Aλλαγές στην διαδικασία εγγραφής και εξυπηρέτησης των ανέργων από ΟΑΕΔ

Νέος τρόπος επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ανέργων από τον ΟΑΕΔ θα ισχύσει από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου, με σκοπό την άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Έτσι, για τη διαδικασία εγγραφής στα Μητρώα Ανέργων θα απαιτείται μόνον η επίδειξη δικαιολογητικών, ενώ η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας θα γίνεται για όλους ανά τρίμηνο.

Αυτό σημαίνει βελτίωση της εξυπηρέτησης για τον επιδοτούμενο άνεργο που όφειλε να εμφανίζεται στις υπηρεσίες μία φορά το μήνα για να εξασφαλίσει την είσπραξη του επιδόματος.

Στο εξής με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ θα κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί.

Έτσι ένας άνεργος με αναγνωρισμένο δικαίωμα επιδότησης για 12 μήνες θα προσέλθει στις υπηρεσίες συνολικά 5 φορές το διάστημα αυτό (η πρώτη για την υποβολή της αίτησης) έναντι 13 εμφανίσεων που θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει με το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς.

• Παράλληλα, η καταβολή των πληρωμών (επιδόματα και παροχές) αυτοματοποιείται για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πολίτης.

Με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού οι εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες ανασχεδιάζονται ως εξής:

Δικαιολογητικά για εγγραφή στο Μητρώο

Η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του Οργανισμού γίνεται μόνον με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου όπου διαμένει.

Για εγγραφή ατόμου που κάνει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας προβλέπεται επίσης αυτοπρόσωπη προσέλευση του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του.

Ο άνεργος για την εγγραφή του, επιδεικνύει στην υπηρεσία, αλλά στο εξής δεν καταθέτει:

• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει καταθέσει – Ε1, ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

• Για την βεβαίωση του τόπου διαμονής του, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας στο όνομά του ή στο όνομα μέλους της οικογενείας του με την οποία διαμένει, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, που έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).

• Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων

Το δελτίο ανεργίας όσων ανέργων δεν λαμβάνουν επίδομα ισχύει για ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή τους και στη συνέχεια για τρεις μήνες από κάθε τελευταία ανανέωση. Ο άνεργος ανανεώνει το δελτίο ανεργίας μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών πριν ή μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ο άνεργος διαγράφεται από τα Μητρώα του ΟΑΕΔ εφόσον συντρέξει λόγος διαγραφής του, όπως για παράδειγμα αν βρει απασχόληση, κάτι που υποχρεούται να κοινοποιήσει στον Οργανισμό ή εφόσον δεν προβεί έγκαιρα σε ανανέωση του δελτίου ανεργίας του. Από την υποχρέωση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας απαλλάσσονται τα εγγεγραμμένα μη επιδοτούμενα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Περιοδικές εμφανίσεις στον ΟΑΕΔ επιδοτούμενων ανέργων

Για τον επιδοτούμενο άνεργο η ισχύς του δελτίου ανεργίας ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησής του. Το δικαίωμα της επιδότησης αναγνωρίζεται με εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Όμως στο εξής, για να κατοχυρώσει τη ροή της επιδότησής του ο άνεργος υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε δεσμευτικά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης).

Ειδικότερα:

• Αρχικά, ο άνεργος προσέρχεται αυτοπροσώπως και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης.

Λαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο ενημερώνεται για το πότε μπορεί να παραλάβει τη σχετική απόφαση επιδότησης, κάτι που γίνεται και πάλι από τον ίδιο υποχρεωτικά στην Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε την αίτησή του.

• Όταν προσέλθει για να παραλάβει την εγκριτική απόφαση, ο άνεργος ενημερώνεται για τις ακριβείς ημερομηνίες, στις οποίες οφείλει να προσέρχεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή ΚΠΑ2 του Οργανισμού και να δηλώνει την παρουσία του. Οι ημερομηνίες των χρονικών διαστημάτων μέσα στα οποία οφείλει να εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του, αναγράφονται σε ειδικό σημείο στην εγκριτική απόφαση της Υπηρεσίας που παραλαμβάνει ο επιδοτούμενος άνεργος (ο οποίος υπογράφει στο σημείο της αίτησης όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες αυτές).

Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.
Εάν υπάρξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σε διαφορετική περίπτωση, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες, ακολουθεί η διακοπή της επιδότησης χωρίς τη δυνατότητα συνέχισής της και ο καταλογισμός χρέους.

