Aδειες & επιδόματα

Ημέρες άδειας μισθωτών

Με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.2 του Ν.1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του Ν.3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

Η εν λόγω διάταξη της παρ.1α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.
Οι ρυθμίσεις αυτές του Ν.3302/2004, εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28ης-06-01), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/1Ο4/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές.
Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική ρύθμιση, όπως ερμηνεύτηκε με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, βλ. έκθεση Ευρ, Κοινοβουλίου).

Ως ημέρες άδειας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες άδειας οι Κυριακές και οι αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της άδειας του.

Κατάτμηση Αδείας
Κατά κανόνα η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών χορηγείται ολόκληρη, άπαξ του έτους.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Άρθρο 7 του Ν. 549/77 που κύρωσε το Άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 26.1.1977 , όπως στην περίπτωση ιδιαιτέρως σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχειρήσεως ή ύστερα από αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμοδίας Τοπικής Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο μέρος της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον ημέρες. Για τους ανήλικους μισθωτούς το άρθρο 7 του Ν. 1837/89 ορίζει ότι, η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες. Το μισό της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγείται τμηματικώς και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος. Για τους εργαζόμενους σπουδαστές των ΤΕΙ, με το Π.Δ. 483/84 προβλέπεται η χορήγηση υποχρεωτικά της άδειας που τυχόν δικαιούται να ζητήσει ο μισθωτός, κατά το χρονικό διάστημα της εξεταστικής περιόδου ή για την προετοιμασία και συμμετοχή στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις.
Βλ. επίσης: http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=20005

Αποδοχές.

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει, τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.

Προσαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας λόγω προϋπηρεσίας

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 αναφέρει: «Από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας).

Απαγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της αδείας
Κατά τη διάρκεια της αδείας απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού απ’ τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 ΑΝ 539/45).
Εν τούτοις, δεν απαγορεύεται η κατά τη διάρκεια της αδείας προειδοποίηση περί της προσεχούς απολύσεώς τους, αρκεί η ημέρα της απολύσεως να εμπίπτει σε χρόνο μετά τη λήξη της αδείας. (Εφ. Λαρίσης 667/96).
Η απαγόρευση της απολύσεως δεν ισχύει κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας (ΑΠ 542/97).
—————————————–

Αρ.Πρ:οίκ.3392/01/03/05 – Eγκύκλιoς επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 (σχετικά με την Ετήσια αδεια εργασίας)

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.2 του Ν.1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του Ν.3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συμπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.

Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 1α του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.

Η εν λόγω διάταξη της παρ.1α, όπως και η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 6 του Ν.3144/2003, καταργεί το βασικό χρόνο εργασίας-αναμονής (12 μήνες σύμφωνα με τον Α.Ν.539/1945 ή 10 μήνες κατά την ΕΣΣΕ του έτους 2002), τον οποίο έπρεπε να συμπληρώσει ο μισθωτός στον ίδιο εργοδότη για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης άδειας.
Οι ρυθμίσεις αυτές του Ν.3302/2004, εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28ης-06-01), η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/1Ο4/ΕΚ, σχετικά με τη χορήγηση ετήσιας άδειας με αποδοχές.
Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική ρύθμιση, όπως ερμηνεύτηκε με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας κατ’ έτος, η οποία δύναται να χορηγηθεί pro rata temporis (κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης, βλ. έκθεση Ευρ, Κοινοβουλίου).

I. Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος

Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

ΙΙ. Ρύθμισn άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη.
Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου’ και τις 24 ημέρες επί εξαημέρου.
Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 21 επί πενθημέρου και 25 επί εξαημέρου, εργάσιμων ημερών. Συνεπώς, η μη χορήγησή της συνεπάγεται την υποχρέωση της καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών αδείας προσαυξημένων κατά 100%, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθησαν για το πρώτο ημερολογιακό έτος (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).

IIΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, τονίζονται τα εξής:
Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ.3, παρ.16 Ν.4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, -οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

Γ. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια (άρ.1, παρ.3 του Ν.1346/1983).
Ως εκ τούτου και εφ’ όσον κατά το χρονικό σημείο της λύσεως της σχέσης εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της άδειας, στα πλαίσια της διάταξης του άρ.1 του Ν.3302/2004, προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις:
α. Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
β. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
γ. Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν -αυτές που θα εδικαιούτο ο μισθωτός εάν ελάμβανε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

Informant


698 thoughts on “Aδειες & επιδόματα

  Nikos said:
  Πε,Ιουλ,2008 στο 11:20 πμ

  καλημέρα σας,

  σας ευχαριστώ για την χρήσιμη ιστιοσελίδα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω που μπορώ να βρω την νομοθεσία όσον αφορα το καλοκαιρινο επίδομα αδείας γιατί μου έτυχε το εξής.

  Δουλεύω στον Ιδιωτικό τομέα και έχω ασφάληση ΙΚΑ. 5ημερη απασχόληση. Η συμβαση μου αρχίσε στης 14/04/08. δώρο πάσχα έλαβα το ανάλογο των μηνών μου εργασίας. Παρολα αυτά μου είπανε ότι το επίδομα καλοκαιρινής αδείας θα το πάρω στο τέλους του χρόνου!!!! κατι τετιο ισχύει;

  σας ευχαριστώ

   dhmhtrhs karagiannis said:
   Τε,Φεβ,2011 στο 10:37 πμ

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΝ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ Κ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗς ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009-2010.ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΩΣΕΙ Κ ΤΙΠΟΤΑ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΗ.ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΦΟΥ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ.ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΙΚΑ Κ ΜΟΥ ΚΟΛΑΕΙ ΤΕΤΡΑΩΡΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΩ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   mariaki21 said:
   Πα,Δεκ,2014 στο 12:18 μμ

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,
   ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΙΧΑ 3 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΛΟΙΜΟΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΚΟΥ ΜΟΥ. ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ Υ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝΩ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 2014. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ;

    apasxolisi responded:
    Τρ,Δεκ,2014 στο 8:49 πμ

    Η άδεια μέχρι τρείς ημέρες δεν πληρώνεται από το ΙΚΑ όυτε από τον εργοδότη . Αλλά ούτε μπορεί να αφαιρεθεί από άλλες άδειες που δικαιούσαι

  apasxolisi said:
  Πε,Ιουλ,2008 στο 6:34 μμ

  ΝΑΙ ΣΩΣΤΆ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΙΣ ΧΡΌΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΔΕΊΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  xristos said:
  Σα,Ιουλ,2008 στο 12:52 μμ

  GIA SAS . DOULEVW SE GNOSTH ALISIDA FAST FOOD KAI AUTES TIS MERES EXW PROVLIMA ME TON ERGODOTI EPIDI DEN MOU DINEI THN ADEIA .SAS PARAKALW NA MOU PEITE AN DIKAIOUTE O ERGODOTIS TIN MISI ADEIA NA TIN DINEI OPOTE THELEI KAI THN ALLI MISI NA TIN PARW OPOTE THELW EGW

  apasxolisi said:
  Σα,Ιουλ,2008 στο 3:00 μμ

  ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΊ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΧ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΙ ΠΑΡΕ ΤΩΡΑ 10 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ …

  kostas said:
  Πα,Αυγ,2008 στο 2:23 μμ

  Γεια σας .
  δουλέυω σε μια εταιρεία απο τον Ιουνιο του 2005
  και τον Σεπτεμβριο του 2008
  θα σταματήσω δικαιούμαι όλη την άδει ή τμήμα αυτής

   MARIA said:
   Πε,Δεκ,2013 στο 3:25 μμ

   ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

    apasxolisi responded:
    Πα,Δεκ,2013 στο 8:00 μμ

    πάσχα , χριστουγέννων εφόσον ειναι μέσα στις προθεσμίες …άδειας και επιδόματος αδείας αν δεν τα εχει πάρει

  apasxolisi said:
  Πα,Αυγ,2008 στο 3:10 μμ

  ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

  kostas said:
  Πα,Αυγ,2008 στο 8:12 μμ

  Ευχαριστώ

  vasilis said:
  Κυ,Αυγ,2008 στο 11:21 πμ

  Γεια σας
  μετην καταβολή του επιδόματος αδειας ειμαι υποχρεομένος να προκαταβάλω και τον μισθό του μήνα της αδειας.

  apasxolisi said:
  Κυ,Αυγ,2008 στο 3:26 μμ

  ΟΧΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

  vasilis said:
  Δε,Αυγ,2008 στο 3:00 μμ

  σήμερα πηρα τηλέφωνο στην επιθεώρηση εργασίας στην δαφνη(2109700600) και μου είπαν με κατηγορηματικό τρόπο οτι ομισθός της περιόδου των διακοπών προκαταβάλλεται.Ειλικρινα δεν μπορω νσ βγαλω ακρη.Στα εικοσι πεντε χρονια που δουλευω δεν μου εχει συμβει κατι τετοιο και δεν το ξερει και κανένας απο όσους ρώτησα λογιστες και δικηγόρους,παρ’ ολα αυτα στην επιθεώρηση ηταν κατηγορηματικοί.Υπάρχει τρόπος να βεβαιωθουμε ;Ευχαριστώ.

  apasxolisi said:
  Πα,Αυγ,2008 στο 10:19 μμ

  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΦΙΛΕ ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ…ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

  Μανώλης said:
  Τρ,Σεπ,2008 στο 4:46 μμ

  Είμαι υπάλληλος σε μια εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων, στο τμήμα του after sales Υποδοχή πελατών Συνεργείου, δουλεύουμε 6 ημερες την εβδομάδα, ο εργοδότης μας όταν παίρνουμε ρεπό μία ημέρα μας το χρεώνει άδεια, κατα πόσο είναι νόμιμο αυτό? Τί ρεπό δικαιούμαστε?

  apasxolisi said:
  Τε,Σεπ,2008 στο 4:19 πμ

  ΕΦΟΣΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ 6ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΤΕ ΡΕΠΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ..ΟMΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 5ΗΜΕΡΟ
  ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 6ΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ιωαννα said:
  Πα,Νοε,2008 στο 12:15 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑΤΕ ΠΟΛΥ.ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ 2007 ΠΟΥ ΕΧΩ 25 ΕΝΣΗΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΕΧΩ ΑΛΛΑ 25 ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ Κ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008 ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ Κ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΧΩ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 22 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:ΝΟΕΜΒ-ΔΕΚΕΜ 2007:834 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΑΝ-ΔΕΚΕΜΒ 2008 :363 ΕΥΡΩ.ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΑΝ ΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ?ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Κ ΠΕΛΑΓΩΣΑ!!!!

  Τίνα said:
  Πα,Νοε,2008 στο 1:33 μμ

  Καλησπέρα θα ήθελα τη βοήθειά σας για να ξεκαθαρίσω κάτι. Εργάζομαι από τον Σεπτέμβρη του 1997. Δηλαδή τον Σεπτέμβρη του 2009 θα δικαιούμαι 25 ημέρες αδείας. Αυτές θα ισχύουν από 1.1.2009 ή από 1.1.2010?

  apasxolisi said:
  Πα,Νοε,2008 στο 1:47 μμ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Ιωαννα
  ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ OAEΔ και το σου είπαν? AN OXI
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ να πας σε ενα γραφείο του ΟΑΕΔ και να ρωτήσεις…
  ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΜΙΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!
  ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟν ΟΑΕΔ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ ΞΑΝΑ …

  apasxolisi said:
  Πα,Νοε,2008 στο 1:55 μμ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΙΝΑ
  ΓΙΑ το πρώτο χρόνο ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ αναλογία ημερών αδείας

  ΓΙΑ το ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
  Ο ΔΕΫΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΒΡΙΟ ΤΟΥ 2008
  ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
  Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
  Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

  Τίνα said:
  Πα,Νοε,2008 στο 2:15 μμ

  Ευχαριστώ αλλά μία διόρθωση. Προσλήφθηκα Σεπτέμβρη 1997 όχι 2007. 5μερό και Σεπτέμβρη του 2009 θα δικαιούμαι 25 μέρες. Αυτές θα τις πάρω το 2009 ή το 2010?

  apasxolisi said:
  Πα,Νοε,2008 στο 3:56 μμ

  SORRY ΜΑΛΛΟΝ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

  Ιωαννα said:
  Δε,Νοε,2008 στο 10:05 πμ

  ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΦΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΚΛΕΦΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕΔΑΚΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ!!!!!!ΕΔΩ ΠΑΕΙ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ?ΕΧΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ….ΕΣΥ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΒΑΣΗ ΩΡΩΝ Η ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ?ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 375 ΕΥΡΩ(ΜΙΚΤΑ ΝΟΜΙΖΩ).

  Το εψαξα και μου είπαν ότι το δικαιούσε επίδομα ανεργίας…
  ΤΟ μισο ως μερική απασχολούμενη …αφού έχεις απασχόληση σχεδόν ένα χρόνο και δύο μήνες .Με το που λήγει η σύμβασή σου θα πας στον ΟΑΕΔ και να κάνεις αίτηση να μπεις ταμείο ανεργίας και να πάρεις κάρτα ανέργου αν σου πουν οτι δεν το δικαιούσε γράψε μου στο email apasxolisi.blog@gmail.com
  και θα σου δώσω τηλέφωνα να απευθυνθείς στο υπουργείο…
  και πιστεύω να βρεθεί λύση διαφορετικά θα τους κάνω ρόμπα …
  AN θες γράψε μου στο email Μόνο σε ποιο ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

   talaiporos said:
   Σα,Σεπ,2009 στο 12:42 πμ

   Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω αλλά δυστυχως αυτος ο κύριος που περιγράφει η κυρία δεν είναι ένας αλλά πολοί!!! Είναι γεμάτε τα βουνά από τα χιόνια!

  Ιωαννα said:
  Δε,Νοε,2008 στο 12:42 μμ

  για να το παρω ολοκληρο τι χρειαζεται?εγω εχω απο περσυ τον νοεμβριο που δουλευω και μεχρι μεσα ιανουαριου που θα απολυθω θα εχω 14 μηνες και κατι.γιατι δεν δικαιουμαι ολοκληρο?για τον κυριο ασε με να το σκεφτω λιγο.ευχαριστω πολυ παντως!!!!!!

  στους μερικούς απασχολούμενους δίνουν μερική επιδότηση απ οτι ξέρω ωστόσο σου εγραψα οτι οταν λήξει η συμβασή σου πηγαινε και κατέθεσε τα αιτήση στον ΟΑΕΔ …εν μεταξύ θα το ψάξω και μέσω ΟΑΕΔ και θα σου ξανάγράψω εδώ τις επόμενες μέρες

  Ιωαννα said:
  Δε,Νοε,2008 στο 3:00 μμ

  ευχαριστω πολυ!θα περιμενω…

  ιωαννα said:
  Τρ,Νοε,2008 στο 11:21 πμ

  συγνωμη που σε ζαλιζω αλλα να σε ρωτησω κατι αλλο?το οκτωβρη 2007 δουλεψα για ενα μηνα περιπου σε μια επιχειρηση μιας φιλης μου αλλα δε μου εβαλε τα ενσημα.μπορει να μου τα βαλει τωρα?δεν ειχα παρει αρ.μητρωου ακομα.τι μπορω να κανω τωρα?ρωταω γιατι το 2007 χρειαζεται 80 ενσημα για το επιδομα κι εγω φαινεται οτι εχω 55 αλλα εχω δουλεψει παραπανω.τι μπορω να κανω?

  apasxolisi said:
  Τρ,Νοε,2008 στο 11:28 πμ

  δεν το ξέρω αυτό …αλλά αν το κάνει θα επιβληθούν πρόστιμα …επειδή εχει περάσει ο χρόνος αυτό μόνο λογιστής μπορεί να σου το πεί…

  ιωαννα said:
  Τε,Νοε,2008 στο 11:36 πμ

  μπορω να αγορασω ενσημα?για να συμπληρωσω τα 80.

  apasxolisi said:
  Τε,Νοε,2008 στο 11:54 πμ

  ναι να βρείς και ενα δευτερο εργοδότη να σου βάλει μόνο τα ενσημα αλλά δεν ξέρω αν σε συμφέρει απο πλευράς οικονομικής και το επιδομα που θα παιρνεις δεν είναι και τιποτα σπουδαίο …
  Συμβουλή μου ψαχνε μηπως βρείς μια θεση εργασίας

  GIANNA said:
  Κυ,Νοε,2008 στο 8:17 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ?

  http://www.oaed.gr
  είναι η σελίδα του ΟΑΕΔ και μπορείς να ρωτήσεις και σε καποιο τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ στην περιοχή σου

  ιωαννα said:
  Τε,Νοε,2008 στο 10:26 πμ

  καλημερα…εγω δουλευω 10 μηνες ξερετε ποση αδεια δικαιουμαι τα χριστουγεννα?το δωρο το δικαιουμαι ολοκληρο ετσι?

  ναι το δώρο ολόκληρο …
  Για την άδεια τώρα δικαιούσθε …αναλογία ημερών αδείας ολόκληρη την αδεία θα δικαιούστε μετά την συμπλήρωση του ενος χρόνου δηλαδή το 2009
  Σχετικά τώρα με την άδεια σας για τους 10 αυτούς μήνες ισχύουν τα εξής
  Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος

  Με τη νέα παρ.1 β του Α.Ν.539/1945, καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος-εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό.
  Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 -επί πενθημέρου-και των 24 -επί εξαημέρου-ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους (άρ.4 του Α.Ν.539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρ.3 του Ν.4504/1966).
  Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ.3 του Ν.Δ.3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

  ΗΛΙΑΣ said:
  Τρ,Δεκ,2008 στο 10:24 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΗΝ Ε.Θ.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ , Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ), ΟΜΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

  apasxolisi said:
  Τρ,Δεκ,2008 στο 10:41 πμ

  Δεν μπορεί να το κάνει . Να σε υποχρεώσει να πάρεις ολη την αδεια σε ημερομηνία που καθορίζει η εταιρία . Μονο μέρος της αδειας μπορεί να καθορίσει ο εργοδότης και λαμβάνεται υπόψη και ο οικογενειακός προγραμματισμός …Να τους πας στην επιθεώρηση εργασίας …κάνε για το 2009 αιτηση απο τώρα οτι θές την αδειά σου τον Αυγουστο και αν το ξανακάνουν πηγαινε στην επιθεώρηση

  ANTONIS said:
  Πε,Ιαν,2009 στο 2:44 μμ

  χρονια πολλα…
  υπαρχει καποιος να γνωριζει τι γινεται με τις συμβασεισ εργου?
  εχω κανει 3 συνεχομενεσ συμβασεισ…ουτε δωρο χριστουγεννων ,πασχα..επιδομα αδειασ..ουτε μοριοδοτιση ..τεββε…¨)
  ευχαριστω

  δυστυχώς οι συμβάσεις έργου δεν θεωρούνται εξαρτημένη μορφή απασχόλησης για το θέμα τις μοριοδότισης δεν το γνωρίζω ως προς το δημοσιο τομέα

   Maria said:
   Πε,Ιουλ,2009 στο 12:05 μμ

   Δε νομίζω ότι ισχύει αυτό απόλυτα. Βλ. πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου στην υπόθεση με την Αγροτική αν δεν κάνω λάθος. Αν η σύμβαση έργου αναφέρει ότι πρέπει να εργάζεσαι στο χώρο του εργοδότη με συγκεκριμένο ωράριο, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεις πάγιες και επιτακτικές ανάγκες του φορέα, και σε αυτήν την περίπτωση ο πολιτικός δικαστής είναι αρμόδιος να αποφασίσει για τη φύση της εργασίας, αλλά υπονοείται ότι είναι εξαρτημένης εργασίας. Η ρύθμιση είναι υπέρ του εργαζομένου.
   Αυτό σημαίνει ότι μπορείς δικαστικά να αποδείξεις ότι η σχέση ήταν ή είναι κατ’ουσίαν εξαρτημένης εργασίας, και να διεκδικήσεις να γίνει σύμβαση αορίστου μετά το προβλεπόμενο χρονικό όριο (24 μήνες?).

   Ποια είναι η γνώμη σου?

   Εγώ έχω σύμβαση έργου με μπλοκάκι με κάποιο δημόσιο φορέα. Πρόσφατα προέκυψε κάποιο ζήτημα με την άδεια μου. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ πόση άδεια δικαιούμαι. Η σύμβαση είναι 9μηνη με έναρξη τον Απρίλη.
   Άτυπα είμαι 2+ χρόνια στο φορέα.
   Επίσης, αν ο εργοδότης έχει εγγρίνει προφορικά την άδεια μου και τελευταία στιγμή…αλλάζει γνώμη, για λόγους που δεν ευσταθούν τι γίνεται? Πως αντιμετωπίζεται αυτό?

    apasxolisi said:
    Πε,Ιουλ,2009 στο 10:11 μμ

    Δικαστικά ναι μπορείς να το διεκδικήσεις
    Ως προς την άδεια για κάθε μήνα 2 ημέρες άδειας και αντιστοιχο επίδομα αδείας
    Στην άδεια ισχύει αυτό που λέμε διευθυντικό δικαίωμα..

  ΜΑΡΙΑ said:
  Τε,Ιαν,2009 στο 10:40 πμ

  ΕΙΜΑΣΤΕ 4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ,ΑΠΟ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΧΡΟΝΙΑ.ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΜΕ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ?

  Μπορεί ο εργοδότης να καθορίσει την άδεια αλλά οχι όμως σε χρόνο πχ εκτός καλοκαιριού κλπ

  antreas said:
  Κυ,Ιαν,2009 στο 1:27 μμ

  kalimera…ergazomai se mia kataskevastiki etaireia apo to septemvrio tou 2008 k proxthes o ergodotis m me enimerose oti stamataw epidei dn yparxei pleon doulia…hthela na kserw ti akrivos prepei na parw os apozimiosi k ti apo xrimata adeias k epidomatos…giati mou eipan pws efoson doulepsa esto k mia mera apo to neo etos dikaioume na parw olokliri adeia k epidoma..alithevei kati tetoio k an oxi ti prepei na parw tote?sas eykaristw

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2009 στο 3:47 πμ

   για το επίδομα αδείας πρέπει να συμπληρώσεις χρόνο …για δώρο πάσχα να δικαιούσε αναλογία δώρου για αυτές τις 7 μέρες του 2009 . Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει αν πάρεις καποιο ποσο για τις ημερες αναλογικής αδειας που δικαιούσε το μεχρι να συμπληρώσεις χρόνο για κανονική αδεια

  καρολος said:
  Τρ,Φεβ,2009 στο 7:14 μμ

  καλησπερα. μια ερωτισουλα
  δουλευω σε εναν εργοδοτη οδηγος φορτιγου απο τον μαιο του 2007 το 2007 πηρα 4 μερες αδεια. το 2008 πηρα 15 μερες αδεια τον αυγουστο. τορα τελος φεβρουαριου παρετουμε. ποση αδεια δικαιουμαι? και πιτε μου σας παρακαλω αν πρεπει να την πλιροθω μικτη με τις κρατισεις δηλαδη

  ευχαριστω

  apasxolisi said:
  Πε,Φεβ,2009 στο 1:30 πμ

  για την άδεια πρεπει να ξέρεις οτι πρέπει να την παίρνεις μέσα στο χρόνο που τρέχει γιατί δεν μεταφέρεται …Σε κάθε περιπτωση αφού δεν την πήρες ολόκληρη υποχρεούνται να σου την πληρώσει σαν κανονική πρόσθετη εργασία για τις μέρες που έχουν μείνει…Η αδεια ειναι κανονικά μισθός …και πληρώνεται με κρατήσεις …τώρα εσύ εξαρτάτε τι θες και τι συμφωνία έχεις κάνει με τον εργοδότη
  Για το 2008 δικαιούσαι κανονικά άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.Καθώς και επίδομα αδείας.
  Για το 2009 εφόσον παραιτηθείς δικαιούσαι 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

  Κυριάκος said:
  Τρ,Φεβ,2009 στο 5:12 μμ

  Γειά σας, θέλω λίγη βοήθεια βρε παιδιά σε κάτι …
  Δουλεύω ως μισθωτός απο τον Μάρτιο του 2004 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στην σύμβαση δεν αναγράφεται η προυπηρεσια και εγω ο βλαξ δεν έδωσα τότε σημασία… Πρόσφατα όμως μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί κάποιους να τους γράφουν 25 μέρες άδεια και εμένα 22. Ρωτάω τον λογιστή της εταιρείας και μου λέει οτι για να πάρεις 25 ημέρες άδεια το χρόνο πρέπει να έχεις 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε οποιονδήποτε. Του δίνω λοιπόν τα ένσημα μου που ξεκινούν απο τον Ιούλιο του 1993 και ζητώ και αναδρομικά τα 3 τελευταία χρόνια απο 3 ημέρες ον χρόνο και πλέον να μου γράφονται 25 ημέρες άδειας. Η απάντηση του ήταν οτι ναι μεν 12 χρόνια σε οποιονδήποτε εργοδότη αλλά και με 300 ένσημα το χρόνο! Ισχύει κάτι τέτοιο ή με κοροιδεύει ? ( σημειωτέον οτι έχω δουλέψει σαν ορομίσθιος, σαν οικοδόμος με οικοδομικά ένσημα και σαν μιθωτός όλα αυτά τα χρόνια)
  Ελπίζω να μην σας κούρασα .. Thanx !

   Ανώνυμος said:
   Πα,Νοε,2009 στο 11:40 μμ

   τον 1χρονο ειναι 2 μερεσ τον μηνα δηλαδη 24 μερεσ αδεια τον 2χρονο ειναι 25 μερεσ εδεια και μετα τα 10 η 12 χρονια ειναι 30 μερεσ αδεια αρκει να ειναι πενθημερη η εργασια σου

  apasxolisi said:
  Τε,Φεβ,2009 στο 12:59 πμ

  Δεν το ξέρω αυτό το περιορισμό των ημερομισθίων ,αλλά μάλλον αφορά προυπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε προηγούμενους εργοδότες . Πάντως τα δέκα και τα 12 χρόνια ισχύουν

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Δε,Μαρ,2009 στο 12:33 μμ

  Καλησπέρα,
  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αν και γωνρίζω την απάντηση απλά θα ήθελα επιβεβαίωση.
  Υπήρξαν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι προσελήφθησαν 9 και 10/2008.
  Λησμονησα να βγάλω αναλογία άδειας και επιδόματος..
  Το θέμα είναι αμ μπορώ να τα υπολογίσω εντός του 2009.Μάλλον όχι διότι έπρεπε μέχρι 31/12/2008.
  Στην περίπτωση που το υπολογίσω τώρα και σε έλεγχο το βρούν θα επιβάλλουν πρόστιμο 30% επί των εισφορών ???

  αζαδ said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 7:09 μμ

  υα σασ

  αζαδ said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 7:15 μμ

  ya sas ….
  apo 1/2008 dulevo sa ena esteyatorya sto kentro ts athenas san (B,MAGERAS) mexri tora ..afts ts meras o afandekos thely na ma apolesy…
  thelo na mu pete ti apozemusy dekeaume , me lepto meriyas….

  sas efxarso poli therma….

  apasxolisi said:
  Πε,Μαρ,2009 στο 8:01 μμ

  Δικαιούσαι 2 μισθούς αποζημίωση συν δώρο Πάσχα , συν αδεια και επίδομα αδείας αφού έχεις συμπληρώσει πάνω απο 1 χρόνο εργασίας
  2 Dikaiousai wages plus compensation Easter gift, plus leave and vacation allowance after you have completed more than 1 year labor

  Yota said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 11:30 πμ

  Καλησπέρα παιδιά και συγχαρητήρια για το blog σας

  Έχω μια ερώτηση αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Δουλεύω σε μια Α.Ε. από 4/04/1999. Μου ζήτησαν σήμερα από 30/03/2009 να πάρω όλη την άδεια που δικαιούμαι για το 2009, δηλαδή και τις 22 ημέρες συνεχόμενα. Ήθελα να ρωτήσω αν είμαι υποχρεωμένη να δεχτώ να πάρω όλη την άδεια τώρα τον Απρίλιο (χωρίς να κρατήσω άδεια για το καλοκαίρι) και επίσης αν πρέπει ο εργοδότης να μου προκαταβάλει το επίδομα της αδείας μου πριν πάρω την άδειά μου. Ευχαριστώ πολύ.

  apasxolisi said:
  Τε,Μαρ,2009 στο 12:34 πμ

  Πρώτα θέλω να σου επισημάνω ,χωρίς να αποτελεί δεδομένο ή να σε τρομοκρατήσω απλά να λάβεις τα μετρα σου, οτι αυτή η τακτική μου «μυρίζει» οτι ετοιμάζουν απόλυση…
  Αυτο το κάνανε μόνο σε σένα..?
  Το πιο σημαντικό είναι δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν να την πάρεις τώρα …Είναι καλοκαιρινή άδεια και μπορούν να το κάνουν ( δηλαδή να υποχρεώσουν να πάρεις όλη την άδεια) αλλά στους μήνες του καλοκαιριού..
  Αν επιμείνουν να πας στην επιθεώρηση εργασίας…

  μαρια said:
  Τρ,Μαρ,2009 στο 6:20 μμ

  δικαιούνται δώρο πάσχα από το ΙΚΑ όσοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και θα πάρουν από εκεί δώρο ή δεν έχουν δικαώμα από το ΙΚΑ;

  apasxolisi responded:
  Τε,Απρ,2009 στο 1:19 μμ

  δΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

  ΓΙΑΝΝΗΣ said:
  Δε,Απρ,2009 στο 9:09 μμ

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούσαι επίδομα ανεργίας μετά από παραίτηση σου? εργάζομαι για 2 χρόνια και αποφασίζω να παρατηθώ από τι δουλεία μου αλλά δεν είμαι σίγουρος για το αν θα καταφέρω να πάρω το επίδομα .

  apasxolisi said:
  Πα,Απρ,2009 στο 2:00 πμ

  ΓΙΑΝΝΗΣ Says:
  Επιδότηση δίνεται μετά απο απολυση μόνο οχι παραίτηση ..

  τεο said:
  Πα,Απρ,2009 στο 1:25 πμ

  θα ηθελα να ρωτησω κατι σχετικα με την φοιτητικη αδεια.επειδη ειμαι ωρομισθιος και εχω περιπου 15 ενσημα το μηνα για 15 μερες φοιτητικη αδεια που πηρα,στον οαεδ μου ειπαν οτι θα πληρωθω τ 6.ο συγκεκριμενος υπαλληλος υπολογισε το μεσο ορο απ τα ενσημα μου ολης τη χρονιας και μου ειπε οτι ειναι 15.εγω πηρα 5 μερες τ ιανουαριο και ειχα 15 ενσημα και δ θα πληρωθω καμια και 10 μερες τ φεβρουαριο και ειχα 9 ενσημα και θα ληρωθω τ 6.Μου ζητησε επισης την συμβαση εργασιας.ειναι τριημερη 15μερη μαδουλευω και παραπανω.μπορεισ ν μπεις αν ειναι σωστο αυτο.ειναι η πεμπτη φορα που παιρνω φοιτητικη και πρωτη που γινεται αυτο.

  χρηστος said:
  Τε,Απρ,2009 στο 5:54 μμ

  καλησπερα εαν ζητησω μια ημερα αδεια και το επισημανω 3 ημερες πριν την ημερομινια που θελω μπορει ο προησταμενος να μην μου τη δοσει εαν θελει ?

  Μαρία said:
  Πα,Μάι,2009 στο 9:45 πμ

  Καλημέρα. Τον τελευταίο καιρό δέχομαι διάφορες απειλές για απόλυση (πότε γιατί δε δέχομαι να κάνω το χαφιέ και πότε γιατί δεν κάνω τις πωλήσεις που περιμένουν σε προϊόντα-ενώ η δουλειά μου είναι να παίρνω παραγγελίες) και δεδομένου ότι στη δουλειά μου την απόλυση την έχουν..καθημερινό παιχνίδι, ήθελα να δω που βαδίζω. Η σύμβασή μου είναι πενθήμερη τετράωρη. Δουλεύω εκεί 16 μήνες και πριν δούλευα για τρία χρόνια σε άλλη εταιρία με πενθήμερη οχτάωρη σύμβαση (από εκεί παραιτήθηκα). Σύμφωνα με τα ένσημά μου μου είπαν ότι δικαιούμαι σίγουρα για 10 μήνες επίδομα ανεργίας. Αυτό που δεν έχω καταφέρει να μάθω είναι το ποσό. Αν είναι να είναι τα μισά απ’ αυτά που παίρνω (350 παίρνω χωρίς τα ένσημα) τότε μένω ξεκρέμαστη. Διάβασα ότι από σήμερα 01-05-09 το επίδομα θα πάει στα 454,25 http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/04/2009_277212 αλλά πουθενά ούτε στη σελίδα του ΟΑΕΔ δεν μπορώ να βρω αν ισχύει μόνο για όσους είχαν πλήρη απασχόληση ή αν ισχύει το ίδιο και για τους τετράωρους. Aν όχι, πόσο θα είναι το επίδομα στην περίπτωσή μου? Ευχαριστώ!

  apasxolisi said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 1:53 πμ

  Για να πάρεις ολοκληρο το επίδομα ανεργίας θα πρεπει να έχεις πληρη απασχοληση ..στους μερικούς απασχολούμενους δίνουν το μισό επιδομα ..
  Αλλά ρώτησε και σε ένα ΟΑΕΔ ..
  Απ οτι όμως ξέρω και στην ανεργία το κράτος ξεχωρίζει και πάλι τους εργαζόμενους ….
  Να φοβάστε περισσότερο τους κάθε είδους προστάτες της εργασιας είναι πιο στυγνοί και απο τις κακές εργοδοσίες …

  Μαρία said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 4:15 μμ

  Ευχαριστώ πολύ!

  leo said:
  Τρ,Μάι,2009 στο 8:10 μμ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ(Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ 27ΧΡ)ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΧΡ.ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  μαρια said:
  Τρ,Μάι,2009 στο 10:40 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω κατι ,,τισ μερεσ που πσιρνεισ κανονικησ αδεια στισ αφαιρουν απο τον μισθο σου? εργαζομαι με συμβαση ορισμενου χρονου 5μερο 7 μηνεσ δεν 8α επρεπε να μου τησ πληρωνουν κανονικα αυτεσ τισ μερεσ ? ευχαριστω πολυ!

  apasxolisi said:
  Τε,Μάι,2009 στο 2:48 πμ

  μαρια Says:
  Στην κανονική άδεια πληρώνεσαι κανονικά σαν να εργάζεσαι
  Αν αφαιρούν απο τον μισθό είναι παράνομο πρώτη φορά το ακούω αυτό

  apasxolisi said:
  Τε,Μάι,2009 στο 2:52 πμ

  leo Says:
  Aπ οτι ξέρω μέχρι 25 είναι οι σπουδαστικές άδειες

  apasxolisi said:
  Τε,Μάι,2009 στο 3:07 πμ

  χρηστος Says:
  Το θέμα είναι τι άδεια θα ζητήσεις …
  Πάντως έχει διευθυντικό δικαίωμα στην άδεια …εκτός και υπάρχει ανωτέρα βία

  αθηνά said:
  Πα,Μάι,2009 στο 2:55 μμ

  γεια σας.να σας κανω μια ερωτηση.
  το επιδομα επρεπε να μου ειχε καταβληθει εδω και 3 μερες και δεν υπαρχει στην τραπεζα.εδω και 3 μερες.
  συμβαινει συχνα να καθυστερουν τις οφειλες?
  ευχαριστω

  Ανώνυμος said:
  Δε,Μάι,2009 στο 10:45 πμ

  Γειά σας,
  Είμαι δημόσιος υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε Κέντρο Υγείας. Ορκίστηκα στις 24-5-2007 και στις 11-06-2008 πήρα άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Η περίοδος της άδειας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ώστε να ζητήσω μετάταξη στις 24-5-2009?
  Επίσης, έχω ποσοστό αναπηρίας >67%.

  biku said:
  Πε,Μάι,2009 στο 1:49 μμ

  γεια σας μια ερωτηση παρακαλω…δουλευω απο τον απριλη 2009 σε μια εταιρια αθλητικων ειδων.20 ωρες την βδομαδα (4’ωρο πενθημερο)τι αδεια δικαιουμε μεχρι τον αυγουστο ας πουμε(5 μηνες δουλειας)?ποσες μερες τον μηνα δικαιουμε;

  apasxolisi said:
  Πε,Μάι,2009 στο 8:02 μμ

  2 μερες για καθε μήνα εργασιας

  Γραφίστας said:
  Δε,Μάι,2009 στο 3:56 μμ

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog σας! Θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε για τα εξής: Ξεκίνησα να δουλέυω τον Μάη του 2007 σε ιδιωτική εταιρεία και απολύθηκα αρχές Μάη 2009. Δεν μου καταβλήθηκε αμέσως η αποζημίωση και θα θελα εκ των προτέρων να γνωρίζω τί έχω να λαμβάνω όσον αφορά στο επίδομα αδείας καλοκαιριού και δώρο Χριστουγέννων. Δικαιούμαι ποσοστά αυτών? Πώς υπολογιζονται? Σας ευχαριστώ

  apasxolisi said:
  Τρ,Μάι,2009 στο 1:36 πμ

  Εφόσον απαλύθηκες αρχές ΜΑίου δικαιούσαι για δώρο χριστουγέννων αλλά είναι μικρή η αναλογία …Το δώρο του πάσχα το πήρες κανονικά? Για την άδεια δικαιούσαι όλοκληρο το επίδομα και τις ημέρες της άδειας του 2009

  jp said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 10:50 μμ

  μια ερώτηση παρακαλώ. Στις μέρες άδειας συνυπολογίζονται και τα ρεπό; Γιατί ο εργοδότης θα με τρελάνει..πενθήμερη δεν ειναι η εργασία; άρα κάθε εβδομάδα πέντε μέρες άδειας δεν λογίζεται; αν λείπω π.χ. από 1 ιουνίου και επιστρέψω στην εργασία μου στις 8 ιουνίου, 5 μέρες άδεια δεν εχω πάρει;άσχετα που ειναι Σ&Κ , κανονικά δεν θα ειχα 2 ρεπό στην εβδομάδα;
  Αν έχετε κάποια σχετική εγκύκλιο , θα με διευκολυνε να μου την δώσετε

  apasxolisi said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 1:40 πμ

  ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΑ ΡΕΠΟ

  dimitra said:
  Τε,Ιουν,2009 στο 10:57 πμ

  καλημερα.θα ηθελα να ρωτησω αν και πως πληρωνεται η τριημερη αναρρωτικη αδεια απο το ικα.επισης σε περιπτωση που παρεις αναρρωτικη κατα τη διαρκεια της κανονικησ αδειας μου ειπαν οτι πιανεται η αναρρωτικη, ισχυει αυτο?

  apasxolisi said:
  Πε,Ιουν,2009 στο 7:56 μμ

  Δεν το ξέρω για την αναρρωτική σε διάρκεια αδείας…
  Για το πρώτο ξέρω οτι τις τρείς πρώτες μέρες τις πληρώνει ο εργοδότης …ως προς το ποσοστό δεν το ξέρω μετά τις τρείς μέρες καταθέτεις στο ικα τα σχετικά δικαιολογητικά και μετά απο καποιο διάστημα παίρνεις τα χρήματα

  dimitra said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 12:22 πμ

  egine euxaristo!an kapoios allos gnorisei kati parakalo na me enimerosei!!!

  scepticist said:
  Κυ,Ιουν,2009 στο 12:33 μμ

  Εργάζομαι σε ξενοδοχείο που τηρεί το 6ήμερο. Ενώ άλλες χρονιές η ετήσια άδεια δίνονταν τμηματικά σε τρείς δόσεις
  01/01-28/02, 01/07-31/08 και 01/11-31/12, – πάντα με προφορική εντολή της διεύθυνσης ότι πρέπει να πάρουμε τόσες ημέρες σε κάθε συγκεκριμένο διάστημα δίνοντάς μας την ευελιξία να κανονίσουμε εμείς περίπου τις ημερομηνίες – φέτος, έχοντας ήδη πάρει πάνω από 6 ημέρες ώς πρώτη δόση και ενώ αρχικά ορίσαν την περίοδο για 1 ακόμη εβδομάδα ώς δεύτερη δόση μέσα στο καλοκαίρι, «ξαφνικά» ορίσανε μέχρι 30/09 να πάρουμε όλοι όλο το υπόλοιπο αδείας. Βλέποντας το νόμο υποθέτω ότι μάλλον έχουν την δυνατότητα αυτή αλλά θα ήθελα και την άποψή σας.

