Επιδότηση ανέργου (update 2013)

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).

Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ               

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

14ΜΗΝΟ

12ΜΗΝΟ

14ΜΗΝΟ  

Ημέρ. Εργασίας         

Ημέρ. Εργασίας              

Ημέρ. Εργασίας

125-1491

100-149

100-149

 5 μήνες

150-1792

150-179

150-179

 6 μήνες

180-2193                                

180-219

180-219

 8 μήνες

220-249

220-249

220-249

10 μήνες

250 και άνω

250 και άνω

250 και άνω

12 μήνες

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και άνω

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

12 μήνες

125 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

100 και άνω και συμπλήρωση 4.050 ημερών εργασίας συνολικά

12 μήνες

1. Ή 200 στη διετία

2. Ή 250 στη διετία

3. Ή 300 στη διετία

 

– Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

– Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
– Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιδοτούμενος άνεργος:
• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.
• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».
• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 •  Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.

• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
• ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
• ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
• ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
• ν.1892/1990 (άρθρο 37)
• ν.3552/2007 (άρθρο 5)
• ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)
• ν.3986/2011 (άρθρο 39)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν, Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.

Προσοχή! Οι κανονισμοί της Ε.Ε. ισχύουν και για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
ΕΔΩ το λινκ του ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/
 


903 thoughts on “Επιδότηση ανέργου (update 2013)

  ΛΙΑ said:
  Κυ,Μάι,2009 στο 10:58 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΙΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ. ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΩ? ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   irene said:
   Πα,Μάι,2011 στο 8:25 μμ

   Καλησπέρα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Πρόκειται να καταθέσω δικαιολογητικά για να επιδοτηθώ από τον ΟΑΕΔ για δεύτερη φορά. Πληρώ την προυπόθεση των 125 ημερών εργασίας στο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες. Οι ημέρες αυτές, ωστόσο, δεν ήταν με πλήρη απασχόληση αλλά με ημιαπασχόληση (4ωρη εργασία). Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση: παίρνω επίδομα, αλλά χαμηλότερο από τα 454ευρώ ή δεν παίρνω καθόλου επίδομα;

    apasxolisi said:
    Δε,Μάι,2011 στο 12:48 πμ

    ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΠΟΛΛΏΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ (ΕΝΣΗΜΑ ΙΚΑ ) ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΛΛΑ ΑΦΟΎ ΕΙΧΕΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ δεν νομίζω οτι το ποσο μπορει να ειναι μικρότερο απο αυτο που προβλεπεται για την πληρη απασχοληση

   giorgos said:
   Τρ,Νοε,2013 στο 10:44 πμ

   PARAKALO APANTISTEME EGKAIRA NA XCERO KAIGOMAI POLI AN PARO I OXI KAI KATHE MERA ANXONOMAI GIAFTO,KAI AN DEN PIANEI TO 14 MINO POU ANAFERA PIO PANO PEZEI NA PIANOUN TA PROIGOUMENA XRONIA EXO 300 ENSIMA SXEDONTI 3TIA 2011-2013 2011 144 2012 83 2013 73

    apasxolisi responded:
    Τρ,Νοε,2013 στο 6:14 μμ

    Aπαντησα στην πρώτη ερώτηση

  ΜΑΡΙΑ said:
  Κυ,Ιουν,2009 στο 12:29 μμ

  Γεια σας,
  πραγματικα πολυ καλο το blog σας.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το επίδομα ανεργίας και ο λόγος είναι οτι το site του οαεδ έρχεται σε αντίθεση με αυτά που άκουσα απο υπάλληλο του οαεδ της περιοχής μου.
  Εργάζομαι σε μια επιχείρηση που μου κολλάνε 25 ενσημα/μηνα. Συνολικά για 9 μηνες και 15 ημέρες οπου και λήγει η συμβαση εργασιας. Δεν εχω ξαναμπει στο ταμείο ανεργίας. Τελικά δικαιούμαι να μπω?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2009 στο 3:04 πμ

   δεν ξέρω τι προυπηρεσία έχεις πρίν απο αυτή την σύμβαση γιατι δηλαδή πριν εργαζόζουν
   Πάντως σαν βάση για την επιδότηση ισχύει η εξλης προυποθεση
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

    konstantina said:
    Πα,Σεπ,2010 στο 9:54 πμ

    kalimera …douleuo se grafeio ergolavou os ipallilos grafeiou edo kai 4 xronia ton proto xrono ksekinisa me imiapasxolisi ta epomena 2 xronia imouna kanonika me 8oro kai kanoniko mistho tora ton teleutaio xrono eimai ksana me imiapasxolisi kai mistho 463 euro (kathe xrono ipografame nea simvasi den ksero an auto paizei kapoio rolo ) kai thelo na ksero an vgo sto tameio anergeias to poso pou tha pairno tha einai 454 euro i ligotero giati kai ta ensima ta exo alla kai den imoun asinexeia me imiapasxolisi …euxaristo

    XRISTINA said:
    Πα,Ιουλ,2014 στο 6:37 μμ

    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ.ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΩΣ ΤΙΣ 12/07/14 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΕΧΑΣΤΗΚΑ Κ ΔΕΝ ΠΑΡΕΒΡΕΘΗΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΞΕΡΕΤΕ ΑΝ ΧΑΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

    apasxolisi responded:
    Σα,Ιουλ,2014 στο 9:24 μμ

    δεν την χάνεις αρκεί να πας και θα την βάλουν τον επόμενο μηνα

   AGGELIKI said:
   Δε,Οκτ,2013 στο 4:21 μμ

   Καλησπέρα,

   Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος και παρότι τα ένσημά μου οριακά υπερβαίνουν τα 180 ανά περίοδο έχω επιδοτηθεί τα προηγούμενα 4 έτη με 450 ημέρες. Με την νέα τροπολογία υπάρχει πλαφόν για 179 ένσημα? διότι αν ισχύσει η επιδότηση των 3,5 μηνών θα εξαιρεθούν εργαζόμενοι που υπερβαίνουν το όριο των 179 ενσήμων και είναι αρκετοί σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

    apasxolisi responded:
    Κυ,Οκτ,2013 στο 7:43 μμ

    To δημοσιεύω τα σχόλιο κάτι παραπάνω δεν μπορώ να κάνω ούτε ξέρω τι παίζει ….

   katerinaki said:
   Τε,Οκτ,2014 στο 12:52 μμ

   Tha hthela na rwthsw exw mpei eidh mia fora tameiio exw ensuma polla k thelw na dhlwsw paraithsh gia logous ygeias mpainw sto tameio anergias ??????eimai 8 mhnes sta xartia

    apasxolisi responded:
    Τε,Οκτ,2014 στο 12:45 μμ

    με παραίτηση δεν μπαίνεις ταμείο ανεργίας .Πάντως μπορείς να επιδοτηθείς και για δεύτερη φορά με απόλυση

  ΜΑΡΙΑ said:
  Πε,Ιουν,2009 στο 8:07 πμ

  Γεια σας και παλι. Πριν απο την τελαυταια μου εργιασια δλδ τα δυο προηγουμενα ετη είχα 200 ενσημα. Οπως σας είχα γράψει εργάζομαι σε μια επιχείρηση που μου κολλάνε 25 ενσημα/μηνα. Συνολικά για 9 μηνες και 15 ημέρες οπου και λήγει η συμβαση εργασιας. Αρα, με οσα γραφετε δικαιουμαι να το παρω. Το θεμα ειναι οτι η υπαλληλοσ του οαεδ δεν «κολλησε» στα ενσημα που έχω, αλλα μου είπε πτο τα συγκεκριμενα ενσημα απο την τωρινη / τελαυταια εργασια θα πρεπει να προερχονται τουλάχιστον απο 14 μηνες εργασιας. Τελικα ισχυει αυτο;
  Δηλαδη παρολο που εχω τα ενσημα που απαιτουνται, επειδη δεν συμπληρωνω το 14μηνο, δεν θα το παρω τελικα το επιδομα;

  Σας ευχαριστώ πολυ. Πραγματικα θα με διαφωτισετε, γιατί ή δεν μπορώ να «μεταφράσω» αυτο που λέει ο νόμος ή στον οαεδ δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και παλι σας ευχαριστώ

  apasxolisi said:
  Πα,Ιουν,2009 στο 9:21 μμ

  Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταιοι μήνες …
  Προφανώς εκει κολλάει δηλαδή να είχες συνεχόμενη εργασία τους τελευταιους 14 μηνές .
  Το λεω αυτό γιατι έχει συμβεί και σε άλλους

  dimitris said:
  Τε,Αυγ,2009 στο 9:05 πμ

  Καλημέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το επίδομα ανεργείας. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και τηλεφωνικά με τον ΟΑΕΔ αλλά δεν τα κατάφερα. Έχω κάνει όλες τις ενέργειες για να βγω στο ταμείο ανεργείας και έχω δώσει όλα τα απαιτούμενα χαρτιά που μου ζήτησαν. Μου είπαν να πάω μετά απίο 25 ημέρες να παραλάβω τις επιταγές κ.τ.λ.

  Επειδή θα λείπω για αρκετές ημέρες και δεν θα μπορέσω να πάω μπορεί να πάει κάποιος δικός μου αν του κάνω πλήρη εξουσιοδότηση και να τις παραλάβει ή θα πρέπει να πάω εγώ ο ίδιος ;

  Ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Πε,Αυγ,2009 στο 1:12 πμ

   δεν μπορω να βοηθήσω δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτες τις περιπτώσεις πρέπει να επικοινωνήσεις με ΟΑΕΔ

   κλεοπατρα said:
   Πε,Φεβ,2010 στο 11:56 μμ

   καλησπερα και εγω εχω την ιδια απορια θα βγω στο ταμειο ανεργιας.θα χρειαστει ομως να φυγω στο εξωτερικο για αρκετες μερες. αν δωσω λογαριασμο τραπεζας ειναι αναγκαια η παρουσια μου στον ΟΑΕΔ για την εισπραξη των χρηματων η για οτιδηποτε αλλο οπως ανανεωση καρτας ανεργιας και εχει σχεση το ενα με το αλλο αν δηλαδη δεν ανανεωσω την καρτα ανεργιας δεν θα μπορεσω μετα να εισπραξω το υπολοιπο ποσον?και αν ναι μπορω να εξουσιοδοτησω καποιον να το κανει?
   ευχαριστω για το χρονο σας ,

    apasxolisi said:
    Κυ,Φεβ,2010 στο 1:30 μμ

    Η ανανέωση της κάρτα γίνεται προσωπικά….τώρα για το επίδομα νομίζω το καταθέτουν σε τραπεζικό λογαριασμό ειδικα του ΟΑΕΔ μέσω Εθνικής Τραπεζας….Πάντως δεν γίνονται συναλλαγές στον ΟΑΕΔ με αντιπροσώπους πρεπει να είναι ο ίδιος παρόν ο ανεργος

   eleftherios said:
   Πε,Νοε,2011 στο 4:07 μμ

   telika ti ekanes ?giati exo kai go toidio provlima?ypirxe dioria apo tin imerominia paralavis ton epitagon ??lefteris

  Ανώνυμος said:
  Κυ,Αυγ,2009 στο 6:50 μμ

  καλησπέρα στα δικαολογητικά¨ Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

  εννοει μονο απο τράπεζα της ελλάδος η οποιαδήποτε τραπεζα?

  ευχαριστώ

  ΠΟΠΗ said:
  Δε,Αυγ,2009 στο 11:30 μμ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Κ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΑΝΑ ΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2009 στο 2:19 πμ

   OXI ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

  Chris said:
  Δε,Σεπ,2009 στο 4:08 μμ

  Παίρνω ηδη επιδομα ανεργιας απ τον ΟΑΕΔ. Θα ηθελα να ξερω, αν βρεθει θεση εργασιας και κοπει το επιδομα, αλλα αν θελησω να φυγω ή με διωξουν μπορω να μπα ξανα στον οαεδ και να λαμβανω το επιδομα ανεργειας παλι;; Τι χρονικο περιθωριο εχω να μπω παλι χωρις να μου κοπει;

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2009 στο 11:37 μμ

   το επιδομα διακοπτεται μετά την αναγγελία προσληψης γιατί παρανομείς
   Για να επιδοτηθείς εκ νέου πρέπει
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

    chris said:
    Τε,Σεπ,2009 στο 2:00 μμ

    ευχαριστω για την απαντηση σας, μαλλον δεν το εθεσα εγω σωστα.
    Το γνωριζω αυτο που μου γραφετε, αυτο που θελω να μαθω ειναι, αν προσληφθω και με διωξουν σε ενα η δυο μηνες, ή κλεισει η εταιρεια ή παραιτηθω, μπορω να μπω παλι στον οαεδ και να συνεχισω να παιρνω το επιδομα;;; Ποσο περιθωριο εχω να ξαναμπω στον οαεδ και νη μην χασω το επιδομα. Νομιζω οτι υπαρχει ενα περιθωριο 1-2 μηνες, ασχετα με το αν απολυθω η παραιτηθω.

    apasxolisi said:
    Πε,Σεπ,2009 στο 10:20 μμ

    δεν το ξερω αυτο ρωτησε στον ΟΑΕΔ

  ΘΟΔΩΡΗΣ said:
  Πα,Οκτ,2009 στο 10:49 μμ

  Καλησπέρα,θα ήθελα να ρωτήσω αν μέσα στους 14 (στην ουσια12)μήνες μετράνε και τα ενσημα απο το 6μηνο μητρότητας.

   apasxolisi said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 4:51 μμ

   δεν το ξερω ο ΟΑΕΔ μπορει να σε πληροφορήσει γιαυτο

  Πάρις said:
  Κυ,Οκτ,2009 στο 12:21 μμ

  Καλησπέρα σας

  Δεν φαντάζεστε πόσο μα πόσο καλό κάνετε με αυτό το blog!
  Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ…
  Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,εργαζόμουν σε εταιρεία λιανικής απασχόλησης απ το Δεκεμβρη τοο 2007 μεχρι το Σεπτεμβριο 2009.Αφότου επιασα δουλεία σε μία καφετέρια μετά απο μία εβδομάδα με απολύσανε.Ρώτησα και μου είπαν οτι μπορώ να μπώ στο ταμείο ανεργίας.Αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα,επειδη τα εισοδήματα που είχα ήταν αφορολόγητα -400 ευρω το μήνα-δεν έκανα ποτε μου φορολογική δήλωση,το μόνο που έχω είναι βεβαίωση ετήσιων αποδοχών απ την εργασία μου.Μπορώ να πάω με αυτό το έγγραφο στον ΟΑΕΔ …?
  Αν οχι τι πρέπει να κάνω…?
  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρω…..

   apasxolisi said:
   Κυ,Οκτ,2009 στο 2:05 μμ

   ME THN BΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΑΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΊΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ

    Πάρις said:
    Κυ,Οκτ,2009 στο 6:10 μμ

    Σας ευχαριστώ θερμά για την γρήγορη απάντηση σας!
    Εαν δεν σας είναι δύσκολο,κάτι πρόσθετο.
    Είμαι φοιτητής-γεγονός είναι ότι μπορούσα νομοθετικά,να παίρνω φοιτητικές άδειες (ημερήσια άδεια την ημέρα που εξεταζόμουν στη σχολή και μετά την πληρωνόμουν απο τον ΟΑΕΔ-υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τους φοιτητές να εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας…?
    Σας αναφέρω αυτό το συμβάν γιατί μία κυρία που την ρώτησα στο τοπικό υποκατάστημα μου απάντησε χωρις να το δικαιολογήσει,οτι οι φοιτητες δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας.

  Ανώνυμος said:
  Πε,Οκτ,2009 στο 11:04 πμ

  kalimera.
  to teleutaio 14mhno exw 210 enshma alla den exw kao8olou flebarh-marth aprilh.maio.paizei rolo?kai epishs ayto to diasthma mou edwse o oaed ena apidoma 300 eurw.8a kolisei se kati h epidothsh mou?

  aspa said:
  Τε,Νοε,2009 στο 8:29 μμ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΕΡΝΕΙΣ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΑ ΘΕΛΩ.ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.ΑΛΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  tamias said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 10:53 πμ

  καλημερα! μολισ τελειωσε η 8μηνη συμβαση στη δεη.πριν ειμαι ανεργη κ επαιρνα επιδομα ανεργιας.1)δικαουμαι τςρα επιδομα?2) επιδομα αλληλεγγυης?
  υ.γ. απολυθηκα 2/12/09 αλλα ακομα δεν μας εχουν δωσει την απολυση.
  ευχαριστω

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Δεκ,2009 στο 3:05 μμ

  γεια σας!μηπως ξερετε ποτε θα παρουμε το δωρο χριστουγεννων απο τον οαεδ?κι επισης,επιδοτοθμε απο 30/10/2009,ποσο δωρο δικαιουμαι?

   apasxolisi said:
   Τρ,Δεκ,2009 στο 11:01 μμ

   λογικά όλο το δώρο τώρα δεν ξέρω αν δίνει αναλογία και ο ΟΑΕΔ
   πάντως μεχρι τα μέσα τις αλλης βδομάδας και μάλλον μαζί με το επίδομα

  παναγιωτης βυζης said:
  Δε,Δεκ,2009 στο 5:12 μμ

  καλησπερα,
  πος μπορω να παρω το επιδομα σε αλλη χωρα της ε.ε??

   apasxolisi said:
   Δε,Δεκ,2009 στο 7:49 μμ

   δεν ξέρω ρώτησε το φορέα που εισαι αν εισαι ΟΑΕΔ κλπ

  ΑΝΘΗ said:
  Δε,Ιαν,2010 στο 2:29 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΛΟΥΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΣΥΜΑ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Δε,Ιαν,2010 στο 6:23 μμ

   για επιδότηση οχι με 12 μηνες απασχοληση αλλά βγάλε καρτα ανεργίας

    Aisxos said:
    Δε,Ιουλ,2010 στο 6:23 πμ

    Εαν δεν κανω λαθος εξαρταται απο το ποτε.

    ΠΧ εαν η προσληψη εγινε ιουνιο 2009 και η απολυση ιουνιο 2010, καλυπτονται ολα τα απαραιτητα ενσημα συμφωνα με το νομο που βρισκεται αναρτημενος και στο site του οαεδ. Τωρα αν υπαρχει κρυμμενος νομος καπου δεν ξερω.

  ελενα said:
  Σα,Ιαν,2010 στο 10:05 μμ

  Καλησπερα!Για να μπεις ταμειο πρεπει να εχεις συνεχομενα ενσημα απτον ιδιο εργοδοτη?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 8:59 μμ

   oxi sto idio apla na exeis tis proypotheseis
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  ηλεκτρα said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 10:13 μμ

  καλησπερα. εχω παρει το πτυχιο μου στην νοσηλευτικη αλλα δεν εχο βρει δουλεια ακομα. μπορω να βγαλω καρτα ανεργιας?

   apasxolisi said:
   Πα,Μαρ,2010 στο 9:14 μμ

   ναι μπορεις να βγάλεις να πας στον ΟΑΕΔ

  Ελένη said:
  Πα,Μαρ,2010 στο 10:27 μμ

  Καλησπέρα, Δούλευα σε τηλεοπτικα εργαστήρια ως σκηνοθέτης σε ΝΠΙΔ, με συνέχομενες συμβάσεις έργου απο το 2005 εως 31/12/2009. έχω κάνει έναρξη και αυτα τα χρόνια κόβω ΑΠΥ, και υπάρχουν κρατήσεις ΙΚΑ. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις. Ουσιαστικά μας απέλυσαν. Όμως αν μου δώσουν βεβαίωση λήξης σύμβασης Έργου, δικαιούμαι επίδομα ανεργίας? Σας ευχαριστώ

  Ελένη said:
  Πα,Μαρ,2010 στο 10:28 μμ

  Καλησπέρα σας, Δούλευα σε τηλεοπτικα εργαστήρια ως σκηνοθέτης σε ΝΠΙΔ, με συνέχομενες συμβάσεις έργου απο το 2005 εως 31/12/2009. έχω κάνει έναρξη και αυτα τα χρόνια κόβω ΑΠΥ, και υπάρχουν κρατήσεις ΙΚΑ. Δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις. Ουσιαστικά μας απέλυσαν. Όμως αν μου δώσουν βεβαίωση λήξης σύμβασης Έργου, δικαιούμαι επίδομα ανεργίας? Σας ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Δε,Μαρ,2010 στο 3:03 πμ

   δεν το ξέρω μπορεις να ρωτήσεις τον ΟΑΕΔ

  Christina said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 1:31 πμ

  Kalimera, tha ithela na sas rwtisw an i egrafi sto tameio anergias eixe ginei stis 17/12 kai i ananewsi kartas anrgias itan stis 16/3 tha me dextoun stis 17/3 ? me en meri mia mera kathusterisi. an den dextoun kovetai to epidoma ? euxaristw polu.

   Ελενα said:
   Τε,Μαρ,2010 στο 1:30 μμ

   Νομίζω οτι δεν μπορείς να πας στις 17/3, κόβεσαι. Μπορείς όμως να πας για ανανέωση εως 5 μέρες πριν.

  Christina said:
  Τε,Μαρ,2010 στο 6:16 μμ

  Oxi telika ola ok. sou dinontai kai 4 meres meta tin imerominia liksis.

  ΜΑΡΙΑ said:
  Πε,Απρ,2010 στο 9:46 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ: ΚΑΝΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΤΕΒΕ. ΑΝ ΔΙΑΚΟΨΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

   apasxolisi said:
   Πε,Απρ,2010 στο 1:26 μμ

   απαντησα στην πρωτη ερωτηση οχι γιατι σε θεωρουν ελευθερο επαγγελματια

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Σα,Μάι,2010 στο 10:54 μμ

  εργαζομαι 15 χρονια στην ιδια αε τι αποζημιωση θα παρω σε περιπτωση απολυσης?ευχαριστω!

   apasxolisi said:
   Δε,Μάι,2010 στο 12:20 πμ

   AΠΟζημιωση μισθους 11 μηνών
   Τωρα για την μειωση του ωραρίου η μειωση θα ειναι αναλογικη με τις ώρες δεν ξερω λογιστικα να το προσδιορίσω

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Σα,Μάι,2010 στο 10:59 μμ

  επισης σε περιπτωση απο 8ωρο γινει 7ωρο ποσο μειωση αποδοχων θα εχω πχ. σε ενα ποσο ασ πουμε 1000ε και τι επιπτωσεις θα εχει στο ενσυμο η εργασια μου ειναι 5μερη

  Irene said:
  Πε,Μάι,2010 στο 1:43 μμ

  Γεια σας!
  Εχω το 2009 175 ενσημα. Το 2010 εχω 50. Δικαιουμαι επιδομα ανεργειας και αν ναι για ποσο καιρο?Το 2008 ειχα ενσημα τα οποια ομως δεν αναγνωριζει ο ΟΑΕΔ. Αν οχι τι χρειαζομαι ακομα ωστε να λαβω επιδομα ανεργειας?
  ΜΦΧ

   apasxolisi said:
   Πα,Μάι,2010 στο 12:09 πμ

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Η επιδότηση ειναι 12μηνη

  Irene said:
  Πε,Μάι,2010 στο 4:19 μμ

  Επισης τι επιδομα θα μπορουσα να παρω εαν το 2010 ειχα συνολικα 130 ενσημα? Ρωτω διοτι μου προσφερεται μια εποχικη απασχοληση χωρις την βεβαιοτητα οτι θα παρω την δουλεια αυτη λογω κρισης .

  ELENH said:
  Δε,Μάι,2010 στο 11:48 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΘΕΣΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΠΟΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ( ΠΟΥ ΜΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΥΤΗ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ? ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1- 2 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΕΙΝΩ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΩ ,ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 1:28 πμ

   Αν φύγεις …θεωρείται παραίτηση …και οπότε ταμείο ανεργίας δεν μπορείς να μπείς …μόνο αν απολυθείς απο την νεά δουλειά Αλλά μπορείς να ζητήσεις άδεια ανευ αποδοχών αν δεν σε απολυσουν απο την παλιά δουλεια …δές το και αυτό μπορεί πχ να πας και να του αναφέρεις και επειδή σου έδωσε την άδεια υποχρεωτικά ( λόγω απόλυσης μπορεί να το κάνει ) αν δεν σου καταγγείλει την συμβαση άμεσα θες αδεια αν αποδοχών …Αλλωστε υποτίθεται οτι έχει κλωνιστεί η σχέση σου με την εργασία …κλπ αφού σε ανακόινωσε απολυση και υποχρεωτική άδεια λόγω της επικείμενης απόλυσης

  dimitris said:
  Πα,Μάι,2010 στο 8:25 πμ

  καλημερα. η σύζυγός μου παιρνει το επιδομα ανεργιας.για καποιο λόγο θα φύγει στην Αμερική ,για 2 χρόνια.το επίδομα κόβεται ή μπορεί να κάνει μια εξουσιοδότηση σε εμένα να το παίρνω μεχρι να τελειώσει η επιδότηση?

