Επιδότηση ανέργου (update 2013)

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).

Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14ΜΗΝΟ

12ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ  

Ημέρ. Εργασίας         

Ημέρ. Εργασίας              

Ημέρ. Εργασίας

125-1491

100-149

100-149

 5 μήνες

150-1792

150-179

150-179

 6 μήνες

180-2193                                

180-219

180-219

 8 μήνες

220-249

220-249

220-249

10 μήνες

250 και άνω

250 και άνω

250 και άνω

12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και άνω

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

12 μήνες

125 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

12 μήνες

1. Ή 200 στη διετία

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετία

 

– Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

– Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
– Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιδοτούμενος άνεργος:
• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.
• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».
• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 •  Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.

• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
• ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
• ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
• ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
• ν.1892/1990 (άρθρο 37)
• ν.3552/2007 (άρθρο 5)
• ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)
• ν.3986/2011 (άρθρο 39)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.

Προσοχή! Οι κανονισμοί της Ε.Ε. ισχύουν και για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
ΕΔΩ το λινκ του ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/
 

Advertisement

980 σκέψεις σχετικά με το “Επιδότηση ανέργου (update 2013)

 1. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ. ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΩ? ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Καλησπέρα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Πρόκειται να καταθέσω δικαιολογητικά για να επιδοτηθώ από τον ΟΑΕΔ για δεύτερη φορά. Πληρώ την προυπόθεση των 125 ημερών εργασίας στο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Οι ημέρες αυτές, ωστόσο, δεν ήταν με πλήρη απασχόληση αλλά με ημιαπασχόληση (4ωρη εργασία). Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση: παίρνω επίδομα, αλλά χαμηλότερο από τα 454ευρώ ή δεν παίρνω καθόλου επίδομα;

   • ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΠΟΛΛΏΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ (ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ) ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΛΛΑ ΑΦΟΎ ΕΙΧΕΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ δεν νομίζω οτι το ποσο μπορει να ειναι μικρότερο απο αυτο που προβλεπεται για την πληρη απασχοληση

  • PARAKALO APANTISTEME EGKAIRA NA XCERO KAIGOMAI POLI AN PARO I OXI KAI KATHE MERA ANXONOMAI GIAFTO,KAI AN DEN PIANEI TO 14 MINO POU ANAFERA PIO PANO PEZEI NA PIANOUN TA PROIGOUMENA XRONIA EXO 300 ENSIMA SXEDONTI 3TIA 2011-2013 2011 144 2012 83 2013 73

 2. Γεια σας,
  πραγματικα πολυ καλο το blog σας.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το επίδομα ανεργίας και ο λόγος είναι οτι το site του οαεδ έρχεται σε αντίθεση με αυτά που άκουσα απο υπάλληλο του οαεδ της περιοχής μου.
  Εργάζομαι σε μια επιχείρηση που μου κολλάνε 25 ενσημα/μηνα. Συνολικά για 9 μηνες και 15 ημέρες οπου και λήγει η συμβαση εργασιας. Δεν εχω ξαναμπει στο ταμείο ανεργίας. Τελικά δικαιούμαι να μπω?

  • δεν ξέρω τι προυπηρεσία έχεις πρίν απο αυτή την σύμβαση γιατι δηλαδή πριν εργαζόζουν
   Πάντως σαν βάση για την επιδότηση ισχύει η εξλης προυποθεση
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   • kalimera …douleuo se grafeio ergolavou os ipallilos grafeiou edo kai 4 xronia ton proto xrono ksekinisa me imiapasxolisi ta epomena 2 xronia imouna kanonika me 8oro kai kanoniko mistho tora ton teleutaio xrono eimai ksana me imiapasxolisi kai mistho 463 euro (kathe xrono ipografame nea simvasi den ksero an auto paizei kapoio rolo ) kai thelo na ksero an vgo sto tameio anergeias to poso pou tha pairno tha einai 454 euro i ligotero giati kai ta ensima ta exo alla kai den imoun asinexeia me imiapasxolisi …euxaristo

   • ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΩΣ ΤΙΣ 12/07/14 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑ Κ ΔΕΝ ΠΑΡΕΒΡΕΘΗΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΧΑΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

   • δεν την χάνεις αρκεί να πας και θα την βάλουν τον επόμενο μηνα

  • Καλησπέρα,

   Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος και παρότι τα ένσημά μου οριακά υπερβαίνουν τα 180 ανά περίοδο έχω επιδοτηθεί τα προηγούμενα 4 έτη με 450 ημέρες. Με την νέα τροπολογία υπάρχει πλαφόν για 179 ένσημα? διότι αν ισχύσει η επιδότηση των 3,5 μηνών θα εξαιρεθούν εργαζόμενοι που υπερβαίνουν το όριο των 179 ενσήμων και είναι αρκετοί σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

  • Tha hthela na rwthsw exw mpei eidh mia fora tameiio exw ensuma polla k thelw na dhlwsw paraithsh gia logous ygeias mpainw sto tameio anergias ??????eimai 8 mhnes sta xartia

   • με παραίτηση δεν μπαίνεις ταμείο ανεργίας .Πάντως μπορείς να επιδοτηθείς και για δεύτερη φορά με απόλυση

 3. Γεια σας και παλι. Πριν απο την τελαυταια μου εργιασια δλδ τα δυο προηγουμενα ετη είχα 200 ενσημα. Οπως σας είχα γράψει εργάζομαι σε μια επιχείρηση που μου κολλάνε 25 ενσημα/μηνα. Συνολικά για 9 μηνες και 15 ημέρες οπου και λήγει η συμβαση εργασιας. Αρα, με οσα γραφετε δικαιουμαι να το παρω. Το θεμα ειναι οτι η υπαλληλοσ του οαεδ δεν «κολλησε» στα ενσημα που έχω, αλλα μου είπε πτο τα συγκεκριμενα ενσημα απο την τωρινη / τελαυταια εργασια θα πρεπει να προερχονται τουλάχιστον απο 14 μηνες εργασιας. Τελικα ισχυει αυτο;
  Δηλαδη παρολο που εχω τα ενσημα που απαιτουνται, επειδη δεν συμπληρωνω το 14μηνο, δεν θα το παρω τελικα το επιδομα;

  Σας ευχαριστώ πολυ. Πραγματικα θα με διαφωτισετε, γιατί ή δεν μπορώ να «μεταφράσω» αυτο που λέει ο νόμος ή στον οαεδ δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και παλι σας ευχαριστώ

 4. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταιοι μήνες …
  Προφανώς εκει κολλάει δηλαδή να είχες συνεχόμενη εργασία τους τελευταιους 14 μηνές .
  Το λεω αυτό γιατι έχει συμβεί και σε άλλους

 5. Καλημέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το επίδομα ανεργείας. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και τηλεφωνικά με τον ΟΑΕΔ αλλά δεν τα κατάφερα. Έχω κάνει όλες τις ενέργειες για να βγω στο ταμείο ανεργείας και έχω δώσει όλα τα απαιτούμενα χαρτιά που μου ζήτησαν. Μου είπαν να πάω μετά απίο 25 ημέρες να παραλάβω τις επιταγές κ.τ.λ.

  Επειδή θα λείπω για αρκετές ημέρες και δεν θα μπορέσω να πάω μπορεί να πάει κάποιος δικός μου αν του κάνω πλήρη εξουσιοδότηση και να τις παραλάβει ή θα πρέπει να πάω εγώ ο ίδιος ;

  Ευχαριστώ

  • δεν μπορω να βοηθήσω δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτες τις περιπτώσεις πρέπει να επικοινωνήσεις με ΟΑΕΔ

  • καλησπερα και εγω εχω την ιδια απορια θα βγω στο ταμειο ανεργιας.θα χρειαστει ομως να φυγω στο εξωτερικο για αρκετες μερες. αν δωσω λογαριασμο τραπεζας ειναι αναγκαια η παρουσια μου στον ΟΑΕΔ για την εισπραξη των χρηματων η για οτιδηποτε αλλο οπως ανανεωση καρτας ανεργιας και εχει σχεση το ενα με το αλλο αν δηλαδη δεν ανανεωσω την καρτα ανεργιας δεν θα μπορεσω μετα να εισπραξω το υπολοιπο ποσον?και αν ναι μπορω να εξουσιοδοτησω καποιον να το κανει?
   ευχαριστω για το χρονο σας ,

   • Η ανανέωση της κάρτα γίνεται προσωπικά….τώρα για το επίδομα νομίζω το καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό ειδικα του ΟΑΕΔ μέσω Εθνικής Τραπεζας….Πάντως δεν γίνονται συναλλαγές στον ΟΑΕΔ με αντιπροσώπους πρεπει να είναι ο ίδιος παρόν ο ανεργος

  • telika ti ekanes ?giati exo kai go toidio provlima?ypirxe dioria apo tin imerominia paralavis ton epitagon ??lefteris

 6. καλησπέρα στα δικαολογητικά¨ Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

  εννοει μονο απο τράπεζα της ελλάδος η οποιαδήποτε τραπεζα?

  ευχαριστώ

 7. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Κ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΑΝΑ ΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ.

 8. Παίρνω ηδη επιδομα ανεργιας απ τον ΟΑΕΔ. Θα ηθελα να ξερω, αν βρεθει θεση εργασιας και κοπει το επιδομα, αλλα αν θελησω να φυγω ή με διωξουν μπορω να μπα ξανα στον οαεδ και να λαμβανω το επιδομα ανεργειας παλι;; Τι χρονικο περιθωριο εχω να μπω παλι χωρις να μου κοπει;

  • το επιδομα διακοπτεται μετά την αναγγελία προσληψης γιατί παρανομείς
   Για να επιδοτηθείς εκ νέου πρέπει
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   • ευχαριστω για την απαντηση σας, μαλλον δεν το εθεσα εγω σωστα.
    Το γνωριζω αυτο που μου γραφετε, αυτο που θελω να μαθω ειναι, αν προσληφθω και με διωξουν σε ενα η δυο μηνες, ή κλεισει η εταιρεια ή παραιτηθω, μπορω να μπω παλι στον οαεδ και να συνεχισω να παιρνω το επιδομα;;; Ποσο περιθωριο εχω να ξαναμπω στον οαεδ και νη μην χασω το επιδομα. Νομιζω οτι υπαρχει ενα περιθωριο 1-2 μηνες, ασχετα με το αν απολυθω η παραιτηθω.

   • δεν το ξερω αυτο ρωτησε στον ΟΑΕΔ

 9. Καλησπέρα,θα ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στους 14 (στην ουσια12)μήνες μετράνε και τα ενσημα απο το 6μηνο μητρότητας.

 10. Καλησπέρα σας

  Δεν φαντάζεστε πόσο μα πόσο καλό κάνετε με αυτό το blog!
  Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ…
  Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,εργαζόμουν σε εταιρεία λιανικής απασχόλησης απ το Δεκεμβρη τοο 2007 μεχρι το Σεπτεμβριο 2009.Αφότου επιασα δουλεία σε μία καφετέρια μετά απο μία εβδομάδα με απολύσανε.Ρώτησα και μου είπαν οτι μπορώ να μπώ στο ταμείο ανεργίας.Αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα,επειδη τα εισοδήματα που είχα ήταν αφορολόγητα -400 ευρω το μήνα-δεν έκανα ποτε μου φορολογική δήλωση,το μόνο που έχω είναι βεβαίωση ετήσιων αποδοχών απ την εργασία μου.Μπορώ να πάω με αυτό το έγγραφο στον ΟΑΕΔ …?
  Αν οχι τι πρέπει να κάνω…?
  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρω…..

  • ME THN BΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΊΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

   • Σας ευχαριστώ θερμά για την γρήγορη απάντηση σας!
    Εαν δεν σας είναι δύσκολο,κάτι πρόσθετο.
    Είμαι φοιτητής-γεγονός είναι ότι μπορούσα νομοθετικά,να παίρνω φοιτητικές άδειες (ημερήσια άδεια την ημέρα που εξεταζόμουν στη σχολή και μετά την πληρωνόμουν απο τον ΟΑΕΔ-υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τους φοιτητές να εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας…?
    Σας αναφέρω αυτό το συμβάν γιατί μία κυρία που την ρώτησα στο τοπικό υποκατάστημα μου απάντησε χωρις να το δικαιολογήσει,οτι οι φοιτητες δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας.

 11. kalimera.
  to teleutaio 14mhno exw 210 enshma alla den exw kao8olou flebarh-marth aprilh.maio.paizei rolo?kai epishs ayto to diasthma mou edwse o oaed ena apidoma 300 eurw.8a kolisei se kati h epidothsh mou?

 12. ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΕΡΝΕΙΣ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑ ΘΕΛΩ.ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 13. καλημερα! μολισ τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τςρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

 14. γεια σας!μηπως ξερετε ποτε θα παρουμε το δωρο χριστουγεννων απο τον οαεδ?κι επισης,επιδοτοθμε απο 30/10/2009,ποσο δωρο δικαιουμαι?

  • λογικά όλο το δώρο τώρα δεν ξέρω αν δίνει αναλογία και ο ΟΑΕΔ
   πάντως μεχρι τα μέσα τις αλλης βδομάδας και μάλλον μαζί με το επίδομα

 15. καλησπερα,
  πος μπορω να παρω το επιδομα σε αλλη χωρα της ε.ε??

 16. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΛΟΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΣΥΜΑ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • για επιδότηση οχι με 12 μηνες απασχοληση αλλά βγάλε καρτα ανεργίας

   • Εαν δεν κανω λαθος εξαρταται απο το ποτε.

    ΠΧ εαν η προσληψη εγινε ιουνιο 2009 και η απολυση ιουνιο 2010, καλυπτονται ολα τα απαραιτητα ενσημα συμφωνα με το νομο που βρισκεται αναρτημενος και στο site του οαεδ. Τωρα αν υπαρχει κρυμμενος νομος καπου δεν ξερω.

 17. Καλησπερα!Για να μπεις ταμειο πρεπει να εχεις συνεχομενα ενσημα απτον ιδιο εργοδοτη?

  • oxi sto idio apla na exeis tis proypotheseis
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 18. καλησπερα. εχω παρει το πτυχιο μου στην νοσηλευτικη αλλα δεν εχο βρει δουλεια ακομα. μπορω να βγαλω καρτα ανεργιας?

 19. Καλησπέρα, Δούλευα σε τηλεοπτικα εργαστήρια ως σκηνοθέτης σε ΝΠΙΔ, με συνέχομενες συμβάσεις έργου απο το 2005 εως 31/12/2009. έχω κάνει έναρξη και αυτα τα χρόνια κόβω ΑΠΥ, και υπάρχουν κρατήσεις ΙΚΑ. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις. Ουσιαστικά μας απέλυσαν. Όμως αν μου δώσουν βεβαίωση λήξης σύμβασης Έργου, δικαιούμαι επίδομα ανεργίας? Σας ευχαριστώ

 20. Καλησπέρα σας, Δούλευα σε τηλεοπτικα εργαστήρια ως σκηνοθέτης σε ΝΠΙΔ, με συνέχομενες συμβάσεις έργου απο το 2005 εως 31/12/2009. έχω κάνει έναρξη και αυτα τα χρόνια κόβω ΑΠΥ, και υπάρχουν κρατήσεις ΙΚΑ. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις. Ουσιαστικά μας απέλυσαν. Όμως αν μου δώσουν βεβαίωση λήξης σύμβασης Έργου, δικαιούμαι επίδομα ανεργίας? Σας ευχαριστώ

 21. Kalimera, tha ithela na sas rwtisw an i egrafi sto tameio anergias eixe ginei stis 17/12 kai i ananewsi kartas anrgias itan stis 16/3 tha me dextoun stis 17/3 ? me en meri mia mera kathusterisi. an den dextoun kovetai to epidoma ? euxaristw polu.

  • Νομίζω οτι δεν μπορείς να πας στις 17/3, κόβεσαι. Μπορείς όμως να πας για ανανέωση εως 5 μέρες πριν.