  Να προσθέσω ότι είναι τουλάχιστον σαφές σε μένα ότι πάει για κλείσιμο και θα ήθελα να ρωτήσω τί δυνατότητες υπάρχουν για ενέργειες που θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά μας σε περίπτωση πτώχευσης.

  ΥΓ. Κατά το μεσαίο καλοκαιρινό διάστημα ουδέποτε πήραμε περισσότερο από 10 ημέρες – λιγότερο δηλαδή από το 50% της συνολικής άδειας. Δεν ξέρω εάν αυτό έχει «παραγραφεί» ή προκύπτει νομική ευθύνη της εταιρίας.

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2009 στο 3:14 πμ

   για πτωχευση δεν το βλεπω αλλά μάλλον για απολύσεις …αφού δίνει όλες τις αδεις για να μην έχει επιπλεον κόστος στις αποζημιώσεις για όσους απολύσει
   Πάντως εχει το δικαίωμα να δώσει έτσι τις άδειες..
   Τώρα για την πτώχευση πρέπει να το δείτε με καποιο δικηγόρο με την ομοσπονδία επισιτισμού
   Σόλωνος 87-89 Αθήνα
   106 79
   210 3637767, 210 3637756
   210 3637456
   poeeyte@otenet.gr

   http://www.poeeyte.gr/c

  chris said:
  Δε,Ιουν,2009 στο 3:17 μμ

  Douleuw os ergasomenos web designer. douleuw 8wro. pios tha eprepe na einai o misthos mou ? episeis pios einai o misthos tis 4oris apasxoliseis kai poses adeies dikaiouse stin 4ori apasxolisi ?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2009 στο 3:19 πμ

   δεν ξέρω αν υπάρχει σύμβαση για τους web desinger θα το ψαξω…
   Π’αντως οχι λιγότερα απο την εθνική συλλογική συμβαση εργασίας εχω τον πινακα στις σελιδες του blog …
   στην 4ωρη απασχοληση θεωρείται μερική ο μισθος ειναι ο μισος οσο για την άδεια δικαιουσαι οση και με πληρη απασχοληση και τις άδειες τις εχω ειδική σελιδα στο blog

  ΜΕΡΣΥΝΗ said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 9:06 μμ

  θα ηθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε πρέπει να καταβάλλω το επίδομα αδείας στους υπαλλήλους μου;Ποιό είναι το ακριβές ποσό; Ο ένας προσλήφθηκε 1/1/2009 και η άλλη υπάλληλος 5/6/2009. Ποιά είναι η αναλογία; Ευχαριστώ!!

  apasxolisi said:
  Τε,Ιουν,2009 στο 3:54 πμ

  Eφόσον εχουν προσληφθεί μεσα στο 2009 δεν δικαιούνται ολόκληρο το επιδομα αδείας …αλλά αναλογική άδεια και επίδομα
  Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).
  Τώρα αυτή η καταβολή θα γίνει την έναρξη της άδειας όποτε την πάρουν και με βάση την αναλογία των ημερών που δικαιούνται και είναι

  γεώργος said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 6:25 μμ

  γεια σας ,άρχισα στη δουλειά μου 1/1/2008 και τώρα μου έγινε απόλυση στις 24/6/2009 με ενημέρωσαν και μου είπαν θα πάρω άδεια μέχρι 27/7/2009 και τότε θα γίνει εκκαθάριση ,θέλω να ρωτήσω από 24/6/2009 μέχρι 27/7/2009 είναι 20 εργάσιμες μέρες δικαιούμε τόσες μέρες ? απο το προηγούμενο έτος μου είχαν μείνει 3 μέρες απο τη περσινή άδεια ,επίσης δικαιούμε επίδομα άδειας? και τις εργασίμες μέρες δικαούμε που θα πάρω άδεια δικαιούμε τις αποδοχές ? ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2009 στο 9:37 μμ

   ναι δικαιούσαι 20μέρες γιατί είχες κλείσει χρόνο ναι δικαιούσαι επίδομα αδείας μισό μισθό …τώρα ως προς την άδεια και μετά απόλυση δεν νομίζω οτι είναι σωστό …η θα σου πληρώσουν την άδεια σαν κανονική εργασία …απολύοντας σε τώρα …η ΑΠΌΛΥΣΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ!
   Σε καθε περίπτωση πρέπει να σου δώσουν πριν την άδεια το επίδομα αδείας και να σου πληρώσουν κανονικά τις μέρες αδείας σαν να εργαζόσουν
   Επίσης δικαιούσαι και αναλογία δώρου Χριστουγέννων για τους μήνες αυτους του 2008 απο 30 Απριλίου και μετά και πρέπει να σου το δώσουν είτε με την αποζημίωση είτε τα Χριστούγεννα

    γεώργος said:
    Πα,Ιουν,2009 στο 11:30 μμ

    ευχαριστώ πολύ apasxolisi η απόλυση ήρθε ξαφνικά δεν το περίμενα με τίποτα.ακόμα δεν μου έχουν δώσει ούτε επίδομα άδειας ούτε αποζημίωση , αυτές τις μέρες είμαι χάλια ,ξαφνικά μου λένε πήγαινε σπίτι ,η δουλειά μου ήταν η χαρά μου τώρα πια δεν ξέρω που βρίσκουμε δούλευα πολύ μου άρεσε αυτό που έκανα ,και ξαφνικά πήγαινε σπίτι , είναι άδικο αυτό ,μου λείπει η εταιρία , δεν ξέρω τι θα απογίνω ,δεν ξέρω ……………………………..είμαι χάλια

    apasxolisi said:
    Σα,Ιουν,2009 στο 7:55 μμ

    Καρχήν μην απογοητεύεσαι εγώ απολύθηκα μετά απο 18 χρόνια και από που από τη ΓΣΕΕ με τεράστια χρέη και μάλιστα χωρίς αποζημίωση …και ταυτόχρονα με μια δικαστική περιπέτεια …ΣΊΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΔΟΥΛΕΊΑ ΚΆΘΕ ΕΜΠΌΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΌ ΑΠΛΆ ΔΏΣΕ ΒΆΣΗ ΣΕ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΣΟΥ ΈΓΡΑΨΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΆΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΔΏΣΟΥΝ ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΒΈΒΑΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΏΣΟΥΝ ΣΩΣΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΨΆΧΝΕΙΣ ΓΑ ΚΆΠΟΙΑ ΆΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΆ

    γεώργος said:
    Κυ,Ιουν,2009 στο 3:11 μμ

    καλησπέρα ,επειδή δεν ξέρω τι δικαιούμαι ,το επίδομα άδειας μπορεί να το πληρώσει μαζί με τη εκκαθάριση ?επειδή η απόλυση θα γίνει στις 27/7 δικαιούμαι 2 μήνες αποζημίωση ή ένα μήνα επειδή με ενημέρωσε στις 24/6 ?γιατί να μη με είχε απολύσει από τις 24/6? τώρα με τη υποχρεωτική άδεια που μου έδωσε γλιτώνει τίποτα λεφτά (τη αποζημίωση άδειας αλλά θα μου πληρώσει τις εργάσιμες μέρες που είναι από 1/7 μέχρι 27/7 )μου είπε ότι αυτό το μήνα θα πληρωθώ κανονικά και 27/7 θα γίνει εκκαθάριση ,
    με μισθό 1255 μικτά ήταν η αποδοχές μου τους 9 τελευταίους μήνες, πόση αποζημίωση δικαιούμαι .ευχαριστώ πολύ .

    apasxolisi said:
    Δε,Ιουν,2009 στο 8:40 μμ

    ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΝΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΩΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΟΤΙΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙΣ ..

    apasxolisi said:
    Τε,Ιουλ,2009 στο 1:48 πμ

    Δικαιούσαι κανονικά το επίδομα αδείας που θα επρεπε να στο είχε ήδη πληρώσει…σου έγραψα και σε άλλο ποστ οτι είναι παράνομο να θεωρηθεί προειδοποίηση η απόλυσης η υποχρεωτική άδεια …
    Πηγαίνε στην επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις

    δεσποινα said:
    Πε,Αυγ,2009 στο 6:43 μμ

    Καλησπέρα σας,
    θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,
    εργάζομαι σε μία εταιρεία απο τον Νοέμβριο του 2008 και τον Ιούλιο πήρα 2 ημέρες αναρρωτικής άδειας με χαρτί Ιατρού.
    Αυτό που θέλω να μάθω είναι άν οι μέρες αυτές είναι με αποδοχές και απο πού θα μπορούσα να βρώ επίσημες πληροφορίες.

    Ευχαριστώ..

    apasxolisi said:
    Πα,Αυγ,2009 στο 4:07 πμ

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 178/1967, σε περίπτωση απουσίας για 1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα από το ΙΚΑ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού.
    Δηλαδή θα πλήρωθείς τις 2 μέρες αυτές απο τον εργοδότη όμως με το 1/2 του ημερήσιου μίσθου

    Αντίθετα αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες π.χ.12 ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από το ΙΚΑ επίδομα μόνο για τις 9 ημέρες της ασθένειας του, γιατί αφαιρείται ο 3ήμερος χρόνος αναμονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει, για μεν τις 3 πρώτες ημέρες το μισό (1/2) μόνο του ημερομισθίου η του ανάλογου ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες 9 ημέρες τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το ΙΚΑ.

  χρυσα said:
  Τρ,Ιουν,2009 στο 12:58 πμ

  θα ηθελα να ρωτησω κατι δουλευα 2 χρονια με συμβαση εργου και εληξε δικαιουμαι επιδομα ανεργίας

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2009 στο 10:50 μμ

   Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ ή με μπλοκάκι?

  Αλεξανδρα said:
  Πα,Ιουλ,2009 στο 8:35 πμ

  Καλημερα.Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα και μου εγινε προταση να μου πληρωσουν την μια εβδομαδα της αδειας μου.Πως μπορω να υπολογησω τα χρηματα?
  Εχω ακουσει επισης οτι μου πληρωνει και το ενσημο στο χερι.
  Ισχυει κατι τετοιο?

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιουλ,2009 στο 8:02 πμ

   Τις ημέρες της άδειας ουτε η άλλως της πληρώνεσαι κανονικά…σαν να εργαζόσουν …Οπότε να σου κάνει νομιμη πληρωμή ημερών άδειας δεν γίνεται …Εκτος και αν σου τα δώσει «μαύρα» οπότε μπορείς να του ζητήσεις και τα ένσημα (δηλαδή και την εισφορά στο ΙΚΑ αφού είναι μαύρα) Η να έρθεις σε συμφωνία να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα σαν υπηρερωριακή απασχόληση …
   Διαφορετικά δεν γίνεται αν έχεις απορία σε αυτά ξανα γράψε

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ said:
  Τρ,Ιουλ,2009 στο 1:49 μμ

  kalispera sas 8a i8ela na ma8w ean o ergodotis exei to dikaioma na mou dwsei to epidoma adeias mou sto telos tou xronou?
  kai an yparxei kapoios nomos k pou mporo na ton vrw. eyxaristo

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2009 στο 1:49 πμ

   οχι δεν μπορεί πρέπει να δωθεί μαζί με την άδεια .
   Ο νόμος είναι αυτός που έχει το ποστο

  Αγγελική said:
  Τε,Ιουλ,2009 στο 2:57 μμ

  Καλησπέρα
  Κατ’αρχάς συχγαρητήρια για το blog!!!! Δεν περίμενα να βρω κάτι τόσο βοηθητικό!
  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  Εργάζομαι σε μια εταιρία 4 χρόνια περίπου, πενθήμερο κι ο εργοδότης μου με έβγαλε σε υποχρεωτική άδεια. Δικαιούμε να πάρω και το επίδομα?

  Αγγελική said:
  Τε,Ιουλ,2009 στο 3:06 μμ

  Η αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, υπολογίζεται με το μικτό μισθό σου, ή με τα χρήματα που πληρώνεσαι καθαρά?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2009 στο 9:52 μμ

   AΠαντηση και στα δύο …ερωτήματα
   Με τις καθαρές αποδοχές η αποζημίωση.. αφού δεν γίνονται κρατήσεις για ΙΚΑ αλλά στο σύνολο των καθαρών και με τα επιδόματα
   Ναι το επίδομα καταβάλεται μαζί με την άδεια…Και πρέπει να σου το δώσει μαζί με την άδεια

  chris said:
  Πε,Ιουλ,2009 στο 8:39 πμ

  Γεια σας. Εχω καποιες απορίες και εγω, εν οψει διακοπων. Εργαζομαι απο το 2005 σε μια εταιρεια γραφικων τεχνων (τυπογραφειο) ως υπαλληλος γραφειου. Ποσες ειναι οι μερες αδειας που δικαιουμαι? Εως τωρα λαμβανω 20 μερες .Ειναι σωστο αυτο?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2009 στο 9:56 μμ

   ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 22 ΜΕΡΕΣ ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ αυτο απο το νόμο

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).

  anna t said:
  Πε,Ιουλ,2009 στο 10:39 μμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι κάποιες μέρες άδεια και κάποιο επίδομα άδειας η όχι είμαι σε μια επιχείρηση 6μηνες .ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2009 στο 3:45 μμ

   NAI 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 2ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ
   ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 1/2 ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ

  yota said:
  Πε,Ιουλ,2009 στο 1:42 μμ

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι στο σωστό παράρτημα του site, ελπίζω να μπορείτε να με βοηθήσετε. Εργάζομαι από το 1999 σε μια εταιρεία με έδρα της το Μαρούσι Αττικής. Το αφεντικό έκλεισε μια δουλειά στην Κύπρο και από ότι άκουσα θέλει να κατέβουμε να δουλέψουμε στην Κύπρο. Αυτό όμως δεν είναι βλαπτική μεταβολή εφόσον πρόκειται για μετάθεση σε γραφείο του εξωτερικού? Έχω δικαίωμα να αρνηθώ να πάω και στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Τι μπορεί να μου κάνει η επιχείρηση? Μπορεί να με απολύσει χωρίς αποζημίωση? Επίσης να ρωτήσω αν μου ζητήσει να κατέβω στην Κύπρο μόνο για 2 εβδομάδες με 1 μήνα για να δω υποτίθεται το έργο, αυτό είμαι υποχρεωμένη να το κάνω ή μπορώ να το αρνηθώ και αυτό? Και αν ναι πώς μπορώ να το αρνηθώ? Τι να τους πω? Σας παρακαλώ απαντήστε μου αν γνωρίζετε γιατί δεν θέλω να πάω καθόλου, είμαι πρόσφατα παντρεμένη και δεν σκοπεύω να ζήσω μακριά από την οικογένειά μου επειδή του την έδωσε του αφεντικού!!. Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2009 στο 11:40 μμ

   Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ ..Πηγαίνε σε μια επιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις

  Ναταλία said:
  Πα,Ιουλ,2009 στο 5:49 μμ

  Καλησπέρα σας, εργάζομαι ως υπάλληλος σε ένα κατάστημα από την 1η Σεπτέμβρη 2008- σήμερα για 6 μέρες την εβδομάδα καλύπτοντας 6 ώρες ημερησίως. Το κατάστημα θα κλείσει για 25 μέρες τον Αύγουστο. Θα κλείσω συνεπώς χρόνο εργασίας στο κατάστημα με το τελείωμα του Αυγούστου. Θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με την άδεια μου (η χρήση της θα ξεκινήσει από τη στιγμή που κλείνει το κατάστημα; και είναι 20 ή 24 εργάσιμες μέρες;γιατί δεν δουλεύω 8ωρα), για το αν δικαιούμαι δώρο το καλοκαίρι (είναι ο μίσος μισθός;) , όπως επίσης και για το αν είχα δικαίωμα δώρων τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ισχύει ότι από την αρχή ο εργαζόμενος μπορεί να κάνει χρήση αδείας του 2 μέρες το μήνα;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων..

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2009 στο 11:14 μμ

   Κατ αρχήν δικαιούσαι για τους 12 πρώτους μήνες 2 μέρες το μήνα άδεια ασχετα αν εργάζεσαι 6ωρο …Οπως και αναλογία επιδόματος αδείας για αυτές τις μέρες 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα (με το 1/2 του ημερομισθίου η μισθού της μέρας)
   Τώρα επειδή δεν έχεις κλείσει ακόμα χρόνο ούτως η άλλος καλύπτεσαι με την αναλογία αδειας για τους 12 πρώτους μήνες…Πάντως απο του χρόνου δικαιούσαι εφόσον δουλεύεις 6 ημερο 24 μέρες άδειας.

  vboutas said:
  Τρ,Ιουλ,2009 στο 12:57 μμ

  Γειά σας…
  Εργάζομαι 6 ημέρες την εβδομάδα (Δηλαδή και Σάββατο)
  Το οποίο το πληρώνωμαι εξτρα..
  Ήθελα να ρωτήσω εάν στο επίδομα αδείας πρέπει να συμπεραλμβάνεται και το Σάββατο? (Είμαι μισθωτός)

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουλ,2009 στο 9:39 μμ

   ναι εφόσον είναι μισθός και οχι μαύρα….

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ said:
  Πε,Ιουλ,2009 στο 8:33 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 1-1-07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1000Ε Η 40.00Ε ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΑΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΥΛΕΒΩ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2009 στο 10:42 μμ

   2 μερες για κάθε μήνα εργασίας και αντιστοιχο επιδομα 1/2 των ημερήσιων αποδοχών για κάθε μέρα αναλογικής αδειας

  δεσποινα said:
  Πα,Ιουλ,2009 στο 12:56 μμ

  καλησπερα σας.θελω να ρωτησω κατι που με απασχολει.Εγω γεννησα στις 4 μαιου του 2009.πηρα την αδεια πριν και μετα την γεννα μου και τωρα καθομαι την αδεια καλοκαιριου.εκτος απο το επιδομα καλοκαιριου δικαιουμαι να παρω και αποδοχες (μισθως)απο τον εργοδοτη μου

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2009 στο 4:37 μμ

   ναι γιατί είναι κανονική άδεια αρα το μηνα αυτό θα τον πληρωθείς κανονικά σαν μισθό πλέον

  δεσποινα said:
  Πα,Ιουλ,2009 στο 1:14 μμ

  καλησπερα σας.Εχω μια απορια.Γεννησα στις 4 μαιου 2009.Πηρα την αδεια πριν και μετα την γεννα μου και τωρα καθομαι την αδεια τουκλοκαιριου.ΕΚΤΟς ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙ ΤΙς ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΙΣΘΩΣ)ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΡΝΑ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Κωνσταντίνα said:
  Πα,Ιουλ,2009 στο 2:12 μμ

  Ξεκίνησα να δουλεύω στις 08.04.09 μέχρι και σήμερα. Ξέρω ότι απο την ημέρα που πήρα άδεια Πάσχα μέχρι και σήμερα, αφού δεν έχω σταματήσει να δουλεύω δικαιούμαι μισό μισθό για επίδομα αδείας.Δηλαδή, αν δουλεύεις όλη τη περίοδο απο το ένα επίδομα μέχρι το άλλο το δικαιούσαι κανονικά και όχι τμήμα αυτού. Είναι αλήθεια; Και αν ναι πώς το υπολογιζω; Απο 8 Απριλίου έως και 8 Αυγούστου έχω 8 μέρες άδεια. Τί δώρο να περιμένω; Ανυπομονώ για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2009 στο 4:35 μμ

   λοιπον για 8 μέρες αναλογικής αδειας δικαιούσαι για κάθε μέρα άδειας τo 1/2 της αμοιβής της ημέρας δηλαδή διαιρείς το μηνιαίο μισθό με τις μέρες εργασιας το μήνα από αυτό προκύπτει το ποσο αμοιβής ανα μέρα εργασίας και το μισο αντιστοιχεί στο επιδομα αδειας που δικαιούσαι για τις 8 μέρες αναλογικής δηλαδή 8 επι το 1/2 της αμοιβής της ημέρας …

  Dimitris said:
  Τρ,Αυγ,2009 στο 1:00 μμ

  Ξεκινησα εργασια 18/05/09 συμβαση αοριστου δικαιουμε 14 μερες αδεια αλλα μου ειπαν οτι δεν δικαιουμαι επιδομα αδειας.Μπορειτε να μου πειτε αν δικαιουμε χρηματικο ποσο ως επιδομα εργασιας

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2009 στο 11:17 μμ

   δικαιούσαι και αναλογικό επίδομα αδείας για κάθε 2 μέρες αναλογικής άδειας που δικαιούσε μέχρι να κλήσεις χρόνο
   Η 14 μέρες που σου λένε είναι προφανώς για όλο το 2009 …πρέπει να σου δώσουν και αναλογικό επίδομα αδείας αναλογία των 14/ημερών με βάση το μισό μισθό του χρόνου…Βεβαια μπορεί να σου δώσουν τώρα την άδεια …όλου του χρόνου αλλά κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο πρέπει να σου δώσουν και την αναλογία του επιδόματος…
   Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ..Πες τους να ρωτήσουν και την επιθεώρηση εργασίας τα ίδια θα τους πει
   Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

  vasilis said:
  Δε,Αυγ,2009 στο 7:19 μμ

  geia sas doulevo se mia etairia apo 1 septemvriou 2008 eos kai 4 augoustou tou 2009 xoris na paro oute mia mera adeia kai o misthos mou einai 700 euro,mipos mporei kapios na mou pei posa peripou mou xrostaei h etairia???(adeia,epidoma adeias,doro,apzimiosi)sas euxaristo

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2009 στο 8:04 μμ

   Aναλογική αδεια 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας , και επιδομα άδειας αναλογικά το 1/2 του τμηματος του μισθού για τις 2 αυτές καθε μήνα άδειας αναλογία δώρου χριστουγέννων από Μάιο μέχρι Αυγουστο και μισθό ένος μήνα για αποζημίωση λόγω απόλυσης

  Ειρήνη said:
  Τρ,Σεπ,2009 στο 3:45 μμ

  Εργάζομαι σε κατάστημα από τις 15 Απριλίου 2009. Πήρα μια εβδομάδα άδεια στις αρχές Σεπτέμβρίου, τις μέρες που ξέρω πως δικαιούμαι, αλλά δεν μου καταβλήθηκε το το αναλογικό επίδομα αδείας γιατί μου είπαν πως δε δικαιούμαι φέτος. Έχουν δίκιο να μου το αρνούνται; Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2009 στο 5:08 μμ

   πρέπει να σου το δώσουν ο νόμος είναι σαφής…
   Β. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

   Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, τονίζονται τα εξής:
   Όπως είναι γνωστό, κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ.3, παρ.16 Ν.4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας-είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δε δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια. Ως εκ τούτου, -οι μισθωτοί οι οποίοι λαμβάνουν τμήμα ή ολόκληρη την άδεια, δικαιούνται και ανάλογες αποδοχές επιδόματος αδείας τόσο για το πρώτο και δεύτερο ημερολογιακό έτος, όσο και για τα επόμενα έτη.

  Ιγγλέζης Δημήτριος said:
  Τε,Σεπ,2009 στο 2:46 μμ

  Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

   Ανώνυμος said:
   Τε,Σεπ,2009 στο 2:57 μμ

   Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.

   Ιγγλέζης Δημήτριος said:
   Τε,Σεπ,2009 στο 3:02 μμ

   Καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση.Ήμουν δημόσιος υπάλληλος για 4,5 χρόνια και είχα ασφάλεια υγείας του δημοσίου (ΟΠΑΔ). Παραιτήθηκα απο το δημόσιο για προσωπικούς λόγους πρίν μια εβδομάδα και διακόπηκε η μισθοδοσία. Η ερώτηση μου είναι. Για πόσο καιρό ακόμα θα έχω ασφάλεια υγείας δημοσίου? και άν έχω κιόλας. Παρακαλώ αν μπορείτε απαντήστε μου υπεύθυνα. Σας ευχαριστώ.
   Η ερώτηση είναι για πόσο καιρό μετά την παραίτηση μου το βιβλιάριο υγείας θα είναι ενεργό?Αυτό ζητώ να μάθω. ευχαριστώ

    apasxolisi said:
    Τε,Σεπ,2009 στο 4:14 μμ

    Δεν το γνωρίζω παρε τηλεφωνο στο ταμείο

  athina said:
  Πε,Σεπ,2009 στο 12:26 μμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω πώς υπολογίζεται το επιδομα αδείας και η αδεια,σε ημερομίσθιο εργαζόμενο με σύμβαση μερικής αποσχόλησης. Η μερική απασχόληση δεν είναι καθημερινή, είναι 3 ημέρες την εβδομάδα.
  Ευχαριστώ… και συγχαρητήρια για το blog.

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2009 στο 11:38 μμ

   Χωρίς να είμαι σίγουρος αναλογικά με βάση τις ημέρες εργασίας και το μισθό τωρα καλύτερα να ρωτήσετε σε μια επιθεώρηση εργασίας γιατι είναι πολύ ειδική περιπτώση …

  Χρήστος said:
  Πε,Σεπ,2009 στο 12:56 μμ

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα παρακαλώ αν είναι δυνατό μια διευκρίνιση σχετικά με τα 10 έτη εργασίας ή 12 ανεξαρτήτως εργοδότη. Και εδώ μιλάμε για ημερολογιακά έτη ή την συμπλήρωσή τους;
  Συγκεκριμένα εργάζομαι συνεχώς από τις 13 Δεκ. 1999, αλλάζοντας έναν εργοδότη.
  Το 2010 θα είναι το 12 ημερολογιακό έτος εργασίας μου. Θα δικαιούμαι τότε τις 25 ημέρες ή θα πρέπει να περιμένω το 2011 όπου τότε θα συμπληρώσω 12 έτη εργασίας.

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρον

  Manolis said:
  Δε,Σεπ,2009 στο 11:30 πμ

  kalispera, tromero to blog sas!!!!
  tha ithela na rwtisw se synexeia tis aporias tis δεσποινα an pareis 4 imeres anarwtiki (k einai oi prwtes 4 anarrwtikis tou xronou)logika tha plirwtheis ti mia swsta?

  an pareis meta alli anarwtiki tin plirwnesai oses meres kai na einai i prepei na xeperna pali to 3imero?

  Euxaristw!!!

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2009 στο 11:34 μμ

   οχι καθε αναρωτική ειναι ξεχωριστή και πρέπει να ξεπερνα το τριήμερο η καθε μια να την πληρωθείς

  NIKOS said:
  Τρ,Σεπ,2009 στο 8:14 μμ

  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΨΥΓΕΙΟΥ.? ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ? ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΕΝΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟ!! ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ!!! ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ!!!

   apasxolisi said:
   Πε,Οκτ,2009 στο 10:36 πμ

   Δεν το ξέρω απλά μπορεί να είναι ενταγμένο σαν επάγγελμα στα βαρέα και ανθυγιεινά …Εσυ ασφαλίζεσαι στα Βαρέα και ανθυγιεινα? Ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας

    NIKOS said:
    Τε,Οκτ,2009 στο 7:02 μμ

    EIMAI ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ Σ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ.!!!

    apasxolisi said:
    Πε,Οκτ,2009 στο 4:24 μμ

    ΣΕ ΤΙ ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ….ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΜΙΣΘΟΥ ?

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ said:
    Δε,Νοε,2009 στο 10:17 πμ

    ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ 2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2009 ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ,ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009,ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΟΣ ΤΩΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

    NIKOS said:
    Τε,Οκτ,2009 στο 7:08 μμ

    ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

  ιωαννα said:
  Τρ,Οκτ,2009 στο 11:46 πμ

  γεια σασ παιδια!!!πραγματικα ειστε οαση στον ςκεανο του οαεδ!εγω δουλευω 20 μηνες με 22 ενσημα το μηνα αποδοχες 400 ευρω και τετραωρη απασχοληση(λεμε τωρα)!δικαιουμαι επιδομα ανεργιας κι αν ναι ολοκληρο?η αδερφη μου με τα ιδια ενσημα και τετραωρη το παιρνει ολοκληρο 454 ευρω.sos…………………

   apasxolisi said:
   Τρ,Οκτ,2009 στο 11:04 μμ

   Λογικά ναι δικαιούσαι τώρα για ολόκληρο δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα είναι κόλαση η ερμηνεία των νόμων και λοιπα
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ said:
  Τε,Οκτ,2009 στο 8:25 πμ

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το χρήσιμο blog σας.

  Στην παρ. 11. Αποζημίωση αδείας, μας αναφέρετε ότι «Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας… και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.» και επίσης: «Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.»

  Εγώ, έχοντας συμπληρώσει ακριβώς 3 χρόνια (15/09/06-17/09/09) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μην έχοντας πάρει ούτε μια μέρα αδείας τον τελευταίο χρόνο (δικαιούμαι 25 συν 1 για κάθε 5/ήμερο = 30) έλαβα το επίδομα αδείας 2009 (15 ημερομίσθια) τον Ιούλιο, και με τη λήξη της σύμβασης μου πρόσφατα, έλαβα και «αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας» που ισούται με τα 30/26 του μικτού μηνιαίου μισθού μου. Παράλληλα να τονίσω ότι όλοι οι «παλιοί» συνάδελφοι με ενημέρωσαν ότι πέραν του επιδόματος αδείας, δικαιούμαι και το μισθό μου ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ, διότι ο εργοδότης δε μου έδωσε άδεια «με δική του υπαιτιότητα» (όπως γραφει κι ο νόμος).

  Ερ.1: μήπως γνωρίζετε γιατί υπολογίστηκε με 26 και όχι με 25 ημέρες (κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έβγαινε περ. ένα ημερομίσθιο παραπάνω)

  Ερ.2: πέραν της «αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας» (και του επιδόματος αδείας 2009 που είχα ήδη πάρει τον Ιούλιο 09), μήπως τελικά δικαιούμαι να πάρω κι άλλον έναν μισθό, δεδομένου ότι πέραν της αποζημίωσης και του επιδόματος, αναφέρετε ότι «…δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983)». Με άλλα λόγια, όπως το γράφετε κι εσείς και (αν έχω καταλάβει καλά) και ο νόμος, εγώ δικαιούμαι τελικά 3 πράγματα (και όχι 2): α) το επίδομα αδείας (που το πήρα), β) την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας (που την πήρα) ΚΑΙ γ) τις αποδοχές αδείας (που δεν έχω καταλάβει αν είναι να τις παίρνω). Μήπως δεν είναι να τις παίρνω διότι οι αποδοχές αδείας ουσιαστικά είναι το ίδιο και το αυτό με το μισθό πχ του Ιουλίου (που εννοείται πως πήρα)? Αλλά αν είναι έτσι:
  α) γιατί οπουδήποτε βρήκα το νόμο και τις ερμηνείες του γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις λεγόμενες «αποδοχές αδείας»?
  και β) τι εννοούν οι συνάδελφοι «διπλάσιο μισθό»?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  IVAN said:
  Πε,Οκτ,2009 στο 4:26 μμ

  GEIA SAS EXO PAREI APO TO LOGISTIS MOY APODEIKSH PLHROMIS GIA EPIDOMA ADEIA KAI ADEIA XRISTOUGENNON ,KAI TO AFENTIKO DEN THELI NA MOY THA PLIROSEI ! TI PREPI NA KANO??

  Natassa said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 12:22 μμ

  Καλησπέρα.
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν ισχύουν 25 μέρες άδεια με εργασία 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια σε διαφορετικούς, γιατί τελευταία άκουσα πως καταργήθηκε και παίρνεις τις 25 μέρες με 10 χρόνια προυπηρεσία είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικούς εργοδότες.
  Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2009 στο 12:38 μμ

   Απ οτι ξέρω μονο στον ιδιο εργοδότη δεν υπάρχει ρύθμιση ΕΓΣΕΕ που να ρυθμίζει αλλιώς

  ΝICK said:
  Τε,Οκτ,2009 στο 9:45 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΎΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΡΤΩΝ ΚΤΛ;

   apasxolisi said:
   Πε,Οκτ,2009 στο 4:14 μμ

   οχι αφού είστε σε άδεια ανευ αποδοχών

  nasos said:
  Δε,Νοε,2009 στο 8:07 μμ

  περυσι δουλεψα σε ιδιωτικο σχολειο απο τις 8/9/08 μεχρι 8/1/09 κ ο ιδιοκτητης μου ειχε πει οτι βασει νομου δε δικαιουμαι επιδομα χριστουγεννων και οτι κανονικα θα το παρω του χρονου δηλαδη φετος το δεκεμβρη του 2009. εγω τωρα το δικαιουμαι??ειμαι ανεργος απο τοτε που εληξε η συμβαση μου στο συγκεκριμενο σχολειο (8/01/2009). αληθεια η ψεμματα;;ειμαι πανασχετος!!!!!!!!!!!!!sos!!!!!!!!!!

