ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α΄) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β΄)  και τροποποιήθηκε από το άρθ. 6 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
2. Ελλιπής τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/45 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄) ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
3. Μη τήρηση βιβλίου ετήσιων κανονικών αδειών Άρθ. 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 6 του Ν. 3762/09 (ΦΕΚ 75 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
4. Μη χορήγηση αδείας Άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄),  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) και άρθ. 4  παρ. 1 εδ. γ’, όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄) ΠΟΛY ΥΨΗΛΗ
5. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια της χορηγηθείσης κανονικής αδείας Άρθ. 5 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

6.

Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών (απλών ή προσαυξημένων κατά 100% σε περίπτωση πταίσματος του εργοδότη) Άρθ. 4 παρ. 1 εδ  γ΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 παρ. 15 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄),  άρθ. 5 παρ. 1 εδ. β΄ του Α.Ν.  539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

7.

Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της αδείας Άρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) και άρθ. 4 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄), άρθ. 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

8.

Μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας Άρθ. 3 παρ. 16 του Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α΄), άρθ. 6 της από 26.1.1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 60 Β΄) που κυρώθηκε με το άρθ. 8 του Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α΄) και άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) ΥΨΗΛΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη   ανάρτηση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 4 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
2. Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 1  του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

3. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας. Άρθ. 16 παρ. 1  του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
4. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α’) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

5. Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου η προσλήψεων νέων εργαζομένων Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/06 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
6. Εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

7. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα Άρθ. 16 παρ. 3 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
8. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
9. Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 6 του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10. Μη ανάρτηση προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή/και ωρών εργασίας Άρθ. 16 παρ. 4 & 6 του Ν.  2874/00 (ΦΕΚ 286/Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
11. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Άρθ 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
12. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας για επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα (όταν ο κατατεθειμένος πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος). Άρθ. 16 παρ. 3 και 6 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
13. Εκπρόθεσμη κατάθεση συμπληρωματικού προγράμματος εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή και ωρών εργασίας σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού που αφορά προσλήψεις νέων εργαζομένων και ο πίνακας παραπέμπει σε κατάθεση προγράμματος. Άρθ. 16 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν. 3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’) και άρθ. 16 παρ. 6 του Ν.  2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΑΡΓΙΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Εργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)  και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας άνευ σχετικής αδείας. Άρθ. 1 παρ. 3, 3 παρ. 1, 4, 9 παρ. 3 και 4 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Εργασία κατά ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης σε εργαζόμενους επιχειρήσεων θεάτρου, ημερησίων εφημερίδων, οδηγών, ταξί, εφημεριδοπωλών Άρθ. 11, 12, 13 και 14 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3. Λειτουργία επιχειρήσεως (βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα βιοτεχνική δραστηριότητα) κατά Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας Άρθ. 1 παρ. 2  και άρθ. 3 παρ. 2 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄)

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4. Λειτουργία καταστήματος κατά ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας Άρθ. 46 παρ. 2 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄) , άρθ. 1 παρ. 2 ,  άρθ. 3 παρ. 2 και άρθ. 4 του  β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
5. Λειτουργία εμπορικού καταστήματος πέραν του ωραρίου λειτουργίας Άρθ. 12 και 13  του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6. Απασχόληση εργαζομένων κατά τις ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος Άρθ. 7 του ν.δ. 1037/71 (ΦΕΚ 235 Α΄),  άρθ. 12 και 13  του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7. Εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό)  σε εμπορικό κατάστημα Άρθ. 42 παρ. 4 του Ν.  1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.   3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ – ΑΡΓΙΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
8. Εβδομαδιαία ανάπαυση  και μείωση του χρόνου εργασίας  που έχει καθοριστεί με Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ή α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) Όροι Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., οι οποίες έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ως και  ΥΑ εκδοθείσες βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ΥΨΗΛΗ
9. Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας Άρθ. 16 παρ. 2 και 5 εδ. β΄ του Ν.  2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 68 παρ. 5 του Ν.  3518/2006 και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 10 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

10. Μη χορήγηση ελαχίστου χρόνου διακοπής της ημερήσιας εργασίας σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας καταστήματος Άρθ. 42 παρ. 6  του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
11. Κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολουμένων Άρθ. 2 παρ. 5 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 7 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ
12. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση Άρθ. 2 παρ. 6 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 8 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
13. Μη χορήγηση διαλείμματος

 

Άρθ. 4 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
14. Μη χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης Άρθ. 3 του π.δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη τήρηση βιβλίου υπερωριών Άρθ. 9 παρ. 1 περ. β΄ του π..δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 319 Β΄) για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΧΑΜΗΛΗ
2. Μη ανάρτηση αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης

 

Άρθ. 9 παρ. 1 περ. α΄ του π.δ. 27/6-4/7/1932 (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 3 παρ. 1  του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄),  άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄, παρ. 3 του  ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄)

 

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
3. Μη ύπαρξη αδείας υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων καταστημάτων Άρθ. 12 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και παρ. 4 του  ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωρίς προηγούμενη αναγγελία και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.   3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
5. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄)  και άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
6. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Τραπεζών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών. Άρθ. 18 του π.δ. 08.04.1932 (ΦΕΚ 114 Α΄), άρθ. 7 παρ. 3 του Α.Ν.  547/1937 (ΦΕΚ 98 Α΄),  άρθ. 5 της από 23.05.2002 ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ,, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11885/10.7.2002 (ΦΕΚ 892 Β΄), άρθ 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄) και άρθ. 13 του Ν.   3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

7.
Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού εμπορικών επιχειρήσεων, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 9 και 12 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄),  άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν.  3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 42 παρ. 4  του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α΄)  και  άρθ. 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
8. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), υπαλληλικού, εργατοτεχνικού, υγειονομικού  προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κλινικών, κτλ  χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από το οικείο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης και καταχώρηση των εργαζομένων στο  βιβλίο υπερωριών Υ.Α. 39431/1961 (ΦΕΚ 234 Β΄), άρθρα 3, 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθρο 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την υ.α. 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθρο 1 ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθρο 13 ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων υ.α. βάσει του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
9. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού σε λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 1, 2 και 4 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1 παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)], 9 [όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 του Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α΄)] του π.δ. της 27.6.1932 (ΦΕΚ 212 Α΄), β.δ. 14.08.1936 (ΦΕΚ 368 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθρο 13 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν.  435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
10. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), ξενοδοχείων, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 45750/1963 (ΦΕΚ 259 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) και άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
11. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού κουζίνας χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 20714/1976 (ΦΕΚ 683 Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ΥΑ βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), θυρωρών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων (εκτός θυρωρών πολυκατοικιών και μεγάρων) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών ΥΑ 65982/1966 (ΦΕΚ 600, Β΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώιηκεκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄) άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν.  3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν.  3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄),   σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΥΑ  βάσει του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
13. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση) προσωπικού επισιτιστικών (πλην προσωπικού κουζίνας) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο υπερωριών Άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄),  άρθ. 1 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄),  άρθ. 13 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό με την ΔΔΔΔ 102/1984, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 11452/1985 (ΦΕΚ 73 Β΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.  

α) Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

 

 

β) Μη χορήγηση αντιγράφων στον οδηγό του ημερησίου βιβλίου  δρομολογίων

α) Άρθ. 1 παρ. 2 & 4 του β.δ. 28.1/4.2.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του π.δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218 Α΄) και αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθ. 1 του π.δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33 Α΄),

β) ΥΑ 1173/1980 (ΦΕΚ 1071 Β΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη βιβλίου δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθρα 2 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3. Μη εφοδιασμός, θεώρηση βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθ. 3  της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ –  ΒΙΒΛΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

4. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (κατηγορίες Α, Β, Γ,) χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και οδηγών βυτιοφόρων χωρίς χορήγηση εκ των υστέρων αδείας με την προσκόμιση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας των αντιγράφων του βιβλίου δρομολογίων Άρθ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 28.01.1938 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το β.δ. 882/1961 (ΦΕΚ 224 Α΄), άρθ. 6 της από 14.04.1984 ΕΣΣΕ, η οποία δημοσιεύθηκε με την ΥΑ 11770/20.03.1984 (ΦΕΚ 1 Β΄), άρθ. 3 και 6 της από 26.02.1975 ΕΓΣΣΕ, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180 Α΄) (σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) και άρθ. 1 του Ν.   3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α΄), σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα και άρθρο 3 παρ. 5 που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ. 815/1961 (ΦΕΚ 206 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), οδηγών τουριστικών λεωφορείων Άρθ. 1 και 4 της ΥΑ 51266/1975 (ΦΕΚ 1458 Β΄) σε συνδυασμό με διατάξεις ειδικότερων ΣΣΕ και ΔΑ που καθιερώνουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΕΛ


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Μη κατάθεση προς θεώρηση μηνιαίου πίνακα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. β΄ του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

2.

Μη εφοδιασμός, θεώρηση, φύλαξη, χορήγηση αντιγράφων ημερησίου βιβλίου εργασίας προσωπικού και δρομολογίων προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 2 στοιχ. γ΄ και άρθ. 3  του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

3.

Μη υποβολή στο τέλος της εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας ανά ένα αντίγραφο του Ημερήσιου Βιβλίου  Εργασίας και Δρομολογίων, των εντός της περιόδου εργασίας ημερών εργασίας του προσωπικού ΚΤΕΛ

Άρθ. 27 παρ. 4 και άρθ. 30 του  π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

4.

