Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και πως υπολογίζεται!

Posted on Updated on

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων Όπως  είναι γνωστό  απ την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί  που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε  στο Δώρο  των Χριστουγέννων.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων Για τον υπολογισμό  του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής  των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι  λοιπόν οι εργαζόμενοι  που η σχέση  εργασίας τους με τον εργοδότη  είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε  δηλαδή  από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. δικαιούνται:

ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους  με τον εργοδότη δεν διήρκεσε  ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε   είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν  δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο  με τη χρονική διάρκεια  της εργασιακής τους σχέσης. Σ αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων  θα το υπολογίσουν  ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες  διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί  που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων  δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου  Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων  υπολογίζεται  με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.  Σαν καταβαλλόμενος μισθός  ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των  τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται   ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

· Το επίδομα αδείας . Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επίδοματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.  Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι ,ότι στις τακτικές αποδοχές  των μισθωτών  βάσει των οποίων υπολογίζεται  το δώρο Χριστ. συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς  το δώρο θα  πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την  αναλογία του συντελεστή  επιδόματος αδείας  που είναι 0,041666 οπότε  εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.

· Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.

· Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
* Η αμοιβή από προμήθειες.
* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
* Το επίδομα κατοικίας.
* Το επίδομα ισολογ
ισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές  το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση  της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω  ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων

α) Να επισημάνουμε  ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό

β) Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
γ) Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

δ) Αν είχαμε ασθένεια θα αφαιρεθούν μόνο  οι ημέρες που έλαβε  επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο

α) Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
β) Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
γ) Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:

 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000,00  μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
  1000,00 χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.10 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08
  842.1 + 35.08 = 877.18  ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31
  631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 •  

http://www.informant.gr/web/article_info.php?articles_id=60

Το θέμα θα μπεί και σε γκρούπ που θα φτιάξω στο facebook

H σελίδα μου στο Facebook

About these ads

150 thoughts on “Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και πως υπολογίζεται!

  hagiu mihaela said:
  Πα,Δεκ,2008 στο 11:13 πμ

  thelo na rotiso an i eteria ehei mion sta tamia i ergazomenoi ehune dikeoma na parune doro hristugenon?

  ναι εχουν το δικαιωμα αφού ειναι μισθος και αν δεν το δωσει ο εργοδότης ειναι αδίκημα

  maria said:
  Πα,Δεκ,2008 στο 2:58 μμ

  εγώ που δουλεύω στην νέα μου δουλειά απο 18/08/08 δικαιούμε δώρο Χριστουγέννων και αν ναι πώς θα το υπολογίσω?

  apolimenos gsee responded:
  Πα,Δεκ,2008 στο 5:56 μμ

  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΟΣ ΔΩΡΟΥ

  Το Υπολογίζεις ως εξης
  2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

  Stefanos said:
  Τε,Δεκ,2008 στο 11:55 μμ

  Καλησπερα Χρονια Πολλα.

  Ηθελα να ρωτησω το εξης.

  Αν ειμαι συμβασιουχος σε ιδιωτικη εταιρεια και με εχει προσλαβει η εταιρεια απο 1/2/08 με εξαμηνη συμβαση ως οκταωρο και μετά κατα τη διαρκεια της δευτερης ανανεωσης μηνα οκτωβριος 1/10/08 γινομαι τετραωρος. Πιο θα ειναι το επιδομα Χριστουγεννων που θα δικαιουμαι;

  Η εταιρεία μου εδωσε τον μισθο που μου αναλογει συμφωνα με την 10/12/08 δηλαδή ως τετραωρος, ενω εγω εργαζομαι 2/12/08 εως 31/9/08 ως οκταωρος.

  Μπορω να εχω μια απαντηση;

  Δεν ξέρω ακριβως τι γίνεται με τις συμβάσεις αυτές αλλά λογικά πρεπει το δωρο να υπολογιστει απο 1/5/2008 εως τις 31/9/2008 με βαση τις αποδοχές που ειχες τότε και και απο την 1/10 /2008 μεχρι τώρα με βάση της αποδοχές που έχεις τωρα ..για να το δείς αυτό υπολόγισε 2/25 του μηνιαίου μισθού από 1/5/2008 μέχρι τις 10/12/2008

  Ανώνυμος said:
  Κυ,Δεκ,2008 στο 3:05 μμ

  Για να βγάλω άκρη αν αυτά που πήρα στα χέρια μου είναι οκ τί πρέπει να κάνω?Βασικά είμαι φοιτητής και δουλεύω διανομέας αλλά δεν δούλεψα όλο το διάστημα από 1 Μαίου-31 Δεκ.Πρέπει πρώτα να πάρω τά ένσημα μου από το Ι.Κ.Α και να μετρήσω τις μέρες εργασίας?Και να πάω στο εργατικό να μου τα υπολογίσουν??

  φιλε μπορείς να υπολογίσεις με βάση τα χρήματα που πήρες ως εξής

  2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.1 Μαίου-13 Δεκεμβρίου

  Ανώνυμος said:
  Κυ,Ιαν,2009 στο 8:59 μμ

  καλή χρονία!!!

  λοιπόν παίρνω 20 ευρώ τη μέρα
  από 1 Μάϊ – 31 Δεκ. έχω δουλέψει ακριβώς 100 ημέρες
  βρήκα ένα πίνακα με συντελεστές όπου για τις 100 ημέρες έχει συντελεστή 10,5263 και σύμφωνα με το παράδειγμα που δίνει (Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31
  631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.) το δώρο μου είναι 298E. H απορία μου είναι αν πρέπει εγώ να συμπεριλάβω το συντελεστή αδείας.Τί είναι αυτό???Sorry αν έγινα κουραστικός!!!

