ΟΙ 46 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.elgeorgakis.blogspot.com/

Οι αλλαγές που σημειώνονται στην Ελλάδα ,το πρόσφατο χρονικό διάστημα, χαρακτηρίζονται ως οι σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών και οδηγούν σε σημαντική περαιτέρω ανατροπή των κεκτημένων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και σε δραματική μείωση μισθών.
Σε σχετική του έκθεση το Ινστιτούτο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταγράφει και σχολιάζει τις 46 σημαντικότερες ανατροπές που εχουν επιφέρει τα μέτρα-σοκ της τρόικας με την μείωση εισοδημάτων, έκρηξη της ανεργίας, περαιτέρω ευελιξία στην αγορά εργασίας αλλά και αυξηση στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης μαζί με μειώσεις συντάξεων. Μάλιστα οπως διαπιστώνει η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ(Μαρτιος 2011) για τις εργασιακές σχέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, η χωρα μας ειναι πρωταθλήτρια στις ανατροπες στις εργασιακες σχέσεις στον ιδιωτικο τομεα.
Η μείωση των δαπανών για την εργασία και η περαιτέρω ανάπτυξη του φάσματος των ευελιξιών όπως η διευκόλυνση των απολύσεων, η επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας, η ευελικτοποίηση των ωραρίων, του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων και της διαμόρφωσης των μισθών ειναι ορισμένα απο τα μέτρα που εφαρμόζονται με αποτέλεσμα την πλήρη απορύθμιση και επέκταση της επισφάλειας και ανασφάλειας των συνθηκών και των όρων απασχόλησης της μισθωτής εργασίας.
Οπως τονίζετιαι στην ιδια έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε πολλές χώρες οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις είναι γενικευμένες όπως στην Ελλάδα με αφορμή το «μνημόνιο» και στην Πορτογαλία με την δημιουργία ενός νέου κώδικα εργασίας. Στις περισσότερες χώρες τα μέτρα έχουν αποσπασματικό περιεχόμενο αν και έχουν στο επίκεντρό τους την ενίσχυση της ευελιξίας. Οι εργασιακές σχέσεις, ασφυκτιούν σε αυτό το περιβάλλον και η συγκυρία της κρίσης αποτελεί αφορμή για μεγαλύτερη ευελιξία της εργασίας και περιορισμοί των εργασιακών δικαιωμάτων και αμοιβών ως εκδηλώσεις της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης υποβάθμισης της εργασίας.
Οι 46 ανατροπες που εχει επιφέρει στη χώρα μας η τροικα μεσω των μνημονίων ειναι οι παρακάτω:
1. Νέα διάταξη περί τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα «μπλοκάκια» απαιτεί δύο προϋποθέσεις: την ύπαρξη σύμβασης 9 συνεχών μηνών και κυρίως την αποκλειστικότητα και κύρια απασχόληση στον ίδιο εργοδότη που το βάρος της απόδειξης αφορά τον ίδιο τον εργαζόμενο. Αυτή η διάταξη ίσχυε και με τον 2639/98 χωρίς το προαπαιτούμενο των 9 μηνών
2. Νέες διατάξεις για τη μερική απασχόληση, οι οποίες προσαρμόζονται στην σχετική κοινοτική οδηγία. Επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ καλύπτοντας πλέον ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.
3:. Διατηρεί την προσαύξηση στο ωρομίσθιο στα ίδια επίπεδα με το Ν. 2874/00(7,5%) μόνο για τους εργαζόμενους κάτω των 20 ωρών και δεν επεκτείνεται η προσαύξηση (με μεγαλύτερα ποσοστά π.χ. 20-25%) σε όλο το φάσμα της μερικήςαπασχόλησης ως «δίκαιη» αμοιβή λόγω των χαμηλών αποδοχών και της ιδιαίτερα εντατικοποιημένης εργασίας των μερικά απασχολούμενων. Εισάγεται ρύθμιση για προσαύξηση κατά 10% στο ωρομίσθιο σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης το οποίο απέχει από τα αντίστοιχα ποσοστά προσαύξησης για τους πλήρως απασχολούμενους (από 25% και άνω).
4- Εισάγονταιι ειδικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική που δημιουργεί όρους για σχετικές«πρωτοβουλίες» των εργαζόμενων κατόπιν εργοδοτικών εκβιασμών.