Παράβαση πενθήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 30 παρ. 1 και άρθ. 32 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΥΨΗΛΗ

5.

Παράβαση της διακοπής εργασίας του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 32  του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

6.

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ

Άρθ. 33 του π.δ. 246/2006 (ΦΕΚ 261 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΑΝΗΛΙΚΟΙ


Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Απασχόληση ανηλίκων χωρίς βιβλιάριο εργασίας Άρθ. 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄)  

 

ΥΨΗΛΗ

 

2.

Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες για αυτούς εργασίες

Άρθ. 2 του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθ. 4, 7 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ  του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄), άρθ. 4 του Ν.  3144/2003  (ΦΕΚ 111 Α΄) και ΥΑ 103621/2003 (ΦΕΚ 875 Β΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3.

Παράβαση χρονικών ορίων εργασίας ανηλίκων

Άρθ. 5 του Ν.  1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) και άρθ.  3 του π.δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4.

Μη επίδειξη μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. β΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
5.

Μη τήρηση, μη συμπλήρωση ή ελλιπής συμπλήρωση μητρώου ανηλίκων

Άρθ. 9 εδ. α΄ του Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ


Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1. Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.) Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και 21 του Ν.  1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν.. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄) ως και άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
2. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας Άρθ. 10 του Ν.  3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), σε συνδυασμό και με το άρθρον μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν.  2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας 8900/1946 (ΦΕΚ 54 Β΄), ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄), άρθ. 2 του Ν.Δ. 3755/57 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 2 του Ν. 435/76 & άρθ. 1 του Ν.Δ. 147/73 σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
     
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 


Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
4. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά νύκτα ΚΥΑ 18310/1946 (ΦΕΚ 93 Β΄), ΚΥΑ 25825/1951 (ΦΕΚ 86 Β΄) όπως τροποποιήθηκαν με την ΥΑ 27019/2/1953 (ΦΕΚ/Β/16-12-53) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
5. Μη καταβολή αποδοχών ανυπαιτίου κωλύματος Άρθ. 657-658 ΑΚ και άρθρο μόνον του Α.Ν.  690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
6. Μη καταβολή αποδοχών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για εργασία πέραν της συμβατικώς καθορισμένης μερικής απασχόλησης Άρθ. 2 παρ. 9 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν.   3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄),  σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7. Μη καταβολή αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας ΥΑ 21091/1946 (ΦΕΚ 142 Β΄), ειδικότερες ευνοϊκότερες διατάξεις ΣΣΕ, Δ.Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

     
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 


Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
8. Μη καταβολή μισθών/ημερομισθίων βάσει Σ.Σ.Ε, ,Δ.Α.,  Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και  21 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄), π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) σε συνδυασμό με άρθρο μόνον του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/95 (ΦΕΚ 189 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
9. Μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα Άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742 Β΄) ΥΨΗΛΗ

10.

Μη καταβολή αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας προσαυξημένη κατά 30% κατά παράβαση του πενθημέρου

Άρθ. 8 του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)
ΥΨΗΛΗ
11. Μη καταβολή αμοιβής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησης Άρθρο μόνο του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 8 παρ. 1. του Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α΄) σε συνδυασμό με μία από τις απαριθμούμενες περιπτώσεις παράνομης υπερωριακής απασχόλησης ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
12. Μη καταβολή προσαύξησης 7,5 % στις αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων, εφόσον το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως Άρθ. 2 παρ. 9 εδ. β΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
13. Μη καταβολή επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς Άρθ. 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Θ : ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών & άλλων πεποιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού

 

Α) Άρθρα 1, 2, 3,  4 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής)

 

Β) Άρθ. 1, 2, 7, 8 και 17 του Ν. 3304/05 (ΦΕΚ 16 Α΄) (Ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού καταγωγής )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2.

Παραβίαση αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών & γυναικών

 

Άρθ.  2-11 και  16 παρ. 2 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1.

Άκυρη απόλυση εγκύου ελλείψει σπουδαίου λόγου

Άρθ. 15 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β΄) & το άρθ. 9 του Ν.  3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α΄) ΥΨΗΛΗ

2.

Μη γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απολύσεως εγκύου

Άρθ. 10 του π.δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150 Β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3.

Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες)

Άρθ. 7 της ΕΓΣΣΕ 09.06.93, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 224/1994 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, το οποίο κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
4.

Μη χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή ισόχρονης άδειας

Άρθ.ο 6 ΕΓΣΣΕ 15.04.2002, άρθ.α 8 και 9 της ΕΓΣΣΕ 24.05.04 ΕΓΣΣΕ, άρθ. 7 περ. γ’ της ΕΓΣΣΕ 12.04.2006 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5.

Παράβαση της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις:

α) Απαγόρευση διάκρισης εργαζομένων που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους.

β) Μη χορήγησης άδειας ανατροφής

γ) Μη χορήγηση άδειας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

δ) Μη χορήγηση άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης

ε) Μη χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες

στ) Μη χορήγηση αδείας για γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

 

α) Άρθ. 4  του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

 

β) Άρθ. 5 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

 

γ) Άρθ. 7 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθ. 11 της ΕΓΣΣΕ 23.05.2000, άρθ. 5 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008

δ) Άρθ. 4 ΕΓΣΣΕ 02.04.2008, άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄)

ε) Άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ  15.4.2002

στ) Άρθ. 12 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Μη χορήγηση πιστοποιητικού εργασίας (προϋπηρεσίας)

Α) Υπαλλήλων  άρθ. 2 του Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ  67 Α΄) & άρθρο 678 ΑΚ

Β) Εργατοτεχνιτών  άρθ. 4 του β.δ. 16/18-7-20 (ΦΕΚ 158 Α΄)  & άρθ. 678 Α.Κ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2. Μη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών. Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν.  1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και  άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄ ) ΥΨΗΛΗ

 

3. Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών. Άρθ. 18 παρ. 1 εδ. β΄  του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250 Α΄) και  άρθ. 5 του Ν. 3227/04 (ΦΕΚ 31 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
4.

Παραβίαση του ΠΔ 240/06 «Περί διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους»

Άρθ.4, 6, 7 και 8 παρ. 1 του π.δ. 240/06 (ΦΕΚ 252 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
5.

Ελλιπής γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 2 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6.

Μη γνωστοποίηση όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας στον εργαζόμενο.

Άρθ. 3 και 4 του π.δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102 Α΄) ΥΨΗΛΗ
7.

Μη κατάρτιση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις

Άρθ.1 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) ΥΨΗΛΗ
8.

Μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας σε εμφανή και προσιτά  για τους εργαζόμενους  σημεία του τόπου εργασίας

Άρθ. 2 και 4 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

9.

Α) Άρνηση πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας από τον εργοδότη

Β) Άρνηση παροχής στοιχείων ή πληροφοριών από τον εργοδότη

Α) Άρθ. 7 παρ. 1 περ. ζ΄  του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9  του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

Β) Άρθ. 7 παρ. 1  περ.  η΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄)

ΥΨΗΛΗ

10.

Μη παράσταση εργοδότη κατά τη  διαδικασία επίλυσης ατομικών ή συλλογικών εργατικών διαφορών Άρθ. 7 παρ. 1  περ.  ιδ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 9  του Ν.  3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΥΨΗΛΗ

11.

Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων

Άρθ. 1, 3, 5 και 6 του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

12.

Παραβίαση διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας

Άρθρα 4, 5 και 10 του π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Α΄) ΥΨΗΛΗ

13.

Παράβαση υποχρέωσης πληροφόρησης και διαβούλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες που μεταβιβάζουν τις επιχειρήσεις

Άρθ. 8 και 9 του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 164 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
14. Μη τήρηση από τους εργοδότες (επί μία διετία από την ημερομηνία λήξης τους) αντιγράφων συμβάσεων εργασίας, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων, που υποχρεούνται να χορηγούν στους εργαζόμενους σύμφωνα με το ΠΔ 156/94 και το άρθρο 1 ν. 2639/98 Άρθ. 7 του Ν. 3762/2009 (75 Α΄) ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ: ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
15. Μη τήρηση διαδικασίας διαθεσιμότητας (προηγούμενη διαβούλευση, γνωστοποίηση στις οικείες υπηρεσίες ΣΕΠΕ) Άρθ. 10  του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
16. Μη συμμόρφωση εργοδότη στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας εργοδότη και συνδικαλιστικών οργανώσεων στις περιπτώσεις παραγράφων 2, 3, 5 και 7 του άρθρου 16 του Ν. 1264/82 Άρθ. 16 παρ. 2, 3, 5, 7 και 8 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄) ΧΑΜΗΛΗ
17. Μη τήρηση διαδικασίας απολύσεως συνδικαλιστικού στελέχους Άρθ. 14 παρ. 2, 3, 5, 8, 9 και 15 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄) ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
18. Μη θεώρηση ημερήσιου δελτίου απασχολουμένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα Άρθ. 33  του Ν.  1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α΄), ΥΑ 1801/1989 (ΦΕΚ 569 Β΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
19. Υπέρβαση της διάρκειας επιβολής του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας πέραν των έξι (6) μηνών ανά ημερολογιακό έτος Άρθ. 2 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ. 3 εδ. δ΄ του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
20. Υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου διαθεσιμότητας πέραν των τριών (3) μηνών ετησίως Άρθ. 10 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 1 του Ν.Δ. 206/1974 (ΦΕΚ 362 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθ. 4 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ: ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
1.