 22. Oxi telika ola ok. sou dinontai kai 4 meres meta tin imerominia liksis.

 23. ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΚΑΝΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΤΕΒΕ. ΑΝ ΔΙΑΚΟΨΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

 24. εργαζομαι 15 χρονια στην ιδια αε τι αποζημιωση θα παρω σε περιπτωση απολυσης?ευχαριστω!

  • AΠΟζημιωση μισθους 11 μηνών
   Τωρα για την μειωση του ωραρίου η μειωση θα ειναι αναλογικη με τις ώρες δεν ξερω λογιστικα να το προσδιορίσω

 25. επισης σε περιπτωση απο 8ωρο γινει 7ωρο ποσο μειωση αποδοχων θα εχω πχ. σε ενα ποσο ασ πουμε 1000ε και τι επιπτωσεις θα εχει στο ενσυμο η εργασια μου ειναι 5μερη

 26. Γεια σας!
  Εχω το 2009 175 ενσημα. Το 2010 εχω 50. Δικαιουμαι επιδομα ανεργειας και αν ναι για ποσο καιρο?Το 2008 ειχα ενσημα τα οποια ομως δεν αναγνωριζει ο ΟΑΕΔ. Αν οχι τι χρειαζομαι ακομα ωστε να λαβω επιδομα ανεργειας?
  ΜΦΧ

  • * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Η επιδότηση ειναι 12μηνη

 27. Επισης τι επιδομα θα μπορουσα να παρω εαν το 2010 ειχα συνολικα 130 ενσημα? Ρωτω διοτι μου προσφερεται μια εποχικη απασχοληση χωρις την βεβαιοτητα οτι θα παρω την δουλεια αυτη λογω κρισης .

 28. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΘΕΣΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΟΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ( ΠΟΥ ΜΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ? ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1- 2 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΕΙΝΩ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΩ ,ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ.

  • Αν φύγεις …θεωρείται παραίτηση …και οπότε ταμείο ανεργίας δεν μπορείς να μπείς …μόνο αν απολυθείς απο την νεά δουλειά Αλλά μπορείς να ζητήσεις άδεια ανευ αποδοχών αν δεν σε απολυσουν απο την παλιά δουλεια …δές το και αυτό μπορεί πχ να πας και να του αναφέρεις και επειδή σου έδωσε την άδεια υποχρεωτικά ( λόγω απόλυσης μπορεί να το κάνει ) αν δεν σου καταγγείλει την συμβαση άμεσα θες αδεια αν αποδοχών …Αλλωστε υποτίθεται οτι έχει κλωνιστεί η σχέση σου με την εργασία …κλπ αφού σε ανακόινωσε απολυση και υποχρεωτική άδεια λόγω της επικείμενης απόλυσης

 29. καλημερα. η σύζυγός μου παιρνει το επιδομα ανεργιας.για καποιο λόγο θα φύγει στην Αμερική ,για 2 χρόνια.το επίδομα κόβεται ή μπορεί να κάνει μια εξουσιοδότηση σε εμένα να το παίρνω μεχρι να τελειώσει η επιδότηση?

  ευχαριστώ.

 30. καλησπερα
  εχω παρει ηδη 2 φορες ταμειο ανεργιας,τωρα που ξανααπολυθηκα δικαιουμαι ‘η ειναι μονο για 2 φορες?τις προυποθεσεις τις πληρω

 31. Καλημέρα. Είμαι άνεργη και ξεκίνησα να λαμβάνω επίδομα ανεργίας από τον Μάιο 2010 (δικαιούμαι για 12 μήνες). Πριν από λίγες μέρες διαπίστωσα ότι είμαι έγκυος. Θα γεννήσω (πρώτα ο Θεός) τον Φεβρουάριο του 2011 (θα παίρνω ακόμη επίδομα). Δικαιούμαι των επιδομάτων κυοφορίας, λοχείας κλπ από ΙΚΑ?
  Και 2ο: αν αποφασίσω να βγάλω μπλοκ αποδείξεων (ελεύθερου επαγγελματία) το επίδομα ανεργίας πρέπει να διακοπεί? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

  • για το επίδομα του τοκετού του ΙΚΑ νόμιζω το δικαιούσαι ….
   Αν τώρα βγάλεις μπλοκάκι σαν ελευθερος επαγγελματίας θα πρέπει να διακόψεις το επίδομα ανεργίας γιατι θα θεωρησε εργαζόμενη

 32. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΚΑΘΗΓΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 101)ΚΑΘΕ ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
  ΦΕΤΟΣ ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Ο3.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ?

 33. γεια σας.κανω αυτοασφαληση στο ικα εδω και 5 χρωνια.εαν το διακοψω μπορο να μπω στο ταμειο ανεργιας

 34. γεια σας δουλευω εδω και 5 χρονια οδηγος σε αστικο σε επαρχια και προκειται να σταματησω και να βγω στην ανεργια..επιδομα ανεργιας δικαιουμαι εννοειται… αλλα υπαρχει καποιο προβλημα,τον περασμενο δεκεμβριο ο μπαμπας μου, μου εγραψε στο ονομα μου ενα φορτηγο δημοσιας χρησεως το οποιο δουλευει ακομα αυτος και εγω ειχα κανει εξαιρεση απο το τεβε για να κολλαω ενσημα του ικα απο τα αστικα,δηλαδη εχω επαγγελματικο αφμ, θα μπορεσω να παρω την ανεργια? ευχαριστω εκ των προτερων

 35. Καλησπερα ..
  θα ηθελα να κανω μια ερωτηση…περνω επιδομα ανεργειας απο τον οαεδ..καθε 13 του μηνα πρεπει να παρουσιαζομαι στον οαεδ για να ακολουθησει η καταθεση του ποσου του μηνα στην εθνικη τραπεζα.Στις 13 αυγουστου ομως θα ειμαι εκτος αθηνων…για την ακριβεια θα λειπω απο 2 αυγουστου εως 5 σεπτεμβριου.
  ξερω πως δεν μπορω να εξουσιοδοτησω καποιον…αλλα αν παρουσιαστω εκπροθεσμα υπαρχει περιπτωση να χασω τον μηνα ή ολοκληρο το υπολοιπο του επιδοματος?και αν εχω περιθωριο να καθυστερησω η πληρωμη θα γινει μαζι αυγουστου και σεπτεμβριου η θα παει το επιδομα ενα μηνα πισω με καθυστερηση δηλαδη ?
  ευχαριστω

  • Γεια χαρά, είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και παίρνω το επίδομα ανεργίας εδω και 6μήνες. Για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους τον τελευταίο μήνα δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστώ στην υπηρεσία μια μέρα πριν καταβληθεί το επίδομα του Σεπτεμβρίου και φυσικά δεν υπήρχε στο λογαρασμό μου το ποσό. Θα παρουσιαστώ αύριο Δευτέρα με καθηστέρηση δηλαδή κάποιων ημερών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Χάνω το επίδομα του προηγούμενου μήνα ή το παίρνω αναδρομικά τον επόμενο?
   Παρακαλώ σε μια απάντηση!

 36. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ σας,
  θα ήθελα να κανω μια ερώτηση…δουλεύω σε σουπερ μαρκετ απο το Δεκεμ-2007 εως και σημερα ημιαπασχοληση.Δεν ειμαι ευχαριστημενη λογω των συνθηκών εργασίας,εάν τους ζητήσω να μου δώσουν την απόλυση και τελικά δεν μου την δώσουν, μπορώ να παραιτηθώ και να δουλέψω σε αλλη επιχείρηση,και αν στη καινουρια δουλεια μου δώσουν την απόλυση θα μπορώ να βγω σε ταμείο ανεργίας παρ ολο που στην προηγούμενη παραιτηθηκα?(δεν έχω ξαναπάρει ταμείο ανεργίας)

  • ναι αν είσαι απο απόλυση μπορείς απλά πρέπει να έχεις πάνω απο δημηνο στην νέα επιχείρηση και να έχεις της προυποθέσεις επιδότησης

 37. καλημερα σας.πρεπει να δηλωνω παρουσια καθε 29 του μηνος στον οαεδ για να λαβω το επιδομα ανεργιας.σημερα που εχει απεργια δεν μπορεσα να παρευρεθω.ξερετε τι γινεται σε αυτη την περιπτωση;χανω το επιδομα;γινεται αν παρευρεθω αυριο να πληρωθω κανονικα παροτι θα εχω καθυστερήσει;

 38. γειά χαρά

  δουλεύω τρία χρόνια σε ιδιωτική επιχείρηση και θέλω να φύγω.
  δικαιούμαι να πάρω επίδομα ανεργίας μετά από παραίτηση,
  ή χρειάζεται να γίνει διακανονισμός με τον εργοδότη για να εμφανιστεί σαν απόλυση;
  στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν θέλει να εμφανίσει απόλυση, τι κάνω;

  ευχαριστώ

 39. Γεια απο πανεμορφο ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ!

 40. καλησπερα η γυναικα μου δουλευε σε εναν παιδικο σταθμο καθαριστρια ενα διωρο για 10 χρονια συνεχως αποληθηκε δικαιουτε ταμειο ανεργιας και αν οχι γιατι; ευχαριστω περιμενω με αγωνια.

  • Αν έχει τις προυποθεσεις του νόμου μπορεί …πρέπει να κάνει αίτηση στο OAEΔ …εφόσον είναι μερικως απασχολούμενη και έχει συνεχόμενη εργασία μπορει να πάρει σαν μερικώς απασχολούμενη περισσότερα δεν ξέρω ειναι θέμα νομοθεσίας και προυποθέσεων μονο ο ΟΑΕΔ μπορει να σου πει

 41. gia sas.ime sto tamio anergias apo ton ianuario ke gia olo to xrono.i asfalia mu telioni telos februariu.ean den prolabo na balo ensima fetos iparxi lisi na ananeoso to bibliario mu.exo akusi oti to grafio ebreseos ergasias,oti an pao ke grafto tha mu to ananeosi.isxii ayto?

 42. ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΕΧΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΥ ΕΚΑΘΑΡΡΙΣΤΙΚΟ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 4000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΑΝ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

 43. Η εταιρεία που ανήκω εδώ και 29 χρόνια, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ζημιές. Στην τιτάνια προσπάθεια που κάνει για σωθεί πραγματοποιεί απολύσεις μαζικές εφαρμόζοντας το 5%. Η αποζημίωση που δίνει εφαρμόζοντας τον νόμο είναι σε διμηνιαίες ισόποσες δόσεις, που αρκετές φορές φορές αν το ύψος της αποζημίωσης είνια μεγάλο να φτάνει και 2 1/2 χρόνια (!!).
  Ερωτώ : μέχρι πόσες δόσεις μπορεί να βάλει ο εργοδότης? πρέπει να δώσει με τη καταγγελία όλες τις επιταγές ή είναι νόμιμος να τα βάζει κάθε δίμηνο στον λογαριασμό μισθοδοσίας? και τρίτο και βασικό, αν κυρήξει πτώχευση η αποζημίωση χάνεται?
  ευχαριστώ

  • για το πόσες δόσεις μπορεί να κάνει δεν το ξέρω μπορεί να σας ενημερώσει η επιθεώρηση εργασίας
   Για το θέμα τις πτώχευσης δεν χάνονται αλλά θα πάρει χρόνο να δοθούν τα χρήματα και μετά απο διάφορες διαδικασίες που προβλέπει η πτωχευτική διαδικασία

 44. ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΥΛΕΥΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ? ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ.

  • στις στενές συγγενικές σχέσεις εργοδότη εργαζόμενου δεν δίνουν επιδότηση ανεργίας …απ ότι ξέρω και από αλλους χρήστες ..
   πάντως μπορεί να επιδοτηθεί άνεργος και για δεύτερη φορά

 45. καλημέρα.το 2009 μεχρι και τον ιουνιο του 2010 επαιρνα ταμειο ανεργειας.το 2010 ειχα βιβλ υγειας του ικα λογω της δουλειας μου και τωρα τελειωνει.μπορω να ανανεωσω για ολο το 2011 απο την στιγμη που λενε οτι οι ημερες του ταμειου ανεργειας μετρανε για ενσημα?

 46. kalispera
  ergazome se emia eteria to proi kai ta apogevmata epiasa doulia se ena magazi 2 merokamata tin evdomada
  apo to magazi thelon na mou kolane 4 ensima to mina
  sti periptosi pou tha apolitho apo tin eteria pou doulevo to proi tha mporeso na mpo tamio anergias h tha exo provlima me ti vradini doulia

 47. λογικα δεν εχεις προβλημα ..γιατί μπορείς και ως επιδοτούμενος ανεργός να κολλάς κάποια ενσημα το μηνα ως περιστασιακα απασχολουμενος αν συμβει αυτό κανεις μια διακοπη εκεί της εργασίας σου αν ειναι με συμβασεις ωομισθιου και μηνα απ οτι κατάλαβα και επιδοτήσε κανονικα αλλα αυτο όπως σου ανεφερα ειναι θεμα που μονο ο οΑΕΔ ξέρει

 48. Καλησπερα!στης 6 δεκεμβριου θα παρω την πρωτη δοση για το επιδομα ανεργιας,θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμαι και δωρο χριστουγεννων.ευχαριστω!

 49. Καλημέρα. 1η Δεκεμβρίου λήγει η 3-μηνη σύμβασή μου και δυστιχώς δεν είχα δουλέψει ολο το 2009 και το 2010 οπότε έχω μόνο αυτούς τους 3 μήνες ενσημα τα τελευταία 2 χρόνια! ολο το 2009 έπερνα επίδομα ανεργείας. 😦
  με συμφέρει να πληρώνω το ικα από την τζέπη μου για να συμπληρώσω τα 125 ένσημα για την ανεργία;
  ευχαριστώ

  • δεν γίνεται αυτό …. αλλωστε θα πας σαν επιδοτούμενη για δεύτερη φορά ….δεν μπορείς να κάνεις αυτασφάλιση και να μπείς μετά ταμείο ανεργίας

   • α, μάλλον δεν το εξήγησα καλά. έχω συνεννοηθεί με το αφεντικό μου να μου κολάει ένσημα για δυο μήνες και να τα πληρώνω εγω αν τελικά με συμφέρει- δεν γίνεται; και αφου πέφτει στον δεκέμβρη μήπως πρέπει να πληρώσω και ικα δώρου;

   • να πας στο ΟΑΕΔ να δεις πρώτα αν δικαιούσε επιδότηση και με πόσα ένσημα και μετά να το κάνεις

 50. καλημερα απολυθηκα απο την δουλια μου 18/10/10 δουλευα 10 χρονια με δυορη απασχοληση στον ιδιο εργοδοτη συνεχωμενα. δικαιουμε ταμειο ανεργειας; κατεθεσα τα χαρτια μου στον οαεδ 27/10/2010. μου εκλεισαν ραντευου 3/12/2010. αν ρωτησω νωριτερα σημερα 19/10/2010 πχ θα μου πουν αν εχουν απαντηση για το αν θα παρω το ταμειο ανεργιας γιατι με εχει φαει το ανχος; αν το παρω σε ποσο καιρο θα πληρωθω το πρωτο ταμειο; ευχαριστω πολυ και συγνωμη για τα τυχων ορθογραφικα μου λαθη.

  • ουτε το ένα μπορώ να σου πώς ουτε το άλλο γιατί είναι ιδιορυθμη περίπτωση καλύτερα να περιμένεις την απάντηση του ΟΑΕΔ αλλά από την στιγμή που μπείς στο ταμείο το επόμενο μήνα νομίζω επιδοτήσε

 51. Γειασας ειμαι 57 ετων και εχω(31-12-2010)10456 ενσημα το αφεντικο θελει να με απολεισει και μου προτεινε για να μεινω να μου κολαει το μισω ενσημο και το αλλο μισο λεει οτι το κολαει το ΙΚΑ η ο ΟΑΕΔ εσεις ξερετε σιγουρα οτι γινεται και ποις νομος ειναι αυτος για να μη μεινω ξεκρεμαστος τωρα στο τελος
  ΥΓ τα εσημα ειναι το συνολο μαζι με τα πλασματικα 10456

  • υπαρχει ενα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τριετία αλλά πρέπει να ενταχθεί σε αυτό και βεβαία oi αποδοχές σου να είναι πλήρης
   εδώ ειναι το πρόγραμμα στο λινκ αυτό αν εννοεί αυτο το προγραμμα
   http://www.oaed.gr/Pages/SN_1191.pg

 52. eimai foititria k douleuo 7 mines to 09 k allou 7 to deka perno gia proti fora tamio anergias .san foititria mporo na to paro??prepei na diloso oti eimai?

