Όλες οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο (NEW)

http://reviews.in.gr/

Tο τελευταίο χρονικό διάστημα πολλές είναι οι διατάξεις που έχουν μεταβάλλει το εργασιακό τοπίο, όσο αφορά το ωράριο των εργαζομένων, τις αμοιβές, την αποζημίωση απόλυσης και εργατικά θέματα. Όλες οι μεταβολές είναι στο πνεύμα αύξησης της ανταγωνιστικότητας, μείωσης του κόστους  και παροχής ευελιξίας  στις επιχειρήσεις. Συγχρόνως όμως, οι μεταβολές αυτές επέφεραν σημαντικό πλήγμα στα δικαιώματα των εργαζομένων και αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας, χωρίς να περιορίσουν το κύμα των απολύσεων που ακολούθησε τη ψήφιση των σχετικών νόμων. Συνοπτικά οι κυριότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1) Μονομερής επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές της επιχείρησης ο εργοδότης μπορεί αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 260/2006 και του Ν. 1767/1988. (παρ. 3 άρθρο 17 Ν. 3899/2010).

Ακόμα και στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν δεχτούν την εργοδοτική πρόταση, ο εργοδότης έχει την δυνατότητα να επιβάλλει μονομερώςσύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Ο νόμος απαγορεύει ρητά την υπέρβαση των εννέα μηνών εκ περιτροπής απασχόλησης μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενου θα επιστρέψουν στο προηγούμενο εργασιακό καθεστώτος, το οποίο τηρούσαν πριν την επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης.

Μετά τη λήξη του εννιάμηνου είναι δυνατή η απόλυση του εργαζομένου με ή χωρίς προειδοποίηση με την καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης απόλυσης. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης θα γίνει με τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης διότι αυτό είναι το πνεύμα του νομοθέτη.

Επισημαίνουμε ότι, αν ο εργοδότης πραγματοποιήσει καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζομένων ενώ έχει επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκπεριτροπής εργασίας κινδυνεύει να ακυρωθεί από τα πολιτικά δικαστήρια σε ενδεχόμενη προσφυγή των εργαζομένων, διότι ο νομοθέτης αναφέρει ότι αντί καταγγελίας μπορεί να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόληση.

2) Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας

Με το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011 θεσπίστηκε μια σειρά σημαντικών μεταβολών στην εργατική νομοθεσία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στηνδιευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων μεταξύ εργοδότη – εργαζομένων, εφόσον πλέον ο εργαζόμενοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από τις Ενώσεις Προσώπων, όταν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο.

Η σύναψη των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων μπορεί να γίνει, κατά σειρά προτεραιότητας, από:

1) συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή,

2) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση,από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και,

3) εφόσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.

Η Ένωση Προσώπων πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

Οι επιχειρησιακές ΣΣΕ δεν επιτρέπεται να έχουν όρους εργασίαςδυσμενέστερους για τους εργαζομένους από τους όρους εργασίας της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Συνεπώς η μείωση των αποδοχών δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Στην περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόσει επιχειρησιακή ΣΣΕ η μείωση αποδοχών καθώς και οι άλλοι όροι θα ισχύουν και για το σύνολο του προσωπικού.

Για την επιλεκτική εφαρμογή της μείωσης αποδοχών ή των άλλων όρων που περιλαμβάνει η επιχειρησιακή ΣΣΕ σε ορισμένους εργαζόμενους ή μια συγκεκριμένη ειδικότητα εργαζομένων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3896/2011 περί ισότητας, αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Επομένως, εάν οι όροι της επιχειρησιακής ΣΣΕ δεν προσκρούουν στις διατάξεις περί ισότητας του Ν. 3896/2011 και θεωρηθεί διάκριση, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής τους σε ένα μέρος των εργαζομένων.

Όσον αφορά την διάρκεια εφαρμογής της επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων.

3) Μείωση αποζημίωσης απόλυσης με ή χωρίς προειδοποίηση

Το ποσό της αποζημίωσης που οφείλεται στους υπαλλήλους όταν απολύονται όπως και ο χρόνος προειδοποίησής τους καθορίζονται ανάλογα από τα έτη προϋπηρεσίας του απολυόμενου μισθωτού στον εργοδότη από τον οποίο απολύεται. Σε περίπτωση προειδοποίησης της καταγγελίας σύμβασης εργασίας υπαλλήλου καταβάλλεται το ήμισυ της πλήρους αποζημίωσης της πλήρους αποζημίωσης (άρθρο 4 Ν. 3198/55, άρθρο 74 Ν. 3863/2010, άρθρο 17 παρ. 5 Ν. 3899/2010). Με τις διατάξεις των τελευταίων νόμων καθορίστηκαν νέοι χρόνοι προειδοποίησης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων με αποτέλεσμα το αναλογούν ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης να μειωθεί αρκετά. Οι νέοι χρόνοι προειδοποίησης ορίζονται με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 όπως συμπληρώθηκαν την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 3899/2010.