Μη χορήγηση αδείας για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄), άρθ. 7 ΕΓΣΣΕ 02.04.1996, άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 18.05.1998, άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 24.04.2004 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
2.

Μη χορήγηση αδειών προβλεπομένων από ΕΓΣΣΕ:

α) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος

β) Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

γ) Άδεια λόγω AIDS

δ) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου

 

α) Άρθ. 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003

β) Άρθ. 9 ΕΓΣΣΕ 29.04.2002, η οποία κυρώθηκε με το άρθ. 12 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α΄)

γ) Άρθ. 11 ΕΓΣΣΕ 24.5.2004

δ) Άρθ. 6 ΕΓΣΣΕ 9.6.1993 και άρθ. 10 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ


ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1. Μη εφαρμογή όρων Σ.Σ.Ε.,, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας Άρθ. 7 παρ. 1, 8,  9, 11 και  21 του Ν.  1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), άρθρο μόνον του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124 Α΄),  άρθ. 1 και 2 του Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ ή κανονισμών εργασίας, που προβλέπουν τους συγκεκριμένους όρους

 

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

 

Advertisement

113 σκέψεις σχετικά με το “ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 1. Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, για ένα τροχαίο εργατικό ατύχημα που είχα.
  Καταρχήν προσελήχθην με εξάμηνη σύμβαση εργασίας … δύο μήνες πριν την λήξη της είχα αυτό το συμβάν. Μέχρι και σήμερα βρίσκομαι σε αναρωτική άδεια και υποβολή εξετάσεων.
  Απο την εργασία μου, μου ζήτησαν σχεδόν αμέσως να υπογράψω οικιοθελείς παραίτηση.
  Η σύμβαση μου έληξε την 11/10.
  Απο δω και πέρα τι γίνεται;
  Δεν έχω καλή επικοινωνία όπως θα καταλάβατε και δεν έχω καμία ενημέρωση.
  Επισκέφτηκα το Εργατικό κέντρο της περιοχής μου αλλά ούτε και απο εκεί έβγαλα κάποια άκρη, για ποιο λόγο ΔΕΝ ΞΕΡΩ.

  Υ.Γ. Αυτή η μπακαλίστικη συμπεριφορά και η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής αυτή και μόνο αυτή σε αρρωσταίνει.

  • Εχει δηλωθεί σαν εργατικο ατύχημα? Πηγαινε επιθεώρηση εργασίας νομίζω κακως υπέγραψες την παραίτηση αφου ειχες αναρρωτική άδεια λογω εργατικου ατυχηματος

 2. καλησπερα δουλεψα για 3 χρονια σαν σεκιουριτη σε μια εταιρια και οταν με απολυσανε η αποζιμιωση που μου δωσανε ηταν 520 ΕΥΡΩ στο χαρτι τησ απολυσης με ειχαν δηλωμενο μισθωτο με τελευταια μηνιεα αποδοχη 751 ευρω ποσο αποζημιωση επρεπε να παρω κανονικα και το αλλο ειναι οτι με ειχαν δηλωμενο αγγαμο ενω ειμαι παντρεμενοσ με ενα παιδι απο την εταιρια….τι μπορω να απαιτησω απο λεφτα απο την εταιρια

  • αν σε ειχαν σαν μισθωτό και οχι ημερομίσθιο η αποζημιώση είναι λάθος με τρια χρονια προυπηρεσία ειναι 2 μισθοι η αποζημειωση
   για τα άλλα αρχικα κανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας

 3. εργάζομαι ως καθαρίστρια σε τραπεζα σε νησί που δεν εχει συνεργείο καθαριστριών και με ειχε προσλάβει η ιδια η τράπεζα και μετά με πλήρωνε μέσω συνεργαζόμενου με την τράπεζα συνεργείου των αθηνών που έχει και άλλα καταστήματα τραπεζών επι 10 χρόνια ξαφνικά πριν 5 μέρες με ειδοποιησαν ότι άλλαξε το συνεργείο και θα αμείβομαι με 130 ευρώ με 1 ώρα εργασία την ημέρα από 3 ώρες που δούλευα και είχα μισθό 540 το μήνα τι μπορώ να κάνω και να απαιτήσω στην περίπτωση αυτή ?

 4. εργαζομουν σε εταιρια, δεν μου εκανε ουτε προσληψη ουτε αφαλεια τιποτα, δηλαδη ηταν σαν να μην υπαρχω και μετα 4-5 μηνες με απελυσε (εδιωξε). τωρα εργαζονται αλλοι σαν εμενα για αυτον, θελω να τον καταγγειλω

 5. ειμαι εγκυος και θελει ο εργοδοτης να μου αλλαξει την συμβαση απο 8 ωρες σε 5 ωρες την εβδομαδα. επιτρεπεται;

  • ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝ ΤΟ ΚΆΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΠΕΙΔΉ ΕΙΣΑΙ ΕΓΓΥΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ

 6. να σημειωσω πως το καταστημα δουλευει καλυτερα και απο περιση. φαινεται και στα λογιστικα βιβλια που κρατω. οποιος θελει , οποτε θελει κανει μειωσεις χωρις ελεγχο;

 7. kalhspera!gennhsa to maio tou 2011,phra thn 6minh prostasia mhtrothtas h opoia teleiwnei se mia ebdomada kai prin 2 mhnes o ergodoths mou(douleyei ekei apo to 2006) mou dhlwse pws den 8elei na ksanagurisw sth douleia dioti h douleia exei pesei polu.sthn epithewrhsh mou eipan pws den mporei na kanei kati tetoio alla ekeinos mou milhse gia enan kainourio nomo pou leei pws mporei na m’apasxolei opote me xreiazetai akoma kai 1 fora to mhna.telika apofasise na mou kollhsei enshma 2 fores thn ebdomada alla den 8elei ka8olou na paw.ti mporw na kanw sth sugkekrimenh periptwsh???

 8. nina :
  kalhspera!gennhsa to maio tou 2011,phra thn 6minh prostasia mhtrothtas h opoia teleiwnei se mia ebdomada kai prin 2 mhnes o ergodoths mou(douleyw ekei apo to 2006) mou dhlwse pws den 8elei na ksanagurisw sth douleia dioti h douleia exei pesei polu.sthn epithewrhsh mou eipan pws den mporei na kanei kati tetoio alla ekeinos mou milhse gia enan kainourio nomo pou leei pws mporei na m’apasxolei opote me xreiazetai akoma kai 1 fora to mhna.telika apofasise na mou kollhsei enshma 2 fores thn ebdomada alla den 8elei ka8olou na paw.ti mporw na kanw sth sugkekrimenh periptwsh???

 9. Καλησπέρα, θα ήθελα να σας εκφράσω κι εγώ το δικό μου πρόβλημα.Είχα πάρει το 1984-85 πτυχίο προγραμματισμού από την CONTROL DATA (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) το οποίο και κατέθεσα στην υπηρεσία μου πριν από 28 περίπου χρόνια.Μας ζητήθηκε τότε να καταθέσουμε το πρωτότυπο όπως και έκανα.Με ειδοποίησαν πριν λίγες μέρες από την υπηρεσία μου ότι δεν το έχουν κι εγώ δεν μπορώ να βρω πουθενά την φωτοτυπία.Μπορώ να βρω με κάποιο τρόπο αντίγραφο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 10. Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να με συμβουλεύσετε στο θέμα που με απασχολεί στην εργασία μου.
  Εργάζομαι ως ταμίας σε υπερμάρκετ. Πριν από μερικούς μήνες, δόθηκε εντολή από τον διευθυντή να μην καθόμαστε όταν εξυπηρετούμε πελάτη. Μπορούμε να είμαστε καθιστές όσο δεν μας απασχολεί πελάτης. Είναι νόμιμο αυτό; Σε άλλα καταστήματα του ομίλου μας δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε την κούρασή μας….
  Έπειτα, δεν έχω πάρει ΠΟΤΕ ρεπό Σάββατο!
  Τι έχετε να πείτε γι’αυτά;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  • Καλημέρα σας,
   Είμαι υπάλληλος γραφείου σε μία συγκεκριμένη εταιρεία (τμήμα εισαγωγών-εξαγωγών) σύμφωνα με την σύμβαση που έχω υπογράψει εδώ και 15 χρόνια περίπου. Το αφεντικό μου όμως μου δίνει δουλειά και για άλλες εταιρείες που του ανήκουν, χωρίςφυσικά καμία επιπλέον αμοιβή, με αποτέλεσμα να δουλεύω και στο σπίτι μου το βράδυ. Είναι νόμιμο κάτι τέτοιο ή όχι και εάν αρνηθώ μπορεί να θεωρηθεί άρνηση εργασίας και μπορεί να με απολύσει χωρίς αποζημίωση;
   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

   • για οτι έχει σχεση μέσα στο ωράριο εργασία σου δεν μπορείς να το αρνηθείς ..αλλά το να παίρνεις και δουλειά στο σπίτι σιγουρα ναι δεν μπορει να θεωρηθεί αυτό αρνηση εργασίας ΕΛεοςςςςςςςςςςςςςςς

 11. ΔΟΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΓΕΝΝΗΣΑ. ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥς ΛΑΘΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΜΟΥ ΒΑΛΑΝ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΑ…….ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΕ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΧΑΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ…ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ..ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ??????