  Εισαι ημερομίσθιος και υπολογίζεις το δώρο 2ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές . Επειδή στο δώρο συμπεριλαμβάνονται καθε είδους αποδοχές υπολογίζεται και το επίδομα αδείας εφόσον πήρες επίδομα αδείας

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Ιαν,2009 στο 1:53 πμ

  Πότε παίρνεις επίδομα αδείας??

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Ιαν,2009 στο 1:55 πμ

  Πότε παίρνεις επίδομα αδείας????

   yiota natsi said:
   Πα,Αυγ,2012 στο 1:21 μμ

   ημουν γραμμενη στον οαεδ για 8 μηνες.δικαιουμαι επιδομα καλοκαιριου΄

    apasxolisi responded:
    Πα,Αυγ,2012 στο 7:31 μμ

    οχι δεν δίνει επίδομα καλοκαιριου ο ΟΑΕΔ μονο δώρα πάσχα και χριστουγέννων

  οταν έχεις ενα χρόνο στον ιδιο εργοδότη δικαιούσε καλοκαιρινή αδεια και επιδομα αδείας

  Ανώνυμος said:
  Τε,Ιαν,2009 στο 2:47 πμ

  Σε ευχαριστώ πολύ!!

  andreas said:
  Τε,Ιαν,2009 στο 9:31 μμ

  καλησπερα,και καλη χρονια,ευχαριστω εκ΄’τον προτερων. Ειμαι μισθωτος σε υποκαταστημα εταιριας που εγινε φρανσαιζ στις 13/5/2008 ο νεος εργοδοτης εχει αποδεχτει ολες τις υποχρεωσεις απεναντι μας προηπηρεσια κ.λ.π,θα ηθελα να μου πειτε ποσα χρηματα δικαιουμαι για δωρο χριστουγεννων,και επιδωμα αδειας οταν ο μισθος μου ειναι 1200 ευρω καθαρα .

  Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να ήταν οσο και ο μισθό σας εφόσον δουλεύατε στην επιχείρηση απο 1/5/2008…
  Το επίδομα αδείας είναι ίσον με μισό μισθό και καταβάλλεται με την καλοκαιρινή αδεία

  Anna Savvopoulou said:
  Κυ,Ιαν,2009 στο 7:17 μμ

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων ή μέρος αυτού από τον ΟΑΕΔ. Απολύθηκα μετά από 13 χρόνια στις 27.11.08 και έκανα εγγραφή στον ΟΑΕΔ στις 5.12.08 για το επίδομα ανέργων. Ευχαριστώ.

  apasxolisi said:
  Δε,Ιαν,2009 στο 2:18 πμ

  Απο τις ημερομηνιες που δίνεις δεν νομίζω γιατι έχει πάρει δώρο απο τον εργοδότη και στον ΟΑΕΔ μπήκες στις 5 /12/08 Ισως αναλογία δώρου που προφανώς ειναι μικρή.

  Δημήτρης Δ. said:
  Δε,Ιαν,2009 στο 12:38 μμ

  Δουλεύω σε νοσοκομείο με 8μηνη σύμβαση που λίγει σε μερικές ημέρες πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2009 στο 3:10 πμ

   Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ΄ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων (24) εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.

   β. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Αυγ,2009 στο 8:45 πμ

  Γεια σας , θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων! Ξεκινησα δουλεια απο 01/08..Διαβασα αυτη την απάντηση (ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΟΣ ΔΩΡΟΥ

  Το Υπολογίζεις ως εξης
  2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.) αλλά δεν καταλαβαίνω πως υπολογίζεται…μήπως θα μπορούσατε να με ενημερωσεται αλλά με πιο απλά λόγια…να πω ότι αμείβομαι με μισθό όχι ημερομίσθιο…

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Πα,Αυγ,2009 στο 2:12 μμ

   δηλαδή 2/25 μισθού για καθε 19 μέρες εργασίας …απο 1/8 στην περιπτωσή σου μεχρι 15 /12

  xristina said:
  Κυ,Οκτ,2009 στο 8:14 μμ

  δουλευω απο 29-09-2009.δικαιουμαι δωρο χριστουγενων και ποσο.ο βασικος μισθος ειναι 760

   apasxolisi said:
   Δε,Οκτ,2009 στο 10:07 μμ

   δικαιούσαι αναλογικό δώρο για το διάστημα απο 29/9/2009 μέχρι της 12/12/2009 τωρα δεν μπορω να το υπολογίσω ακριβώς υπάρχει το σχετικό πόστ που λεει πως υπολογίζεται τότε θα κάνω νεά αναρτηση

    panos said:
    Τε,Δεκ,2009 στο 7:36 μμ

    doyleyo apo 29 09 2009.ti doro tha paro prosexos..

    apasxolisi said:
    Πε,Δεκ,2009 στο 12:13 πμ

    Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού

  dimitris said:
  Τε,Νοε,2009 στο 4:22 πμ

  exo doulepsei apo 1/1/09 mexri 15/7/09.poso doro xristougennon ta paro me mistho 750E?

