Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα

1.Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα.

Το δώρο γιορτών Πάσχα είναι ίσο με 1/15 μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες για τους ημερομίσθιους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση του μισθωτού έχει διαρκέσει λιγότερο χρονικό διάστημα, ο μισθωτός θα πάρει μέρος του Δώρου Πάσχα  κατά αναλογία της απασχόλησης του σε  αυτό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα κάθε μισθωτός ή  υπάλληλος θα αμειφτεί με  1/15 του μηνιαίου μισθού του και ο ημερομίσθιος 1 ημερομίσθια, για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Σάββατα και οι Κυριακές και όχι μόνο οι ημέρες εργασίας.