 12. Έχω υπογράψει μετά απο πίεση τροποποίηση σύμβασης εργασίας,μου έστειλαν φωτοτυπία αυτης και οχι το πρωτότυπο με την γνήσια υπογραφή μου και επίσεις η σύμβαση ειναι δύο φύλλα και έχω υπογράψει μόνο στο δέυτερο φύλλο,το πρώτο φύλλο που μου είχαν στείλη αρχικα έλεγε με ισχύει έναν χρόνο ενώ τώρα στην φωτοτυπία που έλαβα λέει αορίστου(δεν έχω απόδειξη,απλώς το θυμάμαι) και βέβαια δεν έχει την υπογραφή μου όπως ανέφερα αυτό το πρώτο φύλλο,πέζει να είναι άκυρη η τροποποιηση,τι να κάνω?

 13. kalispera sas eixa ena troxeio kai kakwsh ston wmo kai mou edwsan adeia anarwseis kai pira na to pw stin douleia kai mou eipan na paw kanonika alios tha me apolisoun ti mporw na kanw me auto to thema

 14. Γεια σας! Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων και στο μαγαζί που δουλεύω 3 χρονια τωρα καταλαβα οτι για ενα 6μηνο μου κολλούσαν μισά ένσημα ενώ δουλευα 8 ωρο .. εκτος αυτου ποτε δν τελειώναμε στο 8ωρο αφου το στανταρ ηταν 9 ωρες που πολλες φορες γινονταν και 10… τωρα εχω την εντύπωση οτι θα με διώξει το θεμα μου ειναι τι θα γινουν αυτα τα ενσυμα. Θα τα παρω η θα τα πληρωθω. Ευχαριστω πολλα!

  • να τα πληρώθεις δεν γινεται (νομιμα) αλλά μπορείς να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ και στην επιθεώρηση και να τα διεκδικήσεις και σαν μισθό αφού σας απασχολούσε παραπάνω χωρίς να σας πληρώνει

 15. Γεια σας. Δούλευα σε μία εταιρία και είχα υπογράψει σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρες) από 2 Ιουνίου 2011 έως 2 Ιουνίου 2012. Κατά την διάρκεια της εργασίας μου, η επιχείρηση συμμετείχε σε ένα επιδοτούμενο σεμινάριο από ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, και ΕΚΕΠΕΕ, στο οποίο συμμετείχα και εγώ. Η εταιρία με απέλυσε 22 Μαίου 2012 (χωρίς να μου ανακοινώση την αιτία) είχα ακούσει ότι επειδή συμμετείχα στο σεμινάριο απαγορευόταν να με απολύσει για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την λήξη του σεμιναρίου κατάρτησης. Ισχύει?

  • δεν το ξέρω πρεπει να πας ΟΑΕΔ να ρωτήσεις τι γίνεται με αυτό το σεμινάριο και ποιες δεσμεύσεις είχε αναλάβει η επιχείρηση

 16. Εργαζομαι ως πωλητρια σε μια επιχειρηση πανω απο 20 χρονια.Μετα το περας της αδειας του 2ου παιδιου μου(αδεια λοχειας) και εργαζομενη εδω και ενα μηνα,ο εργοδοτης δεν με πληρωνει και με πιεζει να υπογραψω ατομικη συμβαση 4ωρης εργασιας ενω ειναι υποχρεωμενος βαση νομου να με απασχολει για ενα χρονο απο την γεννηση του παιδιου.ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ?ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  • η προστασία είναι άσχετη με την ατομική σύμβαση η την μείωση του χρόνου εργασίας που πιθανόν κάνει με βάση τον νέο νόμο αλλα αυτό προυποθέτει να γίνει σε όλους τους εργαζόμενους και οχι ειδικά σε σας γιατί ειστε σε προστασία …τώρα για περισσότερα συμβουλευτείτε επιθεώρηση εργασίας παντως αυτο που κάνει να ασκεί πίεση μη πληρώνοντας ειναι παρανομο

 17. Εργαζομαι ως πωλητρια σε μια επιχειρηση πανω απο 20χρονια.Μετα το περας της αδειας απο την γεννηση του 2ου παιδιου μου(αδεια λοχειας) εργαζομαι εδω και ενα μηνα και ο εργοδοτης μου δεν με πληρωνει.αντιθετως με πιεζει να του υπογραψω ατομικη συμβαση 4ωρης εργασιας ενω ειναι υποχρεωμενος βαση νομου να με απασχολει για ενα χρονο απο την γεννηση του παιδιου.ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ?ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ…?

 18. ergazomai san pwlitria edw k 2 xronia me ika ktl (ta proigumena 3 me eixe maura) me katharo mistho 720 eurw me 8wro k 5 meres ti vdomada.Xthes mas anakoinwse oti mas kanei 5wro ti mera ,pali 5 meres ti vdomada kai otan ti rwtisame ti tha apoginei o misthos mas eipw oti tha rthei o logistis deytera,triti na mas pei.Auto san diadikasia einai nomimo??Kai sta posa tha prepei na anerxetai o misthjos twra??Eyxaristw poli!

  • μπορει να κάνει μειώση χρόνου εργασίας με αντίστοιχη μείωση αποδοχών που θα είναι σε αναλογία με τις ώρες εργασίας ! Αλλά ο μισθός πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της σσε . Τωρα περισσότερα δεν ξέρω σχετικά με το πως θα διαμορφωθεί ο μισθός .

 19. Εχω μικρη Ο.Ε. (μαγαζι) και κάποιες φορές βοηθάει ο συνταξιούχος πατέρας μου. Θα έχουμε πρόβλημα σε τυχόν έλεγχο;

 20. kalispera…doyleyo me mixanaki delivery edw kai 10 xronia..o ergodotis mou den moy edwse to dwro kai moy eipe oti na psakso na vro doyleia giati den vgainei leei..tosa xronia den moy dinei oyte ta xartia tis misthodosias…doyleyo kai savvata..otan toy lew gia ta xartia tis misthodosias apofeyvgei na moy ta dwseii.perno 670 eyro me ta savvata..moy eipe oti ta ensima den erxontai pia se ekeinon giati den ta stelnoy …kai exw kairo na paro ensima sta xeria moy..den exw ypograpsi poythena …kai den ksero ti ginete…mipow prepei na paw na kanw mia katagelia na teleionoyme..giati aytos me exei kataklepsi..oxi tipota allo diladi alla min mas pernane kai gia koroida..

  • Πας στο ΙΚΑ ζητάς να σου βγάλουν όλα τα ένσημα που είναι ενήμερα …( πληρωμένα) αν δεν σου τα εχει όλα κάνε καταγγελία στο ΙΚΑ και στην συνέχεια πας επιθεώρηση εργασίας και καταγγέλλεις όλα τα άλλα για το δώρο και λοιπά

 21. καλησπερα δουλευω απο τα μεσα οκτωμβρη σε πολυκαταστημα σαν υπευθυνη 2 οροφων τν νοεμβριο και τν δεκεμβριο σημειωτεο οτι εχω και αποθηκη ο μισθος ειναι 700ευρω και δουλευω 6 μερες τν βδομαδα χωρις ρεπο οι ωρες που δουλευω υπερβαινουν το 8αωρο καθημερινα υπερωριες δν εχω πληρωθει και ειδικα του δεκεμβριου που 15 μερες εκλεινα 12ωρα ουτε τις κυριακες εχω πληρωθει τι πρεπει να κανω?και πως θα υπολογισω τι μου ωφειλουν?ειμαι παντρεμενη με 2 παιδια μπορειτε να με βοηθησετε?

  • υπολογισμούς δεν μπορω να σου κάνω γιατί δεν ξέρω απο μισθοδοσίες και λογιστικά. ΑΠλά πρέπει αρχικά να τους ρωτήσεις τους ίδιους τι θα γίνει με αυτές τις υπερωρίες ..Οι εργοδότες εκμεταλλεύονται καταστάσεις πλεον Και μετά βλέπεις !

 22. Χαίρεται. Ξανά αναρτώ εδώ την ερώτηση η οποία έχει να κάνει με το θέμα των παραβάσεων. Έχω ξαναγράψει στο παρελθόν. Αυτή τη φορά η ερώτηση αφορά στον αδερφό μου. Δουλεύει περίπου στα 4 χρόνια σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στη Χαλκιδική. Δουλεύει πενθήμερο αλλά όταν χρειάζεται πηγαίνει και σαββατοκύριακα χωρίς να είναι δήλωμένος φυσικά. Πριν 2 μήνες σχεδόν είχε ατύχημα με ηλεκτρικό ρεύμα δουλεύοντας Κυριακή. Έμεινε 2 ημέρες στο νοσοκομείο. Φυσικά ούτε λόγος για αποζημίωση ή να δηλώσει ο εργοδότης το ατύχημα στη επιθεώρηση (δούλευε Κυριακή και αδήλωτος) και δικηγόρος του είπε ότι αν κάνει κάτι δεν θα μπορεί να βρει δουλειά αργότερα στην περιοχή. Τώρα τους ανακοινώνουν ότι θα κρατάνε χρήματα από το μισθό για ζημία που έχει υποστεί το εργοστάσιο. Τι μπορεί να κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι για να βρει το δίκιο του. Ευχαριστώ. Έφη.