  ευχαριστώ.

  gio said:
  Σα,Μάι,2010 στο 5:41 μμ

  καλησπερα
  εχω παρει ηδη 2 φορες ταμειο ανεργιας,τωρα που ξανααπολυθηκα δικαιουμαι ‘η ειναι μονο για 2 φορες?τις προυποθεσεις τις πληρω

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 2:53 πμ

   πηγαινε στο ΟΑΕΔ να ρωτήσεις δεν το ξέρω τι γίνεται με αυτό

  lina said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 7:54 πμ

  Καλημέρα. Είμαι άνεργη και ξεκίνησα να λαμβάνω επίδομα ανεργίας από τον Μάιο 2010 (δικαιούμαι για 12 μήνες). Πριν από λίγες μέρες διαπίστωσα ότι είμαι έγκυος. Θα γεννήσω (πρώτα ο Θεός) τον Φεβρουάριο του 2011 (θα παίρνω ακόμη επίδομα). Δικαιούμαι των επιδομάτων κυοφορίας, λοχείας κλπ από ΙΚΑ?
  Και 2ο: αν αποφασίσω να βγάλω μπλοκ αποδείξεων (ελεύθερου επαγγελματία) το επίδομα ανεργίας πρέπει να διακοπεί? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 10:57 μμ

   για το επίδομα του τοκετού του ΙΚΑ νόμιζω το δικαιούσαι ….
   Αν τώρα βγάλεις μπλοκάκι σαν ελευθερος επαγγελματίας θα πρέπει να διακόψεις το επίδομα ανεργίας γιατι θα θεωρησε εργαζόμενη

  vicky said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 11:09 πμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΚΑΘΗΓΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΤΥΠΟΣ 101)ΚΑΘΕ ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
  ΦΕΤΟΣ ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Ο3.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 11:23 μμ

   δεν το ξέρω λογικά κάνε ένσταση …αφού μεχρι τώρα ο οαεδ ΤΟ ΔΕΧΟΤΑΝ

  ναταλι said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 11:59 πμ

  γεια σας.κανω αυτοασφαληση στο ικα εδω και 5 χρωνια.εαν το διακοψω μπορο να μπω στο ταμειο ανεργιας

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 12:26 πμ

   δεν νομίζω σε αυτασφάλιση αφού δεν υπάρχει εργοδότης

  john said:
  Τε,Ιουν,2010 στο 12:12 μμ

  γεια σας δουλευω εδω και 5 χρονια οδηγος σε αστικο σε επαρχια και προκειται να σταματησω και να βγω στην ανεργια..επιδομα ανεργιας δικαιουμαι εννοειται… αλλα υπαρχει καποιο προβλημα,τον περασμενο δεκεμβριο ο μπαμπας μου, μου εγραψε στο ονομα μου ενα φορτηγο δημοσιας χρησεως το οποιο δουλευει ακομα αυτος και εγω ειχα κανει εξαιρεση απο το τεβε για να κολλαω ενσημα του ικα απο τα αστικα,δηλαδη εχω επαγγελματικο αφμ, θα μπορεσω να παρω την ανεργια? ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Πα,Ιουν,2010 στο 12:31 πμ

   οχι είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας …δεν έχει σημασία αν δουλεύεις και σαν μισθωτός

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Πε,Ιουν,2010 στο 9:35 μμ

  Καλησπερα ..
  θα ηθελα να κανω μια ερωτηση…περνω επιδομα ανεργειας απο τον οαεδ..καθε 13 του μηνα πρεπει να παρουσιαζομαι στον οαεδ για να ακολουθησει η καταθεση του ποσου του μηνα στην εθνικη τραπεζα.Στις 13 αυγουστου ομως θα ειμαι εκτος αθηνων…για την ακριβεια θα λειπω απο 2 αυγουστου εως 5 σεπτεμβριου.
  ξερω πως δεν μπορω να εξουσιοδοτησω καποιον…αλλα αν παρουσιαστω εκπροθεσμα υπαρχει περιπτωση να χασω τον μηνα ή ολοκληρο το υπολοιπο του επιδοματος?και αν εχω περιθωριο να καθυστερησω η πληρωμη θα γινει μαζι αυγουστου και σεπτεμβριου η θα παει το επιδομα ενα μηνα πισω με καθυστερηση δηλαδη ?
  ευχαριστω

   Γιώργος said:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 9:30 πμ

   Γεια χαρά, είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και παίρνω το επίδομα ανεργίας εδω και 6μήνες. Για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους τον τελευταίο μήνα δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστώ στην υπηρεσία μια μέρα πριν καταβληθεί το επίδομα του Σεπτεμβρίου και φυσικά δεν υπήρχε στο λογαρασμό μου το ποσό. Θα παρουσιαστώ αύριο Δευτέρα με καθηστέρηση δηλαδή κάποιων ημερών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Χάνω το επίδομα του προηγούμενου μήνα ή το παίρνω αναδρομικά τον επόμενο?
   Παρακαλώ σε μια απάντηση!

    apasxolisi responded:
    Κυ,Σεπ,2012 στο 9:19 μμ

    νομίζω θα μπεί τον επόμενο μηνα …θα σου πουν στον ΟΕΑΔ δεν το χάνεις

  κατερινα said:
  Δε,Ιουν,2010 στο 4:02 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ σας,
  θα ήθελα να κανω μια ερώτηση…δουλεύω σε σουπερ μαρκετ απο το Δεκεμ-2007 εως και σημερα ημιαπασχοληση.Δεν ειμαι ευχαριστημενη λογω των συνθηκών εργασίας,εάν τους ζητήσω να μου δώσουν την απόλυση και τελικά δεν μου την δώσουν, μπορώ να παραιτηθώ και να δουλέψω σε αλλη επιχείρηση,και αν στη καινουρια δουλεια μου δώσουν την απόλυση θα μπορώ να βγω σε ταμείο ανεργίας παρ ολο που στην προηγούμενη παραιτηθηκα?(δεν έχω ξαναπάρει ταμείο ανεργίας)

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 12:30 πμ

   ναι αν είσαι απο απόλυση μπορείς απλά πρέπει να έχεις πάνω απο δημηνο στην νέα επιχείρηση και να έχεις της προυποθέσεις επιδότησης

  Παναγιωτα said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 10:12 πμ
  Παναγιωτα said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 10:21 πμ

  καλημερα σας.πρεπει να δηλωνω παρουσια καθε 29 του μηνος στον οαεδ για να λαβω το επιδομα ανεργιας.σημερα που εχει απεργια δεν μπορεσα να παρευρεθω.ξερετε τι γινεται σε αυτη την περιπτωση;χανω το επιδομα;γινεται αν παρευρεθω αυριο να πληρωθω κανονικα παροτι θα εχω καθυστερήσει;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 4:49 μμ

   αυριο δεν υπαρχει προβλημα αφου ειχε απεργία

  έκτορας said:
  Πε,Ιουλ,2010 στο 12:01 μμ

  γειά χαρά

  δουλεύω τρία χρόνια σε ιδιωτική επιχείρηση και θέλω να φύγω.
  δικαιούμαι να πάρω επίδομα ανεργίας μετά από παραίτηση,
  ή χρειάζεται να γίνει διακανονισμός με τον εργοδότη για να εμφανιστεί σαν απόλυση;
  στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν θέλει να εμφανίσει απόλυση, τι κάνω;

  ευχαριστώ

  ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ-MANTEIO DODONIS GREECE said:
  Πε,Αυγ,2010 στο 9:43 πμ

  Γεια απο πανεμορφο ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ!

  κατερινα said:
  Σα,Αυγ,2010 στο 12:58 μμ

  καλησπερα η γυναικα μου δουλευε σε εναν παιδικο σταθμο καθαριστρια ενα διωρο για 10 χρονια συνεχως αποληθηκε δικαιουτε ταμειο ανεργιας και αν οχι γιατι; ευχαριστω περιμενω με αγωνια.

   apasxolisi said:
   Κυ,Αυγ,2010 στο 3:00 πμ

   Αν έχει τις προυποθεσεις του νόμου μπορεί …πρέπει να κάνει αίτηση στο OAEΔ …εφόσον είναι μερικως απασχολούμενη και έχει συνεχόμενη εργασία μπορει να πάρει σαν μερικώς απασχολούμενη περισσότερα δεν ξέρω ειναι θέμα νομοθεσίας και προυποθέσεων μονο ο ΟΑΕΔ μπορει να σου πει

  sokin said:
  Τε,Σεπ,2010 στο 8:12 μμ

  gia sas.ime sto tamio anergias apo ton ianuario ke gia olo to xrono.i asfalia mu telioni telos februariu.ean den prolabo na balo ensima fetos iparxi lisi na ananeoso to bibliario mu.exo akusi oti to grafio ebreseos ergasias,oti an pao ke grafto tha mu to ananeosi.isxii ayto?

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2010 στο 12:30 πμ

   δεν το ξέρω πως γίνεται ρώτησε στο ΙΚΑ

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 1:07 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ ΕΧΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΥ ΕΚΑΘΑΡΡΙΣΤΙΚΟ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 4000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΞΕΠΕΡΝΑΣ ΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. ΑΝ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2010 στο 8:18 μμ

   ναι εφόσον έχεις τα απαραίτητα μπορείς …αλλωστε και να σου το απορρίψουν εχεις δικαίωμα ένστασης

  antonis said:
  Σα,Οκτ,2010 στο 1:58 μμ

  Η εταιρεία που ανήκω εδώ και 29 χρόνια, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ζημιές. Στην τιτάνια προσπάθεια που κάνει για σωθεί πραγματοποιεί απολύσεις μαζικές εφαρμόζοντας το 5%. Η αποζημίωση που δίνει εφαρμόζοντας τον νόμο είναι σε διμηνιαίες ισόποσες δόσεις, που αρκετές φορές φορές αν το ύψος της αποζημίωσης είνια μεγάλο να φτάνει και 2 1/2 χρόνια (!!).
  Ερωτώ : μέχρι πόσες δόσεις μπορεί να βάλει ο εργοδότης? πρέπει να δώσει με τη καταγγελία όλες τις επιταγές ή είναι νόμιμος να τα βάζει κάθε δίμηνο στον λογαριασμό μισθοδοσίας? και τρίτο και βασικό, αν κυρήξει πτώχευση η αποζημίωση χάνεται?
  ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Δε,Οκτ,2010 στο 2:00 πμ

   για το πόσες δόσεις μπορεί να κάνει δεν το ξέρω μπορεί να σας ενημερώσει η επιθεώρηση εργασίας
   Για το θέμα τις πτώχευσης δεν χάνονται αλλά θα πάρει χρόνο να δοθούν τα χρήματα και μετά απο διάφορες διαδικασίες που προβλέπει η πτωχευτική διαδικασία

  ΙΩΑΝΝΗΣ said:
  Πα,Οκτ,2010 στο 12:53 μμ

  ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΥΛΕΥΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ? ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ.

   apasxolisi said:
   Πα,Οκτ,2010 στο 5:15 μμ

   στις στενές συγγενικές σχέσεις εργοδότη εργαζόμενου δεν δίνουν επιδότηση ανεργίας …απ ότι ξέρω και από αλλους χρήστες ..
   πάντως μπορεί να επιδοτηθεί άνεργος και για δεύτερη φορά

  akisnik said:
  Δε,Οκτ,2010 στο 1:40 μμ

  καλημέρα.το 2009 μεχρι και τον ιουνιο του 2010 επαιρνα ταμειο ανεργειας.το 2010 ειχα βιβλ υγειας του ικα λογω της δουλειας μου και τωρα τελειωνει.μπορω να ανανεωσω για ολο το 2011 απο την στιγμη που λενε οτι οι ημερες του ταμειου ανεργειας μετρανε για ενσημα?

   apasxolisi said:
   Δε,Οκτ,2010 στο 8:09 μμ

   ετοιμαζουν ρύθμιση για την θεώρηση βιβλιαρίων ανεργων που εχουν βγεί απο την επιδότηση

  Ανώνυμος said:
  Τρ,Οκτ,2010 στο 10:59 μμ

  kalispera
  ergazome se emia eteria to proi kai ta apogevmata epiasa doulia se ena magazi 2 merokamata tin evdomada
  apo to magazi thelon na mou kolane 4 ensima to mina
  sti periptosi pou tha apolitho apo tin eteria pou doulevo to proi tha mporeso na mpo tamio anergias h tha exo provlima me ti vradini doulia

   apasxolisi said:
   Τε,Οκτ,2010 στο 10:59 μμ

   δεν το ξέρω αυτό …

    Ανώνυμος said:
    Πε,Οκτ,2010 στο 9:57 πμ

    ektos apo ton OEAD ( Giati eki den xoeroun ti tous ginete h den theloun na mou poun ) apo pou alou mporo na to matho

  apasxolisi said:
  Σα,Οκτ,2010 στο 8:49 πμ

  λογικα δεν εχεις προβλημα ..γιατί μπορείς και ως επιδοτούμενος ανεργός να κολλάς κάποια ενσημα το μηνα ως περιστασιακα απασχολουμενος αν συμβει αυτό κανεις μια διακοπη εκεί της εργασίας σου αν ειναι με συμβασεις ωομισθιου και μηνα απ οτι κατάλαβα και επιδοτήσε κανονικα αλλα αυτο όπως σου ανεφερα ειναι θεμα που μονο ο οΑΕΔ ξέρει

  ανωνυμη said:
  Δε,Νοε,2010 στο 7:45 μμ

  Καλησπερα!στης 6 δεκεμβριου θα παρω την πρωτη δοση για το επιδομα ανεργιας,θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμαι και δωρο χριστουγεννων.ευχαριστω!

  ανώνυμη said:
  Πα,Νοε,2010 στο 9:16 πμ

  Καλημέρα. 1η Δεκεμβρίου λήγει η 3-μηνη σύμβασή μου και δυστιχώς δεν είχα δουλέψει ολο το 2009 και το 2010 οπότε έχω μόνο αυτούς τους 3 μήνες ενσημα τα τελευταία 2 χρόνια! ολο το 2009 έπερνα επίδομα ανεργείας. :(
  με συμφέρει να πληρώνω το ικα από την τζέπη μου για να συμπληρώσω τα 125 ένσημα για την ανεργία;
  ευχαριστώ

   apasxolisi said:
   Πα,Νοε,2010 στο 10:21 μμ

   δεν γίνεται αυτό …. αλλωστε θα πας σαν επιδοτούμενη για δεύτερη φορά ….δεν μπορείς να κάνεις αυτασφάλιση και να μπείς μετά ταμείο ανεργίας

    ανώνυμη said:
    Σα,Νοε,2010 στο 8:23 πμ

    α, μάλλον δεν το εξήγησα καλά. έχω συνεννοηθεί με το αφεντικό μου να μου κολάει ένσημα για δυο μήνες και να τα πληρώνω εγω αν τελικά με συμφέρει- δεν γίνεται; και αφου πέφτει στον δεκέμβρη μήπως πρέπει να πληρώσω και ικα δώρου;

    apasxolisi said:
    Κυ,Νοε,2010 στο 8:45 μμ

    να πας στο ΟΑΕΔ να δεις πρώτα αν δικαιούσε επιδότηση και με πόσα ένσημα και μετά να το κάνεις

  κατερινα said:
  Πα,Νοε,2010 στο 12:05 μμ

  καλημερα απολυθηκα απο την δουλια μου 18/10/10 δουλευα 10 χρονια με δυορη απασχοληση στον ιδιο εργοδοτη συνεχωμενα. δικαιουμε ταμειο ανεργειας; κατεθεσα τα χαρτια μου στον οαεδ 27/10/2010. μου εκλεισαν ραντευου 3/12/2010. αν ρωτησω νωριτερα σημερα 19/10/2010 πχ θα μου πουν αν εχουν απαντηση για το αν θα παρω το ταμειο ανεργιας γιατι με εχει φαει το ανχος; αν το παρω σε ποσο καιρο θα πληρωθω το πρωτο ταμειο; ευχαριστω πολυ και συγνωμη για τα τυχων ορθογραφικα μου λαθη.

   apasxolisi said:
   Πα,Νοε,2010 στο 10:22 μμ

   ουτε το ένα μπορώ να σου πώς ουτε το άλλο γιατί είναι ιδιορυθμη περίπτωση καλύτερα να περιμένεις την απάντηση του ΟΑΕΔ αλλά από την στιγμή που μπείς στο ταμείο το επόμενο μήνα νομίζω επιδοτήσε

  vagelas said:
  Σα,Νοε,2010 στο 9:57 πμ

  Γειασας ειμαι 57 ετων και εχω(31-12-2010)10456 ενσημα το αφεντικο θελει να με απολεισει και μου προτεινε για να μεινω να μου κολαει το μισω ενσημο και το αλλο μισο λεει οτι το κολαει το ΙΚΑ η ο ΟΑΕΔ εσεις ξερετε σιγουρα οτι γινεται και ποις νομος ειναι αυτος για να μη μεινω ξεκρεμαστος τωρα στο τελος
  ΥΓ τα εσημα ειναι το συνολο μαζι με τα πλασματικα 10456

   apasxolisi said:
   Κυ,Νοε,2010 στο 8:44 μμ

   υπαρχει ενα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τριετία αλλά πρέπει να ενταχθεί σε αυτό και βεβαία oi αποδοχές σου να είναι πλήρης
   εδώ ειναι το πρόγραμμα στο λινκ αυτό αν εννοεί αυτο το προγραμμα

   http://www.oaed.gr/Pages/SN_1191.pg

  roza said:
  Σα,Νοε,2010 στο 11:20 μμ

  eimai foititria k douleuo 7 mines to 09 k allou 7 to deka perno gia proti fora tamio anergias .san foititria mporo na to paro??prepei na diloso oti eimai?

   apasxolisi said:
   Κυ,Νοε,2010 στο 8:26 μμ

   στον ΟΑΕΔ ρώτησε αρχικά να δείς αν δικαιούσε επίδότηση και μετά τους ρωτάς αν πρέπει να δηλώσεις οτι εισια φοιτήτρια

  ΝΑΝΟ said:
  Τε,Νοε,2010 στο 8:00 μμ

  Γεια σας….
  Ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να ρωτήσω κάτι….
  Τον Απρίλιο μετά από απόλυση σε εταιρία όπου εργαζόμουν μπαίνω ταμείο ανεργίας για 12 μήνες. Στις 13 Οκτώβρη μου κάνουν πρόσληψη σε εμπορικό κατάστημα & το επίδομα ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ προσωρινά. Φεύγω οικιοθελώς από την επιχείρηση μετά από 1 εβδομάδα κ βρίσκω κάποιον φίλο να μου κάνει εικονική πρόσληψη κ απόλυση τον Νοέμβρη, για να πάρω ξανά το επίδομα από εκεί που είχε μείνει. Το ερώτημά μου είναι το εξής: το δώρο Χριστουγέννων ο ΟΑΕΔ θα το μετρήσει από την 1η απόλυση που μου έγινε τον Μάρτιο ή από την 2η που έγινε τον Νοέμβρη;
  ευχαριστώ πολύ

  ertos said:
  Κυ,Δεκ,2010 στο 6:50 μμ

  vcfdsaswrrf

  maria said:
  Τρ,Ιαν,2011 στο 9:52 μμ

  καλησπερα ειμαι στο ταμειο ανεργιας εδω και ενα μηνα στο χαρτι ομως που μου δωσανε που αναγραφονται οι μηνες που θα το παιρνω και το ποσο δεν γραφει ουτε για δωρο πασχα αλλα ουτε και για χριστουγεννων να σημειωθει οτι τελειωνω στις 7 -12-2011 θα ηθελα να μαθω αν εχουν καταργηθει η απλως δεν τα γραφουν .περιμενω συντομα απαντηση σας.

   apasxolisi said:
   Τε,Ιαν,2011 στο 2:04 πμ

   den ksero alla dikaiousai apla profanos na anaferoyn toys mhnes epidotisis

  a.ch. said:
  Πε,Ιαν,2011 στο 11:56 πμ

  exo symplirosi 5 xronia ergasias se syggeniko prosopo (miomeni eisfora sto ika apo ton ergodoth).moy lene oti den dikaioymai tameio anergeias.
  a-yparxei lysh sto na mpo sto tameio?
  b-posi apozimiosh dikaioymai gia to diasthma 22-9-2005 eos 22-1-2011?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2011 στο 11:28 μμ

   epidi einai sygenikh h epixeirhsh profanos …den ksero ti ginetai pantos kai se alles periptoseis toys ekopsan to epidoma anergias epidi einai sygenneis oi ergodotes h apozimiosoi einai me 4 έτη συμπλ.έως 6 έτη mis80i 3 μηνών
   6 έτη συμπλ.έως 8 έτη mis8oi 4 μηνώn

  sofia said:
  Τρ,Φεβ,2011 στο 6:21 μμ

  geia sas,tha ithela na rwthsw……douleuw se ena katastima hmiapasxolhsh 14 mines kai exw enshma panw apo 200……ta 40 apo to 2009 kai 140 apo to 2010 kai 30 apo to 11…..epeidh den tin paleuw se ayth thn douleia allo tha kanw ta panta na me apolusoun …..mporw na parw epidoma?????kai epishs an paraiththw,kai vrw allou douleia kai mazepsw osa enshma xreiazontei kai me apolusoun mporw na mpw taneio anergeias?i theloun enshma apo ton idio ergodoth????

   apasxolisi said:
   Τε,Φεβ,2011 στο 4:00 πμ

   να κάνω υπολογισμούς δεν μπορω …γιατι ειναι λογιστικά αυτα και λεπτομέριες αλλα η επιδότηση δεν παίζει ρόλο σε πόσους εργοδότες εχεις προυπηρεσία αρκεί να έχεις τις παρακάτω προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

   Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

   Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

   Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

  sofia said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 9:09 μμ

  efxaristw poly……exw tis prohpotheseis poy xreiazetai….akomh mia erwthsh……exw…ean egw paraiththw apo tin douleia pou eimai…(epeidh den me apoluoun)kai vrw enan allo ergodoth kai mou kanei proslhpsh kai meta apo ena mhna apolusei…mporw na parw to epidoma??kai epishs ean kathisterw stis wres ergasias mou…..kai me apolusoun…yparxei periptwsh na min mporw na parw epidoma logo aitiologias h oxi????

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2011 στο 12:23 πμ

   δεν ειμαι σιγουρος δες προσεκτικά τι προυποθέσεις για την επιδότηση και τους χρόνους ….τώρα αν καθυστερείς στην εργασία σου μπορει να σε απολύσει αζήμια και απρόθεσμα που σημαίνει οτι δεν επιδοτήσε

  ΖΩΗ said:
  Πε,Φεβ,2011 στο 6:19 πμ

  συγχαρητηρια και μπραβο σε οσους εχουν δικαιωθει εστω και προσωρινα!

  gwgw said:
  Σα,Φεβ,2011 στο 12:05 μμ

  geia sas eimai sto tameio anergias kai teleiwnei sths 12-05-2011 meta thn leiksei tou yparxei kapoio allo epidoma?

  gianna said:
  Τρ,Φεβ,2011 στο 3:39 μμ

  geia sas ego den polu katalaba ta parapano sxetika me to epidoma anergias,ego douleuo apo tis 18/11/2009 me enshma me programma tou oaed kai mou kanei apolush tora stis 19/2/2011 to pairno to epidoma telika h oxi?????
  euxaristo ek ton proteron…

   apasxolisi said:
   Τε,Φεβ,2011 στο 9:27 μμ

   αυτο μονο ο ΟΑΕΔ μπορεί να στο πεί …

  eleni said:
  Πε,Φεβ,2011 στο 11:10 πμ

  …ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΗΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ,ΓΙΑ 8ΜΗΝΕΣ!…ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ;

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2011 στο 1:59 πμ

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

  μιτσακι said:
  Σα,Φεβ,2011 στο 4:44 πμ

  γεια σας ηθελα να ρωτησω,
  δουλευω σε ενα καταστημα εδω και εναμιση χρονο τον ενα χρονο δουλευω ως ημιαπασχοληση και μου κολλανε τα μισα ενσημα κανονικα, ομωσ τουσ τελευταιους 5 μηνεσ με εκαναν πληρης απασχοληση χωρις να με δωσουν να υπογραψω νεα συμβαση, με πληρωνουν τα σωστα λεφτα αλλα δεν με κολλανε τα 25 ενσημα που δικαιουμε, τι μπορω να κανω?

   apasxolisi said:
   Κυ,Φεβ,2011 στο 12:24 πμ

   οταν λες σου κολλάνε τα 25 ενσημα εννοείς οτι σε δηλώνουν ακόμα ως ημιαπασχοληση στο ΙΚΑ ?
   κανε ενα καλυτερο έλεγχο πάρε απο το ΙΚΑ τον λογαριασμό ενσήμων και ρώτησε τους στην επιχείρηαη αρχικά γιατι σε εμφανιζει το ΙΚΑ με λιγότερα ενσημα να δεις τι θα σου πουν ?

  Κυριάκος said:
  Πα,Μαρ,2011 στο 7:01 μμ

  Καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για την απάντηση σας. Είμαι επιδοτούμενος άνεργος και λόγω αργίας θα είναι κλειστός ο ΟΑΕΔ την ημέρα που εισπράττω το επίδομα. Έτσι γίνομαι εκπρόθεσμος κατα μία μέρα. Θα μπορέσω να λάβω το επίδομα την επόμενη μέρα? Ναι ξέρω οτι μπορούσα πιο πριν αλλα λόγω αμέλειας και άγνοιας της αργίας δεν το έκαν και πριν την αργία μεσολαβεί σαβ/κο.

