Η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2008

Ανακοινώθηκε το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ για το έτος 2008, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα από τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργο Βέη.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο αριθμός υποψηφίων που συμμετείχαν τόσο στις διαδικασίες επιλογής που διεξάγει το ίδιο το ΑΣΕΠ όσο και στις αντίστοιχες που πραγματοποιούν οι φορείς υπό τον έλεγχό του κυμάνθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Επισημαίνεται δε ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση κατά 33% στον αριθμό των ενστάσεων, που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, ενώ συνέχισε να διευρύνεται η απόσταση μεταξύ του ποσοστού των ενστάσεων που γίνονται δεκτές για τις διαδικασίες που διεξάγονται από την ανεξάρτητη αρχή και από τους φορείς αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, κατά το 2008 η αναλογία των δεκτών ενστάσεων ανήλθε στο 1 προς 3, από 1 προς 2 που ήταν το 2007, ενώ μεγάλη μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά 26% παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αιτήσεων θεραπείας, που υποβλήθηκαν κατά το 2008.

Σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 26% έναντι του περασμένου έτους, σημειώθηκε στον αριθμό των αναπληρώσεων που πραγματοποιήθηκαν, με το ποσοστό των αναπληρούμενων προς τις καλυπτόμενες θέσεις να διαμορφώνεται από 21,8% το 2007 σε 26,7% το 2008.

Το ποσοστό των αναπληρώσεων στις διαδικασίες που διεξάγονται από τους φορείς είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο για τις διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ (48,8% έναντι 17,7%).

Αναφέρεται πάντως ότι παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, η έκδοση αποτελεσμάτων – ιδιαίτερα για τις διαδικασίες επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού – επιταχύνθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Επίσης στην έκθεση σημειώνεται πως θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ είναι η δημοσίευση νόμων που αφορούν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωσή του, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων στη λειτουργία του, η σύναψη συμβάσεων έργου από φορείς του δημοσίου χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ καθώς και η κάλυψη θέσεων του δημοσίου τομέα με διαδικασίες εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση:

– Tο ΑΣΕΠ κατά το 2008, προέβη στην έκδοση 3.817 αποφάσεων.

– Ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς τις διαδικασίες πλήρωσης 9.140 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 35.759 θέσεων εποχικού προσωπικού.

– Προέβη για πρώτη φορά στη διενέργεια της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) στην οποία μετείχαν 103.530 άτομα.

– Εξέδωσε 20 προκηρύξεις για την πλήρωση 12.134 θέσεων και παρέλαβε 206.780 αιτήσεις υποψηφίων.

– Έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις-ανακοινώσεις 4.124 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.056 θέσεων και τους πίνακες επιλογής 4.159 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.642 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 300.878 υποψήφιοι.

– Έκρινε 5.646 ενστάσεις, 15 αντιρρήσεις και 367 αιτήσεις θεραπείας.

– Προέβη σε 8.127 αναπληρώσεις επί συνόλου 30.402 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω μη διορισμού-πρόσληψης, παραίτησης κ.λπ.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/13/1663812.htm

Advertisement