  • ΑΠΑΝΤΗΣΑ στην πρώτη ερώτηση που εγινε Αν δεν γίνει καταγγελία δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα ..Απλά μπορεί να τους πεί οτι αν το βάλουν να πληρώσει και εφόσον δεν ευθύνεται αυτός …θα προχωρήσει σε καταγγελία κάτι άλλο δεν βλέπω . Δυστυχώς …καποιοι μπροστά στο κέρδος και την εκμετάλλευση δεν διστάζουν να σπέρνουν και ανθρώπινα πτώματα …και οι επιθεωρήσεις εκει τι κάνουν δεν ελέγχουν !!! αυτές τις επιχειρήσεις !!

 23. Εργάζομαι σε ελεγκτική εταιρία και κατά κανόνα κάνω υπερωρίες 3-4 ώρες ημερησίως τουλάχιστον ενώ δουλεύω σ/κ από το σπίτι ή και στο γραφείο. Μπορώ να αρνηθώ από κάποιο σημείο και έπειτα να κάνω υπερωρίες, π.χ. 2 φορές την βδομάδα να φεύγω 7 το απόγευμα? Αφήστε που θέλουν να μετράμε της υπερωρίες μας 1-1.5 ώρα αργότερα γιατι θεωρούν ότι δεν μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί 100% του χρόνου μας.

 24. Ο άντρας μου είναι εργάτης φινιριστηρίου σε βαφείο υφασμάτων.Πριν ένα χρόνο τους έκανε ατομικές συμβάσεις όπου λέει ότι στο ημερομίμσθιο περιλαμβάνεται και η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η υπερεργασία.Τώρα τους έκοψε την νυχτερινή προσαύξηση.Σημειωτέον δεν έχει άδεια νυχτερινής λειτουργείας του εργοστασίου,ούτε άδεια λειτουργίας Σαββάτου!Τί πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι?

  • αυτή την συμβαση δεν την καταλαβαίνω …μηπως πρέπει να την δώσουν στην επιθεώρηση εργασίας να δεί αν είναι σύμφωνα με το νόμο ?

 25. Σίγουρα είναι αμφισβητούμενη η νομιμότητα της ατομικής σύμβασης,το θέμα είναι βέβαια ότι την έχουν υπογράψει…Ευχαριστώ πολύ,πάντως.

 26. H συζυγος μου πάσχει απο σκληρυνση κατα πλακας και δουλευει σε μεγαλη γνωστη ιδιωτικη εταιρια.Κινειται με μπαστουνι για βοηθημα για να κινειται αλλα στην δουλεια γραφειου που κανει δεν υστερει απο αλλους.Της ζητησαν το χαρτι απο την επιτροπη που την εβγαλε 70% ΑΜΕΑ και λόγω ανησυχιας της ειπαν πως φοβούνται να μην υποστει ατυχημα κατα διαρκεια σεισμου η πυρκαγιάς και αφου εχει συμπληρωσει ήδη τα απαιτουμενα ενσημα πρεπει να βγει σε συνταξη .Της ειπαν πώς θα την αποζημιωσουν κανονικά σύν τα χρηματα της Ασφαλειας υγειας που εχουν μαζευτει .
  Ειναι νόμιμο αυτο ;Μπορεί να αρνηθει ή λογω υγειας δικαιολογούνται απο τον νόμο ;

  Ευχαριστώ

  • είναι νόμιμο να την απολύσουν και να την αποζημιώσουν αλλωστε στην περίπτωση συνταξιοδότησης πάντα γίνεται απόλυση στον ιδιωτικό τομέα και καταβάλεται ενα ποσοστό αποζημίωσης . Τώρα αν δεν θέλει να αποχωρήσει είναι άλλο θέμα … Αλλά αν έχει τις προυποθέσεις…να πάρει σύνταξη καλό είναι να δεχθεί μια συμφωνία τέτοια με πλήρη αποζημίωση

 27. douleya se cafe mpar panw apo 8 xronia.exw stamathsei prin apo enamish xrono peripou.o ergodwths den exei valei oute ena enshmo tosa xronia.mporw na diekdhkhsw kati??eyxaristw

  • ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙΣ Ή ΈΣΤΩ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕΣ

   • den me noiazei an einai xronovoro,alla thelw na kserw ti mporw na kanw??mhpws ksereis pws na kinithw??

   • οκ απάντησα πας ΙΚΑ και κάνεις καταγγελία με ότι στοιχεία έχεις που αποδεικνύουν ότι εργαζόσουν σε αυτούς

 28. περσυ τον ιουλιο εμαθα οτι ο εργοδοτης μου δεν μου κολουσε τα ενσημα που επρεπε και μαλιστα απο τα μεσα μαρτιου του2012 ειχε υπογραψει αντι για μενα εντυπο που ελεγε οτι αποχωρω οικιωθελως απο την επιχειρηση.οταν του ειπα οτι το ανακαλυψα δικαιολογηθηκε οτι οι καιροι ειναι δυσκολοι και οτι θα μου δωσει οτι δικαιωμουν σε χρηματα.αυτο δεν εγινε ποτε βεβαια και φετος τον απριλιο εφυγα απο μονος μου γιατι δεν ειχε να με πληρωσει.τωρα εργαζομαι σε καινουρια δουλεια.μπορω να διεκδικησω τα περσινα ενσημα και πως?

  • μπορεις να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ για ψευδή δήλωση αποχώρησης από τον εργοδότη και οτι εργαζόσουν κανονικά και μετά αρχίζει να τον ψάχνει το ΙΚΑ βέβαια είναι χρονοβόρο και να έχεις αποδείξεις οτι όντως δουλευες εκει