  ρανια said:
  Σα,Νοε,2009 στο 12:28 μμ

  kalhmera!!!!!!sugxarhthria…..eisai kinhth egkuklopaidia!!thelw thn bohtheia sou!!
  exw 7 hmeres upoloipo ths adeias mou!!!douleuw se katasthma kai einai adunaton na parw thn adeia mou mexri to telos tou xronou!!den exw problhma giati yparxei problhma ugeias kai krataw egw to magazi!!!ean proteinw na plhrwthw autes tis meres…posa dikaioume??
  se euxaristw…

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2009 στο 12:25 πμ

   αντιστοιχία μισθού για 7 μέρες εργασίας

  flora said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 1:56 πμ

  kalimera!! tha ithela na rwtisw gia to dwro xristougennon!!douleua to kalokairi apo 6/07-19/09/09 se xenodoheio ws a’ resepsionist ti dwro xristougennon dikaioumai??simeiwste parakalw oti doulepsa oles tis kuriakes autou tou diastimatos kathws kai giortes kai argies opws o 15augoustos.euxaristw polu!!!

  apasxolisi said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 7:01 μμ

  Δικαιούσαι αναλογικο δώρο για τους μηνες αυτούς εχω κάνει νεα σχετική αναρτηση….

   flora said:
   Πε,Δεκ,2009 στο 7:39 μμ

   kalispera kai pali!!to ypologisa sumfwna me ta parapanw alla 8a i8ela na mou peite pws tha upologisw tis kuriakes kai tis argies tou sugkekrimenou diastimatos??tha ypologisw tin prosauxisi 75%?? sas euxaristw ek twn proterwn!

  Ανώνυμος said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 9:02 πμ

  ΑΠΟ 1ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 10ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ ΕΙΧΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.ΘΑ ΠΑΡΩ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠ ΤΟ ΙΚΑ.

   apasxolisi said:
   Κυ,Δεκ,2009 στο 12:16 μμ

   δεν το ξέρω αλλά νομίζω το ΙΚΑ πληρώνει μόνο την απουσία για το ατυχημα

  Μαρια said:
  Κυ,Δεκ,2009 στο 8:37 μμ

  καλησπερα, απο 1/6 δουλευω σε άλλο εργοδοτη.το ποσοστο δωρου για το Μαιο το παιρνω απο την πρωτη δουλειά?

  Ζησης said:
  Τρ,Δεκ,2009 στο 12:09 πμ

  απο 10/5/07 μεχρι τις 31/11/09 εργαζομουν σε μια εταιρεια.απολυθηκα κ μεχρι σημερα δεν μου εχουν δωσει το δωρο μου.ο μισθος μου ηταν 800ευρω,θα παρω ολοκληρο το δωρο μου?

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2009 στο 10:39 μμ

   To δώρο πρέπει να σου το δώσει μεχρι τις 21 του μηνά …
   Σχεδόν όλο

  fotini said:
  Πε,Δεκ,2009 στο 7:56 μμ

  dulebo apo 9.9 eos 31.12.2009 me tin ora ton septembrio dulepsa 154 ores,oktombrios 114,noembrios 81,dekembrios 119 ores.i amibi mu ine 5 eyro tin ora,dikeume doro ke poso? efxaristo.

   apasxolisi said:
   Πα,Δεκ,2009 στο 12:26 μμ

   mallon oxi …giati se aytes tis sumvasis …kanoyn to eksis perilamvanoun sthn amoivi kai ta epidomata ( dwrou kai adeias ) kai an deis toys orous grafoyn …oti symperilamvanoyn ta dwra kai tin adeia

  lila said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 10:29 μμ

  Βρισκομαι σε αδεια μητροτητας (6μηνου οαεδ)και θελω να με ενημερωσετε εαν δικαιουμαι ποσοστο δωρου απο τον εργοδότη μου. Η αδεια λοχειας – τοκετου ξεκινησε απο 1/07/2009 , ενω το προηγουμενο διαστημα απο αρχής χρονου ειμουν στην εργασία μου.
  ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Σα,Ιαν,2010 στο 12:59 πμ

   ναι δικαιουσαι απο την 1/5 2009 μεχρι τις 1/7 αναλογία δώρου
   Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού

  efh said:
  Τε,Οκτ,2010 στο 8:46 πμ

  paretoyme 31/10/2010 kai jerv oti pairnv kanonika toys misuoys poy exv doylecei kai uelv na sigoyreyto gia to dvro xristoygennvn poso einai akribvs to poso poy pernv.o misuos moy einai 900€

   apasxolisi said:
   Πε,Οκτ,2010 στο 12:18 μμ

   αναλογία δώρου θα πάρετε για τους μήνες που εργαστήκατε μετα το Μαιο

  fani said:
  Τε,Οκτ,2010 στο 1:13 μμ

  καλησπερα!γεννησα στις 17/4/2010 και μετα απο την αδεια τοκετου και την καλοκαιτινη μου(μαζι με παλια υπολοιπα)ειμαι σε αδεια προστασιας μητροτητας απο τις 22/7/2010.δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων και τι ποσο?ο καθαρος μισθος μου ειναι 1012,35. ευχαριστω πολυ!

   apasxolisi said:
   Πε,Οκτ,2010 στο 12:21 μμ

   δεν το ξέρω πως υπολογίζεται το δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά με τις περιπτώσεις ενας λογιστής μπορεί να σας πει

  αγνωστοσ said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 10:10 μμ

  γειασ σασ.η προσληψη μου εγινε 1/10/2010 τι δωρο χριστουγενων θσ πσρω?

  ΔΠ said:
  Πα,Νοε,2010 στο 12:11 πμ

  Γειά σας.