Νέες ρυθμίσεις για την εκ περιτροπής εργασία σε ετήσια βάση εφόσον η εκ περιτροπής απασχόληση υπολογίζεται με αναφορά στο έτος. Εισάγεται περιορισμόςστη διάρκειά της κατά το ημερολογιακό έτος (6μηνο) χωρίς να αποκλείεται νασυνεχίζεται (μέχρι και ένα ακόμη εξάμηνο) και στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Επίσης η προβλεπόμενη απλή ενημέρωση και διαβούλευση (που ίσχυε και προηγουμένως) δεν συνοδεύεται από υποχρέωση τεκμηριωμένης οικονομικήςέκθεσης στο πλαίσιο των διαδικασιών για τις ομαδικές απολύσεις. Τέλος η κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης θεωρείται ολόκληρη ημέρα προϋπηρεσίας.
5-Με νέες διατάξεις για τον δανεισμό εργαζομένων ρυθμίζονται με αποσπασματικό τρόπο τα θέματα της προσωρινής απασχόλησης και των τριμερών σχέσεων εργασίας, μέσω των γραφείων προσωρινής απασχόλησης με τον κατ’ επάγγελμα δανεισμό(ΕΠΑ). Ειδικότερα για την απασχόληση μέσω ΕΠΑ:
Εισάγονται ρυθμίσεις για επίκληση συγκεκριμένων λόγων προσφυγής σε ΕΠΑ πουδικαιολογούνται από το έκτακτο, πρόσκαιρο και εποχικό των αναγκών. Εισάγεται ηαρχή της ίσης μεταχείρισης με τους εργαζόμενους της δανειζόμενης επιχείρησης γιαόλο το φάσμα των εργασιακών όρων και των παροχών προς το προσωπικό. Απαγορεύεται ο δανεισμός στις επικίνδυνες εργασίες και στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε ομαδικές απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους. Η διάρκεια τουδανεισμού αυξάνεται από 8μηνη σε 10μηνη η οποία θεωρείται και ως ανώτατηδιάρκεια μετά και από τυχόν ανανέωση (αντί του 16μήνου) που ίσχυε. Σε αυτό όμως εισάγεται εξαίρεση για ανώτατη διάρκεια του 18μηνου σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού του οποίου αναστέλλεται η εργασιακή σχέση. Επίσης εισάγεται ηαπαγόρευση της ανανέωσης της σύμβασης αν αυτή γίνει εντός 45 ημερών μετά από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Με την ρύθμιση αυτή δεν αποκλείεται ο διαρκής δανεισμός του ίδιου προσώπου με διαλείμματα 45ήμερα, ενώ δεν υπάρχει ρύθμιση για την απαγόρευση του συνεχούς δανεισμού του ίδιου εργαζόμενου στην
ίδια δανειζόμενη επιχείρηση.
6–Μείωση των τακτικών αποδοχών και των εν γένει αμοιβών των εργαζομένων(οριζόντια μείωση) σε ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από τονκρατικό προϋπολογισμό, κατά 7%.
7– Μείωση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας των εργαζομένων στονδημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ) κατά 30%.
8–Μείωση των επιδομάτων των εργαζομένων στο δημόσιο (ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) κατά 12%.
9- Μείωση του ανώτατου ορίου υπερωριών απογευματινής απασχόλησης στον δημόσιο
τομέα κατά 30%.
10-Πάγωμα μισθών στον δημόσιο τομέα μέχρι τέλους του 2010 με απαγόρευση τωνσυλλογικών συμβάσεων και ατομικών συμφωνιών και την κατάργηση της κάθεαντίθετης ρύθμισης ή διάταξης που αναιρεί το εν λόγω μέτρο.
11-Αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων για το έτος 2010, με εξαίρεση τους
τομείς παιδείας, υγείας και ασφάλειας και σταδιακή απορρόφηση των ήδηαποτυχόντων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
12– Καθιέρωση της σχέσης 1 προς 5 μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων στο δημόσιομε εξαίρεση (1 προς 1) τους τομείς της υγείας, παιδείας και ασφάλειας.
13– Μείωση για το 2010 των προσλήψεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου στο δημόσιο κατά 30%.