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2009 στο 9:52 μμ

   κακως δικαιουσαι για πέρυσι αναλογία δώρου και κακώς δεν στο εδωσε ..επρεπε να στο δώσει περυσι τα Χριστουγεννα και αναλογία άδειας δικαιουσαι το δωρο χριστουγέννων δίνεται για το διάστημα εργασίας απο 1/6 -10/12 καθε χρόνο

  nasos said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 9:34 πμ

  πως μπορω να καταλαβω απο τα ενσημα αν μου εβαλε η οχι δωρο χριστουγεννων και αφου δεν μου το εδωσε περυσι τι μπορω να κανω τωρα για να το παρω;κ το δωρο των χριστουγεννων ποσα χρηματα ειναι;;καθηγητης σε ιδωτικο σχολειο δουλεψα για πρωτη φορα περυσι εκει σε θεση αναπληρωτη απο 8/9/08 μεχρι 8/01/08 και ετσι δεν ξερω πολλα.ρωτω γιατι σε λιγες μερες θα παω στο σχολειο να παρω την καρτα με τα ενσημα και θα ηθελα να ξερω τι μου γινεται.

   apasxolisi said:
   Τρ,Νοε,2009 στο 2:59 μμ

   OK Kανονικά στα ενσημα αναφέρε ξεχωριστά το δώρο χριστουγέννων…Αν δεν στο πλήρωσε κακώς ….ρώτησε τους …κάνε καταγγειλια στο ΙΚΑ
   Το δώρο υπολογίζεται ως εξης αν δεν έχεις εργαστεί όλο το διαστημα απο 1/5/-31/12
   α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο
   (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε
   δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους και

  athina said:
  Πε,Νοε,2009 στο 4:02 μμ

  ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ.ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟ 2009. ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ 31/12 ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ? Η Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2009 στο 4:43 μμ

   λογικα ναι γιατι δεν είναι ευθύνη του εργοδότη οτι δεν την πηρε αλλα ρωτα και μια επιθεωρηση εργασίας

   Ανώνυμος said:
   Σα,Νοε,2009 στο 12:21 πμ

   ΑΝ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΤΑΔΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΕΟ ΜΗΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΧΑΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ Η ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ Η ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝ ΑΛΛΑΞΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΙ ΔΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΙΓΟ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΟΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΣΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1966 ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  γιωργος said:
  Πα,Νοε,2009 στο 7:27 μμ

  Συγχαρητήρια για τις χρησιμες πληροφοριες που δινετε.Δουλευω απο 19 Οκτωβρίου θα μπορουσε παρακαλω καποιος να με ενημερωσει αν και ποσες μερες αδειας δικαιουμαι μεχρι το τελος του ετους?

   apasxolisi said:
   Πα,Νοε,2009 στο 9:40 μμ

   2 μέρες για κάθε μηνα απασχολησης

  κελλυ said:
  Δε,Νοε,2009 στο 9:39 πμ

  Προσλήφθηκα ως υπάλληλος φαρμακείου στις 25 Απριλίου 2009.συμβαση αορίστου χρόνου.στις 23/10/09 άλλαξε η διεύθυνση και ο κανούργιος μας απέλυσε και την ίδια μέρα μας προσέλαβε.απ’οτι μου ειπε θα με σταματησει τελος του χρονου…Άδεια δεν πρόκειτε να παρω αφου φευγω αλλά και λογω έλλειψης προσωπικου.Δικαιουμαι καποια αδεια σωστα?τι γινεται με αυτην?ειναι και ο προηγουμενος εργοδοτης στη μεση…ο οποιος δεν μου την πληρωνει…τι αλλο δικαιουμαι ρε παιδια μπορει καποιος να βοηθησει?

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2009 στο 7:58 μμ

   ειναι πολυπλοκο το θέμα αυτός που σας απελυσε σας αποζημίωσε? Η αδεία σαφώς και επιβαρύνει τον προηγούμενο ιδιοκτήτη..Πηγαίνεται σε μια επιθέωρηση εργασίας να δείτε την γίνεται με την περιπτωση

    κελλυ said:
    Τρ,Νοε,2009 στο 7:14 πμ

    Αποζημίωση η αλήθεια είναι οτι δεν πήραμε…αχ…πάλι κορόιδα μας έπιασαν…ωραία αν λοιπόν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν μου την πληρώνει?τι μπορώ να κάνω από μόνη μου?
    Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.

    apasxolisi said:
    Τε,Νοε,2009 στο 4:34 μμ

    αγωγή και καταγγελία στην επιθεωρηση εργασίας

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ said:
  Δε,Νοε,2009 στο 10:10 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ 2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΑΡΤΗ ΤΟΥ 2009 ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ,ΜΕΤΑ ΞΑΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009,ΣΗΜΕΙΩΤΈΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΟΣ ΤΩΡΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2009 στο 7:55 μμ

   Με μπερδεψες λιγο απασχολήσε καθημερινα?

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ said:
    Δε,Νοε,2009 στο 9:10 μμ

    ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΩΠΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΩ.ΟΚΤΩΒΡΗ 08 ΣΥΝΕΧΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΟΥΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20ΙΟΥΛΙΟΥ 09

    apasxolisi said:
    Τε,Νοε,2009 στο 4:31 μμ

    δικαιούσαι για καθε μήνα εργασίας 2 ημέρες άδεια και αναλογία δώρου χριστουγέννων με βάση τις μέρες εργασίας αφού είναι ημερομίσθιος όπως κατάλαβα

  κελλυ said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 3:06 μμ

  Θα ήθελα μια διευκρίνηση αν και εφόσον γνωρίζετε.Ισχύει οτι αν έχεις κλείσει 2 μήνες εργασίας και απολυθείς δικαιούσαι αποζημίωση?Εγώ που απολύθηκα απο τον προηγούμενο εργοδότη μου( 25/4/09 έναρξη, 22/10/09 απόλυση ) και προσλήφθηκα στην ίδια δουλειά απο καινούργια διεύθυνση ( 23/10/09 έναρξη και θα απολυθώ 31/12/09 ) δικαιούμαι και απο τους 2 αποζημίωση?Μ’έχει ενημερώσει η καινούργια διεύθυνση οτι θα απολυθώ τότε γι’αυτό το ξέρω…Τι γίνετε με αυτό λοιπόν?

   apasxolisi said:
   Τε,Νοε,2009 στο 4:38 μμ

   ναι απο δύο μήνες και μετά δικαιούσαι αποζημίωση …
   αφού ήταν άλλος εργοδότης ο ένας άλλος ο άλλος και εχει γίνει καταγγελία της συμβασης…μόνο προσεξε από τον νεο εργοδότη επειδή υπάρχει προειδοποιήση αν την έχει κάνει εγγράφως δικαιούσαι 1/2 της αποζημίωσης

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ said:
  Σα,Νοε,2009 στο 12:28 πμ

  Καλησπέρα σας,
  εργάζομαι σε μια εταιρία ως υπάλληλος γραφείου για σχεδόν 6 χρονια.Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα, το ρεπό μου το δουλεύω, δηλαδή 48 ώρες/εβδομάδα θα ήθελα να ξέρω
  1.πόσες μέρες αδείας δικαιούμαιτο χρόνο?

  Επίσης τα καθήκοντά μου είναι:γραμματειακή υποστήριξη,και μέσω Η/Υ εισάγω τιμολόγια καιπροϊόντα,κάνω συμφωνίες υπολοίπων με προμηθευτές και πελάτες,εκδίδω απόδείξεις,κάνω την απογραφή μόνη μου,είμαιυπεύθυνη ταμείου και ταξινομώ τα θεωρημένα που έρχονται από τον λογιστή
  2.Δικαιούμαι να περαστώ ως βοηθός λογιστή?

  Σας ευχαριστώ…

   apasxolisi said:
   Σα,Νοε,2009 στο 1:07 μμ

   Για την άδεια δες στις σελίδες δεξιά έχω αναλυτικά ποσες μέρες άδεια δικαιούται κάθε μισθωτός Aδειες & επιδόματα..
   Τώρα για το θέμα βοηθού λογιστού πρέπει να σου αλλάξει ειδικότητα …αλλά απο την στιγμή που διαχειρίζεσαι ταμείο πρεπει να σου δίνει επίδομα ταμειακών λαθών…
   απ οτι κατάλαβα η επιχείρηση ειναι εμπορίκη
   η συμβαση για τους υπαλλήλους γραφείου σε εμπορικές επιχειρήσεις είναι σε αυτο το λίνκ

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

  ΣΜ said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 2:49 μμ

  Καλησπέρα. Είμαι μηχανικός κι εργάζομαι σε τεχνική εταιρεία. Ήθελα να ρωτήσω αν έχει το δικαίωμα η εταιρεία όταν κλείνει κάποιες μέρες με δική της απόφαση να χρεώνει τους εργαζόμενους με κανονική άδεια για τις μέρες αυτές.

   apasxolisi said:
   Τρ,Νοε,2009 στο 11:40 μμ

   λογικα όχι μπορεί να το κάνει αλλά για όχι ολη την άδεια μερός της άδειας και με βάση των τρόπο λειτουργίας Πχ μπορεί να δώσει το καλοκαίρι την άδεια σε συγκεκριμένη περίοδο που μπορεί να κλείνει και η επιχείρηση

  vassilis said:
  Τε,Νοε,2009 στο 11:12 μμ

  Καλησπέρα σας. Ειμαι ενοικιαζομενος εργαζομενος μισθωτος και θα ηθελα να ρωτησω ποτε δικαιουμαστε την αποζημειωση αδειας καθως αδεια δε μας δινεται απο το 2ο εργοδοτη (μεχρι τωρα εχω παρει 3 μερες για ολο το 2009). Απο τον 1ο εργοδοτη μας ανεφεραν οτι την αποζημειωση αδειας την παιρνουμε αφου ληξει η συμβαση μας (μηνιαιες) και πλεον δεν ειμαστε εργαζομενοι στην εταιρεια που προμηθευει τους ενοικιαζομενους εργαζομενους. Ισχυει κατι τετοιο;

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2009 στο 12:28 πμ

   Φιλε δεν το ξέρω καθόλου το θεμα …με τις εταιρίες ενοικίασης εργαζόμενων ….αναβιώνουν τα συγχρονα σκλαβοπάζαρα στην Ελλάδα …Καλύτερα να ρωτήσει μια επιθεώρηση εργασίας

  marina berwein said:
  Κυ,Νοε,2009 στο 7:51 μμ

  γεια σας… θα ηθελα βοηθεια σε κατι. εργαζομαι σε μια εταιρεια 3 μηνες και τον φεβρουαριο θελω να ζητησω αδεια, αλλα μια υπευθυνη μου ειπε οτι πρεπει να εργαζομαι 6 μηνες για να ζητησω αδεια και τον φεβρουαριο θα εχω κλεισει 5. Οντως ισχυει αυτο?? Επισης δικαιουμαι τιποτα για δωρο Χριστουγεννων? ευχαριστω πολυ!

   apasxolisi said:
   Κυ,Νοε,2009 στο 11:16 μμ

   δικαιούσαι για κάθε μήνα 2 μέρες αναλογική αδεια τώρα ενταξει το ποτε θα την πάρεις είναι θέμα συνενόησης με τον εργοδότη …πάντως δεν προβλέπει ο νόμος ποτε θα την πάρεις
   Ναι δικαιουσαι αναλογικό δώρο απο την για τους μήνες που εργάζεσαι μεσα στο 2009

  γιωργος said:
  Δε,Νοε,2009 στο 5:33 μμ

  καλησπερα.
  κολλαω ενσημα απο το 1989.
  εχω και περιπου 7 χρονια οικοδομικα.
  θελω να ρωτησω αν μετρανε και καποιες ημερες για αδεια στα οικοδομικα.δουλευω σε μια εταιρια αοριστου χρονου απο εφετος.
  εχω περιπου 3400 ενσημα με 25 τον μηνα.
  αλλα εχω δουλεψει τα τελευταια 4 χρονια σε 2 δουλειεσ και εχω περιπου 450 καθε χρονο.
  μπορουν να υπολογιστουν τοσα καθε ετοσ η μονο 300 και ας ειναι απο διαφορετικουσ εργοδοτεσ?
  ωστε να παρω 25 ημερες αδεια.
  επισης ημερες ασθενειας οταν δουλευα οικοδομη μετρανε και πως αποδικνιονται?
  ευχαριστω.

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2009 στο 2:30 πμ

   Η ΑΔΕΙΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  κωστασ said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 10:22 πμ

  καλημερα εχω πιασει δουλεια 31 ιουλιου 2009 ποσεσ μερεσ αδεια δικαιουμε .θα παρω το επιδομα του καλοκαιριου στο τελοσ του χρονου. και πωσ το μετραμε.ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Πα,Δεκ,2009 στο 9:07 μμ

   για κάθε μηνα εργασίας δικαιούσαι δύο μερες άδειας και αντιστοιχο επιδομα αδείας που είναι το 1/2 της αντιστοιχίας μιας ημέρας του μισθου

  tamias said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 10:55 πμ

  καλημερα! μολισ τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τςρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Πα,Δεκ,2009 στο 9:10 μμ

   για επιδομα ανεργίας δεν ξέρω …πρέπει να ρωτήσεις τον οαεδ αλλά και επιδομα αλληλεγγύης είπαν θα δώσουν μεχρι οσους έμειναν ανεργοι μέχρι τις 2/δεκεμβρίου που να προκύπτει απο την απόλυση προφανως …εδώ συνεχώς κάνουν αλλαγές ….

  tamias said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 1:41 μμ

  καλημερα!ξαναγραφω τα ιδια γιατι δεν ελαβα-η τουλαχιστον δεν εντοπισα την απαντηση. Μολις τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τωρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

  μαρίνα said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 7:50 μμ

  καλησπέρα,

  δουλεύω από το Μάρτιο του 2006 και στα μέσα Ιανουαρίου θα αλλάξω δουλεία. Εάν δηλώσω στην παραίτησή μου ως τελευταία ημερομηνία εργασία την 8/1/2010 θα δικαιούμαι κανονικά 22 μέρες άδειας (και τη σχετική αποζημίωση αφού εκ των πραγμάτων δε θα προλάβω να την πάρω)?

  ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2009 στο 5:13 πμ

   Αυτο δεν το ξερω αλλά λογικά οχι αφου έχεις δηλωσει παραίτηση…και η αδεια ειναι για το 2010

  tamias said:
  Τρ,Δεκ,2009 στο 3:50 μμ

  douleva 8 mhnes me symvash sth deh,egrafhka ston oaed 10/12/09 -k prin hmoun sto tameio anergiask tha parw epidoma anergias apo to neo etos.to allhleggyhs to dikaioumai?an nai xreiazetai aithsh h aytomata mpainei ston log/smo ths ethnikhs.thanx

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2009 στο 2:37 μμ

   για το αν δικαιούσαι επιδότηση ανεργίας ρώτησε στον ΟΑΕΔ
   Για το επιδομα αλληλεγγύης η απόφαση λέει . Όσοι, κατά την 10η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:
   Αρα εισαι μεσα προφάνως θα τα βάλουν σε λογαριασμούς αν έχεις δώσει

  ΕΛΕΝΗ said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 3:52 μμ

  Kalispera. Doulevo se mia etaireia k exo ypograpsei paraitisi gia tis 31/12/09. Doulevo idi 3 xronia k arxika ithela na paraititho stis 5/1/2010. Mou zitisan omos proforika na ypograpso gia tis 31/12/09. Dystyxos, dextika xoris na gnorizo oti tha prepei na mou plirosoun 22 imeres adeias an efevga stis 5/1. Yparxei kati pou mporo na kano gia na allaxo tin imera paraitisis i einai oristiko apo tin stigmi pou exo idi ypograpsei? Eyxaristo poly!

   apasxolisi said:
   Κυ,Δεκ,2009 στο 11:11 μμ

   δεν νομίζω ειναι αργά τωρα έχουν ήδη την υπογραφή σου

  κελλυ said:
  Δε,Δεκ,2009 στο 8:33 μμ

  Καλησπέρα.Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.Ο εργοδότης μου επειδή θα απουσιάζει για γιορτές μου έφερε να υπογράψω την απολυσή μου η οποία θα γίνει 31/12/09.Επειδή έχω προσληφθεί απο τις 23/10/09 δικαιούμαι αποζημίωση σωστα?Αυτος θεώρησε σωστό η αποζημίωση μου να είναι η ελάχιστη γιατί λέει με είχε προειδοποιήσει εδώ και μερικές μέρες.Γραπτή απόδειξη οτι με προειδοποίησε δεν υπάρχει.Όταν του ζήτησα εγώ κανονικά την αποζημίωση μου είπε θα με απολύσει αύριο 22/12/09 για να μην μου δώσει τίποτα….Με δόλο δηλαδή.Μπορώ να κάνω κάτι και που να απευθυνθώ?Τι άνθρωποι υπάρχουν?Απο εμας θα πλουτίσουν?
  Να υπογράψω απόλυση αύριο ‘η όχι?

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2009 στο 11:51 μμ

   να μην υπογράψεις τιποτα και να πας να του κάνεις καταγγελια στην επιθεώρηση εργασίας η προειδοποιήση πρέπει να έχει γίνει μηνες πριν

  ΑΦΡΟ said:
  Τρ,Δεκ,2009 στο 11:29 πμ

  γεια σας και μπραβο για την προσπαθεια που κανετε . ειμαι γυναικα και δουλευω σε αποθηκη υπαρχει καποιο οριο βαρους που επιτρεπετε να σηκωνω (γιατι υπαρχει και προβλημα με τη μεση)? και αν επιτρεπετε να μπαινω στο ψυγειο ? ευχαριστω

  ΑΝΤΩΝΙΑ said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 6:30 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 6 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ 2 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 24 ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ.ΟΛΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 28 29 30 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΦΕΤΟΣ..ΟΤΑΝ ΠΗΓΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΕΙ ΤΟ 10ο ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ 3ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΚΡΙΒΩΣ¨ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ¨,ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΟΤΙ ΑΝ ΘΕΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ?ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΑΠΕΛΠΙΣΤΕΙ..ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΣΩ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ?ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ?ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΩΣ?ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ 700Ε ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ?ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ..
  ΥΓ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΩ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ!!

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2009 στο 1:12 μμ

   ΛΟΙΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙΣ …ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ
   πΑΡΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΘΥΛΕΙΆ ΣΟΥ..
   αΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΉ …ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΧΡΕΩΣΟΥΝ ΆΔΕΙΑ …
   Η καταγγελία αυτή σε προστατεύει και από απόλυση …επίσης
   Ειναι υποχρεωμένη η επιθεώρηση να πάρει μέτρα και αν δεν πάρει …γράψε μου να τους κάνω θέμα …
   Aυτο που κάνουν είναι εργασιακό στρες και μείωση προσωπικότητας εργαζόμενου …
   Σε καμια περίπτωση δεν παραιτήσαι και …είσαι τυπική ώς προς ώραρια και κλπ
   Επίσης κάνε και καταγγελία οτι ενω σε έχουν υπάλληλο γραφείου σε έχουν στις τηλεφωνικές πωλήσεις και αυτό είναι παράνομο …γιατί είναι διαφορετικό αντικείμενο εργασίας …
   Σε περιπτωση απόλυσης δικαιούσαι αποζημιώση μισθούς
   3 μηνών

  eri said:
  Τρ,Ιαν,2010 στο 2:38 μμ

  Από το τμήμα προσωπικού της υπηρεσίας που εργάζομαι λάβαμε μήνυμα ότι «Μέχρι 30/09/2009 θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προσωπικού οι αιτήσεις χορήγησης κανονικής άδειας που θα ληφθούν μέχρι 31/12″. Είναι δυνατόν να είναι νόμιμο κάτι τέτοιο; κι αν ναι ποιός νόμος ή διάταξη της εργατικής νομοθεσίας το λέει;

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2010 στο 2:04 πμ

   ναι μπορεί ο εργοδότης να ζήτα να δηλωθούν οι άδειες που θα κάνουν χρήση οι εργαζόμενοι …αλλά μεσα στο ημερολογιακό έτος που δίνονται …

    eri said:
    Τε,Ιαν,2010 στο 10:41 πμ

    ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά πως μπορεί κάποιος να ξέρει από τις 30/9 ποιές μέρες θα ΄χρησιμοποιήσει μέχρι τέλος του χρόνου για την κανονική του΄άδεια; Εδώ δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο. Μήπως ξέρεις το νόμο που το ορίζει αύτό;

  ευαγγελια said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 9:48 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ!!
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΥΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 9-9-2002 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑ ΕΓΚΥΟΣ ΤΟ 2009 ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 2-2-09 ΓΕΝΝΗΣΑ ΣΤΙΣ 8-5-09 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ 6 ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΤΩΡΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009.ΙΣΧΥΕΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2010 στο 12:59 μμ

   Δεν το ξέρω αλλά λογικά οχι αφού ήσουν σε αδεια λοχίας κλπ πάντως μπορείς να ρωτήσεις μια επιθεώρηση εργασίας

  ευαγγελια said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 9:52 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ!
  ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 2-9-2002 ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΤΟ 2009 ΕΜΕΙΝΑ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 2-2-09 ΓΕΝΝΗΣΑ ΣΤΙΣ 8-5-2009 ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009?

  marina said:
  Πε,Φεβ,2010 στο 2:00 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 12/6/2007 ΕΩΣ & ΣΗΜΕΡΑ.ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2009 ΕΚΑΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ,ΕΜΕΙΝΑ ΕΚΤΟΣ 30ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΙΚΑ.ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΤΟΥ 2009 ΕΙΣΑΧΘΗΚΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ & ΕΜΕΙΝΑ ΕΚΤΟΣ 15ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑ.ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 14-15-16 ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ(ΛΟΓΩ ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ) ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 3ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ & Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ & ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2010 στο 4:48 μμ

   ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ

   marina said:
   Πε,Φεβ,2010 στο 5:34 μμ

   Ευχαριστω πολυ για την απαντηση & την πληροφορηση μεσω του site σας.

  STEFANIA said:
  Πα,Φεβ,2010 στο 9:55 μμ

  exw 62 enshma apo oktomvrio tou 2008 kai meta mexri kai shmera kanonikh apasxolish..ean apoli8w twra mporw na mpw tameio anergias h oxi?

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2010 στο 9:19 μμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  ΒΑΣΙΛΗΣ said:
  Πε,Μαρ,2010 στο 3:25 μμ

  ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΔΩΡΟ; ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΔΗΛΑΔΗ.ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΙΠΟΤΑ; ‘Η ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2010 στο 11:51 μμ

   ναι δικαιούσαι κανονικά το δώρο πάσχα

  antigoni said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 9:50 μμ

  Γεια σας δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα ως πωλήτρια από τον Οκτώβριο του 2008 και σταμάτησα οικιοθελώς τώρα τον 24 Μάρτιου του 2010 θα ήθελα να ρωτήσω πόση άδεια δικαιούμαι για το 2010 και ποσό επίδομα άδειας γιατί με τον λογιστή της επιχείρησης δεν μπορώ να βγάλω άκρη .. ευχαριστώ πολύ εκ των πρότερων !!!

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2010 στο 9:57 μμ

   Επειδή είναι αποχώρηση και οχι απόλυση μάλλον δικαιούσαι 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας και αντιστοιχη αναλογία επιδόματος αδείας αλλά δεν είμαι σίγουρος ρώτηση και σε επιθεώρηση εργασίας

  ΓΙΑΝΝΗΣΔ said:
  Δε,Απρ,2010 στο 12:21 μμ

  KΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΕΣ.
  ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΟΥ ΔΩΘΗΚΕ ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΣΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.
  ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΩ?
  ΕΧΩ ΜΙΣΘΟ 1150 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ (1150+(1150/6))*50%= 670ΕΥΡΩ.
  (ΤΟ 50% ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟ ΤΙΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)

  ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ.
  (6ΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

  ΓΙΑΝΝΗΣΔ

  Βίκυ Αν. said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 9:10 πμ

  Χαίρετε και από μένα,
  Εργάζομαι σε εστιατόριο(πρωινή βάρδια) από τον Σεπτέμβριο του 2007. Τον Φεβρουάριο του 2009 βγήκα από τον 5μήνα κύησης με επαπειλούμενη. Τώρα στις 29 Απρίλη λήγη η άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ. Δεν έχω κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου μετά την αδεια λοχείας. Τώρα ο εργοδότης μου, μου αλλάζει το ωράριο σε απογευματινό (λήξη ωραρίου 23:00)και μειωμένο. Εγώ δεν μπορώ εκ των πραγμάτων να δουλέψω απογευμα με 9 μηνων μωρό και δεν θέλω να κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου διοτι ο άντρας μου είναι υπ. του δημοσίου και μας εξυπηρετεί να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ώστε να μην αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε βρεφονηπιακούς σταθμούς μιας και οι γονεις και των δύο ζουν μακριά από την πόλη που ζούμε.
  Ο εργοδότης μου επιμένει ότι ειμαι υποχρεωμένη να κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου και ότι για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης δεν μπορεί να με βάλει πρωί. Σημειωτέον ότι η αντικαταστάτρια μου γνώριζε το πότε θα επιστρέψω και τη βάρδια είχα πριν πάρω την άδεια. Έχει και αυτή ένα παιδί 7 ετών που πάει ολοήμερο και το παίρνει από το σχολείο στις 4. Κατανοώ ότι έχει και αυτή ζόρι.
  Έχω πάρει απόφαση να σταματήσω από την εργασία μου (αμαχητή δυστυχώς)προτιμώ να είμαι άνεργη με το μωρό παρά να γυρνάω κάθε μέρα στις 12 τα μεσάνυχτα και με σπασμένα νευρα που σίγουρα αυτό θέλουν ώστε να σταματήσω.
  Ρωτάω λοιπόν μπορώ να κάνω χρήση της κανονικής μου άδειας αυτό το χρόνο μόλις λήξει η άδεια μητρότητας;
  Υπάρχει άλλη λύση ώστε να μην κάνω χρήση του μειωμένου ωραρίου και να είμαι πρωινή βάρδια αν δεν φύγω από την εργασία μου;

   Βίκυ Αν. said:
   Τρ,Απρ,2010 στο 7:56 μμ

   Καμία απάντηση στο ερώτημα μου; Τουλάχιστον ας μου πεί κάποιος, είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω μειωμένο ωράριο αφού επιστρέψω στην εργασία μου ή μπορώ να αρνηθώ το μειωμένο και να κάνω βάρδια με πλήρη απασχόληση;

    apasxolisi said:
    Τε,Απρ,2010 στο 10:08 μμ

    απαντησα …στην πρωτη σου ερωτηση απλά οπως σας εχω γραψει δεν μπορω να ειμαι στο internet ολη μέρα ….κάνω και γω καποια δουλεία …

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2010 στο 10:01 μμ

   για το θέμα τις βαρδιας δεν μπορεις να κάνεις κάτι …για το μειωμένο ωράριο δεν ξέρω ρώτησε στον οΑΕΔ και στην επιθεώρηση εργασίας αν μπορεις να το αρνηθείς ….
   Πάντως επιδιώκουν να παραιτηθείς απ οτι κατάλαβα …για κανονική άδεια μετά απο άδεια μητροτήτας δεν νομίζω και δεν δεν ξέρω και πόσο δικαιούσαι αφού ήσουν σε άδεια μητροτητας

    Βίκυ Αν. said:
    Πε,Απρ,2010 στο 11:19 πμ

    Να με συγχωρείς αλλά δεν πρόσεξα την απάντηση σου, είδα βιαστικά από το πάνω μέρος της πρώτης μου ερώτησης. Σε ευχαριστώ που μου απάντησες και πάλι σου ζητώ συγνώμη για την στραβομάρα μου.

  Βασιλης Σ said:
  Σα,Μάι,2010 στο 11:37 πμ

  Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα 16 χρονια.Εχω ενα παιδι 6 ετων στο νηπιαγωγειο.Ερωτηση:Δικαιουμαι την αδεια 4 ημερων ή 32 ωρων κατα ετος και ανα τεκνο οταν αυτα φοιτουν σε βαθμιδα υποχρεωτικης εκπαιδευσης,οπως ειναι,εξ οσων γνωριζω,το νηπιαγωγειο;Η συζυγος μου ειναι ελευθερος επαγγελματιας(ΤΕΒΕ).

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2010 στο 4:47 πμ

   Ο εργαζόμενος δικαιούται γονική άδεια εφόσον έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας σε εργοδότη που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα και ο άλλος γονιός εργάζεται.

   Σ’ αυτή την περίπτωση δικαιούται να πάρει άδεια μέχρι να συμπληρώσει το παιδί ηλικία 3 ετών. Η άδεια είναι χωρίς αποδοχές και η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως 3,5 μήνες για κάθε γονέα. Δικαιούται για το χρόνο αυτό να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.

   Αδεια για επίσκεψη στο σχολείο των παιδιών: Όταν έχει παιδιά μέχρι 16 ετών που παρακαλουθούν μαθήματα βασικής ή μέσης εκπαίδευσης, μπορεί να απουσιάζει ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του για να επισκεφθεί το σχολείο των παιδιών. Η άδεια είναι με αποδοχές και φτάνει συνολικά μέχρι 4 ημέρες το χρόνο.

   Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Οι γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών. Προϋπόθεση είναι να εργάζονται σε επιχείρηση με τουλάχιστον 50 άτομα.

   Αδεια λόγω ασθένειας μελών της οικεγένειας: Στην περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 6 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι: παιδιά μέχρι 16 ετών ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας που πάσχουν από βαρειά ασθένεια ή αναπηρία και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

  ΚΑΤΙΑ said:
  Τε,Μάι,2010 στο 8:18 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΜΕ ΕΝΣΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (101).ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΙ ΔΙΑΔΗΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΥΨΕΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Μήνα said:
  Τε,Μάι,2010 στο 8:49 πμ

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
  Είμαι υπάλληλος στην ίδια εταιρία απο τις 12/10/1999 με πλήρη απασχόληση έως την 01/12/2009. Απο τοτε και έως τις 31/03/2010 συνέχισα με μερική απασχόληση (5ώρο. Στις 31/03 απολύθηκα. Μετά απο τόσα χρόνια πλήρης απασχόλησης, ΄πόσα χρήματα παίρνω ως αποζημείωση? Είναι λογικό να μου λένε οτι παίρνω αποζημείωση με βάσει τον τελευταίο μισθό, δηλαδή του 5ώρου (το οποίο ήταν μόνο για 4 μήνες)? Τόσα χρόνια πλήρους απασχόλησης δεν υπολογίζονται?
  Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Πε,Μάι,2010 στο 10:32 μμ

   δυστυχώς η αποζημίωση δινεται με βάσει τις αποδοχές του τελευταίου μηνα ….Κανονικά οταν σας άλλαξαν την συμβαση δεν έπρεπε να την δεχθείται για να πάρεται αποζημιώση με τις αμοιβές της πληρης απασχολησης

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 12:05 μμ

  ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΜΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-6-10 ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΤΙΣ 31/7/10 ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ…ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?
  ΕΠΙΣΗΣ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ…ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ?

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουν,2010 στο 1:24 πμ

   ποσα χρόνια δουλευεις εκει να σου πω κατ αρχήν η ειδοποιήση για μισή αποζημιώση ειναι νόμιμη..Τώρα για την άδεια ναι μπορεί να σε υποχρεωσει γιατί διαφορετικά πρέπει να σου την πληρώσει

  petros said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 11:11 πμ

  Καλημερα! Εργαζομαι σε καταστημα vodafone απο τον Ιουλιο του 2008. Απο τοτε εχω παρει αδεια 5 μερες και τιποτα αλλο. Μου ειπαν οτι την αδεια του 2009 που δεν εκατσα και ουτε εχω πληρωθει, θα την λαβω στο διπλασιο εφοσον εχει περασει ο χρονος του 2009, αυτο μου το ειπαν απο την επιθεωρηση εργασιας. Τωρα την αδεια του 2010 θα πρεπει να πληρωθω ολοκληρη οι μόνο τους μηνες μεχρι και σημερα;;; Επισης, τελος Ιουνιου παραιτουμαι.

  Ευχαριστω.

  ΕΛΣΑ said:
  Πα,Ιουν,2010 στο 12:11 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΟΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΥΣ,ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΣΥΜΒ,ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΆΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΛΑΓΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ,ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουν,2010 στο 1:52 πμ

   κοιταξε να δείς αν αλλαξει η σύμβαση σε τετράωρη τότε σε περίπτωση απόλυσης πχ θα αποζημιωθείται με βάση το νέο μισθό ..κλπ ταμείο ανεργίας μπορει να μπείτε …αν έχετε τις προυποθέσεις αλλά θα πάρετε μισό επίδομα…Βεβαα μπορεί να αρνηθείται την αλλαγή της σύμβαση ….οποτε και αυτός μπορεί να σας απολυσει οχι με αυτό το προσχημα αλλά με κάποιο άλλο αλλά θα αποζημιωθείται με τον ισχύοντα μισθό ,,,,και θα επιδοτηθείται απο ταμείο ανεργίας με κανονικό επίδομα …

  Kostas said:
  Πα,Ιουν,2010 στο 1:37 μμ

  Καλησπέρα,
  Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία απο τον Σεπτέμβριο του 2009.Εχω 10 χρόνια συνεχόμενα ενσημα(Σεπτέμβριος 1999).Μπορειτε να μου πείτε αν δικαιουμαι 22 ημέρες άδειας τον Αύγουστο ή λιγότερες?Σας ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 9:45 μμ

   Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.
   Ως ημέρες αδείας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες οι Κυριακές και αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της αδείας του.

  Κώστας said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 6:46 μμ

  Καλησπέρα.

  Θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία. Με τα παρακάτω δεδομένα πόσα χρήματα πρέπει να λάβω για Αποζημίωση Άδειας και πόσα για επίδομα αδείας για το 2009&2010? Πως υπολογίζεται?
  Μεικτός μισθός =950 ευρώ και Καθαρός = 798 ευρώ.
  Ημέρα πρόσληψης: 1/7/2009
  Ημέρα απόλυσης:10/6/2010
  Άδειες που πήρα: 10 ημέρες Αύγουστο 2009 + 4 ημέρες Δεκέμβριο 2009 + 3 ημέρες 2010
  Σας ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 1:27 πμ

   η αποζημίωση είναι 1 μισθός ….και αναλογία επιδόματος αδείας αν δεν το έχει πάρει …Δικαιούσαι 2 μέρες άδεια για καθε μήνα εργασίας ..τωρα λογιστικό προσδιορισμό δεν μπορω να σου κάνω δεν ειμια λογιστής

  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 12:11 μμ

  Πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας μας η οποία μας ενημέρωσαν ότι από τον Ιούλιο θα αδυνατεί να πληρώσει τους μισθούς των υπαλλήλων της λόγο οικονομικών δυσκολιών τοποθέτησε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου ένα 85-χρονο αχυράνθρωπο που ούτε έχει εμφανιστεί.Προφανώς το πάνε για φούντο. Αφού λοιπόν σαν εργαζόμενοι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εφόσον μέχρι τώρα έχουμε πληρωθεί, εάν ζητήσω κανονική άδεια:
  1. Πρέπει να μου προκαταβάλουν το επίδομα αδειας σύμφωνα με το νόμο;
  2. Εάν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι ΝΑΙ και δεν το κάνουν, μπορώ τότε να τους καταγγείλω την σύμβαση στην επιθεώρηση εργασίας και έτσι να ξεκινήσει κάτι ώστε να διεκδικήσω και αποζημιώσεις (τις οποίες διαφορετικά δεν βλέπω να μας πληρώσουν);

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 12:40 πμ

   να μην πληρωσει αποζημιώσεις πρέπει να πτωχεύσει ….δεύτερο με βάση αυτά που σας έχει πεί να πάτε να κάνεται ομαδικά καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας να κάλεσει τριμερή συνάντηση με τον εργοδότη

  ΔΗΜΗΤΡΑ said:
  Πα,Ιουν,2010 στο 5:13 μμ

  Δουλευω 16 μηνες ως Παρασκευαστρια σε μικροβιολογικο εργαστηριο. Τον Αυγουστο παντρευομαι.Μπορειται να μου πειτε αν δικαιουμε επιδομα γαμου και ποσο ειναι αυτο?