  ΔΠ said:
  Πα,Νοε,2010 στο 12:22 πμ

  Γειά σας. θα ήθελα να ρωτήσω και να μου πείτε εάν γνωρίζετε κάτι διότι νομιζω ότι η επιχειρηση στην οποία εργάζομαι με δουλεύει κανονικά.
  Είχα κανονική άδεια απο επιτροπή του ΙΚΑ για ένα χρόνο Απο 1 Νοεμβρίου 2009 ώς 22 Οκτωβρίου 2010, λόγω κάποιου παλιού εργατικού ατυχήματος που είχα στην ίδια εταιρία και μάλιστα μου έβγαλαν 67% αναπηρία. Οπότε τώρα μου παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα υγείας και έπρεπε να λείψω και πάλι για κάποιες επεμβάσεις. Προσκόμιζα τα χαρτιά πληρωμών του ΙΚΑ στην επιχειρηση μου κάθε μήνα και αυτοί μου πλήρωναν τα υπόλοιπα χρήμματα που δεν μου πλήρωνε το ΙΚΑ. Τώρα που επέστρεψα λοιπόν μου είπαν ότι τελικά έκαναν λάθος και πως κανονικά δεν έπρεπε να μου πληρώνουν κανένα ποσοστό μετά τους 6 μήνες, συνεπως μου έβγαλαν να τους πληρώσω ένα κονδύλι 5.000 ευρώ ως χρωστούμενα και επίσης μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι να μου δώσουν ούτε δώρο χριστουγέννων για το 2010.
  Θα θελα να μου πείτε εάν κάποιος γνωρίζει αν αυτός είναι ο νόμος ή με κοροιδεύουν.
  Σας ευχαριστώ όλους για την βοηθεια σας!

   apasxolisi said:
   Δε,Νοε,2010 στο 3:24 πμ

   στο ικα η σε μια επιθέωρηση πρεπει να ρωτήσεις

  ΕΙΡΗΝΗ said:
  Σα,Νοε,2010 στο 9:37 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΜΕ 3ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΠΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΜΑΙΟΥ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΟΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑΜ ΠΑΙΝΕΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΔΩΡΟ.ΤΙ ΔΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ?ΑΕΠΙΣΗΣ ΔΟΥΛΕΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΙ ΔΩΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ?ΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ 2/25 ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

   apasxolisi said:
   Σα,Νοε,2010 στο 10:37 μμ

   δεν ξερω λογιστικα να κάνω υππόγισμους αλλά απο την προηγούμενη δουλειά είναι μικρό το δώρο αφου η καταβολή αφορά απο την 1 μαίου και μετά τωρα για την τωρινη έχει παραδείγματα εκεί που αναφέρω για τα δωρα

  ΕΙΡΗΝΗ said:
  Σα,Νοε,2010 στο 9:38 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΜΕ 3ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΠΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 10 ΜΑΙΟΥ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΥΤΟΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑΜ ΠΑΙΝΕΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΟ ΔΩΡΟ.ΤΙ ΔΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ?ΑΕΠΙΣΗΣ ΔΟΥΛΕΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΙ ΔΩΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ?ΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΤΕ 2/25 ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  Τζενη said:
  Τρ,Νοε,2010 στο 10:19 μμ

  Παραιτηθηκα απ τη δουλεια μου σε ξενοδοχειο μετα απο 6μηνεσ.μου κανανε χαρτη οτη εφηγα οικιοθελωσ και μετα απο γαβγα ξανα προρκηψη και ξανα αποληση.θα παρο δωρο Χρηστουγεννον

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 8:48 πμ

   δεν εχει σημασία για όλους τους μήνες εργασίας ( από 1/5/ και μετά δικαιούσαι αναλογία δώρου χριστουγέννων

  anastasia_31 said:
  Τε,Νοε,2010 στο 10:07 πμ

  καλημέρα!
  Εργάζομαι εδώ και τρια χρόνια σε μια εταιρεία.τον Οκτώβριου του 2009 ξεκίνησα με αναρρωτικές άδειες λόγω εγκυμοσύνης.Τώρα στις 4 Ιανουαρίου τελειώνει και η εξαμηνη άδεια μητροτητας και επιστρέφω στην δουλειά. Θα ήθελα να μάθω από που δικαιούμαι να πάρω το δώρο χριστουγέννων, από τον οαεδ που με πληρώνει εδω και έξι μήνες ή από τον εργοδότη μου? Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 7:05 πμ

   δεν το ξέρω …ρώτησε ΟΑΕΔ και επιχείρηση

  vickymarcoulis@yahoo.co.nz said:
  Δε,Νοε,2010 στο 5:34 μμ

  ΚΑΛΙΣΠΕΡΑ,

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΩΡΙΟΥ, (ΔΗΛΑΔΗ 2 ΜΗΝΕΣ) ΤΙ ΠΟΣΟ ΤΗΑ ΠΑΡΩ ΓΙΑ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ?

  kuriakos said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 9:42 πμ

  gia sas douleuo se mia pitsaria apo 1-5 kai teleiosa 30 -8 epoxiako magazi , ti doro pairno?

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2010 στο 10:47 μμ

   αναλογια θα πάρεις αλλα δεν μπορω να στο υπολογίσω δεν ξέρω λογιστικα στην κορυφή του μπλόγκ έχω ενότητα με λινκς που έχουν οδηγίες πως υπολογίζεται

  kuriakos said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 9:44 πμ

  memistho 1200 ton mina

  zogia said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 3:31 μμ

  Καλημέρα. Είμαι συνταξιούχος 59 ετών. Έχω σύνταξη από 2 ταμεία. Από ΙΚΑ και ΕΤΑΜ. Δικαιούμαι δώρο Χριστ. και από τα 2 ταμεία.