-14- Μείωση των αμοιβών και πάσης φύσης αποδοχών των εργαζομένων σε ΝΠΙΔ του δημοσίου κατά 3% (πέραν της μείωσης που έχει προηγηθεί με το Ν. 3833/10).
15- Μείωση των επιδομάτων των εργαζομένων σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά 8% και σε περίπτωση έλλειψης επιδομάτων μείωση των αποδοχών κατά 3% (πέραν των οποίωνμειώσεων έχουν προκύψει από το Ν. 3833/10).
16– Κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τουςεργαζόμενους στο δημόσιο που αμείβονται μα αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ.
17– Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα που αμείβονται με μικρότερες αμοιβές των 3.000 ευρώ τα επιδόματα εορτών περιορίζονται σε 500 ευρώ για το δώροΧριστουγέννων, 250 ευρώ για το δώρο Πάσχα, και 250 ευρώ το επίδομα αδείας.
18– Η καθιέρωση της δυνατότητας μη ισχύος της ευνοϊκότερης συλλογικής σύμβασης, σε περίπτωση συρροής συλλογικών συμβάσεων, με τη θέσπιση της δυνατότητας διάβρωσης των κλαδικών με δυσμενέστερες επιχειρησιακές, ακόμη και της εθνικήςγενικής, με δυσμενέστερες συλλογικές συμβάσεις. Κατα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με αυτό τον τρόπο ανατρέπεται η αρχή της ευνοϊκότερης συλλογικής ρύθμισης υπέρ του μισθωτού που αποτελεί θεμελειώδη αρχή στο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων εργασίας.
19– Η καθιέρωση της δυνατότητας μη ισχύος της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης ως προς τον κατώτατο μισθό για τους νέους κάτω των 25 ετών διαβρώνοντας, με μια ακόμη ρύθμιση, την έννοια του γενικού κατώτατου μισθού.
20– Η καθιέρωση ετήσιων συμβάσεων μαθητείας για τους νέους στην οποία δεν θα ισχύει ο κατώτατος μισθός, ρύθμιση που επαναφέρει ουσιαστικά τον θεσμό των stages με την ανάπτυξή του στον ιδιωτικό τομέα.
21– Η θέσπιση της επιταγής για την επανένταξη των ανέργων με την οποία αντικαθίσταται το επίδομα ανεργίας με μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιδότησης της απασχόλησης ανέργων από τις επιχειρήσεις ως επιμέρους ενεργητική πολιτική της απασχόλησης απαλάσσοντας τις επιχειρήσεις από το κόστος εργασίας ή και περιορίζοντας αυτό στην συνέχεια με την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών όταν ο εργοδότης προσλάβει τον άνεργο μετά από τη λήξητης σύμβασης εκπαίδευσης/κατάρτισης.
22- Η δυνατότητα πρόσληψης ανέργων ηλικίας 55-64 ετών μέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης (επιχειρήσεις ενοικίασης εργαζομένων) για την απασχόλησή(δανεισμό) τους στο δημόσιο με σκοπό τη δημιουργία όρων συνταξιοδότησης των«ηλικιωμένων» εργαζομένων, ευνοώντας την ανάπτυξη του θεσμού της ενοικίασηςεργαζομένων για απασχόληση στον δημόσιο τομέα.
.23. – Ο επανακαθορισμός του ανώτατου χρόνου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (απότα 2 έτη που είναι σήμερα).
24 Η εξέταση της άρσης της μονιμότητας στον δημόσιο τομέα στην περίπτωση κατάργηση της θέσης απασχόλησης στο πλαίσιο ερμηνείας των συνταγματικών διατάξεων με βάση την οποία η μονιμότητα ακολουθεί τη θέση εργασίας και όχι τον εργαζόμενο.
25 Η άρση των περιορισμών στα κλειστά επαγγέλματα.
26- Διευκόλυνση των απολύσεων μέσω της μείωσης της προθεσμίας προειδοποίησης για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των υπαλλήλων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για έμμεση μείωση των αποζημιώσεων απόλυσης των υπαλλήλων κατά 50%.
27- Διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων. Σύμφωνα με το νέο νόμο, τα όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές είναι στενότερα σε σχέση με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (νέα ρύθμιση: μέχρι 6 εργαζόμενους γιαεπιχειρήσεις 20-150 εργαζόμενων και 5% των εργαζομένων – 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν 150+ εργαζόμενους / προγενέστερη ρύθμιση: 4
εργαζόμενοι για επιχειρήσεις 20-200 ατόμων και 2%-3% των εργαζομένων – 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν 200+ εργαζόμενους).
