2.500 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις σχολές Μαθητείας και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Ανοίγει ο δρόμος το επόμενο διάστημα για την υποβολή αιτήσεων για περίπου 2.500 θέσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Η πρώτη προκήρυξη για τις ΕΠΑΣ, που περιλαμβάνει και τη μερίδα του λέοντος των θέσεων, ήδη ετοιμάζεται και πιθανότατα θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στην εβδομάδα, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες θα ακολουθήσει και η δεύτερη προκήρυξη για τα ΙΕΚ. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν πάντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και από φέτος για τις ΕΠΑΣ ισχύει νέο σύστημα μοριοδότησης, όπου πλέον δεν προτάσσονται ομάδες με χαμηλό εισόδημα ή άνεργοι, ενώ καταργήθηκε και η βαθμολόγηση με επιπλέον μονάδες όσων είχαν παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα όπως για παράδειγμα πρόγραμμα 40 ωρών πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και θα πρέπει μαζί με την αίτηση να καταθέσουν και μία σειρά δικαιολογητικών, όπως αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. Μεταξύ των υπόλοιπων δικαιολογητικών είναι ο βασικός τίτλος σπουδών, ο οποίος απαιτείται να είναι ανάλογος με την ειδικότητα για την οποία υποβάλλει αίτηση κάποιος υποψήφιος. Στον βασικό αυτό τίτλο πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος. Ο τίτλος υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, ενώ γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά σπουδών στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει εκτός από το φωτοαντίγραφο να κατατεθεί και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ.).

Παράλληλα, υποβάλλονται και τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών θεωρούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Για να ληφθούν υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα πρέπει να αφορούν ή να είναι σχετικοί με τον βασικό τίτλο σπουδών.

Δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν και για την απόδειξη της ύπαρξης διδακτικής εμπειρίας. Για τους υποψήφιους για τις ΕΠΑΣ η διδακτική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του. Αντιστοίχως, για τους υποψηφίους των ΙΕΚ η διδακτική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί σε δημόσια ΙΕΚ, σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να είναι στην ειδικότητα του βασικού τίτλου σπουδών.

Σε περίπτωση που η διδακτική εμπειρία αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένα ιδιωτικά σχολεία, πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται το χρονικό διάστημα (έναρξη- λήξη) της διδασκαλίας, οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους καθώς και η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον υποψήφιο.

Στην ειδικότητα του βασικού τίτλου πρέπει να έχει αποκτηθεί και η επαγγελματική εμπειρία προκειμένου να βαθμολογηθεί. Οι υποψήφιοι με εμπειρία στον δημόσιο τομέα χρειάζεται να υποβάλουν βεβαιώσεις απασχόλησης, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αναγράφουν το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το έργο που επετέλεσαν καθώς και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης.

Για υποψηφίους με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί απαιτείται να καταθέσουν βεβαιώσεις απασχόλησης από τους εργοδότες τους στις οποίες αναφέρεται το χρονικό διάστημα εργασίας, η ειδικότητα, το πτυχίο, η εργασία, το έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής όπου εδρεύει η επιχείρηση (π.χ. Επιθεώρησης Εργασίας) για την ειδικότητα και τον χρόνο απασχόλησης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταθέτουν έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και φωτοτυπίες, θεωρημένες από τη ΔΟΥ, εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή εντύπων Ε1 και εντύπων Ε3 των οικονομικών ετών τα οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι ως επαγγελματική εμπειρία. Για να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου.

Για εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό υποβάλλονται βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίωση ελληνικού ασφαλιστικού φορέα ότι η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο δεν λογίζονται ως επαγγελματική εμπειρία, όπως επίσης δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.

Ειδικά οι υποψήφιοι για ΕΠΑΣ που θέλουν να κάνουν χρήση παιδαγωγικών σπουδών θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίστοιχες βεβαιώσεις. Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών θεωρούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι τίτλοι ή βεβαιώσεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να είναι επικυρωμένοι από τις αρμόδιες αρχές και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ως τίτλοι παιδαγωγικών σπουδών θεωρείται και η κατοχή δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ και πτυχίο διδασκάλου και νηπιαγωγού. Όπως αναφέρεται, ο τίτλος παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=46&ct=37&artid=4578368

2 σκέψεις σχετικά με το “2.500 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στις σχολές Μαθητείας και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

  1. θα ηθελα να ρωτησω = ειμαι φιλιλογος και θέλω να εργαστω στο νεο ετος σε οαεδ ή ιεκ. στην θεσσαλονικη που μπορω να μαθω πληροφοριες πότε και που θα κάνω αιτηση

    ευχαριστω

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s