Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και πως υπολογίζεται!

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων Όπως  είναι γνωστό  απ την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί  που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε  στο Δώρο  των Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων Για τον υπολογισμό  του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής  των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι  λοιπόν οι εργαζόμενοι  που η σχέση  εργασίας τους με τον εργοδότη  είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε  δηλαδή  από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:

ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους  με τον εργοδότη δεν διήρκεσε  ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε   είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν  δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο  με τη χρονική διάρκεια  της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων  θα το υπολογίσουν  ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες  διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί  που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων  δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου  Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων  υπολογίζεται  με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.  Σαν καταβαλλόμενος μισθός  ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των  τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται   ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

· Το επίδομα αδείας . Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.  Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές  των μισθωτών  βάσει των οποίων υπολογίζεται  το δώρο Χριστ. συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς  το δώρο θα  πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την  αναλογία του συντελεστή  επιδόματος αδείας  που είναι 0,041666 οπότε  εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.

· Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.

· Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
* Η αμοιβή από προμήθειες.
* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
* Το επίδομα κατοικίας.
* Το επίδομα ισολογ
ισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές  το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση  της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω  ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

α) Να επισημάνουμε  ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό

β) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
γ) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

δ) Αν είχαμε ασθένεια θα αφαιρεθούν μόνο  οι ημέρες που έλαβε  επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο

α) Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
β) Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
γ) Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:

  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000,00  μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
    1000,00 χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.10 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08
    842.1 + 35.08 = 877.18  ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31
    631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
  •  

http://www.informant.gr/web/article_info.php?articles_id=60

Το θέμα θα μπεί και σε γκρούπ που θα φτιάξω στο facebook

H σελίδα μου στο Facebook

Advertisement

To παράπονο ενος ανέργου που πίστεψε στα «προγράμματα» του ΟΑΕΔ!

«Εσείς όμως δώστε τα χαιρετίσματα μου στην εξουσία όπως λέει και ο μπάλες»

http://troktiko.blogspot.com/2008/12/blog-post_1681.html


Καταγγελία

«Το καλοκαίρι ο ΟΑΕΔ έβγαλε ένα πρόγραμμα νέων επαγγελματιών με σκοπό την οικονομική βοήθεια με ένα πόσο των 15000 Club όλων όσων θέλουν να επιχειρήσουν…
Ζητούσαν από τους ενδιαφερομένους προϋπόθεση να βρίσκονται στο ταμείο ανεργίας…
Εγώ δουλεύω με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών έχοντας τελειώσει μια σχολή γραφιστικής σε μια επιτήρηση που δεν έχει να κάνει με την ειδικότητα μου,
Αλλά οι γνώσεις μου στο photoshop μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ στην εν λόγο εταιρία…
Χωρίς πολλά λόγια ο κουμπάρος μου ήταν στο ταμείο ανεργίας (είναι επαγγελματίας οδηγός) και μόλις έμαθα για το πρόγραμμα τον προέτρεψα να το ψάξουμε με σκοπό να φτιάξουμε ένα γραφείο γραφικών τεχνών… Εγώ θα είχα το δημιουργικό μέρος και ο φίλος μου τις δημόσιες σχέσεις (που το έχει όπως λέμε)…
Πήγε λοιπόν στον ΟΑΕΔ πήρε τις οδηγίες, παρακολούθησε τα σεμινάρια κίνησε όλες τις διαδικασίες (μετά από παρότρυνση των υπευθύνων γιατί όπως μας είπαν έχουμε όλες τις προϋποθέσεις) και αρχίσαμε να ψάχνουμε χώρο
Γιατί έπρεπε να προσκομίσεις την έναρξη για να ενταχτείς στο πρόγραμμα κτλ (αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ… Έπρεπε πρώτα να κάνεις έξοδα έναρξης-νοίκια κτλ και μετά σου λένε αν θα πάρεις το βοήθημα…)
Στην αρχή μετά από συζήτηση αποφασίσαμε να νοικιάσουμε έναν χώρο ώστε να έχουμε τα χαρτιά που χρειάζονταν ο ΟΑΕΔ…
Όμως πριν είχαμε καταθέσει το επιχειρηματικό σχέδιο μας και βάσει αυτών που ο ίδιος ο ΟΑΕΔ μας έλεγε είχαμε όλες τις προϋποθέσεις για την επιδότηση (και με το παραπάνω γιατί δεν ανοίγαμε καφενείο πχ αλλά γραφείο με νέες τεχνολογίες)
Οι 1500 θέσεις που είχε ο ΟΑΕΔ για τον δήμο που ενδιαφερόμασταν και ο αριθμός αίτησης που είχαμε (χίλια εκατόν κάτι…) μας είχαν ενθουσιάσει γιατί σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του ΟΑΕΔ δεν υπήρχε λόγος να κοπούμε…