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 4:16 πμ

   Από τις 22 Δεκεμβρίου (ΙΚΑ) και έως τις 31/12/2010 (ανάλογα με το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις) θα καταβληθεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση (από 100 έως 300 ευρώ) στους χαμηλοσυνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω όλων των ασφαλιστικών ταμείων, πλην του ΟΓΑ. Σημειώνεται ότι εντός του Δεκεμβρίου θα γίνει και η καταβολή του ΕΚΑΣ. Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 98 εκατ. ευρώ. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή.

  ελλη said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 11:40 μμ

  pote 8a katabli8ei to dwro xristougenwn?

  αναστασια said:
  Κυ,Δεκ,2010 στο 8:09 μμ

  Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ…ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΞΑΝΑΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2010..ΔΟΥΛΕΨΕ ΩΣ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΑΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙΠΗΓΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ…Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: ΤΙ ΔΩΡΟ ΔΙΚΑΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ?ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ? ΔΟΥΛΕΥΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 1:40 πμ

   dikaioyte analogia dorou kai apo tis dyo analoga me toys mines poy doylepse sthn kathe mia meta thn 1h maioy

  χαριs said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 2:32 μμ

  εχω επιδομα ΟΑΕΔαν δικαιουμαι δωρο

  katerina said:
  Κυ,Δεκ,2010 στο 7:43 μμ

  kalispera..douleua apo 10/06/2010 eos 02/11/2010..imouna me imiapasxolisi kai douleua 4 imeres tin evdomada…o misthos mou itan 416,46 omos apo tis 23/09/2010 eos tis 31/10/2010 eixa anarrotiki adeia logo ergatikou atuximatos..poso doro dikaioumai?

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2010 στο 4:35 πμ

   ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΩΡΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5 ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΡΩΤΑ ΤΟ ΙΚΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

  DIMITRIS said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 10:32 πμ

  KΑΛΗΜΕΡΑ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΕ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ «ΝΟΜΙΜΑ» ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΟ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ ΔΩΡΟ Η’ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ?

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:06 πμ

   δεν το ξερω στην επιθεώρηση εργασίας ρωτήστε

  georgiosss1 said:
  Δε,Δεκ,2010 στο 6:19 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΣΕΤΕΜΒΡΗ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Ι ΟΧΙ???

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 6:24 πμ

   αν δεν πήρε ακόμα την σύνταξη οχι όταν την πάρει θα πληρωθεί αναδρομικά οτι δικαιοπυται

    georgiosss1 said:
    Τρ,Δεκ,2010 στο 9:29 πμ

    σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση…
    και μια ακομα την ερωτηση θα παρει την συνταξη την αναπηρηκη 80%(κομενο ποδι) ποσο καιρο κανει για να βγει η συνταξη??
    θα περιμνειε ακομα πολυ καιρο ξερετε καθολου????

    apasxolisi said:
    Τρ,Δεκ,2010 στο 2:47 μμ

    καθυστερούν έως 6 μηνες αλλά πιέστε ξανά επειδή ειναι αναπηρική

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 8:39 πμ

  ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΙΣ 12/1/1951 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ 60 ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2011 ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ 60 ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ «

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 2:46 μμ

   μακάρι να ηξεραν και αυτοί δεν μπορω να σε βοηθήσω σε αυτό αλλά ισχύει αυτο που λέει το ταμείο

  dimitris said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 1:07 μμ

  Γεια σας. Είμαι εποχιακος ξενοδοϋπάλληλος. Δούλεψα φέτος σε ξενοδοχείο από 19/5 μέχι 26/9 με 900€ μισθό. Πόσο δώρο δικαιούμαι να πάρω?

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2010 στο 2:52 μμ

   σε ποσά δεν μπορώ να σου πω αλλα θα είναι αναλογικό για το διάστημα αυτό

  ΝΤΕΠΗ said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 2:59 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΔΩΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ .ΑΠΟ 1/5 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/11 ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΜ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ 747 ΕΥΡΟ 22/11 8/12 ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΑΝ,ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ 336 ΕΥΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΝΙΑΙΑ .
  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΗ.

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 2:25 μμ

   Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/5 εως 31/12 Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2 ημερομίσθια …

  nouri said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 5:38 μμ

  kalispera to dwro xristougenwn pianei apo 1/5 dld olo ton maio?

  sofia said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 4:33 μμ

  καλησπερα, εχω προσληψη ως μερικη απασχολιση το δωρο χριστουγεννων ειναι 25 ημερομισθια ή ενας μισθος??

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 4:46 μμ

   εξαρταται με την μισθοδοδία αν είναι ημερομίσθια η μισθος σε καθε περίπτωσ και τα δύο είναι το ίδιο

  nouri said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 5:10 μμ

  kalispera exw doulepsei apo 1/3 mexri 30/5 dikaioume dwro xristougenwn gt mexri twra den exw doulepsei kai posa dikaioume na parw? douleuw germania se naupigeia kai pernw 2.500 mistho posa dikaioume dwro xristougenwn?