  Σας ευχαριστώ και πάλι

   apasxolisi said:
   Κυ,Μαρ,2011 στο 11:50 πμ

   γιατι να εισαι εκπρόθεσμος αφου είναι αργία να πας την επόμενη εργάσιμη

  φωτεινουλα said:
  Πα,Μαρ,2011 στο 6:04 πμ

  kalispera sas,
  ithela na rotiso an tora pou eimai se tameio anergias mporo na kano etisi gia na doulepso stin apogafi gia 15 meres.
  diakoptete to tameio?

   apasxolisi said:
   Πα,Μαρ,2011 στο 11:53 πμ

   Nομίζω μπορεις αφού μπορουν να παρουν μέρος και εργαζόμενοι δημόσιοι υπαλληλοι κλπ αλλά ρώτησε και τον ΟΑΕΔ δεν χανεις κατι να εισαι 100% σιγουρη

  panas said:
  Τε,Μαρ,2011 στο 6:11 μμ

  kalispera..
  20 martiou simplirwsa 1 xrono ergasias se mia etaireia,alla prin 2 meres apolithika..dikaioumai epidoma anegias?diladi exw simplirosei 125 imeres ergasias,alla den exw 80 meres sto 2009?ti akrivws isxuei?

  euxaristw

   apasxolisi said:
   Πε,Μαρ,2011 στο 12:40 μμ

   ΔΕΝ ΧΑΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ οαεδ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ

  εμμανουελα said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 3:41 μμ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  ΕΙΜΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ 6 ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010.
  ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ(125 ΗΜΕΡΕΣ).
  ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ 8 ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΛΗΞΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010.
  ΕΚΑΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ.
  ΟΤΑΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ.
  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ΟΤΙ ΤΟ 14 ΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ) ΕΧΩ 308 ΕΝΣΗΜΑ.
  ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΜΟΝΟ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 12;
  ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΡΧΙΚΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi said:
   Σα,Απρ,2011 στο 12:08 πμ

   δεν το ξέρω πως γινονται οι επιδοτήσεις …αλλά προφάνως ελαβαν υποψη τα νέα δεδομένα στα ενσημά σου …αλλά μπορεις να κάνεις ένσταση …και ειναι υποχρεωμένοι να σου αιτιολογήσουν πως έκριναν 6μηνη επιδότητη

  emilia said:
  Κυ,Απρ,2011 στο 10:50 πμ

  καλήμερα είμαι 58 χρονών είμαι άνεργος εδώ και 3 – 4 χρονιά δεν έχω βιβλιάριο αστενής, ε χι λήξη ! μπορώ να γραφτό στον ΟΑΕΔ για να έχω μόνο ασφαλια γιατρού ?ευχαριστώ από τώρα άμα μπορείτε να με βοηθήσετε ??

   apasxolisi said:
   Δε,Απρ,2011 στο 1:20 πμ

   δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό και αν οι εγγεγραμμένοι ανεργοι δικαιούνται ασφάλιση ασθενείας …πηγαινε στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

  ANDREAS said:
  Πε,Απρ,2011 στο 2:58 μμ

  douleua sta elta ws taxidromos mexri 05-03-2011 8 mines simbasiouxos.kai aikana aitisi ston OAED gia tameio anergias stis 08-03-2011.kaonika den tha eprepe na parw tin prwti plirwmi meta apo 7 imeres..? ara deyteri plirwmi twra 15-04-2011 kai dwro 0xi 54.25 pou mou dwsane alla 108.50…exw dikio thelw na mou apantisete sas parakalw..

   apasxolisi said:
   Πε,Απρ,2011 στο 10:59 μμ

   παιδια δεν ξέρω πως λειτουργεί ο οαεδ και πως βγάζει τις επιδιτήσεις καλυτερα να πας εκεί να ρωτήσεις πως βγάινει η επιδότηση ή να κάνεις ένσταση

  ANDREAS said:
  Πε,Απρ,2011 στο 3:01 μμ

  episis an dikaioume kai dwro xristougenwn diladi 12-2011 giati to tameio mou einai gia 6 mines arxise 14-04-2011 kai teleiwnei 14-09-2011 an mporei kapoios na apantisei sigoura….eyxaristw….

   apasxolisi said:
   Πε,Απρ,2011 στο 11:01 μμ

   αναλογία δώρου χριστουγέννων θα δικαιούσε απο 1/5/2011 μέχρι την λήξη της επιδότησης

  kostas said:
  Πα,Απρ,2011 στο 1:00 πμ

  ………..

  Eval said:
  Τρ,Απρ,2011 στο 7:29 μμ

  Xairetai,
  douleuw se enan ergolabo kai se ligo kairo kleinw tous 14 mines ergasias. Ta ensyma mou einai apo to epidotoumeno programma tou Oaed gia ti 2etias symbasi ergasias.
  1)Se periptwsi apolusis, isxuei kanonika to epidoma anergias gia mena para tin epidotisi tou oaed?
  2)An paraiti8w pws mporw na parw epidoma anergias (basika to periballon ergasias einai anypoforo kai yparxei polu entasi kai polles fores pisteuw pws o logos pou kai o idios den me apoluei einai giati 8a prepei na plirwsei sto IKA tis eisfores pou exei katabalei gia auton o Oaed)? An meta tin paraitisi mou, brw kapoio allo texniko grafeio kai mou kanoun eikoniki proslipsi gia 10-15 meres,meta 8a labw kanonika to epidoma?

  Euxaristw

   apasxolisi said:
   Τε,Απρ,2011 στο 12:31 μμ

   αν ειναι σε πρόγραμμα επιδότησης όντως δεν μπορει να σε απολύσει …παρά για σπουδαίο λόγο αν παραιτηθείς δεν παίρνεις ανεργίας επιδομα τώρα για το άλλο που λες δεν νομίζω οτι μπορει να λειτουργήσει γιατι ελεγχουν πολύ τα επιδόματα ανεργίας τώρα

  ΦΩΤΕΙΝΗ said:
  Πα,Μάι,2011 στο 11:53 πμ

  Καλημερα ονομαζομαι Φωτεινη και μεχρι προτινως εργαζομουν σε εμπορικη επιχειριση.Μεχρι και τον Αυγουστο ειχα 268 ενσημα.Τον Μαρτη περασα αλλα 14 στο συνολο δηλαδη 282.Οταν πηγα τον Σεπτεμβρη στον οαεδ μου ειπανα πως δεν δικαιωμουν επιδομα δεν με καλυπταν τα ενσημα μου καθοτι θα ταν η πρωτη φορα που θα επιδοτομουν.το 2009 ειχα 71 ενσημα αρα το 2010 ολα τα υπολοιπα.187 στο συνολο τους. Τωρα μαλλον θα εργαστω μονο για 2 μηνες σε ξενοδοχειο.ποσα ενσημα χρειαζομαι για να μπω ταμειο?

  ευχαριστω πολυ

   apasxolisi said:
   Πα,Μάι,2011 στο 4:51 μμ

   αυτο δεν μπορω να στο πω αλλά επειδή θα είσαι σε εποχιακή εργασία δες και αυτό
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ σε τουρτιστικά επαγαγγελματα

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   Ή 200 στη διετία
   Ή 250 στη διετία
   Ή 300 στη διετία

  ΦΩΤΕΙΝΗ said:
  Πα,Μάι,2011 στο 11:55 πμ

  μιλαω για οτι απολυθηκα το 2010 τν Αυγουστο.τα 14 ενσημα ειναι φετινα

  ΦΩΤΕΙΝΗ said:
  Πα,Μάι,2011 στο 5:51 μμ

  τελικα ακυρη η δουλεια σε ξενοδοχειο.ποσα τοτε ενσημα θα πρεπει να συμπληρωσω σε δουλεια μη τουριστικη?συγνωμη για τις ερωτησεις που κανω αλλα ειμαι και μητερα 2 παιδιων και μηπως καταφερω και μπω ταμειο εως οτου βρω μια δουλεια.
  ευχαριστω για το χρονο σας

   apasxolisi said:
   Σα,Μάι,2011 στο 4:54 μμ

   με αυτές τις προυποθέσεις δεν μπαινεις απ οτι βλέπω ..και γενικά ελεγχουν τον τρόπο που χορηγούν τα επιδόματα ….ώστε να υπάρχει συνεχεια στα ένσημα γενικά δεν μπορώ να σε βοηθήσω δες τις προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Πέρσα said:
  Δε,Μάι,2011 στο 2:26 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΟ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΡΩΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΜΑΙ ΟΚ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΥΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ,ΔΗΛΑΔΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΚΟΜΑ..ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ?ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ?ΚΟΙΤΑΝΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΛΕΟΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΟΡΗΓΗΣΟΥΝ?

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2011 στο 6:04 πμ

   δεν έχει αλλάξει κατι αλλά ο γνωστός δεν πρέπει να ειναι συγγενής σου …κατά τα άλλα ισχύουν οι προυποθέσεις που υπάρχουν

  rose said:
  Τρ,Ιουν,2011 στο 12:20 πμ

  geia sas!to 2009 eixa 112 ensima k to 2010 137 xoris tous teleutaious dio mines.mpika sto tameio anergias gia proti fora k teleiose tora ton maio.tha me xana paroun tora stin douleia mou alla thelo na do gia ton xeimona an tha xana mpo sto tameio gia deuteri fora.proton imiapasxolisi posa ensima dikaioume ton mina?k deuteron apo ioulio mexri oktovrio imiapasxolisi se sxesi me ta persina ensima tha paro meta tameio anergias?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2011 στο 12:46 πμ

   υπολογισμούς δεν μπορώ να κάνω δεν ξέρω λογιστικά όσο για την επιδότηση ισχύουν τα εξής
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

  Maria said:
  Τε,Ιουλ,2011 στο 9:36 μμ

  Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής: Έχω συμπληρώσει μέχρι 31-5-2011 (ημερομηνία απόλυσης) 165 ένσημα. Αν αφαιρέσω τα ένσημα των δύο τελευταίων μηνών συγκεντρώνω 135 ένσημα. Όμως τα 15 ένσημα είναι από άλλη εργασία από την οποία αποχώρησα οικειοθελώς τον Μάρτιο του 2011. Υπάρχει περίπτωση να μου τα αφαιρέσουν από τον υπολογισμό των ενσήμων για επίδομα ανεργίας και να κατέβω στα 120 (δηλαδή 135-15=120) , ώστε να χάσω το ταμείο για πέντε ένσημα;

   apasxolisi said:
   Πε,Ιουλ,2011 στο 11:50 μμ

   ρολο παίζει να έχεις απολυθεί απο την τελευταία εργασία τι έκανες πρίν δεν ενδιαφέρει και τα ένσημα μετράνε όλα

  rene said:
  Τρ,Ιουλ,2011 στο 11:20 πμ

  kalhmera sas!
  sthn foologikh mou dhlvsh tou 2011 dhlwsa eisodhmata apo eleuthera epaggelma 3500 eyrw ta opoia einai apo ergasia pou ekana to 2009 kai 2010. den exw teve, oute exw anoiksei pote… mono ika… twra pou tha teleiwsei h sumvash mou tha dikaioumai to tameio anergias?????????? eyxaristw polu

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουλ,2011 στο 7:26 μμ

   λογικά ναι αφού δεν εχεις τεβε και ελεύθερο επαγγελμα

  kaiti said:
  Τε,Αυγ,2011 στο 2:41 μμ

  καλησπέρα.
  θελω να ρωτησω αν συμψηφιζονται τα εποχιακα με τα μη εποχιακα ενσημα.
  η περιπτωση μου ειναι λιγο μπερδεμενη. εχω το 2010 απο τον ιουνιο ως τον αυγουστο 53 ενσημα εποχιακα και νοεμβριο και δεκεμβριο 45 ενσημα μη εποχιακα δουλευα σαν υπαλληλος γραφειου. τον δεκεμβρη ομως σταματησα την δουλεια για να παρω αδεια κυησεως γιατι τον Ιανουαριο γεννησα την μικρή μου. πηρα την αδεια μου κανονικα απο το ικα και την 6μηνη απο τον οαεδ η οποια τελειωνει τον σεπτεμβρη. αυτα τα ενσημα φτανουν να βγω ταμειο μετα την αδεια του οαεδ? το προβλημα ειναι οτι ο αντρας μου ειναι στρατιωτικος και εδω που ειμαστε δεν εχω ποιος να προσεξει την μικρη μου και αποτι φαινεται θα χρειαστει να παρετηθω. σκεφτομαι να παω λιγες μερες παλι σε εποχιακο εργοστασιο να δουλεψω και να παρω απο εκει απολυση. ποια ενσημα θα μετρησουν τα εποχιακα? τα μη εποχιακα? τι γινεται σαυτην την περιπτωση ξερει κανεις να μου πει? Ευχαριστω.

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 6:37 μμ

   δεν μπορω να σου πω αυτο μονο ο ΟΑΕΔ ξέρει δες αυτό
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

   Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

   Από 01.05.2009 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 454,25 Ευρώ.

   Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

   Παρέχεται η δυνατότητα στους μισθωτούς, της μεταφοράς του δικαιώματος ανεργίας, στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναζήτηση εργασίας, με βάση στον Κανονισμό 1408/71/ΕΟΚ (Έντυπο Ε303 για μεταφορά επιδότησης) με την προϋπόθεση ότι:

   * Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
   * Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες , κατά ανώτατο όριο.

  panpan said:
  Πε,Αυγ,2011 στο 2:51 μμ

  Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής:
  Ειμαι ωρομίσθιο καθηγητής και απολύθηκα 30 Ιουνίου 2011. Κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα για το Ταμείο Ανεργίας και από τον ΟΑΕΔ μου απάντησαν ότι δικαιούμαι μόνο 2 μήνες το ταμείο και αυτό ως συνέχιση της περυσινής απόφασης επιδότησης και όχι ως νέας απόφασης.
  Μου εξήγησαν ότι από τον Οκτώβριο του 2010 που ξεκίνησα να εργάζομαι μέχρι τον Απρίλιο 2011 (οι 2 τελευταίοι μήνες εργασίας εξαιρούνται) είχα μόνο 100 ένσημα.
  Όταν ρωτησα γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους μήνες Μάιος και Ιουνιος 2010 (βάση του 14μηνου που ισχύει) μου απάντησαν πως επειδή οι μήνες αυτοί είναι προγενέστεροι της περιόδου που πήρα το ταμείο πέρυσι (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010) δεν γίνεται να προσμετρηθούν και να μην στεναχωριέμαι γιατι θα προσμετρηθουν του χρόνου αν καταθέσω αίτηση.
  Ρώτησα τότε πως εδώ και 5 χρόνια έπαιρνα έγκριση για πεντάμηνο ταμείο με τις ίδιες προυποθέσεις; Λογικά έπρεπε χρονια παρα χρονια να έχω το ίδιο πρόβλημα.
  Μου είπαν αποκλείεται να έγινε έτσι όπως το λες.
  Έλα όμως που έγινε! Πότε άλλοτε δεν μου έγκριναν 2 μόνο μήνες ως συνεχεια της περυσινής αποφασης. Πάντοτε έπαιρνα 5 μήνες.
  Μήπως γνωρίζεται τι ισχύει;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2011 στο 9:44 πμ

   αφου δεν ξέρει ο ΟΑΕΔ ,,,μπαχαλο ρώτησε σε καποιο συλλογο εκπαιδευτικών

  paspan said:
  Πε,Αυγ,2011 στο 8:34 μμ

  Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής:
  Ειμαι ωρομίσθιο καθηγητής και απολύθηκα 30 Ιουνίου 2011. Κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα για το Ταμείο Ανεργίας και από τον ΟΑΕΔ μου απάντησαν ότι δικαιούμαι μόνο 2 μήνες το ταμείο και αυτό ως συνέχιση της περυσινής απόφασης επιδότησης και όχι ως νέας απόφασης.
  Μου εξήγησαν ότι από τον Οκτώβριο του 2010 που ξεκίνησα να εργάζομαι μέχρι τον Απρίλιο 2011 (οι 2 τελευταίοι μήνες εργασίας εξαιρούνται) είχα μόνο 100 ένσημα.
  Όταν ρωτησα γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους μήνες Μάιος και Ιουνιος 2010 (βάση του 14μηνου που ισχύει) μου απάντησαν πως επειδή οι μήνες αυτοί είναι προγενέστεροι της περιόδου που πήρα το ταμείο πέρυσι (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010) δεν γίνεται να προσμετρηθούν και να μην στεναχωριέμαι γιατι θα προσμετρηθουν του χρόνου αν καταθέσω αίτηση.
  Ρώτησα τότε πως εδώ και 5 χρόνια έπαιρνα έγκριση για πεντάμηνο ταμείο με τις ίδιες προυποθέσεις; Λογικά έπρεπε χρονιά παρα χρονιά να έχω το ίδιο πρόβλημα.
  Μου είπαν αποκλείεται να έγινε έτσι όπως το λες.
  Έλα όμως που έγινε! Πότε άλλοτε δεν μου έγκριναν 2 μόνο μήνες ως συνεχεια της περυσινής αποφασης. Πάντοτε έπαιρνα 5 μήνες.
  Μήπως γνωρίζεται τι ισχύει;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  kwstis said:
  Σα,Αυγ,2011 στο 10:02 μμ

  να ρωτήσω
  είμαι άνεργος απο 30/7(απόλυση)
  αμέσως έκανα τα χαρτιά στον ΟΑΕΔ
  πότε θα αρχίσω να πληρώνωμαι το επίδομα;

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 6:35 μμ

   λογικα απο τον επομενο μηνα ρώτησε ξανα στον ΟΑΕΔ

  brtc said:
  Τρ,Αυγ,2011 στο 10:08 πμ

  γεία σας,είμαι εργαζόμενος σε εποχιακό ξενοδοχείο γ’ μάγειρας και εργάζομαι απο τις 13 μαίου μέχρι την τελεύταία μέρα του σεμπτέμβρη.
  στο ίδιο ξενοδοχείο εργάστηκα και το 2009 ιουλ-αυγ-σεπτ με κανονική ασφάλιση.

  έστω οτι έχω 75 ένσημα το 2009 και 123 το 2011 δικαιούμαι κάτι?

  δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη με τον υπολογισμό και στο λογιστήριο μου είπαν οτι δεν δικαιούμαι επίδομα.

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 6:56 μμ

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

  Tzina said:
  Πε,Σεπ,2011 στο 9:12 πμ

  Doyleya se paidiko stathmo san katharistria qpo to Septebrio toy 2010 eos ton Ioylio toy 2011 dikaioymai epidoma anergeias kai gia poso diasthma ? Efxaristo.

   apasxolisi said:
   Πα,Σεπ,2011 στο 5:31 μμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  βασιλης said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 2:09 μμ

  γεια σας,επιδοτουμαι για δευτερη φορα σαν εποχιακος και λεει ο οαεδ οτι αρκουν 100 ημερες.αφαιρουνται οι 2 τελευταιοι μηνες κ στους εποχιακους η οχι?

  des said:
  Τε,Σεπ,2011 στο 10:48 μμ

  καλησπέρα,
  παίρνω επίδομα ανεργίας κάθε 24 του μήνα από το Μαρτη και τελειώνει τον Οκτώβρη, αλλά χθες βρήκα μόνιμη εργασία ( όχι από το Γραφείο Εύρεσης Εργασίας του ΟΑΕΔ) και θα υπογράψω την πρόσληψη σε 2μέρες από σήμερα.Υπάρχει περίπτωση να πάρω τμήμα του επιδόματος ανεργίας; δηλ. για το διάστημα 25/8 έως 9/9;;;

   apasxolisi said:
   Πε,Σεπ,2011 στο 6:55 μμ

   Δεν το ξέρω πρεπει να ενημερωσεις τον ΟΑΕΔ και θα σου πουν

  sofia said:
  Πε,Σεπ,2011 στο 8:45 μμ

  καλησπερα,

  μηπως γνωριζετε αν τελικα η καρτα ανεργιας (αν εισαι και στο ταμειο ανεργιας) πρεπει να ανανεωθει καθε μηνα η καθε τριμηνο? γιατι τον πρωτο μηνα δεν πηγα να την ανανεωσω , αφου περιμενα την αποφαση εναρξης του ταμειου ανεργιας μου (η οποια θα εβγαινε 2 μηνες περιπου μετα την εγγραφη μου στους ανεργους-καρτα ανεργιας!)

  ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

   apasxolisi said:
   Σα,Σεπ,2011 στο 3:41 μμ

   κανε την ερωτηση στον ΟΑΕΔ δεν το ξέρω καλο ειναι να την ανανεώνεις την κάρτα όπως

  mary said:
  Σα,Σεπ,2011 στο 7:24 μμ

  Καλησπέρα!
  Είμαι άνεργη εδώ και αρκετά χρόνια. Κάρτα ανεργίας δεν έχω βγάλει. Είχα παλαιότερα αλλά δεν την ανανεώσα. ξέρω ότι δεν δικαιούμαι κάποιο επίδομα αλλά καλό είναι να φάινομαι άνεργη.Τι χαρτιά χρείαζεται για να ξαναβγάλω;;

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 12:22 πμ

   πας στον ΟΑΕΔ και κανεις εγγραφή στα μητρώα ανέργων

  voula kontoudi said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 10:24 μμ

  γεια σας θελω να ρωτησω το εξης…θα βγω ταμειο το χειμονα…αν ομως γραφτώ σε ιεκ χανω το ταμειο ανεργίας μου εφοσων σπουδάζω πάλι?ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Τε,Σεπ,2011 στο 1:48 πμ

   δεν το ξέρω ρώτησε στον ΟΕΑΔ να σου πουν τι ισχύει σε αυτες τις περιπτώσεις

  melodos said:
  Τε,Σεπ,2011 στο 2:18 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Έλαβα το τελευταίο επίδομα ανεργίας στις 28 Ιουνίου 2011 και με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να ανανεώνω πλέον την κάρτα μου ανά τρίμηνο. Άρα θα πρέπει να το κάνω μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2011? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  george said:
  Πα,Σεπ,2011 στο 1:10 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ…
  ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 2011….
  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΛΛΟΥΣΑΝ 2-3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ. Ο ΟΑΕΔ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗς ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ????
  ΡΩΤΗΣΑ Κ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ 2-3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ!

   apasxolisi said:
   Κυ,Σεπ,2011 στο 4:02 πμ

   απ οτι ξερω μπορεις να εργάζεσαι αλλα το ποσες μερες δεν το ξέρω …λογικα με 2-3 ένσημα την βδομάδα οχι περιμενε να δεις τι θα σου απαντησουν απο τον ΟΑΕΔ

  mimis ar said:
  Τρ,Σεπ,2011 στο 6:13 μμ

  καλησπερα…εχω ενσημα πληρης απασχολησης απο τις 22 μαρτιου 2010 μεχρι τωρα…δηλ κλεισμενους 18 μηνες…ως πρωτοεργαζομενος δικαιουμαι επιδομα ανεργειας?

   apasxolisi said:
   Τρ,Σεπ,2011 στο 9:32 μμ

   δεν ειμαι σιγουρος γιατι είναι συνδυασμός προυποθέσεων …και υπάρχει η προυποπόθεση να εχεις εργαστεί τα δυο προηγουμενα χρονια

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  MARILOU said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 10:50 πμ

  ti gnorizete gia ton nomo TUPE ???
  kai ean ehi isxy sthn TSEHIA

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 10:30 μμ

   δεν εχω καταλαβει την ερωτηση μπορει να γίνεις πιο συγκεκριμένη

  ΓΕΩΡΓΙΑ said:
  Πα,Οκτ,2011 στο 4:09 μμ

  ΓΕΙΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2011 ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΑ 25 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΗΛ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 150 ΕΝΣΗΜΑ. ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ. ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ 2011 ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 4200 ΕΥΡΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ 200 ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ) Ή ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ?ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε1 ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4 Δ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 (ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4). ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 12:21 πμ

   δεν το ξέρω καθόλου το θέμα με ποια εισοδηματικά κριτήρια γίνεται αλλά αν δεν εχεις άσκηση επαγγέλματος .. αρα είσαι άνεργη πρέπει να επιδοτηθείς και αν σε απορίψουν κάνε ένσταση

  ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΕ said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 10:30 μμ

  Καλησπέρα σας,

  Τα τελευταία 4 χρόνια εργαζόμουν στην επιχείρηση (Ε.Ε.)του αδελφού του συζύγου μου ως υπάλληλος γραφείου με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 0101 (25 ένσημα).

  Λόγω οικονομικών δυσχερειών στις 30/9/2011 απολύθηκα και έλαβα την νόμιμη αποζημίωση. Δικαιούμαι επίδομα ανεργίας?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 12:19 πμ

   οχι δεν επιδοτήσε από τον ΟΑΕΔ επειδή είναι εργασία σε συγγενικό πρόσωπο απο οτι ξέρω …τώρα τι να σου πω κανε αιτηση και βλέπεις τι θα απαντήσουν

  sorina_acs said:
  Τε,Οκτ,2011 στο 1:11 μμ

  duleva persi,2010, se mia eteria,stin ekodomi, kai den moy kolisan tha ensima .toys ekana katangelia ston iulio 2011 sto ika,kai tora may ta kolisan ,94 ensima. apo persi exo ala 70 sinolika 164 gia to 2010. exo ala 10 apo febroyario ,gia fetos,2011. epidi persi otan me stamatisan telos dekembrioy,den borusa na paro tamio anergias,tora boro na katateso ta xartia kai na paro tamio,afoy tora may balane tha ensima?

   apasxolisi responded:
   Πε,Οκτ,2011 στο 11:38 μμ

   να πας στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις δεν το ξέρω το θεμα και ουτε λεπτομέριες για το πως υπολογίζονται τα ένσημα στην οικοδομή για την επιδότηση ανεργίας

  manos said:
  Πε,Οκτ,2011 στο 4:19 πμ

  Δουλεύω σε ξενοδοχείο εποχιακός και έχω μαζέψει 180 ένσημα δικαιούμαι ανεργία???
  Είναι η πρώτη μου σεζόν μετά από πολλά χρόνια ξανά στα ξενοδοχεία και εχω πάρει στο παρελθόν αρκετές φορές το επίδομα αλλά όχι τα δυο τελευταία χρόνια.
  Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση??

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:10 πμ

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ said:
  Πε,Οκτ,2011 στο 2:07 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ,

  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ: ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2009 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΩΣ 8ΩΡΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2011 ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΩΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΩΡΗ. ΑΝ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΤΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ?