Εκτός της αποζημίωσης οι μισθωτοί δικαιούνται και προσαύξηση με ποσοστό 1/6 (2 μισθούς:12 μήνες) στο σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης, λόγω συνυπολογισμού των επιδομάτων εορτών (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση (άρθρο 74 παρ. 3 Ν.3863/2010).

Πριν τη ψήφιση του Ν.3863/2010 η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης έπρεπε να καταβληθεί ολόκληρη την ημέρα της απολύσεως, εκτός εάν αυτή υπερέβαινε τους 6 μήνες, οπότε μπορούσε να καταβάλλει το ποσό μέχρι 6 μήνες εφάπαξ και το υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις, η κάθε δόση εκ των οποίων δεν μπορούσε να είναι μικρότερη από τις αποδοχές τριών μηνών.

Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.(άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3899/2010). Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε πρόσληψη εργαζόμενου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και καταγγελία της σύμβασης εργασίας εντός των δώδεκα μηνών δεν οφείλεται αποζημίωση. Η προηγούμενη διάταξη όριζε το αντίστοιχο διάστημα σε δύο (2) μήνες.

4) Αύξηση χρονικού διαστήματος μετατροπής σύμβασης αορίστου χρόνου σε ορισμένου

Με το άρθρο 41 του Ν.3986/2011 ορίζεται πλέον ότι «εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.» Πριν από τη ψήφιση του νόμου αυτού το χρονικό διάστημα που αποτελούσε κριτήριο για την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου ήταν δύο (2) έτη.

5) Αύξηση χρονικού διαστήματος δανεισμού εργαζομένων

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις του σχετικού νόμου.

Με τη ψήφιση του νόμου 3899/17-12-2010, σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί ως δανειζόμενος από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης, η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Πριν τη μεταβολή αυτή ο νόμος όριζε σχετικά : «Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας αυτής με μέγιστο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες, αν ο προσωρινά απασχολούμενος αναπληρώνει μισθωτό του οποίου η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο είναι σε αναστολή».

6) Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας ο Υπουργός Εργασίας με το  άρθρο 43 του ν.  3986/2011 έδωσε την δυνατότητα σε νέους  ηλικίας από 18 έως 25 ετών, να συνάπτουν με εργοδότες συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως είκοσι τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη.

Επίσης, επιτρέπεται να συνάπτονται περισσότερες από μία συμβάσεις εργασίας, στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, μέσα σε διάστημα 24 μηνών από τη σύναψη της πρώτης σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Οι συμβάσεις αυτές γνωστοποιούνται αμελλητί ή το αργότερο εντός της επόμενης της σύμβασης ημέρας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη αυτών είναι οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών.

Μυρσίνη Δρίμτζια, Οικονομολόγος, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net

Νικόλαος Παπαγιάννης, οικονομολόγος – φοροτεχνικός, ΑΜΙΑ, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon net

Advertisement

72 σκέψεις σχετικά με το “Όλες οι αλλαγές στο εργατικό δίκαιο (NEW)

 1. για σας να με σινχοριτε για τα γραπτα μυ δεν ινε το καλιτερο μυ.δυλεωο σαν πολιτρια σε ενα αναψικτιριο στιν Καλλιτεα ανιγο στισ 6,30 και κλινο στισ15,30 στα χαρτια λει οτι εργαζομε απο 6 εωσ 15 ??? μυ λει οτι δεν εχω να συ πλιροσο και εβτινεσε για αυτο εσι,επεδι κανο λιγο ταμιο.ιμε μονιμυ στο μαγαζι στο οραριο μυ και δυλεωο λανζα ,πολιτρια,διλιυερι ,καταριστρια και ψινο τιροπιτεσ,α,και σερωιτορα μυ πλιρονι 700ε επι τεσερα χρονια.τισ τελεωτεεσ διο μινεσ δεν μυ εχι πλειρωσει τι μπωρω να κανω??? μυ φοναζι σινεχια και πιστεωο οτι τελι να με ανανγασι να φιγο απο μονι μυ .Τι να κανω???