 53. Γεια σας….
  Ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να ρωτήσω κάτι….
  Τον Απρίλιο μετά από απόλυση σε εταιρία όπου εργαζόμουν μπαίνω ταμείο ανεργίας για 12 μήνες. Στις 13 Οκτώβρη μου κάνουν πρόσληψη σε εμπορικό κατάστημα & το επίδομα ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ προσωρινά. Φεύγω οικιοθελώς από την επιχείρηση μετά από 1 εβδομάδα κ βρίσκω κάποιον φίλο να μου κάνει εικονική πρόσληψη κ απόλυση τον Νοέμβρη, για να πάρω ξανά το επίδομα από εκεί που είχε μείνει. Το ερώτημά μου είναι το εξής: το δώρο Χριστουγέννων ο ΟΑΕΔ θα το μετρήσει από την 1η απόλυση που μου έγινε τον Μάρτιο ή από την 2η που έγινε τον Νοέμβρη;
  ευχαριστώ πολύ

 54. καλησπερα ειμαι στο ταμειο ανεργιας εδω και ενα μηνα στο χαρτι ομως που μου δωσανε που αναγραφονται οι μηνες που θα το παιρνω και το ποσο δεν γραφει ουτε για δωρο πασχα αλλα ουτε και για χριστουγεννων να σημειωθει οτι τελειωνω στις 7 -12-2011 θα ηθελα να μαθω αν εχουν καταργηθει η απλως δεν τα γραφουν .περιμενω συντομα απαντηση σας.

 55. exo symplirosi 5 xronia ergasias se syggeniko prosopo (miomeni eisfora sto ika apo ton ergodoth).moy lene oti den dikaioymai tameio anergeias.
  a-yparxei lysh sto na mpo sto tameio?
  b-posi apozimiosh dikaioymai gia to diasthma 22-9-2005 eos 22-1-2011?

  • epidi einai sygenikh h epixeirhsh profanos …den ksero ti ginetai pantos kai se alles periptoseis toys ekopsan to epidoma anergias epidi einai sygenneis oi ergodotes h apozimiosoi einai me 4 έτη συμπλ.έως 6 έτη mis80i 3 μηνών
   6 έτη συμπλ.έως 8 έτη mis8oi 4 μηνώn

 56. geia sas,tha ithela na rwthsw……douleuw se ena katastima hmiapasxolhsh 14 mines kai exw enshma panw apo 200……ta 40 apo to 2009 kai 140 apo to 2010 kai 30 apo to 11…..epeidh den tin paleuw se ayth thn douleia allo tha kanw ta panta na me apolusoun …..mporw na parw epidoma?????kai epishs an paraiththw,kai vrw allou douleia kai mazepsw osa enshma xreiazontei kai me apolusoun mporw na mpw taneio anergeias?i theloun enshma apo ton idio ergodoth????

  • να κάνω υπολογισμούς δεν μπορω …γιατι ειναι λογιστικά αυτα και λεπτομέριες αλλα η επιδότηση δεν παίζει ρόλο σε πόσους εργοδότες εχεις προυπηρεσία αρκεί να έχεις τις παρακάτω προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

   Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

   Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

   Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

 57. efxaristw poly……exw tis prohpotheseis poy xreiazetai….akomh mia erwthsh……exw…ean egw paraiththw apo tin douleia pou eimai…(epeidh den me apoluoun)kai vrw enan allo ergodoth kai mou kanei proslhpsh kai meta apo ena mhna apolusei…mporw na parw to epidoma??kai epishs ean kathisterw stis wres ergasias mou…..kai me apolusoun…yparxei periptwsh na min mporw na parw epidoma logo aitiologias h oxi????

  • δεν ειμαι σιγουρος δες προσεκτικά τι προυποθέσεις για την επιδότηση και τους χρόνους ….τώρα αν καθυστερείς στην εργασία σου μπορει να σε απολύσει αζήμια και απρόθεσμα που σημαίνει οτι δεν επιδοτήσε

 58. συγχαρητηρια και μπραβο σε οσους εχουν δικαιωθει εστω και προσωρινα!

 59. geia sas eimai sto tameio anergias kai teleiwnei sths 12-05-2011 meta thn leiksei tou yparxei kapoio allo epidoma?

 60. geia sas ego den polu katalaba ta parapano sxetika me to epidoma anergias,ego douleuo apo tis 18/11/2009 me enshma me programma tou oaed kai mou kanei apolush tora stis 19/2/2011 to pairno to epidoma telika h oxi?????
  euxaristo ek ton proteron…

 61. …ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΗΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ,ΓΙΑ 8ΜΗΝΕΣ!…ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ;

  • Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

 62. γεια σας ηθελα να ρωτησω,
  δουλευω σε ενα καταστημα εδω και εναμιση χρονο τον ενα χρονο δουλευω ως ημιαπασχοληση και μου κολλανε τα μισα ενσημα κανονικα, ομωσ τουσ τελευταιους 5 μηνεσ με εκαναν πληρης απασχοληση χωρις να με δωσουν να υπογραψω νεα συμβαση, με πληρωνουν τα σωστα λεφτα αλλα δεν με κολλανε τα 25 ενσημα που δικαιουμε, τι μπορω να κανω?

  • οταν λες σου κολλάνε τα 25 ενσημα εννοείς οτι σε δηλώνουν ακόμα ως ημιαπασχοληση στο ΙΚΑ ?
   κανε ενα καλυτερο έλεγχο πάρε απο το ΙΚΑ τον λογαριασμό ενσήμων και ρώτησε τους στην επιχείρηαη αρχικά γιατι σε εμφανιζει το ΙΚΑ με λιγότερα ενσημα να δεις τι θα σου πουν ?

 63. Καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για την απάντηση σας. Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και λόγω αργίας θα είναι κλειστός ο ΟΑΕΔ την ημέρα που εισπράττω το επίδομα. Έτσι γίνομαι εκπρόθεσμος κατα μία μέρα. Θα μπορέσω να λάβω το επίδομα την επόμενη μέρα? Ναι ξέρω οτι μπορούσα πιο πριν αλλα λόγω αμέλειας και άγνοιας της αργίας δεν το έκαν και πριν την αργία μεσολαβεί σαβ/κο.

  Σας ευχαριστώ και πάλι

 64. kalispera sas,
  ithela na rotiso an tora pou eimai se tameio anergias mporo na kano etisi gia na doulepso stin apogafi gia 15 meres.
  diakoptete to tameio?

  • Nομίζω μπορεις αφού μπορουν να παρουν μέρος και εργαζόμενοι δημόσιοι υπαλληλοι κλπ αλλά ρώτησε και τον ΟΑΕΔ δεν χανεις κατι να εισαι 100% σιγουρη

 65. kalispera..
  20 martiou simplirwsa 1 xrono ergasias se mia etaireia,alla prin 2 meres apolithika..dikaioumai epidoma anegias?diladi exw simplirosei 125 imeres ergasias,alla den exw 80 meres sto 2009?ti akrivws isxuei?

  euxaristw

 66. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  ΕΙΜΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ 6 ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010.
  ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ(125 ΗΜΕΡΕΣ).
  ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ 8 ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010.
  ΕΚΑΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.
  ΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ.
  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ 14 ΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ) ΕΧΩ 308 ΕΝΣΗΜΑ.
  ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 12;
  ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΡΧΙΚΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • δεν το ξέρω πως γινονται οι επιδοτήσεις …αλλά προφάνως ελαβαν υποψη τα νέα δεδομένα στα ενσημά σου …αλλά μπορεις να κάνεις ένσταση …και ειναι υποχρεωμένοι να σου αιτιολογήσουν πως έκριναν 6μηνη επιδότητη

 67. καλήμερα είμαι 58 χρονών είμαι άνεργος εδώ και 3 – 4 χρονιά δεν έχω βιβλιάριο αστενής, ε χι λήξη ! μπορώ να γραφτό στον ΟΑΕΔ για να έχω μόνο ασφαλια γιατρού ?ευχαριστώ από τώρα άμα μπορείτε να με βοηθήσετε ??

  • δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό και αν οι εγγεγραμμένοι ανεργοι δικαιούνται ασφάλιση ασθενείας …πηγαινε στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

 68. douleua sta elta ws taxidromos mexri 05-03-2011 8 mines simbasiouxos.kai aikana aitisi ston OAED gia tameio anergias stis 08-03-2011.kaonika den tha eprepe na parw tin prwti plirwmi meta apo 7 imeres..? ara deyteri plirwmi twra 15-04-2011 kai dwro 0xi 54.25 pou mou dwsane alla 108.50…exw dikio thelw na mou apantisete sas parakalw..

  • παιδια δεν ξέρω πως λειτουργεί ο οαεδ και πως βγάζει τις επιδιτήσεις καλυτερα να πας εκεί να ρωτήσεις πως βγάινει η επιδότηση ή να κάνεις ένσταση

 69. episis an dikaioume kai dwro xristougenwn diladi 12-2011 giati to tameio mou einai gia 6 mines arxise 14-04-2011 kai teleiwnei 14-09-2011 an mporei kapoios na apantisei sigoura….eyxaristw….

 70. Xairetai,
  douleuw se enan ergolabo kai se ligo kairo kleinw tous 14 mines ergasias. Ta ensyma mou einai apo to epidotoumeno programma tou Oaed gia ti 2etias symbasi ergasias.
  1)Se periptwsi apolusis, isxuei kanonika to epidoma anergias gia mena para tin epidotisi tou oaed?
  2)An paraiti8w pws mporw na parw epidoma anergias (basika to periballon ergasias einai anypoforo kai yparxei polu entasi kai polles fores pisteuw pws o logos pou kai o idios den me apoluei einai giati 8a prepei na plirwsei sto IKA tis eisfores pou exei katabalei gia auton o Oaed)? An meta tin paraitisi mou, brw kapoio allo texniko grafeio kai mou kanoun eikoniki proslipsi gia 10-15 meres,meta 8a labw kanonika to epidoma?

  Euxaristw

  • αν ειναι σε πρόγραμμα επιδότησης όντως δεν μπορει να σε απολύσει …παρά για σπουδαίο λόγο αν παραιτηθείς δεν παίρνεις ανεργίας επιδομα τώρα για το άλλο που λες δεν νομίζω οτι μπορει να λειτουργήσει γιατι ελεγχουν πολύ τα επιδόματα ανεργίας τώρα

 71. Καλημερα ονομαζομαι Φωτεινη και μεχρι προτινως εργαζομουν σε εμπορικη επιχειριση.Μεχρι και τον Αυγουστο ειχα 268 ενσημα.Τον Μαρτη περασα αλλα 14 στο συνολο δηλαδη 282.Οταν πηγα τον Σεπτεμβρη στον οαεδ μου ειπανα πως δεν δικαιωμουν επιδομα δεν με καλυπταν τα ενσημα μου καθοτι θα ταν η πρωτη φορα που θα επιδοτομουν.το 2009 ειχα 71 ενσημα αρα το 2010 ολα τα υπολοιπα.187 στο συνολο τους. Τωρα μαλλον θα εργαστω μονο για 2 μηνες σε ξενοδοχειο.ποσα ενσημα χρειαζομαι για να μπω ταμειο?

  ευχαριστω πολυ

  • αυτο δεν μπορω να στο πω αλλά επειδή θα είσαι σε εποχιακή εργασία δες και αυτό
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ σε τουρτιστικά επαγαγγελματα

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   Ή 200 στη διετία
   Ή 250 στη διετία
   Ή 300 στη διετία

 72. μιλαω για οτι απολυθηκα το 2010 τν Αυγουστο.τα 14 ενσημα ειναι φετινα

 73. τελικα ακυρη η δουλεια σε ξενοδοχειο.ποσα τοτε ενσημα θα πρεπει να συμπληρωσω σε δουλεια μη τουριστικη?συγνωμη για τις ερωτησεις που κανω αλλα ειμαι και μητερα 2 παιδιων και μηπως καταφερω και μπω ταμειο εως οτου βρω μια δουλεια.
  ευχαριστω για το χρονο σας

  • με αυτές τις προυποθέσεις δεν μπαινεις απ οτι βλέπω ..και γενικά ελεγχουν τον τρόπο που χορηγούν τα επιδόματα ….ώστε να υπάρχει συνεχεια στα ένσημα γενικά δεν μπορώ να σε βοηθήσω δες τις προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 74. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΡΩΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΜΑΙ ΟΚ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ,ΔΗΛΑΔΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΚΟΜΑ..ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ?ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ?ΚΟΙΤΑΝΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ?

  • δεν έχει αλλάξει κατι αλλά ο γνωστός δεν πρέπει να ειναι συγγενής σου …κατά τα άλλα ισχύουν οι προυποθέσεις που υπάρχουν

 75. geia sas!to 2009 eixa 112 ensima k to 2010 137 xoris tous teleutaious dio mines.mpika sto tameio anergias gia proti fora k teleiose tora ton maio.tha me xana paroun tora stin douleia mou alla thelo na do gia ton xeimona an tha xana mpo sto tameio gia deuteri fora.proton imiapasxolisi posa ensima dikaioume ton mina?k deuteron apo ioulio mexri oktovrio imiapasxolisi se sxesi me ta persina ensima tha paro meta tameio anergias?

  • υπολογισμούς δεν μπορώ να κάνω δεν ξέρω λογιστικά όσο για την επιδότηση ισχύουν τα εξής
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

 76. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής: Έχω συμπληρώσει μέχρι 31-5-2011 (ημερομηνία απόλυσης) 165 ένσημα. Αν αφαιρέσω τα ένσημα των δύο τελευταίων μηνών συγκεντρώνω 135 ένσημα. Όμως τα 15 ένσημα είναι από άλλη εργασία από την οποία αποχώρησα οικειοθελώς τον Μάρτιο του 2011. Υπάρχει περίπτωση να μου τα αφαιρέσουν από τον υπολογισμό των ενσήμων για επίδομα ανεργίας και να κατέβω στα 120 (δηλαδή 135-15=120) , ώστε να χάσω το ταμείο για πέντε ένσημα;

 77. kalhmera sas!
  sthn foologikh mou dhlvsh tou 2011 dhlwsa eisodhmata apo eleuthera epaggelma 3500 eyrw ta opoia einai apo ergasia pou ekana to 2009 kai 2010. den exw teve, oute exw anoiksei pote… mono ika… twra pou tha teleiwsei h sumvash mou tha dikaioumai to tameio anergias?????????? eyxaristw polu

 78. καλησπέρα.
  θελω να ρωτησω αν συμψηφιζονται τα εποχιακα με τα μη εποχιακα ενσημα.
  η περιπτωση μου ειναι λιγο μπερδεμενη. εχω το 2010 απο τον ιουνιο ως τον αυγουστο 53 ενσημα εποχιακα και νοεμβριο και δεκεμβριο 45 ενσημα μη εποχιακα δουλευα σαν υπαλληλος γραφειου. τον δεκεμβρη ομως σταματησα την δουλεια για να παρω αδεια κυησεως γιατι τον Ιανουαριο γεννησα την μικρή μου. πηρα την αδεια μου κανονικα απο το ικα και την 6μηνη απο τον οαεδ η οποια τελειωνει τον σεπτεμβρη. αυτα τα ενσημα φτανουν να βγω ταμειο μετα την αδεια του οαεδ? το προβλημα ειναι οτι ο αντρας μου ειναι στρατιωτικος και εδω που ειμαστε δεν εχω ποιος να προσεξει την μικρη μου και αποτι φαινεται θα χρειαστει να παρετηθω. σκεφτομαι να παω λιγες μερες παλι σε εποχιακο εργοστασιο να δουλεψω και να παρω απο εκει απολυση. ποια ενσημα θα μετρησουν τα εποχιακα? τα μη εποχιακα? τι γινεται σαυτην την περιπτωση ξερει κανεις να μου πει? Ευχαριστω.

