«ΜΟΝΙΜΟΙ» 110.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=2235

Όλο το ν.σ που κατατίθεται στη Βουλή τις επόμενες ημέρες

«ΜΟΝΙΜΟΙ» 110.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Θα φθάνουν πλέον στο βαθμό του «διευθυντή» αλλά όχι του «γενικού»-Εξαιρούνται οι «μερικής απασχόλησης»


«Πασχαλινό δώρο» για περίπου 110.000 υπαλλήλους που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών ή ανεξάρτητων αρχών, των Περιφερειών, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α α΄ και β΄ βαθμού κάνει το υπουργείο Εσωτερικών. Το σχετικό νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η αυτοδιοίκηση gr αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, δημιουργώντας νέα ευνοϊκά δεδομένα γι’ αυτή την κατηγορία υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να φθάσουν μέχρι το βαθμό του προϊσταμένου και του διευθυντή με διαδικασίες σχεδόν ίδιες με αυτές των μονίμων, καθώς και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων θα αξιολογούνται ταυτόχρονα από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τη μόνη θέση που δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν οι «αορίστου χρόνου» είναι αυτή του γενικού διευθυντή.

Αυτό σημαίνει ότι οι πτυχιούχοι εργαζόμενοι (ΠΕ και ΤΕ) κάθε δύο, πέντε και έξι χρόνια θα
προάγονται από το Δ’ βαθμό στο Β’ βαθμό, δηλαδή μέχρι προϊστάμενοι, ενώ οι ΔΕ θα χρειάζονται 19 χρόνια για την ίδια εξέλιξη.

Πάντως, η εξομοίωση μόνιμων και «αορίστου χρόνου» στην οποία προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών δεν περιλαμβάνει τους δημοσίους υπαλλήλους που προέρχονται από το καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή όσων οι συμβάσεις μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 και είναι 4ωρης απασχόλησης.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που παρουσιάζει η αυτοδιοίκηση gr είναι το εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου και άλλες διατάξεις».


Κεφάλαιο Α΄

Βαθμολογική εξέλιξη προσωπικού ΙΔΑΧ.

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

Στο κεφάλαιο Α΄ του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών ή ανεξάρτητων αρχών, των Περιφερειών, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α α΄ και β΄ βαθμού που κατέχουν οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων.
Οι θέσεις του προσωπικού του άρθρου 1 του παρόντος κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:
Βαθμός Α΄
Βαθμός Β΄
Βαθμός Γ΄
Βαθμός Δ΄
Βαθμός Ε΄

Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Δ΄ και των υπαλλήλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε΄.

Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄.

Οι θέσεις όλων των βαθμών των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ και ΥΕ καθώς και του Ε.Ε.Π. είναι οργανικά ενιαίες.

Άρθρο 3

Χρόνος Προαγωγής

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:
α. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄΄ στο βαθμό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄.

β. Για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

γ. Για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

δ. Για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

ε. Για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:
Από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ 5ετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ 6ετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.

2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος.

3. Για τους υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται αθροιστικά.
Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν.
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 4

Σύστημα προαγωγών – Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της
τελευταίας πενταετίας.

Ειδικά για την προαγωγή στον Α` βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις
καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ. το οποίο ισχύει και για το προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται
υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Αναλογική εφαρμογή διατάξεων του Υ.Κ.

Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ.Κ. εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 6

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 1 του παρόντος κρίνεται για επιλογή σε θέσεις ευθύνης των οργανικών μονάδων.

2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και όπου απαιτείται και η σχετική διαδικασία για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων από το προσωπικό του άρθρου 1 του παρόντος κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ.

3. Ως οργανικές μονάδες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοούνται η διεύθυνση, το τμήμα, το γραφείο, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Άρθρο 7

1. Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται ενιαία για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

2. Με τους οργανισμούς των Υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. καθορίζονται οι ειδικότητες του ΙΔΑΧ προσωπικού των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.

3. Στην περίπτωση κατά την οποίαν η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων γίνεται ενιαία με συμμετοχή μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ, ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μετέχουν ένας (1) εκλεγμένος μόνιμος υπάλληλος με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, αναπληρούμενος από το δεύτερο σε σταυρούς ανεξαρτήτως συνδυασμού και ένας (1) εκλεγμένος ΙΔΑΧ με τις ίδιες προϋποθέσεις αναπληρούμενος αντίστοιχα.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού / διοικητικού στους βαθμούς της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας με βάση την κλίμακα βαθμών, τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό όπως ορίζεται στο άρθρο 2 και το χρόνο εξέλιξης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

2. Για την κατάταξη σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου ο οποίος έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από το διορισμό ή τη πρόσληψη δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από……

Advertisement