  • kalh sas mera. me lene xara k ta vlepw ayta k trelainwme.xerete kati den ftene aftoi alla emeis pou tous to epitrepoume na mas ferwnte me ayton ton tropo.tha sas prothna h na pate sthn epithewrhsei ergasias k na peite gia ton ergodoth sas. gt to exo kanei k egw ayto,k na xeraite oti h epithewrhsei ergasias einai me tous ergazomenous k voithane! H na fygeis efoson tha vreis kati allo oti k na einai ayth h ergasia. mexrh na erthei to kalytero,mporh na mhn thelete na tou dwsete thn ikanopoihsh me to na figetai apo monh sas alla toulaxiston den tha tou dinetai thn eyxarhstish na sas ekmetaleyetai plewn!!!

  • Βρήκα μια δουλειά και μου έκανε πρόσληψη για τρεις μήνες τελείωσε η σύμβαση
   Και με απέλυσε είχα ξαναδουλέψει 2-3 μήνες το 2009 η 2010 πως μπορώ να πάρω τα ένσημα εκείνα δεν μου τα έχει βάλει ?

   • ΣΤΟ ΙΚΑ αλλά έχουν περάσει χρόνια είναι δύσκολο να βρείς ακρη πρέπει να κανεις καταγγελία να αποδείξεις ότι εργαζόσουν εκει κλπ

 2. στην εταιρεια που δουλευω ενω ειμαι διευθυντης πωλησεων με εχουν δηλωσει ως πωλητη . αυτο ειναι για εμενα αρνητικο ?

   • Γειά σας,εργαζόμουν σε κομμωτήριο πλήρες ωράριο,από 7-1-15 έως και 28-11-15,όπου κ παραιτήθηκα.Το χαρτί της οικειοθελούς αποχώρησης δεν μου το έδωσε όταν έφυγα παρόλο που υπέγραψα.Μέσα Μάρτη είχα ένα ατύχημα τροχαίο με το μηχανάκι μου κ έλειψα από το μαγαζί μέχρι κ τέλος Ιουνίου όπου κ επέστρεψα κανονικά στη δουλειά.Χρήματα από το ΙΚΑ δεν πήρα για το διάστημα που έπαθα το ατύχημα γτ δεν φαινόντουσαν τα ένσημα μου,μου είπαν τότε.Ούτε ο εργοδότης μου έδωσε χρήματα για όσο καιρό έλειπα.Άδεια για όλο τον χρόνο ο εργοδότης μου, δίνει μόνο 2 εβδομάδες τον Αύγουστο όπου είναι κλειστό κ το μαγαζί του.Μετά την παραίτησή μου ο εργοδότης με πλήρωσε για τον τελευταίο μήνα,κ του τηλ πριν 2 μέρες να τον ρωτήσω πότε θα λάβω το Δώρο Χριστουγέννων κ το επίδομα κ τα σχετικά,αρνήθηκε κατηγορηματικά να μου καταβάλλει το οτιδήποτε απο τα νόμιμα,λεγοντάς μου πως δώρο δίνει μόνο στις κοπέλες που δουλέυουν το εορταστικό ωράριο κ σε καμία περίπτωση δεν θα μου δώσει κάτι αφού παραιτήθηκα.Θέλω να πάω στην Επιθεώρηση Εργασίας να τον καταγγείλω,αλλα χωρίς να μπλέξω με δικαστήρια και δικηγόρους,κατα πόσο με καλύπτει ο νόμος για όλα αυτά που μου οφείλει κ σε περίπτωση που τελικά δεν με πληρώσει τι κάνω;Τι πρέπει να μου δώσει σε χρήματα για αδεια,επίδομα κ δώρο χριστουγέννων;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   • λοιπον απλά ολα αυτά να πας να τα καταγγείλεις στην επιθεώρηση εργασίας Και άμμεσα ειδικά για το δώρο που ειναι και αυτωφορο

   • Ευχαριστώ πολύ

 3. DOULEPSA OXTAMINI SYMBASI ORISMENOU XRONOU,STO DIMO AIGALEW TO 2010 ELABA TO DWRO XRISTOUGENWN 230EUR. 500EUR DEN DIKAIOUMAI NA PARW; KAI APOZIMIWSH POSO THA PARW;

  • στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν δίνεται αποζημίωση…οσο για το δώρο αυτό διαμορφώνεται με βάση τους μήνες εργασίας από 1/5/ μέχρι και τις 10/12/ πόσους μηνες δουλεψες αυτό το διάστημα ?