Και οι δυο δεν είχαμε κεφάλαιο να ξεκινήσουμε παρά μόνο οικονομίες τις οποίες τις είχαμε έκαστος για τα έξοδα των οικογενειών μας σε μια δύσκολη στιγμή κτλ
Τέλος πάντων τις χρησιμοποιήσαμε και ανοίξαμε χωρίς όμως να έχουμε μέσα στο κατάστημα ούτε έναν υπολογιστή, ούτε μια καρέκλα, ούτε ένα γραφείο…
Παραδώσαμε λοιπόν στον ΟΑΕΔ όλα τα χαρτιά που χρειαζόντουσαν και μας είπαν ότι πρέπει να αγοράσουμε υπολογιστές, γραφεία κτλ αξίας 6000euro (είναι το 40% της επιδότησης)
Να το παρουσιάσουμε σε τιμολόγια της νέας εταιρίας για να πάρουμε την επιδότηση…
Χρεωθήκαμε κύριοι και ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε το βοήθημα ώσπου μας ενημερώνει ο ΟΑΕΔ ότι απορριφτήκαμε!!!!!!!!!

Πέσαμε από τα σύννεφα γιατί η απόφαση που μας είπαν ήταν πως δεν έχουμε ικανό επιχειρηματικό σχέδιο (κάτι που οι ίδιοι μας έλεγαν ότι έχουμε… Άντε βγάλε άκρη)
Εμείς κύριοι λαϊκά… Ξενερώσαμε και απογοητευτήκαμε όχι τόσο με την απόρριψη αλλά με τις ελπίδες που οι ίδιοι μας έδιναν…

Δουλεύω κύριοι 6 ημέρες την εβδομάδα (ρεπό έχω κάθε Δευτέρα από την βραδινή δουλειά) από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ και τώρα με το γραφείο +5 ημέρες (ρεπό σαββατοκύριακο) από τις 9 μέχρι τις 1 και μισή περίπου…
Οπότε 7 ημέρες την εβδομάδα χωρίς ολόκληρο ρεπό ούτε μια ημέρα και κοντά στις 13 ώρες καθημερινά…

Λαϊκά πάλι και συγγνώμη αλλά χ***α για την επιδότηση και τα κολολεφτα τους…
Αυτό όμως που με έχει φρικάρει και είναι ο λόγος που απευθύνομαι είναι ο εξής…

Μόλις μας ενημέρωσαν ότι απορριφτήκαμε ζητήσαμε εγγράφως δικαιολογία απόρριψης γιατί στο email που λάβαμε η απάντηση ήταν στεγνά… Έλλειψη επιχειρηματικού σχεδίου
Και στην ένσταση μας κατά της απόφασης απόρριψης την παρουσία μας εκεί ώστε να τους πούμε το σχέδιο μας…

Η ένσταση μας πρωτοκολλήθηκε κύριοι και την έχουμε στα χέρια μας οπότε αναγκαστικά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε απάντηση άσχετα με το αν τελικά δικαιωθούμε η όχι… (λαϊκά πάλι και συγγνώμη χ***α αν δικαιωθώ)
Η απάντηση κύριοι έπρεπε να μας είχε δοθεί μέσα σε ένα τρίμηνο (γιατί τα παιδιά της τριμελής επιτροπής για τις ενστάσεις ήθελαν διακοπές λόγο καλοκαιριού!!!!!!!!!)
Το τρίμηνο πέρασε και πάμε για τον πέμπτο μηνά χωρίς καμιά μα καμιά απάντηση και με τις εξηγήσεις για την αδιαφορία τους που ζητάμε από το υποκατάστημα της εν λόγο δημόσιας υπηρεσίας του ΟΑΕΔ
Η απάντηση τους είναι πήγαινε εκεί , πήγαινε άδω και άλλες τέτοιες μαμακιες…

Κύριοι
Ειλικρινά αν είχα την οικονομική δυνατότητα να τους πάω δικαστικός θα το είχα πράξει αλλά στην Ελλάδα που ζούμε οι μόνοι χαμένοι από μια μήνυση (όχι για να πάρω τα λεφτά αλλά για την αδιαφορία να μου απαντήσουν γιατί με απέρριψαν) χαμένοι και σε χρόνο και σε χρήμα θα είμαστε εμείς…

Ειλικρινά λυπάμαι γιατί είμαστε νέοι άνθρωποι που πληρώνουμε του κόσμου τα λεφτά όπως όλοι μας άλλωστε στο κράτος για κάθε είδους μαμακια και το μονό που ζητάμε είναι κατανόηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε με τον ιδρώτα μας καθημερινά όπως όλοι μας…
Το κράτος που ζούμε δεν θέλω να το χαρακτηρίσω όχι επειδή θα είμαι σκληρός αλλά γιατί πραγματικά δεν αξίζει καν να ασχοληθώ… Να πέρανε όλοι τους καλά στις βίλες τους και στα κότερα τους…

Έχω πολλά να πω αλλά νομίζω ότι δεν αξίζει άπλα απευθύνομαι σε εσάς γιατί όποιος το διαβάσει και έχει σκοπό να κινήσει διαδικασίες για επιδότηση από το κράτος
Τον ενημερώνω να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην τρέχει να ξεχρεώσει…

Εμείς θα ξεχρεώσουμε κύριοι και θα βγάλουμε και λεφτά με τον ιδρώτα μας να είστε σίγουροι…
Εσείς όμως δώστε τα χαιρετίσματα μου στην εξουσία όπως λέει και ο μπάλες…»