  • δεν μπορω να σου πω αυτο μονο ο ΟΑΕΔ ξέρει δες αυτό
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

   Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

   Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

   Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

   * Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
   * Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

 79. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής:
  Ειμαι ωρομίσθιο καθηγητής και απολύθηκα 30 Ιουνίου 2011. Κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα για το Ταμείο Ανεργίας και από τον ΟΑΕΔ μου απάντησαν ότι δικαιούμαι μόνο 2 μήνες το ταμείο και αυτό ως συνέχιση της περυσινής απόφασης επιδότησης και όχι ως νέας απόφασης.
  Μου εξήγησαν ότι από τον Οκτώβριο του 2010 που ξεκίνησα να εργάζομαι μέχρι τον Απρίλιο 2011 (οι 2 τελευταίοι μήνες εργασίας εξαιρούνται) είχα μόνο 100 ένσημα.
  Όταν ρωτησα γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους μήνες Μάιος και Ιουνιος 2010 (βάση του 14μηνου που ισχύει) μου απάντησαν πως επειδή οι μήνες αυτοί είναι προγενέστεροι της περιόδου που πήρα το ταμείο πέρυσι (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010) δεν γίνεται να προσμετρηθούν και να μην στεναχωριέμαι γιατι θα προσμετρηθουν του χρόνου αν καταθέσω αίτηση.
  Ρώτησα τότε πως εδώ και 5 χρόνια έπαιρνα έγκριση για πεντάμηνο ταμείο με τις ίδιες προυποθέσεις; Λογικά έπρεπε χρονια παρα χρονια να έχω το ίδιο πρόβλημα.
  Μου είπαν αποκλείεται να έγινε έτσι όπως το λες.
  Έλα όμως που έγινε! Πότε άλλοτε δεν μου έγκριναν 2 μόνο μήνες ως συνεχεια της περυσινής αποφασης. Πάντοτε έπαιρνα 5 μήνες.
  Μήπως γνωρίζεται τι ισχύει;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 80. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής:
  Ειμαι ωρομίσθιο καθηγητής και απολύθηκα 30 Ιουνίου 2011. Κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα για το Ταμείο Ανεργίας και από τον ΟΑΕΔ μου απάντησαν ότι δικαιούμαι μόνο 2 μήνες το ταμείο και αυτό ως συνέχιση της περυσινής απόφασης επιδότησης και όχι ως νέας απόφασης.
  Μου εξήγησαν ότι από τον Οκτώβριο του 2010 που ξεκίνησα να εργάζομαι μέχρι τον Απρίλιο 2011 (οι 2 τελευταίοι μήνες εργασίας εξαιρούνται) είχα μόνο 100 ένσημα.
  Όταν ρωτησα γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους μήνες Μάιος και Ιουνιος 2010 (βάση του 14μηνου που ισχύει) μου απάντησαν πως επειδή οι μήνες αυτοί είναι προγενέστεροι της περιόδου που πήρα το ταμείο πέρυσι (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010) δεν γίνεται να προσμετρηθούν και να μην στεναχωριέμαι γιατι θα προσμετρηθουν του χρόνου αν καταθέσω αίτηση.
  Ρώτησα τότε πως εδώ και 5 χρόνια έπαιρνα έγκριση για πεντάμηνο ταμείο με τις ίδιες προυποθέσεις; Λογικά έπρεπε χρονιά παρα χρονιά να έχω το ίδιο πρόβλημα.
  Μου είπαν αποκλείεται να έγινε έτσι όπως το λες.
  Έλα όμως που έγινε! Πότε άλλοτε δεν μου έγκριναν 2 μόνο μήνες ως συνεχεια της περυσινής αποφασης. Πάντοτε έπαιρνα 5 μήνες.
  Μήπως γνωρίζεται τι ισχύει;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 81. να ρωτήσω
  είμαι άνεργος απο 30/7(απόλυση)
  αμέσως έκανα τα χαρτιά στον ΟΑΕΔ
  πότε θα αρχίσω να πληρώνωμαι το επίδομα;

 82. γεία σας,είμαι εργαζόμενος σε εποχιακό ξενοδοχείο γ’ μάγειρας και εργάζομαι απο τις 13 μαίου μέχρι την τελεύταία μέρα του σεμπτέμβρη.
  στο ίδιο ξενοδοχείο εργάστηκα και το 2009 ιουλ-αυγ-σεπτ με κανονική ασφάλιση.

  έστω οτι έχω 75 ένσημα το 2009 και 123 το 2011 δικαιούμαι κάτι?

  δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη με τον υπολογισμό και στο λογιστήριο μου είπαν οτι δεν δικαιούμαι επίδομα.

  • Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

 83. Doyleya se paidiko stathmo san katharistria qpo to Septebrio toy 2010 eos ton Ioylio toy 2011 dikaioymai epidoma anergeias kai gia poso diasthma ? Efxaristo.

  • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 84. γεια σας,επιδοτουμαι για δευτερη φορα σαν εποχιακος και λεει ο οαεδ οτι αρκουν 100 ημερες.αφαιρουνται οι 2 τελευταιοι μηνες κ στους εποχιακους η οχι?

 85. καλησπέρα,
  παίρνω επίδομα ανεργίας κάθε 24 του μήνα από το Μαρτη και τελειώνει τον Οκτώβρη, αλλά χθες βρήκα μόνιμη εργασία ( όχι από το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας του ΟΑΕΔ) και θα υπογράψω την πρόσληψη σε 2μέρες από σήμερα.Υπάρχει περίπτωση να πάρω τμήμα του επιδόματος ανεργίας; δηλ. για το διάστημα 25/8 έως 9/9;;;

 86. καλησπερα,

  μηπως γνωριζετε αν τελικα η καρτα ανεργιας (αν εισαι και στο ταμειο ανεργιας) πρεπει να ανανεωθει καθε μηνα η καθε τριμηνο? γιατι τον πρωτο μηνα δεν πηγα να την ανανεωσω , αφου περιμενα την αποφαση εναρξης του ταμειου ανεργιας μου (η οποια θα εβγαινε 2 μηνες περιπου μετα την εγγραφη μου στους ανεργους-καρτα ανεργιας!)

  ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

 87. Καλησπέρα!
  Είμαι άνεργη εδώ και αρκετά χρόνια. Κάρτα ανεργίας δεν έχω βγάλει. Είχα παλαιότερα αλλά δεν την ανανεώσα. ξέρω ότι δεν δικαιούμαι κάποιο επίδομα αλλά καλό είναι να φάινομαι άνεργη.Τι χαρτιά χρείαζεται για να ξαναβγάλω;;

 88. γεια σας θελω να ρωτησω το εξης…θα βγω ταμειο το χειμονα…αν ομως γραφτώ σε ιεκ χανω το ταμειο ανεργίας μου εφοσων σπουδάζω πάλι?ευχαριστώ εκ των προτέρων

 89. Καλησπέρα σας,
  Έλαβα το τελευταίο επίδομα ανεργίας στις 28 Ιουνίου 2011 και με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να ανανεώνω πλέον την κάρτα μου ανά τρίμηνο. Άρα θα πρέπει να το κάνω μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2011? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 90. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ…
  ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 2011….
  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΛΛΟΥΣΑΝ 2-3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ. Ο ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗς ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ????
  ΡΩΤΗΣΑ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ 2-3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ!

  • απ οτι ξερω μπορεις να εργάζεσαι αλλα το ποσες μερες δεν το ξέρω …λογικα με 2-3 ένσημα την βδομάδα οχι περιμενε να δεις τι θα σου απαντησουν απο τον ΟΑΕΔ

 91. καλησπερα…εχω ενσημα πληρης απασχολησης απο τις 22 μαρτιου 2010 μεχρι τωρα…δηλ κλεισμενους 18 μηνες…ως πρωτοεργαζομενος δικαιουμαι επιδομα ανεργειας?

  • δεν ειμαι σιγουρος γιατι είναι συνδυασμός προυποθέσεων …και υπάρχει η προυποπόθεση να εχεις εργαστεί τα δυο προηγουμενα χρονια

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 92. ti gnorizete gia ton nomo TUPE ???
  kai ean ehi isxy sthn TSEHIA

 93. ΓΕΙΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑ 25 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΗΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 150 ΕΝΣΗΜΑ. ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ. ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 2011 ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 4200 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ 200 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ) Ή ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ?ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε1 ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4 Δ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4). ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • δεν το ξέρω καθόλου το θέμα με ποια εισοδηματικά κριτήρια γίνεται αλλά αν δεν εχεις άσκηση επαγγέλματος .. αρα είσαι άνεργη πρέπει να επιδοτηθείς και αν σε απορίψουν κάνε ένσταση

 94. Καλησπέρα σας,

  Τα τελευταία 4 χρόνια εργαζόμουν στην επιχείρηση (Ε.Ε.)του αδελφού του συζύγου μου ως υπάλληλος γραφείου με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 0101 (25 ένσημα).

  Λόγω οικονομικών δυσχερειών στις 30/9/2011 απολύθηκα και έλαβα την νόμιμη αποζημίωση. Δικαιούμαι επίδομα ανεργίας?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • οχι δεν επιδοτήσε από τον ΟΑΕΔ επειδή είναι εργασία σε συγγενικό πρόσωπο απο οτι ξέρω …τώρα τι να σου πω κανε αιτηση και βλέπεις τι θα απαντήσουν

 95. duleva persi,2010, se mia eteria,stin ekodomi, kai den moy kolisan tha ensima .toys ekana katangelia ston iulio 2011 sto ika,kai tora may ta kolisan ,94 ensima. apo persi exo ala 70 sinolika 164 gia to 2010. exo ala 10 apo febroyario ,gia fetos,2011. epidi persi otan me stamatisan telos dekembrioy,den borusa na paro tamio anergias,tora boro na katateso ta xartia kai na paro tamio,afoy tora may balane tha ensima?

  • να πας στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις δεν το ξέρω το θεμα και ουτε λεπτομέριες για το πως υπολογίζονται τα ένσημα στην οικοδομή για την επιδότηση ανεργίας

 96. Δουλεύω σε ξενοδοχείο εποχιακός και έχω μαζέψει 180 ένσημα δικαιούμαι ανεργία???
  Είναι η πρώτη μου σεζόν μετά από πολλά χρόνια ξανά στα ξενοδοχεία και εχω πάρει στο παρελθόν αρκετές φορές το επίδομα αλλά όχι τα δυο τελευταία χρόνια.
  Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση??

  • Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

 97. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,

  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΩΣ 8ΩΡΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2011 ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΩΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΩΡΗ. ΑΝ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ?

  • δεν το ξέρω γιατί είναι συνδυασμός ενσήμων που γίνεται ..Αν έχει τις νόμιμες προυποθέσεις κάνε αίτηση και θα σου πουν από τον ΟΑΕΔ τι πόσο επιδόματος θα πάρεις

 98. καλισπερα παιδια!δουλευα σε μια επιχειριση 10 χρονια…εχω απολυθει κ παιρνω ταμειο εδω κ ενα χρονο!δικαιουμαι το ειδικο βοηθημα εφοσον δεν εχω βρει δουλεια??οταν πηγα στην αρχη κ εκανα τα χαρτια μου μου το χαν αναφερει…..

 99. Εργαζόμουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών και ανανέωσα για άλλους 3, αλλά στο πέρασμα του πρώτου μηνα με απέλυσαν λόγω 12 αδικαιολόγητων απουσιών(πριν τη λήξη της σύμβασης δηλαδή). δικαιούμαι να μπω ταμείο ανεργίας??

  • νομιζω οχι γιατι έχουν καταγγείλει την σύμβαση για σπουδαίο λόγο ( απουσία απο την εργασία ) αλλα δεν ειμαι σίγουρος μπορεις να πας να ρωτήσεις στον Ο ΟΑΕΔ χωρις να τους αναφέρεις τους λογους αν δεν γράφονται στην απόλυση…
   Αλλά σε κάθε περίπτωση πρεπεί να έχεις και τις εξης προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 100. ΓΕΙΑ ΣΑΣ,

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3ΧΡΟΝΙΑ Κ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΕΝΣΗΜΑ ΗΤΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2008. ΟΤΑΝ ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΤΩΡΑ, Η’ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ.

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
  ΝΤΙΜΙ

 101. γεια σας! εχω κι εγω μια ερωτηση. Ειχα δικη μου επιχειρηση και ημουν ασφαλισμενη στο τεβε απο το 2005 εως και τον απριλιο του 2011 (εισφορες πληρωμενες μεχρι και τον μηνα απριλιο οποτε και εκανα προσωρινη διακοπη απο το τεβε για να εργαστω σε καποια αλλη επιχειρηση ως υπαλληλος). Απο τις 15 απριλιου (πηρα 14 ενσημα για το μηνα απριλιο) εργαζομαι εποχικη υπαλληλος σε καποια επιχειρηση και η συμβαση μου τελειωνει στις 31 οκτωβριου (απο 25 ενσημα το μηνα) . Εντος της εβδομαδος αποχωρω πληρως και επισημα απο την επιχειρηση στην οποια ημουν μετοχος, θα κανω οριστικη διακοπη και διαγραφη απο εφορια, τεβε και επιμελητηριο και απο την 1η νοεμβρη θα ειμαι ανεργη. δεν ειχα ποτε αλλα ενσημα περαν αυτων που σας αναφερω του τεβε και του ικα των τελευταιων μηνων και δεν εχω μπει ποτε στο ταμειο ανεργιας. εχω δικαιωμα τωρα να μπω?
  σας ευχαριστω εκ των προτερων

  • με αυτά τα ένσημα στο ΙΚΑ οχι
   δες τις προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 102. KALHSPERA SE OLOYS THA HTHELA NA RWTISO TO EKSIS GRAFTIKA STON OAED STIS 20/9/2011 K MOY EIPAN OTI THA PLIROTHO STIS 3/11/2011 APLA AYTO POY THELW NA MATHO EINAI TON OKTOMBRIOY TON PLIRONOME SAN ANADROMIKA H OXI? PERNW MONO TA XRIMATA TOY NOEMBRIOY? DLD AN DEN EIXA THN MANA MOY NA TROO TO OKTOMVRIOY TI THA ETROGA AN EMENAS MONOS ELEOS DLD!!!

  • μάλλον η επιδότηση αρχίζει απο τον Οκτώμβριο ….δεν παιζει αναδρομικά απλά απο την ημερομηνία επιδότησης αρχιζει και η διάρκεια του χρονου επιδότητησης

   • Kalispera. Tha ithela na rwtisw k egw kati sxetiko. Graftika 13/11/2014 kai pira tameio. plirwthika 9/1/2015.auti i plirwmi einai gia poio mina?noemvrio,dekemvrio i genari?
    Kai kt akoma dwro xristougennwn dikaioumai?
    Euxaristw polu

   • η επιδότηση αφορά το μήνα που πληρώθηκε και επιδοτήσε κανονικά μέχρι να λήξουν οι μήνες που προβλέπει η απόφαση της επιδότησης

 103. καλησπερα, εργαζομον τωρα δυο σαιζον σαν εποχιακος! την πρωτη χρονια δλδ το 2010 δουλευα ημιαπασχοληση και μαζεψα 63 ενσημα και φετοσ το 2011 δουλεψα 5 μηνεσ και απολυ8ηκα 23 οκτομβρη εχοντασ μαζεψει 126 ενσημα! εχοντασ αυτα τα ενσημα μπαινω στο ταμειο ανεργιασ?. επισησ θα ηθελα να τονισω οτι μπαινω πρωτη φορα στο ταμειο ανεργιας δεν εχω ξανα μπει ποτε!!