-28 Η μείωση των προσαυξήσεων στην περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας αποτελεί μια ακόμη ρύθμιση που αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του εργασιακού κόστους. Ειδικότερα μειώνεται η προσαύξηση στο ωρομίσθιο σε περίπτωσηυπερεργασίας από 25% σε 20%. Σε ότι δε αφορά στις υπερωρίες η προσαύξηση των πρώτων 120 ωρών ανά έτος μειώνεται από 50% σε 40%, και όσων υπερβαίνουν τις120 ετήσιες ώρες υπερωριακής απασχόλησης από 75% σε 60%. Τέλος η προσαύξηση
στις υπερωρίες που δεν έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο της σχετικής αδειοδότησης («κατ’ εξαίρεση» υπερωρίες) μειώνεται από 100% σε 80%.
-29 Μείωση του κόστους εργασίας με την θέσπιση ειδικού καθεστώτος εργασίας για νέους. Ειδικότερα, περικοπή του κατώτατου μισθού των εργαζομένων κάτω των 25ετών στο 84% του κατώτατου εθνικού μισθού που προβλέπεται από την ΕθνικήΓενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Περικοπή του κατώτατου μισθούτων ανηλίκων 15-18 ετών στο 70% του κατώτατου μισθού που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ
μέσω της σύναψης σύμβασης μαθητείας.
30- Η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων στη διαιτησία, σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνείται την πρόταση του μεσολαβητή και η επιλογή της από κοινού προσφυγής στη διαιτησία, μετά από τη μεσολάβηση, επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση της εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά τον κύριο όγκο των συλλογικών συμβάσεων (κλαδικών, επιχειρησιακών, ομοιοεπαγγελματικών)εξαιρώντας μόνο την εθνική γενική. Και τούτο γιατί η διαιτησία συνιστά θεσμό που αποσκοπεί στην οριστική επίλυση της συλλογικής διαφοράς ώστε αυτή να μηνδιαιωνίζεται και να αποφεύγεται το πάγωμα των μισθών και για τουςνεοπροσλαμβανόμενους 6 μήνες μετά τη λήξη των συλλογικών συμβάσεων και η εξατομίκευση των όρων εργασίας τους. Κατα το ΙΝΕ -ΓΣΕΕ, με αυτό τον τρόπο, η πλευρά της εργασίας, υπό το άλλοθι της ίσης μεταχείρισης σε μια εκ φύσεως άνιση σχέση όπως ηεργασιακή σχέση, όταν δεν θα έχει τη δυνατότητα της μονομερούς προσφυγής μετάαπό την άρνηση της εργοδοσίας να δεχθεί την πρόταση του μεσολαβητή, θα αναγκάζεται προκειμένου να αποφύγει το πάγωμα των μισθών, να αποδέχεται τιςπροτάσεις των εργοδοτών ώστε να υπάρχει το όποιο περιεχόμενο μιας συλλογικήςσύμβασης και να αποφεύγεται η διαιώνιση των συλλογικών διαφορών με τιςεπιπτώσεις που συνεπάγονται για τους εργαζόμενους.
31-Θεσπίζεται για πρώτη φορά η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλάζοντας ουσιαστικά την εσωτερική σχέση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πλήττοντας την στατική λειτουργία του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για το νέο είδος επιχειρησιακών ΣΣΕ που τέθηκε σε ισχύ μετά το Ν. 3899/2010. Αφορούν (το ίδιο όπως οι τυπικές επιχειρησιακές ΣΣΕ) τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης του ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συνάπτονται μεταξύ του εργοδότη, ανεξάρτητα του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί (άρα και λιγότερους από 50) και του επιχειρησιακού σωματείου και εάν αυτό δεν υπάρχει, με το αντίστοιχο κλαδικό πρωτοβάθμιο σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία. Προκειμένου να συναφθεί ειδική ΕΣΣΕ τα μέρη καταθέτουν κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη, για τη σκοπιμότητά της. Κατα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ το νέο αυτό είδος ΣΣΕ δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, που οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι με την ειδική ΕΣΣΕ μπορούν να συμφωνηθούν για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης επιχείρησης όροι εργασίας δυσμενέστεροι από αυτούς της αντίστοιχης κλαδικής ΣΣΕ μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ. Εφόσον υπάρχει συρροή ΣΣΕ, οι ειδικές ΕΣΣΕ δεν καλύπτονται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών ΣΣΕ, ούτε εφαρμόζονται αντί αυτών ευνοϊκότερες κλαδικές ΣΣΕ που έχουν κηρυχθεί γενικά υποχρεωτικές.