 29. Καλημέρα σας. Εργάζομαι σχεδόν 3 χρόνια σε εταιρεία security και έχω να δηλώσω τα εξής:
  1. Δεν έχω πάρει αντίγραφο σύμβασης.
  2. Δεν έχω λάβει καμία καρτέλα ενσήμων.
  3. Από τις 05/12/10 (έναρξη εργασίας) έως τις 15/05/12 εργαζόμουν σε πόστο με κυλιόμενο ωράριο (6 ημέρες) και στην συνέχεια έπαιρνα 2 ρεπό. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμουν και Κυριακές και Αργίες. Επίσης οι 2 τελευταίες εργάσιμες μέρες από τις 6 ήταν ΠΑΝΤΑ νύχτα (10:30-06:30) που σημαίνει ότι ΠΑΝΤΑ έπαιρνα ρεπό μετά από νύχτα που με την σειρά του σημαίνει ότι την μέρα που υποτίθεται ότι είχα ρεπό, σχολούσα στις 7 το πρωί και μετά ξεκινούσε το ρεπό μου!!! ΠΟΤΕ δεν μας είχαν δείξει πρόγραμμα εργασίας θεωρημένο.
  4. Ο μισθός ήταν προκαθορισμένος και πάγιος (665ευρώ/προ μειώσεων) και μου κρατούσαν και 15/μήνα για ένα χρόνο για την στολή εργασίας. Οι συνάδελφοι που δεν εργάζονταν νύχτα έπαιρναν τον ίδιο μισθό με εμένα που εργαζόμουν. Γενικά ο μισθός ήταν 665ευρώ ασχέτως με το τι μέρες και ώρες εργαζόσουν.
  5. Δεν μου δίνουν ΠΟΤΕ εκκαθαριστικό μισθοδοσίας!!! Μου δίνουν τα χρήματα από κοντά σε έναν λευκό φάκελο που δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα, υπογράφω σε ένα χαρτί που αναφέρεται το ποσό αλλά δεν παίρνω ποτέ αντίγραφο. Έχουμε ανοίξει λογαριασμό να πληρωνόμαστε μέσω Εθνικής Τράπεζας αλλά αυτό ποτέ δεν έχει γίνει. Πολλές φορές έχω αναγκαστεί να πάω να πληρωθώ σε μέρα και ώρα που δεν εργάζομαι (ρεπό) ή να πάω σε άλλο μέρος που τους βολεύει ή να δώσουν τα χρήματά μου σε άλλον υπάλληλο να μου τα δώσει και το αντίστροφο!
  6. Από τις 16/05/12 με τοποθέτησαν σε άλλο πόστο (5θήμερη εργασία Δευτέρα εως Παρασκευή 06:00-14:00 ή 14:00-22:00) με μείωση αποδοχών (απο 665Ε στα 550Ε ) χωρίς να υπογράψω καμία νέα σύμβαση ενώ ταυτόχρονα απαιτούσαν για κάποιο διάστημα να πηγαίνω και σε 2ο πόστο καθημερινά για 3ωρη εργασία (18:00-21:00) και με πλήρωναν με την ώρα χωρίς να μου έχουν πεί πόσο είναι η ώρα και χωρίς να μου την πληρώνουν σαν υπερωρία. Και ενώ πλέον δεν είχα σταθερό και συγκεκριμένο ωράριο άρα και μισθό και εργαζόμουν και υπερωρίες Σαββατοκύριακα στο κανονικό μου πόστο λόγο φόρτου εργασίας και για κάποιο διάστημα 11ωρα (8ώρες 1ο πόστο+3 ώρες 2ο πόστο) συνέχιζαν να μην μου δίνουν εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με αποτέλεσμα να μην γνωρίζω καθόλου τί μου πληρώνουν και αν μου πληρώνουν όλες τις ώρες και τις υπερωρίες. Φυσικά όλα αυτά χωρίς ποτέ να με ρωτήσουν αν μπορώ να εργαστώ όλες αυτές τις υπερωρίες και χωρίς ποτέ να δώ πρόγραμμα εργασίας, ή βιβλίο υπερωριών. Επίσης έχω εργαστεί βάρδιες με μεταξύ τους χρονική απόσταση 8 ωρών.
  7. Φτάνω στο κυριότερο όλων. Με είχαν ενημερώσει ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ όταν έγινε η πρόσληψη πως η εταιρεία δίνει μόνο 12 μέρες άδεια το χρόνο. Με αναγκάζουν να υπογράψω Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα όλη την κανονική μου άδεια για να μου δώσουν το επίδομα άδειας!!! Μέσα στο 2011 πήρα 6 μέρες κανονική άδεια και όταν τον Ιανουάριο του 2012 τους ζήτησα να πάρω τις άλλες 6 μέρες μου είπαν ότι κανονικά επειδή έχει αλλάξει το έτος δεν γίνεται ούτε να την πάρω ούτε να μου την πληρώσουν και ότι τελικά θα μου κάνουν τεράστια χάρη και θα μου την πληρώσουν όπως και έγινε. Φυσικά ποτέ δεν με ενημέρωσαν ότι έχω υπόλοιπο άδειας και πως πρέπει να την πάρω και φυσικά ούτε λόγος για τις υπόλοιπες μέρες άδειας που δικαιούμουν πέραν των 12!!! Επίσης να διευκρινίσω ότι επί της ουσίας ούτε αυτές τις 6 μέρες άδειας πήρα καθώς κάθε φορά που έλειπε κάποιος συνάδελφος από τους 4 με άδεια οι υπόλοιποι 3 δουλεύαμε στα ρεπό μας. Δηλαδή 6μέρες + 2ρεπό + 6 μέρες = 14 μέρες σερί κι αυτό έγινε 3 φορές όταν πήραν άδεια οι υπόλοιποι 3 συνάδελφοι. Αφού λοιπόν είχα δουλέψει 3φορές το 2ήμερο ρεπό έτσι πήρα και γώ τις 6 μέρες άδειας! Για το 2012 ζήτησα άδεια για το καλοκαίρι και μου είπαν ότι θα πάρω μέσα Οκτωβρίου και μετά. Τελικά ζήτησα 5 μέρες 8-12/10, μου την έδωσαν αλλά τελικά με πήραν τηλέφωνο την τρίτη μέρα της άδειάς μου και μου είπαν να επιστρέψω γιατί προέκυψε κάποιο πρόβλημα όπως και έγινε. Άρα πήρα άδεια καλοκαιριού 3 μέρες (8-10/10). Όταν λοιπόν ζήτησα τις υπόλοιπες 9 μέρες που απέμεναν μου είπαν ότι είναι πολλές και θα μου δώσουν ακόμα 3 μέρες και τις υπόλοιπες θα μου τις πληρώσουν. Άρα πάλι 6 μέρες άδεια και μάλιστα σπαστές (3+3)!!! Για το 2013 ξεκίνησα να ζητάω την άδειά μου από τον Απρίλιο έτσι ώστε να δώσω πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, όμως μου λέγανε να ξαναπάρω αργότερα και αργότερα ώσπου φτάσαμε τέλος Ιουλίου να κανονίσουμε να πάρω άδεια 26-30/08 (5 μέρες). Αρχές Αυγούστου όμως με ενημέρωσαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί τελικά να μου την δώσει. Ξαναπήρα τηλέφωνο να ζητήσω έστω 2 μέρες άδεια και η απάντηση ήταν: “…και ποιός θα σε αντικαταστήσει;;;” και “τώρα είναι περίοδος αδειών και είναι δύσκολο!!!’’.
  Να πω βέβαια ότι στις 01/08 που πληρώθηκα και το επίδομα άδειας υπέγραψα και την γνωστή υπεύθυνη δήλωση ότι έχω πάρει ΟΛΕΣ τις μέρες άδειάς μου. Φυσικά μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει ΚΑΜΜΙΑ.
  8. Τελειώνοντας να πώ ότι μόλις σήμερα με ενημέρωσαν ότι επειδή ανέλαβαν κάποια καινούρια φύλαξη και θα χρειαστούν άτομα, θα εργάζομαι από Δευτέρα-Παρασκευή στο κανονικό μου πόστο και κάθε Σάββατο στην νέα φύλαξη. Τώρα, όταν χρειαστεί και καμιά Κυριακή εκτάκτως στο κανονικό μου πόστο, τότε και αυτό θα το κάνω εγώ!!! Με λίγα λόγια, όσες φυλάξεις καινούριες και να αναλάβουν, όσο καλά και αν πηγαίνει η εταιρεία, αυτοί θα την βγάλουν με εμάς το υπάρχον προσωπικό, ασχέτως αν θα πάρουμε ποτέ ρεπό, ασχέτως των ωρών που εργαζόμαστε, ασχέτως αν θα πάρουμε ποτέ άδεια.
  Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να με ενημερώσετε σε ποιό από όλα αυτά έχω δίκιο ή άδικο και αν μπορώ να το βρώ. Ποιός θα ήταν ο ενδεδειγμένος δρόμος για να ακολουθήσω για να μην το χάσω; Πώς μπορώ να τα αποδείξω όλα αυτά;;; Φυσικά όταν πήγα να διαμαρτυρηθώ έστω και για τα μισά από όλα αυτά η απάντηση ήταν «Να μην μιλάω και να υποκύπτω σε αυτό που θέλει η εταιρεία γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα»!!!
  Υ.Γ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για το τεράστιο κείμενο αλλά βλέπετε είναι τόσα πολλά…

  • Oλα αυτά που γράφεις είναι η παρανομία της παρανομίας …και δείχνει οτι ούτε έλεγχοι γίνονται από το υπουργείο ούτε συνδικάτα δυναμικά και κοντα στους εργόμενους υπάρχουν !
   Τώρα πώς βρίσκεις το δίκιο σου η πας επιθεώρηση εργασίας και τα καταγγελέις και αν κάνουν πραγματικό έλεγχο θα τους τίναξαν στον ΑΕΡΑ …Και αν λειτουργεί και ο ΣΔΟΕ όπως πρέπει αντι να κυνηγά περιπτεράδες ακόμα χειρότερα.
   Πάντως αν κρατάς στοιχεία που να αποδεικνύουν την τις υπερωρίες την 7ημερη έργασίο και κλπ μπορείς και δικαστικά να πας για την τελευταία πεντετία σε οικονομικές αξιώσεις ( διαφορές μισθών άδειες κλπ ) και να τα πάρεις …οταν θέλεις να φύγεις
   ΥΓ Τα σχόλια δεν εμφανίζονται αν δεν τα δω πρώτα ….και εφόσον τα απαντήσω αν είναι ερώτηση

 30. Έγραψα ένα ολόκληρο κατεβατό το πρωί. Πού πήγε;

 31. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και συγγνώμη για την βιασύνη μου.

 32. Καλησπέρα,

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί ο εργοδότης ή στελεχος της εταιρείας να επιβάλει μέρα για το ρεπό, σε εργασία εκ περιτροπης 4ημερο + 1 ρεπο (20 ενσημα αντί για 25). Στο τμήμα που βρίσκομαι τα ρεπο μοιραζόντουσαν αναμεσα σε 4 άτομα., δηλαδή κάθε μήνα τα δύο άτομα έπαιρναν μόνιμο ρεπο Δευτερα κ Παρασκευή αντιστοιχα και τα αλλα δυο μεσοβδόμαδα (Τρίτη , Τετάρτη , Πεμπτη). Αυτό άλλαζε κάθε μήνα εναλλάξ. Τώρα όμως το στέλεχος θέλει να μην παίρνει κανείς ρεπο την Παρασκευή προφασιζομενος συγκεκριμένη δουλειά που δεν πρέπει να μένει πισω. Μπορεί να μας αναγκάσει ή είναι παράνομο αυτο που ζητάει? Επίσης τα άλλα τμηματα της εταιρείας δουλευουν με κυλιομενο ρεπο ανα βδομαδα, δηλαδη 1η εβδ. ημερα Δευτερα, 2η εβδ. ημερα Τρίτη … και πάει λέγοντας.ή και με μόνιμο ρεπο χωρίς να αλλάζει κάθε μήνα.
  Το σωστό ποιο είναι? Δηλαδή ποιο επιτρέται να ερφαρμόζεται?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

  Σούλα

 33. ΤΟ 2010 ΕΚΑΝΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ.
  ΕΙΧΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 34. Καλημερα,εχει το δικαιωμα ο εργοδοτης να κοψει απο το μισθο μισθωτου(μερος απο το μισθο του) αν εχει κανει καποιο λαθος που να κοστιζει στον εργοδοτη καποιο ποσο?

 35. καλησπερα ,εσπεστρεψα απο αδεια μητροτητασ κ ο εργοδοτης μου θελει να με αναγασει να παω σε κατωτερη θεση απο αυτην που ημουν δινοντασ μου να υπογραψω νεα συμβαση απο διακοσμητρια σε ταμιασ χωρις να μου κανει μειωσει,ειναι νομιμο αυτο?δεν εχω υπογραψει ακομα τη συμβαση τι μπορω να κανω?

 36. καλησπερα θελω να ρωτησω, οσον αφορα τις τριετιες που ειχαν παγωσει απο το 2012 θα πληρωθουν αναδρομικα??Η καταργηση του επιδοματος ταμειου αλλα και του γαμου απο ποτε θα ξεκινησουν??