 4. APO TIS 1-5 EWS TIS 10-12 EINAI 7 MINES. EGW ERGASTHIKA STO DIMO 8 MINES APO TIS 11-1-10 EWS 10-9-10 XANARWTAW DEN PREPEI TO DWRO NA TO PARW OLOKLIRO; TO 2008 EIXA PAREI 1000 EUR. TWRA 500EUR DEN EINAI; TWRA PEIRA 230EUR!!! SYN EIXA PAREI KAI TIN APOZOIMIOSI TO 2008 [ MIN NOMIZEIS OTI I DHMOI EINAI KALOPLHRWTES!! ]

 5. STIS 27-12-2010 PIRA THLEFWNO THN EPITHEWRHSH ERGASIAS.DEN EBGALA AKRI,KAI PHGA O IDIOS EKEI STIN NIKAIA. HTAN MIA KOIMISMENI YPALHLOS, KAI ENAS AMILITOS KATEPCIGMENOS YPALHLOS.ALLOS KANEIS DEN EITAN.APANTHSH DEN PIRA. FEUGW KAI PAW STO PERISTERI. EKEI MOU LEEI O YPALHLOS OTI STO DHMO POU ERGASTIKA PWS ME PROSLABANE DIA MESO TOU ASEP H DIADIKASIA MESO TOU DIMOU; GIATI AMA EINAI MESO TOU DIMOU PREPEI NA PARW PERISOTERO DWRO KAI GIA NA TO MATHW NA PAW MOU LEEI,STO YPOURGEI ESWTERIKON KONTA STI BOULI EKEI OPOUEXEI ENA TOMEA TOU OTA GIA NA MOU POUN….. PIASTOPROBATO KAI KOUREUTO KAI OXI MONO TO AUGO. KOURASTIKA ADIELFIA EDW STIN ELLADA O XADELFOS ME PARAKALAEI ELA STIN AUSTRALIA KAI ASTOUS OLOUS PISW!!

 6. geia sas douleya se ena artozaxaroplasteio 2xronia egw eixa analabei na bgazw ta glyka monh mou douleya 5hmero kai eperna 800 eyrw sthn arxh kai meta 850 ap0 ths 6:30pm ews oso paei 3mm h 4me5mm den exw apousiasei pote apo thn douleia mou oute ka8isterisa pote na paw. me apelysan meta apo ena problhma ygeias pou epa8a en wra ergasias kai me adeia apo giatro emeina sto krebati 10 meres(sobaro problhma sthn mesh mou). molis epestrepsa sthn douleia mou mou anakoinwsane thn apolysei mou!!! o logos htan oti afeisa to magazi kai den endiafer8ika an yparxoun glyka na poulisoun!!! egw ekana fysiko8erapeia na mporesw na sikw8w. den to pisteya ayto pou me kanane kai akomi den mporw na to pistepsw!!! apoli8ika thn hmera ths giorths mou!! pernw tameio anergias kai den mporesa na brw akomi douleia logo krisis.me ayto 8elw na tonisw pws oso kaloi kai na eimaste emeis h ergazomenoi an pa8oume kati mas petane ston dromo den ektimane tipota. eyxaristw

 7. prin 2 hronia mou pirane to diploma pou iha vgali stin germania kai ehasa tin ergasia mou kai den mou to edosan piso na to metafraso alla me estilan na xana vgalo tin idia katigoria edo stin ellada.ntrepome pou eime ellinas!!!!!!

 8. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ….ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΝΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΤΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΤΙΑ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΥΣΙΚΑ !!!

 9. Xronia pola kali xronia.mexri 1abgustou douleba k me ediokse epidii ton katikgila gia tis ores iperories,den edine ekatharistika den kserame ti ora tha sxolasoume k ena soro alla.gia afto ton logo me apelise.ti mporo na kano.i epitheorisi exi ena xrono k akoma den exi pai na kani elenxo.

  • ΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙΣ ΑΡΓΗΣΕΙ …ΝΟΜΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΩΣ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

 10. pairno tameio anergias kai exo 1 paidi thelo na kano kai2 paidi tha xaso to tameio anergias?

