O NEOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

2. Αποζημίωση Απόλυσης

Με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 μεταβάλλονται οι διατάξεις που αφορούν τον χρόνο προειδοποίησης για την απόλυση των εργαζομένων. Αναλυτικότερα, για την αποζημίωση της απόλυσης καθορίζονται τα εξής :

Το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης υπολογίζεται βάση του τελευταίου συνεχή χρόνου υπηρεσίας ή εργασίας στον εργοδότη που τον απολύει, με εξαρτημένη σχέση αορίστου χρόνου.

Η βάση υπολογισμού της οφειλόμενης αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, εργατών και υπαλλήλων είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την απόλυση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, για όσους έχουν σταθερό μισθό και για όσους έχουν κυμαινόμενες αποδοχές (μισθό, ποσοστά κ.λ.π) ο μέσος όρος του τελευταίου διμήνου.

Εκτός της αποζημίωσης οι μισθωτοί δικαιούνται και προσαύξηση με ποσοστό 1/6 (2 μισθούς:12 μήνες) στο σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης, λόγω συνυπολογισμού των επιδομάτων εορτών (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα (Α.Π. 32/62, 369/67) και του επιδόματος αδείας (Α.Π. 326/66 και 317/70)

Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3198/1955 ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του εργαζομένου κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την απόλυση, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος που χορηγείται κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασίας.

Έτσι, ως τακτικές αποδοχές που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της αποζημίωσης θεωρούνται:

α) τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας, η αναλογία των οποίων υπολογίζεται στις αποδοχές και αυξάνει το ποσό της αποζημίωσης κατά το 1/6

β) η προσαύξηση για νυκτερινή εργασία και για νόμιμη εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, εφόσον αυτή παρέχεται τακτικά

γ) η αμοιβή για παροχή υπερεργασίας και υπερωρίας

δ) η συμπληρωματική αμοιβή για την πρόσθετη εργασία που παρέχει ο εργαζόμενος σταθερά και μόνιμα

ε) οι προμήθειες για τις πωλήσεις ή εισπράξεις, εφόσον καταβάλλονται σταθερά και μόνιμα, ανεξάρτητα από τον τυχόν χαρακτηρισμό τους ως «έκτακτης παροχής»

στ΄) η σε χρήμα αξία παροχών σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία), εφόσον αυτές έχουν πράγματι μισθολογικό χαρακτήρα, χορηγούνται δηλαδή ως αντάλλαγμα για την εργασία και όχι για άλλους σκοπούς, όπως για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ή προς διευκόλυνση εκτέλεσης της εργασίας

ζ) «οικειοθελείς» παροχές, τις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερά, ομοιόμορφα και ανεπιφύλακτα, οπότε παύουν να είναι ελευθέρως ανακλητές και αποκτούν μισθολογικό χαρακτήρα

η) τα από τρίτους καταβαλλόμενα υποχρεωτικά φιλοδωρήματα

θ) οδοιπορικά έξοδα, αποζημιώσεις εκτός έδρας ή επιδόματα κίνησης, εφόσον χορηγούνται τακτικά και ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση μετακινήσεων του εργαζομένου και χωρίς ο τελευταίος να υπόκειται σε απόδοση λογαριασμού

ι) ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και τα αναλογούντα στον εργαζόμενο ποσά εισφορών προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, όταν από τη σύμβαση ή από επιχειρησιακή συνήθεια καταβάλλονται από τον εργοδότη, χωρίς να παρακρατούνται από τις αποδοχές

Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται, κατά τη νομολογία, παροχές που δεν έχουν μισθολογικό χαρακτήρα ή έχουν μεν μισθολογικό χαρακτήρα, δεν εμπίπτουν όμως στην έννοια των «τακτικών» αποδοχών. Εδώ ανήκουν:

α) οικειοθελείς παροχές που χορηγούνται υπό την επιφύλαξη ανάκλησης, ακόμα κι αν καταβάλλονται μακροχρόνια, σταθερά και ομοιόμορφα και

β) παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης και όχι ως αντάλλαγμα της εργασίας.

Σύμφωνα με άρθρο 74 παρ. 2 του νέου νόμου 3863/10, ο νομοθέτης καθορίζει τους νέους χρόνους προειδοποίησης καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων και το αναλογούν ποσό οφειλόμενης αποζημίωσης, όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 74 παρ. 2 Ν. 3863/2010
Χρόνος εργασίας Χρόνος προειδοποίησης Ποσό αποζημίωσης
2 μηνες–1 έτος 1 μήνα ½ μισθού
1 έτος – 2 έτη 1     » 1 μισθός
2 έτη – 4 έτη 2 μήνες 1     »
4    » – 5    » 2     » 1,5    »
5    » – 6    » 3      » 1,5   »
6    » – 8    » 3      » 2 μισθούς
8    » – 10  » 3      » 2,5   »
10  » – 11  » 4      » 3      »
11  » – 12  » 4      » 3,5   »
12  » – 13  » 4      » 4      »
13  » – 14  » 4      » 4,5   »
14  » – 15  » 4      » 5      »
15  » – 16  » 5      » 5,5   »
16  » – 17  » 5      » 6      »
17  » – 18  » 5      » 6,5   »
18  » – 19  » 5      » 7      »
19  » – 20  » 5      » 7,5   »
20  » – 21  » 6      » 8      »
21  » – 22  » 6      » 8,5   »
22  » – 23  » 6      » 9      »
23  » – 24  » 6      » 9,5    »
24  » – 25  » 6      » 10     »
25  » – 26  » 6      » 10,5  »
26  » – 27  » 6      » 11     »
27  » – 28  » 6      » 11,5  »
28 έτη και άνω 6      » 12 μισθούς

http://reviews.in.gr/

Advertisement

Oλο το Προεδρικό Διάταγμα των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης

Το σχετικό  άρθρο  ήταν προσχέδιο διατάγματος που δεν ψηφίστηκε απλά ενσωματώθηκε σε νόμο σαν τροπολογία

ΜΠΑΡΑΖ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΔΙΩΞΕΙΣ

Η κατά συρροή αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης ΠΑ(ΣΟΚ) χτύπησε χωρίς οίκτο με απολύσεις και το ΜΕΤΡΟ όταν οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις των διευθύνσεων της εταιρίας ζητούσαν ανανέωση των νόμιμων συμβάσεών τους. Συνέχεια