  • αν εισαι εποχιακός και στις κατηγορίες που θα δεις σε αυτό που σου επισηνάπτω μαλλον δικαιούσαι
   «Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

 104. Γεια σας,
  δούλευα για σχεδόν 2 χρονια σε ένα γραφείο με 25 ένσημα τον μήνα. Ημουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (δλδ το γραφείο αντί να πληρώνει εισφορές 450 ευρώ πλήρωνε 220 ευρώ). Αναγκάστηκα να παραιτηθώ τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των εσήμων μου είναι αρκετός για να μπω ταμείο πρώτη φορά αλλά επειδή έκανα παραίτηση, βρήκα ένα άλλο γραφείο και απασχολήθηκα για μία εβδομάδα μέσα στον Οκτώμβριο. Εγινε καταγγελία σύμβασης και σήμερα κατέθεσα τα χαρτιά μου στον ΟΑΕΔ για επίδομα ανεργίας.
  Εκεί μου ζήτησαν επίσης και την παραίτηση του πρωην εργοδότη και την πρόσληψη του Οκτωμβρίου.
  Κατ’αρχην δεν είχα μιλήσει για παραίτηση,αλλά προφανώς έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσει εκεί το επίδομα??

  • μαλλον δύσκολα γιατί εχεις παραιτηθεί απο προγραμμα του ΟΑΕΔ αλλα δεν ξέρω τι παιζει περιμενε να δεις

   • Όλα καλά,πήγα σήμερα στον ΟΑΕΔ όπως μου είχαν πει για την πρώτη πληρωμή και όλα πήγαν καλά.Μπήκα ταμείο για 1 χρόνο και τελικά δεν επηρέασε το γεγονός ότι ήμουν στο διετές του ΟΑΕΔ. Καλή δύναμη σε όλους σας και καλές γιορτές!!!

 105. Είμαι εποχιακος 2 σαιζόν αλλα θα κάνω τα χαρτιά μ φέτος για ΠΡΩΤΗ φορά στο ταμειο!!το 2010 απο 1/07 εώς 15/10 μάζεψα 63 και φέτος απο 26/05 εώς 23/10 126 ένσημα. Μπαίνω στο ταμειο ανεργίας;

  • Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   Ή 200 στη διετία
   Ή 250 στη διετία
   Ή 300 στη διετία

 106. KALHMERA THA HTHELA NA ROTISO TO EKSEIS APO TON OAED SAN ANERGOS 1 FORA GRAFTIKA TA XRISTOYGENA AN DIKAIOUME DWRO GIATI DEN KSERW K AN EINAI ENA EPIDOMA OPWS OTAN DOYLEYOUME POU PERNOYME ENA MISTHO AKOMA. EYXARISTO

  • αν είσαι από την 1/5 επιδοτούμενος ανεργος παίρνεις δώρο χριστουγέννων ενα μισθό …ή αντίστοιχα αναλογικά νομίζω με βάση το μήνα έναρξης της επιδότησης

 107. Θα ήθελα να ρωτήσω κατι.Τέλος Νοεμβρίου προκυτε να απολυθω μετά απο ενημερωση μου εδω και 3 μηνες.Ειμαι με ημιαπασχόληση για 6 χρόνια με ειδικότητα βοηθό μηχανικου.Ξέρετε μηπως πόσο θα είναι το επίδομα ανεργίας που δικαιούμε;Στο βιβλιαριο ενσημων έχω και τρία προστατευόμενα μέλη.

  • δεν το ξέρω γιατί βγαίνει με βάση τα ένσημα και κλπ Πάντως αν εχεις προστατευόμενα ( παιδιά )μέλη είναι μεγαλύτερο το επίδομα

 108. καλησπέρα. είμαι μηχανικός και εργαζόμουν ως μισθωτός σε μια εταιρία για 2 χρόνια. απολύθηκα στις 31/10 και έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά μου για επίδομα ανεργίας στισ 08/11 στον οαεδ.. μου είπαν να περάσω 08/12 για να παραλάβω το επίδομα. μου προέκυψε μια δουλειά ως ελεύθερος επαγγελματίας (με ΔΠΥ) για 3 ημέρες στο τέλος του Νοέμβρη. σε αυτή την περίπτωση χάνω το επίδομα? Αν δεν ενημερώσω τον οαεδ για αυτό το εισόδημα υπάρχουν επιπτώσεις? μπορούν να το καταλάβουν? Ευχαριστώ

  • δεν το ξέρω τώρα αλλά για τρείς μέρες και ένα εισόδημα που θα δηλώσεις φορολογικά του χρόνου δεν υπάρχει θέμα νομίζω …αλλά ως προς το δελτίο παροχής το έβγαλες τωρά η το είχες ?

 109. καλημερα…θα ηθελα να ρωτησω το εξης θα εχω απολυση 31/11/11 αν μου αφαιρεσουν τα ενσημα των δυο τελευταιων μηνων θα εχω 125 ενσημα.τα ενσημα ομως των δυο τελευταιων μηνων δεν ειναι 50 αλλα 18 ανα μηνα αρα 36.πρεπει υποχρεωτικα να εχω 50 η’ αφου αφαιρουνται δεν παιζει ρολο;με τα 125 πριν τους 2 τελευταιους μηνες θα παρω επιδομα;να σημειωσω οτι επιδοτουμαι για δευτερη φορα και οτι τα ενσημα προερχονται απο 2 διαφορετικους εργοδοτες

  • Αυτό δεν το ξέρω γιατί ο ΟΑΕΔ κανει υπολογισμούς με βάση τα στοιχεία που εχει καθε μισθωτός στην ασφάλιση επομενως γιαυτά τα θέματα να ρωτάτε κατευθείαν τον ΟΑΕΔ η να πηγαίνεται να κάνετε αιτήσεις εφόσον έχετε το χαρτι της απόλυσης…και σας λένε αυτοί αν μπορείτε η οχι Δεν παίζει ρόλο από πόσους εργοδοτές είναι τα ένσημα ..Αλλά απ΄οτι βλέπω αν έχεις 125 ένσημα χωρίς των τλευταίων 2 μηνών δεν εχεις προβλημα επιδοτήσε κανονικά αφού είσαι δεύτερη φορά επιδοτούμενος
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνώ

 110. na kano mia erotisi…stis 18/11 pairno to teleutaio m epidoma.meta to dekemvrio tha paro kapio doro xristougennon?

 111. Καλησπερα, εργαζομαι σε εταιρεια η οποια σκοπευει να απολυσει το 50% του προσωπικου, εχω επισης δηλωμενο εισοδημα 5.500€ απο ελευθερο επαγγελμα (τυπικα,
  δεν ειπραττω εγω αυτο το ποσο ουσιαστικα), αν με απολυσουν τελικα θα μπορεσω να γραφτω στον ΟΑΕΔ για επιδομα ανεργιας? Ξερεται αν υπαρχουν εισοδηματικες προυποθεσεις? Αν ναι μεχρι ποιο υψος ποσου?

  • για εισομαστικές προυποθέσεις δεν υπαρχει θέμα ,πλα αν είσαι και ελευθερος επαγγελματιάς δεν θα επιδοτηθείς διεκοψε την επαγγελματικά δραστηριότητα πριν σε απολύσουν

 112. eimai sto tamio apo tis 6-5-2011 thelo na rotiso ti poso dikeoumai gia to doro xristigenon?euxaristo

 113. geias sas !plirwthika rwti fora napo tameio anergias 2 septenvri dikaioumai dwro xristoygenwn apo ton oaed?ekana kati ipologismous kai evgala oti prepei na parw gyrw sta 440e logo tou oti exw kai ena paidi einai swstoi oi ipologismoi mou?eyxaristw poli ek ton proterwn

  • δεν ξέρω απο υπολογισμούς …αλλα θα πάρεις σίγουρα αν οχι ολοκληρο αναλογία για τους μήνες μετά την 2 σεπτεμβρίου με την οποια προσαύξηση προβλέπει για τα προστατευομενα μελη

 114. kalispera. to teleutaio epidoma to pira 18/11,kai tous rotisa g doro xristougennon kai m eipan na perimeno na mpei automata an einai.logika guro stis 10.kserete an dikaioume olo to doro parolou p exei teleiosei to epidoma m stis 18/11?an gnorizei kapoios as me enimerosei.euxaristo.

 115. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ.ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟ ΑΠΡΙΛΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΙΧΑΚΑΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ.ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΕΤΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ

 116. γεια σας ειμαι οικοδομος και θελω να μπω ταμειο ανεργειας τα ενσημα της προσαυξησης μετρανε για το ταμειο. ευχαριστω

 117. kalispera.polli xrisimo to site.nasia kala!ergazomouna se mia etairia gia 5 xronia.kanonika ensima ka8e mina.25.pareti8ikaton oktomvrio tou 2010.brikamia epoxiaki douleia gia ta xristougenna gia ena mina me simvasi.molis elikse i simvasi doksa to 8eo dikaiomouna kai epidoma anergias.to pairno ena xrono tora.ligei stis 21/1/2012.ean akoma den exo vrei mia apasxolish mporo na ksanakano ta xartia mou gia na ksanaparo epidoma.vlepo apo tin arxi tis selidas oti kaneis copy paste tis proypo8eseis alla rotao gia na eimai sigouri.mi xairomai adika.giati gia na vro tora douleia ligo xlomo to kovo.edo ka8omai ena xrono tora.efxaristo ek ton proteron.kalo vradi

  • έχω μπερδευτεί …τώρα είσαι επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ ? και πότε λήγει η επιδότηση?

   • kalispera kai pali.pairno epidoma anergias apo ton ianouario.kai ton ianouario pou mas erxetai,tora se kamia 15aria meres teleionei to epidoma.kai 8elo na rotiso dikaioumai kai sinexia sto epidoma?min mou peis oxi 8a meino ston dromo:)

   • συνεχεια όχι δες την απόφαση που εχει εκδοθεί για την επιδότηση..τώρα δεν ξέρω τι αλλο παίζει ρώτησε στον ΟΑΕΔ

 118. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΩΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΒΕ, ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΑΝ ΒΓΑΛΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 119. καλημερα! Η επιδοτηση μου απο τον οαεδ εληξε στις 7/11, λογικα πρεπει να δικαιουμαι σχεδον ολοκληρο δωρο χριστουγεννων. Σωστα δεν το λεω??
  Σας ευχαριστω πολυ!

 120. re paidia na kano mia erotisi.an eisai anergos kai den pairneis taktiko epidoma anergias alla perneis kathe trimino gia ena xrono ena poso dikaiouse doro xristougennon an exei liksei prin 2 mines ayto

 121. paidia na kano mia erotisi.en einai kapoios anergos alla de pairnei taktiko epidoma oaed alla g ena xrono pairnei kathe trimino g ena xrono kapoio voithima dikaoute kapoio poso doro xristougennon an exei liksei prin 2 mines auto?

 122. γεια σας,εχω παρει απορριπτικη αποφαση για επιδοτηση απο τον οαεδ ενω εχω 180 ενσημα το 2011 και 78 το 2010 και δεν ειναι η πρωτη φορα που βγαινω ταμειο.στο χαρτι που μου δωσαν γραφει νεος,υπαρχει περιπτωση να εχουν κανει λαθος στον οαεδ και να θεωρησαν οτι βγαινω για πρωτη φορα στο ταμειο;τα ενσημα μου ειναι οικοδομικα και ανειδικευτου εργατη εχει καμια σχεση το οτι δεν ειναι ιδιας κατηγοριας τα ενσημα;

 123. Kalispera,
  Doyleua se mia epixeirisi to diastima 05/08/09-01/01/10
  epeita ypiretisa tis stratiwtiki moy thiteia apo to diastima 08/02/10-04/11/10
  ypirkse ena keno diastima apo tin imerominia apolysis moy apo to strato
  mexri kai tis 20/02/11 ..
  apo tis 20/02/11 epiasa doyleia se mia alli epixeirisi ews kai tis 20/02/12 pou
  tha leixoyn tis simvasi moy (orismenou xronoy)ti isxuei stin periptwsi moy?
  euxaristw poly gia to xrono sas!

 124. Akis :Kalispera,Doyleua se mia epixeirisi to diastima 05/08/09-01/01/10epeita ypiretisa tis stratiwtiki moy thiteia apo to diastima 08/02/10-04/11/10ypirkse ena keno diastima apo tin imerominia apolysis moy apo to stratomexri kai tis 20/02/11 ..apo tis 20/02/11 epiasa doyleia se mia alli epixeirisi ews kai tis 20/02/12 poutha leixoyn tis simvasi moy (orismenou xronoy)ti isxuei stin periptwsi moy?euxaristw poly gia to xrono sas!

  me sinxwrite mexri kai 01/02/10 to diastima prin mpo strato

 125. Kalispera
  Thelw ligo tin voitheia sas..
  Douleva se mia epixeirisi apo tis 05/08/09-01/02/10
  epeita piga strato tin periodo 08/02/10-04/11/10 giati mou irthe xarti..
  otan apolithika eixa ena keno diastima apo tin apolisi mexri kai tis 15/02/11..
  apo ekei kai sto exis epiasa douleia se mia etairia pou ligei tin simvasi stis 15/02/12..
  tha dikaioume epidoma?
  I simvasi mou einai orismenou xronou
  Ti isxuei gia tin periptwsi mou?(logw stratou)
  eyxaristw gia to xrono sas

 126. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΝΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ;
  ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ;
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΕΙ ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠ.67%;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 127. kaLHSPERA APOLYFHKA 22/7011 GGRAFTHKA TAMEIO KAI PAIRNW APO 28 /8/011 DIKAIOYME OLOKLHRO TO DWRO??? EYXARISTW

 128. Δεν ξέρω εάν πρέπει εγώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ ή θα σταματήσει μόνο του το επίδομα ανεργείας μετά την σύνταξη;
  Κάτι ακόμα, η κάρτα που έχω βγάλει στον ΟΑΕΔ είναι νε μεν κάρτα ανεργείας, αλλά αναπηρική, η οποία από ότι μου είπαν δεν χρειάζεται ανανέωση και μπορώ να συμετάσχω σε κάποια αναπηρικά προγράμματα για εργασία, εάν και όταν βγούν. Στο χαρτί του ΙΚΑ για την ανάπηρία λέει οτι εάν θέλω μπορώ και να εργάζομαι παράληλα με την σύνταξη λόγω που το ποσοστό είναι 67%. Θα ισχύει άραγε η κάρτα αυτή του ΟΑΕΔ που έγραψα ποιο πάνω;

 129. Γεια σας και από εμένα. Είμαι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα από τον Νοέμβριο του 2011, ήμουν όμως έπιδοτούμενη άνεργη από τον ΟΑΕΔ το διάστημα 1/5/2011-03/11/2011. Δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ;Αν ναι, θα είναι ίσο με το επίδομα ή ποσοστό αυτού;
  Καλές γιορτές σε όλους και ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • λογικά πρεπει να σου δώσουν αν οχι όλο το μεγαλύτρο μέρος του δώρου

   • Τσέκαρα το λογαριασμό μου στην τράπεζα, και όντως έχει μπει ποσό ίσο με το επίδομα.
    Ευχαριστώ για την απάντηση! Καλή χρονιά 🙂

 130. apasxolisi :παιδια εχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες με ερωτήσεις …μπορεις να μου θυμίσεις όλη την έρωτηση

  Δούλευα σε μια επιχείρηση απο το διάστημα 05/08/09 μεχρι και το 01/02/10
  επειτα πήγα στρατο μεχρι και 04/11/10…είχα ενα κενο διαστημα(χωρις δουλεια)εως και τις 15/02/11 οπου επιασα ξανα δουλεια σε αλλη εταιρια
  Μεχρι και τις 15/02/12 οπου ληγει η συμβαση μου
  δικαιουμε ταμειο ανεργειας επειδη δν την ανανεωνει

  • ταμειο δικαιουσαι αν εχεις συμβαση ορισμένου χρόνου και δεν ανανεωθεί και με την προυποθεση οτι έχεις τις εξεις προυποθεσεις
   ν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 131. Γεια σας!
  Με προσελαβαν σε μια δουλεια για μια μερα και με απελυσαν. Θα μου κολλησουν κανονικα το ενσημο και θα μου δωσουν και χαρτι απόλυσης. Η προηγουμενη απολυση ειχε γινει 3 μηνες πριν κι εχει περασει η προθεσμια των 2 μηνων για καταβολη αιτησης. Δικαιουμαι με την νεα απολυση να κανω αιτηση για χορηγηση επιδοματος ανεργιας εφοσον εχω συμπληρωσει τον απαιτουμενο αριθμο ενσημων, ή δεν μετραει η μια μερα δουλειας?