 11. kalhspera sas thelw na rotiso kai egw kati an sas einai eukolo . ergazomoua se ena dhmo stin attikh kai apoluthika eimouna me symbash 8 mines . merxri to 4 tou 200 douleya se idiotikh etairia kai apoluthika. meta mpika tameio anergias merxrh to maio tou 2011. kai to iounio tou 2011 mpika meso asep sto dhmo. merxi to flevarh tou 2012 .mporo na mpw tameio anergias eyxaristo

  • Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 12. katerina :
  kalhspera sas thelw na rotiso kai egw kati an sas einai eukolo . ergazomoua se ena dhmo stin attikh kai apoluthika eimouna me symbash 8 mines . merxri to 4 tou 200 douleya se idiotikh etairia kai apoluthika. meta mpika tameio anergias merxrh to maio tou 2011. kai to iounio tou 2011 mpika meso asep sto dhmo. merxi to flevarh tou 2012 .mporo na mpw tameio anergias eyxaristo

  • Δες εδω
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 13. eimai 59 etwn to 2013 vgenw stin syntaksi [logw varewn ensymon]apo tin doulia theloun na me dioksoun..ti dikeoume na parw??eyxaristw…

  • αποζημίωση με βαση τα χρονια που εισαι στην συγκεκριμένη δουλειά …αλλα επειδή εισαι κοντα στον καθεστώς συνταξιοδότησης μηπως δεν μπορούν δεν το ξέρω καλα καλυτερα να παςεπιθεώρηση εργασίας να ρωτήσεις

 14. ki an mporw na vgw twra stin syntaksi..me 7650 varea ensyma kai 1650 mikta..eimai 59 etwn

 15. Είχα ένα αργατικο ατύχημα και απουσίαζα από την εργασία μου για 3 μήνες.Ξέρει κανείς τι λεφτά είναι να πάρω από το ΙΚΑ και τον εργοδότη μου αντίστοιχα? Η επιτροπή του ΙΚΑ δέχτηκε τα χαρτιά μου και μου ενέκρινε όλο το τρίμηνο για να πληρωθώ

 16. Η εταιρία deliverit (www.deliverit.gr) η πρώτη εταιρία delivery στην Ελλάδα. Μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελληνική αγορά, παρά την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου της μέσο δικαιόχρησης το 2011 και με υπερηφάνεια σας γνωστοποιεί την λειτουργία του δεύτερου καταστήματος Franchise στην Ελλάδα στο Δήμο της Ηγουμενίτσας . Η εταιρία deliverit προσφέρει υπηρεσίες delivery και πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ δίνοντας την δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές και ΔΩΡΕΑΝ στηρίζοντας παράλληλα οικονομικά την Κιβωτό του Κόσμου το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού .
  Το επιχειρηματικό μοντέλο της deliverit έχει δομηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αποδίδονται δικαιώματα (royalties) και marketing fees από τους δικαιοδόχους στον δικαιοπάροχο . Διαθέτουμε εργαλεία που μας επιτρέπουν να διαφημίζουμε την εταιρία, το δίκτυο και τις υπηρεσίες μας με πολύ χαμηλότερο, έως και μηδενικό κόστος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο στον κλάδο μας .
  Με την ανάπτυξη του δικτύου μας και φθάνοντας σύντομα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αποκτούμε την δυνατότητα να εξυπηρετούμε μεγάλες εταιρίες συνεργάτες, όπως δίκτυα Supermarket, δίκτυα αρτοποιείων, δίκτυα ζαχαροπλαστείων, ανθοπωλείων ή οποιαδήποτε άλλη εμπορική αλυσίδα θα ήθελε να προσφέρει διανομή κατ’ οίκον στους καταναλωτές με πολύ χαμηλότερο ή και μηδενικό κόστος .
  ( Με την υπογραφή της σύμβασης 5ετους διαρκείας, σας παρέχονται :
  Μεταφορά τεχνογνωσίας σε ότι αφόρα την σωστή και κερδοφόρα λειτουργιά της επιχείρησης
  Εκπαίδευση και καθοδήγηση σε όλες τις λειτουργιές και στο στήσιμο της επιχείρησης
  Αποκλειστικότητα περιοχής δραστηριοποίησης
  Δυνατότητα για κεντρικές συμφωνίες με δίκτυα καταστημάτων κ.α.

  Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (www.deliverit.gr) και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια συνάντηση από κοντά .

 17. εδώ και τρεις μήνες καθυστερεί δραματικά ο οαεδ του πειραιά να καταβάλει το επίδομα. μας ρωτάνε αν έχουμε να περάσουμε? δεν φτάνει που μας το έχουν κόψει, αλλά γινόμασε ζητιάνοι κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνουμε να δούμε αν έχει περαστεί. είναι δραματική η κατάσταση και δεν ξέρω πού να αποτανθώ, αφού ποτέ δεν βρίσκω στο τηλέφωνο και κάποιον. ποτέ και το τονίζω ΠΟΤΕ δεν έχουν σηκώσει ένα τηλέφωνο. και μιλάνε και αγενέστατα

  εν τω μεταξύ έκανα καταγγελία και στο γραφείο του δημάρχουν πειραιά, όπου μετά από 3 ημέρες και συνεχόμενες ενοχλήσεις μου απάντησε πως έχει την εντύπωση ότι άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής. ποιον ενημέρωσαν? εμείς γιατί δεν το ξέρουμε? η απόφαση τι ρόλο παίζει που αναφέρει τις ημερομηνίες πληρωμής?