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 9:04 μμ

   an exeis doulepsi apo 1/3 mexri 30/5 2010 δικαιούσαι δώρο μόνο για το διαστημα απο 1/5 μέχρι 30/5 τωρα να το υπολογίσω δεν μπορω είναι πάντως Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού

  nouri said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 5:13 μμ

  apantiste m sas parakalw

  ioannhs said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 8:34 μμ

  ergazomoyn se mia etairia dyomish xronia ton aprilio apolythka dikaioyme doro xristoygenon;;;;

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 9:17 μμ

   οχι είναι απο 1/5 και μετά το δώρο των χριστουγέννων

  eirini said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 12:37 μμ

  geia sas. an o ergodoths den plhrwnei to dwro xristoygennwn mexri kai to telos toy etoys ti ginetai??? thelei na me kanei na ypograpsw oti phra dwro 863 eyro(dhladh oso o mis8os) kai moy dinei sto xeri mono 340 eyro. den to ypegrapsa akoma kai den phra lefta. ti kanw? yparxei periptwsh na mhn to dwsei h na pei oti egw ftaiw poy arnoymai na to parw??? me to xarti ti ginetai? vazei monos ypografh????

  eirini said:
  Τρ,Δεκ,2010 στο 12:44 μμ

  EPISHS MOY LEEI OTI AYTA DINEI KAI AN DEN MOY ARESEI NA FYGW… :-(

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 2:44 πμ

   στην επιθεώρηση εργασίας είναι απάτη καθαρή αυτή

  Αναστάσιος Δράκος said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 8:18 πμ

  Καλημέρα σας,ειμαι διαχειριστής πολυκατοικίας και θέλω νά εξοφλήσω κυρία καθαρίστρια.Η σύμβασή της ειναι 12,88 euro ημερομίσθιο δύο ωρών γιά κάθε Παρασκευή μέ ημερομηνία εναρξης 3-9-2010.Παρακαλώ πιο ειναι τό Δώρο Χριστουγέννων καί τό επίδωμα γιά τήν συγκεκριμένη εργαζόμενη.

  sotiris said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 4:28 μμ

  den exo pari doro akoma ?ti na kano?

   apasxolisi said:
   Τε,Δεκ,2010 στο 6:33 μμ

   αν δεν τον δώσει μεχρι την παρασκευή να πας επιθέωρηση εργασίας κατί αλλο δεν βλέπω ….δυστυχώς εχουμε καταντήσει εργασιακή ζούγκλα υπομονή

  sotiris said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 6:44 μμ

  eyxaristo

  sotiris said:
  Τε,Δεκ,2010 στο 6:53 μμ

  tha dosoune paratasi gia ta teli kykloforias i oxi? giati an den.xasame,tha to plirosoyme diplo!!!

  giannhs said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 12:59 μμ

  kalispera sas kalh xronia na exoume pedes me ugeia! tha ithela na rotisw douleva 5 mines apo 1/1/10 eos kai 30/5/10 se mia etairia me katharo mistho 750euro apo 1/6/10 eos kai simera se mia alli pio mikri me katharo mistho 800 euro alla tous 2 mines 6o kai 7o den fenomai pouthena sta xartia gia na prosliuf8o me oaed an kapoios kserei tha ithela na mou pei ti prepei na parw apo kathe etairia san dwro xristougienon giati me tous dikous mou upologismous me exoun kataklepsei kai oi 2

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιαν,2011 στο 1:00 πμ

   απο την πρώτη δεν δικαιούσαι δώρο γιατί ήσουν μεχρι 30/5 απο την άλλη που εισαι απο 1/6 δικαιούσαι σχεδόν κανονικό δώρο

  dimitris said:
  Τε,Ιαν,2011 στο 4:48 μμ

  pos tha mporeso na ypologiso to doro xrist., pasxa kai epidoma kalokairioy? eimai oikodomos. vasi ensimon kai an nai pos akrivos? e

  ??? said:
  Δε,Ιαν,2011 στο 12:46 πμ

  kahmera! 8a h8ela na rwthswkai egw kati me thn seira m.ergazomai se ena katasthma san pwlhtria.ksekinisa 8wro Maio tou 2008 kai gia ka8ara dikous mou logous to Noembrio tou 2010 egina 6wrh.ti dwro xristougennwn dikaioumai kai ti epidoma adeias gia to 2010 mias kai den ta exw parei akoma kai epishs pws mporw na to xeiristw to sugkekrimeno 8ema etsi wste na mou dwsoun ta xrhmata pou dikaioumai ?

  V_S said:
  Κυ,Σεπ,2011 στο 9:06 πμ

  Kalimera,tha ithela na rwtisw to eksis: vgainw se adeia mitrotitas stis 10/11 tha dikaioume dwro xristogennwn? (douleuw ston idio ergodoti apo 1/6/2010).

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 12:47 πμ

   νομίζω οτι το δικαιούσαι ολόκληρο αλλά σε κάθε περίπτωση δικαιούσαι την αναλογία του δώρο μ’εχρι της 10/11 που θα εργάζεσαι

  georgia said:
  Τε,Νοε,2011 στο 2:21 μμ

  ergazume sto xenodoxio os kamariera 10 xronia ..kafe xrono ta idia ke ta idia mia den mas dinune epidoma adia mia mas to dinune me ena xeri ke stin ali mera mas to zitane piso to doro kristugenon ine kafe xrono diaforetikos apo mia ine..400…ali fora 500 ala pote den ine oso ta eprepe ..dulevume apo 1/5..eos 15/10 me asfalia veveos alios ta boresa na metriso 2 mines prin ke 1 mina meta pu ine xoris asfalia an ta borite na mu exigite pio itane to sosto poso pu iprepe na parume

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2011 στο 7:49 μμ

   δεν μπορω να ξέρω αναλυτικά τι ισχύει για τον καθένα καλυτερα με τα στοιχεια που εχετε να πατε σε μια επιθέωρηση εργασιας να σας πουν οι επιθεωρήσεις είναι και να συμβουλεύουν τους εργαζόμενους

