Στη Βουλή το ν/σ για τις ευέλικτες μορφές εργασίας

Οι κυριότερες διατάξεις

Οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως καταγράφονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι οι ακόλουθες:

1. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2639/1998 που αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης εργαζομένων. Ειδικότερα:

α. Επαναπροσδιορίζεται το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας στη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου, για παροχή υπηρεσιών ή έργου ορισμένου ή αορίστου, στις οριζόμενες μορφές απασχόλησης.

β. Περιορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες, από δεκαπέντε (15) που ισχύει, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην οικεία επιθεώρηση εργασίας, συμφωνία μερικής απασχόλησης, μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, για να μην θεωρηθεί ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Συνέχεια

Advertisement