Ερμηνευτική Εγκύκλιος Επιχειρησιακών Συμβάσεων (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.)

Θέμα:
«Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης
Αιτιολογικής Έκθεσης.»
Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος ισχύουν τα κάτωθι :
Με το άρθρο 13 του Ν. 3899/17.12.2010 (ΦΕΚ 212 Α΄), προστίθεται
παράγραφος 5Α στο άρθρο 3 του Ν. 1876/1990, η οποία έχει ως εξής:
«5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες
εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής
συλλογικής σύμβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής
γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή
συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, ονομάζεται «ειδική
επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
της παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της
αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη
βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας του προηγούμενου
εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, όροι και
προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας,
καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής της, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος
νόμου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και από
εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, με το αντίστοιχο
ΑΔΑ: 4Α9ΛΛ-Σ
2
επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με
την αντίστοιχη ομοσπονδία.
3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 1, τα μέρη υποβάλλουν από
κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους
για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο
Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και
γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή
της.
4. Η συλλογική σύμβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή
της και είναι έγκυρη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου
3899/2010.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή
συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της
αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
6. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των
συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης
εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την οποία
εφαρμόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.
2336/1995.»
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, σας περιγράφουμε τη διαδικασία εφαρμογής του
νόμου στο σκέλος που αφορά το Σ.ΕΠ.Ε. και εφιστούμε την προσοχή σας στα
ακόλουθα :
 Η Αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό Τμήμα Κοινωνικής
Επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η
έντυπη μορφή κατάθεσης παραμένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας και η
ηλεκτρονική αποστέλλεται στη Γραμματεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. – Γραφείο Ειδικού
Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. (mail: gsepe@otenet.gr ). Επισυνάπτεται υπόδειγμα
διαβιβαστικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης εγκυκλίου.
 Τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού (εργοδότες &
εργαζόμενοι) κατάθεση των Αιτιολογικών Εκθέσεων. Το Πρωτόκολλο αυτό θα
πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες :
1) Στήλη «Αύξων Αριθμός»,
2) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης»,
3) Στήλη «Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας»,
4) Στήλη «Επωνυμία Επιχείρησης»,
5) Στήλη «Επωνυμία Επιχειρησιακού Σωματείου» ή αν δεν υπάρχει «Επωνυμία
αντίστοιχου Κλαδικού Σωματείου ή Ομοσπονδίας»,
6) Στήλη «Ημερομηνία Αποστολής στο Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.»,
7) Στήλη «Ημερομηνία Γνωμοδότησης Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. – Θετική ή Αρνητική»,
8) Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης της «Ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής
σύμβασης εργασίας».
ΑΔΑ: 4Α9ΛΛ-Σ
3
 Κατά την κατάθεση της Αιτιολογικής Έκθεσης γίνεται κατ’ αρχήν έλεγχος
εάν η υποβληθείσα Αιτιολογική Έκθεση έχει συναφθεί και υπογραφεί από τα
δύο μέρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 3899/2010.
Κατόπιν αυτού αναγράφεται επ’ αυτής το εξής : «Η παρούσα Αιτιολογική
Έκθεση κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας σήμερα … με αριθ. Πρωτ. …
από τους … κατόχους των υπ’ αριθ. … Δ.Τ.
Οι Καταθέτες Ο Παραλαβών Υπάλληλος».
 Το έγγραφο με την Αιτιολογική Έκθεση πρέπει να διαβιβάζεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα κατάθεσής της στο Τ.Κ.Ε.
 Σε περίπτωση που συναφθεί «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση»
μετά τη γνωμοδότηση του Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. και κατατεθεί στο τοπικό Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 1876/1990, να
αποστέλλονται μηνιαία στατιστικά στοιχεία κατατεθειμένων «Ειδικών
Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων» στο αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης.
Επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικού εντύπου, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εγκυκλίου.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/4Α9ΛΛ-Σ

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ερμηνευτική Εγκύκλιος Επιχειρησιακών Συμβάσεων (Ε.Ε.Σ.Σ.Ε.)

  1. ενδιαφερομαι να ανοιξω σχολη κομμωτκης.εργαστηρι ελευθερων σπουδων.η αδεια δεν εχει εκδοθει δω και καποιους μηνες.γνωριζετε καποια αλλη λυση?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s