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:25 πμ

   δεν το ξέρω γιατί είναι συνδυασμός ενσήμων που γίνεται ..Αν έχει τις νόμιμες προυποθέσεις κάνε αίτηση και θα σου πουν από τον ΟΑΕΔ τι πόσο επιδόματος θα πάρεις

  smartaki said:
  Πα,Οκτ,2011 στο 11:09 πμ

  καλισπερα παιδια!δουλευα σε μια επιχειριση 10 χρονια…εχω απολυθει κ παιρνω ταμειο εδω κ ενα χρονο!δικαιουμαι το ειδικο βοηθημα εφοσον δεν εχω βρει δουλεια??οταν πηγα στην αρχη κ εκανα τα χαρτια μου μου το χαν αναφερει…..

   apasxolisi responded:
   Δε,Οκτ,2011 στο 1:28 πμ

   νομίζω 200 ευρώ για καποιους μήνες μακροχρόνια ανέργου αλλα δεν ξέρω και πολλά για το θέμα

  Kwstas said:
  Σα,Οκτ,2011 στο 4:48 μμ

  Εργαζόμουν με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών και ανανέωσα για άλλους 3, αλλά στο πέρασμα του πρώτου μηνα με απέλυσαν λόγω 12 αδικαιολόγητων απουσιών(πριν τη λήξη της σύμβασης δηλαδή). δικαιούμαι να μπω ταμείο ανεργίας??

   apasxolisi responded:
   Δε,Οκτ,2011 στο 2:01 πμ

   νομιζω οχι γιατι έχουν καταγγείλει την σύμβαση για σπουδαίο λόγο ( απουσία απο την εργασία ) αλλα δεν ειμαι σίγουρος μπορεις να πας να ρωτήσεις στον Ο ΟΑΕΔ χωρις να τους αναφέρεις τους λογους αν δεν γράφονται στην απόλυση…
   Αλλά σε κάθε περίπτωση πρεπεί να έχεις και τις εξης προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  dimi said:
  Πε,Οκτ,2011 στο 5:25 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ,

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3ΧΡΟΝΙΑ Κ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΕΝΣΗΜΑ ΗΤΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2008. ΟΤΑΝ ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΤΩΡΑ, Η’ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ.

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
  ΝΤΙΜΙ

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 11:06 μμ

   να γραφτείς μπορείς για επίδομα δεν νομίζω ..ρώτησε στον ΟΑΕΔ να σου πουν

  katerina03 said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 11:19 μμ

  γεια σας! εχω κι εγω μια ερωτηση. Ειχα δικη μου επιχειρηση και ημουν ασφαλισμενη στο τεβε απο το 2005 εως και τον απριλιο του 2011 (εισφορες πληρωμενες μεχρι και τον μηνα απριλιο οποτε και εκανα προσωρινη διακοπη απο το τεβε για να εργαστω σε καποια αλλη επιχειρηση ως υπαλληλος). Απο τις 15 απριλιου (πηρα 14 ενσημα για το μηνα απριλιο) εργαζομαι εποχικη υπαλληλος σε καποια επιχειρηση και η συμβαση μου τελειωνει στις 31 οκτωβριου (απο 25 ενσημα το μηνα) . Εντος της εβδομαδος αποχωρω πληρως και επισημα απο την επιχειρηση στην οποια ημουν μετοχος, θα κανω οριστικη διακοπη και διαγραφη απο εφορια, τεβε και επιμελητηριο και απο την 1η νοεμβρη θα ειμαι ανεργη. δεν ειχα ποτε αλλα ενσημα περαν αυτων που σας αναφερω του τεβε και του ικα των τελευταιων μηνων και δεν εχω μπει ποτε στο ταμειο ανεργιας. εχω δικαιωμα τωρα να μπω?
  σας ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi responded:
   Τε,Οκτ,2011 στο 10:28 μμ

   με αυτά τα ένσημα στο ΙΚΑ οχι
   δες τις προυποθέσεις
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  nikos said:
  Τε,Οκτ,2011 στο 1:02 μμ

  KALHSPERA SE OLOYS THA HTHELA NA RWTISO TO EKSIS GRAFTIKA STON OAED STIS 20/9/2011 K MOY EIPAN OTI THA PLIROTHO STIS 3/11/2011 APLA AYTO POY THELW NA MATHO EINAI TON OKTOMBRIOY TON PLIRONOME SAN ANADROMIKA H OXI? PERNW MONO TA XRIMATA TOY NOEMBRIOY? DLD AN DEN EIXA THN MANA MOY NA TROO TO OKTOMVRIOY TI THA ETROGA AN EMENAS MONOS ELEOS DLD!!!

   apasxolisi responded:
   Πα,Οκτ,2011 στο 12:24 πμ

   μάλλον η επιδότηση αρχίζει απο τον Οκτώμβριο ….δεν παιζει αναδρομικά απλά απο την ημερομηνία επιδότησης αρχιζει και η διάρκεια του χρονου επιδότητησης

    Mariam said:
    Δε,Ιαν,2015 στο 4:46 μμ

    Kalispera. Tha ithela na rwtisw k egw kati sxetiko. Graftika 13/11/2014 kai pira tameio. plirwthika 9/1/2015.auti i plirwmi einai gia poio mina?noemvrio,dekemvrio i genari?
    Kai kt akoma dwro xristougennwn dikaioumai?
    Euxaristw polu

    apasxolisi responded:
    Κυ,Ιαν,2015 στο 8:56 μμ

    η επιδότηση αφορά το μήνα που πληρώθηκε και επιδοτήσε κανονικά μέχρι να λήξουν οι μήνες που προβλέπει η απόφαση της επιδότησης

  giannis said:
  Σα,Οκτ,2011 στο 7:13 μμ

  καλησπερα, εργαζομον τωρα δυο σαιζον σαν εποχιακος! την πρωτη χρονια δλδ το 2010 δουλευα ημιαπασχοληση και μαζεψα 63 ενσημα και φετοσ το 2011 δουλεψα 5 μηνεσ και απολυ8ηκα 23 οκτομβρη εχοντασ μαζεψει 126 ενσημα! εχοντασ αυτα τα ενσημα μπαινω στο ταμειο ανεργιασ?. επισησ θα ηθελα να τονισω οτι μπαινω πρωτη φορα στο ταμειο ανεργιας δεν εχω ξανα μπει ποτε!!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Οκτ,2011 στο 2:56 μμ

   αν εισαι εποχιακός και στις κατηγορίες που θα δεις σε αυτό που σου επισηνάπτω μαλλον δικαιούσαι
   «Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   1. Ή 200 στη διετία
   1. Ή 250 στη διετία
   2. Ή 300 στη διετία

  Eval said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 3:45 μμ

  Γεια σας,
  δούλευα για σχεδόν 2 χρονια σε ένα γραφείο με 25 ένσημα τον μήνα. Ημουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (δλδ το γραφείο αντί να πληρώνει εισφορές 450 ευρώ πλήρωνε 220 ευρώ). Αναγκάστηκα να παραιτηθώ τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των εσήμων μου είναι αρκετός για να μπω ταμείο πρώτη φορά αλλά επειδή έκανα παραίτηση, βρήκα ένα άλλο γραφείο και απασχολήθηκα για μία εβδομάδα μέσα στον Οκτώμβριο. Εγινε καταγγελία σύμβασης και σήμερα κατέθεσα τα χαρτιά μου στον ΟΑΕΔ για επίδομα ανεργίας.
  Εκεί μου ζήτησαν επίσης και την παραίτηση του πρωην εργοδότη και την πρόσληψη του Οκτωμβρίου.
  Κατ’αρχην δεν είχα μιλήσει για παραίτηση,αλλά προφανώς έχουν δει πολλά τα μάτια τους. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσει εκεί το επίδομα??

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 7:30 μμ

   μαλλον δύσκολα γιατί εχεις παραιτηθεί απο προγραμμα του ΟΑΕΔ αλλα δεν ξέρω τι παιζει περιμενε να δεις

    Eval said:
    Τρ,Δεκ,2011 στο 2:15 μμ

    Όλα καλά,πήγα σήμερα στον ΟΑΕΔ όπως μου είχαν πει για την πρώτη πληρωμή και όλα πήγαν καλά.Μπήκα ταμείο για 1 χρόνο και τελικά δεν επηρέασε το γεγονός ότι ήμουν στο διετές του ΟΑΕΔ. Καλή δύναμη σε όλους σας και καλές γιορτές!!!

  Γιαννης said:
  Πε,Νοε,2011 στο 3:18 πμ

  Είμαι εποχιακος 2 σαιζόν αλλα θα κάνω τα χαρτιά μ φέτος για ΠΡΩΤΗ φορά στο ταμειο!!το 2010 απο 1/07 εώς 15/10 μάζεψα 63 και φέτος απο 26/05 εώς 23/10 126 ένσημα. Μπαίνω στο ταμειο ανεργίας;

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 7:43 μμ

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

   ΠΙΝΑΚΑΣ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

   ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

   14ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 14ΜΗΝΟ

   Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας Ημέρ. Εργας

   125-1491 100-149 100-149 5 μήνες

   150-1792 150-179 150-179 6 μήνες

   180-2193 180-219 180-219 8 μήνες

   220-249 220-249 220-249 10 μήνες

   250 και άνω 250 και άνω 250 και άνω 12 μήνες

   210 και συμπλήρωση 210 και άνω 210 και συμπλήρωση 12 μήνες

   του 49ου έτους ηλικίας του 49ου έτους ηλικίας

   Ή 200 στη διετία
   Ή 250 στη διετία
   Ή 300 στη διετία

  NIKOS said:
  Τε,Νοε,2011 στο 10:39 πμ

  KALHMERA THA HTHELA NA ROTISO TO EKSEIS APO TON OAED SAN ANERGOS 1 FORA GRAFTIKA TA XRISTOYGENA AN DIKAIOUME DWRO GIATI DEN KSERW K AN EINAI ENA EPIDOMA OPWS OTAN DOYLEYOUME POU PERNOYME ENA MISTHO AKOMA. EYXARISTO

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 3:48 πμ

   αν είσαι από την 1/5 επιδοτούμενος ανεργος παίρνεις δώρο χριστουγέννων ενα μισθό …ή αντίστοιχα αναλογικά νομίζω με βάση το μήνα έναρξης της επιδότησης

  maria said:
  Τε,Νοε,2011 στο 1:12 μμ

  Θα ήθελα να ρωτήσω κατι.Τέλος Νοεμβρίου προκυτε να απολυθω μετά απο ενημερωση μου εδω και 3 μηνες.Ειμαι με ημιαπασχόληση για 6 χρόνια με ειδικότητα βοηθό μηχανικου.Ξέρετε μηπως πόσο θα είναι το επίδομα ανεργίας που δικαιούμε;Στο βιβλιαριο ενσημων έχω και τρία προστατευόμενα μέλη.

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 3:50 πμ

   δεν το ξέρω γιατί βγαίνει με βάση τα ένσημα και κλπ Πάντως αν εχεις προστατευόμενα ( παιδιά )μέλη είναι μεγαλύτερο το επίδομα

  gmel said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 3:52 μμ

  καλησπέρα. είμαι μηχανικός και εργαζόμουν ως μισθωτός σε μια εταιρία για 2 χρόνια. απολύθηκα στις 31/10 και έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά μου για επίδομα ανεργίας στισ 08/11 στον οαεδ.. μου είπαν να περάσω 08/12 για να παραλάβω το επίδομα. μου προέκυψε μια δουλειά ως ελεύθερος επαγγελματίας (με ΔΠΥ) για 3 ημέρες στο τέλος του Νοέμβρη. σε αυτή την περίπτωση χάνω το επίδομα? Αν δεν ενημερώσω τον οαεδ για αυτό το εισόδημα υπάρχουν επιπτώσεις? μπορούν να το καταλάβουν? Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2011 στο 12:47 πμ

   δεν το ξέρω τώρα αλλά για τρείς μέρες και ένα εισόδημα που θα δηλώσεις φορολογικά του χρόνου δεν υπάρχει θέμα νομίζω …αλλά ως προς το δελτίο παροχής το έβγαλες τωρά η το είχες ?

  kat81 said:
  Τε,Νοε,2011 στο 9:52 πμ

  καλημερα…θα ηθελα να ρωτησω το εξης θα εχω απολυση 31/11/11 αν μου αφαιρεσουν τα ενσημα των δυο τελευταιων μηνων θα εχω 125 ενσημα.τα ενσημα ομως των δυο τελευταιων μηνων δεν ειναι 50 αλλα 18 ανα μηνα αρα 36.πρεπει υποχρεωτικα να εχω 50 η’ αφου αφαιρουνται δεν παιζει ρολο;με τα 125 πριν τους 2 τελευταιους μηνες θα παρω επιδομα;να σημειωσω οτι επιδοτουμαι για δευτερη φορα και οτι τα ενσημα προερχονται απο 2 διαφορετικους εργοδοτες

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2011 στο 7:22 μμ

   Αυτό δεν το ξέρω γιατί ο ΟΑΕΔ κανει υπολογισμούς με βάση τα στοιχεία που εχει καθε μισθωτός στην ασφάλιση επομενως γιαυτά τα θέματα να ρωτάτε κατευθείαν τον ΟΑΕΔ η να πηγαίνεται να κάνετε αιτήσεις εφόσον έχετε το χαρτι της απόλυσης…και σας λένε αυτοί αν μπορείτε η οχι Δεν παίζει ρόλο από πόσους εργοδοτές είναι τα ένσημα ..Αλλά απ΄οτι βλέπω αν έχεις 125 ένσημα χωρίς των τλευταίων 2 μηνών δεν εχεις προβλημα επιδοτήσε κανονικά αφού είσαι δεύτερη φορά επιδοτούμενος
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνώ

  dina said:
  Πε,Νοε,2011 στο 5:54 μμ

  na kano mia erotisi…stis 18/11 pairno to teleutaio m epidoma.meta to dekemvrio tha paro kapio doro xristougennon?

   apasxolisi responded:
   Πε,Νοε,2011 στο 7:41 μμ

   λογικά πρέπει να σου δώσει και το δώρο απφού είσαι επιδοτούμενη σχεδόν όλο το χρόνο μετά την 1/5 2011

  kali said:
  Πα,Νοε,2011 στο 12:30 μμ

  Καλησπερα, εργαζομαι σε εταιρεια η οποια σκοπευει να απολυσει το 50% του προσωπικου, εχω επισης δηλωμενο εισοδημα 5.500€ απο ελευθερο επαγγελμα (τυπικα,
  δεν ειπραττω εγω αυτο το ποσο ουσιαστικα), αν με απολυσουν τελικα θα μπορεσω να γραφτω στον ΟΑΕΔ για επιδομα ανεργιας? Ξερεται αν υπαρχουν εισοδηματικες προυποθεσεις? Αν ναι μεχρι ποιο υψος ποσου?

   apasxolisi responded:
   Πα,Νοε,2011 στο 4:28 μμ

   για εισομαστικές προυποθέσεις δεν υπαρχει θέμα ,πλα αν είσαι και ελευθερος επαγγελματιάς δεν θα επιδοτηθείς διεκοψε την επαγγελματικά δραστηριότητα πριν σε απολύσουν

  dimitris routis said:
  Τρ,Νοε,2011 στο 11:10 μμ

  eimai sto tamio apo tis 6-5-2011 thelo na rotiso ti poso dikeoumai gia to doro xristigenon?euxaristo

   apasxolisi responded:
   Πε,Δεκ,2011 στο 9:51 μμ

   νομιζω οτι δικαιουσαι κανονικο δώρο δηλαδή ενα επιδομα

  fwteini said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 1:41 μμ

  geias sas !plirwthika rwti fora napo tameio anergias 2 septenvri dikaioumai dwro xristoygenwn apo ton oaed?ekana kati ipologismous kai evgala oti prepei na parw gyrw sta 440e logo tou oti exw kai ena paidi einai swstoi oi ipologismoi mou?eyxaristw poli ek ton proterwn

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 1:57 μμ

   δεν ξέρω απο υπολογισμούς …αλλα θα πάρεις σίγουρα αν οχι ολοκληρο αναλογία για τους μήνες μετά την 2 σεπτεμβρίου με την οποια προσαύξηση προβλέπει για τα προστατευομενα μελη

  dina said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 6:09 μμ

  kalispera. to teleutaio epidoma to pira 18/11,kai tous rotisa g doro xristougennon kai m eipan na perimeno na mpei automata an einai.logika guro stis 10.kserete an dikaioume olo to doro parolou p exei teleiosei to epidoma m stis 18/11?an gnorizei kapoios as me enimerosei.euxaristo.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 2:12 μμ

   αν οχι ολο αναλογία μεχρι τον τελευταίο μηνα της επιδότησης …

  dina said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 6:17 μμ

  a kai to doro poso tou minos peripou mpainei?kserei kaneis?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2011 στο 2:14 μμ

   παιδια δεν ξέρω αλλα λογικά μεχρι τις 20 του μηνα θα μπει

  artemis said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 9:46 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ.ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟ ΑΠΡΙΛΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΙΧΑΚΑΝΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΜΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ.ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ? ΕΤΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 10:15 μμ

   ναι αν σε επιδοτεί ο ΟΑΕΔ δικαιουσαι οτι ολοι οι επιδοτούμενοι

  ανδρεας said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 6:06 μμ

  γεια σας ειμαι οικοδομος και θελω να μπω ταμειο ανεργειας τα ενσημα της προσαυξησης μετρανε για το ταμειο. ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2011 στο 11:57 πμ

   να πας σε ενα ΟΑΕΔ της περιοχή σου με τα ένσημα και να τους ρωτήσεις να πουν αν μπορεις να επιδοτηθείς ως ανεργος και πως

  elvira simaskou said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 11:58 μμ

  kalispera.polli xrisimo to site.nasia kala!ergazomouna se mia etairia gia 5 xronia.kanonika ensima ka8e mina.25.pareti8ikaton oktomvrio tou 2010.brikamia epoxiaki douleia gia ta xristougenna gia ena mina me simvasi.molis elikse i simvasi doksa to 8eo dikaiomouna kai epidoma anergias.to pairno ena xrono tora.ligei stis 21/1/2012.ean akoma den exo vrei mia apasxolish mporo na ksanakano ta xartia mou gia na ksanaparo epidoma.vlepo apo tin arxi tis selidas oti kaneis copy paste tis proypo8eseis alla rotao gia na eimai sigouri.mi xairomai adika.giati gia na vro tora douleia ligo xlomo to kovo.edo ka8omai ena xrono tora.efxaristo ek ton proteron.kalo vradi

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2011 στο 12:37 μμ

   έχω μπερδευτεί …τώρα είσαι επιδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ ? και πότε λήγει η επιδότηση?

    elvira said:
    Τρ,Δεκ,2011 στο 9:09 μμ

    kalispera kai pali.pairno epidoma anergias apo ton ianouario.kai ton ianouario pou mas erxetai,tora se kamia 15aria meres teleionei to epidoma.kai 8elo na rotiso dikaioumai kai sinexia sto epidoma?min mou peis oxi 8a meino ston dromo:)

    apasxolisi responded:
    Τε,Δεκ,2011 στο 10:06 μμ

    συνεχεια όχι δες την απόφαση που εχει εκδοθεί για την επιδότηση..τώρα δεν ξέρω τι αλλο παίζει ρώτησε στον ΟΑΕΔ

  Eleonora said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 2:53 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΩΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΒΕ, ΤΟΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΑΝ ΒΓΑΛΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2011 στο 10:25 μμ

   οχι πρέπει να εχεις μισθωτή απασχόληση

  LINAKI said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 10:48 πμ

  καλημερα! Η επιδοτηση μου απο τον οαεδ εληξε στις 7/11, λογικα πρεπει να δικαιουμαι σχεδον ολοκληρο δωρο χριστουγεννων. Σωστα δεν το λεω??
  Σας ευχαριστω πολυ!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 1:36 πμ

   σχεδόν ολόκληρο αν υπολιγίζεται όπως και όταν εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα

  dina said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 6:48 μμ

  re paidia na kano mia erotisi.an eisai anergos kai den pairneis taktiko epidoma anergias alla perneis kathe trimino gia ena xrono ena poso dikaiouse doro xristougennon an exei liksei prin 2 mines ayto

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 1:48 πμ

   δεν το ξέρουμε καλυτερα να ρωτήσεις ΟΑΕΔ

  dina said:
  Πε,Δεκ,2011 στο 7:10 μμ

  paidia na kano mia erotisi.en einai kapoios anergos alla de pairnei taktiko epidoma oaed alla g ena xrono pairnei kathe trimino g ena xrono kapoio voithima dikaoute kapoio poso doro xristougennon an exei liksei prin 2 mines auto?

  γιαννης said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 12:25 πμ

  γεια σας,εχω παρει απορριπτικη αποφαση για επιδοτηση απο τον οαεδ ενω εχω 180 ενσημα το 2011 και 78 το 2010 και δεν ειναι η πρωτη φορα που βγαινω ταμειο.στο χαρτι που μου δωσαν γραφει νεος,υπαρχει περιπτωση να εχουν κανει λαθος στον οαεδ και να θεωρησαν οτι βγαινω για πρωτη φορα στο ταμειο;τα ενσημα μου ειναι οικοδομικα και ανειδικευτου εργατη εχει καμια σχεση το οτι δεν ειναι ιδιας κατηγοριας τα ενσημα;

  Akis said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 1:37 πμ

  Kalispera,
  Doyleua se mia epixeirisi to diastima 05/08/09-01/01/10
  epeita ypiretisa tis stratiwtiki moy thiteia apo to diastima 08/02/10-04/11/10
  ypirkse ena keno diastima apo tin imerominia apolysis moy apo to strato
  mexri kai tis 20/02/11 ..
  apo tis 20/02/11 epiasa doyleia se mia alli epixeirisi ews kai tis 20/02/12 pou
  tha leixoyn tis simvasi moy (orismenou xronoy)ti isxuei stin periptwsi moy?
  euxaristw poly gia to xrono sas!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 2:03 πμ

   πανω σε ποιο θέμα δεν εχω καταλάβει τη ερώτηση

  Akis said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 1:38 πμ

  Akis :Kalispera,Doyleua se mia epixeirisi to diastima 05/08/09-01/01/10epeita ypiretisa tis stratiwtiki moy thiteia apo to diastima 08/02/10-04/11/10ypirkse ena keno diastima apo tin imerominia apolysis moy apo to stratomexri kai tis 20/02/11 ..apo tis 20/02/11 epiasa doyleia se mia alli epixeirisi ews kai tis 20/02/12 poutha leixoyn tis simvasi moy (orismenou xronoy)ti isxuei stin periptwsi moy?euxaristw poly gia to xrono sas!

  me sinxwrite mexri kai 01/02/10 to diastima prin mpo strato

  Akis said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 5:23 μμ

  Kalispera
  Thelw ligo tin voitheia sas..
  Douleva se mia epixeirisi apo tis 05/08/09-01/02/10
  epeita piga strato tin periodo 08/02/10-04/11/10 giati mou irthe xarti..
  otan apolithika eixa ena keno diastima apo tin apolisi mexri kai tis 15/02/11..
  apo ekei kai sto exis epiasa douleia se mia etairia pou ligei tin simvasi stis 15/02/12..
  tha dikaioume epidoma?
  I simvasi mou einai orismenou xronou
  Ti isxuei gia tin periptwsi mou?(logw stratou)
  eyxaristw gia to xrono sas

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:53 μμ

   ποιο επίδομα απ όλα ?

    Akis said:
    Πε,Δεκ,2011 στο 3:13 μμ

    Για το επιδομα ανεργείας

    apasxolisi responded:
    Πα,Δεκ,2011 στο 3:34 πμ

    παιδια εχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες με ερωτήσεις …μπορεις να μου θυμίσεις όλη την έρωτηση

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 5:56 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΕΧΩ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΝΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΙ;
  ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ;
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΕΙ ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠ.67%;
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2011 στο 2:10 πμ

   σταματά η ανεργία δεν μπορει να εισαι και ανεργός και συνταξιούχος

  ALEXIA said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 3:28 μμ

  kaLHSPERA APOLYFHKA 22/7011 GGRAFTHKA TAMEIO KAI PAIRNW APO 28 /8/011 DIKAIOYME OLOKLHRO TO DWRO??? EYXARISTW

  ΓΙΩΡΓΟΣ said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 3:38 μμ

  Δεν ξέρω εάν πρέπει εγώ να το δηλώσω στον ΟΑΕΔ ή θα σταματήσει μόνο του το επίδομα ανεργείας μετά την σύνταξη;
  Κάτι ακόμα, η κάρτα που έχω βγάλει στον ΟΑΕΔ είναι νε μεν κάρτα ανεργείας, αλλά αναπηρική, η οποία από ότι μου είπαν δεν χρειάζεται ανανέωση και μπορώ να συμετάσχω σε κάποια αναπηρικά προγράμματα για εργασία, εάν και όταν βγούν. Στο χαρτί του ΙΚΑ για την ανάπηρία λέει οτι εάν θέλω μπορώ και να εργάζομαι παράληλα με την σύνταξη λόγω που το ποσοστό είναι 67%. Θα ισχύει άραγε η κάρτα αυτή του ΟΑΕΔ που έγραψα ποιο πάνω;

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 10:26 μμ

   με το χαρτί του ΙΚΑ να πας στον ΟΑΕΔ και να τους ρωτήσεις δεν ξέρω τόσες λεπτομέριες

  Xristina said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 10:09 πμ

  Γεια σας και από εμένα. Είμαι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα από τον Νοέμβριο του 2011, ήμουν όμως έπιδοτούμενη άνεργη από τον ΟΑΕΔ το διάστημα 1/5/2011-03/11/2011. Δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ;Αν ναι, θα είναι ίσο με το επίδομα ή ποσοστό αυτού;
  Καλές γιορτές σε όλους και ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:11 μμ

   λογικά πρεπει να σου δώσουν αν οχι όλο το μεγαλύτρο μέρος του δώρου

    Xristina said:
    Πε,Δεκ,2011 στο 7:45 μμ

    Τσέκαρα το λογαριασμό μου στην τράπεζα, και όντως έχει μπει ποσό ίσο με το επίδομα.
    Ευχαριστώ για την απάντηση! Καλή χρονιά :)

  Akis said:
  Κυ,Δεκ,2011 στο 1:28 πμ

  apasxolisi :παιδια εχει γίνει χαμός αυτές τις μέρες με ερωτήσεις …μπορεις να μου θυμίσεις όλη την έρωτηση

  Δούλευα σε μια επιχείρηση απο το διάστημα 05/08/09 μεχρι και το 01/02/10
  επειτα πήγα στρατο μεχρι και 04/11/10…είχα ενα κενο διαστημα(χωρις δουλεια)εως και τις 15/02/11 οπου επιασα ξανα δουλεια σε αλλη εταιρια
  Μεχρι και τις 15/02/12 οπου ληγει η συμβαση μου
  δικαιουμε ταμειο ανεργειας επειδη δν την ανανεωνει

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 8:47 μμ

   ταμειο δικαιουσαι αν εχεις συμβαση ορισμένου χρόνου και δεν ανανεωθεί και με την προυποθεση οτι έχεις τις εξεις προυποθεσεις
   ν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  nasos said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 2:24 πμ

  Γεια σας!
  Με προσελαβαν σε μια δουλεια για μια μερα και με απελυσαν. Θα μου κολλησουν κανονικα το ενσημο και θα μου δωσουν και χαρτι απόλυσης. Η προηγουμενη απολυση ειχε γινει 3 μηνες πριν κι εχει περασει η προθεσμια των 2 μηνων για καταβολη αιτησης. Δικαιουμαι με την νεα απολυση να κανω αιτηση για χορηγηση επιδοματος ανεργιας εφοσον εχω συμπληρωσει τον απαιτουμενο αριθμο ενσημων, ή δεν μετραει η μια μερα δουλειας?

