως ημερομηνία έναρξης η 22/6/2011. Επίσης εργάζομαι 8-10 ώρες και τα ένσημα που μου θα μου κολλάνε θα είναι για εξάωρη απασχόληση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι και πόση άδεια και αν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρω επίδομα καλοκαιρινής αδείας και πότε???

  • μεχρι να κλεισεις χρόνο δικαιουσε για κάθε μηνα εργασίας 2 μέρες άδεια και αναλογία επιδομάτος αδείας γιαυτές τις μέρες

 225. kalispera paidia tha ithela na rotiso kati douleuvo se ena magazi apo 168\10 kai kalokairrini adeia perno stis 168\11 ti epidoma adeias dikaioume me mistho 520;;;;kai kati allo otan mou dinei repo den me plironei epitrepete;;;

 226. Καλησπερα σας,,,,
  Εργαζομαι σε μια επιχειρηση, απο τις 16/9/1999 αλλα εδω και δυο χρονια εχω υπογραψει συμβαση τριημερης εργασιας.Μπορειτε να με διαφωτιστε σας παρακαλω στο θεμα της αδειας πους δικαιουμαι και του επιδοματος αδειας;Ευχαριστω!!!

  • η άδεια νόμιζω ειναι κανονική όπως για άλλους απλά το επιδομα αδειάς είναι αναλογικό με τα χρήματα που παίρνεις όπως και ο μισθός για το μήνα της άδειας κατι περισσότερο δεν ξέρω ρώτησε ισως λογιστή που ξέρει εργατικά

 227. Είμαι τώρα 7 μήνες στο ταμείο ανεργίας.Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου πείτε όπως πήραμε επίδομα Πάσχα αν θα γίνει το ίδιο και με το επίδομα καλοκαιριού.Αν υπάρξει γνωρίζετε πόσο είναι ?