Δώρο Πάσχα 2013: Πότε πληρώνεται φέτος, πώς υπολογίζεται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα 2013 .

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2013. Συνεπώς αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικιοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα
Το Δώρο Πάσχα  καταβάλλεται το αργότερο την Μεγάλη Τετάρτη, αλλά φέτος λόγω του γεγονότος ότι η Μ.Τετάρτη είναι στις 1-5-2013, δηλαδή συμπίπτει την αργία της Πρωτομαγιάς, το Δώρο Πάσχα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου.
Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο Πάσχα και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα 2013

Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης ,γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, κατ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα 2013

Να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον Ασφαλιστικό Φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Δωρο Πάσχα 2013 υπολογισμός

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Όπως προαναφέραμε στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
1 0,0042 του μισθού  0,13 ημερομίσθια
2 0,0083 0,25
3 0,0125 0,38
4 0,0167 0,50
5 0,0208 0,63
6 0,0250 0,75
7 0,0292 0,88
8 0,0333 1,00
9 0,0375 1,13
10 0,0417 1,25
11 0,0458 1,38
12 0,0500 1,50
13 0,0542 1,63
14 0,0583 1,75
15 0,0625 1,88
16 0,0667 2,00
17 0,0708 2,13
18 0,0750 2,25
19 0,0792 2,38
20 0,0833 2,50
21 0,0875 2,63
22 0,0917 2,75
23 0,0958 2,88
24 0,1000 3,00
25 0,1042 3,13
26 0,1083 3,25
27 0,1125 3,38
28 0,1167 3,50
29 0,1208 3,63
30 0,1250 3,75
31 0,1292 3,88
32 0,1333 4,00
33 0,1375 4,13
34 0,1417 4,25
35 0,1458 4,38
36 0,1500 4,50
37 0,1542 4,63
38 0,1583 4,75
39 0,1625 4,88
40 0,1667 5,00
41 0,1708 5,13
42 0,1750 5,25
43 0,1792 5,38
44 0,1833 5,50
45 0,1875 5,63
46 0,1917 5,75
47 0,1958 5,88
48 0,2000 6,00
49 0,2042 6,13
50 0,2083 6,25
51 0,2125 6,38
52 0,2167 6,50
53 0,2208 6,63
54 0,2250 6,75
55 0,2292 6,88
56 0,2333 7,00
57 0,2375 7,13
58 0,2417 7,25
59 0,2458 7,38
60 0,2500 7,50
61 0,2542 7,63
62 0,2583 7,75
63 0,2625 7,88
64 0,2667 8,00
65 0,2708 8,13
66 0,2750 8,25
67 0,2792 8,38
68 0,2833 8,50
69 0,2875 8,63
70 0,2917 8,75
71 0,2958 8,88
72 0,3000 9,00
73 0,3042 9,13
74 0,3083 9,25
75 0,3125 9,38
76 0,3167 9,50
77 0,3208 9,63
78 0,3250 9,75
79 0,3292 9,88
80 0,3333 10,00
81 0,3375 10,13
82 0,3417 10,25
83 0,3458 10,38
84 0,3500 10,50
85 0,3542 10,63
86 0,3583 10,75
87 0,3625 10,88
88 0,3667 11,00
89 0,3708 11,13
90 0,3750 11,25
91 0,3792 11,38
92 0,3833 11,50
93 0,3875 11,63
94 0,3917 11,75
95 0,3958 11,88
96 0,4000 12,00
97 0,4042 12,13
98 0,4083 12,25
99 0,4125 12,38
100 0,4167 12,50
101 0,4208 12,63
102 0,4250 12,75
103 0,4292 12,88
104 0,4333 13,00
105 0,4375 13,13
106 0,4417 13,25
107 0,4458 13,38
108 0,4500 13,50
109 0,4542 13,63
110 0,4583 13,75
111 0,4625 13,88
112 0,4667 14,00
113 0,4708 14,13
114 0,4750 14,25
115 0,4792 14,38
116 0,4833 14,50
117 0,4875 14,63
118 0,4917 14,75
119 0,4958 14,88
120 0,5000 15,00

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντλ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Από το taxalia.blogspot

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s