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιουν,2010 στο 12:37 πμ

   επίδομα οχι απλά θα πληρώνεσαι με την συμβαση στην κατηγορία εγγαμος

  κατερινα said:
  Πα,Ιουλ,2010 στο 2:50 μμ

  καλησπερα, θα ηθελα να μαθω το εξης..δουλευω σε μια εταιρεια ως ιδ.υπαλληλος,αοριστου χρονου, απο το νοεμβρη του 2007.δικαιουμαι 22 η 21 μερες;;γιατι καπου εχω μπερδευτει..εχω κλεισει 2 χρονια στον ιδιο εργοδοτη και σε 4 μηνες κλεινω τα 3…ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2010 στο 12:40 πμ

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
   Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

  Κυριάκος said:
  Πα,Ιουλ,2010 στο 2:33 μμ

  Καλησπέρα.
  Εργάζομαι ως ημερομίσθιος(40 ευρώ/ημ.) σε μια εταιρία 14 μήνες περίπου. Ακόμα είμαι ανασφάλιστος και φυσικά χωρίς ένσημα…
  Σε περίπτωση που ήμουν ασφαλισμένος, πόσα χρήματα θα δικαιούμουν το καλοκαίρι?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2010 στο 6:46 μμ

   Αφού έχεις πάνω απο χρόνο δικαιούσαι επίδομα άδειας μισο μισθό τώρα υπολογίζεις τα ημεριμίσθια ενός μήνα και βγάζεις το 1/2 να δείς πόσο είναι

  pcfreak said:
  Τρ,Ιουλ,2010 στο 11:57 μμ

  γειά σας,δουλεύω εδω και 8 μήνες σε Κατάστημα Πληροφορικής ,πρόσληψη έγινε επίσημα τωρα τον Ιούνιο ,΄το συμβόλαιο ειναι αόριστο με 160 ώρες τον μήνα και πενθήμερο ..ο εργοδότης όμως αρνείται να μου δώσει τα ρεπό που δικαιούμαι με αποτέλεσμα να δουλέυω 180 ώρες και παραπάνω τον μήνα χωρίς επιπλέον αποδοχές …δεν μου μένει χρόνος για μια δέυτερη εργασία ..και απο τα καθαρά χρήματα των 760 ευρώ τα 150 να τα ξοδέυω αναγκαστικά στο πήγαινε έλα στον τόπο εργασίας .Ποιος φόρεας μπορεί να με βοηθήσει ,υπάρχει γενικά μια προστασία για εμάς τους εργαζομένους ,η πρέπει να αποδεχτούμε οτι το σύστημα ειναι εν ολίγις τριτοκοσμικό.

  Ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2010 στο 10:35 μμ

   ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ … κΑΙ ΠΟΣΕΣ ΥΠΕΡΩΡΊΕΣ ? ΤΏΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΠΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟ ΕΝΝΟΕΊΣ …ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΕΝΘΗΜΕΡΑ ΑΠ ΟΤΙ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΡΕΠΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ! πΆΝΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΙΕΚΡΙΝΉΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

  fani said:
  Πα,Ιουλ,2010 στο 11:34 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 15/6 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ.ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. 15/7 ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 3ΜΗΝΗ.ΠΗΓΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 6-11/9 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΧΩ 3 ΜΕΡΕΣ.ΚΑΙ ΡΩΤΑΩ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ 1,67ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 3ΜΗΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΤΗ 1,67 ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/9-15/10?ΚΑΙ ΤΟ 0,67 ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟ ΧΩ ΧΑΣΕΙ? ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

   apasxolisi said:
   Κυ,Αυγ,2010 στο 10:10 μμ

   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΗ ΜΕΡΑ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ …τΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΛΠ …ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ …ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝ ΣΥΜΒΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  ΛΕΝΑ said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 8:55 πμ

  Εργάζομαι σε μία εταιρία από 01/12/2010 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Δικαιούμαι 25 ημέρες άδεια (12ετής προυπηρεσία). Η εταιρία κλείνει αναγκαστικά τον Αύγουστο 15 ημέρες για θερινές διακοπές. Δικαιούμαι να πληρωθώ κανονικά όλες τις ημέρες αδείας? Αν ναι, ο εργοδότης υποχρεούται να τις προπληρώσει? Το επίδομα αδείας μου το έχει καταβάλλει ήδη, ολόκληρο.

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2010 στο 12:08 πμ

   το διαστημα της άδειας το πληρώνεσαι με το μισθο του μηνα που τρέχει οχι προκατοβολικά

  eirini said:
  Πε,Αυγ,2010 στο 10:10 μμ

  geia sas…douleuv se kommotirio 7 xronia..exv dhlosei paraitisi..moy xrvstaei adeies apo to 2007 3bdomades kai ta epomena xronia kai moy xrostaei kai allew alla den uymamai poses…mporo na bro akri me aytes tis adeies..kai ti dikiooymai kata thn paraithsh.telos aygoystou tha fygv

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2010 στο 5:04 πμ

   με τις άδειες υπάρχει αρχή οτι πρέπει να δίνονται μέσα στο χρόνο που τρέχουν κλπ μετά μπλέκεις και μπορεί να τις χάσεις τώρα τι να σου πώ είναι θέμα να τα βρείτε με τον έργοδότη Στην παραίτηση δικαιούσαι τα δεδολευμένα και τα υπ’όλοιπα της άδειας του επιδόματος αδείας αν δεν το εχεις πάρει και αναλογία δώρου χριστουγέννων

  ΓΕΩΡΓΙΑ said:
  Σα,Αυγ,2010 στο 1:09 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009.ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2010 στο 5:13 πμ

   Ο τρόπος υπολογισμού της άδειας και του επιδόματος αδείας προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα :
   Μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Μισθός Ημερομίσθιο
   ‘Αδεια Επίδομα Αδείας ‘Αδεια Επίδομα Αδείας
   1 μήνας 2/25 μισθού 2/25 μισθού 2 ημέρες 2 ημερομίσθια
   2 μήνες 4/25 μισθού 4/25 μισθού 4 ημέρες 4 ημερομίσθια
   3 μήνες 6/25 μισθού 6/25 μισθού 6 ημέρες 6 ημερομίσθια
   4 μήνες 8/25 μισθού 8/25 μισθού 8 ημέρες 8 ημερομίσθια
   5 μήνες 10/25 μισθού 10/25 μισθού 10 ημέρες 10 ημερομίσθια
   6 μήνες 12/25 μισθού 12/25 μισθού 12 ημέρες 12 ημερομίσθια
   7 μήνες 14/25 μισθού 1/2 μισθός 14 ημέρες 13 ημερομίσθια
   8 μήνες 16/25 μισθού 1/2 μισθός 16 ημέρες 13 ημερομίσθια
   9 μήνες 18/25 μισθού 1/2 μισθός 18 ημέρες 13 ημερομίσθια
   10 μήνες 20/25 μισθού 1/2 μισθός 20 ημέρες 13 ημερομίσθια
   11 μήνες 22/25 μισθού 1/2 μισθός 22 ημέρες 13 ημερομίσθια
   12 μήνες 1 μισθός 1/2 μισθός 25 ημέρες 13 ημερομίσθια

    ΓΕΩΡΓΙΑ said:
    Δε,Αυγ,2010 στο 1:01 μμ

    ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

  takis said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 10:35 πμ

  γεια σας.επιασα δουλεια 30 ιουνιου 2009.κ μου λενε οτι τωρα που μπηκε το 2010 δεν δικεουμε πλιρι αδεια γιατι χρονο κλινο στις 30 ιουνιου.επισις τηα ηθελα να ρωτησω ποσο πληρωνετε το σπαστο ωραριο εξτρα?ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Τρ,Αυγ,2010 στο 7:01 μμ

   Για το θεμα της άδειας ισχύει αυτό
   Χρήση αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 1 χρόνο εργασίας συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.
   Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο εργοδότης να χορηγήσει την πρώτη άδεια στο μισθωτό, έχει ως σημείο εκκίνησης την πρώτη ημέρα απο τη συμπλήρωση, εκ μέρους του μισθωτού, προϋπηρεσίας ενός έτους στην επιχείρηση και ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης την 31/12 του επόμενου, απο την πρόσληψή του, έτους.
   Η επόμενη (δεύτερη) άδεια οφείλεται στο μισθωτό, με την προϋπόθεση φυσικά ότι εξακολουθεί να είναι απασχολούμενος στην ίδια επιχείρηση, απο τις 1/1 εως τις 31/12 του αμέσως επόμενου έτους απο τη χορήγηση της πρώτης άδειας.
   Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια (απο 1/1 εως 31/12) χορηγείται η τρίτη άδεια κλπ.
   Για αλλο το θέμα ειναι λογιστικό δεν το ξέρω ρώτα καποιον λογιστη

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 10:51 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΥΠΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΤΟ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ(?).
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ? ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ?
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ?
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2010 στο 12:56 μμ

   Για την καλοκαιρινή άδεια μπορεί …για άνευ αποδοχών οχι δεν μπορεί να σε υποχρεώσει

    ΣΤΕΦΑΝΟΣ said:
    Δε,Αυγ,2010 στο 2:09 μμ

    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 22 ΜΕΡΕς ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ? ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΠΑΡΩ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

    apasxolisi said:
    Δε,Αυγ,2010 στο 8:54 μμ

    μπορείς να πάρεις άδεια για κάτι σοβαρό …

  Νίκος said:
  Σα,Σεπ,2010 στο 2:08 μμ

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτίσω αν κάποιος εργοδότης μπορεί να χρεώσει την πρωτοχρονιά.την καθαρά Δευτέρα,την Κυριακή του Πάσχα και του Αγείου Πνεύματος σαν μέρες κανονικής αδείας

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2010 στο 10:28 μμ

   EINAI AΡΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

  ????? said:
  Δε,Σεπ,2010 στο 5:33 μμ

  καλησπερα. εργαζομαι απο 1/9/09 σε εταιρεια παροχησ υπηρεσιων με μισθο 850 καθαρα.ειχα 3 μηνη συμβαση εληξε τελοσ νοεμβριου ωσ επιδομα αδειασ πηρα 158,33. μετα 4 μηνη συμβαση ληξη τελοσ μαρτιου 219.79 επιδομα αδειασ. 4 μηνη συμβαση παλι τελοσ ιουλιου τι ποσο επρεπε να παρω?

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2010 στο 10:50 μμ

   δεν ειμαι λογιστής και δεν μπορώ να βοηθήσω …ρωτα καποιον λογιστή

  Ειρήνη said:
  Τε,Σεπ,2010 στο 9:29 πμ

  Δουλεύω σαν υπάλληλος δημοτικής βιβλιοθήκης με σύμβαση ΙΔ ορισμένου χρόνου ( 18μηνη ) μερικής απασχόλησης ( 4ωρο ), από τις 3/6/2010.
  Δικαιούμαι, μέσα στο έτος κάποια άδεια κι επίδομα αδείας; Αν ναι, πως υπολογίζονται αυτά; Μου έδωσαν στον προηγούμενο μισθό μου 138 ευρώ σαν επίδομα αδείας 15 εργάσιμων ημερών, αλλά όπως μου είπαν αργότερα έκαναν λάθος και θα μου τα κόψουν από τον επόμενο μισθό μου.
  Επίσης λόγω φόρτου εργασίας, έως τις 30/8, έχω συμπληρώσει 1500 λεπτά, περίπου 24ω σε υπερωρίες. Αυτά δικαιούμαστε να τα πληρωθούμε;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

   apasxolisi said:
   Τε,Σεπ,2010 στο 11:23 μμ

   H άδεια είναι 2 μέρες για καθε μηνα εργασίας και αντίστοιχο αναλογικό επιδομα αδείας …τώρα για τις υπερωρίες δεν ξέρω αλλά πρέπει να τις πληρωθείς λογικα διαφορετικά ειναι παράνομη η απασχοληση και δεν πιστεύω ενας δήμος να απασχολει προσωπικό χωρίς να δηλώνει τις υπερωρίες να μην τις πληρώνει και να χάνει λεφτά και το ΙΚΑ ….

  ΒΙΒΗ said:
  Δε,Σεπ,2010 στο 11:29 πμ

  Καλησπέρα,

  εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, είμαι στον ένατο μήνα της κύησης μου και θέλω να ρωτήσω το εξής:

  έτυχε και η άδεια κυοφορίας να ξεκινήσει την ίδια ημερομηνία με την καλοκαιρινή άδεια ( έκλεισε συμπτωματικά η εταιρεία όπως κάθε χρόνο τρεις εβδομάδες για διακοπές). από τον εργοδότη μου πήρα το επίδομα αδείας (μισό 15νθήμερο) και πήρα από το ΙΚΑ το ποσό που αναλογούσε για τις 56 ημέρες της άδειας κυοφορίας. βάσει του επιδόματος από το ΙΚΑ ο εργοδότης μου έβγαλε ένα ποσό που του αναλογούσε για την άδεια κυοφορίας. θελω να ρωτήσω αν κανονικά δικαιούμαι και τις αποδοχές του μήνα (την άδεια μου 22 ημέρες) όπως κάθε χρόνο γιατί ακόμα δεν μου τα έχει πληρώσει και θέλω να είμαι σίγουρη.

  ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας!

  ΒΙΒΗ

   apasxolisi said:
   Δε,Σεπ,2010 στο 6:10 μμ

   ειναι πολυ λογιστικό το θέμα ρώτησε καποιον που ξέρει λογιστικά και εργατικά

  ΟΛΓΑ said:
  Δε,Σεπ,2010 στο 9:47 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 10/97 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΙΣ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ? Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2010 στο 12:06 πμ

   σΤΙς ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΒΡΩ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ …
   γΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ
   Χρήση αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 1 χρόνο εργασίας συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.
   Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο εργοδότης να χορηγήσει την πρώτη άδεια στο μισθωτό, έχει ως σημείο εκκίνησης την πρώτη ημέρα απο τη συμπλήρωση, εκ μέρους του μισθωτού, προϋπηρεσίας ενός έτους στην επιχείρηση και ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης την 31/12 του επόμενου, απο την πρόσληψή του, έτους.
   Η επόμενη (δεύτερη) άδεια οφείλεται στο μισθωτό, με την προϋπόθεση φυσικά ότι εξακολουθεί να είναι απασχολούμενος στην ίδια επιχείρηση, απο τις 1/1 εως τις 31/12 του αμέσως επόμενου έτους απο τη χορήγηση της πρώτης άδειας.
   Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια (απο 1/1 εως 31/12) χορηγείται η τρίτη άδεια κλπ.
   Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
   Χρόνος εργασίας
   στον ίδιο
   εργοδότη Ημέρες αδείας
   με 5νθήμερη εργασία Ημέρες αδείας
   με 6ήμερη εργασία
   1 έτος 20 24
   2 έτη 21 25
   3 εως 10 έτη 22 26
   Πάνω απο 10 έτη 25 30

   Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.

  μαρια said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 2:04 μμ

  Καλησπερα.εργαζομαι σε μια εταιρεια τα 3μιση τελευταια χρονια με αοριστου χρονου συμβαση.απο τον Δεκεμβρη του 09 εχω αδεια τοκετου λογχειας και μεχρι 21 οκτωβριου αδεια προστασιας μητροτητας απο τον ΟΑΕΔ.εαν παραιτηθω και προσληφθω σε καποια αλλη δουλεια σε περιπτωση που με απολυσουν μετε απο 2-3 μηνες δικαιουμε ταμιο ανεργειας?η πρεπει να εχω ενσημα απο τον ιδιο εργοδοτη τα τελευται χρονια?

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2010 στο 8:21 μμ

   δεν υπαρχει τέτοια δέσμευση για την επιδότηση ισχύει το εξής
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Christos said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 4:19 μμ

  Kalhspera.exo mpleksei me poly kakous ergodotes dystyxos.douleyo se Mia etaireia apo 1-3-2004 exo symplirosei dhladh 6 xronia.meta apo ena diapliktismo mou mazi toys epeidh mou xrostaei misthous mou koinopoiise ena xarti pou anagrafei pos se treis mhnes tha apolytho lamvanontas tin nomimi apozhmiosh .ola kala mexri edo.shmera elava allo ena xarti pou leei pos autous toys treis mines mexri tin apolisi den xreiazetai na phgaino sthn ergasia mou Kai pos tha mou kollaei to miso ensymo eno tha mou dinei ton miso mistho.logiko mou akougetai ki ayto,tha rotiso na matho Kai gia ayto.ola kala Kai mexri edo,to provlhma einai omos pos mou xrostaei duo misthous…..eprepe shmera na pliritho Kai ensyma pos apo evdomada tha paro ENANTI Kai I aporia mou einai afou thelei ola na ginoun typica Kai vasei nomou o kyrios tote mhpos tha eprepe na mou dosei oti mou xrostei Kai meta na stelnei xartia?den ksero an prepei na Kano ypomoni treis mhnes Kai na paro oti mou xrostaei Kai apozhmiosh Kai na fygo I an mporo I prepei na Kano kataggelia.ola deixnoun na einai yper toys Kai o ergazomenos panta na xanei.eyxaristo ek ton proteron.

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2010 στο 8:39 μμ

   το δεύτερο χαρτι είναι παράνομο …γιατί ισοδυναμεί με διαθεσημότητα …και ενω έχει προμηνύσει απόλυση …καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ….μην σου πώ οτι μπορείς να κινηθείς και με αγωγή εκτός των άλλων είναι και προσβολή προσωπικότητηας

  Tatiana said:
  Τρ,Οκτ,2010 στο 10:45 πμ

  Γεια σας,
  Εχω την παρακατω απορια… Δουλευα σε μια επιχειρηση 3 χρονια, πριν λιγω καιρο σταματησα επειδη αποφασισα να φυγω εξωτερικο για σπουδες. Ο εργοδοτης μου μου προτηνε να μου κανει απολυση για να μπορεσω να παρω ανεργια. Αλλα δεν ξερω κατα ποσο ειναι δυνατον να μπορω να περνω ανεργια αφου θα βρισκομαι στο εξωτερικο. Αν ξερετε κατι για αυτο το θεμα παρακαλω απαντηστε μου.

   apasxolisi said:
   Τρ,Οκτ,2010 στο 12:31 μμ

   μπορείς να κάνεις εγγραφή στον ΟΑΕΔ οσο εισαι ελλαδα να παιρνεις το επιδομα και οταν φύγεις να πας να κάνεις διακοπή

  Λευκίππη said:
  Τρ,Οκτ,2010 στο 8:44 πμ

  Καλημέρα σας και πολλά συγχαρητήρια για το blog!

  Χριάζομαι και εγώ την συμβουλή σας. Εργάζομαι σε ιδ. εταιρεία 2 χρόνια και από εξαμήνου είχα ενημερώσει ( προφορικά) τον προϊστάμενο μου, σχετικά με άδεια την οποία ηθελά τον Νοέμβριο και είχε συμφωνήσει. Τέλος Σεπτεμβρίου είχα ενα ατύχημα ( εν ώρα υπηρεσίας) και έμεινα εκτός εργασία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Τωρα ο προϊστάμενος ( τον οποίο καταννοώ απόλυτα ) φοβάται να εκτεθεί στους δικούς του προϊσταμένους, δίνοντάς μου άδεια όταν την θέλω και με ενημέρωσε ότι την άδειά μου θα την πάρω τα Χριστούγεννα.
  Παρ’όλα αυτά, εγώ απαιτώ να φύγω όταν εγώ θέλω και είμαι διατεθειμένη για κάθε ρίσκο. Το θέμα είναι, αν εγώ πάω με τσαμπουκά και απλά τους ενημερώσω ότι θα λείπω για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να με απολύσουν ( χωρίς αποζημίωση)? Αν στην έσχατη περίπτωση ( για να είναι καλυμμένος ο προϊστάμενός μου) προκαλέσω αυτοτραυματισμό και τους προσκομίσω τα χαρτιά ανικανόητητας εργασίας, (εννοείται δεν θα τους πω ότι τραυματίστηκα επιτηδες) μπορούν να με απολύσουν ?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας!

   apasxolisi said:
   Τε,Οκτ,2010 στο 10:50 μμ

   Υπάρχουν καποες αδειες για ανωτέρα βία που μπορεί να πάρει ο εργαζόμενος….Τώρα δεν ξερω τι αδεια άδεια είναι αυτή που δικαιούσαι αλλά σε κάθε περίπτωση ο έργοδότης έχει διευθυντικό δικαιώμα …στο χρονο χορήγησης …Αν ωστόσο φύγεις χωρίς να υπάρχει συνενοήση μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας αζήμια ( χωρίς αποζημίωση) και απρόθεσμα…Τώρα για μια δεύτερη αναρωτική είναι λίγο δύσκολο να την δώσει το ΙΚΑ και σε αυτή την περίπτωση πάλι πρεπει να ενημερωθεί ο εργοδότης

  Ανώνυμος said:
  Σα,Οκτ,2010 στο 8:32 μμ

  έπιασα δοθλειά στις 13/11/2009 και τον αύγουστο του 2010 πήρα καλοκαιρινή άδεια 15 ημερών την οποία δεν έχω πληρωθεί ακόμη…πόσα χρήματα δικαιούμαι?

  roula said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 4:10 μμ

  Χαίρεται! μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Οσον αφορά την άδεια, τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας για 4ήμερη απασχόληση (8ωρο). Με μία μικρή διαφορά.. στο επίσημο πρόγραμμα που είμαστε καταχωρημένοι (και ως επιχείρηση και ως εργαζόμενοι), »φαίνεται΄΄ οτι είμαστε με 5ήμερη απασχόληση. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση?υπ’αρχει κάποια ουσιαστική και επίσημη διαφορά? Εργάζομαι 8 μήνες στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σας ευxαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 8:46 πμ

   η άδεια είναι για το πρώτο χρόνο 2 μέρες καθε μήνα εργασίας τα ύπολοιπα είναι λογιστικοί υπολογισμοι δεν τα γνωρίζω

  ΝΙΚΗ said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 11:25 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 1/6/2010 ΩΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΔΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ?

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 8:50 πμ

   δεν το ξέρω αυτή τη άδεια ήταν κανονική

  anna said:
  Σα,Νοε,2010 στο 5:41 μμ

  Geia sas!Douleua 5 mhnes se ksenodoxeio se nhsi..ti dikaioumai?Mou eipan oti dikaioumai adeia epidoma adeias kai dwro xristougennwn.isxuei kai an nai pws to upologizw??euxaristw

   apasxolisi said:
   Κυ,Νοε,2010 στο 8:40 μμ

   το πως το υπολογίζεις δεν μπορω να δου πω αλλα διακαιούσε άδεια ( 2 μερες για καθε μηνα εργασίας) και αναλογία επιδόματος αδείας και αναλογία δώρου χριστουγέννων

  Κωστας said:
  Δε,Νοε,2010 στο 4:08 μμ

  Καλησπερα.Εργαζομαι ως διανομεας 18 μηνες και το ωραριο μου ειναι 6-12μ.μ.
  Το καλοκαιρι πηρα αδεια απο 10/8-25/8.Ελαβα απο τον εργοδοτη μου 250 ευρω.Ζητησα το υπολοιπο της αδειας και φυσικα να πληρωθω το υπολοιπο της αδειας.Ηαδεια μου ξεκινησε απο σημερα και το μονο που ελαβα σταματωντας ηταν το βδομαδιατικο μου και τιποτα παραπανω.Η απαντηση τους οταν ζητησα τα υπολοιπα ηταν…<>.εχει αλλαξει κατι στη νομοθεσια γιατι εγω ξερω οτι αν συμπληρωσω 40 ωρες τη βδομαδα εχω ισα δικαιωματα ενος οχταωρου.

  Κωστας said:
  Δε,Νοε,2010 στο 5:06 μμ

  Κωστας :
  Καλησπερα.Εργαζομαι ως διανομεας 18 μηνες και το ωραριο μου ειναι 6-12μ.μ.
  Το καλοκαιρι πηρα αδεια απο 10/8-25/8.Ελαβα απο τον εργοδοτη μου 250 ευρω.Ζητησα το υπολοιπο της αδειας και φυσικα να πληρωθω το υπολοιπο της αδειας.Ηαδεια μου ξεκινησε απο σημερα και το μονο που ελαβα σταματωντας ηταν το βδομαδιατικο μου και τιποτα παραπανω.Η απαντηση τους οταν ζητησα τα υπολοιπα ηταν οτι πήρες πηρες .<>.εχει αλλαξει κατι στη νομοθεσια γιατι εγω ξερω οτι αν συμπληρωσω 40 ωρες τη βδομαδα εχω ισα δικαιωματα ενος οχταωρου.

  Βασίλης said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 11:56 πμ

  Μεταφέρεται η κανονική άδεια του υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας, που δεν έχει ληφθεί σε ΝΠΔΔ λόγω υπηρεσιακών αναγκών, με την αλλαγή της σύμβασης εργασίας του σε δημοσίου δικαίου?

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 7:00 πμ

   δεν το ξέρω ειναι θέμα τα δημοσιουπαλληλικου κωδικα και εσωτερικών κανονισμών

  Βασίλης said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 12:10 μμ

  Μεταφέρεται η κανονική άδεια υπαλλήλου σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας,που δεν έχει ληφθεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών, μετά τη λήξη της σύμβασης λόγω συμπλήρωσης του 12μηνου και μεταροπή της σύμβασης σε δημοσίου δικαίου χωρίς να μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο συμβάσεων εργασίας?

  Kon/nos said:
  Δε,Νοε,2010 στο 12:52 πμ

  Douleuw se mia etairia apo ton iouni tou 2004 to afentino mou edwse ena xarti oti stamataw ton flevari.Gia tous duo mines tou 2011 pou tha douleuw dikaioume na apozimiothw oli tin adeia tou 2011 kathws kai to epidoma adeias H kati allo;

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2010 στο 9:17 μμ

   για το 2011 δικαιούσαι πέρα απο τους μισθούς σοπυ αναλογία δώρου ΠΑΣΧΑ τώρα για την άδεια και το επίδομα δεν ξέρω πως δινεται ανα ειναι αναλογία η πλήρης ρωτησε καποια επιθεώρηση

  Μαρία said:
  Δε,Νοε,2010 στο 3:09 μμ

  Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει βάση πολιτικής της εταιρείας μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας στον εργαζόμενο? ..ακόμη και αν ο εργαζόμενος εχει 25 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς όμως εργοδότες…

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2010 στο 9:21 μμ

   δεν το ξέρω ειναι λεπτομέρια στην επιθεώρηση εργασίας μπορεί να ρωτησεις

  Μαρία said:
  Δε,Νοε,2010 στο 3:34 μμ

  Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει βάση πολιτικής της εταιρείας μικρότερο αριθμό ημερών κανονικής άδειας στον εργαζόμενο? ..ακόμη και αν ο εργαζόμενος εχει 25 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς όμως εργοδότες…

  ΑΘΗΝΑ said:
  Πε,Δεκ,2010 στο 9:16 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 01/06/2010 ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2010 .ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ.ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ..

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2010 στο 9:28 μμ

   αδύνατο εκτός και ειναι συμβαση έργου …συμβολευτείται επιθεώρηση εργασίας

  ευη said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 6:38 μμ

  καλησπερα.ευχαριστω εκ των προτερων.εργαζομουν απο 2/11/09 εωσ και σημερα 3/12/10 υπ.γραφειου.με αποζημιωσαν για την απολυση.αλλα περιμενω ακομα τα επιδοματα κτλ.(τον αυγουστο ειχα παρει κανονικα 22μερεσ αδεια)
  με βοηθατε παρακαλω στο τι ακριβωσ να περιμενω ακομα-πωσ να τα υπολογισω?ευχαριστω και παλι

   apasxolisi said:
   Σα,Δεκ,2010 στο 12:02 μμ

   αν δεν σας έσωσαν το επίδομα αδείας πρέπει να σας το πληρωσουν επίσης μεχρι 22/12 πρέπει να σας δώσουν και το δώρο χριστουγγέννων που θα πρέπει να ειναι σχεδόν ολόκληρο

  Σουλα said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 10:24 μμ

  καλησπερα! δουλευα σε ενα μινι μαρκετ απο 13/5/10 μεχρι 19/11/10. ημουν αρρωστη 2 μερες και δεν πηγα για δουλεια.ο ιδιοκτητης μιλησε ασχημα και ειρωνικα γιατι δεν ειχε ατομα για τη βαρδια. την επομενη μερα πηγα και του αφησα τη στολη και το κλειδια του μαγαζιου και δεν ξαναπατησα γιατι νευριασα με την ασχημη συμπεριφορα του.
  δεν εχω πληρωθει ακομα για τις μερες που δουλεψα. εχω και 6 μερες αδεια ακομα γιατι το καλοκαιρι καναμε υπερωριες και δεν τις πληρωνει αλλα τις δινει σε αδεια. υπαρχει περιπτωση να χασω τα χρηματα μου επειδη συμπεριφερθηκα ετσι? δικαιουμαι δωρο Χριστουγεννων?

  αννι said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 11:12 μμ

  καλησπερα..δουλευα σε ενα μεγαλο καταστημα για 3 χρονια με μικτες απδοχες 933 ευρω το μηνα…απολυθηκα το ιουλιο..το επιδομα της αδειας του καλοκαιριου το πηρα πριν απολυθω..αυτο που θελω να ρωτησω ειναι το εξης΄ δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων ειτε ολοκληρο ειτε μισο?

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 3:48 πμ

   δωρο δικαιούσε αναλογία απο 1/5 και μετά μεχρι την απόλυση

  Babis said:
  Πε,Δεκ,2010 στο 12:29 πμ

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΕΧΩ ΜΙΑ ΥΠΟΝΟΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΛΟΓΩ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
  ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΜΕΧΡΙ 31-12-10 ΠΑΙΡΝΩ 3 ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΑΠΟ 1/1/11 ΘΑ ΠΑΡΩ 4 ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΦΟΥ ΚΛΕΙΝΩ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ. ΑΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΩ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΧΑΝΩ? ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010 ΤΗ ΧΑΝΩ ΚΑΙ ΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/10 ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΝΑ ΜΙΣΘΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ?

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΗΝ ΧΑΝΩ?

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2010 στο 10:40 μμ

   η άδεια πρέπει να δώθεί η να πληρωθεί μέσα στο χρόνο που πρέπει να δωθεί μετά μπορει να την χάσεις είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη

  efi said:
  Κυ,Δεκ,2010 στο 8:32 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ.ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΙΟΥΝΙΟ ΑΠΟΛΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  marianna2244 said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 2:03 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 01/08/2007
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  marios said:
  Κυ,Δεκ,2010 στο 12:58 μμ

  i kopela mou doulevei epoxiaka diladi mono tin kalokairini periodo…eixe ta ensima apo to 2009 k ta sublirose to 2010..bike sto tameio anergias kanonika k tora tis dosane doro xristougennon miso mistho epipleon apo to ti prepei na pernei…tha ithela na rotiso an einai ontos nisos misthos giati ego apo osa ksero to doro xristougennon einai olokliros misthos epipleon…sas eyxaristo polu..

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2010 στο 4:32 πμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕςΡΩ ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ …ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΉ ΗΤΑΝ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΔΩΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 1/5 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ

  ευη said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 4:37 μμ

  χαιρεται.συγγγνωμη αλλα θελω να μου επιβεβαιωσετε το εξησ:εργαζομουν απο 02/11/09
  εωσ 3/12/10(απολυση).εφοσον δεν εργαζομουν το 2008 και το 2007 δεν δικαιουμαι ταμειο.σωστα το εχω αντιληφθει?
  επισησ τον Αυγουστο πηραμε κανονικα το επιδομα αδειασ,απο τον σεπτεμβρη εωσ και τον δεκεμβρη δικαιουμαι 2μερεσ τον μηνα αδεια?
  ευχαριστω πολυ

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:22 πμ

   για την επιδότηση ανεργίας νομιζω δεν μπορείς να μπείς …αλλα δες το με τον οαεδ
   αν έχεις πάρει άδεια και επίδομα νομίζω πως για το 2010 δεν δικαιούσε άλλη μπορει να έχει υπολογίσει και τους δύο μηνες αυτούς αν οχι πρεπει να τους παρεις αφου δεν ειχες κλεισει χρονο

  ΤΖΑΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 5:26 μμ

  καλησπερα σας,εργαζομαι σε ιδιωτικη εταιρια καιειμαι αποθηκαριος.Εκανα απογραφη 3 μερες στην αποθηκη.δικαιουμε να παρω κατι παραπανω?και ποσο.

  ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:23 πμ

   δεν το ξερω αυτο φιλε ειναι λογιστικο και ενδοεταιρικό αν δουλεψες παραπανω απο το ωραριο δικαιούσαι υπερωρίες αλλα ειναι λεπτομεριες δεν μπορω να σε καλυψω

  Ana said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 7:02 μμ

  Kalhspera kai kalh xronia na exoume!

  Paraith8hka apo th douleia mou ton Ioulio 2010 (douleua ws id.ypallhlos me asfaleia IKA gia 2.5 xronia). Dikaioumai dwro Xristougennwn? An nai, ti pososto tou mis8ou mou?

  Sas euxaristw poly

  ΚΑΤΙΑ said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 8:29 μμ

  ΕΧΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 6700ΕΥΡΩ Κ ΑΝ ΒΑΛΩ Κ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 9500.ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

  titi said:
  Πα,Δεκ,2010 στο 11:45 μμ

  geia sou!!! na rwtisw kai egw kati…. douleya ws pwlitria apo 3-11-09 ws 30-4-10. den exw parei tipota ews twra…. ti dikaioumai?apo epidoma adeias, dwro pasxa klp…

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιαν,2011 στο 9:53 πμ

   δικαιουσαι το δώρο πασχα του 2010 ολοκληρο και 2 μέρες άδεια για καθε μηνα εργασίας συν αναλογία επιδόματος αδειάς ….

  j.t said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 10:37 μμ

  Kαλησπερα σας και ευχαριστω προκαταβολικα για την οποια απαντηση και βοηθεια,θελω να ρωτησω κατι.Φιλικο προσωπο προσεληφθη 22-4-2010 και απολυθηκε 24-12-2010 με μισθο 1200 ευρω τον μηνα και του ωφειλονται 5 ημερες (4 Κυριακες και η 28η Οκτωβριου που εργαστηκε αυτες τις ημερες).Το καλοκαιρι πηρε 10 ημερες αδεια.Ποιο ειναι το ποσο της αποζημιωσης του και ποσα χρηματα πρεπει να παρει για τον Δεκεμβριο??Καλη χρονια απο εμενα και το φιλο μου (αυτουνου το δωρο Χριστουγενων ηταν η απολυση του)…….

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιαν,2011 στο 1:05 πμ

   επειδή ειναι λογιστικά αυτά δεν μπορώ να βοηθήσω αλλά δικαιούται αποζημίωση ενα μισθο , το δώρο χριστουγέννων ολοκληρο 2 μέρες αδεια για καθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδείας τώρα αυτές τις μέρες που δεν πληρώθηκε να τις διεκδικήσει

  ματινα said:
  Κυ,Ιαν,2011 στο 8:05 μμ

  καλησπέρα, δουλεύω σε ιδωτική κλινική απο 17/6/2008.Αύριο θα παραιτηθώ απο την εργασία μου .Γνωρίζετε τι ακριβώς δικαιούμαι;;
  Επειδη δουλεύω σε ακτινολογικό τμήμα και δικαιουμαι ακτινολογική άδεια γνωριζετε αν δικαιουμαι να την πληρωθώ…
  ευχαριστώ πολύ….

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιαν,2011 στο 12:46 πμ

   δεν ξερω για τον συγκεκριμένο κλάδο τι ισχυει και επειδή ειναι παραίτηση ρωτησε επιθεώρηση εργασίας

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 2:08 πμ

  Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια που κανετε. Απολυθηκα απο την εταιρεια που εργαζομουνα στις 14-01-2011. Η ημερομηνια προσληψης ηταν 07-11-2005. Βρισκομενος λοιπον 5,5 χρονια στη συγκεκριμένη εταιρεια μπορειται να μου πειτε πόσο μερος του επιδόματος αδείας και δώρο Πάσχα δικαιούμαι? Αληθευει οτι δικαιούμαι ολόκληρα τα ποσά και του επιδόματος και του δώρου? Ρωτάω γιατί πηρα ενα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ μερος του επιδοματος και του δώρου αντίστοιχα. Αν έχω «αδικηθεί» τί μου συνιστάται να κάνω? Ευχαριστώ εκ των προταίρων.