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση και καταβολή επιδότησης

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του επιδοτούμενου ανέργου στο ΚΠΑ2 στα καθορισμένα διαστήματα είναι πλέον υποχρεωτική για να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιδότησης και για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών του επιδόματος. Κι αυτό γιατί με βάση τις αυτοπρόσωπες εμφανίσεις ενημερώνεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου καθορίζονται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο οι καταβολές επιδόματος ανεργίας στους επιδοτούμενους.

Η διαδικασία ενημέρωσης του ΟΠΣ και πίστωσης των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή). Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται αυτοματοποιημένα, με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των επιδοτούμενων, με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Εθνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι, η εμφάνιση των ανέργων στα ΚΠΑ2 εκτός των διαστημάτων που έχουν ορισθεί δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Μόνο με την εμφάνισή τους στα καθορισμένα διαστήματα, για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί με τη λήψη της εγκριτικής απόφασης, οι επιδοτούμενοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή των πληρωμών τους.

Advertisement

83 σκέψεις σχετικά με το “Aλλαγές στην διαδικασία εγγραφής και εξυπηρέτησης των ανέργων από ΟΑΕΔ

 1. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΚΡΑΤΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΗ ΜΕΣΩ Ε-ΜΑΙL MOY ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 2. ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 20-01-12 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΙΣ 29-02-12 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΩ. ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ 30-11-11 ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΠΗΓΑ 20-01-12.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • οχι η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται μέσω τραπεζας μετά την εγκριση που θα λάβεις

  • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΓΟ ΑΠΟΛΗΘΗΚΑ 24-8-2012 ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 27-8-2012 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΑΠΟ 28-10-2012 ΜΕΧΡΙ 27-11-2012 , ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   • μετά την εγκριση θα σου πουν εκεί στις ημερομηνίες που εχουν ορίσει

   • ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ, ΑΡΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑ 3ΜΗΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΛΕΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ? ΚΑΙ ΕΓΩ ΟΤΑΝ 8Α ΠΑΡΟ ΛΕΥΤΑ 8Α ΠΑΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΓΙΑ 2?

   • ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΠΩΨ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΟΑΕΔ ΘΑ ΣΟΥ ΠΕΙ

 3. μπορω να παρουσιαστω σε αλλο υποκαταστημα του οαεδ εκτος της περιφεριας μου για το επιδομα ανεργιας?

 4. Καλησπερα σας παιδια ! Ο μπαμπας εμεινε ανεργος και εχουμε μπερδευτει λιγο με το ποτε θα παρει τη πρωτη φορα το επιδομα ! Εχει κανει τις αιτησεις και ειναι ολα ενταξει … Εχω ακουσει οτι το πρωτο μηνα αργει περιπου 3 μηνες . Αν μπορειτε απαντηστε μου μετα απο ποσο διασημα μπαινουντα λεφτα στον λογαριασμο του . Και κατι ακομα … Τους μηνες που καθυστερησε θα τους παρει αναδρομικα την πρωτη φορα η απο το μηνα που θα παρει τα πρωτα λεφτα θα ξεκινησει η κανονικη διαρκεια ; (6 η 12 μηνες διαρκειας ) Ευχαριστω πολυ ! Περιμενω απαντηση σας !

 5. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΠΗΓΕ 3-4 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕ ΠΑΡΟΝ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΗΤΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ .ΚΟΙΤΑΞΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΗΓΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΜΑΙΟ ΓΙΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ?ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΚΑΠΟΥ?

 7. καλημέρα ευχαριστούμε για την βοήθεια σας.
  χρειάζομαι την βοήθεια σας ήμουν πρόεδρος σε ΑΕ μέχρι το 2009 όπου παραιτήθηκα η εταιρεία από τότε δεν έχει λειτουργήσει πότε άλλα δεν έχει κλείσει τα χαρτιά τις με συνέπεια να μη μπορώ να ξεγραφτώ από το τεβε.
  εδώ και δυο χρόνια εργαζόμουν σε συνεργείο καθαρισμού όπου απολύθηκα πριν δυο ήμερες έχω όλα τα ένσημα των δυο ετών άλλα δεν έχω βιβλιάριο ασθενείας γιατί δεν έχω διαγραφή από το τεβε. δεν έχω κανένα προστατευόμενο μέλος
  Ερώτημα δικαιούμαι ταμείο ανεργίας αφού με λείπει το βιβλιάριο ασθενείας.