  Alexandra said:
  Πα,Νοε,2011 στο 1:35 πμ

  Η άδεια μητρότητας μου(6μηνο) ξεκινάει σήμερα 25/11.Πριν ήμουν σε άδεια λοχείας-τοκετού από το ΙΚΑ(το γνωστό 4μηνο) αλλά είχα και ένα μήνα άδεια από υπόλοιπο το οποίο και πήρα το διάστημα 25/10 με 25/11.Στην ουσία σταμάτησα να εργάζομαι 27/6.Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι κάποιο δώρο χριστουγέννων και αν ναι πως μπορώ να το υπολογίσω;Αν έχει σημασία είμαι στην δουλεία από τον 11/2007.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Δε,Νοε,2011 στο 6:35 πμ

   τωρα με το επίδομα χριστουγέννων άλλοι λένε οτι το δίνει κανονικά και άλλοι οτι το δίνει αναλογικά για το διάστημα που εργάζεσαι…Τώρα να σου πω κατι άλλο δεν ξέρω το αναλογικό επίδομα χριστουγέννων δίνεται ως εξης
   ι μισθωτοί δικαιούνται απο τους πάσης φύσεως εργοδότες τους, επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμοιβόμενους με μισθό και είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμοιβόμενους με ημερομίσθιο.
   Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους εργαζομένους που εργάστηκαν κατά το διάστημα 1/5 εως 31/12 ανεξάρτητα από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους.
   Υπολογίζεται ως εξής:

   Χρονικό διάστημα Αμοιβόμενοι με μισθό Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο
   Αν η σχέση διήρκεσε 1/5 εως 31/12 Δ.Χ. = 1 μισθός Δ.Χ. = 25 ημερομίσθια
   Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/5 εως 31/12 Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2 ημερομίσθια

  ΗΛΙΑΣ said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 6:15 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΕΤΟΣ?ΚΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ??ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 2:13 μμ

   αν ειστε επιδοτούμενος ακόμα ναι …αλλά ως προς το χρονο που θα δωθεί δεν το ξέρω

  ang said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 10:34 πμ

  Καλημερα σας..εχω λιγο μπερδευτει…εργαζομαι απο 15 Μαρτιου μεχρι σημερα..τι δωρο χριστουγεννων δικαιουμαι κ ποσα λεφτα ειναι για την αδεια του καλοκαιριου?? θα τα παρω μου ειπαν ολα μαζι στο τελος του χρονου..ποσα λεφτα να περιμενω? ο μισθος μου ειναι 1050 μεικτα

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2011 στο 12:13 μμ

   το δώρο θα το πάρεις κανονικά( ενα μισθό καθαρά) … το επίδομα αδείας 2 μέρες για κάθε μήνα εργασίας και θα βγεί αναλογικά τώρα ακριβως δεν ξέρω ειμαι ασχετος με λογιστικά

  ΑΝΝΑ said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 1:21 μμ

  εργαζομαι 7 χρονια στην ιδια εταιρια ο μισθός μου είναι 800,00 € το μηνα, απο 01-09-2011 δουλέυω 10 μέρες το μηνα και πέρνω 350,00 € πόσο δωρο χριστουγέννων πρεπει να πάρω;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 11:01 μμ

   θα δωθεί αναλογικά για τους μηνες που ήσουν με τα 800 ευρώ και για τους μηνες που είσαι με 350 υπολογίζοντας από 1/5 και μετά

  ioanna said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 2:25 πμ

  καλησπερα…εχω καρτα ανεργειας απο τον φεβρουαριο του 2008….οταν δηλαδη τελειωσα τις σπουδες μου. δεν εχω παρει ποτε ταμειο ανεργειας. δικαιουμαι καποιο δωρο?
  ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:48 μμ

   οχι μονο επιδοτούμενοι άνεργοι παίρνουν δωρο που ειναι τμημα της επιδότησης ανεργίας

  Alina said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 12:32 μμ

  Parakalo na mou peite an dikaioyme doro Xristoygennon. Imouna tameio anergias gia ena xrono mexri kai ton Ioylio 2011.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:40 μμ

   για ολο το δώρο δεν νομίζω αλλα τμημα αυτο απο 1/5 μεχρι την ληξη της επιδότησης ισως

  maria said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 10:36 μμ

  kalhspera. ergazomai apo tis 13 septemvri me mistho 800 kathara. ti doro xristougennon dikaioumai? otan leme gia imerologiakes meres ennoume ergasimes?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:09 μμ

   θα πάρεις αναλογία δώρου για το χρόνο εργασίας από 13/σεπτ/μέχρι τις 12 δεκεμβριου …τώρα ποσα κλπ δεν ξέρω ασχετος με λογιστικά

  χρυσα said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 2:04 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω και εγω,ειμαι σε αδεια μητροτητας το 6μηνο του οαεδ δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων απο τον οαεδ?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:18 μμ

   απο τον ΟΑΕΔ δεν ξέρω αλλα ίσως απο τον εργοδότη σου

  χρυσα said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 2:06 μμ

  και αν δικαιουμαι ποιο ειναι το ποσο απο τον οαεδ παιρνω 660ε και ποτε θα το βαλουν?

  EYH said:
  Σα,Ιαν,2012 στο 2:20 μμ

  καλησπερα σας και καλη χρονια!!! θα ηθελα κι εγω να κανω μια ερωτηση οσο αφορα το δ.χ. γεννησα προωρα στις 9/5/11 ενω νοσηλευτηκα για 1 μηνα στο νοσοκομειο. πηρα την αδεια κυοφορειας και λοχειας οπως υπολογιζεται απο το ικα η οποια εληξε 4/9/11 και μετα εως τις 4/10/11 πηρα την κανονικη μου αδεια. τωρα εχω παρει και το 6 μηνο του οαεδ. εγω δικαιουμαι δωρο απο τον εργοδοτη μου εως τις 4/10 οπου ξεκινησε το 6μηνο?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:03 πμ

   αυτό το ρωτάνε πολλες αλλα δεν το ξέρω αλλοι λογιστές λένε το δικαιούσαι άλλοι οχι ρώτησε επιθεώρηση εργασιας

    EYH said:
    Τρ,Ιαν,2012 στο 9:58 πμ

    ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας, απλα δεν βρισκω ακρη με την επιθεωρηση….