 132. kalispera

  ime ikodomos, che ta ifela na mato an stus ikodomus metrai che i prosaficsi 20% pu dini to IKA.
  EFARISTO

 133. kalhspera.lipon apo ths 25/01/11 ews ths 05/12/11 douleya se mia aiteria opou apoluthika dhladh fetos eixa 247 enshma.to 2010 eixa ola k ola 4 enshma mono ton iounio,genika ayta einai ola ta enshma pou exw kolish giati ton enamish teleytaio xrono arxisa na ergazomai. dikaioume to tameio anergias?

  • οχι είναι λίγα για επιδότηση
   ν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 134. Γεια σας…θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση..μπορει να παει ο αντρας μου με εξουσιοδοτηση στο αφεντικο μου και να υπογραψει αντι εμου ολα τα απαραιτητα χαρτια για την απολυση μου??? Ευχαριστω πολυ

 135. μπορεί κάποιος με απόλυση στα χέρια του και ταυτόχρονα διακοπή από την εφορία σαν επαγγελματίας, να αιτηθεί επιδόματος ανεργείας από τον οαεδ;;

 136. ΚΑΛΗΜΕΡΑ!..ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!…ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!… ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ 2/2010 ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…ΠΗΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΕΣ…ΤΩΡΑ ΒΡΗΚΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!…ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ 2η ΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ; …ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 4ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ;…ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ; ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  • Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

   • …ΕΧΩ 288ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 2ΜΗΝΕΣ…ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΑΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩ 4ΩΡΟ Ή 6ΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ;…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   • παιζει ρόλο νομιζω στο επίδομα που θα πάρεις …αλλα δεν ειμαι σιγουρος ο ΟΑΕΔ κάνει δικους του υπολογισμούς για να βγάλει αν θα ειναι ολοκληρο η μερικό το επίδομα

 137. Γεια σας..το ταμειο μου τελειωνει σε 3μηνες.και θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε παραταση για ενα 6μηνο ..εχω ακουσει κατι τετοιο οτι μετα το τελος τις επιδοτησεις αν δεν βρεις δουλεια παρατηνεται για 6 μηνες.μηπως γνωριζεται κατι?σσ….ειχα βγει 12μηνο.ευχαριστω..

 138. Καλησπέρα κ καλή χρονιά σε όλους με υγεία!

  Δούλευα 1,5 χρόνο full time και ταυτόχρονα ξεκίνησα μεταπτυχιακό καθώς είχα (και συνεχίζω να έχω) υποτροφία για αυτό το μεταπτυχιακό. Πρόσφατα απολύθηκα και εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις μπορώ να πάρω επίδομα ανεργίας. Αναρωτιέμαι όμως εάν θα έχουν πρόβλημα με την υποτροφία ή με το γεγονός ότι είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια.

  Ρώτησα σε δύο ΟΑΕΔ: ο ένας είπε να μην δηλώσω ότι είμαι φοιτήτρια (δεν γίνεται όμως γιατι πρέπει να δηλώσω την υποτροφία στη φορολογική δήλωση). Ο άλλος ΟΑΕΔ είπε ότι δεν έχουν πρόβλημα που παίρνω υποτροφία ή που είμαι φοιτήτρια.

  Εάν γνωρίζει κάποιος οτιδήποτε ας μου απαντήσει, γιατί δεν μπορώ να το ρισκάρω. Οι ΟΑΕΔ ειναι ενα μπάχαλο, δεν εχω εμπιστοσύνη. Σε τυχόν διασταύρωση στοιχείων ο οαεδ θα μου τα ζητήσει αναδρομικά εάν δεν δικαιούμαι επιδόμα.

  • αν ο οαεδ δεν ξέρει μπάχαλο δεν μπορω να σου πω με βεβαιότητα …Θέσε το ερώτημα εγγράφως στον ΟΑΕΔ να σου απαντήσει η διοικηση δεν εχεις να χάσεις κατι

 139. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 140. καλησπερα. συμφωνα με τα ενσημα που παιρνω απο το σχολειο που εργαζομαι ως ωρομισθια καθηγητρια μπορω να παρω επιδομα ανεργιας.Τι γινεται στην περιπτωση που μεσα στο 2011 ειχα δελτιο παροχης υπηρεσιων και εκοψα καποιες αποδειξεις μεχρι ποιο ποσο δικαιολογουν να εχεις κοψει δελτιο παροχης υπηρεσιων χωρις να σου κοψουν τον Μαιο το επιδομα ανεργιας.

 141. Καλημέρα!
  Το 2011 εργάστηκα σαν β.λογιστή σε ξενοδοχείο για 6ημέρες και μετά σε λογιστικό γραφείο ως υπάλληλος γραφείου μέχρι και το Νοεμβριο, πραγματοποιώντας 127 ημερες εργασίας. Κατέθεσα τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να παρω το επίδομα και μου το απέριψαν γιατί σύμφωνα με την απόφαση δεν πραγματοποιήσα 125 ημερομίσθια στο τελευταίο πριν τη λύση της εργσιακής σχέσης 14μηνο χωρίς τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.
  Σας αναφέρω ότι για το 2010 είχα πραγματοποιήσει 149 ημερομίσθια με απόλυση 31 οκτωμβρίου σε ξενοδοχείο ως β.λογιστή.
  Σ’ ερώτηση προς τον ΟΑΕΔ γιατί δεν παίρνω ταμείο η απαντηση τους ήταν ότι επειδή επιδοτήθηκα δεν μετράει το 14μηνο αλλά από τον απρίλιο που σταμάτησε η επιδότηση μου.
  Εαν γνωρίζει καποιος γι’ αυτό ας μου απαντήσει.
  Σας ευχαριστώ!!!!!11

  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 142. paidia kalispera kai kali xronia se olous!doulevo gia 11 xronia sinexomena san voithos ilektrologou me full ensima kai tis epomenes imeres prokeite na apolitho.mipos gnorizete na mou apantisete an dikaioume na paro epidoma parapano apo to kanoniko??efxaristo poli ek ton proteron.

 143. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ….

  ΕΧΩ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ 07/02/2007 ΜΕΧΡΙ 15/10/2011.ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΣΗ… ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΚΕΝΟ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ???
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

 144. καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους! ήθελα να κάνω μια ερώτηση, πριν περίπου 2 χρόνια πήρα επίδομα ανεργίας. Το τελευταίο ένα χρόνο εργάζομαι με πλήρη απασχόληση αν με απολύσουν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά; δεν καταλαβαίνω αυτό με το 14μηνο, πρέπει να έχω κλείσει 16 συνεχούς μήνες χωρίς να υπολογισθούν οι δυο τελευταίοι μήνες; ή απλά να έχω 125 μέρες εργασίας διότι αυτές τις έχω. πρέπει να είμαι στην δουλειά 16 μήνες μείον τους δύο τελευταίους ή και με το 12μηνο δικαιούμαι; ευχαριστώ

 145. διορθωση της παραπανω ερωτησης.υπεγραψα την πρωτη τριμηνη υπο δοκιμη συμβαση στισ 21/2/2011.την δευτερη τριμηνη υπο δοκιμη συμβαση στις 21/5/2001 κ την συμβαση αοριστου χρονου την υπεγραψα στις 21/8/2011.αν με απολυσουν απο τις 21/2/2012 κ μετα δικαιουμαι επιδομα ανεργιασ για δευτερη φορα?να σημειωσω οτι το τελευταιο επιδομα το ελαβα περιπου εναμιση χρονο πριν.αν αυτο παιζει καποιο ρολο.ευχαριστω

  • υπάρχει κάποια τροπολογία που κυρίως θα πλήξει αυτούς που επιδοτούνται για δεύτερη φορά η είναι εποχιακά επιδοτούμενοι πάντως προςτο παρόν δεν υπάρχει καποια αλλαγή

 146. Καλησπέρα,
  Δουλέυω στην επιχείρηση του αδέρφου μου, εχω το δικαίωμα να πάρω ταμείο ανεργίας? εχω κάνει ήδη τα χαρτιά μου και τελικά ενημέρωσαν τον αδερφό μου (και εργοδότη μου) οτι δεν μπορώ να πάρω το επίδομα γιατί υπάρχει α’ βαθμού συγγενεια, σημεωτέον οτι τα προηγούμενα δυο χρόνια το έπαιρνα κανονικά.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντηση

  • ναι δεν μπορείς να πάρεις εφόσον υπάρχει συγγενεια …
   Οταν λες πριν δυο χρόνια έπαιρνες επίδομα ενοείς οτι ήσουν και πάλι εκει εργαζόμενους και απολύθηκες και μπήκες στην επιδότηση ?

 147. Επανερχομαι στο θεμα του πλαφον στο επιδομα ανεργειας.Ειμαι 15 χρονια στα ξενοδοχεια.Ειμαι δηλαδη εποχικος υπαλληλος.Καθε χρονο επιδοτουμαι απο τον Ο.Α.Ε.Δ για πεντε μηνες εκτος απο τα δυο τελευταια χρονια που επιδοτουμαι εξι μηνες.Τι θα συμβει με εμενα?

 148. Καλησπέρα, Η σύμβαση μου έληξε τέλη Σεπτέμβρη. Είχα καταθέσει τα δικαιολογητικά για επίδομα και μου είχε βγει απορριπτικό γιατι μου έλειπαν ένσημα από την προηγούμενη χρονιά (για επιδότηση για πρώτη φορά). Τώρα θα δουλέψω, για λίγες μέρες όμως,(1 εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες) και όπως το υπολογίζω εγώ, πρέπει να δικαιούμαι το επίδομα ανεργίας αυτή τη φορά. Έχω δικαίωμα να ξανακάνω τα χαρτιά μου στον οαεδ μετά από αυτήν την απόλυση?? Ευχαριστώ

 149. καλησπερα,
  εδω και 2 μηνες παιρνω επιδομα ανεργιας,για να συνεχισω να το παιρνω πρεπει καθε φορα να ανανεωνω και τη καρτα μου η’ ανανεωνεται αυτοματα με τη πληρωμη?

 150. Ευχαριστώ! Παρέλειψα να πω ότι τώρα θα δουλέψω σε άλλον εργοδότη, σε διαφορετικό αντικείμενο από την προηγούμενη φορα. Παίζει αυτό ρόλο?
  Δηλαδή από άλλον εργοδότη θα έχω την απόλυση και από άλλον (σχεδόν όλα) τα ένσημα…

  • δεν παιζει ρόλο απλα ο ΟΑΕΔ βλεπει αν εχεις τις προυποθέσεις δεν το ενδιαφέρει σε ποιους δουλευες και βεβαια να εχεις απολυθεί η να εισαι με σύμβαση που εχει λήξει

 151. καλησπερα σας, εργαζομαι τα τελευταια 4χρονια σε μια επιχειρηση 7/12/11 απολυθηκα μαζι με αλλους 4 συναδελφους. κατεθεσα τα απαραιτητα δικαιολογητικα,και βγηκε αποφαση να επιδοτηθω για 10 μηνες.ομως ο ενας εξ ημων των συναδελφων πηρε 12 μηνες διοτι συμπληρωσε το 49 ετος της ηλικιας.οι υπολοιποι βγηκε αποφαση για δεκα μηνες.κοιτωντας ομως τον νομο, με τις ειδικες προυποθεσεις υπαρχει μια παραγραφος που αναφερει οτι, οσοι εχουν συμλπηρωσει 4050 και ανω δικαιουνται 12 μηνες ητε εχουν παρει η οχι και αλη φορα επιδοτηση. οι 3 συναδελφοι ρωτησαν την τοπικη υπηρεσια του οαεδ και ειπαν οτι ισχειει ο νομος και τους ζητηθηκε να φερουν τα ενσημα και αφου καταμετρηθηκαν ειπαν οτι ναι δικαιουστε 12 μηνες και θα το κανουμε[υποψιν με τους συναδελφους ειχαμε ακριβως ιδιο αριθμο ημερων εργασιας]στην δικια μου περιοχη[ ΟΑΕΔ αιγαλεω] μου ειπαν οτι εχουν θεσει θεμα στην διοικηση του ΟΑΕΔ και ενω εγω τους λεω οχι μονο οτι εχω 4050 ενσημα αλλα 8000 περιπου αυτοι δεν μου εξεταζουν το αιτημα μου λεγοντας το θεσαμε στην διοικηση και δεν μας απαντησαν εδω και καιρο.ΕΡΩΤΗΜΑ,,,, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 4050 ΕΝΣΗΜΩΝ? ΙΣΧΕΙΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η Ο ΟΑΕΔ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ? ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΤΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ.ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΔ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΣΧΕΙΕΙ ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ?

  • κανε ένσταση στα κεντρικά του ΟΑΕΔ στην απόφαση και προσκομισε μια απόφαση από τους άλλους
   θα το κάνω και γω εδω αναρτηση

 152. Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το επίδομα ανεργίαςκαι η αποζημίωση απόλυσης?
  Σας κάνω την ερώτηση αυτή γιατί τα εχω δηλώσει στην φορολογική μου δήλωση.Μήπως
  προστίθονται στο δηλωθέν εισόδημα και δεν δικαιούται το παιδί μου το φοιτητικό επίδομα στέγασης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • δεν το ξέρω μονο η εφορία μπορει να σας το πει αλλα αυτά θεωρούνται εισόδημα ( μονο η απόλυση νομίζω απαλλάσεται μεχρι ενός ποσου )

 153. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΠΑΙΡΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΟΣ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 154. ΕΠΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΜΟΝΟ 277ΕΥΡΩ!!!!!!!!!!!ΓΙΑΤΙ

 155. ειμαι οικοδομος κ τα πραγματα δεν πανε καλα κ το αφεντικο την παραταει την δουλεια…με λιγα λογια με απολυει.πως μπορω να βγω ταμειο ανεργιας μεχρι να βρω κατι αλλο?ευχαριστο πολυ κ ειναι πολυ σημαντικη η βοηθεια που δινεις

 156. γεια σας.θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι..ήμουν άνεργος για 5 μήνες..έπαιρνα το επίδομα κανονικά..έχω πιάσει δουλειά από τον περασμένο ιούλιο και δεν πήγα να κάνω διακοπή αλλα ούτε πήγαινα και στον οαεδ για να πληρωθώ γιατί δούλευα…πρέπει να κάνω διακοπή εγώ η γίνετε αυτόματα από την στιγμή που γίνετε η πρόσληψη

 157. Καλησπερα, ειμαι και εγω μια περιπτωση ανεργου που δεν δικαιουμαι επιδομα λογο συγγενειας α βαθμου απο επιχειρηση που δεν υπαρχει τωρα.
  ο νεος μου εργοδοτης επιθυμει να με προσλαβει με επιδοτουμενο προγραμμα απο τον οαεδ και μου ζητησε καρτα ανεργιας που εβγαλα αλλα επισης μου ζητησε και βεβαιωση εξατομικευμενης παρεμβασης-προσεγισης η οποια δινετε σε ανεργους που εχουν καρτα αλλα και που λαμβανουν επιδομα. αυτο σημαινει οτι δεν θα με προσλαβει επειδη δεν παιρνω επιδομα?
  ευχαριστω!