  ΡΟΥΣΣΟΥ said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 2:18 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ 18-01-10, ΣΤΙΣ 03/01 ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΑΝΕΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ.ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ…..ΚΑΙ ΜΕ ΕΒΓΑΛΕ ΣΕ ΚΑΝΟΝΞΚΗ ΑΔΕΙΑ.ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;;;;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 12:24 πμ

   δεν ξέρω αν μπορει να σε υποχρεώσει σε ανευ αποδοχών …αλλά δεν μπορεί να σε υποχρέωσει να πάρεις κανονική αδεια για το 2011 εκτός αν δεν είχες πάρει το 2010 καθόλου αυτη που δικαιούσαι …τώρα περισσότερα ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας

  PETRAN said:
  Σα,Ιαν,2011 στο 9:41 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 1/4/2010 .ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ;
  ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΚΟΜΗ
  ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2011 στο 6:40 πμ

   επειδή δεν εχεις κλεισει χρόνο δικαιουσαι 2 μερες για κάθε μηνα εργασιας άδεια και αναλογία επιδόματος αδείας γιαυτες τις μέρες πρεπει να το δώσουν μαζι με την άδεια απλά πολλοί εργοδότες κάνουν την πάπια και το καταχρονται αυτη την αναλογία του επιδόματος αδειας για τον πρώτο χρονο

  BΑΣΙΛΗΣ said:
  Κυ,Ιαν,2011 στο 6:38 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2008 ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΑΡΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΙΡΝΩ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ; ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝΝΟΩ ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2011 στο 6:48 πμ

   για την άδεια νομίζω δίνεται ολοκληρη μετά την 1/1 κάθε έτος και βέβαια αν δεν την πάρεις πρεπει να την πληρωθείς μαζι με το επίδομα αδείας

  μαρια said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 12:53 πμ

  γεια σας εργοζομαι σε σουπερ μαρκετ απο 15-7-09 και τελος ιανουαριου θα παραιτηθω για λογους οικογενειακους θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε να αποζημιωθω τις μερες αδειας για το 2011 και το πασχα που αναλογει για τον ενα μηνα εργασιας μου?ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2011 στο 6:46 πμ

   ναι δικαιουσαι και αναλογια δώρου πάσχα και την άδεια για τις μέρες που εργάστηκες τον ιανουαριο για ολοκληρη την άδεια σε περίπτωσεις παραιτησης δεν το ξερω αν δινεται ..

  dhmhtrhs karagiannis said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 10:23 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Κ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ 2009-2010.ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ Κ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ.ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΣΤΑΣΗ.ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ.ΑΚΟΜΑ Κ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΩΡΑ ΕΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 8 Κ ΩΡΕΣ Κ ΠΑΝΩ Κ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΣΑΣΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΜΕ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2011 στο 4:00 πμ

   ΚΑΤΑΡΧΉΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΆΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΕΡΟ ΤΟ ΙΚΑ ΑΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΟΣ

  Ανώνυμος said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 6:21 μμ

  Γεια χαρα.Εργαζομαι απο 06/01/2010 σε εταιρεια που εκμεταλλευεται χωρους σταθμευσης,ως οδηγος-παρκαδορος.28/02/2011 μου ανακοινωσαν οτι απολυομαι.Κολλαω 25 ενσημα το μηνα και ειχα να κολλησω ενσημα απο το καλοκαιρι του 2007.Δικαιουμαι ταμειο ανεργιας?Αν ναι ειναι η πρωτη φορα που θα μπω ταμειο ανεργιας.Ευχαριστω πολυ.

   apasxolisi said:
   Τε,Φεβ,2011 στο 9:42 μμ

   να κάνεις μια άιτηση στον ΟΑΕΔ για να είσαι σίγουρος και θα δείς τι θα σου πουνε

  βασιλης said:
  Τε,Μαρ,2011 στο 10:57 μμ

  αποχωρισα απο την εργασια μου την28/12/2010[εβζ.αε]η εβζ μου χρωστα 16 ημερες κανονικης αδειας και 13 ρεπο .Αυτα δεν τα εκανα χρηση διοτι η καμπανια τελιωσε στις 2/12/2010 καιειχα 30 ρεπο Με εντολη του προισταμενου μου εργαζομουν μεχρι τελος καμπανιας. Τι αποζημειωση δικαιουμε;

  ευχαριστω Βασιλης

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2011 στο 12:18 μμ

   παραιτήθηκες, ηταν σύμβαση ορισμένου χρόνου η έγινε απόλυση?

  Αυγή said:
  Πα,Μαρ,2011 στο 1:30 μμ

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ,ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 8 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΟΔΩΤΕΣ,ΠΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ? ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟΔΩΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ 3,5 ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Πα,Μαρ,2011 στο 9:40 μμ

   Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
   Χρόνος εργασίας
   στον ίδιο
   εργοδότη Ημέρες αδείας
   με 5νθήμερη εργασία Ημέρες αδείας
   με 6ήμερη εργασία
   1 έτος 20 24
   2 έτη 21 25
   3 εως 10 έτη 22 26

  Ελένη said:
  Σα,Μαρ,2011 στο 11:47 μμ

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα μια ενημέρωση εάν είναι εύκολο. Πρόκειται να εργασθώ σε βιβλιοπωλείο. Έχω ήδη εμπειρία 4 ετών σε άλλο βιβλιοπωλείο και πτυχίο ΑΕΙ (και μεταπτυχιακό αλλά νομίζω ότι αυτό δε μετράει). Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πρέπει να είναι οι μικτές μου αποδοχές, έτσι ώστε να μη με πιάσουν κορόιδο όταν πάω να υπογράψω. Γνωρίζω ότι σύμφωνα με τη ΣΣΕ Βιβλιοπωλείων οι μικτές αποδοχές για άτομα με προϋπηρεσία 2-4 έτη είναι 969,12. Επίσης το επίδομα πτυχίου είναι 174,44. Δηλαδή σύνολο 1143,56.
  Γνωρίζετε εάν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει επίδομα πτυχίου; Στην προηγούμενη δουλειά μου μου καταβαλλόταν κανονικά. Επίσης, έχω δικαίωμα να διεκδικήσω επίδομα γλώσσας κτλ; Γενικώς, τα επιδόματα που αναφέρονται στη ΣΣΕ είναι υποχρεωτικά εφόσον ο εργαζόμενος πληρεί τις προϋποθέσεις για να τα πάρει;
  Θα εκτιμούσα την άμεση απάντησή σας καθώς ξεκινάω τη Δευτέρα και θα ήθελα να είμαι προετοιμασμένη.
  Με εκτίμηση,
  Ελένη

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2011 στο 4:49 πμ

   Σε βρισκω διαβασμένη ….για τα επιδόματα πτυχιων συνήθως λαμβάνουν σαν κριτήριο το αντικείμενο …της εργασίας !
   Για την προυπηρεσία δεν ξέρω αν λαμβάνεται σε προηγούμενο εργοδότη στο μισθό αλλά στις τριετίες
   περισσότερα δεν μπορω να σου πω ειναι λογιστικά και τεχνικά τα άλλα θέματα αφού έχεις την συμβαση μπορεις να την δεις η αν υπάρχει νέα συμβαση μπες omed.gr

  γιώργος said:
  Σα,Απρ,2011 στο 10:36 μμ

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εργάζομαι σαν βοηθός οδοντοτεχνίτη από 1-02-2010 κ με ενημερώσανε ότι τέλος Απριλίου θα σταματήσω. θα δικαιούμαι το επίδομα του ΟΑΕΔ, μιας και είναι τα πρώτα μου ένσημα? Ο χρόνος εργασίας είναι από 1-2-2010 έως 30-04-2011.
  Ευχαριστώ πολύ…

   γιώργος said:
   Σα,Απρ,2011 στο 10:43 μμ

   γιώργος :
   Καλησπέρα σας.
   Θα ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εργάζομαι σαν βοηθός οδοντοτεχνίτη από 1-02-2010 κ με ενημερώσανε ότι τέλος Απριλίου θα σταματήσω. θα δικαιούμαι το επίδομα του ΟΑΕΔ, μιας και είναι τα πρώτα μου ένσημα? Ο χρόνος εργασίας είναι από 1-2-2010 έως 30-04-2011.
   Ευχαριστώ πολύ…

    apasxolisi said:
    Δε,Απρ,2011 στο 1:17 πμ

    Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

    * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
    * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
    Δεν νομίζω …με βάση τα παραπάνω αλλά δεν χανεις να πας στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

  αδρεας said:
  Τρ,Απρ,2011 στο 8:12 μμ

  δουλευα στα ΕΛΤΑ 8μηνη συμβαση…δικαοθμαστε επιδομα ααδειασ και αποζιμιςση γιατη μασ ειπανε τα καταργησανε λογο οικονομικησ κρισης ευχαριστω….

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2011 στο 2:46 πμ

   δεν ξέρω τι γίνεται εκει τα ΕΛΤΑ ειναι δημόσια επιχείρηση νομίζω και προφανώς θα ισχύει οτι και για το μόνιμο προσωπικό

  ΧΑΡΑ said:
  Δε,Απρ,2011 στο 7:59 μμ

  καλησπερα,
  εργαζομαι απο 1/12/09 σε μια εταιρεια ημουν 8ωρη ως τις 14/10/10 τωρα δουλευω την εβδομαδα 29,5 ωρες γιατι ξεκινησα μια σχολη σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ ηθελα να μου πειτε εαν δικαιουμαι φοιτητικη αδεια και αν ναι που πρεπει να απευθυνθω,οπωσ επισης και ποιοσ ειναι ο βασικοσ μισθοσ ταμεια(part time) με προυπηρεσια 3 χρονια. ευχαριστω πολυ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Απρ,2011 στο 1:29 πμ

   δεν ξέρω τι ισχύει και αν ισχύει για τα ΙΕΚ η φοιτητική άδεια …ρώτησε σε επιθέωρηση εργασίας
   τωρα για την συμβαση θέλω να γράψεις τι εταιρία είναι εμπορικη παροχής υπηρεσιών . βιομηχανια κλπ να σου βρώ την σύμβαση εργασίας

    ΧΑΡΑ said:
    Τρ,Απρ,2011 στο 8:42 μμ

    εμπορικη εταιρεια ειναι..σ’ευχαριστω πολυ..

    apasxolisi said:
    Τε,Απρ,2011 στο 4:14 πμ

    http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

    στο λινκ αυτό ειναι οι συμβασεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις εκει ότι δείς ειναι μικτά και για πλήρη απασχοληση οποτε κανεις τους υπολογισμούς στο μισο αφού ειναι 4ωρη

  msnrrv said:
  Πε,Απρ,2011 στο 8:24 πμ

  Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθεια.
  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την άδεια, πότε πρέπει να την παίρνουμε.
  Εμένα ας πούμε ο εργοδότης μου, αποφάσισε ότι θα πάιρνω άδεια 10 μέρες το καλοκαιρι και την υπόλοιπη χριστούγεννα και πάσχα.
  Έχει το δικαίωμα να κανονίζει την άδειά μου σε χρόνο που δεν με εξυπηρετεί? Ποιός
  αποφασίζει πότε θα δοθεί η άδεια? Ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος? Ευχαριστώ!

   apasxolisi said:
   Πε,Απρ,2011 στο 10:48 μμ

   εχει διευθυντικό δικαίωμα αλλά η άδεια είναι καλοκαιρινή συνεπώς δεν μπορει να περιορίζει στο 1/3 για την περιοδο αυτή πρέπει να δίνει περισσότερες μέρες νομίζω

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ said:
  Πε,Απρ,2011 στο 9:45 πμ

  δε θέλω πια να λαμβάνω μηνύματα από αυτό το site, υπάρχει κάποιος τρόπος;;;;;;;;;;;;;

   apasxolisi said:
   Πε,Απρ,2011 στο 10:50 μμ

   απο που λαμβάνεις μηνύματα ..¨? μπορεί αν γίνεις συγκεκριμένη ?

  ΜΑΡΙΑΝΝΑ said:
  Πα,Απρ,2011 στο 11:48 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΔΩ Κ 8 ΜΗΝΕΣ 5 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΜΙΣΑ ΕΝΣΗΜΑ!ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΔΕΙΑ!ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΩ?ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΛΠ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ

   apasxolisi said:
   Σα,Απρ,2011 στο 10:31 πμ

   αποζημίωση δεν δικαιουσαι στην παραίτηση η άδεια ειναι 2 μέρες για καθε μηνα εργασίας και αναλογικο επίδομα αδείας

  marios said:
  Πα,Απρ,2011 στο 8:13 μμ

  kalispera epiasa doylia 3 ianoyarioy 2011 dikeoyme kalokerini adia se xrimata kai meres

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2011 στο 1:30 μμ

   για κάθε μηνα εργασίας δικαιούσαι 2 μερες άδεια και αναλογικο επιδομα αδείας

  ntina said:
  Τρ,Μάι,2011 στο 5:31 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ

   apasxolisi said:
   Τε,Μάι,2011 στο 2:58 πμ

   δεν υπαρχει όριο αλλά καλοκαιρινοι μηνές θεωρούνται απο ιουνιο εως σεπτεμβριο

  Ανώνυμος said:
  Σα,Μάι,2011 στο 2:54 μμ

  an doulepsw tis meres tis adeias k den katsw,tote ti tha plirwthw;;

   apasxolisi said:
   Σα,Μάι,2011 στο 4:58 μμ

   αν είναι κανονική άδεια και δεν την πάρεις πρέπει να σου την πληρώσει σαν επιπλεόν μέρες εργασίας

  anna said:
  Δε,Μάι,2011 στο 2:17 μμ

  ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥΥΥ! ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 8ΩΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΗΜΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ 2 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧ ΜΙΑ ΥΠΟΨΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ>.ΘΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?????? ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ ΠΩΣ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ…..
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΥΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2011 στο 11:59 μμ

   κανε καταγγελία στο ΙΚΑ να βεβαιώσει τα ένσημα αλλα και ο οαεδ μετά πρεπει να σου δώσει κανονικό επίδομα …αλλά και ως ωρομίσθια δικαιούσαι επιδότησης του μερικά απασχολούμενου αφού πληρώνεις εισφορές υπερ οΑΕΔ

    anna said:
    Τρ,Μάι,2011 στο 8:35 πμ

    ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΩ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΥΤΑ,ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ???? ΘΑ ΒΛΑΨΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΩ Ε????? ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΣΤΑ ΣΙΓΟΥΡΑ.ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΣ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ??? ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ

    apasxolisi said:
    Τε,Μάι,2011 στο 12:14 πμ

    AN ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ….ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

  ria said:
  Πε,Μάι,2011 στο 7:23 πμ

  Kalhmera.douleuw san pwlhtria apo ton oktwmvrio tou 2009 se mia megalh etairia rouxwn.ean dhlwsw twra paraithsh ti dikaioume na plhrw8w?exw parei hdh 11 meres adeia gia to 2011.exw plhrw8ei tis meres ergasias oxi to epidoma.mas to plhrwnoun olo mazi me thn upoloiph kalokairinh adeia.dikaioume k tis upoloipes 11 meres pou 8a epairna ot kalokairi?
  dwro xristougennwn dikaioumai?

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2011 στο 1:03 πμ

   σε παραίτηση δικαιούσε κανονικά ολη την άδεια και το επίδομα του 2011 ..και αναλογία δώρου χριστογέννων για το διάστημα εργασίας σου μετά την 1/5/11

  Λαμπροσ said:
  Δε,Μάι,2011 στο 12:22 μμ

  kalhspera bravo paidia katarxhn gia thn selhda mia erotish kai apo emena eimai 30 eton doyleyo se mia eteria mhsthotos 7misi xronia san hlektrotexniths shnexomena kai pio palia alla 3 xronia se alles eteries moy kolane 25 enshma ton mhna kai doyleyo penthimero 8 oro kai pris 3 xronia eperna 22 meres adia tora xafnika ta teleytea 3 xronia poy irthe neos loghsths moy lene oti dikeoyme 20 meres adia kataposo isxii ayto kai an dikeoyme parapano pos tha paro kai ths proigoymenes poy exo xasi???? eyxaristo

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2011 στο 1:55 πμ

   Aυτα ισχύουν ως προς την αδεια σου
   IIΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
   Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

  xristina said:
  Πε,Ιουν,2011 στο 2:51 μμ

  kalispera epiasa douleia 29/11/2010 kai apoluthika 31/5/2011 tous 5 mines eimouna 4wri ton teleutaio mina eimoun 8wri ti dikaioumai na pairnw;me apelusan xwris proeidopoiisi!i proslipsi pou upegrapsa stin arxi san 4wri itan 8wris den exw upograpsei xarti 4wris pote!peite mou ti diakaioumai

  xara said:
  Πα,Ιουν,2011 στο 5:37 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10/03/2011 ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2011 στο 2:30 πμ

   2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

  Κωστας said:
  Κυ,Ιουν,2011 στο 11:32 μμ

  Καλησπερα επιασα δουλεια σε εταιρια του ιδιωτικου τομεα τον μαρτιο του 2011.Οταν προχτες ρωτησα τον εργοδοτη για την καλοκαιρινη μου αδεια μου απαντησε»αν δικαιουσε θα σου δωσω».Θα ηθελα να ξερω ποσες μερες αδειας πρεπει να παρω.Ευχαριστω

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουν,2011 στο 3:02 πμ

   2 meres gia kathe mina ergasias mexri na sympliroseis xrono kai analogia epidomatos adeias

  Evi said:
  Πε,Ιουν,2011 στο 11:46 πμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύει οτι για 12 μήνες από την ημερομηνία τοκετού δικαιούμαστε να πληρώνουμε 50% λιγότερες εισφορές στο ΙΚΑ. Ο εργοδότης δηλαδή. Και το υπόλοιπο 50% επιστρέφετε σε μας. Είμαι ιδ. υπάλληλος με 5ωρη απασχόληση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιουν,2011 στο 8:31 μμ

   δεν το ξέρω αυτό ειναι λογιστικό καλυτερα να ρωτήσεις το ΙΚΑ η καποιο λογιστή

  Kwstas said:
  Κυ,Ιουν,2011 στο 6:59 μμ

  Geia sas..pote pernoume to epidoma adeias?? akousa oti to dinoun 21-22 iouniou..isxyei??

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2011 στο 8:50 μμ

   ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΆΔΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ …

  anonymos said:
  Πε,Ιουν,2011 στο 4:00 μμ

  23/06/2011
  Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρίαΟ.Ε.σαν τεχνικός ηλεκτρονικός, απο 08/2009 – 04/2011,καθότι προέβηκα σε επίσχεση εργασίας [ομαδική] λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων μισθών 6 μηνών.Η επίσχεση ξεκίνησε απο τις 28/04/2011 και ισχύει μέχρι ολικής εξόφλησης των δεδουλευμένων μισθών μου.Αυτή τη διαβεβαίωση είχα απο την επιθεώρηση εργασίας, οπου πραγματοποιήθηκε και ραντεβού με τον εργοδότη μου παρουσία του επιθεωρητή.Ο εργοδότης μου ισχυρίστηκε οτι αδυνατεί να μου εξοφλήσει τους δεδουλευμένους μισθούς που μου οφείλει και το μόνο που μπορεί να μου δώσει ειναι ενα ποσό των 500 ευρώ το μήνα.Δεν το δέχθηκα και η επιθεώρηση προέβηκε σε καταγγελία του εργοδότη μου,καθώς μου συνέστησε να ξεκινήσω διαδικασίες δικαστικώς, το οποίο και έπραξα.Σημειωτέον η επιθεώρηση δέχθηκε και την απόλυσή μου που εγινε προφορικά απο τον εργοδότη μου,παρουσία 2 συναδέλφων οι οποίοι τελούν και αυτοί σε επίσχεση και απόλυση.
  Θέλω να ρωτήσω εφόσον ο εργοδότης μου δεν μου δίνει την απόλυση μου, ωστε να παίρνω επίδομα ανεργίας απο τον ΟΑΕΔ, λαμβάνεται το επίδομα σαν απώλεια εισοδήματος ωστε να το διεκδικήσω δικαστικώς?

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2011 στο 9:00 μμ

   δεν το ξέρω μονο δικηγορος μπορει να σου το πει και αν υπάρχει τετοιο δεδικασμενο

  chris said:
  Τε,Ιουν,2011 στο 10:01 μμ

  Καλησπέρα,
  εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία από τον Σεπτέμβρη του 2009.
  Ενώ τις προηγούμενες χρονιές (2009&2010) τις άδειες μου τις πλήρωσε κανονικά, φέτος μου είπε πως θα τα βρούμε στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, για κάθε μέρα που έτυχε να λείπω την αφαιρούσε από το μισθό μου και φυσικά δεν μου κολλούσε και ένσημο.
  Επίσης, μου χρωστάνε και περίπου 15 ένσημα από το χειμώνα, τα οποία μου είχε πει τότε πως θα μου τα συμπληρώσει σε επόμενους μήνες μέχρι τέλος του έτους.
  Εγώ τον επόμενο το πολύ τον μεθεπόμενο μήνα θα σταματήσω από τη δουλειά και μου είπε πως θα μου κάνει απόλυση για να μπορώ να πάρω ταμείο ανεργίας.
  Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι, τι επίδομα αδείας και πόσο δώρο Χριστουγέννων αν πχ σταματήσω 31/07?
  Το επίδομα καθώς και το δώρο Χριστουγέννων είναι υποχρεωμένος να μου τα καταβάλλει την τελευταία ημέρα της εργασίας μου?
  Και με τις ημέρες άδειας καθώς και τα ένσημα (δικαιούμαι και ένσημα από την άδεια?) που δεν κολλήθηκαν τι γίνεται, μπορώ να απαιτήσω να μου τα δώσει μετρητά στο χέρι?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 6:48 μμ

   δικαιουσε άδεια και επίδομα αδείας για το 2011 κανονικα και αυτά πληρώνονται τώρα δηλαδη με την απόλυση η την παραίτηση … το δώρο χριστουγέννων μπορεί να σου το δώσει τον Δεκέμβριο

  dionysia said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 6:49 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Εργαζομαι 5 χρονια σε μια εταιρεια και εχω αναρωτικη αδεια λογω προβληματος στο γονατο μου δικαιουμαι κανονικα την καλοκαιρινη μου αδεια και το επιδομα αδειας μου?

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 7:57 μμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΡΩΤΗΣΕ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΣΤΟ ΙΚΑ

  dionysia said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 6:52 μμ

  την αναρωτικη αδεια την εχω 1 χρονο συνεχωμενο γι αυτο σας ρωταω αν δικαιουμαι αδεια και επιδομα αδειας

  baclucky said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 12:32 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΧΡΟΝΙΑ ,ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΠΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΟΛΛΑΓΕ ΕΝΣΗΜΑ ,ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΟΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ,ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΔΩΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ,ΕΧΩ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΕΙΚΗΣΩ ΟΤΙ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουλ,2011 στο 10:23 μμ

   για καταγγελία δεν θα βγάλεις άκρη δες το νομικά με δικηγόρο μήπως μπορείς να το διεκδικήσεις

  Sofi said:
  Πε,Ιουλ,2011 στο 11:55 πμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
  Προσλήφθηκα σε μία εταιρεία από 01.06.11.
  Αφού υπέγραψα την σύμβαση αορίστου η οποία δεν ανάγραφε τίποτα για τις άδειες.
  Με ενημέρωσαν 3 ημέρες μετά ότι η εταιρεία κλείνει τον Αύγουστο και ότι οι υπάλληλοι παίρνουν υποχρεωτικά την άδειά τους και ότι θα πληρωθώ για 4 ημέρες μόνο αναλογικά με τις ημέρες αδείας που δικαιούμαι. Κοινώς θα πληρωθώ τέλος Ιουλίου και μετά ξανά τέλος Σεπτέμβρη. Το μισθό του μήνα δεν πρέπει να τον πληρωθώ;

  Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2011 στο 11:58 μμ

   ναι η άδεια ειναι σωστη ως προς την αναλογικότητα για τους δυο μηνες …που δουλεύεις Τώρα για το άλλον δεν το ξέρω αλλά λογικά όχι προφανώς γιατί είναι διακοπή που κάνει η εταιρία κάθε χρονο ..υπομονή ( λογικά πρέπει να σε πληρώσει τέλος αυγούστου για τις 4 μέρες της άδειας )

  Χρήστος said:
  Πε,Ιουλ,2011 στο 1:09 μμ

  Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει για το αν υπάρχει διαφορετικό νομικό καθεστώς για όσους εργάζονται με (α)σύμβαση ορισμένου χρόνου και (β) σύμβαση έργου όσον αφορά στο δικαίωμα στο επίδομα εργασίας; Εργαζόμουν στο ΙΔΕΚΕ και συγκεκριμένα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και παρόλο που (α) θεμελιώνω δικαίωμα βάσει αριθμού ενσήμων, (β) τα ένσημα μου είναι στο πεδίο 101 (κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ) το ΙΔΕΚΕ αρνείται να δώσει βεβαίωση εργοδότη και ο ΟΑΕΔ αρνείται να προσμετρήσει τα ένσημα για θεμελίωση δικαιώματος στο επίδομα ανεργίας. Πως είναι δυνατόν να μου κάνουν κρατήσεις για ένα δικαίωμα που δεν μου αναγνωρίζουν; Ξέρει κανείς;

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2011 στο 11:59 μμ

   δεν βγάζεις άκρη καταγγελιά στο συνήγορο του πολίτη …δεν μπορει να σου κάνουν κρατήσεις και να αρνούνται να σε επιδοτήσουν ως ανεργο με τις νόμιμες προυποθέσεις

  Aggeliki said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 10:04 πμ

  καλημερα σας! εργαζομαι σε μια εταιρια απο τον μαρτιο..ειμαι με συμβαση αοριστου χρονου κ μεχρι τωρα δεν εχω παραπονο..μου εδωσαν κ αδεια αλλα δεν γνωριζει κανεισ τους κ ουτε κ εγω για το επιδομα αδειας..δουλευω απο τον μαρτιο..τι επιδομα αδειας δικαιουμαι.? ειδα κατι πινακες σε καποιες ιστοσελιδες που λενε για εργαζομενους εως 10 ετη κ τι μερες αδεια δικαιουται ο καθενας αλλα δεν καταλαβα τι δικαιουται ο καθενας απο επιδομα..θα το εκτιμουσα ιδιαιτερα αν μπορουσατε να μου απαντησετε :)

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουλ,2011 στο 10:06 μμ

   αν δεν εχεις κλεισει χρόνο στην ιδια εταιρία δικαιούσε 2 μέρες άδεια για κάθε μήνα απασχολήσης και αναλογικό επίδομα αδείας το πως βγαίνει το επίδομα αναλογικά το ξέρουν οι λογιστές υπάρχει κλιμακα αλλά δεν γνωρίζω λογιστικά …να σου πω

  vassoula said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 8:02 μμ

  καλησπερα σας.εργαζομαι σε ενα συνεργειο καθαρισμου απο τις 019\10.εληξε η συμβαση τους στην δημοσιαυπηρεσια που ειχαν παρει τη δημοπρασια και στην οποια δουλευα εγω,και την πηρε αλλο συνεργειο με το οποιο συνεχισα να δουλευω απο τις014\11.Δικαιουμε να παρω επιδομα αδειας και αδεια και αν ναι ποσο?ευχαριστω.

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουλ,2011 στο 10:18 μμ

   δικαισούσαι για κάθε μηνα απασχόλησης 2 μέρες άδεια και αναλογικό επίδομα αδείας

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Τρ,Ιουλ,2011 στο 7:54 πμ

  καλημερα θελω την βοηθεια σας δουλευω σε καποιον εργοδοτη σαν οδηγος απο της 10-4-11 δικαιουμε αδεια οπως εχετε γραψει παραπανω 2 μερες για καθε μηνα αναλογικα τι αλλο δικαιουμε σε χρηματα?δικαιουμε καποιο δωρο κ επιδομα κ αν ναι ποτε πρεπει να μου τα καταβαλει ο εργοδοτης πριν την αδεια η στο τελος του χρονου?Παρακαλω βοηθηστεμε γιατι δεν γνωριζω.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2011 στο 9:40 μμ

   δικαιουσαι για κάθε μήνα περίπου 2 μέρες και αναλογικό επίδομα αδείας τώρα το επίδομα αδείας μπορεί να το δώσει και τέλος του χρόνου δεν το ξέρω αλλά πρέπει για τις μέρες άδειας που θα πάρεις μέχρι να κλείσεις χρόνο και να μπείς στο δεύτερο και την αναλογία του επιδόματος αδείας

  ΜΑΡΙΑ said:
  Τε,Ιουλ,2011 στο 3:27 μμ

  εργαζομαι εδω και μια εβδομαδα με συμβαση 8 μηνη σε δημο.Δικαιουμε φοιτητικη αδεια εφοσον σπουδαζω ακομα σε ΑΕΙ? αδεια γαμου ?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουλ,2011 στο 9:55 μμ

   δεν το ξέρω αυτό ρώτησε εκεί έχουν δικό τους καθεστώς οι δήμοι ..και οι συμβάσεις στο δημόσιο

  Niki said:
  Πε,Ιουλ,2011 στο 3:30 μμ

  Καλησπέρα, εργάζομαι από 1/4/2011 ως υπάλληλος γραφείου σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, αλλά στη βεβαίωση πρόσληψης που μου έδωσε ο εργοδότης για να μπορέσω να βγάλω αριθμό μητρώου στο ΙΚΑ αναγράφεται ως ημερομηνία έναρξης η 22/6/2011. Επίσης εργάζομαι 8-10 ώρες και τα ένσημα που μου θα μου κολλάνε θα είναι για εξάωρη απασχόληση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι και πόση άδεια και αν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρω επίδομα καλοκαιρινής αδείας και πότε???

   apasxolisi said:
   Σα,Ιουλ,2011 στο 1:53 πμ

   μεχρι να κλεισεις χρόνο δικαιουσε για κάθε μηνα εργασίας 2 μέρες άδεια και αναλογία επιδομάτος αδείας γιαυτές τις μέρες

  evi said:
  Τρ,Ιουλ,2011 στο 9:32 πμ

  kalispera paidia tha ithela na rotiso kati douleuvo se ena magazi apo 168\10 kai kalokairrini adeia perno stis 168\11 ti epidoma adeias dikaioume me mistho 520;;;;kai kati allo otan mou dinei repo den me plironei epitrepete;;;

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουλ,2011 στο 7:25 μμ

   μεχρι σημερα έχεις πάρει καθόλου άδεια ? απο περυσι εννοω?

  yiannis said:
  Τε,Ιουλ,2011 στο 11:23 μμ

  Καλησπερα σας,,,,
  Εργαζομαι σε μια επιχειρηση, απο τις 16/9/1999 αλλα εδω και δυο χρονια εχω υπογραψει συμβαση τριημερης εργασιας.Μπορειτε να με διαφωτιστε σας παρακαλω στο θεμα της αδειας πους δικαιουμαι και του επιδοματος αδειας;Ευχαριστω!!!

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2011 στο 2:08 πμ

   η άδεια νόμιζω ειναι κανονική όπως για άλλους απλά το επιδομα αδειάς είναι αναλογικό με τα χρήματα που παίρνεις όπως και ο μισθός για το μήνα της άδειας κατι περισσότερο δεν ξέρω ρώτησε ισως λογιστή που ξέρει εργατικά

  Σταύρος said:
  Πε,Ιουλ,2011 στο 8:54 πμ

  Είμαι τώρα 7 μήνες στο ταμείο ανεργίας.Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου πείτε όπως πήραμε επίδομα Πάσχα αν θα γίνει το ίδιο και με το επίδομα καλοκαιριού.Αν υπάρξει γνωρίζετε πόσο είναι ?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2011 στο 11:28 πμ

   Nομίζω οτι δεν δίνει επίδομα για άδεια ο ΟΑΕΔ αλλα δεν ειμαι σίγουρος ρωτήστε στον ΟΑΕΔ

  ιοργοσ said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 6:54 μμ

  καλισπερα,ειμαι σε επισχεση εργασιασ για δεδυλεμενα΅,μπορο να παρο καμια επιδομα ,τι πρεπι να κανο .ευχαριστο

  zic said:
  Δε,Ιουλ,2011 στο 8:17 πμ

  Καλημέρα,

  Εργάζομαι σε ιδιωτική επιχειρηση από 1/1/2010 και παραιτήθηκα με τελευταία μέρα εργασίας την 12/8/2011. Έχω 20 μέρες αδείας ακόμα. Πόσες δικαιούμαι να πληρωθώ? Τις δικαιούμαι με προσαύξηση ή όχι.

  Ευχαριστώ.

   apasxolisi said:
   Δε,Ιουλ,2011 στο 8:27 μμ

   της μέρες αυτές οι θα τις πάρεις η θα πληρωθείς σαν να δούλεψες επιπλέον

  αναστασια said:
  Πε,Ιουλ,2011 στο 11:56 μμ

  Γεια σασ! εχω κι εγω μια απορια..ο αντρασ μου εργαζεται σε μια εταιρια απο 1 οκτωβριου του 2010 εωσ και σημερα και συνεχιζει. την επομενη εβδομαδα ξεκιναει η 10ημερη αδεια του. ο μισθοσ του ειναι 240 ευρω την εβδομαδα-5 νθημερο- τι δικαιουται να παρει πριν την αδεια??ευχαριστω.

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουλ,2011 στο 1:34 πμ

   για τον πρώτο χρόνο δικαιουται 2 μέρες αδεια για κάθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδείας τωρα την αναλογία αυτή του επιδομάτος θα πρεπει να του την δόσει σε κάποιο χρονο μέχρι να κλεισει ο χρόνος και από του χρονου δικαιούται κανονικό επίδομα αδείας και άδεια

  alekos said:
  Πα,Ιουλ,2011 στο 11:18 μμ

  γεια σας! ειμαι ανεργος απο τον περασμενο οκτωβριος πηρα επιδομα ανεργιας και υσχει εως τον επομενο οκτωβριος 2011 η συζηγος ειναι εγκυος θα ηθελα να μαθω το επιδομα τοκετου θα το δικαιουμαι να το παρω?ευχαριστω

  Βασιλης said:
  Σα,Αυγ,2011 στο 6:52 μμ

  Εργαζομαι σαν βοηθος φαρμακειου απο το 1998 με 5ωρη απασχοληση τα 13 χρονια.ποσες
  ημερες αδεια δικαιουμε.

   apasxolisi said:
   Κυ,Αυγ,2011 στο 7:24 μμ

   Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 αναφέρει: «Από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας).

   Απαγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της αδείας
   Κατά τη διάρκεια της αδείας απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού απ’ τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 ΑΝ 539/45).
   Εν τούτοις, δεν απαγορεύεται η κατά τη διάρκεια της αδείας προειδοποίηση περί της προσεχούς απολύσεώς τους, αρκεί η ημέρα της απολύσεως να εμπίπτει σε χρόνο μετά τη λήξη της αδείας. (Εφ. Λαρίσης 667/96).