 37. Καλησπέρα. Όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης απασχολεί την αδερφή του χωρίς να το έχει δηλώσει πουθενά (ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας) είναι νόμιμο λόγω της μεταξύ τους συγγένειας; Δηλαδή μπορεί να απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση η αδερφή του χωρίς ποτέ να φαίνεται ότι εργάζεται;

  • λογικά οχι …αμα μπεί έλεγχος και διαπιστώσει οτι εργάζεται μπορεί να βάλει πρόστιμα …για παράνομη και ανασφάλιση εργασία

 38. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι παραπάνω διατάξεις που αναφέρετε στον πίνακα οι οποίες αφορούν τη νομοθεσία για τις παραβάσεις εργοδοτών, ισχύουν ακόμα ή έχουν τροποποιηθεί λόγω μνημονίων.

 39. Καλημέρα, στη συμβαση που υπεγραψα το 1998 προσλήφθηκα ως γραφιστας και τωρα διαπιστωσα οτι τα ενσημα που μου κολλουσε ο εργοδοτης ηταν απο το 1998 μεχρι και το 2006 αλλης ειδικοτητας. Θα κινηθω δικαστικα;

  • δεν το ξέρω αν πρέπει να κάνεις δικαστικά.. Αρχικα ρώτησε τον ίδιο σε τι ειδικότητα σε δηλώνει και μετά καποιο λογιστη που ξέρει απο λογιστικά εργατικά

 40. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ Σ/Μ Κ ΣΤΙΣ 24-6-14 ΕΦΥΓΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Κ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ 1—8-14.ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΔΕΚΑ ΜΕΡΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ(ΠΡΟΣΛΗΨΗ -ΑΠΟΛΥΣΗ).Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ29-7-14.ΠΗΓΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Κ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ/Μ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ?ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ.Υ.Γ ΕΝΣΗΜΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟ Σ/Μ Κ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΩΝ.

 41. Καλησπερα εργαζομαι εδω και 3 μηνες ως security εχω συμβαση εργασιας ως τετραωρος αλλα δουλευω 8 ωρες και εχει τυχει και 16 ωρες συνεχωμενα. Θελω να φυγω γιατι για να πληρωθω πρεπει να τσακωνομαι και ειδη μου χρωστανε περιπου 700€. Σκεφτομαι να τους καταγγειλω.τη χρειαζεται να κανω; (Ωστοσο ολοι η εργαζομαινει τους εργαζονται με τον ιδιο τροπο).

 42. Καλησπέρα,
  Χθες μόλις πήγα στο ΙΚΑ και διαπιστωσα οτι δεν φαίνονται τα ενσημά μου από τον μάρτιο έως και τον Σεπτέμβρη 2013. Απο κει και περα φαινονται ολα. Ο εργοδότης είναι ο ίδιος (απλά τα ένσημα που λείπουν είναι από άλλη εταιρία του ίδιου όπου εργαζόμουν). Ο υπάλληλος του ΙΚΑ είπε ότι η πρώτη αυτή εταιρία απ όπου λείπουν τα ενσημα εχει να κανει ΑΠΔ απ το 2006. Απ’ την αλλη επικοινωνω με τη λογίστρια του εργοδοτη και μου λεει οτι εχουν καταθεσει τα ενσημα κανονικα και οτι θα το ξανακοιταξει και να μην κανω καταγγελια. Σημειωνω εδω οτι δεν υπεγραψα βιβλιο του ΙΚΑ της εταιριας ποτέ, ουτε και προσληψη αφου μου ειπαν οτι δεν χρειαζεται μια και γινονται ολα ηλεκτρονικα. Αναρωτιεμαι αν αυτο μπορει να ειναι λαθος του ΙΚΑ (περίεργο βεβαια αφού τα ένσημα μετα από το επιμαχο εξαμηνο φαινονται κανονικα). Επίσης, εχω παρει αντιγραφο της συμβασης μου (αφου το ζητησα βεβαια), αποδεικτικα μισθοδοσιας κλπ. συνεπώς φαινεται καραμπαμπαμ οτι δουλευα εκει. Το θεωρω λιγο κουτο πο μερους τους να με δουλευανε ενω υπαρχουν τοσες αποδειξεις. Ωστόσο εξ αρχης καθυστερησαν να με ασφαλισουν λεγοντας μου δικαιολογιες περι απωλειας του βιβλιου ΙΚΑ της εταιριας και των κωδικων της στο ΙΚΑ. Τέλος, λόγω αλλειπους αποδειξης προυπρεσιας χανω μια προκηρυξη. Πως με συμβουλευετε να προχωρησω? Απολυθηκα τον Μαρτιο του 2014. Ειναι αργα?

  • Δεν είναι αργά …αλλά το ΪΚΑ οφείλει να διερευνήσει ..και να κάνει καταλογισμό. Γιατί μάλλον μυρίζει κομπίνα. Σε είχαν βάλει σε άλλη εταιρία και μετά σε επέστρεψαν στην τελευταία όπου φαίνονται κανονικά τα ένσημα … Μάλλον θα πρέπει να κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ αν δεν θα βγάλεις άμεσα αποτέλεσμα ως προς αυτό τον ασφαλίσιμο χρόνο που δεν φαίνεται. Πάντως το ΙΚΑ δεν πρέπει να κάνει λάθος

   • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
    ΑΜΟΙΒΟΜΑΙ ΜΕ ΕΓΣΣΕ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012 ΕΠΑΙΡΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ.ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 22,5%ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ? Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ.

   • Η νέα σύμβαση, που υπογράφηκε πέντε μέρες πριν από τη λήξη τής τρίμηνης μετενέργειας της προηγούμενης, προβλέπει τη διατήρηση βασικών όρων που ορίζονται από τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, όπως είναι η διατήρηση του επιδόματος γάμου, του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, και των τριετών -ωριμάνσεων- που έχουν «παγώσει», έως ότου η καταγεγραμμένη ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.
    Δεν νομίζω τι μπορεί να το κόψει αφου εφαρμόζει την ΕΓΣΕΕ και υπάρχει υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή της με βάση την πιο πάνω συμφωνία για το 2014

 43. Καλησπέρα. Εργάζομαι σε συνεργείο καθαρισμού από το 2012. Αυτές τις ημέρες η εταιρία μου εδωσε να υπογράψω ότι έλαβα το επίδομα αδείας και εγώ αρνήθηκα γιατί συνέβη το ίδιο και τα προηγούμενα χρόνια και δεν μου το πληρώσανε. Μου είπανε ότι θα με απολύσουνε αλλά δεν μου δίνουν απόλυση. Τι μπορώ να κάνω? Αν πηγαίνω στην εργασία μου και δεν κάνω τίποτα ώστε να τους αναγκάσω να μου δώσουν απόλυση θα εχω επιπτώσεις όσον αφορά το επίδομα ανεργίας? επειδή «προκάλεσα» την απόλυσή μου? Ευχαριστώ.

  • καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας αμεσΑ ΚΑΙ ΠΆς ΚΑΝΟΝΙΚΆ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΆ ΣΟΥ
   Μόνο αν είχες παραιτηθεί εσυ από την εργασία θα έιχες πρόβλημα με την επιδότηση εργασίας .
   Ολα αυτά να πάς και να τα καταγγείλεις στην επιθεώρηση εργασίας

 44. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑς ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΕΓΩ,ΔΟΥΛΕΥΩ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 1/10/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΔΟΥΛΕΥΟ ΝΥΧΤΑ ΔΗΛΑΔΙ 10 ΜΕ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΔΗΛΑΔΙ 10 ΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΜΕ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΩΡΟ. 7 ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙ ΔΗΛΟΜΕΝΟ 2 ΡΕΠΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΩΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΕΣΤΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ 500ε , ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ,ΔΕΧΗΚΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΟΥΕΙΑ ΛΟΓΟ ΑΝΡΓΕΙΑΣ 3ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΑ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΗΣΑ ΕΝΑ ΡΕΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΔΩΣΕ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΑΦΕΡΕΣΕ ΚΙΟΛΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ..

  • Δυστυχώς αυτή ειναι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα … Τι μπορείς αν σε ενδιαφέρει άμεσα η δουλειά ρεπό και δώρα κλπ μπορείς να τα διεκδικήσεις και όταν φύγεις η αν θες να φύγεις να κανεις καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ και θα τα πληρώσει…Αρχικά σε συμβουλεύω να κάνεις νύξεις για αυτά και δες αντιδράσεις ….Πάντως ειναι άντρο παρανομίας και αυτός και άλλοι εργοδότες με αντίστοιχες μεθοδεύσεις ..

  • Καταρχάς θα πρέπει να είσαι μέλος της ένωσης ξενοδοχοϋπαλλήλων γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο και εφόσον και ο εργοδότης είναι μέλος την ένωσης ξενοδόχων Ελλάδος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων που είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2015.
   Αν εσύ έχεις προσληφθεί με την ειδικότητα του ρεσεψιονίστα η οποία αναφέρεται ξεκάθαρα στην σύμβαση, ο εργοδότης σου έχει υποχρέωση να ακολουθήσει υποχρεωτικά την σύμβαση αυτή, με την οποία βέβαια η αμοιβή σου σαφώς και θα είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή που παίρνεις τώρα . Όσο αφορά τις μέρες εργασίας η σύμβαση αναφέρει ότι ο μισθωτός είναι υποχρεωμένος να εργάζεται 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες . Αν σου ζητηθεί να εργασθείς για μια ώρα επιπλέον είσαι υποχρεωμένος να εργασθείς . Η ώρα αυτή θεωρείται ώρα υπερεγασίας και ο εργαζόμενος λαμβάνει όλες βέβαια τις νόμιμες αποδοχές. Η μόνη περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος να την ακολουθήσει την συλλογική σύμβαση ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι όταν στο ξενοδοχείο υπάρχει σε ισχύ ειδική επιχειρησιακή σύμβαση η οποία υπερισχύει της κλαδικής .Οποιουδήποτε άλλου τύπου συμβάσεις είναι άκυρες .