  EUGEN said:
  Δε,Δεκ,2011 στο 5:52 μμ

  kalispera

  ime ikodomos, che ta ifela na mato an stus ikodomus metrai che i prosaficsi 20% pu dini to IKA.
  EFARISTO

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:02 μμ

   ποιά προσαυξηση αφορά ?

    eugen said:
    Δε,Ιαν,2012 στο 6:54 μμ

    προσαυξηση που κανει το ικα 20% στουσ οικοδομουσ

    apasxolisi responded:
    Δε,Ιαν,2012 στο 2:10 πμ

    καλυτερα ρωτησε στο ΙΚΑ

  klara said:
  Τρ,Δεκ,2011 στο 1:56 πμ

  kalhspera.lipon apo ths 25/01/11 ews ths 05/12/11 douleya se mia aiteria opou apoluthika dhladh fetos eixa 247 enshma.to 2010 eixa ola k ola 4 enshma mono ton iounio,genika ayta einai ola ta enshma pou exw kolish giati ton enamish teleytaio xrono arxisa na ergazomai. dikaioume to tameio anergias?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:05 μμ

   οχι είναι λίγα για επιδότηση
   ν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Tatiana said:
  Τε,Δεκ,2011 στο 8:56 μμ

  Γεια σας…θα ηθελα να σας κανω μια ερωτηση..μπορει να παει ο αντρας μου με εξουσιοδοτηση στο αφεντικο μου και να υπογραψει αντι εμου ολα τα απαραιτητα χαρτια για την απολυση μου??? Ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2011 στο 9:52 μμ

   ναι αν είναι νόμιμη η εξουσιοδότηση

  stamatis said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 8:52 μμ

  μπορεί κάποιος με απόλυση στα χέρια του και ταυτόχρονα διακοπή από την εφορία σαν επαγγελματίας, να αιτηθεί επιδόματος ανεργείας από τον οαεδ;;

  ELENILIA said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 11:17 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ!..ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!…ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!… ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ 2/2010 ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ…ΠΗΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΕΣ…ΤΩΡΑ ΒΡΗΚΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!…ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΡΩ ΤΑΜΕΙΟ 2η ΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ; …ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 4ΩΡΗ Ή 6ΩΡΗ;…ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ; ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:47 πμ

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

    ELENILIA said:
    Δε,Ιαν,2012 στο 11:40 πμ

    …ΕΧΩ 288ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 2ΜΗΝΕΣ…ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ ΑΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩ 4ΩΡΟ Ή 6ΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ;…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

    apasxolisi responded:
    Δε,Ιαν,2012 στο 2:04 πμ

    παιζει ρόλο νομιζω στο επίδομα που θα πάρεις …αλλα δεν ειμαι σιγουρος ο ΟΑΕΔ κάνει δικους του υπολογισμούς για να βγάλει αν θα ειναι ολοκληρο η μερικό το επίδομα

  Στελιος said:
  Κυ,Ιαν,2012 στο 6:04 μμ

  Γεια σας..το ταμειο μου τελειωνει σε 3μηνες.και θα ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε παραταση για ενα 6μηνο ..εχω ακουσει κατι τετοιο οτι μετα το τελος τις επιδοτησεις αν δεν βρεις δουλεια παρατηνεται για 6 μηνες.μηπως γνωριζεται κατι?σσ….ειχα βγει 12μηνο.ευχαριστω..

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:05 πμ

   καλύτερα να ρωτήσεις τον ΟΑΕΔ που εχει και τα δεδομένα της επιδότησης με βάση την προϋπηρεσία

  κατερίνα said:
  Κυ,Ιαν,2012 στο 7:21 μμ

  Καλησπέρα κ καλή χρονιά σε όλους με υγεία!

  Δούλευα 1,5 χρόνο full time και ταυτόχρονα ξεκίνησα μεταπτυχιακό καθώς είχα (και συνεχίζω να έχω) υποτροφία για αυτό το μεταπτυχιακό. Πρόσφατα απολύθηκα και εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις μπορώ να πάρω επίδομα ανεργίας. Αναρωτιέμαι όμως εάν θα έχουν πρόβλημα με την υποτροφία ή με το γεγονός ότι είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια.

  Ρώτησα σε δύο ΟΑΕΔ: ο ένας είπε να μην δηλώσω ότι είμαι φοιτήτρια (δεν γίνεται όμως γιατι πρέπει να δηλώσω την υποτροφία στη φορολογική δήλωση). Ο άλλος ΟΑΕΔ είπε ότι δεν έχουν πρόβλημα που παίρνω υποτροφία ή που είμαι φοιτήτρια.

  Εάν γνωρίζει κάποιος οτιδήποτε ας μου απαντήσει, γιατί δεν μπορώ να το ρισκάρω. Οι ΟΑΕΔ ειναι ενα μπάχαλο, δεν εχω εμπιστοσύνη. Σε τυχόν διασταύρωση στοιχείων ο οαεδ θα μου τα ζητήσει αναδρομικά εάν δεν δικαιούμαι επιδόμα.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:08 πμ

   αν ο οαεδ δεν ξέρει μπάχαλο δεν μπορω να σου πω με βεβαιότητα …Θέσε το ερώτημα εγγράφως στον ΟΑΕΔ να σου απαντήσει η διοικηση δεν εχεις να χάσεις κατι

  ΤΕΤΑ said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 2:27 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ!ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ,ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  aikmitro said:
  Πα,Ιαν,2012 στο 7:32 μμ

  καλησπερα. συμφωνα με τα ενσημα που παιρνω απο το σχολειο που εργαζομαι ως ωρομισθια καθηγητρια μπορω να παρω επιδομα ανεργιας.Τι γινεται στην περιπτωση που μεσα στο 2011 ειχα δελτιο παροχης υπηρεσιων και εκοψα καποιες αποδειξεις μεχρι ποιο ποσο δικαιολογουν να εχεις κοψει δελτιο παροχης υπηρεσιων χωρις να σου κοψουν τον Μαιο το επιδομα ανεργιας.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 4:18 πμ

   δεν το ξέρω αυτό ρώτησε στον ΟΑΕΔ

  vs1968 said:
  Σα,Ιαν,2012 στο 12:23 μμ

  Καλημέρα!
  Το 2011 εργάστηκα σαν β.λογιστή σε ξενοδοχείο για 6ημέρες και μετά σε λογιστικό γραφείο ως υπάλληλος γραφείου μέχρι και το Νοεμβριο, πραγματοποιώντας 127 ημερες εργασίας. Κατέθεσα τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για να παρω το επίδομα και μου το απέριψαν γιατί σύμφωνα με την απόφαση δεν πραγματοποιήσα 125 ημερομίσθια στο τελευταίο πριν τη λύση της εργσιακής σχέσης 14μηνο χωρίς τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.
  Σας αναφέρω ότι για το 2010 είχα πραγματοποιήσει 149 ημερομίσθια με απόλυση 31 οκτωμβρίου σε ξενοδοχείο ως β.λογιστή.
  Σ’ ερώτηση προς τον ΟΑΕΔ γιατί δεν παίρνω ταμείο η απαντηση τους ήταν ότι επειδή επιδοτήθηκα δεν μετράει το 14μηνο αλλά από τον απρίλιο που σταμάτησε η επιδότηση μου.
  Εαν γνωρίζει καποιος γι’ αυτό ας μου απαντήσει.
  Σας ευχαριστώ!!!!!11

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 4:30 πμ

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  kostas said:
  Κυ,Ιαν,2012 στο 11:28 πμ

  paidia kalispera kai kali xronia se olous!doulevo gia 11 xronia sinexomena san voithos ilektrologou me full ensima kai tis epomenes imeres prokeite na apolitho.mipos gnorizete na mou apantisete an dikaioume na paro epidoma parapano apo to kanoniko??efxaristo poli ek ton proteron.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 6:08 πμ

   οχι οσο παιρνουν ολοι οι άνεργοι εκτός και αν εχεις προστατευομενα μέλη υπάρχει μια προσαύξηση

  vassiliki said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 2:05 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ….

  ΕΧΩ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ 07/02/2007 ΜΕΧΡΙ 15/10/2011.ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΛΥΣΗ… ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ή ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΚΕΝΟ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ???
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2012 στο 11:48 μμ

   οχι μπορεις να κάνεις αιτηση πηγε ΟΑΕΔ

  ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 3:21 μμ

  καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους! ήθελα να κάνω μια ερώτηση, πριν περίπου 2 χρόνια πήρα επίδομα ανεργίας. Το τελευταίο ένα χρόνο εργάζομαι με πλήρη απασχόληση αν με απολύσουν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά; δεν καταλαβαίνω αυτό με το 14μηνο, πρέπει να έχω κλείσει 16 συνεχούς μήνες χωρίς να υπολογισθούν οι δυο τελευταίοι μήνες; ή απλά να έχω 125 μέρες εργασίας διότι αυτές τις έχω. πρέπει να είμαι στην δουλειά 16 μήνες μείον τους δύο τελευταίους ή και με το 12μηνο δικαιούμαι; ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 12:16 πμ

   λέει οτι δεν μπορει αυτές ή μέρες να είναι μέσα στους δυο τελευταίους μηνες

  ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 6:22 μμ

  διορθωση της παραπανω ερωτησης.υπεγραψα την πρωτη τριμηνη υπο δοκιμη συμβαση στισ 21/2/2011.την δευτερη τριμηνη υπο δοκιμη συμβαση στις 21/5/2001 κ την συμβαση αοριστου χρονου την υπεγραψα στις 21/8/2011.αν με απολυσουν απο τις 21/2/2012 κ μετα δικαιουμαι επιδομα ανεργιασ για δευτερη φορα?να σημειωσω οτι το τελευταιο επιδομα το ελαβα περιπου εναμιση χρονο πριν.αν αυτο παιζει καποιο ρολο.ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 12:18 πμ

   λογικά ναι αφού έχεις 125 μέρες αφαιρώντας τους δύο τελευταίους μηνες

  Παντελης said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 9:14 μμ

  http://www.naro.gr/14/1423583/epidoma-anergias-psalidi-stis-proupotheseis-gia-meiosi-ton-dikaiouchon.html

  Καλησπερα! Θα ηθελα να μου πεις κατα ποσο ισχυει το συγκεκριμενο δυμοσιευμα.Ειναι αληθεια οτι μπαινει πλαφον στα επιδοτουμενα ημερομισθια συμφωνα με τον εφαρμοστικο νομο του μεσοπροθεσμου
  Σε ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 12:53 πμ

   υπάρχει κάποια τροπολογία που κυρίως θα πλήξει αυτούς που επιδοτούνται για δεύτερη φορά η είναι εποχιακά επιδοτούμενοι πάντως προςτο παρόν δεν υπάρχει καποια αλλαγή

  giannis said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 9:31 μμ

  Καλησπέρα,
  Δουλέυω στην επιχείρηση του αδέρφου μου, εχω το δικαίωμα να πάρω ταμείο ανεργίας? εχω κάνει ήδη τα χαρτιά μου και τελικά ενημέρωσαν τον αδερφό μου (και εργοδότη μου) οτι δεν μπορώ να πάρω το επίδομα γιατί υπάρχει α’ βαθμού συγγενεια, σημεωτέον οτι τα προηγούμενα δυο χρόνια το έπαιρνα κανονικά.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την απάντηση

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2012 στο 12:56 πμ

   ναι δεν μπορείς να πάρεις εφόσον υπάρχει συγγενεια …
   Οταν λες πριν δυο χρόνια έπαιρνες επίδομα ενοείς οτι ήσουν και πάλι εκει εργαζόμενους και απολύθηκες και μπήκες στην επιδότηση ?

  Παντελης said:
  Κυ,Ιαν,2012 στο 10:44 πμ

  Επανερχομαι στο θεμα του πλαφον στο επιδομα ανεργειας.Ειμαι 15 χρονια στα ξενοδοχεια.Ειμαι δηλαδη εποχικος υπαλληλος.Καθε χρονο επιδοτουμαι απο τον Ο.Α.Ε.Δ για πεντε μηνες εκτος απο τα δυο τελευταια χρονια που επιδοτουμαι εξι μηνες.Τι θα συμβει με εμενα?

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2012 στο 11:20 πμ

   δεν το ξέρω αλλά προς το παρόν ισχυει ότι ισχύει για το επίδομα ανεργίας των εποχικών

  Βούλα said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 5:56 μμ

  Καλησπέρα, Η σύμβαση μου έληξε τέλη Σεπτέμβρη. Είχα καταθέσει τα δικαιολογητικά για επίδομα και μου είχε βγει απορριπτικό γιατι μου έλειπαν ένσημα από την προηγούμενη χρονιά (για επιδότηση για πρώτη φορά). Τώρα θα δουλέψω, για λίγες μέρες όμως,(1 εβδομάδα, το πολύ 10 μέρες) και όπως το υπολογίζω εγώ, πρέπει να δικαιούμαι το επίδομα ανεργίας αυτή τη φορά. Έχω δικαίωμα να ξανακάνω τα χαρτιά μου στον οαεδ μετά από αυτήν την απόλυση?? Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τε,Ιαν,2012 στο 11:31 πμ

   σαφώς και ναι αρκεί να εχεις τις προυποθέσεις

  aris said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 2:48 μμ

  καλησπερα,
  εδω και 2 μηνες παιρνω επιδομα ανεργιας,για να συνεχισω να το παιρνω πρεπει καθε φορα να ανανεωνω και τη καρτα μου η’ ανανεωνεται αυτοματα με τη πληρωμη?

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιαν,2012 στο 10:42 μμ

   Σου εχουν ορίσει ημερες που πρεπει να δινεις το παρών στον ΟΑΕΔ ?

  Βούλα said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 8:24 μμ

  Ευχαριστώ! Παρέλειψα να πω ότι τώρα θα δουλέψω σε άλλον εργοδότη, σε διαφορετικό αντικείμενο από την προηγούμενη φορα. Παίζει αυτό ρόλο?
  Δηλαδή από άλλον εργοδότη θα έχω την απόλυση και από άλλον (σχεδόν όλα) τα ένσημα…

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:13 πμ

   δεν παιζει ρόλο απλα ο ΟΑΕΔ βλεπει αν εχεις τις προυποθέσεις δεν το ενδιαφέρει σε ποιους δουλευες και βεβαια να εχεις απολυθεί η να εισαι με σύμβαση που εχει λήξει

  GIANNHS said:
  Τε,Ιαν,2012 στο 9:24 μμ

  καλησπερα σας, εργαζομαι τα τελευταια 4χρονια σε μια επιχειρηση 7/12/11 απολυθηκα μαζι με αλλους 4 συναδελφους. κατεθεσα τα απαραιτητα δικαιολογητικα,και βγηκε αποφαση να επιδοτηθω για 10 μηνες.ομως ο ενας εξ ημων των συναδελφων πηρε 12 μηνες διοτι συμπληρωσε το 49 ετος της ηλικιας.οι υπολοιποι βγηκε αποφαση για δεκα μηνες.κοιτωντας ομως τον νομο, με τις ειδικες προυποθεσεις υπαρχει μια παραγραφος που αναφερει οτι, οσοι εχουν συμλπηρωσει 4050 και ανω δικαιουνται 12 μηνες ητε εχουν παρει η οχι και αλη φορα επιδοτηση. οι 3 συναδελφοι ρωτησαν την τοπικη υπηρεσια του οαεδ και ειπαν οτι ισχειει ο νομος και τους ζητηθηκε να φερουν τα ενσημα και αφου καταμετρηθηκαν ειπαν οτι ναι δικαιουστε 12 μηνες και θα το κανουμε[υποψιν με τους συναδελφους ειχαμε ακριβως ιδιο αριθμο ημερων εργασιας]στην δικια μου περιοχη[ ΟΑΕΔ αιγαλεω] μου ειπαν οτι εχουν θεσει θεμα στην διοικηση του ΟΑΕΔ και ενω εγω τους λεω οχι μονο οτι εχω 4050 ενσημα αλλα 8000 περιπου αυτοι δεν μου εξεταζουν το αιτημα μου λεγοντας το θεσαμε στην διοικηση και δεν μας απαντησαν εδω και καιρο.ΕΡΩΤΗΜΑ,,,, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 4050 ΕΝΣΗΜΩΝ? ΙΣΧΕΙΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η Ο ΟΑΕΔ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ? ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΤΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ.ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΔ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΣΧΕΙΕΙ ΑΛΛΟΣ ΝΟΜΟΣ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:24 πμ

   κανε ένσταση στα κεντρικά του ΟΑΕΔ στην απόφαση και προσκομισε μια απόφαση από τους άλλους
   θα το κάνω και γω εδω αναρτηση

  ΜΑΚΗΣ said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 10:49 πμ

  Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το επίδομα ανεργίαςκαι η αποζημίωση απόλυσης?
  Σας κάνω την ερώτηση αυτή γιατί τα εχω δηλώσει στην φορολογική μου δήλωση.Μήπως
  προστίθονται στο δηλωθέν εισόδημα και δεν δικαιούται το παιδί μου το φοιτητικό επίδομα στέγασης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:31 πμ

   δεν το ξέρω μονο η εφορία μπορει να σας το πει αλλα αυτά θεωρούνται εισόδημα ( μονο η απόλυση νομίζω απαλλάσεται μεχρι ενός ποσου )

  ΝΙΚΟΣ said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 3:47 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΠΑΙΡΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΟΣ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:42 πμ

   νομιζω οχι αλλα ρώτησε στον ΟΑΕΔ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 5:35 μμ

  ΕΠΕΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΒΓΑΛΑΝ ΜΟΝΟ 277ΕΥΡΩ!!!!!!!!!!!ΓΙΑΤΙ

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 2:45 πμ

   ΜΗΠΩΣ ΕΙΧΕΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΣΟΥΝ

  petros said:
  Πε,Ιαν,2012 στο 7:58 μμ

  ειμαι οικοδομος κ τα πραγματα δεν πανε καλα κ το αφεντικο την παραταει την δουλεια…με λιγα λογια με απολυει.πως μπορω να βγω ταμειο ανεργιας μεχρι να βρω κατι αλλο?ευχαριστο πολυ κ ειναι πολυ σημαντικη η βοηθεια που δινεις

  tasos said:
  Σα,Ιαν,2012 στο 1:25 πμ

  γεια σας.θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι..ήμουν άνεργος για 5 μήνες..έπαιρνα το επίδομα κανονικά..έχω πιάσει δουλειά από τον περασμένο ιούλιο και δεν πήγα να κάνω διακοπή αλλα ούτε πήγαινα και στον οαεδ για να πληρωθώ γιατί δούλευα…πρέπει να κάνω διακοπή εγώ η γίνετε αυτόματα από την στιγμή που γίνετε η πρόσληψη

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:17 πμ

   ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ Οαεδ

  kmiglis said:
  Σα,Ιαν,2012 στο 2:44 μμ

  Καλησπερα, ειμαι και εγω μια περιπτωση ανεργου που δεν δικαιουμαι επιδομα λογο συγγενειας α βαθμου απο επιχειρηση που δεν υπαρχει τωρα.
  ο νεος μου εργοδοτης επιθυμει να με προσλαβει με επιδοτουμενο προγραμμα απο τον οαεδ και μου ζητησε καρτα ανεργιας που εβγαλα αλλα επισης μου ζητησε και βεβαιωση εξατομικευμενης παρεμβασης-προσεγισης η οποια δινετε σε ανεργους που εχουν καρτα αλλα και που λαμβανουν επιδομα. αυτο σημαινει οτι δεν θα με προσλαβει επειδη δεν παιρνω επιδομα?
  ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιαν,2012 στο 3:33 πμ

   δεν το ξέρω …αλλα ειναι είναι προγραμμα που αφορά μονο επιδοτουμενους ανέργους νομιζω οχι αλλα εχει και προγραμματα για μη επιδοτούμενους ανεργους

  Πολυχρονιάδου Νατάσα said:
  Δε,Ιαν,2012 στο 2:43 μμ

  καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δικαιούμαι ταμείο ανεργίας. Δούλεψα ως συμβασιούχος με οκταμηνο σε δήμο. Για πρώτη φορά είχα ένσημα ικα γιατί πρότεινος είχα ένσημα στο τεβε για 10 χρόνια. Η σύμβαση μου ξεκίνησε 23-6-11 και τελειώνει 23-2-12. Βεβαίως είχα αριθμό μητρώου του Ικα από κάποια ελάχιστα ένσημα που είχα κολλήσει προ 20ετίας. Ευχαριστώ και περιμένω απάντηση σας.

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 3:36 πμ

   με 8μηνο στο ΙΚΑ και με ΤΕΒΕ πριν οχι

  Γιώργος said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 4:31 μμ

  Καλησπέρα. Έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα ώστε να βγω ταμείο ανεργίας. Είμαι όμως και φοιτητής. Θα υπάρξει πρόβλημα ή όχι; Είδα ότι κι άλλοι παραπάνω ρώτησαν για το ίδιο θέμα αλλά ξεκάθαρη απάντηση δεν έλαβαν…
  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2012 στο 4:16 πμ

   δεν το ξέρω παιδία …τι παιζει κάνε αίτηση στον ΟΑΕΔ και αν την δεχθούν την δέχθηκαν ..μην αναφέρεις οτι ειναι φοιτητής

  ΤΑΣΟΣ said:
  Τρ,Ιαν,2012 στο 10:55 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ..ΕΙΧΑ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΚΛΕΙΣΑ.ΕΙΧΑ ΤΕΒΕ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ;

  Giannis said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 6:42 μμ

  Γεια σας, τον σεπτεμβριο που μας περασε εβγαλα καρτα ανεργειας διοτι τον αυγουστο τελειωσα τις στατιωτικες υποχρεωσεις μου. Μεχρι τοτε ημουν τελειοφοιτος μηχανολογος του τει πατρων. Το πτυχιο το πηρα 28 οκτωβρη και εμαθα οτι υπαρχει το προγραμμα εσπα που επιδοτει ανεργους με 75 ευρω. Οταν πηγα στον οαεδ της περιοχης, μου ειπαν οτι δεν μπορουν να με βαλουν στο προγραμμα και οτι δεν επρεπε να εχω βγαλει καρτα πριν παρω το πτυχιο. Υπαρχει καποιος να ξερει αν αναφερει κατι τετοιο ο νομος, η απλα μου το ειπαν γιατι δεν ηθελαν να με βαλουν στο επιδομα? ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 3:08 πμ

   εγω δεν το ξέρω καθολου αυτο το θεμα

  georgia ch said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 11:17 μμ

  Γεια σας ,
  Ήθελα να ρωτήσω πρέπει τα χαρτιά για την ανεργία πρέπει να τα καταθέσω στον οαεδ που υπάγεται ο εργοδότης ή στον οαεδ που υπάγεται η περιοχή που μένω? ή μήπως δεν παίζει ρόλο?

  euaggelia said:
  Δε,Φεβ,2012 στο 4:26 μμ

  kalispera thelw na rwtisw mwlis apoleithika katethesa ta xartia mou sto oaed pote tha plirwthw kai pws ?ta katethesa 1\2\2012

   apasxolisi responded:
   Πε,Φεβ,2012 στο 1:35 μμ

   θα περιμένεις να σε καλεσει ο ΟΑΕΔ για την εγκριση της αιτησης

  Giwrgos said:
  Δε,Φεβ,2012 στο 11:19 μμ

  eimai sto tameio anergeias kai shmera pou piga na plirwthw to apogevma apo to mixanima, eida oti ta xrimata den eixan mpei… gnwrizete to logo?
  to prwi imoun kanonika sto grafeio tou OAED gia tin typiki ypografi pou vazoun gia na plirwthoume.

   apasxolisi responded:
   Πε,Φεβ,2012 στο 1:37 μμ

   δεν ξέρω κοιταξε ξανα η πηγαινε στο ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

  melina said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 9:03 πμ

  Καλημερα,περσυ πηρα ταμειο απο εποχιακη απασχοληση.Το ταμειο μου τελειωσε τον Μαρτιο του 2011,Απο τον Μαιο του2011 εως τον Νοεμβριο εχω 129 ενσημα.Δεκεμβριο εως 2 Φεβρουαριου 10 ενσημα.Ημερα απολυσης 2 Φεβρουαριου,δικαιουμαι ταμειο ανεργιας??Ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 4:33 πμ

   απαντησα παρακάτω σε αλλη ερωτηση σου

  argyrw d said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 7:43 μμ

  kalhspera tha htela na rwthsw an gnwrizete ti xartia prepei na exw mazi mou giati einai h teleutaia fora pou tha plhrwthw apo ton oaed?