  Greg said:
  Τρ,Αυγ,2011 στο 7:36 μμ

  Καλησπέρα,η κοπέλα μου δουλεύει σαν υπάλληλος,έχει να πληρωθεί απο τον Ιούνιο και δεν της πλήρωσαν ούτε το επίδομα αδείας,γενικά το κάνουν γαργάρα….Γνωρίζετε μέχρι πότε έχουν το δικαίωμα να μην δώσουν το επίδομα και αν μπορεί να κάνει καταγγελία σύμβασης για αυτό….Ευχαριστώ πολύ

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2011 στο 9:32 πμ

   παιδια υπαρχουν και χειροτερα απληρωτοι και 3 μηνες και γενικα στον ιδιωτικό τομέα παιζει το δεν πληρωνω …το επιδομα αδειας δινεται με την πρωτη μεγαλη άδεια αλλα δεν μπορει να μην το δώσει στην πορεία μεσα στο χρονο ,,,τωρα να κανεις καταγγελία στην επιθεώρηση δεν ειναι σκοπιμο ακόμα περίμενε να δεις πως θα πληρωνει στην πορεια ( καταγγελια εννοείς παραίτηση ?)

  michalis said:
  Τρ,Αυγ,2011 στο 1:35 πμ

  Εργάζομαι 6 μέρες τη βδομάδα πέρνοντας το ρεπό οποιαδήποτε μερα της βδομάδας και δουλεύω επίσης 2 κυριακές το μήνα για τις οποίες πέρνω ρεπό δηλαδη σύνολο 6 ρεπό το μήναΓια τις αργίες που δουλευώ πχ χριστουγεννα πασχα πέρνω επίσης ρεπό. Πόσες μέρες άδεια δικαιούμαι ? Εργάζομαι 3 χρόνια. Στην άδεια υπολογίζονται και τα ρεπό? Πέρνω 10 μέρες άδεια και μου χρεώνει και τα ρεπό που δικαιούμαι. Παίζει αυτό? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 6:54 μμ

   IIΙ Ρύθμιση άδειας κατά το τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη

   Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους, αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
   Ο εργοδότης και σ’ αυτή την περίπτωση υποχρεούται να χορηγεί την άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με τις συνέπειες που προαναφέρθησαν στην περίπτωση μη χορήγησής της και εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που μνημονεύθησαν για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω πταίσματος, αμέλειας, άρνησης κ.λπ.).
   Η διάταξη του άρ.1 του Ν.3302/2004, όπως και αυτή του άρ.6 του Ν.3144/2003, αναφέρει ρητώς ότι η ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και το επίδομα αδείας, διέπονται και από τις λοιπές οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται η συνέχεια της ισχύος των κειμένων διατάξεων που αφορούν το μηχανισμό και τον τρόπο χορήγησης της άδειας και του επιδόματος αδείας.

  maria said:
  Τε,Αυγ,2011 στο 1:20 μμ

  καλησπερα ειμαι υπαλληλος στον ιδιωτικο τομεα 16 χρονια στον ιδιο εργοδοτη απο τις 5-1-2011 εχω αναρωτικη αδεια λογο κακης εγκυμοσυνης επιστρεφω στη δουλεια στις 16-9-2011 δικαιουμε το επιδομα αδειας και τα χρηματα της αδειας και κατι αλλο γεννησα στισ 20-5-2011 προωρα και το μωρο δεν εζησε πολυ θα μπορω σε μια δευτερη εγκυμοσυνη το φθινοπωρο να ξανα παρω αναρωτικη αδεια αλλα και να δικαιουμαι τα επιδοματα λοχειας τοκετου

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 7:16 μμ

   ειναι λογιστικά αυτά δεν εχω γνωσεις αλλά αν δεν πήρες επιδομα αδειας από τον οαεδ δικαιούσαι απο τον εργοδήτη …για το δεύτερο που ρώτας ισχυει οτι ισχυει για την εγκυμοσυνη και την μητροτητα τωρα δεν ξέρω και πολλα γιαυτα ρωτησε σε επιθεώρηση εργασίας

  giwrgos said:
  Δε,Αυγ,2011 στο 11:33 πμ

  geia sas douleyw se mia eteria pano apo ena xrono kai den exw parh doro kai epidoma adias douleyw 6 meres th ebgomaba kai o misfos moy einai 850 eurw mporite na moy pite posa xrhmata dikeoyme geia doro xristoygenwn pasxa kai epidoma

  τριανταφυλλος said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 1:57 πμ

  Γεια σας. ειμαι μισθωτος σε εργοστασιο και μετα την κανονικη αδεια μας ειπανε να περιμενουμε να μας φωναξουν για δουλεια οταν ερθουν οι πρωτες υλες. Υπαρχουν ατομα που τελειωσε η αδεια τους εδω και 3 μηνες. σε αυτη την περιπτωση οι εργαζομενοι δικαιουνται καποιο μερος απο τον μισθο τους?

   apasxolisi said:
   Τε,Σεπ,2011 στο 1:52 πμ

   κανονικά πρέπει να σας έχει κάνει διαθεσιμότητα …σε αυτή την περίπτωση πρέπει να σας δίνει μισό μισθό ….αν δεν το έχει κάνει αυτό και εχει κάνει κατι άλλο πχ διευθέτηση χρόνου …δεν το ξέρω ρωτήστε τους να σας εξηγήσουν τι ακριβώς έχουν κάνει

  eleni stergiou said:
  Πα,Σεπ,2011 στο 8:18 μμ

  λαμβανω επιδομα ανεργου απο τον οαεδ.. μπορω να δουλευω παραλληλα νομιμα εχοντας λιγα ενσημα? υπαρχει νομοσ που να με καλυπτει?

   apasxolisi said:
   Σα,Σεπ,2011 στο 2:22 πμ

   μπορείς αλλά είναι πολύ λίγες οι μέρες τον μήνα ρώτησε στον ΟΑΕΔ να σου πουν πόσα ένσημα μπορεις να εχεις τον μήνα από εργασία όντως στο ταμείο ανεργίας η κάποια επιθεώρηση

  Ino said:
  Πε,Οκτ,2011 στο 10:32 μμ

  Καλησπέρα! Χαρά στο κουράγιου σου apasxolisi να διαβάζεις όλους εμάς και να απαντάς στον καθένα μας ξεχωριστά! Μπράβο!

  Η πρώτη μου ερώτηση είναι για το πόσο είναι(νομικά) ξεκάθαρα τα πράγματα με τις συμβάσεις. Υπάρχουν ακόμα? Έχουν καταργηθεί? Θα καταργηθούν?

  Η δεύτερη είναι η εξής: Είμαι άνεργη εδώ κι ένα χρόνο. Σε κάποια συνέντευξη που πήγα, με ενημέρωσαν αυτολεξεί «…δεν μιλάμε για σύμβαση αορίστου χρόνου αλλά για σύμβαση ορισμένου χρόνου…εγώ θα αποφασίσω πότε κι αν θα γίνει αορίστου».

  Μπορεί ένας εργοδότης να σε έχει με αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ το αντικέμενο της εταιρείας κάτι τέτοιο? (δεν πρόκειται για εποχική δουλειά). Μπορεί να ανανεώνεται μια σύμβαση ορισμένου χρόνου ή γίνεται καινούργια σύμβαση εξ’ αρχής? Εαν ναι, για πόσο διάστημα μπορεί να ανανεώνει στο ίδιο πρόσωπο (εργαζόμενο) σύμβαση ορισμένου χρόνου? Με τα δικαιώματα (εκτός αποζημιώσεως), όπως δώρο Πασχα και Χριστουγέννων, επίδομα αδείας και άδεια, τι γίνεται?

  Και επειδή οι εργοδότες γνωρίζουν ότι η (χρόνια) ανεργία, θα κάνει τον υπάλληλο να δεχτεί τα πάντα, προκειμένου να προσληφθεί, προσωπικά τι θα κάνετε? Θα δεχόσασταν να υπογράφετε κάθε φορά σύμβαση ορισμένου χρόνου, ή με ευγενικό και ωραίο τρόπο θα του δίνατε εξ’ αρχής να καταλάβει ότι γνωρίζετε τη νομοθεσία και πως λειτουργούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου?

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 3:38 πμ

   οι συμβασεις ορισμένου χρονου ειναι νομιμες …απλά οταν εισαι σε τετοια συμβαση δεν παιρνεις αποζημιωση οταν λήξη η συμβαση ..Ομως άδεια και δώρα τα δικαιούσαι αναλογικα μέσα στο χρονο της σύμβασης
   Τωρα επειδή δεν ειχα χρονο να το ψάξω παραπάνω δες αυτο τι ισχύει τουλάχιστον μέχρι σημερα και τι σχεδιάζουν
   Σήμερα, μετά από 3 συνεχόμενες συμβάσεις ή συνολική απασχόληση 24 μηνών, με διαλείμματα μικρότερα των 45 ημερών και εφόσον οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, οι συμβάσεις μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου. Οι πιέσεις είναι ασφυκτικές, και σύμφωνα με κάποια σενάρια, οι δανειστές ζήτησαν από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ακόμη και την πλήρη απελευθέρωση των συμβάσεων από χρονικούς περιορισμούς. Στο υπουργείο πάντως, υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί δεν θα αρθούν, θα αλλάξει όμως το προβλεπόμενο διάστημα των 24 μηνών, με την επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων ακόμη και στα 3 χρόνια. Επίσης, εξετάζονται τρόποι ώστε οι εργοδότες να μπορούν να «σπάνε» τις συμβάσεις πριν από τη λήξη του ορισμένου χρόνου, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης (της αμοιβής για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της διάρκειας που ορίζεται στη σύμβαση).

  Ino said:
  Κυ,Οκτ,2011 στο 10:51 μμ

  ορισμένου χρόνου συμβάσεις, νόμιμες, ακόμα και σε εταιρείες που δε διαθέτουν εποχικούς υπαλλήλους? δικαιολογείται σύμβαση ορισμένου χρόνου ακομα και στη θέση της Βοηθού Διοίκησης σε εταιρείες όπως μια διαφημιστική, ένα συμβολαιογραφείο, ένα τουριστικό γραφείο κ.λπ (και όχι π.χ. σε ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί 6 μήνες το χρόνο)?

  και αν οι συμβάσεις ανανεώνονται σε διάστημα πολύ μικρό (πχ 10 μέρες από τη μέρα που λήγει η πρώτη σύμβαση μέχρι την ημέρα που θα ανανεωθεί)…

  τέλος, εγώ που δουλεύω 17 χρόνια και έχω κατοχυρώσει (λέμε τώρα!) το δικαίωμα των 25 αντί των 22 ημερών άδειας το χρόνο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου χάνω το παραπάνω δικαίωμα και δικαιούμαι μόνο το «ποσοστό» των ημερών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε σύμβαση ορισμένου χρόνου? Αναλογία π.χ. ημερών σε 4μηνη σύμβαση?

  Κι όλα μπορεί να αλλάξουν αύριο, όπως γράφεις, θα ήθελα όμως να ξέρω. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ για το χρόνο σου και τη γρήγορα απάντησή σου.

  Συγγνώμη αν κάποια από τις ερωτήσεις μου την έχεις ήδη απαντήσει, αλλά κοντεύω να πάθε εγκεφαλικό με το πόσα δικαιώματα δίνουν πια στους εργοδότες και το πόσο υποβιβάζουν, ανερούν και στερούν το δικαίωμα του εργαζόμενου στην αξιοπρέπειά του!

  Φιλικά και με εκτίμηση,
  Σ.

  Evi said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 10:52 πμ

  Συμπληρώνω 10 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη την 1η Νοεμβρίου 2011. Οι 25 μέρες αδείας ισχύουν για φέτος, δεδομένου οτι για φέτος έχω πάρει μόνο 6 μέρες από τις 22 (τις υπόλοιπες θα τις πάρω έως το τέλος του χρόνου) ή θα ισχύουν από το 2012 και μετά?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 12:07 πμ

   χωρίς να είμαι σίγουρος από τον επόμενο χρόνο

  Νεκταριος said:
  Τρ,Οκτ,2011 στο 3:44 μμ

  εργαζομαι εδω και 18 μηνες σε ενα mini market 4 ωρες την ημερα πενθημερο.ειναι τα πρωτα μου ενσημα.θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε να μπω στο ταμειο ανεργιας?ευχαριστω.

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:26 πμ

   δες αυτό
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  tasos said:
  Τε,Οκτ,2011 στο 4:50 μμ

  θελω να ρωτησω κατι το 2010 εχω 37 ενσημα χειρηστη τσαπας ειναι βαρεα και 77 οικοδομικα εκανα ετησει για το οικοδομικο βοηθημα αλλα με απορηπσαν λογο του οτι δεν ασκουσα το επαγγελμα του οικοδομου ομως τα ενσημα αυτα εινε της ιδιας κατηγορειας.
  μηπως ξερεται αν το δικαιουμε?

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:17 πμ

   δεν το ξέρω καθόλου αυτό ρώτησε καποιον που να ξέρει πχ σε καποιο σωματείο οικοδόμων

  Κωνσταντίνα said:
  Πα,Νοε,2011 στο 3:03 μμ

  καλησπέρα..

  δούλευα ως εμποροϋπάλληλος σε μια εταιρεία με ρούχα μέχρι τις 2/11/2011

  10 χρόνια εργασίας στην ίδια εταιρεία θα συμπλήρωνα στις 5/11/2011

  την απόλυσή μου, την θυροκόλλησε στις 7/11/2011 όπου και έλαβα γνώση..

  α) έχω συμπληρώσει την δεκαετία μου?

  β) Το ποσόν της αποζημίωσης μου, πρέπει να το καταβάλει εφάπαξ ? (δεν αναφέρει στην καταγγελία ότι θα το καταβάλει σε δόσεις)

  γ) Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει την αποζημίωση άμεσα? Κι αν δεν το κάνει , τι κυρώσεις έχει?

  Τα 2 τελευταία χρόνια, (ενώ με είχε προσλάβει η εταιρεία του πατέρα απο 5/11/2001.) με απασχολούσε η εταιρεία του γιου του χωρίς να το έχει δηλώσει στην επιθεώρηση…

  εργαζόμουν χωρίς ρεπό και ελάχιστη άδεια και τα 10 χρόνια

  επίσης δεν μου έχει καταβάλει το επίδομα αδείας, και μισθούς απο το δεύτερο 15θημερο του Σεπτεμβρίου εως και τέλος Οκτωβρίου

  Μπορώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου από τον γιο τα 2 τελευταία χρόνια, αν αποδείξω οτι η μισθοδοσία μου μέσω τράπεζας, γινόταν απο την εταιρεία του γιου, και φυσικά με μάρτυρες ότι εργαζόμουν για λογαριασμό του?

  Σημείωση ….

  Με απέλυσε διότι ζήτησα τα χρήματα που μου χρωστούσε (επίδομα αδείας, 15θήμερο Σεπτέμβρη και ολόκληρο τον μισθό του Οκτώβρη.

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας !!

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 3:21 μμ

   H αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί με δόσεις αν υπαρβαίνει καποιο ποσο και οριζόμενο στην καταγγελία …η εφαπαξ αν δεν καταβληθεί η απόλυση είναι ακυρη
   Για τα αλλα καλύτερα να συμβουλευτεις μια επιθεώρηση εργασιας

  pet said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 2:19 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΘΕΛΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ.
  ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ.ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΑ ΕΝΣΗΜΑ 2 ΧΡΟΝΩΝ.ΑΛΛΑΞΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΑΠΟΖΥΜΙΩΣΗ 2 ΧΡΟΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΠΟΤΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ.ΜΠΗΚΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ.ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.ΑΝ ΜΕ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ????(ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ,ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΛΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ????

  pet said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 2:24 μμ

  ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΕΙΖΩ Κ ΔΟΥΛΕΥΩ Κ ΑΦΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Κ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΔΩ Κ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κ ΕΝΣΗΜΑ.

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2011 στο 12:44 πμ

   να κάνεις κάτιν δεν μπορείς για τον χρόνο που ήσουν ανεργία …γιατί δεν επρεπε να εργάζεσαι αρα αυτοί κέρδισαν την αποζημιώση αλλά με΄τα την δικακοπή της επιδότησης μπορεις να διεκδικήσεις αν μη τι άλλο τα ένσημα σου

  Maria said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 4:33 μμ

  Καλησπέρα! Ο αδελφός μου δούλευε σε διαφημιστική εταιρία ως διανομέας εντύπων, αρχικά για 5 μήνες με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης και μετά με ένσημα για ακόμα 5 μήνες. Στην πορεία διαπίστωσε ότι τον έχουν κατακλέψει σε ότι αφορά επιδόματα και δώρα, τους έβγαλαν κιόλας όλους από τα ένσημα (τους κολλούσαν καμιά 10αρια ένσημα, αλλά δούλευαν 25 μέρες τον μήνα μίνιμουμ, μέσα Σαββατοκύριακα και αργίες πολλές φορές) και έτσι αποφάσισε να κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Φυσικά έχει ήδη παραιτηθεί. Το θέμα είναι ότι τον κάλεσαν να τα βρούνε και το ποσό που του πρότειναν ήταν κατά πολύ μικρότερο από ότι του είχαν πει από την επιθεώρηση. Επειδή είχε μείνει με 5 ευρώ στην τσέπη, αποφάσισε να πάρει τα λεφτά που του έδιναν και μάλιστα υπέγραψε και σχετικό χαρτί. Το πρόβλημα είναι ότι εκ των υστέρων το μετάνιωσε και αποφάσισε να μην πάει να αποσύρει την καταγγελία. Τι γίνεται όμως με το χαρτί που υπέγραψε; Φυσικά δεν θέλει να τους κλέψει τα λεφτά που ήδη του έδωσαν. Θέλει απλά τη διαφορά, το ποσό που του έβγαλε η επιθεώρηση ότι δικαιούται μείον το ποσό που ήδη του έδωσαν. Πόσο δεσμευτικό είναι όμως το χαρτί που υπέγραψε; Τον παίρνει να συνεχίσει με την καταγγελία ή θα βρει και τον μπελά του; Αν ξέρετε βέβαια μου απαντάτε. Ευχαριστώ!

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2011 στο 12:50 πμ

   τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό και αν τον δεσμεύει η υπογραφή και η πληρωμή που του έγινε τι να σου πως ας ρωτήσει την επιθεώρηση εργασίας αφού όμως έχει το χαρτί της επιθεώρησης μπορει να επιμείνει στην καταβολή όλων των ποσών που δικαιούται

    Maria said:
    Τε,Νοε,2011 στο 10:08 πμ

    Ευχαριστώ για την απάντηση!

  pet said:
  Τε,Νοε,2011 στο 5:21 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!
  ΝΑ ΔΙΕΚΔΗΚΙΣΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ??ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ??

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2011 στο 7:26 μμ

   βασικα να ξεχάσεις το διάστημα που είχες ταμείο ανεργίας και δούλευες …οτι ζητάς είναι από την λήξη της επιδότησης και μέτα

  mandy said:
  Πα,Νοε,2011 στο 4:26 μμ

  Tha ithela tin voithia sas se kati giati stin selida tou oaed den einai polu ksekatharo! Douleua apo ton 12/2009 mexri ton 11/2011 kai den mporw na katalavw an dikaioume to epidoma anergeias giati sto arthro leei to ekshs

  Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
  • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Symfwna me ta parapanw 2 proigoumena eth enoei to 2009 kai to 2010 h to 2010 kai to 2011? Giati ean enoei 2 xronologika eth einai to 2009 kai to 2010 kai den dikaioume enw an enoei 2 ousiastika eth einai to 2010 kai to 2011 kai dikaioume kathws oi 2 teleyteoi mines den metrane kai to etos 2011 teliwnei!

  opoios mporei na me voithisi tha to ektimousa para polu!!
  eyxaristw

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2011 στο 9:16 μμ

   νομίζω επιδοτήσαι αν έχεις απόλυση πηγαινε και κάνε αιτήση γιατί θα πρέπει να δουν πρώτα το βιβλιάριο ενσημων για να σου πουν ..

  sakis said:
  Πα,Νοε,2011 στο 9:19 μμ

  καλησπερα!!εχω τ ενσημα που χριαζονται για ταμειο ανεργεις αλλα δεν εχω καταγγελια απολιση εχει 3 μηνες που γεννησα κ τωρα δεν δουλευω!!μ τιν συμβαση εργασιας γινεται?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2011 στο 9:37 μμ

   δεν καταλαβα την ερώτηση είσαι σε άδεια λοχείας ? η είχες απολυθεί πριν γεννήσεις ?

  ntina said:
  Κυ,Νοε,2011 στο 6:02 μμ

  καλησπερα δουλευω απο περυσι τον οκτωβριο μεχρι τωρα σε ημιαπασχοληση, δηλαδη 15 ενσημα το μηνα. ο εργοδοτης με τον λογιστη με ενημερωσανε οτι τελη του χρονου θα απολυθώ γιατι ο τζίρος ειναι χαμηλός. μου έδωσαν να υπογράψω ενα χαρτι και ετσι και εκανα. εγω αυτο που θελω να ρωτήσω ειναι θα παρω επίδομα ανεργίας???? ειμαι ιδιωτικού δικαίου και απο τον οκτωβριο και μετα θα ηθελα να ενημερωσω με εκανε αοριστου.
  παιρνω επίδομα???? το οτι ειμαι παντρεμενη εχει κάποια σχεση οτι δεν θα το παρω γιατι το ακουσα και αυτο..θα μπορουσα να εχω μια απαντηση γιατι τα αφεντικα και γενικότερα όσοι δουλεύουν για αυτους το μονο που κανουν ειναι να κοιτάνε το συμφέρων τους…και στον οαεδ πια εχουν αλλη τακτική αν δεν δουν το χαρτι απόλυσης δεν σου δινουν πληροφορίες..σας παρακαλώ ενημερώστε με… ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2011 στο 9:34 μμ

   οταν λές σου εδωσαν χαρτι τι εννοείς ..προειδοποίηση για μειωμένη αποζημίωση ?
   Τώρα για την επιδότηση νομίζω όχι αν ηταν η πρώτη σου δουλειά
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο

    ntina said:
    Τε,Νοε,2011 στο 12:31 πμ

    ναι ειναι η πρωτη φορα που παιρνω το επιδομα…εχω υπολογίσει οτι απο τον οκτωβριο μεχρι οκτωβριο ειναι 250 μερες…τελη δεκεμβριου με απολύει…το χαρτι ειναι προειδοποιητικό, για ληξη συνεργασίας…το οτι ειμαι ιδιωτικού δικαιου δεν υπαρχουν αλλα κριτήρια…σας παρακαλω απαντηστε μου ο οαεδ δεν δινει απαντηση γιατι θελει το χαρτι απολυσης.

    apasxolisi responded:
    Πε,Νοε,2011 στο 7:43 μμ

    δεν νομιζω να εχεις προβλημα αφού δουλευεις ολο το 2010 και ολο το 2011 στην επιδότηση ανεργίας αλλα σε κατι που δεν μπορει να σου απαντησει ακόμα ο ΟΑΕΔ δεν μπορω και εγω αλλα με αυτά που αναφέρεις για ενσημα το 2010 και σχεδόν ολο το 2011 δεν θα εχεις προβλημα …

  ntina said:
  Κυ,Νοε,2011 στο 6:11 μμ

  ξεχασα να πω οτι ειναι η πρωτη φορα που θα παρω το επιδομα δουλευω απο δευτερα εως και παρασκευη και ειναι τετραωρο.
  ντινα

  vasoula said:
  Δε,Νοε,2011 στο 2:29 μμ

  γεια σας.
  εργαζομαι 18 χρονια ως υπαλληος γραφειου στον ιδιο εργοδοτη. τον ιουνιο του 2010 γεννησα και αφου εληξε η αδεια λοχειας, πηρα την ετησια κανονικη και το 6 μηνο του οαεδ.
  30-3-11 εληξε το 6μηνο και ημουν σε αδεια ανευ αποδοχων εως και τον 8ο του 11.
  Δικαιουμαι αδεια και επιδομα αδειας για το 2011. Εαν ναι ολοκληρη; Η για τους μηνες που δουλευα;. Ο λογιστης του γραφειου υποστηριζει οτι εχω δικαιωμα για 4 μηνες (2 μερες το μηνα), απο τοτε που επεστρεψα δλδ.
  Φιλος λογιστης μου ειπε οτι δικαιουμαι ολοκληρη την αδεια λογω προυπηρεσιας.
  Επισης εαν δεν τη δικαιουμαι ολοκληρη οι μερες του 6μηνου υπολογιζονται;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Νοε,2011 στο 5:57 μμ

   ΕΔΩ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΒΓΑΖΩ ΑΚΡΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ FORUM EXΩ ΔΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  MANTW said:
  Πα,Νοε,2011 στο 11:16 μμ

  δουλευω σε φαρμακαποθηκη μεβ την ειδικοτητα του φαρμακουπαλληλου. δικαιουμαι το επιδομα πτυχιου 18%??????

  giorgos said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 3:23 μμ

  kalo mesimeri

  ergazome se naftiliaki etairia apo tis 15/06/2011, dikaioume adeia eos tis 31/12/2011 kai an nai pses meres kathos kai epidoma adeias????????/

   apasxolisi responded:
   Πε,Δεκ,2011 στο 9:39 μμ

   δικαιουσαι 2 μέρες για καθε μηνα απασχολησης και αναλογικό επίδομα αδείας

  ANNA said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 3:07 μμ

  kalispera 8a i8ela na potiso an doulevo 3xronia se mia douleia kai gia fetos mona tous 6 protous mines dikaioume doro xristoggenwn??? EYXAPISTW

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 1:58 μμ

   για φέτος αν δεν εργάστηκες όλο το χρόνο δικαιουσαι αναλογικο δώρο απο 1/5/ μέχρι το μηνα που σταμάτησες να δουλευεις

  ioanna said:
  Σα,Δεκ,2011 στο 10:41 μμ

  εργαζομαι με συμβαση ορισμενου χρονου σε παιδικο σταθμο του δημου. γινεται να παρω αναρρωτικη αδεια απο ιδιωτη γιατρο που δεν συνεργαζεται με το ικα?

  Αντιγονη said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 8:42 πμ

  καλημερα!

  ξεκινησα να δουλευω 1/12/2010, 6ωρο (ωρομισθιο)με ενσημα 8ωρου(πενθημερο).

  θα ηθελα να ξερω απο ποιον μηνα και μετα δικαιουμαι τις 2 μερες αδειας τον μηνα!
  μπορω να τις παιρνω σπαστες?η’ πρεπει να τις κρατησω για οοοοταν θελει να μου τις δωσει το αφεντικο?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 2:30 μμ

   βασικά μπορεις αυτές τις μέρες που δικαιουσαι να τις παρεις σε συμφωνία με το εργοδότη το καλοκαιρί …η άδειες ετσι δίνονται

  Αντιγονη said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 8:43 πμ

  του 1/12/2011 ηθελα να γραψω στο επανω ποστ

  ioanna said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 8:50 μμ

  mporo na paro anarrwtiki mono apo giatro tou ika i kai apo giatro pou sunergazetai me to ika?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 10:11 μμ

   μονο απο το ικα αν εισαι ασφαλισμένη στο ικα η απο κρατικο νοσοκομείο

  giota said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 1:35 μμ

  Καλημέρα,θέλω να κάνω μία ερώτηση κ αν είναι εύκολο μου απαντάς.Εργαζόμουν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ως Back office 2 χρόνια,με ΙΚΑ και ήμουν δηλωμένη 8 ωρο.Δεν είχα αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα,τόσο εγώ,όσο κ οι άλλοι εργαζόμενοι.Ως εταιρία ήταν πάρα πολύ τυπικοί απέναντί μου κ πάντοτε έπαιρνα ότι δικαιούμουν χωρίς ποτέ να μου καθυστερήσουν δώρα,άδεις και γενικότερα χρήματα.31/5 παραιτήθηκα διότι δέχθηκα μία καλύτερη πρτοσφορά από μια άλλη εταιρία,αφού βέβαια τους είχα ενημερώσει κ κάθισα ώστε να εκπαιδεύσω μια καινούργια κοπέλα.Η εταιρία πλήρωνε πάντοτε κάθε 5 του μήνα.Όταν λοιπόν εγώ αποχώρησα 31/5/2011,θεώρησα ότι θα πληρωθώ 5/6/2011,όμως η υπεύθυνη μου,μ ενημέρωσε οτι θα καθυστερήσει τα χρήματα λόγω του ότι πήγα σε ανταγωνιστική εταιρία,το μόνο ποσό που μ έδωσε ήταν 200 ευρώ τον Αύγουστο,.Δεν μου έχει καταβάλει ακόμη τον υπόλοιπο μισθό,ούτε το επίδομα καλοκαιριού.Προσπαθώ επανελλημένως να την πιέσω ώστε να μου καταβάλει οτι δικαιούμαι,αλλά συνεχώς προσπαθεί να δικαιολογηθεί κ μ λέει πως μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχει καταβάλει.Την έχω προειδοπιήσει κ με την επιθεώρηση εργασίας,αλλά τίποτα.Εν τω μεταξύ το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί κ με 2 γνωστές μου πριν καιρό με την ίδια εταιρία,οι οποίες είχαν απευθυνθεί στην επιθεώρηση,η υπεύθηνη δεν εμφανίστηκε ποτέ,κ τώρα θα πρέπει να πάνε δικαστικώς.Εγω είχα μιλήσει με κάποιον δικηγόρο ο οποίος μ ενημέρωσε οτι μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να μου καταβάλει όλο το χρηματικό ποσό διαφορετικά αό το 2012 θα τοκίζονται.Ισχύει?και τι άλλο μπορώ να κάνω ώστε να πάρω τα χρήματα?Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 10:23 μμ

   αυτο με τους τόκους δεν το ξέρω προφανώς οι δικηγόροι ξερουν καλύτερα αλλά η απαίτηση είναι στο ακαίρεο και εφόσον προχωρήσεις σε αγωγή ζητάς εντόκα κάθε απαίτηση

  Φωτης said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 6:08 μμ

  καλησπέρα δουλεύω σε μια εταιρεία 30 χρόνια
  ο εργοδότης μας ζήτησε να πάρουμε ένα μήνα άδεια άνευ αποδοχών για να μπορέσεις να μας πληρώσει τα χρωστούμενα
  θα ήθελα να ρωτήσω αν πάρω άδεια άνευ αποδοχών πρέπει να υπογράψει κάποιο χαρτί μην τυχόν πει μετά οτι έφυγα από μόνος μου και με απόλυση και χωρίς αποζημίωση
  ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2011 στο 11:58 πμ

   ναι και να δηλώσει και στην επιθεώρηση εργασίας οτι είσαι σε άδεια χωρίς αποδοχές

  Γιάννης said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 1:20 πμ

  Εργάζομαι στον ιδωτικό τομέα απο 1 φλεβάρη 2011. Δεν μου έχουν καταβάλει το επίδομα αδείας . Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να μου το καταβάλει και αν ναί μέχρι πότε?

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2011 στο 12:10 μμ

   η άδεια για το πρώτο χρόνο δίνεται αναλογικά …όπως και το επίδομα αδείας που επίσης και αυτο είναι αναλογικο και πρέπει μέσα στο χρόνο να πάρεις την άδεια που δικαιούσαι (2μέρες για καθε μήνα εργασίας ) και την αναλογία του επιδόματος γιαυτές

  NIKOS COCA COLA said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 11:42 πμ

  KALHMERA THA HTHELA THN VOITHEIA KAPOIOU NA MOU PEI POSES MERES MERES THA PARO DORO XRISTOYGENON , DOYLEPSA KANONIKA APO TO MAIO K APOLITHIKA TO SEMPTEMVRIO STIS 20 TOY MHNA K DEN KSERW PWS NA YPOLOGISO PERIPOY TO DWRO MOY O MIS8OS HTANE 1,180 EYRW MIKTA. EYXARISTO POLI

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2011 στο 10:23 μμ

   φιλε ουτε εγω ξερω λογιστικά εχω αναρτήσει πως υπολογίζεται

  gel said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 1:07 μμ

  Καλησπερα σας..εχω μια απορια με τις ημερες αδειας κ τα ενσιμα..εργαζομαι σε μια εταιρια 9 μηνες,μισθωτη,πενθημερη εργασια,ωραριο 9-5 και με συμβαση αοριστου χρονου..Σημερα με εβαλαν να υπογραψω ενα χαρτι οπου αναγραφονται οι μερες αδειας που εχω παρει στο ετος και το θεμα μου ειναι το εξης…Ο λογιστης της εταιριας μου ειπε πως στις ημερες αδειας μου υπολογιζουν και τα σαββατα μεσα..Εγω γνωριζω οτι αυτο συμβαινει μονο σε οσους εργαζονται 6 μερες την βδομαδα και μου ειπε πως το κανουν επιτηδες για να παιρνω εγω κ καλα περισσοτερες μερες αδειας…μα για μενα που δουλευω 5ημερο περισσοτερες μερες αδειας μετρανε οι »εργασιμες» για εμενα μερες κ δεν ειναι τα σαββ αφου σαββατα δεν δουλευω..υπαρχει καποιο αρθρο – νομος που να εξηγει τι συμβαινει..? Δηλαδη τον αυγουστο που θα παω να ζητησω αδεια αντι να παρω 15 μερες εργασιμες αδεια θα παρω 12 ή 11?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 1:40 πμ

   αυτό που λένε δεν γίνεται. Ισχύει οτι ισχύει για εργαζόμενους σε πενθήμερο….Αλλωστε αυτοι που δουλεύουν 6ημερο παίρνουν και επιπλέο μέρες άδειας πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο

  ANNA said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 11:15 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟ 8ΩΡΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΕΙΜΑΙ 5ΩΡΗ
  ΤΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ?
  ΕΠΙΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΖΗΤΩ ΑΔΕΙΑ Ο ΕΡΓΟΔΗΤΗΣ ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 2:33 πμ

   δικαιουσαι δώρο κανονικό αν δούλευες από την 1/5/ και μετά συνεχώς τώρα αυτό θα βγεί αναλογικά με βάση τον μισθό που είχες μέχρι τον σεπτέμβριο και με βάση αυτόν που εχεις μετά ως 5ωρη …
   Οσο για την άδεια ειναι υποχρεωμένος να σου την δώσει ειναι 2 μερες για κάθε μηνα εργασίας συν αναλογία επιδόματος αδείας …αν δεν σου την δώσει ειναι υποχρεωμενος να σου την πληρώσει σαν εξτρα εργασία

  Κατερίνα said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 4:42 μμ

  Καλησπέρα,θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα χαιρόμουν αν μπορουσατε να με βοηθήσετε.Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Έχω ξεκινήσει απο τον Μάιο. Ήθελα λοιπόν πρώτον να ρωτήσω αν δικαιούμαι άδεια,αν δικαιούμαι δωρο για τις γιορτές και πόσο μπορεί να είναι και τέλος τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση που έχω να πληρωθώ απο το τέλος αυγούστου.νιώθω τελείως χαζή γιατι καθε μέρα μου λέει οτι δεν έχει λεφτά για να με πληρώσει ενώ εκείνος κάνει απίστευτα μεγάλες παραγγελείες με πράγματα καθε μέρα.Και το χειρότερο ειναι οτι ετοιμάζεται να πάει διακοπές και θέλει να κάτσω εγώ στο μαγαζί όσο εκείνος θα λείπει.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 2:20 πμ

   λοιπον δικαιούσαι δώρο ένα μισθό ….αφού δουλευεις από τον Μάιο για δώρο χριστουγέννων μάλιστα αν δεν πληρωθεί μεχρι τις 22 του μηνα είναι και αυτόφωρο για τον εργοδότη αν γίνει καταγγελία… στην επιθεώρηση ! Και η καθυστέρηση του μισθού είναι επίσης παράνομη …κλπ οσο για την άδεια δικαιουσαι 2 μέρες καθε μήνα εργασίας μέχρι να κλείσεις χρόνο και αναλογία επιδόματος αδείας

    Κατερίνα said:
    Τρ,Δεκ,2011 στο 9:32 πμ

    sas euxaristo polu!! kali sas mera kai kale giortes..

  maria said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 11:10 μμ

  καλησπερα εργαζομαι απο τις 13 σεμπεμβριου με καθαρο μισθο 800 ευρω. τι δωρο χριστουγεννων δικαιουμαι? οι 19 ημερολογιακες ημερες ειναι εργασιμες?

  KONSTANTINOS BELEGRINI said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 5:27 πμ

  GEIA SAS..STAMATISA TIN DOULEIA MOU (MISTHOTOS)META APO 13 XRONIA STIS 30 MAIOU TOU 2011,KANONTAS AGOGI GIA EKDIKITIKI SYMPERIFORA,KAI MEIOSI MISTHOU K THESIS.EPISIS TON TELEYTAIO MINA MOU EKANE EK PERIKTROPIS ERGASIA NA DOULEYO 1 FORA TIN EBDOMADA..TELOS PANTON THELO NA ROTISO TI DIKAIOUME APO EPIDOMA ADEIAS KAI DOROU XRISTOUGENON..NA TONISO OTI APO TON APRILIO (PRIN TO PASXA PERIPOU)MEXRI TIS 30 MAIOU EIXA ANAROTIKI ADEIA..MEXRI POU EKANA TIN AGOGI K APOXORISA DEN EIXA PAREI KANONIKI ADEIA..O MISTHOS MOU ITAN KATHARA 1000 EURO..MOU EDODE PROXTES 300 EURO K THEORO OTI EINAI LIGA..TOU TO EIPA KAI MOU EIPE OTI THA TO KOITAKSEI TIN ALLI EBDOMADA..TI PREPEI NA GNORIZO KAI NA TOU APANTISO..EYXARISTO

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:12 μμ

   την άδεια του 2011 και το επίδομα αδείας το δικαιούσαι όλο ..Για το δώρο δικαιουσαι αναλογια μεχρι την μέρα της παραίτησης ..τωρα επειδή παίζει και αναρρωτική άδεια δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς

  KONSTANTINOS BELEGRINI said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 5:32 πμ

  KSEXASA NA PO OTI AYTA DEN TA EXO BALEI STIN AGOGI..EPIDOMA ADEIAS DILADI K DORO XRISTOUGENON..EYXARISTO

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:13 μμ

   νομιζω μπορεις να τα βάλεις επιπρόσθετα στις προτάσεις οταν εκδικαστεί

  Δημητρης said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 6:38 μμ

  καλησπερα,θα ηθελα τη βοηθεια σας σε κατι αν ειναι ευκολο.εργαζομαι απο τις 14 νοεμβριου και ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων και αν ναι ποσο ειναι αυτο.ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:33 μμ

   δικαιουσαι μια αναλογία για τη εργασία απο 13 / 11 μέχρι 15/12

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛ. said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 7:33 μμ

  Καλησπέρα κ από μένα χρόνια πολλά σε όλους…

  Λοιπόν δουλεύω από της 01/04/2006 – 31/10/2011 με 8ωρη-πενθημερο κ έπαιρνα 22μερες άδεια το χρόνο! Από την 1/11/2011 όμως λόγο της κρίσης κτλ κτλ δουλεύω 6ωρη-πενθημερο, μπορεί κάποιος να μου πει από της 1/11/2011 πόσες μέρες άδειας θα έχω το μήνα/χρόνο?

  Ευχαριστώ κ καλή χρόνια με υγεία.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:51 μμ

   τις ιδιες δεν αλλάζει ο χρονος της αδειας απο τος αλλαγές στο ωράριο η τον μισθο

  Παρασκευή said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 4:11 μμ

  Καλησπέρα και καλή σας χρονιά,

  θέλω να σας ρωτήσω για την νομοθεσία της άδειας για το έτος 2003, αν μπορείτε να γυρίσετε τόσο πίσω.