  και μου είπε το θεϊκό να καλέσω στον οαεδ πειραιά να ρωτήσω…

  εμ αν μπορούσα να το είχα κάνει ποιος ο λόγος να αποτανθώ σε αυτούς??

  όταν θέλουν την ψήφο μας μας έχουν από κοντά. όταν τους χρειαζόμαστε άφαντοι.

  είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά!!

  χθες στην εκπομπή κοινωνία ώρα mega ο καμπουράκης έκανε σύνδεση με τον οαεδ πειραιά και είχαν κατάληψη λέει για τους συναδέλφους τους για την συρρίκνωση των υποκαταστημάτων και την έλλειψη προσωπικού.

  και όταν ο καμπουράκης τους είπε ότι για όνομα του θεού στους ανέργους ξεσπάτε και αυτοί τι φταίνε που και τους έχει μειωθεί το επίδομα και δεν τους το δίνετε είπαν ότι δεν έχουν προσωπικό.

  έμαθα ΄ότι σταματάνε να δίνουν χαρτάκια από τις 11 το πρωί΄ενώ η λειτουργία για την εξυπηρέτηση είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι!

  θέλουν κατανόηση και βοήθεια. υποτίθεται ότι πλεόν το σύστημα έχει γίνει να δίνουμε το παρόν κάθε 2 μήνες και όχι κάθε μήνα που ήταν αρχικά. αυτό ισχύει από τον φεβρουάριο, άρα μία εντολή είναι να δώσουν στο σύστημα.

  συγνώμη για το κατεβατό αλλά είμαι αγανακτισμένη και δεν ξέρω πού να βρω το δίκιο μου!

 18. ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΙΑ 8Η ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ.

 19. kalhspera dolebo edo kai dyomisei xronia se ena soyper markat poy einai mikri alsida kai prin ena xrono eno eimoyn 6 orh moy eipe pos aua kanei apolisei oikonikei ua me jana proslabei os 4 0rei .ua doylebo 6ores kai ua katebasei to meisuo 20/okato apo ayton poy eixa os ejaorei alios ua me apelie ,egv anagkasthka kai ypegraca giati eixa anagkh tromarei .prin dyo meres moy eipe na fygo .ayrio ua pao sth doyleia .th na kano kai th na ypograco kai posa moy einai na paro …..? parakalo den jero tipota peste moy

 20. καλησπερα δουλεβο διομισει χρονια σε ενα σουπερ μαρκετ.πριν ενα χρονο μου ειπε πωσ θα δουλεβο 6ορεσ οποσ δουλεβα θα εχο 4ορο ενσειμο και με βασει το μειστο που επερνα θα κατεβενε 20 τα εκατο κατο .δηλαδη αλαξε επονημια το ιδιο προσοπο και με εβαλε να ειπογραψο παρετησει και προσλειψει οσ τετραορι,ενο .τορα πριν δυο μερεσ ζητησα να με πληροσει και οριοταν .και ενο ειχα παει να εργαστο μου ειπε να φυγο και να παο τη δευτερα.τη να κανο παρακαλο πεστε μου.συγνομη που τα εγραψα εστι αλλα δεν ξερο?

  • ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

 21. Ειμαι εποχιακος ξενοδοχουπαλληλος εγω κ ο σύζυγος μου.φέτος όμως λόγω εγκυμοσύνης εγω δεν εργάζομαι. Ο άντρας μου είναι για δέκατη συνεχόμενη χρονιά στην ίδια εταιρία κ ενώ μέχρι πέρυσι όλα.ήταν σχετικά.καλα δεδομένης της κατάστασης φέτος με την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων όλα έχουν ανατραπεί. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν είναι νομιμο να απασχολείται μόνο για 2,5 μέρες την εβδομάδα.δεν υπάρχει κάποιο «υποχρεωτικό» 5μερο τουλάχιστον ? Με τις λιγότερες έτσι κ αλλιώς αποδοχές που έχουν θεσπιστεί δεν εξασφαλίζεται τουλάχιστον το

  • νομιζω αν καταλαβα καλα οτι κάνανε νέες προσλήψεις κάτω των 25 με μειωμένες αποδοχές και φούλ αππασχόληση και κάνουν εκ περιτροπής απασχόληση παλιούς εργαζόμενους. Οχι δεν μπορουν να το κάνουν καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας

 22. Γεια σας θα ηθελα αν μπορειτε να με βοηθησετε γιατι εχω απογοητευτει. Ο συζηγος μου κ εγω ειμαστε εποχιακοι ξενοδοχουπαληλλοι. Φετος ομως λογω εγκυμοσυνης δεν δουλευω κ ο αντρας μου συνεχιζει στην ιδια επιχειρηση για 11η χρονια. Ξεκινησε λοιπον τη δουλεια του καπου στα τελη απριλιου κ ενω ακομη ηταν σε ισχυ οι κλαδικες συμβασεις απο μεσα μαιου ομως κ μετα που καταργηθηκαν τον απασχολουν 2,5 μερες την εβδομαδα! Πριν ηταν 6 μερες απασχολησης κ ενα ρεπο που στο φουλ της σεζον δεν το παιρναμε κιολας. Τωρα βεβαια αυτο το κανουν στο συζηγο μου κ σε αλλα δυο ατομα του ιδιου τμηματος κ καλυπτουν τις αναγκες στο συγκεκριμενο τμημα με ατομα κατω των 25 που τα απασχολουν 7 μερες την εβδομαδα ενω στα υπολοιπα τμηματα του ξενοδοχειου απασχολουν τους παντες 5 μερες.Τα καινουρια μετρα δινουν τετοια δικαιωματα στους εργοδοτες? Μπορουν δλδ να σε απασχολουν οσο κ οποτε χρειαζονται κ να διαφερει κ απο εγραζομενο σε εργαζομενο? Σας ευχαριστω εκ των προτερων.

 23. tora prosfata epeiasa doyleia se artopeio alla den ksero akrivos poso prepei na pleiponomai doyleyw apo tis 3 i ora to proi kai feygo stis 1 to mesimeri sas parakalw doste moy mia apantisi eyxaristo

 24. Βρήκα μια δουλειά και μου έκανε πρόσληψη για τρεις μήνες τελείωσε η σύμβαση
  Και με απέλυσε είχα ξαναδουλέψει 2-3 μήνες το 2009 η 2010 πως μπορώ να πάρω τα ένσημα εκείνα δεν μου τα έχει βάλει ?

 25. Καλησπέρα. Μήπως γνωρίζετε στην εκ περιτροπής απασχόληση οι 9 μήνες είναι συνεχόμενοι ή μπορεί ο εργοδότης μέσα στο χρόνο να πει ας πούμε, 2 μήνες εργασία εκ περιτροπής, 3 μήνες φουλ 8άωρο 5νθήμερο και οι υπόλοιποι 7 μήνες εκ περιτροπής;
  Σας ευχαριστώ εκ των προταίρων.

  • νομίζω στην εκ περιτροπής πρέπει να τηρεί ότι έχει συμφωνήσει και να τα δηλώνει στην επιθεώρηση εργασιας όλες τις μεταβολές στις ώρες το χρόνο εργασίας μέρες κλπ Καθ όλη την διάρκεια…Και βέβαια οποιαδήποτε άλλη μεταβολή

 26. kalispera sas…. ergazome se mia etairia souper market ap to 2006…to 2012 mas eferan mia kali prwia na upograspoume meiosei 20tis ekato legontas pws psifistike kai einai upoxreotiko na upograpsoume tin nees sumbaseis allios tha ginian automata i meiosei ite upografame ite oxi diladi….. i meiosei apo 850 euro sta 625….. ayto einai nimomo…. kai akomi tous duo teleutaious mines eimaste aplirwti kai den gnwrizei kaneis pote tha plirwthoume kai ola ayta eno einai mia etairia ygeies kai kathe xrono agorazei nea katastimata… apantiste mou sas parakalw

 27. Καλημέρα σας. Εργάζομαι σε Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών τα τελευταία 19 χρόνια ως πτυχιούχος ΤΕΙ , μηχανολόγος . Απο αρχές Μαρτίου η επιχείρηση λόγω οικονομικών δυσκολιών ανακοίνωσε οτι προχωρά στην εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων , ακόμα και αν δεν το δεχθούν οι ίδιοι . Σε περίπτωση απόλυσης μου είτε κατά τη διάρκεια , είτε μετά την λήξη της εκ περιτροπής εργασία , με απόφαση της διοίκησης και χωρίς κάποιο δικό μου παράπτωμα που θα επισύρει την απόλυσή μου , ποιά θα είναι η αποζημίωση που δικαιούμαι σε μηνιαίους μισθούς στην περίπτωση ειδοποίησης μου και στην περίπτωση που δεν ειδοποιηθώ ; ;

  • Στην περίπτωση εκ περιροπής δεν μπορεί να απολύσει γιατί το κάνει αυτό για να μην απολύσει προσωπικό ..Μετά αν σε απολύσει αποζημιώνεσαι κανονικά είτε με έκτακτη καταγγελία είτε με προειδοποίηση που θα ειναι εγγραφη και σύμφωνα με τα οσα ο νόμος ορίζει

   • Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και την αμεσότητά σας !!