  ΜΕΛΙΝΑ said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 8:47 πμ

  Καλημερα, θελω να ρωτησω το εξης ,περσυ πηρα ταμειο ανεργιας και τελειωσε τον Μαρτιο του 2011.Τον Μαιο επιασα ξανα δουλεια….εως τον Νοεμβριο εχω 129 ενσημα .Δεκεμβριο-2 Φεβρουαριου 10 ενσημα.Δικαιουμαι ταμειο ανεργιας?Ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 4:18 πμ

   εχω απαντησει
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  King said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 11:21 μμ

  Καλησπέρα σας,

  Εργάζομαι τους τελευταίους 8 μήνες και έχω συγκεντρώσει 171 ένσημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου. Είμαι έγγαμη και μητέρα ενός παιδιού και θα ήθελα να ρωτήσω αν πληρώ τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο ταμείο ανεργίας. Σκέφτομαι το αμέσως επόμενο διάστημα να παραιτηθώ (λόγο έντονης διαμάχης με τον εργοδότη) από την εργασία μου αλλα γνωρίζω πως έτσι δεν θα καταφέρω να πάρω το επίδομα. Μπορώ αφού παραιτηθώ να προσληφθω άμεσα σε φιλική επιχείρηση και να πάρω το χαρτί απόλυσης από εκει; Αν ναι ποσο καιρό πρέπει να μείνω στην φιλική επιχείρηση ως εργαζόμενη; Αν τελικα πάρω ταμείο για πόσο καιρό θα το παίρνω σύμφωνα με τα ενσημά μου;

  Εαν κάποιος γνωρίζει παρακαλώ ας μου απαντήσει άμεσα και έγκυρα!

  Ευχαριστώ πολύ!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 4:51 πμ

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

  makis said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 4:50 μμ

  na rotiso kati ego gi akarta anergias ti dikeologitika xriazonde????

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 11:57 μμ

  δουλευω στον οτε ειμαι προεδροσ ενοσ τοπικου συλογου με 48 μελη…..ειμαι στη δουλεια 23 χρονια ….αν γινουν απολυσεισ μπορω να απολυθω? η επειδησ ειμαι προεδροσ μπορω να την γλυτωσο? ξερεται να μου πηται?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:02 πμ

   απολυσην συνδικαλιστή ειναι παράνομη

  Vasiliki Sklavounou said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 2:27 μμ

  Θα ηθελα να μαθω αν το επιδομα ανεργιας απο την 1 Μαρτιου του 2012 θα ειναι 358 ευρω που είπαν στην τηλεόραση.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:28 πμ

   δεν το ξέρω ακριβώς αλλα κάτι παιζεται με την μειωση του κατώτατου μισθου

  dimitris said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 3:52 μμ

  Ειμαι στο ταμειο ανεργειας πλεον και με ενημεροσαν για ενα σεμιναριο του ΟΑΕΔ στο οποιο αν παω θα πληρωθω 200ευρω.Ομως μηπως θα εχω προβλημα με το ταμειο ανεργειας?
  Ευχαριστω.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:34 πμ

   να ρωτησεις τον ΟΑΕΔ πριν κανεις δηλωση να πας δεν ξέρω τι παιζει και αν το σεμινάριο είναι για μη επιδοτούμενους ανεργους όπως εσυ

  dimitris said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 3:54 μμ

  ****Δν με ενημερωσαν απο τον ΟΑΕΔ απλα ενασ γνωστος μου.

  ALIKI said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 9:17 μμ

  παιρνω ταμειο ανεργιας απο τον απριλιο του 2011 μεχρι και σημερα
  αυριο θα γινει προσληψη σε εταιρεια οπου ξεκινησα να εργαζομαι
  και θα κανω διακοπη στο ταμειο
  θα πηγαινα 20/02 να παρουσιαστω για να μου καταβαλλουν το μηνα μου, τωρα που θα παω 5 μερες νωριτερα θα παρω αναλογια???

  σας ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 5:46 πμ

   λογικά ναι πρεπει να σου δωθει και ο τελευταίος μηνας ..ρώτησε τους στον ΟΑΕΔ

  MARIA said:
  Πε,Φεβ,2012 στο 3:17 μμ

  ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ?

  fotis said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 6:49 μμ

  kalispera sas,perno epidoma oaed kathe 18,simera piga kai moy sfragisane epeidi ayrio einai sabbato,mipos kserete pote tha bei to epidoma?eyxaristo

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 6:36 πμ

   δεν το ξέρω παιδια, αλλα τις μέρες που έχει ορίσει ο ΟΑΕΔ οτι θα πληρώνεσται

  ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΣΙΔΩΝΗ said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 11:25 μμ

  Είμαι 38 ετών έχω εργαστεί σαν υπάλληλος γραφείου το ετος 1995 1996 και 6 μήνες το 1997 ….και ήμουν ασφαλισμενη κύρια σύνταξη στο ΤΑΥΣΟ και ΙΚΑ Ασθένεια…….μετά απολύθηκα και εργαζόμαι από το 2000(11 χρόνια) έως και σήμερα σαν υπάλληλος γραφείου
  σε άλλη εταιρεία….. πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να εργαστώ για σύνταξη…. έχω παιδιά 14 και 8 ετών αντίστοιχα
  ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Φεβ,2012 στο 6:40 πμ

   με το νεο καθεστώς νομίζω πας στα 65

  ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΣΙΔΩΝΗ said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 11:33 μμ

  Ξέχασα επίσης να σας πω ότι μεσολάβησε και ταμείο ανεργίας για ένα χρόνο το 1998…..

  Δημητρης Σκου said:
  Δε,Φεβ,2012 στο 2:06 μμ

  καλησπερα, εχω κανει επισχεση απο τον ιουλιο αλλα ταμειο ανεργιας δεν εχω μπει ακομα γιατι κανεις δε με ειχε ενημερωσει. επισης οταν ζητησα απο τον εργοδοτη μου βεβαιωση αποδοχων αρνηθηκε να μου δωσει και μου ειπαν στα ΚΕΠ οτι με μια υπευθυνη δηλωση του τυπου: ο εργοδοτης αρνειται να μου δωσει τη βεβαιωση αποδοχων κλπ. συμπληρωσα μια. επισης ενσημα μου εχει κολλησει μεχρι το σεπτεμβρη του 2011. τωρα δεν ξερω αν συνεχιζει να υφισταται η εταιρια. κατα πασα πιθανοτητα ναι.

  1)τι μπορω να κανω για να παρω το επιδομα ανεργιας? καπου διαβασα οτι υπαρχει χρονικο περιθωριο 60 ημερων. αυτο σημαινει οτι δε το δικαιουμαι?

  2)επισης αν απολυθω μπορω να μπω?

  3)δικαιουμαι καποια επιπλεον χρηματα για το 2011 (οπως πχ δωρο χριστουγεννων)?

  4)τι με συμβουλευετε να κανω?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Φεβ,2012 στο 4:26 πμ

   λογικα αυτο που πρεπει να κάνεις ειναι να πας στον ΟΑΕΔ η σε μια επιθεώρηση εργασίας να σου πουν τι ισχύει και όχι …και θα έπρεπε να το ειχες κάνει
   αλλά αν απολυθεις έχεις δικαιωμα να μπεις ταμειο ανεργίας

  Έλλη said:
  Δε,Φεβ,2012 στο 5:54 μμ

  Υπήρξα άνεργη από τον Ιανουάριο 2010 έως και τον Αύγουστο 2011. Από 1 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα δουλεύω σε εκδοτική εταιρεία που όμως δεν πάει καλά και υπάρχει πιθανότητα να μας απολύσουν. Δικαιούμαι ξανά επίδομα ανεργίας? Σας παρακαλώ απαντήστε μου. Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Φεβ,2012 στο 4:39 πμ

   ΔΕΣ ΑΥΤΟ Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  antonis said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 1:13 μμ

  καλημερα θελω να ρωτησω κατι , το 11 ειχα 9 μηνες ενσημα το 12 ποσα χρειαζομαι για να βγω σαν εποχιακος ταμειο ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 1:50 πμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
   Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

  maria xaretidou said:
  Πα,Φεβ,2012 στο 9:52 μμ

  γεια σας μπικαμε προτι φορα στο ταμιο ανεργιας γραφτικα στις11/10/2012 και πλιροθικα 23/2/2012 και πιρα μονο του δεσφτερου μινα το χριματικο ποσο δεν θα επρεπε να παραλαβο και του προτου μινα το χριματικο ποσο

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 3:09 πμ

   η επιδότηση ξεκινά απο το μηνα που πληρώνεσε πρωτη φορα

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ said:
  Σα,Φεβ,2012 στο 10:11 πμ

  ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

   ΚΥΡΙΑΚΟΣ said:
   Σα,Φεβ,2012 στο 10:17 πμ

   ΚΥΡΙΑΚΟΣ :
   ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

   ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΕΩΜΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ΄ΔΟΥΛΕΥΩ 17 ΜΗΝΕΣ,ΠΑΚΕΤΑΣ,ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΟΧΝΕΙ Η ΠΑΡΕΤΟΥΜΕ

   apasxolisi responded:
   Δε,Φεβ,2012 στο 3:23 πμ

   με το νεο νόμο ναι αλλα ακόμα ούτε το υπουργείο δεν εχει δώσει εγκυκλιο πως ποτε μπορει να γίνει και πάλι χρειάζεται διαβούλευση

  βιβη said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 11:23 πμ

  καλημέρα…με έχει προσλάβει ο αδερφός μου(είναι μηχανικός) σαν υπάλληλο γραφειου…αυτή τη στιγμή-μετά από λοχεία-βρίσκομαι στο 6μηνο του οαεδ…αν παραιτηθώ ή απολυθω μόλις τελειώσει το 6μηνο θα μπορω να παρω επιδομα ανεργιας?παιζει ρολο ο βαθμος συγγενειας με τον εργοδοτη? επισης,για το επιδομα ανεργιας πρεπει τα απαιτουμενα ενσημα της προηγουμενης χρονιας να ειναι στον ιδιο εργοδοτη?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 2:47 πμ

   ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

  argyro said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 6:24 μμ

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog.
  Ήθελα να ρωτήσω για την εικονική απόλυση σε νέο εργοδότη μετά από παραίτηση για να πάρεις το επίδομα ανεργίας.
  Πόσο χρόνο χρειάζεται να εργασθείς στη νέα εικονική δουλειά?
  Τι δικαιολογητικά χρειάζονται? π.χ. βιβλιάριο ΙΚΑ από νέο εργοδότη?
  Περίπου πόσο κοστίζει η πρόσληψη και απόλυση, στο νέο εργοδότη?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 3:08 πμ

   δεν ξερω θέματα λογιστικού περιεχομένου αυτό που ξέρω ειναι αυτό ως προς τις απαιτήσεις για επιδότηση ανεργίας …και βέβαια η εργασία να ειναι δηλωμενη με ασφάλιση ΙΚΑ
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ said:
  Τρ,Φεβ,2012 στο 7:43 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΤΟ 2011 ΕΙΧΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΠΟΣΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ??ΣΤΙΣ 15 /1 / 2012 ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΟ 49 ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΥ. ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ 1983 ΕΙΧΑ ΜΠΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ…ΠΡΙΝ ΤΟ 2012 ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ..

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 3:13 πμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  Μιχάλης Ανδριτσόπουλος said:
  Τε,Φεβ,2012 στο 1:50 πμ

  Καλησπέρα!
  Θα ήθελα να ρωτησω αν μπορω να βγαλω επιδομα ανεργειας τον ιούλιο. Ειμαι καθηγητης ωδειου και τον ιουνιο θα εχω συμπληρωσει 14μηνο με παραπανω απο 125 ημερες ασφαλισης αλλα αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι αν ισχυει στην περιπτωση μου η προυποθεση να εχω 80 ημερες ασφαλισης τα δυο προηγουμενα ετη. Κυριως δεν καταλαβαινω σε ποια ετη αναφερεται ο νομος, αν πχ αιτουμαι το επιδομα Ιουλιο 2012, αναφερεται στις περιοδους Ιουλιος 2010- Ιουλιος 2011 και Ιουλιος 2011-Ιουλιος 2012? η μηπως Ιουλιος 2009 – Ιουλιος 2010 και Ιουλιος 2010 – Ιουλιος 2011? (ειναι η πρωτη φορα που θα κανω αιτηση)

  Ευχαριστω πολυ!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 3:16 πμ

   στα τελευταία δυο χρονια πριν απολυθεί η διακοπεί η σύμβαση

  xaris said:
  Σα,Μαρ,2012 στο 6:12 μμ

  μπορει καποιος να ειναι στο ταμειο ανεργιας και να κανει ατομικη επιχειρηση για να εκδιδει τιμολογιο παροχης υπηρεσιων?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 4:14 πμ

   οχι πρεπει να διακόψει για να κανει έναρξη για ατομικη επιχειρηση

  MARIALENA said:
  Τε,Μαρ,2012 στο 1:00 μμ

  καλημερα σασ επιεγουσα βοηθεια ο συσυγος μου ειναι ανεργος και επιδοτειτε απο τον αοεδ μεχρι και νοεμβριο του 2012 μενουμε σε επαρχια και πολυ δυσκολο να βρουμε δουλεια του προτεινε ενασ κυριος να δουλεψει προς το παρον 2 -3 φορεσ τον μηνα να κανει τα ρεπο των αλλων με ενσημα βεβαια κ οταν ανοιξει η σεζον μπορει ισως να τον παρει κανονικα.με τα αυτα ημερομισθια ενσημα θα χασω τον οαεδ????γιατι με 60 ευρω τον μηνα… ειχα διαβασει καπου οτι μπορεις να κανεις μεχρι 2 και να παιρνεις οαεδ αφαιρουμενο αυτα τα 2 γινεται ξερει κανεις??????

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 3:50 πμ

   μπορει να εργαστεί με ένσημα μεχρι ενα αριθμό το μήνα αν ειναι επιδοτούμενος ανεργός αλλά αυτό να το ρωτήσετε στον ΟΑΕΔ να σας πεί ακριβώς πόσα ένσημα πρέπει να έχει σε εργασία για να μην χάσει το επίδομα

  giota said:
  Πε,Μαρ,2012 στο 7:25 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω κι εγω κατι.. δουλευα σε καποιο καταστημα απο τον ιανουαριο του 2008 εως τον φεβρουαριο του2011 χωρις ομως να εχω κανενα ενσημο απολυθηκα χωρις καν αποζημιωση γιατι δεν φαινομουνα πουθενα.Εχω κανει βεβαια τη σχετικη καταγγελια στο ικα αλλα ακομα δεν εχει εκδικαστει η υποθεση. Ολα αυτα τα χρονια βεβαια θεωρουσα κανονικα την καρτα μου χωρις βεβαια να λαμβανω καποιο επιδομα.Μπορω να παρω επιδομα ανεργιας και τι δικαιολογητικα χρειαζονται αφου δεν εχω απολυση?? Ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας.

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 4:30 πμ

   ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΦΟΎ ΔΕΝ ΕΙΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΔΗΛΩΜΕΝΗ Ως ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ Η ΚΆΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΩ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ
   ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΟΥ

  AHILLEAS said:
  Πα,Μαρ,2012 στο 1:19 μμ

  apasxolisi :
  οχι πρεπει να διακόψει για να κανει έναρξη για ατομικη επιχειρηση

  AHILLEAS said:
  Πα,Μαρ,2012 στο 1:25 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2007ΚΑΙ2008 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΕΙΧΕ ΤΕΒΕ ΜΕΤΑ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012 ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΝΣΗΜΑ; ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΑΜΕΙΟ;ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΞΑΝΑΡΩΤΑΩ

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 4:40 πμ

   αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  marios said:
  Πα,Μαρ,2012 στο 1:57 μμ

  θα ήθελα να ρωτησω εαν η μειωση του επιδοματος ανεργιας ισχυεί για όλους.Δηλαδη εαν το παιρνεις ηδη πχ τρεις μήνες θα μειωθεί η θα μειωθει για τις καινουριες αιτησεις που θα γινουν απο τησ 12 μαρτιου και μετα?

  Mary said:
  Κυ,Μαρ,2012 στο 8:30 μμ

  Γεια σας. Ε’ιμαι επιδοτούμενη άνεργη. Δούλευα στο δήμο με 18μηνη σύμβαση. Η επιδότηση καταχοριζοτανε στην τράπεζα κάθε ενάμιση μήνα περίπου. Εν αγνοία μου δεν είχα δώσει το παρόν στον οαεδ και αυτή την στιγμή έχουν μπλοκαριστεί ένας μήνας και το δώρο των χριστουγέννων τους δύο τελευταίους μήνες τους έχω παραλάβει. Εχω κάνει ένσταση για τους προηγούμενους μισθούς . Υπάρχει περίπτωση να τους χάσω.

   Mary said:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 8:37 μμ

   Mary :
   Γεια σας. Ε’ιμαι επιδοτούμενη άνεργη. Δούλευα στο δήμο με 18μηνη σύμβαση. Η επιδότηση καταχοριζοτανε στην τράπεζα κάθε ενάμιση μήνα περίπου. Εν αγνοία μου δεν είχα δώσει το παρόν στον οαεδ και αυτή την στιγμή έχουν μπλοκαριστεί ένας μήνας και το δώρο των χριστουγέννων τους δύο τελευταίους μήνες τους έχω παραλάβει. Εχω κάνει ένσταση για τους προηγούμενους μισθούς . Υπάρχει περίπτωση να τους χάσω.

    apasxolisi responded:
    Δε,Μαρ,2012 στο 5:04 πμ

    ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 5:47 πμ

   δεν το ξερω περιμενε την αποφαση της ενστασης

  eddy said:
  Τε,Μαρ,2012 στο 6:40 μμ

  παρεδωσα τα χαρτια για το επιδομα.ποτε θα παρω την 1 δοση???

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ said:
  Πε,Μαρ,2012 στο 2:12 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ… ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ…. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 31-01-2011… ΜΕΤΑ ΑΠΕΛΥΘΗ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΡΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 15-2-2012… ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ; ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΧΡΙ 31-01-2011….

  Xristina said:
  Κυ,Μαρ,2012 στο 2:37 πμ

  Γνωρίζει κάποιος αν ποσο γρήγορα βγαίνει το επίδομα ανεργιας και η κάρτα ?

   apasxolisi responded:
   Σα,Μαρ,2012 στο 10:39 πμ

   δεν το ξέρω αλλά για επιδότηση μέσα σε δυο μηνες νομίζω το αργότερο

   apasxolisi responded:
   Σα,Μαρ,2012 στο 10:39 πμ

   δεν το ξέρω αλλά για επιδότηση μέσα σε δυο μηνες νομίζω το αργότερο

  Κυριάκος Ρεδούκας said:
  Δε,Μαρ,2012 στο 2:08 μμ

  Καλησπέρα , θέλω να ρωτήσω το εξής.
  Μετά από 7 χρόνια συνεχούς εργασίας έμεινα άνεργος στις 23/12/10.
  Πάιρνω ταμείο από τις 1/1/11. Πήρα για 8 μήνες κ έκανα διακοπή , μια που στις 1/9/11 μου έγινε προσληψη από μια εταιρία. Δυστυχώς δούλεψα μόλις 3 μήνες κ στις 30/11/11 έγινε μείωση προσωπικου κ απόλυση .Δεν δικαιούμουν καινούριο ταμείο κ συνεχίζω κ παίρνω το υπόλοιπο του παλιου δηλαδή άλλους 4 μήνες (στις 29/3/12 παίρνω τον τελευταίο μήνα).
  Αν δουλέψω για 2 τουλάχιστον μήνες από εδώ κ πέρα μαζί με τους 3 που έχω δουλέψει ήδη (μέσα στο 14μηνο) θα δικαιούμαι έστω το ελάχιστο ταμείο , δηλαδή 5 μήνες ή δεν μετράν οι 3 μήνες που δούλεψα?
  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Μαρ,2012 στο 10:47 πμ

   αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   καλυτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ

  Kiriakos said:
  Δε,Μαρ,2012 στο 2:11 μμ

  Καλησπέρα , θέλω να ρωτήσω το εξής.
  Μετά από 7 χρόνια συνεχούς εργασίας έμεινα άνεργος στις 23/12/10.
  Πάιρνω ταμείο από τις 1/1/11. Πήρα για 8 μήνες κ έκανα διακοπή , μια που στις 1/9/11 μου έγινε προσληψη από μια εταιρία. Δυστυχώς δούλεψα μόλις 3 μήνες κ στις 30/11/11 έγινε μείωση προσωπικου κ απόλυση .Δεν δικαιούμουν καινούριο ταμείο κ συνεχίζω κ παίρνω το υπόλοιπο του παλιου δηλαδή άλλους 4 μήνες (στις 29/3/12 παίρνω τον τελευταίο μήνα).
  Αν δουλέψω για 2 τουλάχιστον μήνες από εδώ κ πέρα μαζί με τους 3 που έχω δουλέψει ήδη (μέσα στο 14μηνο) θα δικαιούμαι έστω το ελάχιστο ταμείο , δηλαδή 5 μήνες ή δεν μετράν οι 3 μήνες που δούλεψα?
  Ευχαριστώ

  Mariana said:
  Τρ,Μαρ,2012 στο 9:58 πμ

  Καλημέρα… Είμαι επιδοτούμενη του ΟΑΕΔ και λογω προσληψης θα σταματήσω το ταμείο..Πότε θα πάρω τα υπόλοιπα χρήματα που δικαιούμαι

  antonis said:
  Τρ,Μαρ,2012 στο 3:16 μμ

  γεια σας κ απο εμενα.
  θελω να σας κανω μια ερωτηση.

  εχω καταθεσει τα απαιτουμενα δικαιολογητικα για επιδομα ανεργιας.
  λογικα αυριο θα παρω την εγκριση αποφασης.
  εχω σκοπο συντομα να ιδρυσω Ο. Ε κ φυσικα θα υπαχθω στον ΟΑΕΕ.

  τι γινεται σ αυτη τη περιπτωση?
  συνεχιζει το επιδομα χωρις κανενα προβλημα?

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 1:48 πμ

   οχι αν κανεις εναρξη θα διακοπεί η επιδότηση

  Θοδωρής Κ. said:
  Τρ,Μαρ,2012 στο 8:40 μμ

  Προσοχή!!!
  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ανανεώσεις την κάρτα ανεργίας σου και μετά το πέρας της επιδότησης ΧΑΝΕΙΣ το σύνολο της ανεργίας σου και μετράει μόνο η τελευταία κάρτα μίας και θα σου ζητήσουν να ξανά βγάλεις καινούργια κάρτα.
  Εξηγώ είμαι 26 μήνες άνεργος δεν ανανέωσα την κάρτα γιατί έλειπα στην Κάσο (δεν έχει υποκατάστημα ΟΑΕΔ) το διάστημα 16/6/2011 που έπρεπε να ανανεώσω και μου έβγαλαν καινούργια κάρτα όταν επέστρεψα μετά από 2 βδομάδες. Αποτέλεσμα είμαι άνεργος μόνο 7 μήνες πλέον και όχι 26. Το χειρότερο δε είναι 1. πρέπει να πληρώσω το χαράτσι γιατί μετράει μόνο το 7μηνο 2. χάνω μόρια ανεργίας σε διαγωνισμούς π.χ ΑΣΕΠ, ΟΑΕΔ, κτλ. 3. Όσες ενστάσεις και να έχω κάνει δεν κάνουν δεκτή καμία με αιτιολογία ότι δέχονται μόνο ενστάσεις θεραπείας κάρτας έτσι ονομάζουν την σύνδεση δύο καρτών ανεργίας μόνο αν υπάρχει Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή ιατρού ότι εκείνο το διάστημα ήσουν ανίκανος να μετακινηθείς.

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 1:57 πμ

   δεν ξέρω μπορείς να το κάνεις και αυτό η τέλος πάντων ζήτα την παρέμβαση του συνηγορου του πολίτη

  barbie said:
  Τρ,Μαρ,2012 στο 9:27 μμ

  καλησπερα!!!!θα ηθελα να ρωτησω.λαμβανω επιδομα ανεργιας απ το νοεμβριο κ χθεσ ξεκινησα σε μια δουλεια απ την οποια παραιτηθηκα σημερα.μου ειπαν απ τον λογιστηριο οτι πρεπει να υπογραψω την προσληψη κ παραλληλα την παραιτηση γιατι εχουν καταθεσει ηδη την προσληψη μου στην επιθεωρηση εργασιας….(ετσι μου ειπαν)!!!!!το θεμα μου ειναι…εγω υπογραφω την προσληψη κ την παραιτηση?κ αν ναι χανω το επιδομα η μπορω να μην προσκομισω τα εγγραφα η πιο απλα να μην υπογραψω καθολου????ευχαριστω πολυ!!!

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 2:01 πμ

   ο ΟΑΕΔ δικαιολογεί σε επιδοτούμενους ανέργους κάποια ημερομίσθια το μήνα …ας το κάνουν ετσι σαν να σε προσέλαβαν περιστασιακά …γιατί αν εχουν δώσει αναγγελία προσληψης μπορει να σου κόψει το επίδομα ο ΟΑΕΔ αν δεν αποδειχθεί οτι ειχες μια μέρα απασχόλησης ..οπότε πρεπει οπωσδήποτε να φαίνεται η ημέρα προσληψης και η ημέρα καταγγελίας της συμβασης συμβουλευσου ΟΑΕΔ η επιθεώρηση εργασίας

  tania said:
  Τε,Μαρ,2012 στο 11:18 πμ

  kalisprera.ergazomai os politria kai exo ensima apo 1 dekembriou alla einai misa.einai sunolo gyro sta 80 .thelo na rotiso an se kanena mina tha dikaioumai miso tameio anergias? tameio exo parei mia fora.