  Ο εργοδότης μου (που μόλις με απέλυσε) για τους πρώτους 6 μήνες (από 06/2003 – 12/2003) με είχε χωρίς ασφάλιση.

  Θέλω να μάθω αν είχα δικαίωμα αδείας για εκείνο το χρονικό διάστημα, με τον τότε νόμο και εάν ναι, πόσες ημέρες.

  Επίσεις περίπου πόσες ήταν οι εισφορές που έχασα για τα ένσημα μου.

  Σας ευχαριστώ πόλυ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 1:29 μμ

   ΑΝ ΣΕ ΕΙΧΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΈΡΩ ΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ …ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΛΠ

  Aγγελος Γουργιωτης said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 6:07 μμ

  Καλη χρονια με υγεια για ολους.Εργαζομαι απο το 1972 και θελω 250 ενσημα βαρεα για να υποβαλω χαρτια για συνταξιοδοτηση.Πριν τα Χριστουγεννα μου εγινε προταση για 15 μερες εργασια τον μηνα.Φυσικα αρνηθικα κατι τετοιο και τωρα μαλλον θα μου γινει απολυση εως στις 15 Ιανουαριου.Για το 2011 πηρα την κανονικη αδεια.Για το 2012 δικαιουμαι αδεια και επιδομα αδειας.Ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:10 πμ

   ναι εφοσον απολυθεις μετα την 1/1 δικαιουσαι πληρη άδεια και επίδομα αδειας

  djdjdj said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 11:16 μμ

  Καλησπερα..εχω τις παρακατω αποριες..δουλευα πωλητης 2 χρονια και 6 μηνες..απολυθηκα 7 ιανουαριου..τι αποζημιωση δικαιουμαι? ημιαπασχοληση με συμβαση 120 ωρες τον μηνα…η αποζημιωση θα ειναι οι ωρες του τελευταιου μηνα ή οι 120 ωρες της συμβασης? επισης σε αυτο το χρονικο διαστημα εχω παρει 60 μερες φοιτητικη αδεια και περιπου 3-4 μηνες αντι για 6ωρο οπως ειναι στην συμβαση, εκανα 4ωρο απο δικη μου επιλογη..το αναφερω μηπως αλλαζει το ποσο της αποζημιωσης..επισης τωρα δικαιουμαι και την καταβολη του επιδοματος αδειας?μαζι με την αποζημιωση ή πιο μετα?ευχαριστω πολυ για τον χρονο.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:26 πμ

   σε αποζημιώνει με βάση τον τελευταίο μισθο και εφόσον εχεις απολυθεί μετά την 1/1/ δικαιουσαι πλήρη άδεια και επίδομα αδείας για το 2012 ( αυτά μαζί με την αποζημιωση της απόλυσης )

  andrea said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 10:06 μμ

  kalispera kali xronia dulevo 11 xronia se mia eteria atomiki texnitis gipsosanidas moy krostai kati lefta k den moy exi dosi tin xpistoygeniatiki doro ti na kano

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:53 πμ

   καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας

  Fotini said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 2:06 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΑΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ (φυσικα οχι ολοκληρη). ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2012 ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ 2 ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΠΧ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΟ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ 10-11 ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΖΕΜΕΝΕΣ!! ΙΣΧΥΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΥΤΟ? ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥΣ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:08 πμ

   οι άδειες (καλοκαιρινές) καθορίζονται σε συμφωνία με τον εργοδότη που έχει διευθυντικό δικαίωμα … και ειναι τμηματικές η σερί( ολες οι μέρες) ..μάλλον εχει δικιο ο εργοδότης …

  djdjdj said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 7:42 μμ

  Καλησπερα..εχω τις παρακατω αποριες..δουλευα πωλητης 2 χρονια και 6 μηνες..απολυθηκα 7 ιανουαριου..τι αποζημιωση δικαιουμαι? ημιαπασχοληση με συμβαση 120 ωρες τον μηνα…η αποζημιωση θα ειναι οι ωρες του τελευταιου μηνα ή οι 120 ωρες της συμβασης? επισης σε αυτο το χρονικο διαστημα εχω παρει 60 μερες φοιτητικη αδεια και περιπου 3-4 μηνες αντι για 6ωρο οπως ειναι στην συμβαση, εκανα 4ωρο απο δικη μου επιλογη..το αναφερω μηπως αλλαζει το ποσο της αποζημιωσης..επισης τωρα δικαιουμαι και την καταβολη του επιδοματος αδειας?μαζι με την αποζημιωση ή πιο μετα?ευχαριστω πολυ για τον χρονο.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:51 πμ

   απαντησα στην πρώτη ερωτηση σου

  margiapo said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 1:20 πμ

  eimai anergh kai pairno tameio anergias,dikaioyme epidothsh gia na anoixo proth fora magazi?kai an nai giati poso milame/kai ti xreiazetai?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 1:21 πμ

   αυτό δεν το ξέρω υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα αλλα πρεπει συμβουλευτείς τον ΟΕΑΔ

  Ντίνα said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 1:42 μμ

  Καλησπέρα. Εργάζομαι στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, τρία χρόνια περίπου με συμβάσεις έργου. Έχω ΙΚΑ και όχι μπλοκάκι και τα ένσημα μου επαρκούν για να πάρω ταμείο ανεργίας. Δικαιούμαι όμως με την σύμβαση έργου να πάρω; Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2012 στο 11:29 πμ

   αν εχεις ΙΚΑ και πληρώνεις εισφορές υπερ ΟΑΕΔ μπορείς νομίζω με την λήξη της σύμβασης

  Katerina G. said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 7:44 μμ

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα τη βοήθειά σας.
  Στις 18/1/2012 παραιτήθηκα μετά από 2,5 έτη με αορίστου χρόνου σύμβασης. Ξέρει κανεις αν δικαιούμαι αποζημίωση 22 ημερών αδείας η μόνο το αναλογούν ποσοστό του Ιανουαρίου?
  Ευχαριστώ Κατερίνα

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2012 στο 11:32 πμ

   ολη την άδεια του 2012 και το επίδομα αδείας

  MARIA said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 3:16 μμ

  ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΖΕΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιαν,2012 στο 11:05 μμ

   μπορει αλλα οχι όποτε θέλει ειναι καλοκαιρινή άδεια και αυτούς τους μηνες μπορει να την δώσει

  MARIA said:
  Σα,Ιαν,2012 στο 11:01 πμ

  Οταν ελεγα οτι δεν τη θελει εννουσα μαζεμενη!Την θελει τμηματικα!Δηλ μπορει ο εργοδοτης να την δωσει αρκει να ειναι τους καλοκαιρινους μηνες?Και αν δεν θελει ο εργαζομενος να την παρει ολη μαζι και θελει να τη μοιρασει χειμωνα-καλοκαιρι τι μπορει να κανει?Ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:19 πμ

   ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  maria said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 1:56 μμ

  eimai kathigitria agglikwn kai ergazomoun se ena frontistirio epi 2 xronia- dhladi apo septembrio mexri telos maiou. kathe maio me apelue o ergodotis mou kai ginotan i proslipsi ton sept pali.,ton maio otan apoluthika den mou dwthike kanena epidoma adeias apo pouthena. to dikaioumai??einai ipoxrewmenos na to katathesei ayto?na tonisw oti epi 12 xronia eixa diko mou frontistirio kai ta teleutaia 3 ergazomoun ws ipallilos se alla. i symbasi mou itan oristikou xronou,

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 2:33 πμ

   το επιδομα αδειας και την άδεια την δικαιουσαι ασχετεα αν εχεις ορισμενου χρονου η αοριστου ειναι 2μερες για καθε μηνα εργασιας και αναλογια επιδόματος

  βιολεττα said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 5:37 μμ

  καλησπερα, θα ηθελα να μου πειτε ποιος ειναι ο βασικος μισθος για μια τετραωρη εργασια σε ενα σουπερ μαρκετ σαν ταμιας….ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 4:05 πμ

   http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39

   Στο λινκ αυτο ειναι η σύμβαση των εμπορουπαλλήλων εκει έχει καποιο πίνακα με στο 2011 δες ειδικότητα ταμείες και απο τα ποσά που θα δείς ειναι μικτά υπολόγισε τα μισα αφού είσαι 4ωρο

  Kiriakos said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 9:59 μμ

  Καλησπερα,
  ειμαι νοσηλευτης απο ΤΕΙ κ εχω βρει δουλεια σε ενα ιδρυμα που ανοιγει τωρα. Η προσληψη δεν εχει γινει ακομα. Ο εργοδοτης μου ειπε οτι θα δουλευουμε 6 ημερες (8ωρο) την εβδομαδα ενω σε αλλες κλινικες που δουλευα ηταν πενθημερο. Εχει αυτο το δικαιωμα?
  Ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 4:01 πμ

   υπαρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν 5θνήμερο και 6ημερο αυτό δεν παιζει ρόλο

  Paris said:
  Σα,Φεβ,2012 στο 10:35 πμ

  Εργάζομαι από 01/12/2010 σαν υπάλληλος γραφείου. Το καλοκαίρι του 2011 πήρα 15 ημέρες κανονική άδεια και τις υπόλοιπες ο εργοδότης αρνείται να μου τις δώσει , λέγοντας οτι μου τις έχει πληρωμένες , αφού μου έδωσε κανονικά το επίδομα άδειας. Που μπορώ να αποτανθώ για να βρεθεί μια άκρη ?

   apasxolisi responded:
   Πε,Φεβ,2012 στο 1:29 μμ

   τι να σου πω δεν ξέρω λεπτομέριες πάντως για το 2011 δικαιουσαι αναλογική άδεια αν σου έδωσε επιπλέον χρηματα για τις μέρες άδειας που δεν πηρες δες το με το λογιστηριο

  xristina said:
  Σα,Φεβ,2012 στο 10:13 μμ

  kalispera sas tha ithela na matho an iparxoun akoma adia mitrotitas k koiiseos

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:05 πμ

   ισχυουν οπως ειναι προς το παρον

  Apostolis said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 6:13 πμ

  kalispera,eimai se mia etairia security.Exw symbash ws wromisthios imiapasxolisi 375 eurw mikta me ika.kathara einai 310 eurw .Enw douleuw toulaxiston 57 wres tin ebdomada.Den exw parei pote epidoma epikindynothtas oute dwro adeias i xristougenwn.Gia ena diastima mas elegan oti ana 4 mhnes tha mas dinoun kapoia xrhmata pou tha itan san epidoma dld 75 eurw to mhna ta opoia epi 4 mhnes tha itan 300 eurw .egw ksekinisa tis 1 martiou 2011, 19 apriliou egine proslipsi kai apo tote eimai dhlwmenos kai sto ika.exw prolabei na parw mono ton augousto 75 eurw apo to legomeno dwro giati argise 1 i proslipsi mou deuteron epeidh eimai 2 mhnes mesa kai 3 giati panta plhrwnomai ton prohgoumeno mhna.ton dekembrio mas anaferan oti ta dwra kophkan.synolika exasa 375 eurw apo tous ofeilwmenous mhnes.anaferw pali oti den exw parei kanena epidoma sxetiko pou me analogei me bash tou nomou.mas bazoun na ypografoume akalyptes epitages gia na emfanizontai meta oti labame ta xrhmata.logou tis katastasis pou epikratei me tis douleies kaneis den tolmhse na anaferei kapou fobontas na xasoume tis douleies mas.twra pou parthikan nea metra kai meiwseis tha ithela na mou anaferetai ti mporei na me kanei o ergodoths sta 3,20 eurw pou epairna mexri twra me tis nees apofaseis kai ama exw elpida na parw kapoia xrhmata pisw.18 apriliou 1 mera prin symplhrwsw xrono tha me apolhsoun gia na mhn exw dikaiwma apozhmeiwseis.eimai 28 xronwn agamos .

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:17 πμ

   λοιπον οσον αφορά τα νέα μέτρα δεν μπορεί να κανει περικοπές σε αυτούς τους μισθούς των ωρομίσθιων ( ειναι πιο κάτω και απο τα μέτρα ήδη )
   δευτερο απ οτι κατάλαβα οι συμβασεις αυτές ειναι ωρομίσθιες και ανανεώνονται …δεν πρόκεται για συμβάσεις αορίστου χρόνου ..οποτε δεν βλέπω να αποζημιώνει …κλπ
   Σε κάθε περίπτωση αν απολυθείς κάνε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας καιμπορείς να διεκδικήσεις ότι δεν σου έχει πληρώσει …

  αγγελικη said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 12:18 μμ

  πηρα δυο μερες αδεια απο γιατρο απο που θα πληρωθω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 6:33 πμ

   μεχρι τρεις μέρες αναρρωτική δεν πληρώνονται ούτε από το ΙΚΑ ούτε απο τον εργοδότη

  Alex said:
  Σα,Φεβ,2012 στο 7:24 μμ

  Kalhspera! gnwrizeiS ti sumvainei kai ka8usteroun thn plhrwmh tou fevrouariou apo ton OAED? Eimai ektos ellados anazhtwntas douleia kai akoma perimenw…

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 2:37 πμ

   μαλλον δεν θα εχουν χρηματα …πρεπει να πληρώσουν πρώτα του δανειστές …

  elena said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 11:28 μμ

  καλησπέρα.θέλω να μου πείτε αν με απολύσει ο εργοδότης μου αν διακαιούμαι ταμείο ανεργίας.απο 9/1/2012 έως και 15/4/2012 έχω αναρρωτική αδεια απο νοσοκομειο.απο 5/8/2011 έως 15/12/2011 είχα αναρρωτική άδεια απο νοσοκομείο.στις 5/11/2010 γέννησα οπότε είχα 2 μήνες πριν άδεια και 2 μήνες μετά συν το εξάμηνο που τελείωσε στις 25/7/2011.
  με λίγα λόγια τα ένσημα μου είναι 108ένσημα για το 2010, 25 ένσημα για το 2011 και 10 ένσημα μέχρι τώρα για το 2012 .επίσης είχα γεννήσει 13/11/2009 που σημαίνει ότι είχα 2 μήνες πριν άδεια 2 μήνες μέτα και το εξάμηνο που τέλείωσε ιούλιο2010.

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 3:13 πμ

   δεν μπορώ να κανω υπολογισμούς τι να σου πω αφού όμως δουλεύεις απο το 2009 λογικά ναι

  sevoula said:
  Σα,Μαρ,2012 στο 9:41 μμ

  Καλησπέρα θέλω να κάνω και γω μια ερώτηση, παίρνω ταμείο ανεργίας και την Πέμπτη που μας πέρασε ήταν να το πάρω για πρότελευταία φορά. Παρουσιάστηκα στον οαεδ το πρωί αλλά το απόγευμα που πήγα να πάρω τα χρήματα δεν είχανε μπεί στην τράπεζα. Μπήκα στη σελίδα του οαεδ και είδα οτι ισχιεί νέο σύστημα πληρωμών και ότι όποια μέρα και να παρουσιάζεσαι τα χρήματα θα μπαίνουν στον λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, δηλ. την Παρασκευή (για το οποίο ο υπάλληλος δεν με ενημέρωσε ως όφειλε πιστεύω).Πήγα λοιπόν και την Παρασκευή το βράδυ στην τράπεζα και δεν είχανε μπεί!! Τι γίνετε? Διάβασα εγώ κάτι λάθος? Παίζει να έγινε κάποιο λάθος? Τι να κάνω? Μένω Θεσσαλονίκη, μήπως το ότι τα χρήματα καταβάλλονται Παρασκευή ισχυεί για Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ισχυεί άλλη μέρα? Αν γνωρίζει κάποιος κάτι ας μου απαντήσει…

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 4:16 πμ

   παιδια τι να σας πω μαλλον δεν εχουν χρήματα η θέλουν να πληρώσουν μειωμένο επίδομα με τα νεα μετρα ….το ιδιο προβλημα ειχε και αλλος

  vasilis said:
  Σα,Μαρ,2012 στο 9:18 πμ

  exo parei t adeia mou gia tin proigoumeni xroniato 2011 xoris na paro epidoma adeias ti boro na kano eyxaristo poly

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 4:46 πμ

   ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΡΩΤΉΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΊ …ΑΝ ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΠΟΣΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ

  κατερινα said:
  Τρ,Μαρ,2012 στο 12:03 πμ

  καλησπέρα, λέγομαι κατερινα, δουλεύω σε εταιρεία security, έχω 11 χρόνια και κάτι μήνες στην εταιρεία (δηλαδή 25 μέρες εργάσιμες άδεια, σωστά?) Με έχουν βγάλει για 4 συνεχόμενη εβδομάδα σε άδεια, χωρίς να ζητήσω ούτε μια μέρα, λέγοντας οτι έχουνε χάσει φυλάξεις και δεν έχουν πού να με βάλουν. έχουν δικαίωμα να με βγάζουν χωρίς τη συγκατάθεσή μου? στην επιθεώρηση μου είπαν οτι μπορούν μόνο τη μισή να μου δώσουν τώρα χωρίς συγκατάθεση και την άλλη μισή πρέπει υποχρεωτικά καλοκαίρι. Σε συνάδελφο είπαν άλλα, στην ίδια επιιθεώρηση! ό,τι μπορούν να επικαλεστούν οτι δεν έχουν δουλειά και να την δώσουν όλη!!τι ισχύει??αν δεν ξέρει η επιθεώρηση, ποιός ξέρει??
  ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 5:48 πμ

   ισχύει αυτό που ειπε η πρωτη επιιθεώρηση …

  Μαίρη Παναγιωτίδου said:
  Δε,Μαρ,2012 στο 7:01 μμ

  καλησπερα, μηπως γνωριζετε να μου πειτε εαν δικαιουμαι καποιο- εστω μικρο- επιδομα ανεργιας για μερικη απασχοληση (12 ωρες την εβδομαδα και καποια εξτρα). απο τον περασμενο Ιουνιο μεχρι τις 12/3 που απολυθηκα, με τους υπολογισμους που εκανα βγαινουν 117 4ωρα, χωρις τα εξτρα και μαζι με αυτα συνολικα περιπου 135 4ωρα. Δεν εκλεισα χρονο εκει και δεν ειχα -ουτε εχω- αλλη απασχοληση. Προβλεπεται να παρω καποιο μικρο επιδομα;

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2012 στο 9:54 μμ

   Δες τι ισχύει για την επιδότηση ανέργου ..ασχετα αν είσαι με 4ωρο …απλά στο τετράωρο παίρνεις μειωμένο επίδομα…Αν δεν εχεις αυτές τις προυποθέσεις δεν μπορεις να επιδοτηθείς για ανεργλια ανεργία
   Aν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  marios said:
  Τε,Απρ,2012 στο 11:19 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΘΕΙ 23/12/11.ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012.

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 4:54 μμ

   αφου απολύθηκες πριν το 2012 οχι

  λαρισα δουλγαριδη said:
  Πε,Απρ,2012 στο 8:13 μμ

  δουλευο 9χρονια σε μια ετερια ποσεσ μερεσ αδιασ δικεουμε?

  AGNIESZKA said:
  Πα,Απρ,2012 στο 9:43 πμ

  eimai aposxolimeni se mia epixirisi apo 04.01.2010 os tora 17.04.2012 exo genisi 16.02.2011 ti adies dikaioume ?

  χρηστος said:
  Κυ,Απρ,2012 στο 11:35 μμ

  καλησπερα!εργαζομαι σε 2 δουλειες και οι 2 με ασφαλιση ικα και θα παρω αναρρωτικη αδεια…ξερετε τι διαδικασια χρειαζεται για να πληρωθω και για τις 2 δουλειες γιατι ο γιατρος μου ειπε οτι μονο ενα χαρτι βγαζει για την αδεια…

   apasxolisi responded:
   Δε,Απρ,2012 στο 1:07 πμ

   τι ΙΚΑ δίνει μονο ενα επιδομα ασχετα σε ποσες δουλειές ασφαλίζεσαι

  GEORGE XALIMOURDAS said:
  Σα,Ιουν,2012 στο 12:57 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

  ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2011 ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ .ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΏ:

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 1:50 πμ

   δεν ξέρω τι μεταβίβαση έγινε …και αν ο τωρινός εργοδότης εχεις αναλάβει τις υποχρεώσεις του προηγούμενου

    GEORGE XALIMOURDAS said:
    Τρ,Ιουν,2012 στο 7:34 μμ

    Εγινε νεα συμβαση αλλα μονο με την προυπηρεσια μας πηρε. το επιδομα του 2011 και το μισο γεναρη του 2012 μας το χρωσταει ο παλιος εργοδοτης,(το ειχε υποκαταστημα ).Τι μπορω να κανω να παρω τα χρωστουμενα;

    apasxolisi responded:
    Δε,Ιουν,2012 στο 4:22 πμ

    πρεπει να στραφείς κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη

  ΒΙΒΙΑΝ said:
  Δε,Ιουν,2012 στο 9:21 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ!ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 6 ΜΗΝΕΣ.ΕΙΜΑΙ 4ΩΡΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ 6 ΜΕΡΕΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ (ΤΗΝ 7Η ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΡΕΠΟ).ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ?ΡΩΤΑΩ ΤΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΙ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΤΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΟΥΝ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 3:54 πμ

   Aδεια δικαιουσαι δυο μέρες για κάθε μηνα εργασίας μέχρι να κλεισεις χρόνο …
   Δωρα ΠΑΣΧΑ αν εργαζόσουν απο την αρχή του χρονου κανονικά μισο μισθο διαφορετικά αναλογία για το διάστημα από το χρονο εργασίας μεχρι στις 30/4

  dim13 said:
  Κυ,Ιουν,2012 στο 7:27 μμ

  καλησπερα ειμαι ανεργος απο τις 31.01.2012 και παιρνω το επιδομα απο τον οαεδ, δικαιουμαι δωρο απο τον οαεδ για το καλοκαιρι?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουν,2012 στο 9:14 μμ

   οχι δεν δίνει επιδομα αδείας ο ΟΑΕΔ

  vera said:
  Δε,Ιουν,2012 στο 3:51 μμ

  καλησπερα, εργαζομαι ως πωλητρια σε ενα καταστημα εδω και 2 χρονια (ανασφαλιστη ακομα μιας και ο εργοδοτης μου λεει οτι δεν εχει την «οικονομικη ανεση» να με ασφαλισει λογω κρισης) και τα δωρα μου τα περνω κανονικα. Η αδεια καλοκαιριου θα ειναι ολοκληρος ή μισος μισθος; εχω την εντυπωση οτι τον πρωτο χρονο δουλειας μου ειχα παρει ολοκληρο μισθο. Επισης περσι δεν πηρα καθολου αδεια απο την δουλεια (γιατι και να ελειπα θα τα κρατουσε απο τον μισθο μου). Μπορω να προβάλω το επιχειρημα οτι δεν εχω παρει αδεια για να παρω ολοκληρο μισθο για επιδομα αδειας; ειμαι κατω των 25 χρονων. Ευχαριστω εκ των προτερων.

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουν,2012 στο 5:25 μμ

   ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΡΑ ΑΝ ΣΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΡΕΣ ΦΕΤΟΣ

  Kelly said:
  Τρ,Ιουν,2012 στο 8:42 πμ

  Kαλημερα σας! Δουλευω για δευτερη χρονια σε μια εταιρια, που σημαινει οτι συνολικα για το ετος δικαιουμαι 21 μερες αδεια. Δουλευω 40 ωρες την εβδομαδα, πενθημεροκ ειναι τωρα να παρω την αδεια μου για το καλοκαιρι. Το θεμα ειναι το εξης. Στον Α.Ν. 539/1945 Αρθρο 6 αναφερει οτι :

  Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένoυς.

  Θα ηθελα λοιπον να ρωτησω αν αυτο σημαινει οτι τις 21 μερες ετησιως τις διαιρω με 10 μηνες αρα υπολογιζεται η αδεια μου με 2 μερες τον μηνα που για 8 μηνες βγαινουν 16 μερες ή αν τις διαιρω με 12 μηνες που τοτε εχουμε 1,75 μερες τον μηνα αρα επι 8 14 μερες.

  Το ρωταω αυτο γιατι την περασμενη χρονια μου ελεγαν πως δεν υπολογιζουμαι δυο μερες τον μηνα αλλα 1,6 (ενω ολοι μου οι γνωστοι περνανε σταθερα απο το πρωτο ετοσ δουλειας 2 μερες τον μηνα αδεια) Υπαρχει καποιος νομος καποιο αρθρο που θα μπορουσα να παρουσιασω σημερα στο αφεντικο μου για να διευθετηθει το θεμα κ να ειμαστε ολοι νομιμοι και σωστοι?

  Και κατι ακομα. Προσπαθουν να μου χρεωσουν σαν ημερα αδειας και τα Σαββατα παρολο που δεν δουλευω ποτε Σαββατα. Δηλ στις 10 πχ μερες που δικαιουμαι υπαρχουν μεσα και δυο Σαββατα τα οποια ουτως η αλλως δεν τα δουλευω καθοτι εργαζομαι πενθημερο. Υπαρχει καποιος νομος, διαταξη να μου στειλετε και γι αυτο? Θα ερθει σημερα στην δουλεια ο υπευθυνος με τον οποιο τα συζηταω αυτα και θελω να ειμαι προετοιμασμενη!.

  Σας ευχαριστω εκ των προταιρων!

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛ. said:
  Τε,Ιουλ,2012 στο 3:10 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

  ΕΠΙΑΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ 1 ΜΑΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΖΗΤΑΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗ ΔΩΣΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ, ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΑΝΕ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
  ΖΗΤΗΣΑ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 2 ΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΙΩΝ.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουλ,2012 στο 7:13 μμ

   απαντησα σε αυτη την περίπτωση κανε υπομονή μπορει αυτές τις μέρες να σου τις δώσει μαζεμένες αργότερα

  vasilis said:
  Δε,Ιουλ,2012 στο 4:40 μμ

  Εποισα δουλεια στην κοινωφελης εργασια με 5μηνη συμβαση και το ερωτημα μου ειναι αν δικαιουμαι αδεια . Ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Πε,Ιουλ,2012 στο 8:24 μμ

   δεν το ξέρω παιδια τι παιζει με τα προγράμματα αυτά απο πλευράς αδειών και δώρων

  παυλος said:
  Δε,Ιουλ,2012 στο 5:55 μμ

  καλησπερα,εργαζομαι σε καποιο καταστημα διαδικτυακων υπηρεσιων περιπου 3 χρονια,ειμαι ωρομησθιος(συμπληρωνω κανονικα 8ωρο ισως και παραπανω καποιες φορες)δουλευω 5 ημερες την εβδομαδα,οι δυο απο αυτες ειναι το σαββατοκυριακο και εχω 2 μερες σαν ρεπο μεσοβδομαδα.θα ηθελα λοιπον να τονισω πως δεν εχω λειψει απο την εργασια μου ουτε χριστουγεννα ουτε πασχα,εκτος των 2 επιμαχων ημερων (κυριακη του πασχα και την ημερα των χριστουγεννων,ημερα πρωτοχρονιας εργαστηκα για 4 ωρες).
  στη προηγουμενη καλοκαιρινη αδεια,μου εδωσε 10 ημερες.ειναι λογικο? (στον αλλο υπαλληλο εδωσε 20 μερες.)
  την πρωτη χρονια μου εδωσε 5 ημερες,φετος ακουσα πως μαλλον θα μας δωσει μια εβδομαδα και σκεφτομαι σοβαρα να επισκεφθω την επιθεωρηση εργασιας οπως εκανε ο αλλος υπαλληλος και απο οτι ειδα τον αντιμετωπιζουν σοβαροτερα σε τετοια θεματα.
  απο οτι εχω καταλαβει μαλλον οριζει απο μονος του τι δικαιουμαστε και δεν το παει με το νομο.τα ερωτηματα μου λοιπον ειναι
  α) μηπως μας «κολλαει» τελικα 4ωρου ενσημα και το οριζει με βαση αυτο και για αυτον φαινετε λογικο? πως μπορω να το ψαξω?
  β)τελικα τι δικαιουμε σαν αδεια? καποιος μου ειπε πως απο την στιγμη που ειμαι στις 5 ημερες διακαιουμε κανονικα.
  γ) εχω δικαιωμα να ζητησω καποιο αντιγραφο απο την συμβαση που ειχα υπογραψει?

  ευχαριστω πολυ για τον κοπο σας.

   apasxolisi responded:
   Τε,Αυγ,2012 στο 4:19 πμ

   ΣΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ..Η ΑΔΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ 4ΩΡΗ Η 8ΩΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΟΠΩς ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΣ ΤΟ ΛΙΝΚ

   https://apasxolisi.wordpress.com/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89/

   ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ. ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
   οΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ. τΗΝ ΔΕ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΤΡΑ …

    παυλος said:
    Πε,Αυγ,2012 στο 3:21 πμ

    σας ευχαριστω παρα πολυ για τον κοπο σας και την γρηγορη απαντηση,νομιζω πως πλεον μονο μια επισκεψη στη επιθεωρηση εργασιας θα λυσει το προβλημα.ευχαριστω πολυγια την ξεκαθαρη απαντηση σας.

  GEORGE EDESSA said:
  Κυ,Αυγ,2012 στο 1:12 μμ

  Kαλησπερα ! Ποτε δινεται το επιδομα καλοκαιριου 2012 απο τον οαεδ σε αυτους που παιρνουν ταμειο ανεργιας

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2012 στο 9:32 μμ

   δυστυχός δεν δίνει επιδομα άδειας ο ΟΑΕΔ

    GEORGE EDESSA said:
    Σα,Αυγ,2012 στο 10:48 μμ

    Σας ευχαριστώ πόλυ

  εβη said:
  Πα,Αυγ,2012 στο 11:45 μμ

  ηθελα να ρωτησω το εξης, ειμαι εξαωρη με 4μηνη συμβαση σε τηλεφωνικο κεντρο. Ειμαι εγκυος και θα γεννησω ενα μηνα πριν ληξει η συμβαση. Δικαιουμαι τιποτα απο αδειες η με το που γενναω πρεπει να επιστρεψω?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 2:31 πμ

   δεν το ξέρω τι γίνεται με το γεγονός οτι έχεις τετράμηνη σύμβαση…και λήγει πάνω στη γέννα καλύτερα ρώτησε μια επιθεώρηση εργασίας ..Δηλαδή αν η άδεια που θα πάρεις ειναι μέσα στο χρόνο της σύμβασης …Γιατί σιγουρα δεν σε προστατεύει η νομοθεσία που ισχύει ως προς την σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

  μαρια said:
  Τρ,Σεπ,2012 στο 11:57 πμ

  καλησπερα..εργαζομαι σε μια εταιρεια 4,5 χρονια ως υπαλληλος γραφειου κ τους ειπα οτι θα παραιτηθω σε 2 βδομαδες (για να βρουν μια κοπελα να την μαθω πριν φυγω..)την αδεια μου δεν την εχω παρει ολη!μου εχουν μεινει 13 μερες υπολοιπο.θα μου την πληρωσουν? τι δικαιουμαι? δικαιουμαι κ το δωρο χριστουγεννων?δεν ξερω..τι αλλο? ευχαριστω εκ των προτερων!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 3:16 πμ

   την άδεια την δικαιουσαι η θα παρεις το υπόλοιπο κανονικα η θα σου το πληρώσει ! Επίσης αναλογια δώρου χριστουγέννων από 1/5/ μεχρι την ημέρα της παραίτησης

  Σαμ said:
  Κυ,Οκτ,2012 στο 10:15 μμ

  Καλησπέρα, μία ερώτηση…εργάζομαι σε εταιρεία η οποία μας κάνει 6μηνες συμβάσεις και όχι αορίστου χρόνου. Κάθε σύμβαση θεωρείται ως νέο συμβόλαιο, έτσι δεν είναι; Δηλαδή από τη στιγμή που η σύμβαση μου ανανεώθηκε 1/7/12 έως το τέλος του 2012 δικαιούμαι 2 ημέρες αδείας το μήνα, σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2012 στο 8:11 μμ

   ναι ακριβώς καθε σύμβαση είναι ξεχωριστη και δικαιουσαι οτι λεει η ΕΓΣΣΕ

  κατερινα said:
  Δε,Νοε,2012 στο 1:01 μμ

  εθελα μια ροτοσι. δουλευο στο μαγαζι .εκουμε δικιο να μασ πλιροσι τυν αδια το αφεντικο?

   κατερινα said:
   Δε,Νοε,2012 στο 1:04 μμ

   παρακαλο περιμενο απαντισι

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2012 στο 3:09 πμ

   αν δεν σας την έχει δώσει την άδεια πρέπει να σας την πληρώσει λέει ο νόμος

  κατερινα said:
  Δε,Νοε,2012 στο 4:27 μμ

  παρακαλο εχι δικιο το αφεντικο να μασ πλιροσι τιον αδια?

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2012 στο 3:11 πμ

   αν δεν την παρετε την άδεια μπορεί να σας την πληρώσει αν καταλαβα καλά την ερώτηση

  κατερινα said:
  Πε,Νοε,2012 στο 3:22 μμ

  η εροτιση μου ειναι εχο παρει την αδια το αφεντικο εχι δικεομα να με πλιροση ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Νοε,2012 στο 4:32 πμ

   στην άδεια πληρώνεσαι κανονικά …Οσο για το επίδομα αδείας πρέπει να δίνεται μαζί με την άδεια

  κατερινα said:
  Σα,Νοε,2012 στο 6:05 μμ

  τιν αδια το εκο παρι.τα χριματα εχι δικιο το αφεντικο να με πλιροσι

   apasxolisi responded:
   Δε,Νοε,2012 στο 5:02 πμ

   αν σου χρωστά το επιδομα αδειας …και δεν σου το δίνει κάνε καταγγελία επιθεώρηση εργασίας

  MARIA said:
  Δε,Νοε,2012 στο 5:54 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΙΟΣ ΚΑΘΟΥΛΟΥ ΑΝΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΙ ΤΩΡΑ ΛΟΓΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ 1 ΜΗΝΑ ΤΙΣ 25 ΗΜΕΡΕΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 11:07 πμ

   Δες αυτό και ρώτησε στο ΙΚΑ
   Πόσες μέρες αναρρωτική άδεια χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
   Ο ασφαλισμένος μεταβαίνει στην υγειονομική μονάδα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του και εξετάζεται από τον θεραπευτή γιατρό ο οποίος δύναται να χορηγήσει μέχρι 15 ημέρες άδεια ανικανότητας είτε διακεκομμένη είτε συνεχή.

   Για περαιτέρω άδεια ανικανότητας ο ασφαλισμένος αφού προμηθευτεί παραπεμπτικό από τον θεραπευτή γιατρό εξετάζεται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ανικανότητας του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.