 8. Γεια σας κι απο μενα! Πηγα με 2 συναδελφους μου στον ΟΑΕΔ και καταθεσαμε τα χαρτια μας την ιδια ημερα και ειπαν και στις τρεις μας να παρουσιαστουμε ακριβως 2 μηνες μετα για να λαβουμε την αποφαση! Ωστοσο, ειπε στη μια φιλη μου ο υπαλληλος που την εξυπηρετησε οτι τα λεφτα θα μπουν στην τραπεζα λιγο νωριτερα στις 35 μερες, δηλαδη πριν καν παρουμε την αποφαση!Μου φαινεται πολυ περιεργο! Μηπως εχετε καμια ιδεα? Ευχαριστω για το χρονο σας!

  • επειδή εχουν αλλαξει καποια πράγματα στις παρουσιάσεις και στην καταβολή του επιδόματος πιθανον να ισχύει . εσεις πρεπει να πάτε την μέρα που σας εχουν ορίσει

 9. καλησπερα,ηθελα να ρωτησω απο λαθος υπαλληλου που βεβαια δεν παραδεχτηκε αργησα καποιες μερες να δωσω παρουσια με αποτελεσμα το επιδομα ανεργειας του μαιου να μην εχει κατατεθει,πηγα απο εκει και μου ειπανε επειδη αργησα γι αυτο δε μπηκανε και πως να δωσω κανονικα παρουσια την επομενη φορα και θα μπουνε κανονικα..ισχυει αυτο η θα μου τα καθυστερησουνε κι αλλο?η ακομα χειροτερα μην το κοψουνε..

 10. Γεια σας! Είμαι δάσκαλος αναπληρωτής και χθες πήρα τα χαρτιά απόλυσής μου από την Α/θμια Ηρακλείου. Στη συνέχεια πέρασα από τον Οαεδ Ηρακλείου για να ενημερωθώ για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για το επίδομα ανεργίας. Η απορία που έχω είναι η εξής: Εάν παρουσιάσω τα χαρτιά μου σε αυτόν τον Οαεδ ενώ η κατοικία μου (πατρικό) είναι στα Γιαννιτσά Πέλλας θα μπορώ να ανανεώνω την κάρτα μου εκεί και να λαμβάνω το επίδομά μου από εκεί? Το ρωτάω γιατί πρέπει να παραμείνω στην Κρήτη για τουλάχιστον 10 μέρες ακόμα… Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

 11. kalhspera.παρουσιαστηκα για το τριμηνο μια μερα νωριτερα στον οαεδ και μου ειπαν οτι θα με πεταξει εξω το συστημα τους…και οτι θα πλρωθω αργοτερα.την επομενη εβδομαδα….αφου θα με πεταξει εξω το συστημα πως θα θα γινει γη πληρωμη?

 12. παιδια πρεπει να παρουσιαζεστε ΑΥΣΤΗΡΑ τις ημερομηνιες που γραφει το χαρτη σας..εγω που καθυστερησα μου βαλανε το μηνιατικο τον επομενο μηνα (και τα 2 μαζι) δεν το εχασα το εκπροθεσμο αλλα μου ειπανε πως αν ξαναργησω να παρουσιαστω θα χαθει το επιδομα..μην το ρισκαρετε,μην το αμελειτε..ειναι κριμα..

 13. Καλημερα.έκανα διακοπη στο ΤΕΒΕ και πηγα στον ΟΑΕΔ για να δω αν δικαιουμαι ταμειο ανεργιας και μου ειπαν οτι δεν εχει ψηφιστει τετοιος νομος.Αν εχει ψηφιστει νομος που μπορω να τον βρω να τον εκτυπωσω;Εύχαριστω

 14. εργαζομουν σε ενα φροντιστηριο αγγλικων και καθε χρονο με απελυαν το τελος μαϊου και έμπαινα τα μείο ανεργίας και έπαιρνα το επίδομα για τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Φέτος, από το φροντιστήριο αποφάσισαν να μην μας βάζουν τις ώρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα που το φροντιστήριο δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνω τα 125 ένσημα που απαιτούνται. Έχω 110 και δλδ μου λείπουν 15 ένσημα. Πήγα στον ΟΑΕΔ και μετά από δυό μήνες βγήκε η απόφαση ότι δε δικαιούμαι επίδομα. Και μου έδωσαν κάποια χρήματα για τη διακοπή του επιδόματος.
  Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει κάτι και να πάρω τελικά το επίδομα, μιας και τα ενσημα είναι λίγα που υπολοίπονται.