 28. doyleyo se foyrno 6 ores sto ergastirio mastoras ola ta kano ego monos moy ti dikeoyme apo ton ergodoti moy

  • doyleyo se foyrno 6 ores sto ergastirio mastoras ola ta kano ego monos moy ti dikeoyme apo ton ergodoti moy

   με τη ειδικότητα σε έχει προσλάβει και πώς σαν εργάτη σαν υπάλληλο ?

 29. kαλησπερα! δουλευω σε ενα εποχιακο ξενοδοχειο τα τελευτεα 6 καλοκαιρια , φετος 10 ημερες πριν ανοιξει το ξενοδοχειο μου λενε οτι δεν θα δουλεψω. δικαιουμαι αποζημιωση? και αν ναι ποση?(δεν εχω κανει αιτηση μεσω σωματειου)

  • απάντησα φίλε στην ερώτηση σου λιγο καλυτερα ρώτησε σε μια επιθεώρηση εργασίας δεν το ξέρω το θέμα των εποχιακών σε ξενοδοχεία

 30. Καλησπερα σας.δουλευω σε σουπερ μαρκετ εξι χρονια τωρα.ειμαι αγαμη μητερα και τον τελευταιο καιρο δεν εχω ατομο να μου κρατησει το παιδι να παω για δουλεια.και ρωτω υπαρχει νομος που να λεει οτι μπορω να δουλευω μονο πρωινα,δλδ ωραρια που λειτουργει ο παιδικος σταθμος;

 31. ειμαι στο ΟΓΑ ασφαλησμένη και γεννηθηκα 4-7-1950 ,την ασφαλεια μου την πληρώνω.Ρώτησα ανταπωκριτή του 0ΓΑ αν μπορώ να βγώ στη συνταξη και μου απαντα οτι πρεπει να εχω τα χωραφια ακομη ενω εγω τα πούλησα.

 32. Καλησπέρα σας.δουλεύω αν ασφαλιστή ενα χρονο σε αρτοποιείο.πέρα απο το ψυχολογικό πόλεμο που κανει θέλει να με βάλει 8ωρη με 22 ευρώ κ να κολαει 4ενσημα το μήνα αλλά τα μισά να τα πληρωνω εγω.θέλω να κάνω καταγγελία αλλά πως?δεν έχω αποδειξεις οτι Δούλευα εκεί εκτός απο μια 15μερη σύμβαση που έβαλε το καλοκαίρι.

  • αυτά ειναι απάτες …Κοιταξε να δεις αν θέλεις να μείνεις …αστον να σε βάλει στο ΙΚΑ και μετά από ένα μήνα να πας στο ΙΚΑ και την επιθεώρηση εργασίας και να καταγγείλλεις και για οτι σε απασχολεί 8ωρο και σε ασφαλίζει 4ωρο και για την διαφορά του μισθού που δεν σου δίνει . και μετά αστον να τρέχει έτσι θέλουν αυτοί οι απατεώνες εργοδότες που κεντράρουν στην ανεργία και στην αναγκη για δουλειά του κόσμου

 33. Καλημερα , δουλευω σε ενα μαγαζι 25 χρονια δηλομενος ως αποθηκαριος [μισθωτος] σε περιπτωση απολησης αποζημιονομε σαν μισθωτος η σαν εργατης

  • Αγαπητοί φίλοι . Λόγω αλλαγής θεμάτων που παρακολουθώ και δεν είμαι πλεον ενήμερος για τα εργασιακά θέματα διακόπτω την συνέχιση της ενημέρωσης αλλά και απαντήσεων !

 34. Καλημερα .δουλευω σε ενα μαγαζι 25 χρονια δηλωμενος ως αποθηκαριος [μισθωτος] σε περιπτωση απολησης αποζημιονομε σαν μισθωτος η σαν εργατης

  • Αγαπητοί φίλοι . Λόγω αλλαγής θεμάτων που παρακολουθώ και δεν είμαι πλεον ενήμερος για τα εργασιακά θέματα διακόπτω την συνέχιση της ενημέρωσης αλλά και απαντήσεων !

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s