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 2:34 πμ

   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   Τώρα για το 4ωρο δεν υπαρχει προβλημα επιδοτήσε με το μισο επιδομα

  maria portolomaioy said:
  Τε,Μαρ,2012 στο 7:45 μμ

  δουλευω 11 μηνεσ σε 1εταιρια με συμβασεισ εληξε η συμβαση 2 3 /2/ 12 με απολιουν και με προσλαβανουν ξανα στισ 22/3/12 χανω το δικαιομα ανεργιασ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 2:44 πμ

   εχεις μπει σε ταμείο ανεργίας ?

  sevoula said:
  Πα,Μαρ,2012 στο 2:50 μμ

  Καλησπέρα, εγώ έχω να πάρω άλλον ένα μήνα επιδότηση, θα πάρω την επιδότηση μειωμένη? Ή η μείωση ισχυεί μόνο γι΄αυτούς που επιδοτούνται από δω και πέρα?

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 2:45 πμ

   για ολους ισχυει η μειωση του επιδόματος

  giorgos said:
  Πα,Μαρ,2012 στο 9:23 μμ

  Θα ηθελα τη βοηθεια σας στο εξης: περαν των εισοδηματικων κριτηριων για τη ληψη επιδοματος ανεργιας, υπαρχουν και περιουσιακα?

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων για τη βοηθεια.!!

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2012 στο 2:49 πμ

   οχι δεν νομίζω … κάνε αιτήση και περίμενε να δεις τι θα σου απαντησουν

  poli said:
  Τε,Μαρ,2012 στο 1:44 πμ

  εχω ερωτηση γνωριζει κανενασ εαν παιρνω επιδομα ανεργιασ αν εχω δικαιωμα να δουλευω μεσω ιντερνετ σε καποια δουλεια που δεν παρεχει ασφαλιση αλλα θεωρειται ως αυτοαπασχοληση????

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2012 στο 10:05 μμ

   αν ειναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα εχεις προβλημα αν δεν φαίνεται πουθενά κανένα προβλημα

  maria said:
  Πε,Μαρ,2012 στο 8:05 πμ

  καλημέρα,

  όταν γινει αναγγελία πρόσληψης ξέρετε αν ο ανέργος δικαιούται το επιδομα ανέργειας για τον προηγουμενο μήνα αναλογικά (βάση ημερών) ή δεν το παίρνει καθολου ;

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2012 στο 10:13 μμ

   δεν το ξέρω μονο ο ΟΑΕΔ μπορει να σου το πει

  ΦΩΤΕΙΝΗ said:
  Πε,Μαρ,2012 στο 10:48 πμ

  γεια σας εργαζομαι σε μια εταιρια η οποια παει για κλεισιμο.Εγω εχω συμπληρωσει 14.5 μηνες απο τη γεννηση της κορης μου.εδω και 2 μηνες λενε οτι θα με απολυσουν αλλα για καποιους δικους τους σκοπους δεν το εχουν κανει ακομα.εγω εν το μεταξυ δεν παω για δουλεια αλλα αυτοι μου κολουν ενσημα και με βαζουν να δουλευω στο προγραμμα της επιθεωρησης χωρις να δουλευω.ολους αυτους τους μηνες βγαινει και μισθοδοσια χωρις να με πληρωνουν με το ετσι θελω.τελοσπαντων μου ειπαν να παω να υπογραψω την απολυση βγαζοντας ενα ποσο 8,5 χιλιαδες ευρω μαζι με την αποζημιωση χωρις να μου δωσουν τιποτα. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩΩΩΩ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;να παω στην επιθεωρηση εργασίας ή δεν εχει νοημα αν κλεισουν;;;;;αν κλεισει η εταιρια μπαινω ταμειο ανεργιας; και τελος αν κλεισει η εταιρια κΑι δεν εχω υπογραψει αυτα τα ποσα θα φαινεται οτι τα εχω παρει;;;;;;ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑς ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2012 στο 10:19 μμ

   Με μπέρδεψες έπρεπε να ειχες κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ήδη … Πως σε εμφανίζουν εργαζόμενη και εσυ δεν πάς στην δουλειά !!! Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι εχει παιχτεί αλλά είσαι σε προστασία για 18 μηνες από απόλυση… Και κακώς δεν τους έχεις κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας ..μα πας άμεσα

  Χριστίνα said:
  Πε,Μαρ,2012 στο 4:50 μμ

  Καλησπέρα, μια ερώτηση θέλω να κάνω, δουλεύω σε μια εταιρεία ένα χρόνο και τρεις μήνες,και όλο αυτό το χρονικό διάστημα έως και σήμερα μου κολλάνε κανονικά τα ένσημα εάν παρετηθώ μονή μου από την δουλειά μπορώ να μπω στο ταμείο ανεργείας η πρέπει να περειμενω να με δειώξουν η ίδιοι.

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2012 στο 10:28 μμ

   ταμειο ανεργίας μπαινεις μετά από απολυση και ποτέ απο παραίτηση

  ALEXIA said:
  Πε,Απρ,2012 στο 6:29 πμ

  Το τελευταίο επιδομα ανεργίας το έλαβα το Μάρτιο του 2012, δικαιούμαι κάποιο δώρο Πάσχα; μου είχαν πει στον ΟΑΕΔ οτι μαλλον θα λάβω τελικά ισχύει κάτι τέτοιο;

   apasxolisi responded:
   Δε,Απρ,2012 στο 4:17 πμ

   ναι μαλλον ολόκληρο η αναλογία

  Στελιος said:
  Πε,Απρ,2012 στο 7:02 μμ

  καλησπερα…μηπως ξερεται αν μαζι με το δωρο πασχα προπληρωσουν και το επιδομα ?πληρωνομαι καθε 24 υπαρχει περιπτωση να βαλουν και τα 2 μαζι?ευχαριστω.

   apasxolisi responded:
   Δε,Απρ,2012 στο 4:26 πμ

   δεν ξέρω λογικά οχι το δώρο μεχρι μεγάλη τρίτη ειπαν θα πληρωθεί και το επιδομα κανονικά στο χρόνο του

  nikas said:
  Τρ,Απρ,2012 στο 2:35 μμ

  paidia exo anxothei giati perimeno pos k pos an dikaioume doro.
  imoun sto tameio anergias septemvri,oktomvri,noemvri,dekemvri tou 2011 k tora to 2012 ianouario,febrouario( martio pira to extra mou ipan 232e.) dikaioume doro pasxa. parakalo apantiste

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2012 στο 9:37 μμ

   σε αναλογία νομίζω για τους δυο η τρεις μηνες

  TASOS said:
  Τρ,Απρ,2012 στο 11:37 μμ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟ; ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟ ΠΕΡΝΩ;

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 4:40 μμ

   πριν κάνεις οτιδήποτε πηγαινε σε μια επιθεώρηση εργασίας να πάρεις συμβουλές

  Kaimenos said:
  Πα,Απρ,2012 στο 9:51 πμ

  Καλημέρα!Με τον νέο τρόπο καταβολής του επιδόματος η τελευταία ημέρα έπεσε Μ.Παρασκεύη.Σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται?πάει στην επόμενη εργάσιμη ή χάνει κάποιος το επίδομα ?

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 5:04 μμ

   προφανώς στις επόμενες μέρες ρώτησε ΟΑΕΔ

  χρήστος said:
  Πα,Απρ,2012 στο 10:40 πμ

  Χαίρεται λέγομαι Χρήστος και θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να μου κολλάνε ένα ένσημο την εβδομάδα και να μην χάσω το ταμείο ανεργείας.Ευχαριστώ εκ των πρωτέρον.Καλές γιορτές

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 5:05 μμ

   ρώτησε τον οαεδ η καποιο λογιστή να σου πει ακριβώς πόσες μέρες μπορεις να εργαστείς περιστασιακά ως ανεργος χωρίς να κινδυνεύεις να χασεις το επίδομα

  Marillou said:
  Τρ,Απρ,2012 στο 9:03 πμ

  Καλημέρα σας,
  Ως δεύτερη φορά επιδοτούμενη απο τον ΟΑΕΔ απαιτείται να έχω τουλάχιστον 125 ένσημα το τελευταίο 14 μηνο. Τα ένσημα αυτά τα έχω (για την ακρίβεια 200), αλλα στους 14 τελευταίους μήνες παρεβλήθηκε απόλυση και επιδότηση μου, την οποία διέκοψα μόλις ξεκίνησα στον τωρινό εργοδότη μου.
  Δικαιούμαι επίδομα?

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 5:37 μμ

   εννοείς αν απολυθείς απο τον τωρινό εργοδότη ?

    marillou said:
    Κυ,Απρ,2012 στο 10:24 μμ

    ακριβώς….

  katerina said:
  Τρ,Απρ,2012 στο 8:13 μμ

  douleua se mia etairia apo 1/12/2010 mexri kai tis 15/4/2012. mporo na paro anergia??

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 5:44 μμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  tasos said:
  Τε,Απρ,2012 στο 6:29 μμ

  Πάρις :
  Καλησπέρα σας
  Δεν φαντάζεστε πόσο μα πόσο καλό κάνετε με αυτό το blog!
  Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ…
  Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση,εργαζόμουν σε εταιρεία λιανικής απασχόλησης απ το Δεκεμβρη τοο 2007 μεχρι το Σεπτεμβριο 2009.Αφότου επιασα δουλεία σε μία καφετέρια μετά απο μία εβδομάδα με απολύσανε.Ρώτησα και μου είπαν οτι μπορώ να μπώ στο ταμείο ανεργίας.Αντιμετωπίζω όμως ένα πρόβλημα,επειδη τα εισοδήματα που είχα ήταν αφορολόγητα -400 ευρω το μήνα-δεν έκανα ποτε μου φορολογική δήλωση,το μόνο που έχω είναι βεβαίωση ετήσιων αποδοχών απ την εργασία μου.Μπορώ να πάω με αυτό το έγγραφο στον ΟΑΕΔ …?
  Αν οχι τι πρέπει να κάνω…?
  Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρω…..

   apasxolisi responded:
   Σα,Απρ,2012 στο 5:49 μμ

   να πας εφορία και να πάρεις βεβαίωση οτι δεν είχε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

  tasos said:
  Τε,Απρ,2012 στο 6:32 μμ

  geia sas kai apo emena.tha hthela na rothso me posa enshma mpainei tameio enas epoxikos ypallhlos.eyxaristw

  miaritis said:
  Πα,Απρ,2012 στο 8:59 πμ

  geia sas tha ithela na rotiso kai ego kati douleva san odigos apo ton miso iounio tou 2011 mexri 30-3 2011 opou egine kai i apolisi me ensima 210 tou teleutaious 14 mines xoris tous 2 teleutaious exo 125 alla den xero an exo 80 to etos episis to 2010 eixa 1-2010 21 ensima 2 -2012 18 ensima an mporeite diafotisteme an dikaioumai gia proti fora epidoma anergias ston oaed moy eipan mporei kai nai mporei kai oxi euxaristo

   apasxolisi responded:
   Κυ,Απρ,2012 στο 9:55 μμ

   ουτε εγω ειμαι σιγουρος αν εχεις απόλυση κάνε αιτήση και περίμενε να σου απάντησουν

  PARIS said:
  Πα,Απρ,2012 στο 9:56 μμ

  EPENA 5 MHNES TO TAMEIO TWRA STAMATISE , MOU EIPAN OTI AN EXW MIDENIKI DILWSI DIKAIOUME ALLA 200 EURW AUTO ISXIEI????KAI AN PWS TA PERNW!!!

  miaritis said:
  Σα,Απρ,2012 στο 3:39 μμ

  mexri 30-3-2012 ithela na po oxi tou 2011 signomi

  κυριακος said:
  Κυ,Απρ,2012 στο 1:45 μμ

  καλησπερα! εργαζομουν στο εχοτερικο τους 5 τελεφταιουσ μηνες.
  ελειξε η συμβαση και ηθελα να ρωτησω αν μπωρω να παρω το επιδομα του ΟΑΕΔ.
  ευχαριστω εκ των προτερων

   apasxolisi responded:
   Δε,Απρ,2012 στο 1:01 πμ

   αν ειναι χώρα της ΕΕ ισως ρωτησε στον ΟΑΕΔ

  alex6logistic@yahoo.gr said:
  Δε,Απρ,2012 στο 12:11 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ…ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 26/5/2011..ΑΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ 31/05/2012 ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.?ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΛΙΓΑΚΙ.ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΩ.

   apasxolisi responded:
   Δε,Απρ,2012 στο 1:09 πμ

   αν δεν εχεις ενσημα και πρίν την 26/5/2011 οχι

  amal. said:
  Σα,Μάι,2012 στο 10:26 πμ

  kalhmera thelw na sas rwthsw kai egw mhpws kia mporeite na me boithhsete eixa anoixh magazi me programa oaed kai gia kapoioys logoys den phge kala kai ekleise . phra omws thn prwth dosh kai den ta exw epistrepsh giati den mporoysa. yparxh periptosh na mh moy dosoyn to epidoma anergeias. sas parakalw apanthste moy.

   apasxolisi responded:
   Δε,Μάι,2012 στο 4:13 πμ

   δεν το ξέρω πηγαινε στον ΟΑΕΔ να ρωτήσεις

  Sonia said:
  Τρ,Μάι,2012 στο 2:31 μμ

  Καλησπέρα. Ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω εάν μπορεί να με απολύσει ο άντρας μου ο οποίος μου κολλάει κανονικά τα ένσημα μέχρι στιγμής και να μπω στο ταμείο ανεργίας.
  Ευχαριστώ,

   apasxolisi responded:
   Πα,Μάι,2012 στο 9:22 μμ

   δεν μπορείς ειναι πρώτου βαθμού συγγένεια

  xrusa said:
  Τε,Μάι,2012 στο 10:56 πμ

  Για σας, έχω ένσημα από το 13/02/2011 έως 14/10/11 και μετά έχω από 30/11/11 έως τώρα, τα πράγματα δεν πάνε καλά εδω που είμαι και λέω να ζητήσω απόλυση για να βγώ ταμείο, μπορώ να επιδοτηθω με το ταμείο ανεργίας; Είναι η πρώτη φορά που θα βγώ. Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Πα,Μάι,2012 στο 9:25 μμ

   ν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   * Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   * Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Eleni said:
  Πα,Μάι,2012 στο 10:12 μμ

  Καλησπέρα σας. Αρχικά, θα ήθελα μια διευκρίνηση για το »…χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες», εννοείτε ακριβώς 2 μήνες; Δλδ, αν με απολύσουν 20 Μαίου 2012, θα πρέπει να δω πόσα ένσημα έχω μέχρι 20 Μαρτίου 2012 ή εννοείτε 1 μήνας ο Μάιος και 1 μήνας ο Απρίλιος, οπότε θα πρέπει να δω πόσα ένσημα έχω μέχρι 31 Μαρτίου 2012;
  Έχω, από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011 158 ένσημα και από 1/1/2012 μέχρι 31/3/2012 77 ένσημα. Αν με απολύσουν τώρα θα μπορέσω να πάρω ταμείο ανεργίας;

   apasxolisi responded:
   Πα,Μάι,2012 στο 10:25 μμ

   ναι ακριβως θα υπολογίζεις χωρίς τους δυο τελευταίους μηνες

    Eleni said:
    Πα,Μάι,2012 στο 10:27 μμ

    Δλδ αν με απολύσουν 20 Μαίου θα υπολογίσω μέχρι 20 Μαρτίου πόσα ένσημα έχω?

    apasxolisi responded:
    Δε,Μάι,2012 στο 12:00 πμ

    peripou alla epeidi ston oaed exoyn dikous tous tropous metrisis …kalytera na vasisteis se ayta poy tha soy poun ekei

  Sonia said:
  Πα,Μάι,2012 στο 11:21 μμ

  Ευχαριστώ για την πρώτη απάντηση. Παρακαλώ μου λέτε για τον υπάλληλο που έχει ο άντρας μου στη δουλειά, εάν αρχίσει από τον επόμενο μήνα να του κολλάει λιγότερα ένσημα μέχρι το Σεπτέμβριο που θα τον απολύσει το επίδομα ανεργίας του θα μειωθεί λόγω λιγότερων ημερών εργασίας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

   apasxolisi responded:
   Δε,Μάι,2012 στο 12:01 πμ

   οχι δεν νομίζω …αφου λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ενσήμων που έχει ο ασφαλισμένος κλπ

  Νίκος Αξιώτης said:
  Δε,Μάι,2012 στο 2:56 μμ

  Σε περίπτωση που κάποιος είναι στο ταμείο ανεργίας για 6 μήνες και κάνει διακοπή λόγω εργασίας για τρείς μήνες, καταθέσει πάλι δικαιολογητικά πόσο καιρό θα βγεί πάλι ταμείο

   apasxolisi responded:
   Σα,Μάι,2012 στο 7:59 μμ

   δεν το ξέρω … ρωτησε καλυτερα ΟΑΕΔ

  roula said:
  Τε,Μάι,2012 στο 5:00 μμ

  καλησπερα..!πηγα σημερα στον οαεδ για να μπω ταμειο..και μου ειπε ο υπαλληλος οτι επειδη τα ενσημα μου στο ικα ειναι με κωδικο 111 συνταξη..δεν μετρανε για να βγεις ταμειο..ισχυει κατι τετοιο? ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Σα,Μάι,2012 στο 8:37 μμ

   Υπαρχει αν το πακέτο που σε ασφάλιζε ηταν μόνο για σύνταξη και οχι για υγεία και ΟΑΕΔ

  magda said:
  Πε,Μάι,2012 στο 9:02 πμ

  Γεια σας.
  Έχω ένσημα απο 6/10/2010 ως και 29/4/2012 και γνωρίζω πως με αυτά μπορώ να βγω σε ταμείο ανεργίας(έχω ήδη καταθέσει και τα χαρτιά μου)!Από τον Ιούνιο όμως πρόκειται να ξεκινήσω και πάλι σε εποχική 4μηνη εργασία πλήρους απασχόλησης. Με τα ένσημα που θα συγκεντρώσω κι από κει θα μπορώ μετά να βγω σε ταμείο ανεργίας?Ρωτάω επειδή θα είναι εποχική απασχόληση οπότε μετά αν βγω σε ταμείο θα ληφθούν υπόψιν μόνο τα ένσημα αυτά ή και τα προηγούμενα?
  Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Μάι,2012 στο 8:41 μμ

   κοιταξε αν ξεκινήσεις εργασία καλύτερα να ακυρώσεις την αίτηση …και μετά εφόσον θα έχεις συμβαση ορισμένου χρόνου και καταθέσεις αίτηση μετά την λήξη θα ληφθούν υπόψη όλα τα ενσημα …αλλα ρώτησε στον ΟΑΕΔ

  xrhstos74 said:
  Πα,Μάι,2012 στο 8:08 μμ

  Καλησπέρα. Σήμερα έλαβα και εγώ δυστυχώς την απόλυσή μου. Τα πράγματα έχουν ως εξής.
  Επίδομα έχω πάρει ξανά για λίγους μήνες κατά το έτος 1995. Αρκετά παλιά δηλαδή. Εργαζόμουν από 1/1/1995 σε μία εταιρεία η οποία μου κόλλαγε ένσημα κανονικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2009. Ξανά ένσημα άρχισα να κολλάω από την 1/11/2010 μέχρι και σήμερα που μου γνωστοποιήθηκε η απόλυση μου.
  Δικαιούμαι να πάρω επίδομα ανεργίας κανονικά?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Σα,Μάι,2012 στο 6:30 μμ

   Ν0ΜΙΖΩ ΝΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ

  xrhstos74 said:
  Δε,Μάι,2012 στο 12:10 μμ

  Καλησπέρα. Έλαβα και εγώ δυστυχώς την απόλυσή μου την Παρασκευή που μας πέρασε. Τα πράγματα έχουν ως εξής.
  Επίδομα έχω πάρει ξανά για λίγους μήνες κατά το έτος 1994. Αρκετά παλιά δηλαδή. Εργαζόμουν από 1/1/1995 σε μία εταιρεία η οποία μου κόλλαγε ένσημα κανονικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2009. Ξανά ένσημα άρχισα να κολλάω από την 1/11/2010 μέχρι και την Παρασκευή 18/5/2012 που μου γνωστοποιήθηκε η απόλυση μου.
  Δικαιούμαι να πάρω επίδομα ανεργίας κανονικά?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Σα,Μάι,2012 στο 7:08 μμ

   ΝΟΜΙΖΩ ΝΑΙ ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ

  pet said:
  Πε,Μάι,2012 στο 2:21 μμ

  καλησπέρα!!
  Σας παρακάλω,θα θελα να με ενήμερωσετε τα εξης
  1.Στην εργασια που ειμαι δεν μου κολλανε ενσημα εδω κ 7 μηνες.Σε περιπτωση οπου θελω να κανω οικοθελης αποχωριση ,τι πρεπει να κανω?οπως επισης πριν απο τους 7 μηνες επερνα επιδομα ανεργιας,μπορω να παρω καποιο επιπλεον βοηθημα απο τον οαεδ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 2:04 πμ

   αν δεν σου βάζουν ενσημα ειναι σχεδόν αδήλωτη εργασία …οπότε φεύγεις όποτε θελεις αρκεί να εξασφαλίσεις οτι θα πάρεις αν σου χρωστάνε λεφτά .ΤΟ αλλο που έχεις είναι να τους καταγγείλεις στο ΙΚΑ και στην επιθεωρηση εργασίας για παράνομη απασχοληση . ΑΠο το ΟΑΕΔ δεν δικαιούσαι κάτι τώρα αφού όπως σου ειπε ειναι ανασφάλιστη η εργασία εκει αρα ειναι σαν να μην εργάζεσαι για τον ΟΑΕΔ

  maria said:
  Πα,Ιουν,2012 στο 12:46 μμ

  ΚΑΛΗΣΜΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ(ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΔΟΥΛΕΨΕΙ)ΤΑ ΕΝΣΥΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 25 ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ.ΕΙΜΑΙ PART TIME.ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ 441 € ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΒΓΑΛΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 5 ΧΙΛΙΑΔΕΣ. ΜΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΠΟΛΥΣΗ.ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑ 360€ Η ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΜΙΣΑ ΕΝΣΥΜΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΑ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 2:14 πμ

   Δεν μπορω να σου πως ακριβώς γιατί το υψος του επιδόματος βγαίνει απο τον ΟΑΕΔ με μαθηματικούς υπολογισμούς με βάση την ασφάλιση και το μισθο

    dimitris said:
    Σα,Ιουν,2012 στο 9:28 πμ

    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΧΩ 4260 ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΞΑΝΑΚΟΛΛΗΣΑ ΤΟ 2010 ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2011 ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙ ΤΟ2012 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΓΙΑΣ?

    nancy said:
    Σα,Ιουν,2012 στο 4:21 μμ

    Ηθελα να ρωτησω το εξης,εργαζομαι εδω κ 2 μηνες σε καταστημα υποδηματων.μου εκαναν συμβαση συμφωνα με την οποια με δηλωνει 3ημερες την εβδομαδα στο ικα.με απασχολει ομωςκ καποιες εξτρα μερες .ειναι ψιλομπαχαλο σαν επιχειρηση κ θελω να παραιτηθω.υπαρχει τροπος να εξασφαλισω οτι θα παρω ολα τα δεδουλευμενα ακομα κ των αδηλωτων ημερων;κ αν παραιτηθω μπορω να βγαλω καρτα ανεργιας;

    apasxolisi responded:
    Δε,Ιουν,2012 στο 2:06 πμ

    για τις μέρες που δεν σε δηλωνε στο ΙΚΑ ..οχι και τόσο σίγουρο για τα δεδουλευμένα . ΑΛλά υπάρχει τρόπος να τα διεκδικήσεις αν δεν σου τα δινει με το ετσι θέλω με επισήμανση οτι θα κάνεις καταγγελία στο ΙΚΑ .
    Οταν λες κάρτα ανεργίας προφανώς οτι ειναι άνεργη ? Νομίζω ναι

  DHMHTRHS said:
  Πε,Ιουν,2012 στο 6:52 πμ

  καλημέρα,ειμαι επιδοτούμενος και λόγω ασθενειας διέκοψα το ταμείο για 20 μέρες.Εκανα τα χαρτία μου και μου είπαν οτι θα συνεχιστεί το επίδομα αλλα θα το πάρω μετά απο 1 μιση μήνα και …. γιατί αυτό?
  Εχει τύχει σε κανεναν γιατί ειμαι σε απόγνωση…..με τον ΟΑΕΔ δεν βγαζω ακρη.
  η έναρξη-συνέχιση του επιδόματος έγινε 14 ΜΑΙΟΥ 2012

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 1:19 πμ

   δεν το ξερω λογικά αφού ειναι αυτή η διαδικασία τσεκαρισμένη απο ΟΑΕΔ είναι μέσα στο πλαίσιο

  marios said:
  Δε,Ιουν,2012 στο 10:09 πμ

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ.ΓΙΑΤΙ??ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ(360 ΕΥΡΩ).ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑ ΔΗΛΑΔΗ.ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΜΩΣ.ΑΛΗΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

   ioanna said:
   Σα,Ιουν,2012 στο 2:17 μμ

   Kαλησπέρα.Το ίδιο έχω πάθει και εγώ.Ήταν να πληρωθώ 17-6(Κυριακή) αλλά μέχρι και σήμερα(23-6) τίποτα.Ξέρει κανείς τίποτα;;Θα πάω Δευτέρα στον ΟΑΕΔ να δω τι γίνεται.

    apasxolisi responded:
    Κυ,Ιουν,2012 στο 9:07 μμ

    μπορει να εχου ξεμεινει απο χρηματα πήγαινε οαεδ να ρωτησεις

  AHILLEAS said:
  Τε,Ιουν,2012 στο 4:30 μμ

  ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ …ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ Η’ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ(ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ)ΣΤΟ ΕΞΗΣ:

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011…ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ !!!…
  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ….