  • δεν νομίζω … είναι γραφειοκρατικό το σύστημα και τώρα ετοιμάζονται να κόψουν και αυτές τις εποχιακές επιδοτήσεις ! Αυτοί τι σου είπαν ?

 15. Καλησπέρα, όταν έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την τελευταία ημερομηνία που μου έγραφε η απόφαση του οαεδ για να παρουσιαστώ γίνεται διακοπή του επιδόματος κ να μη μπω καν στο κοπο να πάω ή ισχύουν όσα διάβασα παραπάνω;;;ότι δηλαδή θα μπουν τα χρήματα στην επόμενη πληρωμή,ευχαριστώ…

 16. Καλησπέρα,εχω κοντά στα 70 ένσημα απο το καλοκαίρι ως τώρα απο εποχιακή απασχόληση, και άκουσα ότι υπάρχει ένα βοήθημα(επίδομα),για όσους έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους και δεν έχουν προλάβει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για επιδότηση ανεργείας.Ισχύει κάτι τέτοιο??¨Εχετε τπτ υπ΄’οψην σας?’΅Ευχαριστω.

  • δεν ειμαι σιγουρος ρώτησε στον ΟΑΕΔ δεν χάνεις κάτι
   Σχετικά με την επιδότηση ανέργων εποχιακών απασχολούμενων ισχύουν τα εξης
   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 17. kalhspera.phga shmera 12/11/2012 gia na dw an mphke to epidoma anergias alla oxi..tote paei thn allh paraskeyh tou mhna?thanks

 18. Καλησπερα,επρεπε να παρουσιαστω στις 22/11/2012 κ ξεχαστηκα τα χρηματα δεν εχουν κατατεθει εως κ 30/11 θα παω την δευτερα 3/11 για να παρουσιαστω…χανω τον μηνα νοεμβριο;ευχαριστω

 19. Καλησπέρα,η επόμενη ανανέωση της κάρτας μου είναι 14/2/13 αλλά λόγω ασθένειας δεν μπορώ να πάω.Διάβασα παραπάνω πως υπάρχει δικαίωμα ανανέωσης τις κάρτας 5 εργάσιμες μέρες πριν και 5 μέρες. μετά την αναγραφόμενη λήξη.Μπορώ δηλαδή να πάω από Δευτέρα 18/2/13?Γιατί είχα ακούσει παλιότερα πως αν πήγαινες μια μέρα μετά από την ημερομηνία της κάρτας σου σε διαγράφανε αυτόματα.Υπάρχει περίπτωση να με διαγράψουν?Ευχαριστώ.

 20. Έπρεπε να κάνω ανανέωση κάρτας στις 20 του μήνα αλλά ξεχάστηκα….Αν πάω την τρίτη 26 θα έχω διαγραφεί??(δεν παίρνω κάποιο επίδομα) και αν ναι για να ξανά βγάλω κάρτα πρέπει να κάνω πάλι όλη τη διαδικασία από την αρχή,με όλα τα δικαιολογητικά ή μου βγάζουν καινούρια επί τόπου??ευχαριστώ εκ των προτέρων..

 21. Καλησπερα. Επρεπε να εμφανιστω στον οαεδ μεχρι 6/4 για την παρουσια τριμηνου. Εχει αλλαξει κατι απο περσυ; θα μπορεσω να παρω λεφτα για τους υπολοιπους μηνες η τα χανω εντελως;

 22. Καλησπέρα, το διάστημα εμφάνισης μου στην υπηρεσία για παρουσία 3μήνου είναι από 19/04/13 έως και 18/05/13 και επειδή δεν έχει λήξει ακόμη δεν πήγα. Όμως τα χρήματα που ήταν να μπουν στις 25/4 δεν μπήκαν και ανησύχησα και πήρα τηλέφωνο και μου ήπαν ότι διακόπηκε γιατί δεν έδωσα παρουσία.Αφού είμαι μέσα στην προθεσμία πως γίνεται αυτό?είναι λογικό?

 23. eprep na exo paei mexri tis 26/4 gia parousia ston oaed gia to epidoma kai ksexastikaaa…tora to eida…tha exo provlima pistevete?

  • ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΝ Οαεδ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΏΣΕΙΣ …ΕΝΤΑΞΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΓΕΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΝ ΚΆΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΉΛΩΣΗ

 24. Καλησπέρα, σήμερα έπρεπε να ανανεώσω την κάρτα ανεργίας μου, και για λόγους υγείας του πατέρα μου δεν πρόλαβα να το κάνω.Αν πάω αύριο για την ανανέωση θα έχει ακυρωθεί η κάρτα μου?

 25. Τάσος
  Εάν δεν εμφανιστώ το τρίμηνο λόγω ταξιδιού
  Θα μου γίνει διακοπή του επιδοματος

 26. Καλησπέρα, μετά από μία ασυνεννοησία που έχασα μπερδεψα την ημερομηνία και έχασα την ημερομηνία παρουσίας μου στον ΟΑΕΔ. έχει περάσει μία εβδομάδα. Θα έχω πρόβλημα να μου κόψουν τα επιδόματα που έμειναν η απλά θα έχω καθυστέρηση; στο σαιτ διάβασα ότι αν χάσω 2 απανωτές παρουσιάσεις , κόβεται το επίδομα απλά ρωτάω και εδώ γιατί αγχώθηκα!

  • Να πας να δηλωσεις έστω και τώρα και θα συνεχίσουν το επίδομα ίσως να μην σου βάλουν το τρέχων επιδομα και να το βάλλουν τον άλλο μηνα

 27. εγω καθυστερησα 2 ημερες στην παρουσια του οαεδ. πηγα και μου ειπαν οτι το εφτιαξαν. του προηγουμενου μηνα τα λεφτα τα εβαλαν. αυτο το μηνα δεν πληρωθηκα ομως. ξερει κανεις γιατι? μηπως λογω εκλογων καθυστερησαν?

 28. Ο σύζυγος δεν παρουσιάστηκε στην εργασία, του κάνανε καταγγελία σύμβασης, και μετά απο καιρό, είχαν περάσει οι 60 μέρες προθεσμία , του είπαν δεν το δικαιούται το επίδομα…
  Δεδομένου ότι υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας, δεν μπορεί με τίποτα να γίνει κατι? έχουν περάσει μήνες κ ακόμα άνεργος

 29. Ευχαριστώ, έχουν περάσει μήνες τώρα, αλλά θα το τολμήσει αναδρομικά

 30. δεν μου ξαναβγάζουν κάρτα διότι είμαι φιλοξενούμενος, και δεν έχω λογαριασμό δεκο ή ενοικίου στην αθήνα, στο όνομα μου. είμαι από άλλη πόλη. πρέπει να γυρίσω στην πόλη μου για έκδοση νέας κάρτας? τι μπορώ να κάνω?

 31. Έπρεπε να παρουσιαστω μέχρι σήμερα και δεν μπόρεσα να πάω. Θα πάω αύριο. Θα πληρωθώ όμως κανονικά την Παρασκευή που είναι η ημέρα πληρωμής μου? ? Έχω αγχωθει πολύ. Ευχαριστώ.

 32. καλησπερα! πηγα στον οεαδ του πειραια 13/1/2014 οπου ηταν η μερα παρουσιασης μου για το επιδομα ..εκεινη την ημερα ειχε πεσει το συστημα και η υπαλληλος κρατησε τα στοιχεια ολων των ανεργων σε χαρτι..δεν εχω λαβει το επιδομα ΟΥΤΕ 13/2 ΟΥΤΕ 20/2 οπου το περιμενα!!!! το θεμα ειναι οτι η υπαλληλος μας ενημερωσε οτι δεν υπαρχει προβλημα που ειχε πεσει το συστημα…περιμενω πως και πως να ερθει η τριτη εκει θα δουμε ποιος γελαει τελευταιος αν δεν περασε τα στοιχεια μου στο συστημα και χαθηκε το επιδομα μου το οποιο εχω μεχρι το καλοκαιρι!

