Ποιοί δικαιούνται έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών από τον ΟΑΕΔ

Aφορά και σε δικαιούχους του ΟΕΚ που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Επιδότησης Επιτοκίου, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ που δίδεται σε συνταξιούχους οι οποίοι ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2008 έως 05/03/2009 και σε ανέργους που έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παραπάνω διάστημα, για στεγαστικό δάνειο που έλαβαν από τραπεζικά κεφάλαια για απόκτηση κύριας κατοικίας.

Αυτό διευκρινίζεται σε επιστολή του Οργανισμού, που αφορά δικαιούχους του. Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:

«Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε συνταξιούχους που ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το χρονικό διάστημα από 5/12/2008 έως 05/03/2009 και σε ανέργους που έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παραπάνω διάστημα, χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μέσω της Αγροτικής Τράπεζας εφόσον έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από Τραπεζικά κεφάλαια για απόκτηση κύριας κατοικίας.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 40 του Ν. 3756/31.03.2009 (ΦΕΚ 53/Α) που ρυθμίζει τα ανωτέρω:

– Άρθρο 40 : Έκτακτη ενίσχυση δανειοληπτών

Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για στεγαστικά δάνεια κύριας κατοικίας που έχουν συναφθεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της διάταξης αυτής, με Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής είναι πάσης φύσεως συνταξιούχοι που ήταν ή είναι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ κατά το τελευταίο προ της κατάθεσης της διάταξης αυτής τρίμηνο ή οι άνεργοι που έχουν λάβει επίδομα από τον ΟΑΕΔ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το διάστημα αυτό. Η ενίσχυση θα καταβληθεί άμεσα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με την υποβολή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικών.

Η πληρωμή γίνεται στους δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986), στην οποία αναφέρεται ότι πρόκειται για κύρια κατοικία, καθώς και ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει την ίδια παροχή από άλλη αιτία.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α. Προκειμένου για συνταξιούχους:

(αα) Οποιαδήποτε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό έγγραφο.

(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος, ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.

β. Προκειμένου για επιδοτούμενους ανέργους:

(αα) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η καταβολή επιδόματος.

(ββ) Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ότι υφίσταται στεγαστικό δάνειο κατοικίας που έχει συναφθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας διάταξης.

Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, το Πιστωτικό Ίδρυμα αποστέλλει, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά ανά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, του πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού χαρακτήρα.

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την εν λόγω ενίσχυση με μία και μόνο ιδιότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Οι διατάξεις της αριθμ. 2/42589/0026/4.6.2008 απόφασης των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1096 Β’) εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που προορίζονται για χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (ν. 3631/2008, ΦΕΚ 6 Α»).

Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να οριστεί και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που τυχόν κριθεί αναγκαία κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ αφορά και στους δικαιούχους του ΟΕΚ που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Επιδότησης Επιτοκίου, δηλαδή από Τραπεζικά κεφάλαια τα οποία εκταμιεύονται εξ ολοκλήρου από τις Τράπεζες.

Δεν αφορά φυσικά στις λοιπές παροχές του Οργανισμού που προέρχονται αποκλειστικά από δικά του άτοκα κεφάλαια. Για πληροφορίες και παραλαβή σχετικών αιτήσεων πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα της ΑΤΕ».

Advertisement

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ Σ.Ε.Φ.

 για ν’ ανοίξουμε τις πόρτες της σιωπής 

Συναυλία αλληλεγγύης στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 

Συναυλία αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, διοργανώνει η “Φεμινιστική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα” την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ),  στις 8.30 μμ.

Τα έσοδα της συναυλίας θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Προσφέρθηκαν να τραγουδήσουν οι:

  • Νένα Βενετσάνου
  • Καλλιόπη Βέττα και Γιώργος Ιωάννου
  • Σαβίνα Γιαννάτου
  • Σωτηρία Λεονάρδου
  • Μάρθα Μαυροειδή
  • Λάμια Μπεντίουι
  • Δανάη Παναγιωτοπούλου
  • Νατάσσα Παπαδοπούλου – Τζαβέλα
  • Katrin the Thrill
  • “Rodina” – πολυφωνικό συγκρότημα γυναικών από τη Βουλγαρία

 

Μαρτυρίες γυναικών που δουλεύουν στο χώρο της καθαριότητας διαβάζει η Ιόλη Βρυχέα.

Θα παρευρεθεί και θα μιλήσει εκπρόσωπος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ). 

Εισιτήρια προπωλούνται στο δισκοπωλείο Vinyl Microstore, Διδότου 34, Εξάρχεια

Τιμή εισιτηρίου: 12 €

Αδικία σε βάρος των εργαζομένων στο υποκατάστημα του ΟΠΕΠ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΚΟΥΡΑΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΠΕΠ

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού
Θέμα: Αδικία σε βάρος των εργαζομένων στο υποκατάστημα του ΟΠΕΠ Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) δημιουργήθηκε το 1997 ως θυγατρική του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), στο όνομα της «ευελιξίας» και της «αυτοτέλειας» του δημόσιου τομέα, αλλά στην πραγματικότητα εντασσόταν στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για ιδιωτικοοικονομική διαχείριση του Πολιτισμού. Στη συνέχεια λόγω παρεμβάσεων και ευθυνών της πολιτικής ηγεσίας κατέληξε σε εστία αδιαφάνειας με αποκορύφωμα την εμπλοκή του στο σκάνδαλο της SIEMENS. Το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού επέλεξε την «εύκολη» λύση των απολύσεων του προσωπικού ακόμα και συνδικαλιστών, που συνοδεύονταν από «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού», όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος των εργαζομένων στον Οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σταδιακή κατάργηση των αρμοδιοτήτων του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε τελικά ο τερματισμός της λειτουργίας του και η απόλυση των δύο εργαζόμενων που απασχολούνταν μεταξύ άλλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των έξη πολιτιστικών συλλόγων που φιλοξενούνται στο αναπαλαιωμένο κτίριο στην Άνω Πόλη (Γοργούς 11). Το γεγονός αυτό δημιούργησε λειτουργικά προβλήματα στους Συλλόγους και κυρίως οδήγησε σε εργασιακό αδιέξοδο τις δύο εργαζόμενες, εκ των οποίων η μία είναι τρίτεκνη και η άλλη, σύζυγος Α.μ.Ε.Α ενώ της απομένουν δύο χρόνια για τη συνταξιοδότησή της. Επειδή:οι παραπάνω εργαζόμενες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και είναι επιβεβλημένη η εργασιακή τους αποκατάσταση υπάρχουν ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Ερωτάται ο κ.Υπουργός
Πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τις δύο απολυμένες εργαζόμενες του υποκαταστήματος του ΟΠΕΠ Θεσσαλονίκης; Οι ερωτώντες βουλευτές
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία
Κουράκης Τάσος