  • δεν το ξέρω …αλλα ειναι είναι προγραμμα που αφορά μονο επιδοτουμενους ανέργους νομιζω οχι αλλα εχει και προγραμματα για μη επιδοτούμενους ανεργους

 158. καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δικαιούμαι ταμείο ανεργίας. Δούλεψα ως συμβασιούχος με οκταμηνο σε δήμο. Για πρώτη φορά είχα ένσημα ικα γιατί πρότεινος είχα ένσημα στο τεβε για 10 χρόνια. Η σύμβαση μου ξεκίνησε 23-6-11 και τελειώνει 23-2-12. Βεβαίως είχα αριθμό μητρώου του Ικα από κάποια ελάχιστα ένσημα που είχα κολλήσει προ 20ετίας. Ευχαριστώ και περιμένω απάντηση σας.

 159. Καλησπέρα. Έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα ώστε να βγω ταμείο ανεργίας. Είμαι όμως και φοιτητής. Θα υπάρξει πρόβλημα ή όχι; Είδα ότι κι άλλοι παραπάνω ρώτησαν για το ίδιο θέμα αλλά ξεκάθαρη απάντηση δεν έλαβαν…
  Ευχαριστώ

 160. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ..ΕΙΧΑ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΛΕΙΣΑ.ΕΙΧΑ ΤΕΒΕ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ;

 161. Γεια σας, τον σεπτεμβριο που μας περασε εβγαλα καρτα ανεργειας διοτι τον αυγουστο τελειωσα τις στατιωτικες υποχρεωσεις μου. Μεχρι τοτε ημουν τελειοφοιτος μηχανολογος του τει πατρων. Το πτυχιο το πηρα 28 οκτωβρη και εμαθα οτι υπαρχει το προγραμμα εσπα που επιδοτει ανεργους με 75 ευρω. Οταν πηγα στον οαεδ της περιοχης, μου ειπαν οτι δεν μπορουν να με βαλουν στο προγραμμα και οτι δεν επρεπε να εχω βγαλει καρτα πριν παρω το πτυχιο. Υπαρχει καποιος να ξερει αν αναφερει κατι τετοιο ο νομος, η απλα μου το ειπαν γιατι δεν ηθελαν να με βαλουν στο επιδομα? ευχαριστω!

 162. Γεια σας ,
  Ήθελα να ρωτήσω πρέπει τα χαρτιά για την ανεργία πρέπει να τα καταθέσω στον οαεδ που υπάγεται ο εργοδότης ή στον οαεδ που υπάγεται η περιοχή που μένω? ή μήπως δεν παίζει ρόλο?

 163. kalispera thelw na rwtisw mwlis apoleithika katethesa ta xartia mou sto oaed pote tha plirwthw kai pws ?ta katethesa 1\2\2012

 164. eimai sto tameio anergeias kai shmera pou piga na plirwthw to apogevma apo to mixanima, eida oti ta xrimata den eixan mpei… gnwrizete to logo?
  to prwi imoun kanonika sto grafeio tou OAED gia tin typiki ypografi pou vazoun gia na plirwthoume.

 165. Καλημερα,περσυ πηρα ταμειο απο εποχιακη απασχοληση.Το ταμειο μου τελειωσε τον Μαρτιο του 2011,Απο τον Μαιο του2011 εως τον Νοεμβριο εχω 129 ενσημα.Δεκεμβριο εως 2 Φεβρουαριου 10 ενσημα.Ημερα απολυσης 2 Φεβρουαριου,δικαιουμαι ταμειο ανεργιας??Ευχαριστω!

 166. kalhspera tha htela na rwthsw an gnwrizete ti xartia prepei na exw mazi mou giati einai h teleutaia fora pou tha plhrwthw apo ton oaed?

 167. Καλημερα, θελω να ρωτησω το εξης ,περσυ πηρα ταμειο ανεργιας και τελειωσε τον Μαρτιο του 2011.Τον Μαιο επιασα ξανα δουλεια….εως τον Νοεμβριο εχω 129 ενσημα .Δεκεμβριο-2 Φεβρουαριου 10 ενσημα.Δικαιουμαι ταμειο ανεργιας?Ευχαριστω

  • εχω απαντησει
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 168. Καλησπέρα σας,

  Εργάζομαι τους τελευταίους 8 μήνες και έχω συγκεντρώσει 171 ένσημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου. Είμαι έγγαμη και μητέρα ενός παιδιού και θα ήθελα να ρωτήσω αν πληρώ τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο ταμείο ανεργίας. Σκέφτομαι το αμέσως επόμενο διάστημα να παραιτηθώ (λόγο έντονης διαμάχης με τον εργοδότη) από την εργασία μου αλλα γνωρίζω πως έτσι δεν θα καταφέρω να πάρω το επίδομα. Μπορώ αφού παραιτηθώ να προσληφθω άμεσα σε φιλική επιχείρηση και να πάρω το χαρτί απόλυσης από εκει; Αν ναι ποσο καιρό πρέπει να μείνω στην φιλική επιχείρηση ως εργαζόμενη; Αν τελικα πάρω ταμείο για πόσο καιρό θα το παίρνω σύμφωνα με τα ενσημά μου;

  Εαν κάποιος γνωρίζει παρακαλώ ας μου απαντήσει άμεσα και έγκυρα!

  Ευχαριστώ πολύ!

  • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

 169. na rotiso kati ego gi akarta anergias ti dikeologitika xriazonde????

 170. δουλευω στον οτε ειμαι προεδροσ ενοσ τοπικου συλογου με 48 μελη…..ειμαι στη δουλεια 23 χρονια ….αν γινουν απολυσεισ μπορω να απολυθω? η επειδησ ειμαι προεδροσ μπορω να την γλυτωσο? ξερεται να μου πηται?

 171. Θα ηθελα να μαθω αν το επιδομα ανεργιας απο την 1 Μαρτιου του 2012 θα ειναι 358 ευρω που είπαν στην τηλεόραση.

 172. Ειμαι στο ταμειο ανεργειας πλεον και με ενημεροσαν για ενα σεμιναριο του ΟΑΕΔ στο οποιο αν παω θα πληρωθω 200ευρω.Ομως μηπως θα εχω προβλημα με το ταμειο ανεργειας?
  Ευχαριστω.

  • να ρωτησεις τον ΟΑΕΔ πριν κανεις δηλωση να πας δεν ξέρω τι παιζει και αν το σεμινάριο είναι για μη επιδοτούμενους ανεργους όπως εσυ

 173. ****Δν με ενημερωσαν απο τον ΟΑΕΔ απλα ενασ γνωστος μου.

 174. παιρνω ταμειο ανεργιας απο τον απριλιο του 2011 μεχρι και σημερα
  αυριο θα γινει προσληψη σε εταιρεια οπου ξεκινησα να εργαζομαι
  και θα κανω διακοπη στο ταμειο
  θα πηγαινα 20/02 να παρουσιαστω για να μου καταβαλλουν το μηνα μου, τωρα που θα παω 5 μερες νωριτερα θα παρω αναλογια???

  σας ευχαριστω

 175. ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ?

 176. kalispera sas,perno epidoma oaed kathe 18,simera piga kai moy sfragisane epeidi ayrio einai sabbato,mipos kserete pote tha bei to epidoma?eyxaristo

 177. Είμαι 38 ετών έχω εργαστεί σαν υπάλληλος γραφείου το ετος 1995 1996 και 6 μήνες το 1997 ….και ήμουν ασφαλισμενη κύρια σύνταξη στο ΤΑΥΣΟ και ΙΚΑ Ασθένεια…….μετά απολύθηκα και εργαζόμαι από το 2000(11 χρόνια) έως και σήμερα σαν υπάλληλος γραφείου
  σε άλλη εταιρεία….. πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να εργαστώ για σύνταξη…. έχω παιδιά 14 και 8 ετών αντίστοιχα
  ευχαριστώ

 178. Ξέχασα επίσης να σας πω ότι μεσολάβησε και ταμείο ανεργίας για ένα χρόνο το 1998…..

 179. καλησπερα, εχω κανει επισχεση απο τον ιουλιο αλλα ταμειο ανεργιας δεν εχω μπει ακομα γιατι κανεις δε με ειχε ενημερωσει. επισης οταν ζητησα απο τον εργοδοτη μου βεβαιωση αποδοχων αρνηθηκε να μου δωσει και μου ειπαν στα ΚΕΠ οτι με μια υπευθυνη δηλωση του τυπου: ο εργοδοτης αρνειται να μου δωσει τη βεβαιωση αποδοχων κλπ. συμπληρωσα μια. επισης ενσημα μου εχει κολλησει μεχρι το σεπτεμβρη του 2011. τωρα δεν ξερω αν συνεχιζει να υφισταται η εταιρια. κατα πασα πιθανοτητα ναι.

  1)τι μπορω να κανω για να παρω το επιδομα ανεργιας? καπου διαβασα οτι υπαρχει χρονικο περιθωριο 60 ημερων. αυτο σημαινει οτι δε το δικαιουμαι?

  2)επισης αν απολυθω μπορω να μπω?

  3)δικαιουμαι καποια επιπλεον χρηματα για το 2011 (οπως πχ δωρο χριστουγεννων)?

  4)τι με συμβουλευετε να κανω?

  • λογικα αυτο που πρεπει να κάνεις ειναι να πας στον ΟΑΕΔ η σε μια επιθεώρηση εργασίας να σου πουν τι ισχύει και όχι …και θα έπρεπε να το ειχες κάνει
   αλλά αν απολυθεις έχεις δικαιωμα να μπεις ταμειο ανεργίας

 180. Υπήρξα άνεργη από τον Ιανουάριο 2010 έως και τον Αύγουστο 2011. Από 1 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα δουλεύω σε εκδοτική εταιρεία που όμως δεν πάει καλά και υπάρχει πιθανότητα να μας απολύσουν. Δικαιούμαι ξανά επίδομα ανεργίας? Σας παρακαλώ απαντήστε μου. Ευχαριστώ

  • ΔΕΣ ΑΥΤΟ Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 181. καλημερα θελω να ρωτησω κατι , το 11 ειχα 9 μηνες ενσημα το 12 ποσα χρειαζομαι για να βγω σαν εποχιακος ταμειο ?

  • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

 182. γεια σας μπικαμε προτι φορα στο ταμιο ανεργιας γραφτικα στις11/10/2012 και πλιροθικα 23/2/2012 και πιρα μονο του δεσφτερου μινα το χριματικο ποσο δεν θα επρεπε να παραλαβο και του προτου μινα το χριματικο ποσο

 183. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

  • ΚΥΡΙΑΚΟΣ :
   ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

   ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΕΩΜΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ΄ΔΟΥΛΕΥΩ 17 ΜΗΝΕΣ,ΠΑΚΕΤΑΣ,ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΟΧΝΕΙ Η ΠΑΡΕΤΟΥΜΕ

  • με το νεο νόμο ναι αλλα ακόμα ούτε το υπουργείο δεν εχει δώσει εγκυκλιο πως ποτε μπορει να γίνει και πάλι χρειάζεται διαβούλευση

 184. καλημέρα…με έχει προσλάβει ο αδερφός μου(είναι μηχανικός) σαν υπάλληλο γραφειου…αυτή τη στιγμή-μετά από λοχεία-βρίσκομαι στο 6μηνο του οαεδ…αν παραιτηθώ ή απολυθω μόλις τελειώσει το 6μηνο θα μπορω να παρω επιδομα ανεργιας?παιζει ρολο ο βαθμος συγγενειας με τον εργοδοτη? επισης,για το επιδομα ανεργιας πρεπει τα απαιτουμενα ενσημα της προηγουμενης χρονιας να ειναι στον ιδιο εργοδοτη?

 185. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog.
  Ήθελα να ρωτήσω για την εικονική απόλυση σε νέο εργοδότη μετά από παραίτηση για να πάρεις το επίδομα ανεργίας.
  Πόσο χρόνο χρειάζεται να εργασθείς στη νέα εικονική δουλειά?
  Τι δικαιολογητικά χρειάζονται? π.χ. βιβλιάριο ΙΚΑ από νέο εργοδότη?
  Περίπου πόσο κοστίζει η πρόσληψη και απόλυση, στο νέο εργοδότη?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • δεν ξερω θέματα λογιστικού περιεχομένου αυτό που ξέρω ειναι αυτό ως προς τις απαιτήσεις για επιδότηση ανεργίας …και βέβαια η εργασία να ειναι δηλωμενη με ασφάλιση ΙΚΑ
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 186. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ??ΣΤΙΣ 15 /1 / 2012 ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΟ 49 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ 1983 ΕΙΧΑ ΜΠΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ…ΠΡΙΝ ΤΟ 2012 ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ..

  • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 187. Καλησπέρα!
  Θα ήθελα να ρωτησω αν μπορω να βγαλω επιδομα ανεργειας τον ιούλιο. Ειμαι καθηγητης ωδειου και τον ιουνιο θα εχω συμπληρωσει 14μηνο με παραπανω απο 125 ημερες ασφαλισης αλλα αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι αν ισχυει στην περιπτωση μου η προυποθεση να εχω 80 ημερες ασφαλισης τα δυο προηγουμενα ετη. Κυριως δεν καταλαβαινω σε ποια ετη αναφερεται ο νομος, αν πχ αιτουμαι το επιδομα Ιουλιο 2012, αναφερεται στις περιοδους Ιουλιος 2010- Ιουλιος 2011 και Ιουλιος 2011-Ιουλιος 2012? η μηπως Ιουλιος 2009 – Ιουλιος 2010 και Ιουλιος 2010 – Ιουλιος 2011? (ειναι η πρωτη φορα που θα κανω αιτηση)

  Ευχαριστω πολυ!

 188. μπορει καποιος να ειναι στο ταμειο ανεργιας και να κανει ατομικη επιχειρηση για να εκδιδει τιμολογιο παροχης υπηρεσιων?

 189. καλημερα σασ επιεγουσα βοηθεια ο συσυγος μου ειναι ανεργος και επιδοτειτε απο τον αοεδ μεχρι και νοεμβριο του 2012 μενουμε σε επαρχια και πολυ δυσκολο να βρουμε δουλεια του προτεινε ενασ κυριος να δουλεψει προς το παρον 2 -3 φορεσ τον μηνα να κανει τα ρεπο των αλλων με ενσημα βεβαια κ οταν ανοιξει η σεζον μπορει ισως να τον παρει κανονικα.με τα αυτα ημερομισθια ενσημα θα χασω τον οαεδ????γιατι με 60 ευρω τον μηνα… ειχα διαβασει καπου οτι μπορεις να κανεις μεχρι 2 και να παιρνεις οαεδ αφαιρουμενο αυτα τα 2 γινεται ξερει κανεις??????

  • μπορει να εργαστεί με ένσημα μεχρι ενα αριθμό το μήνα αν ειναι επιδοτούμενος ανεργός αλλά αυτό να το ρωτήσετε στον ΟΑΕΔ να σας πεί ακριβώς πόσα ένσημα πρέπει να έχει σε εργασία για να μην χάσει το επίδομα

 190. καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω κι εγω κατι.. δουλευα σε καποιο καταστημα απο τον ιανουαριο του 2008 εως τον φεβρουαριο του2011 χωρις ομως να εχω κανενα ενσημο απολυθηκα χωρις καν αποζημιωση γιατι δεν φαινομουνα πουθενα.Εχω κανει βεβαια τη σχετικη καταγγελια στο ικα αλλα ακομα δεν εχει εκδικαστει η υποθεση. Ολα αυτα τα χρονια βεβαια θεωρουσα κανονικα την καρτα μου χωρις βεβαια να λαμβανω καποιο επιδομα.Μπορω να παρω επιδομα ανεργιας και τι δικαιολογητικα χρειαζονται αφου δεν εχω απολυση?? Ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας.

  • ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΦΟΎ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΔΗΛΩΜΕΝΗ Ως ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΚΆΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΩ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ
   ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥ

 191. apasxolisi :
  οχι πρεπει να διακόψει για να κανει έναρξη για ατομικη επιχειρηση

 192. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2007ΚΑΙ2008 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΕΙΧΕ ΤΕΒΕ ΜΕΤΑ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΝΣΗΜΑ; ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΑΜΕΙΟ;ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ

  • αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

 193. θα ήθελα να ρωτησω εαν η μειωση του επιδοματος ανεργιας ισχυεί για όλους.Δηλαδη εαν το παιρνεις ηδη πχ τρεις μήνες θα μειωθεί η θα μειωθει για τις καινουριες αιτησεις που θα γινουν απο τησ 12 μαρτιου και μετα?

