Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τις συμβάσεις έργου

http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&id=115127

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκε το έντυπο αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, όπως ορίζεται από το νέο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών για τις προσλήψεις.

Το ΑΣΕΠ έχει ήδη αναρτήσει το σχετικό έντυπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους προκειμένου να τους χορηγείται από το ΑΣΕΠ η προβλεπόμενη βεβαίωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Το παραπάνω έντυπο με τίτλο «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: Φορείς – Υποδείγματα – Συμβάσεων Έργου.

Για την υποβολή των αιτημάτων στο ΑΣΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου και η επισύναψη των οικείων διατάξεων από τις οποίες να προκύπτουν οι οργανικές θέσεις του προσωπικού. Τα αιτήματα αυτά θα αποστέλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο ΑΣΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: symvaseis-ergou@asep.gr

Advertisement