55.000 προσωρινές θέσεις κοινωνικής εργασίας !

1. Προγράμματα Κοινωνικής Εργασία 1.1. Σε ποιους πολίτες απευθύνονται τα προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας;

 • Η κοινωνική εργασία απευθύνεται στις εξής κατηγορίες συμπολιτών μας:

o        Άνεργους καταγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ (Μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη),

o        Υποαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες – επιστήμονες (δικηγόρους, μηχανικούς, ιατρούς κ.α.) και

o        Άνεργους νέους  έως 30 ετών.

1.2. Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας και ποιος ο Προϋπολογισμός των Προγραμμάτων;

 • Οι ωφελούμενοι στην κοινωνική εργασία θα ξεπεράσουν τους 55.000,
 • Ο Προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 280 εκ. ευρώ, με πόρους από το Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Ε.Π.ΑΝΑΔ), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αποθεματικού Απροβλέπτων και τον Αλληλόχρεο Λογαριασμό ΙΚΑ – ΟΑΕΔ.

 

 

 

1.3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Πρόγραμμα; Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίησή του;

 • Το Σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Διαχείρισης του Προγράμματος, βρίσκεται στη διαδικασία των υπογραφών από τους Συναρμόδιους Υπουργούς.
 • Άμεσα (μέσα στο Μάρτιο 2011) ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για τους Νομούς της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, με την έκδοση σχετικής προκήρυξης από το ΕΠΑΝΑΔ του Υπουργείου Εργασίας.
 • Θα ακολουθήσουν αμέσως μετά Προγράμματα για τα Αστικά Κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
 • Για τις υπόλοιπες περιοχές/αστικά κέντρα, θα εκδοθούν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές  των οικείων Περιφερειών.

1.4. Πως γίνεται η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων;

 • Η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004 (δηλ. με βάση κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουμένων).
 • Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση των ωφελούμενων στο διαδίκτυο.

 

1.5. Ποια είναι η διάρκεια της απασχόλησης και πως θα αμείβονται οι δικαιούχοι;

 • Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος κοινωνικής εργασίας με αποδοχές που μπορούν να φθάσουν και τα 625€/μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
 • Ειδικότερα, για την ασφαλιστική κάλυψη των απασχολουμένων, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.

1.6. Σε ποιες περιοχές  θα εφαρμοστούν τα προγράμματα; Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των Περιοχών;

 • Στην Ά φάση υλοποίησης του προγράμματος, δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή αστικών κέντρων τα οποία πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή αντικειμενικής μεθοδολογίας ενδοπεριφερειακής ανάλυσης (όπως ενδεικτικά ανάλυση των στοιχείων ανεργίας, ροών εργασίας, εισοδήματος, οικονομικής δραστηριότητας κ.ο.κ), στη βάση μελέτης του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (ΠΑΕΠ), με τη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ.

 

1.7. Ποιες δράσεις απασχόλησης περιλαμβάνουν τα προγράμματα;

Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόροι, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών – αθλητικών υποδομών,
 • έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών),
 • ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες),
 • αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
 • διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
 • προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ
 • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία,  διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 • εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές
 • οδική ασφάλεια μαθητών,
 • σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
 • έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας κλπ.

1.8. Ποια είναι η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος; Πως τοποθετούνται οι ωφελούμενοι/άνεργοι στην εργασία;

Για την τοποθέτηση των ωφελουμένων στην εργασία ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

 • Προκήρυξη του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας από την Ε.Δ.Α. της Οικείας Περιφέρειας. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδίως Ιδρύματα, Σωματεία, Εταιρείες Αστικού Δικαίου κ.α.), οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς απασχόλησης και έχουν την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια.
 • Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, αποτελεί: α) η υπογραφή και η κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Απασχόλησης και του Συμπράττοντος Φορέα (π.χ. ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καθώς και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που βάσει καταστατικού υλοποιούν δράσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα, Ερευνητικά Κέντρα, Μ.Κ.Ο. κ.ο.κ.), στο οποίο θα περιλαμβάνεται Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσεων, Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις, Προϋπολογισμός Δράσεων, Αναμενόμενα Αποτελέσματα κ.ο.κ.
 • Η ποιοτική διάσταση του Μνημονίου θα αξιολογείται συγκριτικά σε περίπτωση που σε συγκεκριμένες περιοχές υποβληθούν προτάσεις που υπερκαλύπτουν την διαθέσιμη χρηματοδότηση.

2. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Εργασίας – ΤΟΠΣΑ

2.1. Ποίος είναι ο στόχος των ΤΟΠΣΑ

 • Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Περιφερειακό/Τοπικό Επίπεδο, μέσω της κινητοποίησης των τοπικών φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των ανέργων – ωφελουμένων για ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενεργοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε νέα βιώσιμα πεδία

2.2. Ποιους αφορούν τα Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Εργασίας; Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι;

 • Τα Τοπικά Προγράμματα Στήριξης Εργασίας απευθύνονται, σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο σε άνεργους – εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, σε άνεργους νέους επιστήμονες, σε νέους αγρότες, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, εξαρτημένα άτομα, Μετανάστες,  κ.ο.κ.), με έμφαση στην προετοιμασία και τελικά στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 • Οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων είναι περίπου 37.000.
 • Ο συνολικός Προϋπολογισμός αγγίζει τα 190 εκ. ευρώ και προέρχεται από το από το Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Ε.Π.ΑΝΑΔ) και από το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

 

 

2.3. Ποιος είναι ο ορίζοντας υλοποίησης του Προγράμματος;

 • Η προκήρυξη του Προγράμματος αναμένεται μέχρι τον Μάιο 2011.

 

2.4. Σε ποιες περιοχές  θα εφαρμοστούν τα προγράμματα;

 • Η Προκήρυξη των ΤΟΠΣΑ θα γίνει και στις 13 Περιφέρειες, μέσω των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών στις οποίες γίνεται εκχώρηση των πόρων και της διαχείρισης του προγράμματος από το Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό» (Ε.Π.ΑΝΑΔ).
 • Τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα έχουν ως περιοχές παρέμβασης το σύνολο του νομού ή υποσύνολο αυτού με δυνατότητα οριοθέτησης σε 2 ή περισσότερους όμορους δήμους / επαρχίες διαφορετικών νομών, αλλά ίδιας διοικητικής περιφέρειας.

 

2.5. Ποιες δράσεις περιλαμβάνουν τα προγράμματα;

 

Τα ΤΟΠΣΑ αφορούν κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες δράσεις:

 

•          Κατάρτιση, επιμόρφωση και συμβουλευτική

•          Συμβουλευτική υποστήριξη  σε θέματα επιχειρηματικότητας (Λογιστικά, φορολογικά, marketing κλπ).

•          Απόκτηση εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας (πρακτική άσκηση).

•          Συμμετοχή σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

•          Απόκτηση εργασιακής εξειδίκευσης σε επιχειρήσεις  .

•          Δικτύωση επιχειρήσεων και δημιουργία αναπτυξιακών συμπράξεων

•           Συμμετοχές σε επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις

•          Ενίσχυση κοινωνικής υποστήριξης ωφελούμενων ανέργων.

•          Προετοιμασία και σχεδιασμός νέων ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της αυτοαπασχόλησης .

•          Προετοιμασία και στήριξη  δομών Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

•          Κατάρτιση αναπτυξιακών στελεχών.

•          Ένταξη στην αγορά εργασίας & άρση κοινωνικού αποκλεισμού, ΑμεΑ & ευάλωτων ομάδων.

2.6. Πως διασφαλίζεται η επιτυχία των ΤΟΠΣΑ

 

Η επιτυχία των δράσεων των ΤΟΠΣΑ, σε αντίθεση με ότι είχε σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο παρελθόν, διασφαλίζεται από:

 

 • Την ένταξή τους σε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για κάθε Περιφέρεια, ο οποίος αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και τους διαθέσιμους πόρους κάθε περιοχής σε δυναμικούς κλάδους και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Την καταβολή της χρηματοδότησης στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει πιστοποίησης της επίτευξης των αποτελεσμάτων από τις Ε.Δ.Α., σύμφωνα με εξειδικευμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια/ δείκτες.
 • Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είναι ανάλογη του αριθμού των θέσεων εργασίας που θα εξασφαλιστούν. Δηλ. ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που εξασφαλίζονται, καταβάλλεται αντίστοιχο ποσοστό της χρηματοδότησης του σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένας σαφές κίνητρο για τον σχεδιασμό δράσεων που συμβάλουν στην προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.
Advertisement

Μια σκέψη σχετικά μέ το “55.000 προσωρινές θέσεις κοινωνικής εργασίας !

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s