Με 100 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η απασχόληση 579 επιχειρήσεων

http://www.isotimia.g

Περί τις 579 επιχειρήσεις θα ενταχθούν στο νέο «πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων, εντός της οικονομικής κρίσης» και θα χρηματοδοτηθούν με 109 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζόμενους και άνω και στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση 48.500 θέσεων εργασίας.

Συνολικά στον ΟΑΕΔ ο οποίος έκανε τις αξιολογήσεις υποβλήθηκαν 601 αιτήσεις – σχέδια επιχειρήσεων από τα οποία 22 απορρίφθηκαν, επειδή ορισμένες εξ αυτών δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και άλλες έλαβαν χαμηλή βαθμολογία κατάτην αξιολόγησή τους.

Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από εννεαμελή τριμερή επιτροπή στην οποία συμμετείχαν, εκτός από τον ΟΑΕΔ και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, καθώς και του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών.

Η τριμερής επιτροπή υποβοηθήθηκε στο έργο της από επί μέρους επιτροπές και κάθε πρόταση εξετάσθηκε συνολικά από έξι αξιολογητές.

Η διαδικασία αξιολόγησης υποστηρίχθηκε από μηχανογραφική εφαρμογή και η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των επιχειρήσεων βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων των αιτήσεων – σχεδίων των επιχειρήσεων. Το τελικό πόρισμα της τριμερούς επιτροπής αξιολόγησης ενέκρινε το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με την εκπόνηση και εφαρμογή «ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων», ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η οικονομική κρίση, ενσωματώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες στη διαδικασία παραγωγής και υπηρεσιών.

Τα ολοκληρωμένα σχέδια περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)

Βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)

Ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και

Ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Ειδικοί Στόχοι:

Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής του σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.

Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβληθέντος σχεδίου προσαρμογής.

Ωφελούμενοι:

είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, είτε είναι πλήρους απασχόλησης είτε έχουν περιέλθει σε «εκ περιτροπής» εργασία, είτε είναι σε μερική απασχόληση μέχρι την υποβολή της αίτησης προς χρηματοδότηση.

Ενέργειες που θα υλοποιηθούν:

Οι επιχειρήσεις που επελέγησανγια χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα υλοποιήσουν και τις δύο παρακάτωκατηγορίες ενεργειών:

Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, και

Β. Δράσεις κατάρτισης/επανακατάρτισης του προσωπικού

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου για παρακολούθηση υλοποίησης του«Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, καθώς και πρόσθετες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού.

Δράσεις Κατάρτισης Περιλαμβάνει κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των εργαζομένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Προσαρμογής και απορρέουν από αυτό.

Ο Πίνακας Κατάταξης των εγκριθέντων επιχειρήσεων, καθώς και οι αποκλειόμενες επιχειρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr. H αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ θα ενημερώσει τις επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση έχει επιλεγεί καθώς και τις επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση δεν επελέγη,με απαντητικό έγγραφο αιτιολογημένο.

Η έναρξη υλοποίησης θα αρχίσει μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s