 33. Καλησπέρα. ανήκω σε οαεδ αθήνας. Σε 2 μέρες απολύομαι αλλα επειδη θα ταξιδεψω μόνιμα για ενα νησι δεν θα μπορω να καταθέσω τα χαρτια μου στην αθήνα. Μπορω να τα καταθέσω στο νησί και να κανω τις παρουσίες εκεί? Η πρέπει να εξουσιοδοτησω κάποιον εδω στην Αθήνα

  • αυτό μόνο ο ΟΑΕΔ μπορεί να σου το ΠΕι. Αλλά νομίζω μπορείς να δηλώσεις νέα μονιμη κατοικία εκεί που θα μένεις .Πήγαινε ΟΑΕΔ να σου πουν

 34. καλησπερα σας!!!! παιρνω ταμειο εδω και λιγους μηνες και επρεπε να παρουσιαστω μεχρι 5.1.2016 αλλα λογω ασθενειας δεν πηγα. το χανω? Διαβασα οτι εχω περιθωριο πεντε εργασιμες!! αυριο που θα παω θα ειναι η πεμπτη μερα!!! το χαρτι του γιατρου μπορει να βοηθησει?

 35. Δεν εδωσα το παρων στον ΟΑΕΔ το πρωτο τριμινο.
  Μπηκε ο πρωτος μηνας και ο δευτερος αλλα τον τριτο μηνα γραφει στο
  eServises του ΟΑΕΔ Στην «Τρεχουσα κατασταση» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ την 11/12/2015 και ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ την 08/01/2016 την Δευτερα θα παω να δωσω το παρων φυσικα.
  Οι 2 μηνες αυτοι θα πιστωθουν?
  Υπαρχει περιπτωση να χασω το ταμειο?

  Ποιο πανω γραφει:
  «Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.
  Εάν υπάρξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει σχετικά, εντός 8 εργάσιμων ημερών και πάντως πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ»

  Υ.γ. Δεν πηγα να παρω ουτε την αποφαση
  Υ.γ.2 Το παθημα εγινε μαθημα και δεν προκειτε να ξαναπαραλλειψω παρουσια

 36. Αν η αποφαση λέει καθε 9 του μηνα,τα λεφτα μπαινουν στο λογαριασμο την Παρασκευη μετα τις 9 του μηνα?Πρεπει να κανω κ καμια αλλη κινηση ή απλα περιμενω να μπουν? Επισης, υπαρχει παριπτωση να διακοπει το επιδομα αν παω καποιες μερες στο εξωτερικο?

  • Οτι λεέι η απόφαση δεν κάνεις άλλη ενέργεια λογικά θα μπούν τα χρήματα . Αν πας μονο για λίγο στο εξωτερικό και δηλώνεις το παρόν στον ΟΑΕΔ τις ημερομηνίες που εχουν ορίσει δεν έχεις πρόβλημα

  • Οτι λεέι η απόφαση δεν κάνεις άλλη ενέργεια λογικά θα μπούν τα χρήματα . Αν πας μονο για λίγο στο εξωτερικό και δηλώνεις το παρων στον ΟΑΕΔ τις ημερομηνίες που εχουν ορίσει δεν έχεις πρόβλημα

 37. Δεν έχω κανένα λογαριασμό δεκο στο όνομα μου πως θα κάνω εγγραφή στον οαεδ ενώ δηλώνω φιλοξενία σε αλλη πόλη απο την μόνιμη κατοικία μ?

 38. Βγήκε απόφαση από τον ΟΑΕΔ για 12μηνη επιδότησή μου ανεργίας. Ο υπάλληλος του ΟΑΕΔ δεν με ενημέρωσε για την υποχρεωτική παρουσία μου ανά 3μηνο αλλά ότι η περαιτέρω επαφή μας θα ήταν ηλεκτρονική .Για λόγους υγείας που δυστυχώς με αναγκάζουν να βρίσκομαι σε συνεχή εξωνοσοκομειακή ιατρική παρακολούθηση , δεν ασχολήθηκα περισσότερο. Πέρασε και το δεύτερο 3μηνο μη παρουσίας μου και το επίδομα μου ακυρώθηκε.Όταν διαμαρτυρήθηκα στον ΟΑΕΔ, μου συνέστησαν να κάνω ένσταση επικαλούμενη την κακή πληροφόρηση από τον υπάλληλο και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζα. Η 1η ένσταση απορρίφθηκε και μου συστήνουν να κάνω 2η ένσταση.Δώστε μου την συμβουλή σας τι άλλο μπορώ να επικαλεστώ στην 2η ένσταση για να μπορεί να γίνει αποδεκτή ή τι άλλο μπορώ να κάνω. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας ελπίδα;

  • Αγαπητοί φίλοι . Λόγω αλλαγής θεμάτων που παρακολουθώ και δεν είμαι πλεον ενήμερος για τα εργασιακά θέματα διακόπτω την συνέχιση της ενημέρωσης αλλά και απαντήσεων !

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s