  Πέτρος said:
  Τρ,Νοε,2012 στο 6:35 μμ

  Έχω 13 μέρες υπόλοιπο άδειας για το τρέχον έτος και λόγω φόρτου εργασίας μάλλον δε θα τις δώσουν. Έχω διαβάσει οτι κανονικά είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν ακόμα και αν δεν το ζητήσω, σε διαφορετική περίπτωση τις πληρώνουν, κάτι το οποίο δε νομίζω να γίνει. Υπάρχει περίπτωση να τις χάσω και πως γίνεται αυτό πρακτικά; Δηλαδή αν δε μεταφερθούν στην άδεια του επόμενου έτους και δεν πληρωθούν, χάνονται; Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 12:06 μμ

   μπορει να γίνει και το δεύτερο αλλά να τους το πεις …ενταξει δεν μου το πληρώνεται αλλα δώστε το υπόλοιπο σπαστά μεσα στον επόμενο χρόνο

  dikaioma adeias said:
  Τε,Δεκ,2012 στο 9:56 πμ

  Γειά σας!Εδώ και 4,5 χρόνια δουλεύω σε μια ιδιωτική εταιρία στην 3ετία έκανα νέα σύμβαση για να μου κόψουν τα όποια δικαιώματα είχα αποκτήσει.Φέτος τον Μάρτιο έκανα νέα σύμβαση χωρίς να σταματήσω καθόλου και πριν 2 μήνες έκανα ξανά νέα σύμβαση με μειωμένες αποδοχές αφού είχα σταματήσει για 10 μέρες περίπου.Έχω να πάρω άδεια 1.5 πάμε για 2 χρόνια συνέχεια μου λένε ότι θα την πάρω αλλά τίποτα και θέλω να μάθω αν δικαιούμαι άδεια ή την έχω χάσει λόγω νέων συμβάσεων που έχω κάνει?Ευχαριστώ!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:33 μμ

   με τις άδειες αφού έχεις συμβάσεις ανανεούμενες για κάθε μία από αυτή δικαιούσαι 2 μέρες καθε μήνα εργασίας και αναλογία επιδόματος . αν δεν την δώσουν πρέπει να πληρώσουν τις μέρες αυτές και την αναλογία του επιδόματος … Και μπορεις να τα διεκδικήσεις έστω και αν έχουν λήξει οι συμβάσεις σε χρήμα …κατι αλλο δεν βλέπω συμβουλευσου μια επιθεώρηση εργασιας

  ΜΑΡΙΑ said:
  Πα,Δεκ,2012 στο 1:00 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Κ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ 10/02/12 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 4ΩΡΟ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΕΠΙΑΣΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ: ΟΤΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΧΡΩΣΤΑΩ (4ης ΩΡΕΣ) ΓΙΑΤΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΛΙΟΜΕΝΟ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ…ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΙΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ (07/01/2013) ΣΑΝ 8ΩΡΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 4ΩΡΟ Η Η ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4ΩΡΟ! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΙΣΧΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?
  PS: ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΣ κατ` έθιμον αργίες ΟΠΩΣ πχ.ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Μεγάλη Παρασκευή.
  ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ Ο 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ υποχρεωτικες αργίες ομως.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:35 μμ

   δεν το ξέρω καλά …καλύτερα να ρωτήσεις σε επιθεώρηση εργασίας να σου πουν τι ισχύει για αυτές τις επιχειρήσεις

  xaroula said:
  Δε,Ιαν,2013 στο 3:59 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΔΩ Κ ΔΥΟ ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ,ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΗΡΑ ΛΟΓΩ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑ Κ ΞΑΝΑΠΗΓΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ,ΠΗΡΑ ΑΔΕΙΑ 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ Κ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ,Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΓΡΑΨΑΜΕ ΔΥΟ ΒΔΟΜΑΔΕΣ Κ ΕΚΑΤΣΑ ΤΗΝ ΜΙΑ Κ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Κ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΙΣΘΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ?ΔΟΥΛΕΥΩ 5ΗΜΕΡΟ Κ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:09 μμ

   ειναι λογιστικο και δεν το ξέρω …ισως καποιος λογιστής σου λυσει την απορία

  Efi said:
  Τε,Ιαν,2013 στο 6:17 μμ

  Καλησπέρα σας.Μολις ξεκινησα δουλεια σ’ενα ξενοδοχείο τετράωρη.6 μερες την εβδομαδα κι εναν ρεπο.Τα χρήματα ειναι 250 ευρω καθαρα.Ισως να παίζει και ρόλο το οτι ειμαι κατω των 25 χωρις προυπηρεσια.Ρώτησα το αφεντικό μου για τα ένσημα και μου είπε οτι θα μου κολλάνε αυτά που δικαιούμε.Τι δικαιούμαι?Ψάχνω στο διαδικτυο και δεν μπορω να βρω μια απάντσηση.Ευχαριστω εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:24 μμ

   τα ενσημα πάνε βάση μισθου … οπότε μην ανησυχείς αυτά τα βλέπεις από το ΙΚΑ οταν σου στειλουν συγκεντρωτικά η μπορεί να πάρεις αναλυση απο το ιδιο το ΙΚΑ

  Θεοδωρα said:
  Κυ,Ιαν,2013 στο 10:17 μμ

  Καλησπερα σας,εργαζομαι σε ενα καταστημα απο 20 Οκτωβρίου 2012 και εχω ανακοθνωσει στην επιχειρηση οτι παραιτουμαι 4 Φεβρουαρίου καθως αλλαζω δουλεια.ειμαι 8ωρη με 600 ευρω καθαρο μισθο και εργασια 6ημερη.δικαιουμαι κατι αλλο εκτος απο τον μισθο μου?ευχαριστω εκ των προτερων.

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 6:25 μμ

   αναλογιες επιδόματος πασχα άδειας και άδεια αναλογική για το διάστημα αυτό

  Μάρθα said:
  Σα,Φεβ,2013 στο 1:24 πμ

  Γεια σας.
  Εργάζομαι σε μια εταιρεία από τον Απρίλιο του 2010.Ένσημα όμως μου κολλάνε από τον Ιούνιο του ίδιου έτους αφού μου ζήτησαν να κάνω»υπομονή».

  Η εργασία μου είναι πενθήμερη 8ωρη.
  Ενώ για το 2011 πήρα άδεια 25 ημέρες, στο τέλος του 2012 μου ζήτησαν να προσκομμίσω όλα μου τα ένσημα.( Έχω περίπου 3.900 ένσημα από το 1989 ως τώρα).

  Για το 2012 είχα πάρει άδεια 19 ημέρες και συμφωνήθηκε με τον εργοδότη να πάρω τις υπόλοιπες 7 ημέρες τον Ιανουάριο του 2013. Μόλις επέστρεψα από την άδεια με κάλεσαν και μου δήλωσαν ότι για το 2012 δικαιούμαι 22 ημέρες και όχι 25.
  Μου πλήρωσαν τις 3 ημέρες άδειας και μου χρέωσαν τις 7 ημέρες στην άδεια του 2013!

  Θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε, κατά πόσο στέκουν τα παραπάνω και κυρίως πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι πραγματικά.

  Επίσης, αν μπορείτε να με πληροφορήσετε για το τι ισχύει για το 2013 , σε σχέση με τα δώρα
  και τα επιδόματα αδείας.Έχουν καταργηθεί;;

  Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την βοήθεια που παρέχετε με τη σελίδα σας.

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2013 στο 9:22 μμ

   Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
   Χρόνος εργασίας
   στον ίδιο
   εργοδότη Ημέρες αδείας
   με 5νθήμερη εργασία Ημέρες αδείας
   με 6ήμερη εργασία
   1 έτος 20 24
   2 έτη 21 25
   3 εως 10 έτη 22 26
   Πάνω απο 10 έτη 25 30

   Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.
   Ως ημέρες αδείας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες οι Κυριακές και αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της αδείας του.

  ΕΛΕΝΗ said:
  Τε,Μαρ,2013 στο 1:31 πμ

  Γεια σας, εργαζομαι σε ενα καταστημα (εστιατοριο-ζαχαροπλαστειο) απο 10/07/2012 και πριν απο λιγες μερες παραιτηθηκα. Η τελευταια ημερα εργασιας μου θα ειναι 15/03/2013. Για ολο το διαστημα δεν εχω παρει ουτε μια ημερα αδειας, ουτε επιδομα αδειας. Δικαιουμαι καποιο ποσο τωρα που φευγω; Η συμβαση μου ειναι απεριοριστου χρονου και ειναι για κατω των 25 ετων…

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 8:38 μμ

   για ολο το διάστημα που εργαζόσουν δικαιουσαι 2 μέρες άδεια καθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος. Αυτά ειναι υποχρεωμένη η επιχείρηση αν δεν σου ειχε δώσει την άδεια να σου την πληρώσει σαν εργασία και ανάλογικό επίδομα αδειας

  eleni said:
  Πε,Μάι,2013 στο 9:49 μμ

  Καλησπέρα!!2 ερωτησεις..Δουλεύω απο τον Ιούλιο του 2009(στον ιδιωτικο τομεα) και θελω να παραιτηθω.Αρχικα κατα το νομο ποτε θα πρεπει να δηλωσω την παραιτηση μου(15 μερες πριν την αποχωρηση μου ή παραπάνω) και 2ον αν δηλωσω την παραιτηση μου Ιουνιο, ποσες μερες αδειας(εχω ηδη παρει 4 μερες απο την αρχη του χρονου)θα μου πληρωσουν ?υπάρχει κάποιος νομος που να λεει ποσο καιρο πρεπει να δουλευω ωστε να με πληρωσουν?π.χ. να πρπει να συμπληρωσω ενα 6μηνο απο την αρχη του χρονου ωστε να μου τα καταβαλουν.
  Ευχαριστώ!!

   apasxolisi responded:
   Δε,Μάι,2013 στο 1:27 μμ

   ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΟΥΣΑΙ ΌΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΟΠΌΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΟΤΙ ΘΈΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΣ ΚΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΆ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΏΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ ΕΣΥ ΑΥΤΆ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΟΣ

    eleni said:
    Δε,Μάι,2013 στο 8:57 μμ

    ευχαριστω πολυ!!!

  Κωνσταντίνος said:
  Τρ,Ιουν,2013 στο 10:59 πμ

  Είμαι υπάλληλος με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 27 Μαρτίου και 30 Ιουνίου η σύμβαση λήγει. Η άδεια που δικαιούμαι είναι 3 μήνες επί 2 ή επί 1,66. Επίσης το επίδομα αδείας θα μου το πληρώσει μαζί με το μισθό στη λήξη της σύμβασης? Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουν,2013 στο 8:33 μμ

   Νομίζω επι 1,66 …την άδεια πρεπει να σου την δώσει πριν την λήξη της σύμβασης διαφορετικά στην πληρώνει και το επίδομα μαζί με την άδεια ή έστω με την λήξη της σύμβασης

  ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑ said:
  Πα,Ιουλ,2013 στο 5:25 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005.ΕΝΩ ΕΙΧΑΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ.ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΜΑΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ??.ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ??

   ΙΩΑΝΝΑ said:
   Πα,Ιουλ,2013 στο 5:27 μμ

   ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005.ΕΝΩ ΕΙΧΑΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ.ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΜΑΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ??.ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ??

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουλ,2013 στο 7:36 μμ

   τωρα ως προς το την άδεια και τους χρόνους δεν ξέρω τι γίνεται είχε υποχρέωση η εταιρία να κάνει από πριν τον διακανονισμό και την κατανομή ..κΑΙ ΟΧΙ ΤΩΡΑ!
   γΙΑ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΆΛΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ…. ΤΩΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΏΣΕΙ ΤΏΡΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΠΙΈΣΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΣΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουλ,2013 στο 7:36 μμ

   ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

  mary said:
  Τρ,Ιουλ,2013 στο 3:48 μμ

  καλησπέρα, δουλεύω σε τουριστικό γραφείο και ως γνωστό το καλοκαίρι έχει πολύ δουλειά. Έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να αρνείται να πάρω άδεια τους καλοκαιρινούς μήνες?

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουλ,2013 στο 7:45 μμ

   ΝΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΧΜΗΣ Η ΝΑ ΤΗΝ ΔΊΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΆ

  Cos said:
  Τρ,Ιουλ,2013 στο 10:41 πμ

  Καλημέρα…

  Εργάζομαι 3 χρόνια σε μία εταιρεία σαν ιδιωτικός υπάλληλος. Έχω ακόμα 31 ημέρες άδεια και μέσα στο 2013 έχω πάρει μόνο 2 μέρες! Οι κανονικές μου μέρες άδειας είναι 22 και έχω και από το 2012 που δεν έχω πάρει. Αυτές οι 2 που πήρα το 2013 είναι από τις περσινές ή από τις φετινές 22?
  Έχω 9 περσινές και 22 φετινές?
  ή
  11 περσινές και 20 φετινές?

  Ρωτάω, γιατί έχω σκοπό (μιας και δεν πρόκειται να τις πάρω ποτέ μου) να ζητήσω να μου τις πληρώσουν.

  Τώρα τον Αύγουστο που θα πάρω 9 μέρες άδεια… από που θα τις πάρουν? από τις 9 (11) περσινές ή από τις 22 (20) φετινές?

  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 8:48 μμ

   τις περισινές πρέπει να τις πληρώσει …αφού δεν τις έχει δώσει ..οσο για τις φετεινές όσες δεν πάρεις να τις πληρώσει

    cos said:
    Τε,Ιουλ,2013 στο 5:39 πμ

    Το θέμα είναι ότι τώρα τον Αύγουστο θα πάρω 9 μέρες άδεια καλοκαιριού… Από που θα μου τις δώσει? Από τις περσινές ή από τις φετινές? Γιατί αν μου δώσει περσινές δεν θα έχει να μου πληρώσει κάτι τώρα… Τον Ιανουάριο πάλι.
    Επίσης…Φέτος πήρα 2 μέρες άδεια τον Απρίλιο για την γέννηση της κόρης μου… Μου χρέωσαν κανονική άδεια και έκαναν γαργάρα τις 2 μέρες που δικαιούμαι επιπλέον. Πως τις διεκδικώ?
    Ευχαριστώ

    apasxolisi responded:
    Σα,Αυγ,2013 στο 11:48 μμ

    λοιπον οι άδειες δίνονται ή πληρώνονται αν έχεις υπόλοιπα από πέρσι πρεπει να τις δώσεις μαζί με τις άδεια που δικαιούσαι φέτος ότι δεν πάρεις κάποιες μέρες πρέπει να τις πληρώσει καλό είναι τις άδεις καθε χρονου να τις ξεκαθαρίζουν μέσα στη χρονιά που τρέχει … Για τις δύο μέρες αυτές πρέπει να τις βγάλει από την κανονική.
    Κανονικά πρέπει να το συζητήσεις μαζί τους να δεις τις θα σου πουν …και μετά βλέπεις

  ALIONA said:
  Τε,Αυγ,2013 στο 8:53 πμ

  καλημερα σας,,,,βρισκομαι σε 6 μηνη αδεια μητροτητας,,σταμτησα απο την δουλεια 8 δεκεμβριο 2012!!ηθελα να ρωτησω επιδομα αδειασ το καλοκαιρι ποιοσ θα μου το βαλει ο εργοδοτησ η ο οαεδ???

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Πε,Αυγ,2013 στο 3:43 μμ

  γεια σας. εργαζομαι σε ιδιωτικη εταιρία. την 01 φεβ 2013 εκανα 2μηνη συμβαση. ακολούθως μετατράπηκε σε επ αοριστου και δουλεύω ακόμα εκεί. δικαιούμαι επίδομα αδείας και κανονική άδεια? αν, ναι πόσο πρέπει να είναι το επίδομα? οι αποδοχές μου είναι 586 ευρω μικτα. ο εργοδοτης μου ακομα δε μου εδωσε τιποτα ακομα.

   apasxolisi responded:
   Πε,Αυγ,2013 στο 9:06 μμ

   δΙΚΑΙΟΎΣΑΙ 2 ΜΈΡΕΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΔΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΛΗΡΏΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΜΈΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΌΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΆΡΕΙΣ ΜΕΤΑ Από συμφωνία με τον εργοδότη μέχρι τέλος του χρόνου για το 2013 κοκ

  Νικη said:
  Τρ,Αυγ,2013 στο 6:12 μμ

  Καλησπέρα,
  Εργαζομαι σε μια εταιρεία2,5 χρόνια 4 ωρη πενθήμερη αποσχόληση. Πόσες μέρες διακαιούμαι συνολικά άδεια το χρόνο βάση νόμου?Επειδή ακούστηκε από την εταιρεία μου ότι τώρα με τα νέα μετρα μειώθηκαν και οι μέρες αδείας….

   apasxolisi responded:
   Τρ,Αυγ,2013 στο 10:30 μμ

   καμία μείωση στις ημερες άδειας δεν υπάρχει Ισχύει ο νόμος ως εχει

  Jojo said:
  Τε,Σεπ,2013 στο 4:34 μμ

  Καλησπέρα,
  εργαζόμουν σε μια εταιρεία για 7 χρόνια και απολύθηκα. Οι μέρες άδειας που υπολοίπονται είναι 50 (μου το είχε πει το λογιστήριο πριν το καλοκαίρι και με είχε ενημερώσει ότι πρέπει να τις καταναλώσω άμεσα!), εκ των οποίων οι περισσότερες είναι υπόλοιπο προηγούμενων ετών.
  Θα τις πληρωθώ???

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2013 στο 9:23 μμ

   αν δεν τις πήρες υπαιτιότητα του εργοδότη μπορείς να διεκδικήσεις την πληρωμή τους

  euanthia said:
  Τρ,Σεπ,2013 στο 6:42 μμ

  Κάτι άκουσα ότι αν δεν πάρεις άδεια από το δημόσιο έως τον Οκτώβρη την πληρώνεσαι. Ισχύει?

   apasxolisi responded:
   Τε,Σεπ,2013 στο 8:37 μμ

   δεν το ξερω

    euanthia said:
    Πα,Σεπ,2013 στο 5:56 μμ

    :(

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ said:
  Κυ,Οκτ,2013 στο 6:17 μμ

  Καλησπερα. Απο τις 21/3 εργαζομαι σε εταιρεια καθαρισμου για 3 μερες τη βδομαδα με συμβαση αοριστου χρονου και ωρομισθια. Ενω εργαζομαι 6 ωρες καθε φορα εκεινος μας κολλαει ενσημα 3ωρου. Θελω να ρωτησω αν δικαιουμαι αδεια και αν ναι ποσες μερες και ποσο περιπου θα ειναι το επιδομα αδειας οταν πληρωνομαι την ωρα 3,28 ευρω καθαρα.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2013 στο 8:20 μμ

   δικαιούσαι 2 μέρες για καθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδείας …. ομως δεν μπορώ να σου τα υπολογίσω δεν ξέρω λογιστικά

  XRISTOS said:
  Πα,Οκτ,2013 στο 9:40 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2013.ΠΟΣΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΘΑ ΠΑΡΩ?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Οκτ,2013 στο 9:02 μμ

   ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΊΣΕΤΑΙ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ …οΠΟΤΕ ΘΑ ΠΆΡΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟ ΜΕΙΟΝ ΤΟ ΜΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

  Γιάννης said:
  Κυ,Νοε,2013 στο 6:22 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2013 ΜΠΗΚΑ ΣΤΡΑΤΟ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2013 στο 7:46 μμ

   οχι γιατί το επίδομα δώρου χριστουγέννων δίνεται για εργασίας από 1/5 και μετά

  Rena Gkini said:
  Τρ,Δεκ,2013 στο 1:31 μμ

  Καλημερα, εργαζομαι στη ιδια εταιρεια για 12 χρονια, εχω υπολοιπο αδειας 35 ημερες που έρχετε απο παλαιά έτη τις οποιες θα πληρωθω. μπορειτε να μου πειτε εαν υπαρχει καποια προσαυξηση στα χρηματα αυτα, η θα παρω εναν ολοκληρο μισθό.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2013 στο 9:37 μμ

   οχι δεν υπάρχει προσαύξηση …Θα τις πληρωθείς σαν κανονική εργασια

  MARIA said:
  Πε,Δεκ,2013 στο 3:27 μμ

  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΕΡΝΕΙ?

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2013 στο 8:04 μμ

   οποια από τα επιδόματα δώρου ή άδειας και άδεια δεν εχει πάρει

  Stergios said:
  Πε,Δεκ,2013 στο 9:25 μμ

  Καλησπέρα είμαι δημόσιος υπάλληλος η γυναίκα μου κατα την περίοδο της εγκυμοσύνης δεν εργαζόταν, μετά απο δύο μήνες αφότου γέννησε έπιασε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούμαι 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου η έπρεπε να εργαζόταν απο πριν ωστε να να κατοχύρωνε το δικαιωμα αδείας και εφόσον δεν ήθελε να κάνει χρηση αδείας αυτή να την έκανα εγώ?
  Ευχαριστώ!

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2013 στο 8:05 μμ

   δεν το ξέρω το θέμα με το δημόσιο και αυτές τις άδειες

  zoi said:
  Σα,Δεκ,2013 στο 6:40 μμ

  Καλησπέρα,εργάζομαι εδώ και 2,5 χρόνια σε ένα τουριστικό πρακτορείο μόνο απογευματινές ώρες 5-9 Δευτέρα-Σάββατο.Όταν παίρνει άδεια η πρωινή κοπέλα δουλεύω πρωί-βράδυ χωρίς να πληρώνομαι επιπλέον.Το ίδιο και εκείνη για μένα.Υπάρχει καμία ρύθμιση ώστε να μπορούμε να ζητήσουμε να πληρωνόμαστε τις extra ώρες?

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2013 στο 9:10 μμ

   Ως υπερωριακή εργασία … δεν βλέπω κάτι αλλο αφού σας απασχολεί εκτός ωραρίου σύμβασης για τις συγκεκριμένες μέρες

  Alex said:
  Δε,Δεκ,2013 στο 5:32 μμ

  Έχω εργαστεί από τον Οκτώβρη του 1998 μέχρι τον Ιούνιο του 2002 στην Αγγλία.

  Κατόπιν από το Νοέμβριο του 2002 μέχρι 31/12/13 σε διαφορετικούς εργοδότες στην Ελλάδα – με 8 μήνες διακοπής, λάμβανα επίδομα ανεργίας.

  Θα αποχωρήσω οικειοθελώς 31/12/13. Για το έτος 2013 πόσες μέρες άδεια δικαιούμαι; Τα 12 έτη εργασίας σε διαφορετικούς εργοδότες ισχύουν από την έναρξη του 2013 ή από το 2014;

  Στον υπολογισμό των ετών εργασίας του χρόνου προϋπηρεσίας περιλαμβάνονται και τα έτη που εργαζόμουν στην Αγγλία; Έχω όλα τα απαραίτητα δικαιολογιτικά εργασίας.

  Alex said:
  Πα,Δεκ,2013 στο 9:40 πμ

  Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.

  Το Link που μου αναφέρεται δεν είναι ξεκάθαρο ως προς το από πότε ξεκινάει το δικαίωμα αδείας 25 ημερών για πενθήμερη εργασία. Είναι από την έναρξη του 12 έτους εργασίας ή από τη συμπλήρωση του 12 έτους εργασίας, δηλαδή από την έναρξη του 13 έτους όπως επιμένει το λογιστήριο που εργάζομαι;

  Το 2013 ξεκίνησα το 12 έτος εργασίας μου στην Ελλάδα. Δικαιούμαι 25 ημέρες κατόπιν συμπλήρωσης του 12 έτους, δηλαδή από το 2014 ή δικαιούμαι 25 ημέρες αδείας και το 2013?

  Είμουνα άνεργος, και εγγεγραμμένος στο ταμείο ανεργίας, από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012. Αυτό επηρεάζει των υπολογισμό των ετών;

  Επίσης τα χρόνια προϋπηρεσίας μου στην Αγγλία (υπάρχουν τα ένσημα) υπολογίζονται;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2013 στο 7:45 μμ

   δεν το ξέρω καλά επειδή μπαίνει σε λογιστικους υπολογισμούς και ρυθμίσεις …Εμένα οι γνώσεις μου είναι γενικές …Ισως κάποιος άλλος λογιστής θα μπορούσε να σας το εξήγησει και επιβεβαιώσει

  panos said:
  Κυ,Ιαν,2014 στο 9:27 μμ

  καλησπερα.Πείτε μου σας παρακαλω εργαστηκα για το 2013 σε καθεστως τετραημερης απασχολησης για ολη τη χρονια(εννιαμηνο εργοδοτη συν τριμηνο με υπογραφη δικια μου),εργαζομαι με την ιδοτητα υπαλλήλου,πειτε μου ποση κανονικη αδεια δικαιουμαι για το 2013,ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2014 στο 7:29 μμ

   περιπου 2 μέρες για κάθε μηνα εργασίας και αναλογία επιδόματος αδειας γιαυτές τις μέρες

  ntina2 said:
  Πα,Μάι,2014 στο 4:34 μμ

  geia sas!!tha piasw se mia etaireia ws 6wri apo prwti iouniou
  dikaioume adeia kalokairiou i ama thelei mou dinei o ergodotis?

   apasxolisi responded:
   Πα,Μάι,2014 στο 9:04 μμ

   δικαιούσαι 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας μέχρι να κλείσεις χρόνο το πότε θα την πάρεις ειναι θέμα συμφωνίας με τον εργοδότη

  maria said:
  Κυ,Ιουν,2014 στο 8:47 μμ

  καλησπέρα! εργαζομαι σαν μισθωτος από 1 Μαρτίου 2013 και με απέλυσαν στις 13 Ιουνίου 2014 (πενθήμερο, οκτάωρο). τι αποζημίωση δικαιούμαι?? δεν εχω πάρει καθόλου άδεια το 2014. Δικαιούμαι επίδομα από τον ΟΑΕΔ?

  Αντώνης said:
  Πε,Ιουν,2014 στο 10:57 μμ

  Καλησπέρα,εργάζομαι σε αποθήκη με είδη θαλάσσης.Ο κωδικός ειδικότητας είναι 932030,το ημερομίσθιο 28€ και το ωρομίσθιο 4,2€.Η ημερομηνία πρόσληψης είναι 19/05/2014.Θα ήθελα να ρωτήσω πως υπολογίζω τις αποδοχές μου για τον Μάη,γιατί κάτι μου είπαν για έναν συντελεστή 1,2 κ δεν το έχω καταλάβει.Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουν,2014 στο 10:02 πμ

   είμαι ασχετος φίλε σε αυτά ειναι λογιστικά καλύτερα ρώτησε λογιστή

  athina said:
  Πε,Ιουλ,2014 στο 9:16 μμ

  eimai 10 mines se mia ergasia kai apo ton martio eimai 8wri ti epidoma kalokairiou prepei na parw..?

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιουλ,2014 στο 9:47 μμ

   για το πρώτο χρόνο η άδεια και το επίδομα αδείας δίνονται αναλογικά ….για κάθε μήνα εργασίας 1, 5 ημέρες άδειας και αντίστοιχο επίδομα …άδειας

  Dimitris said:
  Πα,Ιουλ,2014 στο 7:59 μμ

  Καλησπέρα,

  έχω δηλώσει άδεια για δύο εβδομάδες για να φύγω οικογενειακώς από τις 14 Ιουλίου. Την άδεια την είχα δηλώσει 3-4 εβδομάδες νωρίτερα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή 11 Ιουλίου, μου λένε ότι δεν μπορώ τελικά να πάρω άδεια διότι προέκυψε δουλίτσα. Περνάει άλλη μια εβδομάδα και πάλι Παρασκευή 18 Ιουλίου μου λένε τα ίδια. Στο μεταξύ έχω κλείσει και έχω πληρώσει δωμάτια για να πάω οικογενειακώς. Επιτρέπεται να σου κόβουν την άδεια έτσι απλά την τελευταία στιγμή?

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιουλ,2014 στο 9:50 μμ

   Οχι βέβαια αφού την είχαν αποδεχθεί έλεος …

  g2-86c970e7c0561aee7f855f2f9df03aaf said:
  Κυ,Ιουλ,2014 στο 9:09 μμ

  Μπορώ να κάνω κάτι γι αυτή την περίπτωση? Π.χ. να καλέσω την επιθεώρηση? Τις άδειες τις δηλώσαμε όλο το προσωπικό σε ένα έγγραφο φτιαγμένο από την γραμματεία της εταιρείας κατ εντολή εργοδότη όπου κάτω κάτω γράφει ότι οι άδειες μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρείας. Κάθε φορά έτσι γίνεται με όλους. Περιμένουν τελευταία στιγμή να δουν αν θα πάρουν το οκ για την άδεια. Κάποιοι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να κλείσουν γιατί φοβούνται με αυτή την κατάσταση. Η γυναίκα μου όμως δουλεύει σαν δημοτικός υπάλληλος και έχει κανονίσει/δηλώσει από τον Μάιο την άδεια της. Είναι και έγκυος και τον Αύγουστο πρέπει να είναι εδώ διότι μπαίνει στον μήνα της. Παρόλα αυτά, «έχουμε δουλίτσα και δεν γίνεται, μην ανησυχείς θα πάρεις την άδεια σου!» Τι θα μπορούσα να κάνω?

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιουλ,2014 στο 7:59 μμ

   συμβουλεύσου επιθεώρηση εργασίας

  Γιαννης said:
  Τε,Ιουλ,2014 στο 9:51 μμ

  Εξασκώ πρακτική (6μηνη) σε μια εταιρία εδώ και 5 μήνες. Πόσες μέρες άδεια δικαιούμαι?

  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Αυγ,2014 στο 1:46 μμ

   δεν είμαι σίγουρος αν δίνονται κάποιες μέρες άδειας στις πρακτικές αλλα αν δίνονται πρέπει να είναι όπως σε όλους 1,5 μέρες καθε μηνα εργασίας

  ελπιδα said:
  Τρ,Αυγ,2014 στο 3:30 μμ

  θελω να ρωτησω ποτε θα παρω την δευτερη δοση του οικογενιακο επιδομα γιατι ολογιστης την εκανε στα μεσα ιουλιου

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2014 στο 9:07 πμ

   Στο site του ΟΓΑ http://www.oga.gr υπάρχουν και γίνονται ανακοινώσεις σχετικά με τις πληρωμές των οικογενειακών επιδομάτων

  Γεωργία said:
  Πε,Αυγ,2014 στο 5:59 μμ

  Καλησπέρα, δουλεύω σε μια εταιρεία από τον Ιούλιο του 2013 με 4ωρη απασχόληση..δικαιούμαι επίδομα ανεργίας σε περίπτωση απόλυσης?

  ourania said:
  Σα,Σεπ,2014 στο 4:11 μμ

  καλησπερα σας. Εργάζομαι σε μια ΜΚΟ και καποια στιγμη απο συμβαση ορισμενου ,εγινε η συμβαση μου αοριστου χρονου. Εαν θελω να μπω ταμειο ανεργιας, η μονη λυση ειναι να με απολυσει το αφεντικο; εννοω ,η συμβαση αοριστου χρονου δεν εχουνε καποια χρονικη διάρκεια;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2014 στο 8:45 μμ

   για να μπείς στο ανεργίας πρέπει να έχεις η ορισμένου χρόνου και να ληξει η συμβαση χωρίς να ανανεωθεί η να απολυθείς από αοριστου χρόνου και με την προυπόθεση να πληρούς τους όρους για επιδότηση ανεργίας

  kostas said:
  Δε,Σεπ,2014 στο 9:20 μμ

  καλησπερα.ξεκινησα σε μια εταιρεια ως μισθωτος με ασφαλιση ικα 1/9/2014..δικαιουμε 7-8 μερες αδειας μεχρι τις 31/12.θα πρεπει να λαβω και επιδομα αδειας? και αν ναι πρεπει να καταβληθει μεχρι 31/12 οπως και το δωρο χριστουγεννων?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2014 στο 9:12 μμ

   λογικά ναι πρέπει να καταβληθεί και αναλογία επιδόματος αδείας για αυτή την περίοδο και μέχρι την λήξη του έτους

  kostas said:
  Τρ,Σεπ,2014 στο 8:49 μμ

  μια απαντηση παρακαλω

  dimitris said:
  Τε,Οκτ,2014 στο 12:18 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(12ΜΗΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΚΑ. ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΓΩ ΤΗΝ 9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ (ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ).

   apasxolisi responded:
   Κυ,Οκτ,2014 στο 8:45 μμ

   Για το θέμα δικό σου δεν το ξέρω γιατί ειναι πολύ στενός δημόσιος τομέας … Θα πρέπει να δεις απ την υπηρεσία αν δικαιούσαι η όχι .
   Για την γυναίκα σου με δεδομένο οτι εχει συμβαση ορισμένου χρόνου χρόνου και 4ωρη απασχόληση δεν νομίζω οτι δικαιούται μειωμένο ωράριο. Χωρίς β’εβαια να είμαι σίγουρος

  Ζωή said:
  Πε,Οκτ,2014 στο 7:57 πμ

  Καλημέρα ! Θα ηθελα να ρωτησω το εξής: Δουλεψα για 1 εβδομαδα ακριβως σε μια εταιρια ιδιωτικου τομεα με προσελαβε Τριτη και με απέλυσε Τρίτη! Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τα στοιχεία μου φαιίνονται πουθενά; Τι εννοώ; Το αμκα μου το ονομα μου και όλα αυτά που μου ζήτησε η εταιρία για να μου κάνει πρόσληψη είναι κάπου κατωχηρωμένα; η λόγο 1 βδομάδας που έκατσα εκεί δεν έχουν δηλωθεί ; Σας ευχαριστώ πολύ!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2014 στο 9:41 μμ

   πρέπει να υπάρχει αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια καταγγελία συμβασης.ΕΚτός δεν την έκαναν .

  Αθηνά said:
  Τρ,Νοε,2014 στο 2:20 μμ

  Καλησπέρα σας.
  Εργάζομαι σε μία ιδιωτική εταιρία από τις 15/1/2005 έως σήμερα.
  Από τις 3/2/14 εως τις 2/3/14 έλειψα λόγω χειρουργικης επέμβασης. Θα ήθελα να ξέρω αν μειώνεται το Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη και αν πρεπει να πληρωθώ κάποιο ποσοστό από το δώρο Πάσχα και από το ΙΚΑ.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2014 στο 8:29 μμ

   δεν το ξέρω ειναι λογιστικό αυτό και είμαι ασχετος..Αλλά ρωτάς για το πάσχα που προφανώς έχει περάσει και πρέπει να έχεις πληρωθεί το δώρο. Για τα χριστούγγεννα και το δωρο δεν εχεις πρόβλημα το δικαιούσαι όλο αφού αυτό δίνεται για εργασίας από 1/5 και μετά

  ainta said:
  Πα,Νοε,2014 στο 1:25 μμ

  Kαλησπέρα!!! Εργάζομαι σε μιά ιδιωτική επιχείρηση τα τελευταία 14 χρόνια. Από το 2008 δεν έχω πάρει επίδωμα αδείας. Τα δικαιούμαι όλα τα επιδώματα ή έχουν διαγραφεί κάποια?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2014 στο 8:37 μμ

   δικαιούστε τις τελευταίες 5 ετίας για πιο πριν διαγράφονται σν πχ πάτε δικαστικά

  ALIONA said:
  Πε,Ιαν,2015 στο 1:45 μμ

  γεια σας!!θα ηθελα να σας ρωτησω δουλευω σε σουπερ μαρκετ ,,,,τον Ιουλιο κλεινω 10 χρονια στον ιδιο εργοδοτη!!τν πεμπτη βδομαδα αδειας τν δικαιουμαι φετος η το χρονου???

  dimitris said:
  Τε,Ιαν,2015 στο 8:18 μμ

  Καλησπέρα σας εργάζομαι σε τράπεζα από το 2009 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Τον Μάρτιο θα παρουσιαστώ στο στρατό για να πραγματοποιήσω την θητεία μου, περίπτωση απόλυσης δεν υπάρχει αλλά θα ήθελα να με ενημερώσετε αν δικαιούμαι δώρο Πάσχα (ολόκληρο ή μέρος?), το επίδομα αδείας (ολόκληρο ή μέρος?) και όσον αφορά τις ημέρες άδειας που δικαιούμαι για φέτος είναι 23 ημέρες έως το Μάρτιο υπολογίζω να μου έχουν μείνει 20 θα πρέπει να μου τις πληρώσουν?

   dimitris said:
   Κυ,Ιαν,2015 στο 5:00 μμ

   θα πάρω κάποια απάντηση ή να απευθυνθώ κάπου αλλού? Ευχαριστώ πολύ!!

    apasxolisi responded:
    Κυ,Ιαν,2015 στο 9:38 μμ

    φιλε νομίζω έχω απάντησει … Απλά και εγω δεν έχω χρόνους να μπαινω καθημερινα στο blog και να δίνω αμέσως απαντήσεις . Μακάρι να μπορούσα αλλα και εγω τρέχω σε δουλείες για την επιβιωσή μου

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2015 στο 9:20 μμ

   ως προς δώρο πάσχα δικαιούσαι αναλογικά μέχρι την ημέρα που διακόπτεις την εργασία …για τα άλλα το επίδομα και την άδεια δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι δικαιούσαι αφού πας στρατό ρώτησε κάποιο λογιστή που ασχολείται με εργασιακά και μισθοδοτικα

    dimitris said:
    Τε,Ιαν,2015 στο 7:16 μμ

    Σας ευχαριστώ πολύ!!

  ΦΑΝΗΣ said:
  Πε,Φεβ,2015 στο 4:31 μμ

  καλησπερα σας θα ηθελα και εγω με την σειρα μου να ρωτησω κατι δουλευω σε μια εταιρια σεκιουριτι απο την 1/8/2013 με συλογικη συμβαση εργασιας μισθο 586 e και κυλιομενο ωραριο , θελω να παραιτηθω εχω κανει χρηση της κανονικης αδειας 5 μερες μεσα στο 2015 δικαιουμαι αποζημιωση αδειας (υποθετω πως του επιδοματος ναι) και αν ναι μεχρι ποτε θα πρεπει να μου καταβληθει? εχουν και τα δυο καποιες προθεσμιες? αν μπορειτε να μου απαντησετε μεχρι ποτε το καθενα σας ευχαριστω πολυ συνεχειστε να μας βοηθατε μας ειστε παρα πολυ χρησιμοι φανης.

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2015 στο 2:15 μμ

   Την άδεια του 2015 την δικαιούσαι ολη οπότε ενημερωσε τον εργοδότη να πάρεις και την υπόλοιπη . Και φυσικά και το επίδομα και αναλογία δώρου ΠΑΣΧΑ από 1/1/15 μέχρι την ημέρα διακοπής της εργασίας ..>Δεν υπάρχουν προθεσμίες απλά πρέπει να γινει ενημέρωση να διευκολυνθείτε και οι δυο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s