 45. καλησπερα, εργαζομαι 2 χρονια σε μια επιχειρηση με ωραριο 2-10 και ενω ειχαμε συμφωνησει με την προσληψη και αλλων εργαζομενων να δουλευω και 8 με 4 εκεινος δεν με αλλαζει.Παιρνει κοσμο και τους βαζει ολους πρωι.Μπορω με καποιο τροπο να διεκδικησω και εγω καποια πρωινα?

  • Πρέπει να το συζητήσεις καταρχήν μαζί του … με δεδομένο οτι στο είχε υποσχεθεί . Μπορει και να το κάνει σκόπιμα . ΕΚεί θα δείξει ποιες ειναι οι προθέσεις του. Αλλα να τον πιέσεις με κάποιο αλλο τρόπο δεν βλέπω

 46. Καλησπέρα,

  Έχω 3 ερωτήσεις:
  α)Μπορεί ο εργοδότης να με απασχολεί με σπαστό ωράριο, 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα;. Αν πάω στην δουλειά μόνο το ωράριο που λέει η σύμβαση, είναι σαν να μην τηρώ τις συμβατικές μου υποχρεώσεις, και μπορεί να με απολύσει;
  β)Πως μπορώ να αναγκάσω τον εργοδότη ή τον λογιστή να μου δώσουν τις αναλυτικές καταστάσεις των μηνιαίων αποδοχών μου.Η επιθεώρηση μπορεί να βοηθήσει σε αυτό;
  γ)Τι γίνεται στην περίπτωση που ο εργοδότης σκόπιμα ή μη δεν σου έχει δώσει επίδομα αδείας. Βοηθάει η επιθεώρηση στην επίλυση ή θα πρέπει να πληρώσω δικηγόρο;

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  • στο πρώτο ερώτημα …ισχύει η σύμβαση που είχες ως προς το χρόνο και το ωράριο απασχόλησης
   Στα άλλα δύο σαφώς και πρέπει να τα αναφέρεις στην επιθεώρηση και είναι υποχρεωμένη να καλέσει τον εργοδότη και σένα …και να λύσει την διαφορά η έστω να κανει μία έκθεση .Και σε κάθε περίπτωση να επιβάλει και τα πρόστιμα στον εργοδότη για την έκδοση αναλυτικής μισθοδοσίας.

 47. ΤΊ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥ ,ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΟ 20% ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟ 15%,ΣΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ?

  • Δεν το ξέρω καλά το θέμα έχει εμφανιστεί τώρα τελευταία …αλλά νομίζω ότι μόνο μέρος (ποσοστό) μπορεί να δίνεται να αγορές από super market δηλαδή ( ειδη πρώτης ανάγκης ) ..ΑΛΛΑ για το δώρο του πάσχα δεν νομίζω οτι μπορεί να ισχύσει .

 48. Σε περιπτωση εξαναγκαστικης αλλαγης ωραριου εργασιας, διαφορετικο από αυτό της πρόσληψης, ναι μεν με τον αναλογο μισθο,αλλα με απειλη απολυσης ,κ χωρις να εχω υπογραψει κατι,ισχυει καταγγελια συμβασης; καθως και σε περιπτωση αλλαγης βαρδιας από απογευματινη σε νυχτερινη,χωρις την αυξηση του μισθου που αναλογει (καθως οι νυχτες πληρωνονται παραπανω); ευχαριστω!

  • κοιταξε να δείς για να κατοχύρωθεις αν δεν θελεις να αλλάξεις ωράριο και προφανώς να φύγεις από την εταιρία υπάρχει ένας τρόπος να πας επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλεις αυτό το γεγονός …Η επιθεώρηση θα κάνει παρέμβαση στον εργοδότη κλπ Ετσι αναγκαστικά θα σε κρατήσει στο ωράριο που είσαι αν δεν ειναι νόμιμη η άλλαγή …αν σε απολύσει αμεσα ειναι παράνομη η απόλυση για λόγους εκδίκησης …βέβαια μπορεί να σε απολύσει αργότερα αλλα θα σε αποζημιώσει

   • Ευχαριστώ,παρά πολύ,για τον χρόνο σας, θα το ψάξω καλύτερα,τώρα που ξέρω που να απευθυνθώ,να στε πάντα καλά!

 49. Καλησπέρα δουλεύω σε μια εταιρία φύλακας είναι γνωστή για της κομπίνες της
  Μου χρώστα δώρο Χριστουγέννων τους είπα να μου κάνουν μια εικονική απολύσει δεχτήκαν να μου κάνουν απόλυση αν υπογραφώ χάρτη ότι ι εταιρία δεν μου οφειλή τίποτα πόρο να πόρο τ το δώρο Χριστουγέννων που μου χρεωστάνε δεν έχω υπογράψει χαρτί

 50. Γεια σας! Μετά από επίσχεση εργασίας, πληρωθήκαμε και απολυθήκαμε την ίδια ημέρα (Οκτώβριος 2014).Πήραμε τη νόμιμη αποζημίωση και τους οφειλόμενους μισθούς. Και υπογράψαμε τα σχετικά χαρτιά. Το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων δεν το πήραμε και δεν υπογράψαμε. Είπαν να περιμένουμε τον Δεκέμβριο. Περιμένουμε μέχρι τώρα, έχοντας, καλή τη πίστη, στο ενδιάμεσο κάνει τηλεφωνήματα και στέλνοντας κάποια emails για να τα ζητήσουμε.

  Τώρα βλέπουμε στο taxisnet ότι η επιχείρηση έχει δηλώσει ότι έχει καταβληθεί το ποσό.

  Τι μπορούμε να κάνουμε από δω και μπρος? Να κινηθούμε νομικά? Αν ναι, και προς την επιχείρηση και προς το λογιστήριο που έκανε ψευδή δήλωση?

  Ευχαριστώ

  • ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ..νΑΙ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΦΉΣΤΕ ΜΕΤΆ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΆΧΝΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ

   • Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Πριν λίγο μιλήσαμε με δικηγόρο και μας είπε ότι είναι ποινικό – το να μη δίνεται το Δώρο- αλλά και ότι μπορούμε να καταγγείλουμε τη ψευδή δήλωση τους στην Επιθεώρηση Εργασίας για αρχή. Θα τους το επισημάνουμε και αν και πάλι εξακολουθούν να μην απαντούν θα προχωρήσουμε όσο και να μην θέλαμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα.

 51. Δουλευω σε μια μ.επε απο Δεκέμβριο 2012 ως βοηθος ηλεκτρολόγος καθε χρονο εχουμε ταξιδια αυθημερων ή με διανυκτερευση για ελεγχους σε πρατηρια καυσίμων ανα την Ελλάδα η σύζυγος ειναι αμεα με 67% μπορω να αρνηθω τα ταξιδια ειναι μια ερωτηση δευτερον επιδομα γαμου δικαιουμαι (παντρευτηκα 2014)?δεν με πειράζει να με απολυσει ουτως ή αλλως μου χρωσταει δωρο Χριστουγέννων και επιδομα αδειας ακομα μπορω να κανω καταγγελία.

  • ΑΡΧΙΚΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΑΦΟΡΑ ΔΏΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ

 52. Καλησπέρα.Εργάζομαι σε υπεραστικο κτελ,εκδικητικά με απασχολούν 11 ώρες την ημέρα χωρίς υπερωρια(για τρεις μέρες μπορεί να το κάνει μες στην εβδομάδα) με διακοπή εργασίας τρεις ώρες.Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να γίνεται διακοπή εκτός έδρας ή πρέπει να γίνεται στην έδρα της επιχείρησης-εργαζόμενου.
  Π.Δ.246/2006 κανονισμός Κτελ

 53. Αποφασισα να κανω ανακαινιση της οικιας μου. Παρουσιαστηκε εργολαβος ο οποιος δεν περατωσε τις συμφωνημενες (μονο προφορικα) εργασιες, πληρωθηκε το συμφωνηθεν ποσον και παραπανω και αναγκαστικα να συνεχισω μονος μου τις εργασιες. Ανελαβε προφορικα την υποβολη ενσημων στο ΙΚΑ για τους υπαλληλους του. Δεν υπαρχει ιδιωτικο συμφωνητικο μεταξυ μας δυστυχως. Λογω αγνοιας δεν κατεθεσα ποτε ΑΠΔ στο ΙΚΑ διοτι νομιζα οτι ηταν υποχρεωση του εργολαβου. Εγινε καταγγελια στο ΙΚΑ σε βαρος μου μετα απο περιπου 8 μηνες, οτι δεν υπεβαλα τα ενσημα ως οφειλα και αυτος στην καταγγελια εμφανιζεται ως εργατης μαζι με αλλους δυο. Θα ηθελα τη συμβουλη σας.

 54. για να κάνεις καταγγελία σε κάποιον που εργάζεται σπίτι του χωρίς άδεια, με μαύρα, τι χρειάζεται;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s