 194. Γεια σας. Ε’ιμαι επιδοτούμενη άνεργη. Δούλευα στο δήμο με 18μηνη σύμβαση. Η επιδότηση καταχοριζοτανε στην τράπεζα κάθε ενάμιση μήνα περίπου. Εν αγνοία μου δεν είχα δώσει το παρόν στον οαεδ και αυτή την στιγμή έχουν μπλοκαριστεί ένας μήνας και το δώρο των χριστουγέννων τους δύο τελευταίους μήνες τους έχω παραλάβει. Εχω κάνει ένσταση για τους προηγούμενους μισθούς . Υπάρχει περίπτωση να τους χάσω.

  • Mary :
   Γεια σας. Ε’ιμαι επιδοτούμενη άνεργη. Δούλευα στο δήμο με 18μηνη σύμβαση. Η επιδότηση καταχοριζοτανε στην τράπεζα κάθε ενάμιση μήνα περίπου. Εν αγνοία μου δεν είχα δώσει το παρόν στον οαεδ και αυτή την στιγμή έχουν μπλοκαριστεί ένας μήνας και το δώρο των χριστουγέννων τους δύο τελευταίους μήνες τους έχω παραλάβει. Εχω κάνει ένσταση για τους προηγούμενους μισθούς . Υπάρχει περίπτωση να τους χάσω.

  • δεν το ξερω περιμενε την αποφαση της ενστασης

 195. παρεδωσα τα χαρτια για το επιδομα.ποτε θα παρω την 1 δοση???

 196. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ… ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ…. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31-01-2011… ΜΕΤΑ ΑΠΕΛΥΘΗ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΡΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 15-2-2012… ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ 31-01-2011….

 197. Γνωρίζει κάποιος αν ποσο γρήγορα βγαίνει το επίδομα ανεργιας και η κάρτα ?

 198. Καλησπέρα , θέλω να ρωτήσω το εξής.
  Μετά από 7 χρόνια συνεχούς εργασίας έμεινα άνεργος στις 23/12/10.
  Πάιρνω ταμείο από τις 1/1/11. Πήρα για 8 μήνες κ έκανα διακοπή , μια που στις 1/9/11 μου έγινε προσληψη από μια εταιρία. Δυστυχώς δούλεψα μόλις 3 μήνες κ στις 30/11/11 έγινε μείωση προσωπικου κ απόλυση .Δεν δικαιούμουν καινούριο ταμείο κ συνεχίζω κ παίρνω το υπόλοιπο του παλιου δηλαδή άλλους 4 μήνες (στις 29/3/12 παίρνω τον τελευταίο μήνα).
  Αν δουλέψω για 2 τουλάχιστον μήνες από εδώ κ πέρα μαζί με τους 3 που έχω δουλέψει ήδη (μέσα στο 14μηνο) θα δικαιούμαι έστω το ελάχιστο ταμείο , δηλαδή 5 μήνες ή δεν μετράν οι 3 μήνες που δούλεψα?
  Ευχαριστώ

  • αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   καλυτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ

 199. Καλησπέρα , θέλω να ρωτήσω το εξής.
  Μετά από 7 χρόνια συνεχούς εργασίας έμεινα άνεργος στις 23/12/10.
  Πάιρνω ταμείο από τις 1/1/11. Πήρα για 8 μήνες κ έκανα διακοπή , μια που στις 1/9/11 μου έγινε προσληψη από μια εταιρία. Δυστυχώς δούλεψα μόλις 3 μήνες κ στις 30/11/11 έγινε μείωση προσωπικου κ απόλυση .Δεν δικαιούμουν καινούριο ταμείο κ συνεχίζω κ παίρνω το υπόλοιπο του παλιου δηλαδή άλλους 4 μήνες (στις 29/3/12 παίρνω τον τελευταίο μήνα).
  Αν δουλέψω για 2 τουλάχιστον μήνες από εδώ κ πέρα μαζί με τους 3 που έχω δουλέψει ήδη (μέσα στο 14μηνο) θα δικαιούμαι έστω το ελάχιστο ταμείο , δηλαδή 5 μήνες ή δεν μετράν οι 3 μήνες που δούλεψα?
  Ευχαριστώ

 200. Καλημέρα… Είμαι επιδοτούμενη του ΟΑΕΔ και λογω προσληψης θα σταματήσω το ταμείο..Πότε θα πάρω τα υπόλοιπα χρήματα που δικαιούμαι

 201. γεια σας κ απο εμενα.
  θελω να σας κανω μια ερωτηση.

  εχω καταθεσει τα απαιτουμενα δικαιολογητικα για επιδομα ανεργιας.
  λογικα αυριο θα παρω την εγκριση αποφασης.
  εχω σκοπο συντομα να ιδρυσω Ο. Ε κ φυσικα θα υπαχθω στον ΟΑΕΕ.

  τι γινεται σ αυτη τη περιπτωση?
  συνεχιζει το επιδομα χωρις κανενα προβλημα?

 202. Προσοχή!!!
  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ανανεώσεις την κάρτα ανεργίας σου και μετά το πέρας της επιδότησης ΧΑΝΕΙΣ το σύνολο της ανεργίας σου και μετράει μόνο η τελευταία κάρτα μίας και θα σου ζητήσουν να ξανά βγάλεις καινούργια κάρτα.
  Εξηγώ είμαι 26 μήνες άνεργος δεν ανανέωσα την κάρτα γιατί έλειπα στην Κάσο (δεν έχει υποκατάστημα ΟΑΕΔ) το διάστημα 16/6/2011 που έπρεπε να ανανεώσω και μου έβγαλαν καινούργια κάρτα όταν επέστρεψα μετά από 2 βδομάδες. Αποτέλεσμα είμαι άνεργος μόνο 7 μήνες πλέον και όχι 26. Το χειρότερο δε είναι 1. πρέπει να πληρώσω το χαράτσι γιατί μετράει μόνο το 7μηνο 2. χάνω μόρια ανεργίας σε διαγωνισμούς π.χ ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, κτλ. 3. Όσες ενστάσεις και να έχω κάνει δεν κάνουν δεκτή καμία με αιτιολογία ότι δέχονται μόνο ενστάσεις θεραπείας κάρτας έτσι ονομάζουν την σύνδεση δύο καρτών ανεργίας μόνο αν υπάρχει Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιατρού ότι εκείνο το διάστημα ήσουν ανίκανος να μετακινηθείς.

 203. καλησπερα!!!!θα ηθελα να ρωτησω.λαμβανω επιδομα ανεργιας απ το νοεμβριο κ χθεσ ξεκινησα σε μια δουλεια απ την οποια παραιτηθηκα σημερα.μου ειπαν απ τον λογιστηριο οτι πρεπει να υπογραψω την προσληψη κ παραλληλα την παραιτηση γιατι εχουν καταθεσει ηδη την προσληψη μου στην επιθεωρηση εργασιας….(ετσι μου ειπαν)!!!!!το θεμα μου ειναι…εγω υπογραφω την προσληψη κ την παραιτηση?κ αν ναι χανω το επιδομα η μπορω να μην προσκομισω τα εγγραφα η πιο απλα να μην υπογραψω καθολου????ευχαριστω πολυ!!!

  • ο ΟΑΕΔ δικαιολογεί σε επιδοτούμενους ανέργους κάποια ημερομίσθια το μήνα …ας το κάνουν ετσι σαν να σε προσέλαβαν περιστασιακά …γιατί αν εχουν δώσει αναγγελία προσληψης μπορει να σου κόψει το επίδομα ο ΟΑΕΔ αν δεν αποδειχθεί οτι ειχες μια μέρα απασχόλησης ..οπότε πρεπει οπωσδήποτε να φαίνεται η ημέρα προσληψης και η ημέρα καταγγελίας της συμβασης συμβουλευσου ΟΑΕΔ η επιθεώρηση εργασίας

 204. kalisprera.ergazomai os politria kai exo ensima apo 1 dekembriou alla einai misa.einai sunolo gyro sta 80 .thelo na rotiso an se kanena mina tha dikaioumai miso tameio anergias? tameio exo parei mia fora.

  • Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   Τώρα για το 4ωρο δεν υπαρχει προβλημα επιδοτήσε με το μισο επιδομα

 205. δουλευω 11 μηνεσ σε 1εταιρια με συμβασεισ εληξε η συμβαση 2 3 /2/ 12 με απολιουν και με προσλαβανουν ξανα στισ 22/3/12 χανω το δικαιομα ανεργιασ?

 206. Καλησπέρα, εγώ έχω να πάρω άλλον ένα μήνα επιδότηση, θα πάρω την επιδότηση μειωμένη? Ή η μείωση ισχυεί μόνο γι΄αυτούς που επιδοτούνται από δω και πέρα?

 207. Θα ηθελα τη βοηθεια σας στο εξης: περαν των εισοδηματικων κριτηριων για τη ληψη επιδοματος ανεργιας, υπαρχουν και περιουσιακα?

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων για τη βοηθεια.!!

 208. εχω ερωτηση γνωριζει κανενασ εαν παιρνω επιδομα ανεργιασ αν εχω δικαιωμα να δουλευω μεσω ιντερνετ σε καποια δουλεια που δεν παρεχει ασφαλιση αλλα θεωρειται ως αυτοαπασχοληση????

 209. καλημέρα,

  όταν γινει αναγγελία πρόσληψης ξέρετε αν ο ανέργος δικαιούται το επιδομα ανέργειας για τον προηγουμενο μήνα αναλογικά (βάση ημερών) ή δεν το παίρνει καθολου ;

 210. γεια σας εργαζομαι σε μια εταιρια η οποια παει για κλεισιμο.Εγω εχω συμπληρωσει 14.5 μηνες απο τη γεννηση της κορης μου.εδω και 2 μηνες λενε οτι θα με απολυσουν αλλα για καποιους δικους τους σκοπους δεν το εχουν κανει ακομα.εγω εν το μεταξυ δεν παω για δουλεια αλλα αυτοι μου κολουν ενσημα και με βαζουν να δουλευω στο προγραμμα της επιθεωρησης χωρις να δουλευω.ολους αυτους τους μηνες βγαινει και μισθοδοσια χωρις να με πληρωνουν με το ετσι θελω.τελοσπαντων μου ειπαν να παω να υπογραψω την απολυση βγαζοντας ενα ποσο 8,5 χιλιαδες ευρω μαζι με την αποζημιωση χωρις να μου δωσουν τιποτα. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩΩΩΩ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;να παω στην επιθεωρηση εργασίας ή δεν εχει νοημα αν κλεισουν;;;;;αν κλεισει η εταιρια μπαινω ταμειο ανεργιας; και τελος αν κλεισει η εταιρια κΑι δεν εχω υπογραψει αυτα τα ποσα θα φαινεται οτι τα εχω παρει;;;;;;ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑς ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  • Με μπέρδεψες έπρεπε να ειχες κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ήδη … Πως σε εμφανίζουν εργαζόμενη και εσυ δεν πάς στην δουλειά !!! Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι εχει παιχτεί αλλά είσαι σε προστασία για 18 μηνες από απόλυση… Και κακώς δεν τους έχεις κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ..μα πας άμεσα

 211. Καλησπέρα, μια ερώτηση θέλω να κάνω, δουλεύω σε μια εταιρεία ένα χρόνο και τρεις μήνες,και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έως και σήμερα μου κολλάνε κανονικά τα ένσημα εάν παρετηθώ μονή μου από την δουλειά μπορώ να μπω στο ταμείο ανεργείας η πρέπει να περειμενω να με δειώξουν η ίδιοι.

 212. Το τελευταίο επιδομα ανεργίας το έλαβα το Μάρτιο του 2012, δικαιούμαι κάποιο δώρο Πάσχα; μου είχαν πει στον ΟΑΕΔ οτι μαλλον θα λάβω τελικά ισχύει κάτι τέτοιο;

 213. καλησπερα…μηπως ξερεται αν μαζι με το δωρο πασχα προπληρωσουν και το επιδομα ?πληρωνομαι καθε 24 υπαρχει περιπτωση να βαλουν και τα 2 μαζι?ευχαριστω.

 214. paidia exo anxothei giati perimeno pos k pos an dikaioume doro.
  imoun sto tameio anergias septemvri,oktomvri,noemvri,dekemvri tou 2011 k tora to 2012 ianouario,febrouario( martio pira to extra mou ipan 232e.) dikaioume doro pasxa. parakalo apantiste

 215. ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟ; ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟ ΠΕΡΝΩ;

 216. Καλημέρα!Με τον νέο τρόπο καταβολής του επιδόματος η τελευταία ημέρα έπεσε Μ.Παρασκεύη.Σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται?πάει στην επόμενη εργάσιμη ή χάνει κάποιος το επίδομα ?

 217. Χαίρεται λέγομαι Χρήστος και θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου κολλάνε ένα ένσημο την εβδομάδα και να μην χάσω το ταμείο ανεργείας.Ευχαριστώ εκ των πρωτέρον.Καλές γιορτές

  • ρώτησε τον οαεδ η καποιο λογιστή να σου πει ακριβώς πόσες μέρες μπορεις να εργαστείς περιστασιακά ως ανεργος χωρίς να κινδυνεύεις να χασεις το επίδομα

 218. Καλημέρα σας,
  Ως δεύτερη φορά επιδοτούμενη απο τον ΟΑΕΔ απαιτείται να έχω τουλάχιστον 125 ένσημα το τελευταίο 14 μηνο. Τα ένσημα αυτά τα έχω (για την ακρίβεια 200), αλλα στους 14 τελευταίους μήνες παρεβλήθηκε απόλυση και επιδότηση μου, την οποία διέκοψα μόλις ξεκίνησα στον τωρινό εργοδότη μου.
  Δικαιούμαι επίδομα?

 219. douleua se mia etairia apo 1/12/2010 mexri kai tis 15/4/2012. mporo na paro anergia??

  • Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

 220. Πάρις :
  Καλησπέρα σας
  Δεν φαντάζεστε πόσο μα πόσο καλό κάνετε με αυτό το blog!
  Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ…
  Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,εργαζόμουν σε εταιρεία λιανικής απασχόλησης απ το Δεκεμβρη τοο 2007 μεχρι το Σεπτεμβριο 2009.Αφότου επιασα δουλεία σε μία καφετέρια μετά απο μία εβδομάδα με απολύσανε.Ρώτησα και μου είπαν οτι μπορώ να μπώ στο ταμείο ανεργίας.Αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα,επειδη τα εισοδήματα που είχα ήταν αφορολόγητα -400 ευρω το μήνα-δεν έκανα ποτε μου φορολογική δήλωση,το μόνο που έχω είναι βεβαίωση ετήσιων αποδοχών απ την εργασία μου.Μπορώ να πάω με αυτό το έγγραφο στον ΟΑΕΔ …?
  Αν οχι τι πρέπει να κάνω…?
  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρω…..

 221. geia sas kai apo emena.tha hthela na rothso me posa enshma mpainei tameio enas epoxikos ypallhlos.eyxaristw

 222. geia sas tha ithela na rotiso kai ego kati douleva san odigos apo ton miso iounio tou 2011 mexri 30-3 2011 opou egine kai i apolisi me ensima 210 tou teleutaious 14 mines xoris tous 2 teleutaious exo 125 alla den xero an exo 80 to etos episis to 2010 eixa 1-2010 21 ensima 2 -2012 18 ensima an mporeite diafotisteme an dikaioumai gia proti fora epidoma anergias ston oaed moy eipan mporei kai nai mporei kai oxi euxaristo

 223. EPENA 5 MHNES TO TAMEIO TWRA STAMATISE , MOU EIPAN OTI AN EXW MIDENIKI DILWSI DIKAIOUME ALLA 200 EURW AUTO ISXIEI????KAI AN PWS TA PERNW!!!