  EYH said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 8:54 μμ

  μετα απο πολλα, τελικα δικαιουμαι κανονικα δωρο απο τον εργοδοτη μου, εως την στιγμη που ξεκινησε το 6μηνο του οαεδ. ελπιζω να βοηθησω κι αλλες κοπελες μ’αυτο.

  κροντηρα ιωαννα said:
  Πε,Δεκ,2012 στο 10:12 πμ

  καλημερα

  κροντηρα ιωαννα said:
  Πε,Δεκ,2012 στο 10:30 πμ

  καλημερα ημουν εγκυος και εχω σταματησει απο την εργασια μου στις 11-1-2012 λογω καποιου χειρουργειου πηρα αδεια γιατρου μια εβδομαδα μετα πηρα την καλοκαιρινη αδεια και στην συνεχεια αδεια γιατρου λογω επαπειλουμενης εγκυμοσυνης 1 μηνα και μετα την αδεια κυησεως απο το ικα..ακομα ειμαι με την αδεια μητροτητας θελω να ρωτησω δικαιουμαι δωρο χριστουγεννων απο τον εργοδοτη μου??απο το ικα??ειμαι μισθωτη πληρους απασχολησης στον ιδιο εργοδοτη 11 χρονια….ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:47 μμ

   επειδή είσαι σε άδεια από από τις αρχές του χρόνου δεν το ξέρω το θέμα ρώτησε λογιστή η επιθεώρηση εργασιας

  Σοκολ said:
  Πε,Δεκ,2012 στο 2:31 μμ

  Εγο πυο δουλεβο απο 16μαιου μεκρι 15σεπτεβριο εινα ευκολο να μου πίτε αν δικαίωμα και ποσα.????

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:22 μμ

   δικαιούσαι αναλογία δώρου από για όλους αυτούς τους μήνες …το πόσα δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω τι μισθό έπαιρνες κλπ

  longevity way said:
  Πε,Ιαν,2013 στο 4:20 μμ

  Καλησπέρα,
  ήμουν έγκυος και έλειψα από την εργασία μου συνολικά από τις 16/07/2012 έως 11/11/2012 με άδεια κύησης και λοχείας, στη συνέχεια πήρα την άδεια μου και επέστρεψα κανονικά στις 10/12/2012.
  δικαιούμαι ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων? ο εργοδότης μου λέει ότι για τους μήνες που ήμουν εκτός λόγω κύησης-λοχείας δεν δικαιούμαι…
  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2013 στο 5:05 μμ

   αυτό το κάνουν πολλοί εργοδότες αλλά αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι λογιστές

  Μαρία said:
  Σα,Σεπ,2013 στο 8:40 μμ

  Εάν κάποιος αμειβόταν για 5 μήνες με τον κατώτατο μισθό, 580 μικτά, και τον τελευταίο μήνα της σύμβασης του, τον έκτο από full απασχόληση γυρνάει σε 6ωρή εργασία με μισθό 360 ευρώ καθαρά, το δώρο Χριστουγέννων θα υπολογισθεί με τον τελευταίο μισθό; Μπορείτε να μου πείτε και πόσο θα είναι το δώρο σε αυτή την περίπτωση; Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2013 στο 9:22 μμ

   οχι αναλογικά με τα ποσά και των προηγούμενων μηνών …

  Τασος said:
  Τρ,Δεκ,2013 στο 10:43 μμ

  Καλησπέρα,
  εγω παραιτήθηκα απο την παλαιά μου δουλειά στις 9/5/2013 και εργαζόμουν απο την αρχή του έτους.
  βασικός μου μισθός ήταν 557€ και μου καταθέσαν δώρο 46.38€ σήμερα

  Φυσικά είναι λάθος εαν έχω καταλάβει σωστά ή όχι?

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2013 στο 7:58 μμ

   σωστό δείχνει είναι για τις 9 μέρες του μαίου απο 1/5 υπολογίζεται το δώρο χριστογέννων

  ραμουκασ said:
  Δε,Δεκ,2014 στο 10:54 μμ

  δουλεβο απο 1 σεπτ. ποσο δορο δικεομε

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2014 στο 8:58 πμ

   δικαιουσαι αναλογικό δώρο από για τους μήνες από σεπτεμρβιο μέχρί σήμερα

  ραμουκασ said:
  Δε,Δεκ,2014 στο 10:58 μμ

  ο μισθοσμου ινε 765 καθαρα δουλεβο απο 1 σεπτ ποσο δορο δικεομε

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2014 στο 10:22 πμ

   θα πάρεις αναλογικό δώρο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τώρα που δουλευεί εκει . πόσα δεν ξέρω δεν έχω γνωσεις λογιστικής

  Ελένη said:
  Τε,Δεκ,2014 στο 12:06 μμ

  Είμαι σε άδεια τοκετου από 20 /11 με πητ 14/1.ειμαι στην ίδια εργασία 12 χρόνια. Δώρο χριστουγεννων θα πάρω από τον εργοδότη? Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2014 στο 10:52 πμ

   ναι αφού δουλευες μέχρι και της 20/11

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s