32-Εισάγει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα μεσολάβησης και διαιτησίας, καθώς περιορίζει σημαντικά το ρόλο του ΟΜΕΔ, καθώς πλέον δεν αποφασίζει για όλα τα ζητήματα των σχέσεων εργασίας παρά μόνον για θέματα που αφορούν μόνο στο θέμα του καθορισμού βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού. Τα υπόλοιπα θέματα (πχεπιδόματα, λοιποί όροι εργασίας) παραπέμπονται στη συλλογική διαπραγμάτευση και δεν μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο της απόφασης του διαιτητή.
33-Εισάγει νέες ρυθμίσεις για την εκ περιτροπής εργασία, σύμφωνα με την οποία αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στηνεπιχείρηση του, επιμηκύνοντας την διάρκεια της από 6 στους 9 μήνες στο ίδιο
ημερολογιακό έτος, μετά από ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους
εκπροσώπους των εργαζομένων.
34-Καθορίζει την διάρκεια απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη σε 36μήνες, ενώ διευρύνει την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου σε 12 μήνες.
35Πρόβλεψη, για τα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να μην να δοθεί αύξηση στις υφιστάμενες συντάξεις. Το σχέδιο ορίζει ξεκάθαρα ότι από 1.1.2014 οι αυξήσειςστους συνταξιούχους θα είναι συνάρτηση του ΑΕΠ.
-Βασική σύνταξη και για τους ανασφάλιστους άνω των 65 ετών, με εισοδηματικάκριτήρια. Το ποσό της σύνταξης ορίζεται στα 360  μηνιαίως και χρηματοδοτείταιαπό το 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό.
-Ενίσχυση της αναλογικής σύνταξης με κίνητρα για αύξηση της ελάχιστης απόδοσηςεισφορών στα 40 έτη εργασίας, από 37 που ίσχυε. Οι συντελεστές θα είναι κλιμακωτάυψηλότεροι την τελευταία τριετία (37 έως 40 έτη εργασίας) και πάντως διατηρούνται τυπικά τα 35-37 έτη, που όμως δεν αποδίδουν την ανώτατη σύνταξη.
36-Επιβολή Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ)στις συντάξεις άνω των 1.400  από 1ης Αυγούστου. Το μέτρο αυτό αφορά την κύρια σύνταξη, με συντελεστές 3%-9%, αναλόγως του ποσού.
37-Κατάργηση της 13η και 14ης σύνταξης και αντ ΄αυτών την καταβολή ετήσιουεπιδόματος 800 ευρώ.
38-Σταδιακή εξίσωση, μέσω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό τομέα από το2011 για τις εργαζόμενες στο ΙΚΑ.
39-Από το 2011, αύξηση έως το 2013 των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο (εξίσωση με τους άνδρες).
40-Ποινή στις μειωμένες συντάξεις –και για τη διαδοχική ασφάλιση- από το 4,5% στο
6%.
41-Από 1.1.2013 η ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ.
42-Από 1.1.2018 καθίσταται, σταδιακά βάση υπολογισμού, το σύνολο του εργασιακού βίου με έτος-βάση το 2013. Διασφαλίζονται ωστόσο τα θεμελιωμένα δικαιώματα (με θεμελίωση έως και το τέλος του 2010) και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.
43-Κατάργηση των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου.
44-Αναθεώρηση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα(ΒΑΕ) και αυστηρά κριτήρια στις αναπηρικές συντάξεις.
45-Καθορισμός της σύνταξης με βάση το προσδόκιμο ζωής από το 2020.
46-Κατά την τριετία 2011 έως 2013, θα αυξηθούν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με ισόποση μείωση των εισφορών προς τον Οργανισμό ΑπασχόλησηςΕργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και τονΟργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s