Αύξηση της ανεργίας στο 11,9%

Στο 11,9% ανήλθε τον Απρίλιο το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας έναντι 9,4% τον Απρίλιο 2009 και 11,6% το Μάρτιο 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατα τον Απρίλιο 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.412.946 άτομα και οι άνεργοι σε 596.979 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός σε 4.288.462 άτομα. Συνέχεια

Advertisement

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

Στην Αθήνα, σήμερα την 15η Ιουλίου  2010, οι υπογράφοντες την παρού-

σα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α)  Δημήτριος  Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

και  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  Χαρίτων  Κυριαζής  Αντιπρόεδρος

του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών  και εκπρόσωποι αυ-

τού

β) Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός  Γραμματέας  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής

γ) Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και  Ευάγγελος Μπουζούλας  Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:

Συνέχεια