  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2011 .ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ.-ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΩ ΟΛΑ; -ΑΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ:-ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ;- ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ….. ΝΟΜΙΚΑ Η’ ΚΑΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ:-

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ!!!!

  Υ.Γ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ;;ΝΑ ΚΑΝΩ!!!!!

  ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ!!!!!

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 4:33 πμ

   απαντησα στην πρωτη ερωτηση …σορι για την καθυστέρηση αλλά εχω περιορισμένους χρονους …γιατι και εγω δινω σκληρό αγώνα επιβίωσης

  ant sav said:
  Σα,Ιουν,2012 στο 1:42 μμ

  καλησπέρα,
  Έχω απολυθεί από τον Απρίλιο του 2011, αλλά λόγω οτι το αφεντικό μου κατάφερε να μου κολλήσει τα ένσημα των 2 τελευταίων χρόνων τον Νοέμβριο του 2010, δεν μπορούσα να πάρω ταμείο μέχρι τότε (μεγάλη και μπερδεμένη ιστορία).
  Μετά έφυγα εξωτερικό και πρόσφατα έμαθα οτι μπορώ να το διεκδικήσω έστω και μετά απο τόσο καιρό. Αληθεύει?

  ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 5:22 πμ

   ναι πας στο ΙΚΑ και κάνεις καταγγελία

  Konstantina said:
  Κυ,Ιουν,2012 στο 7:05 μμ

  γειά σας, ειμαι καθηγητρια γαλλικων σε φροντιστηριο κ για 3 χρονια ημουν ασφαλισμενη στο τεβε κ εκοβα δελτια παροχης υπηρεσιων.για ενα χρονο,δλδ φετος ασφαλιστηκα στο ικα κ στον οαεδ δεν γνωριζουν αν δικαιουμαι επιδομα γιατι δεν ξερουν αν συνυπολογιζονται τα ενσημα του τεβε ή χρειαζομαι 1.5 χρονο να ειμαι ασφαλισμενη στο ικα.αν γνωριζει καποιος κατι σχετικο γιατι στον ΟΑΕΔ δεν ξερουν..ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Δε,Ιουν,2012 στο 5:40 πμ

   δεν το ξέρω αφού ούτε αυτοί το ξέρουν…αλλά νομίζω με το νέο νόμο για τον ΟΑΕΕ που και ελευθεροι επαγγελματίες μπορουν να πάρουν επίδομα ανεργίας ίσως να μπορούν . Ας τους το επισημάνεις και να το κάνουν ερώτηση στο υπουργείο .ΕΛΕΟΣ τι μανδαρίνοι και βολεμένοι είναι ..

    Konstantina said:
    Τε,Ιουν,2012 στο 12:13 μμ

    αυτο αναρωτιεμαι κ εγω!!ευχαριστω!!

  maria said:
  Πα,Ιουν,2012 στο 12:28 πμ

  θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας,Δουλεύω απο οκτώβριο του 2007 εως και σημερα στην ίδια εταιρία ομώς απο 1/10/2010 εως και 31/03/2011 ειχα στο ονομά μου ατομική επιχ. εχοντας πάρει και απαλλαγη απο το τεβε,θα εχω καποιο προβλημα με τον οαεδ και το επίδομα;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουν,2012 στο 9:05 μμ

   δεν νομίζω εφόσον δεν ασκείς πλεον το ελευθερο επαγγελμα

  maria said:
  Δε,Ιουν,2012 στο 1:19 μμ

  λενε οτι υπαρχει περίπτωση ο οαεδ να γινει αντι για 1 χρονο 2 χρονια.πιστευεται οτι θα κρατησουν το ποσο 360€ το μηνα η θα το μειώσουν για να επιμυκηνουν τον χρόνο επιδότησης?

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουν,2012 στο 5:21 μμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΠΟΛΛΑ ΛΕΝΕ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ

  ΣΤΕΛΛΑ said:
  Πε,Ιουν,2012 στο 1:33 πμ

  Καλησπέρα σας θέλω να ρωτήσω κάτι εργαζόμουν 3 χρόνια σε μια εταιρειά και ένσημα είχα κανονικά *ως υπάλληλος γραφείου από όπου και αποχώρησα εγώ – παραιτήθηκα πρίν 1,5 μήνα,μετά με προσέλαβαν σε .ένα κατάστημα λιανικής πώλησης και μετα από 1 εβδομάδα με απέλυσαν. Μπορώ να πάρω επίδομα ΟΑΕΔ ( λογικά έχω τα απαραίτητα ένσημα αλλά έχω ενδιασμούς στο ότι από τη πρώτη εργασία που εργαζ. 3 χρόνια παραιτήθηκα ενώ χαρτί απόλυσης έχω από το κατάστημα που εργάστηκα μόλις 1 εβδομααδα..PLEASE SOS…..μια απάντηση..

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουλ,2012 στο 5:33 μμ

   ζητησε να δου δώσουν την απολυση η κανε τους καταγγελια στο ικα για παρανομη απασχοληση

    alexandros said:
    Σα,Αυγ,2012 στο 10:39 πμ

    tin idia aporia exw k ego me tin stella…mporeis na mas eksigiseis ligo kalytera tin paizei se ayti tin periptosi?thanks

    apasxolisi responded:
    Κυ,Σεπ,2012 στο 4:40 πμ

    μπορείς να μου θυμίσεις την ερώτηση

  xristina said:
  Πα,Ιουλ,2012 στο 8:14 μμ

  kalhspera..thelw na rwtisw kati..
  pernw to tameio anergias mou kathe 11 tou mhna apo thessaloniki.
  ton allo mhna omws tha eimai santorinh.mporw stis 11 tou mhnos na parousiastw sth santorinh ston oaed anti gia ths thessalonikis;;;;ta vazoun ta lefta kanonika;;;;;;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουλ,2012 στο 8:41 μμ

   καλυτερα να το ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ να είσαι σιγουρη γιατί νομίζω μονο στην περιοχή που επιδοτήσε και δίνεις το παρων πρεπει να πας

  ΧΡΥΣΑΝΘΗ said:
  Τρ,Ιουλ,2012 στο 2:02 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΡΟΥΧΑ.ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ Ι.Κ.Α.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2012 στο 2:14 μμ

   νόμιζω ναι αν εχεις τις προυποθέσεις για επιδότητηση όπως ορίζει ΟΑΕΔ ( η προυπηρεσία στο δήμο μετρα)

  antonis said:
  Πε,Ιουλ,2012 στο 1:32 μμ

  Καλησπέρα, τι χαρτιά πρέπει να μου δώσει ο εργοδότης με την απολυσή μου;

   apasxolisi responded:
   Πε,Ιουλ,2012 στο 4:02 μμ

   απλά την καταγγελία τις σύμβασης με το ποσό τις απομιώσεις αν υπάρχει …και υπογράφεις με επίφυλαξη καθε νομίμου δικαιώματος

  nefeli said:
  Τρ,Ιουλ,2012 στο 4:10 μμ

  Καλησπερα επιδοτουμαι απο τον Οαεδ απο περσυ τον Σεπτεμβρη που απολυθηκα….Δικαιουμαι ομως επιδομα θερους οπως και οταν εργαζομουν?Δεν μπορω να βρω κατι σχετικο μεσα στο site του Οαεδ……Επιπλεον αναφερει οτι μετα την τακτικη επιδοτηση δικαουμαστε ολοι οσοι αιτηθουμε ενα βοηθημα της ταξεως των 293ευρω αλλα δεν λεει για ποσο διαστημα καταβαλλεται η αν ειναι για μια φορα….ΑΝ γνωριζετε απαντησεις σε καποια απο τις ερωτησεις μου θα με βοηθουσατε πολυ…Ευχαριστω!!! :)

   apasxolisi responded:
   Τε,Αυγ,2012 στο 4:30 πμ

   ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ Ο ΟΑΕΔ ..για το βοηθημα ισχύει αλλά δεν ξέρω περισσότερα ….με την λήξη της επιδότησης πηγαινε να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ

  Kalaitzidou Maria said:
  Πα,Αυγ,2012 στο 6:01 μμ

  kalispera..Pairno epidoma adeias kai einai na parousiasto ston oaed apo 1 septemvriou ews 3 oktomvriou, omws tha figo gia 6 mines sto ekswteriko…Kserete an uparxei kanenas nomos gia ekswteriko?>?> Tha mopesw na eksousiodotise kapoion i ktha xasw to epidoma anergis?

   apasxolisi responded:
   Πε,Αυγ,2012 στο 2:26 πμ

   μονο ο ΟΑΕΔ μπορει να σε ενημερώσει γιαυτο

  παντελης said:
  Δε,Αυγ,2012 στο 4:57 μμ

  Πηγα στον οαεδ ολα τα δικαιολογητικα και μου δωσανε ενα χαρτι που λέει «δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβη των απαιτούμενων απο το προγραμμα δικαιολογητικων» δεν μου ζήτησαν ομως κατι αλλο.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 3:07 πμ

   δεν τον ξέρω να πας να τους ρωτήσεις τι σημαίνει αυτό και τι δικαιολογητικά λείπουν

  anastasia said:
  Τε,Αυγ,2012 στο 10:41 μμ

  Γεια σας και συγχαρητηρια για αυτην σας την δουλεια που βοηθαει πολυ κοσμο.

  Απολυθηκα τον Φεβρουαριο 2012 κι απο τοτε παιρνω ταμειο ανεργιας απο τον οαεδ,το οποιο δικαιουμαι εως και τον Μαρτιο 2013.

  Πηρα το πρωτο μου πτυχιο το 2008.

  Τον Ιουνιο που μας περασε ξαναεδωσα πανελλαδικες για να σπουδασω για δευτερη φορα.
  Περασα σε ΑΕΙ .

  Η ερωτηση μου ειναι : τωρα που εχω και παλι την φοιτητικη ιδιοτητα σημαινει οτι δεν δικαιουμαι πια ταμειο ανεργιας ,παρ’ολο που παραμενω ανεργη ?
  Η φοιτητικη ιδιοτητα ακυρωνει το δικαιωμα για ταμειο ανεργιας ,παρ’ολο που εχω ολα τα απαιτουμενα ενσημα για να λαμβανω το ταμειο εως και Μαρτιο 2013?

  ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 3:15 πμ

   δεν ειμαι σίγουρος Αλλά όχι αφού δεν είχες την φοιτητική ιδιότητα οταν επιδοτήθηκες και δεν σημαίνει οτι δεν πρέπει να εργάζεσαι…ή να επεκτείνεις της γνώσης σου Αλλωστε έχεις ήδη πτυχίο !

  λιτσα σκρετα said:
  Τε,Αυγ,2012 στο 11:53 μμ

  καλησπέρα,

  Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

  Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

  ερώτηση – μέσα στους τελευταίους 14 μήνες είχα πάρει ταμείο ανεργίας για 53 ημέρες (αναστολή από την προηγούμενη χρονιά). τα ενσημά πριν απο αυτες τισ 53 ημέρες τα μετρήσουν εάν είναι στοθς τελευταίους 14 μήνες?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 3:17 πμ

   Λογικά επιδοτήσε κανονικά αφού διέκοψες προφανώς γιατί βρήκες δουλειά και δεν είχες εξαντλησει την πρώτη επιδότηση. Αρα συνεχίζεις την πρώτη επιδότηση ….Ρώτησε στον ΟΑΕΔ

  niki said:
  Πα,Σεπ,2012 στο 8:57 πμ

  Καλημερα θελω να ρωτησω αν δικαιουμαι να παρω επιδομα ανεργίας. Δουλευω σε ξενοδοχείο και μεσα στο 2012 εχω 115 ενσημα απο 04/2012-09/2012 το προηγουμενο ετος τους μηνες 06/2011-10/2011 ειχα 102 ενσημα. και το 2010 ειχα 176 ενσημα απο 07/2010-12/2012. δεν εχω παρει αλλη φορα επιδομα ανεργιας.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 4:03 πμ

   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
   Λογικά ναί δικαιουσαι με την απόλυση πάς ΟΑΕΔ Ας ελπίσουμε οτι δεν θα το καταργήσουν το εποχιακό επίδομα

  Eliza said:
  Πα,Σεπ,2012 στο 5:10 μμ

  Καλησπέρα και από μένα.
  Στις 31/8 βρέθηκα στην δυσάρεστη θέση να απολυθώ, έπειτα από ένα χρόνο και 14 ημέρες δουλειάς (ημερομηνία πρόσληψης 16/8/2011). Προηγούμενη εργασία που είχα ήταν από τον 6/2010 μέχρι και τον 11/2010, με σύνολο ενσήμων 133. Πηγαίνω σήμερα στον ΟΑΕΔ και μου λέει ότι δεν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας. Στην ερώτηση μου γιατί; η απάντηση ήταν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2010 που μετράνε, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 δεν έχω τα απαιτούμενα 80 ετήσια ένσημα που χρειάζομαι, ασχέτως αν έχω ενός χρόνου ένσημα από το 2011-2012. Και ήθελα να ρωτήσω, αν πράγματι είναι σωστός αυτός ο τρόπος μέτρησης των ενσήμων μου; Γιατί να μην μετράνε τα ένσημα από τον Ιούνιο του 2010 που είχα προσληφθεί τότε; Δηλαδή εγώ τιμωρούμαι γιατί δεν απολύθηκα φέτος τον Ιούνιο για να μετρήσουν από 6/2010-6/2012??
  Και αν πράγματι ο τρόπος τους είναι σωστός, εγώ δηλαδή δεν δικαιούμαι τίποτα;;;
  Μου είπαν ότι η απόφαση θα βγει απορριπτική και να κάνω ένσταση αλλά δεν μου είπαν αν με αυτό έχω ελπίδες

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 4:14 πμ

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
   Μάλλον σωστά σου ειπαν …Δυστυχώς είναι γραφειοκρατικό και απάνθρωπο το θέμα εργασία ανεργία δικαιώματα στην Ελλάδα . Απλά προσπαθησε μήπως να βρείς μια αλλη δουλειά…

  marsy said:
  Πα,Σεπ,2012 στο 12:12 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2012.ΔΝ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΩ.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝΑΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ?ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΑΚΟΜΑ?ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 4:45 πμ

   ειναι γνωστό το πρόβλημα με τις κλινικές λόγω χρεών των ταμείων…Καταρχήν μην παραιτηθείς χάνεις το δικαίωμα της επιδότησης .. αν και οπως αναφέρεις έχεις λίγους μήνες εκεί .Τώρα δείτε τι μπορεί να κάνεται με την επιθεώρηση εργασίαςκλπ Πάντως μπορεί να κάνετε και επίσχεση εργασίας .
   Ως προς την επιδότηση ανεργίας ισχύουν τα εξης !
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  ΕΦΡΟΣΥΝΗ said:
  Κυ,Σεπ,2012 στο 1:45 μμ

  ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 5/9/2011.(25 ΕΝΣΗΜΑ Τ0 ΜΗΝΑ) ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 30/9/2012.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ 23 ΕΤΗ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 2:20 πμ

   εχεις ένα χρόνο και πλέον οπότε δικαιούσαι αποζημίωση 2 μηνών. Αν σου έχει κάνει προειδοποίηση εγγραφη ένα μηνα πρίν σου δίνει αποζημιωση 1 μηνα ! Tωρα για το ταμείο ανεργίας δες αυτό

   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  niki said:
  Πε,Σεπ,2012 στο 9:45 πμ

  καλημερα να ρωτησω, αν η εταιρεια που δουλυω πτωχευσει, δικαιουμε ταμειο ανεργιας?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 2:47 πμ

   ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝ0ΝΙΚΑ Η ΑΠΟΛΥΣΗ

  βαγγελης said:
  Πε,Σεπ,2012 στο 1:17 μμ

  δουλευω 19 χρονια το τελευταιο ομως 14μηνο εχω 150 μερες ποσους μηνες ταμειο ανεργιας δικαιουμε? μπαινω για προτη φορα.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 2:49 πμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΘΑ ΤΟ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΟΕΑΔ αυτο Νομιζω το μεγαλύτερο χρονο αφου εχεις τοσα χρονια ασφάλιση

    vaggelis said:
    Δε,Σεπ,2012 στο 6:59 πμ

    o oaed mou leei mono 5 mines. meta apo 19 xronia ergasias?

  vaggelis said:
  Δε,Σεπ,2012 στο 7:10 πμ

  diortosi ta teleftea dyo xronia eimoun ek peritropis ergasias.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 8:45 μμ

   σε αυτό δεν μπορω να σου λυσω την απορία απλά μπορείς να κανεις ενσταση αν σου βγάλουν μονο 5 μηνες

  vaggelis said:
  Τε,Σεπ,2012 στο 8:03 μμ

  doulevo 19 xronia sinexomena ta teleftea dio xronia douleva ek peritropis kai to telefteo 14 mino exo 140 ensima posous mines tameio dikeoume?efxaristo.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2012 στο 9:05 μμ

   δεν το ξέρω παιδία αυτά στον ΟΑΕΔ μπορουν να σας το πουν και αφού δουν το ιστορικό ασφάλισης

  cristina said:
  Πα,Οκτ,2012 στο 7:08 πμ

  kalimera mia erotisi na kano dikeoume to epidoma ton epoxiakon me dilone o proin ergodotis os mpoufetzou.efxaristo poli.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2012 στο 7:33 μμ

   δες ΑΥΤΟ
   Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  cristina said:
  Τε,Οκτ,2012 στο 5:56 μμ

  efxaristo para poly!!!!!!!!!!

  γιωργος said:
  Κυ,Οκτ,2012 στο 12:49 μμ

  SOS ΤΑ φωτα σας δουλευα σε μεγαλο εργο σε εργολαβο .. απο το μαρτιο του 2011 μεχρι τον 5 σεπτεβριου 2012 που τελιωσε το εργο ! το θεμα ειναο οτι καθηστερισε να μου βαλει ενσημα μου εβαλε το σεπτεβριο 2011 μεχρι τον ιανουαριο που εκανε πλαστη παρετηση χωρις να υπογραψω κατι εγω για να μην κολλαει τα ενσιμα το θεμα ειναι οτι εγω δεν ηξερα τιποτα κ πηγενα κανονικα κ το ανακαλυψα το ιουλιο 2012 οποτε κ εγινε χαμος ξανα εκανε προσληψη κ ειπε οτι θα τα κολλησει ολα ακομα κ αφου τελιωσε η δουλεια τωρα εχω μεινει ετσι εχτος του οτι δεν ξερω αν τα κολλησει πραγματικα κ αν ειναι παρανομο μου χρουσταει κ 4000 χιλιαδες κ μου λεει θα τα δωσει οταν παρει επιταγες ειναι μεγαλη αναγκη ουτε ενσιμα ουτε τα λεφτα τιμπορω να κανω ?

   apasxolisi responded:
   Σα,Οκτ,2012 στο 5:17 μμ

   ΙΚΑ Καταγγελία και επιθεώρηση εργασίας

    γιωργος said:
    Δε,Οκτ,2012 στο 12:45 πμ

    θα δικαιωθω? η γνωση σας τι λεει? και αν υπαρχει περιπτωση να κολλησει αναδρομικα τα ενσιμα να μπω ταμειο κ να παρω κ αυτα που μου χρουσταει ειναι πολυ αδικο κ ημουνο πιο εργατικος εκει

    apasxolisi responded:
    Πε,Νοε,2012 στο 2:53 πμ

    παιδια δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις … η καθε περίπτωση εχει ξεχωριστά χαρακτηριστικά

  marios said:
  Πα,Οκτ,2012 στο 12:26 μμ

  Καλημέρα σας.Ειμαι στο ταμειο ανεργίας μεχρι και το δεκεμβριο του 2012.Επιασα δουλεια που η προσληψη μου θα εχει ημερομηνια 5/11/12.Θα ηθελα να ρωτησω το δωρο χριστουγεννων θα το παρω απο τον οαεδ και 2 εαν απολυθω πχ στους 2 μηνες θα εχω δικαιωμα να παρω τους 2 τελευταιους μηνες του οαεδ.ευχαριστω εκ των προταιρων

   apasxolisi responded:
   Σα,Οκτ,2012 στο 5:38 μμ

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΟΥΝΕ ΑΠΌ ΕΚΕΙ

  tasos said:
  Σα,Νοε,2012 στο 9:10 μμ

  καλησπέρα
  είχε εγκριθεί το ταμείο ανεργίας μου 17-6-2012 αλλά στις 23-6 έκανα ένα μεροκάματο σε καφέ μπαρ και με έπιασε ο εισαγγελέας σε ελενχο που έκανε να δουλεύω(και αναγκάστηκα με προσέλαβε για όλη την καλοκαιρινή σεζόν ο μαγαζάτορας.δεν το είχα δηλώσει στον οαεδ.οταν λοιπόν τελείωσε η καλοκαιρινή σεζόν και πήγα με νέα απόλυση να μπω στο ταμείο μου είπαν πως έχει μπλοκαριστεί.έκανα ένσταση απολογούμενος πως λόγω αμελείας δεν το δήλωσα.η εβδομαδιαία απασχόληση μου ήταν για 1 μέρα.υπάρχει περίπτωση να πάρω το ταμείο ανεργίας?να δικαιωθεί η ένσταση?

   apasxolisi responded:
   Δε,Νοε,2012 στο 5:07 πμ

   δεν μπορω να το ξέρω περίμενε να δεις τις θα σου απαντήσουν

  Filip said:
  Τρ,Νοε,2012 στο 3:10 πμ

  Καλησπέρα! Παίρνω ταμείο ανεργίας και μου πρότειναν να κάνω μία δουλειά για 2 μήνες περίπου. Θα μου δίνουν τα χρήματα και μόλις τελειώσει η δουλειά θα μου δώσουν μία απόδειξη για να δηλώσω του χρόνου στην εφορία τα χρήματα που πήρα. Θα υπάρξει πρόβλημα με το ταμείο και την κάρτα ανεργίας? Ευχαριστώ!!

   apasxolisi responded:
   Δε,Νοε,2012 στο 5:12 πμ

   αν επιδοτήσε από τον ΟΑΕΔ ναι θα εχεις πρόβλημα ρώτα λογιστή …πως θα σε δηλώσουν και τι αμοιβές θα είναι αυτές

  ΓΕΩΡΓΙΑ said:
  Σα,Νοε,2012 στο 3:59 μμ

  ΓΕΙA ΣAΣ ΚAΙ AΠΟ ΜΕΝA, ΘA ΗΘΕΛA ΤΗ BΟΗΘΕΙA ΣAΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝA ΚAΤAΛABΩ AΝ ΔΙΚAΙΟΥΜAΙ Ή ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΜA AΝΕΡΓΙAΣ, ΥΠΕBAΛA AΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟAΕΔ AΛΛA ΜΕΧΡΙ ΝA ΜΟΥ AΠAΝΤΗΣΟΥΝ ΘA ΠΕΡAΣΟΥΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΙΓΟΥΡA. ΓΙA ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΧΩ 125 ΕΝΣΗΜA, ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΜBAΣΗ ΜΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚAΙ ΕΛΗΞΕ 15 ΝΟΕΜBΡΙΟΥ( ΠΕΝΤAΜΗΝΗ ΣΥΜBAΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡAΜΜA ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓAΣΙAΣ). ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΙΧA 150 ΕΝΣΗΜA (ΕΞAΜΗΝΗ ΣΥΜBAΣΗ AΠΟ 1/4/2011 ΕΩΣ 30/9/2011).ΝA AΝAΦΕΡΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ AΥΤΟ ΟΤΙ ΤΟ 2011 ΜΕΤA ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΞAΜΗΝΗΣ ΣΥΜBAΣΗΣ ΠΗΡA ΕΠΙΔΟΜA ΓΙA 5 ΜΗΝΕΣ ΚAΘΩΣ Ο ΦΟΡΕAΣ ΟΠΟΥ ΕΙΧA ΕΡΓAΣΤΕΙ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ BΕBAΙΩΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤAΣ. ΜΕ BAΣΗ ΤA ΠAΡAΠAΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝA ΥΠAΡΧΕΙ ΠΙΘAΝΟΤΗΤA ΝA ΠAΡΩ ΦΕΤΟΣ ΕΠΙΔΟΜA AΝΕΡΓΙAΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 11:28 πμ

   Δεν το ξέρω …περίμενε να δεις τι θα απάντηση ο ΟΑΕΔ σε καθε περίπτωση μπορείς και να κάνεις ενσταση

  pico said:
  Τε,Δεκ,2012 στο 10:25 πμ

  Γεια σας, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση έχω προσληφθεί και έχω απολυθεί δυο φορές από τον ίδιο εργοδότη, την πρώτη φόρα δούλευα 1 χρόνο (δούλευα και αλλού πριν είχα τα ένσημα) πήρα όλοι την επιδότηση του ΟΑΕΔ (12μηνο) το 2005. Το 2008 ξανά προσλήφθηκα και δούλευα έως και 30/11/2012. Υπάρχει περίπτωση ο οαεδ να μου πει ότι δεν μπορώ να μπω στο ταμείο ανεργίας λόγω διπλής απόλυσεις;

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2012 στο 2:34 μμ

   οχι αν εχεις τις προυποθέσεις του νόμου για την επιδότηση για δεύτερη φορά

  aggeliki said:
  Πα,Δεκ,2012 στο 1:44 μμ

  Γεια σας, δουλεύω 3 χρονια σε μια επιχείρηση ως επιδοτουμενος από τον ΟΑΕΔ. Πριν ξεκινήσω ειχα πάρει το επίδομα ανεργίας για 6 μήνες. Αν απολυθώ τωρα, θα δικαιούμαι να ξαναπάρω επίδομα ανεργίας?

  coreos said:
  Κυ,Δεκ,2012 στο 10:11 μμ

  καλησπέρα σας,
  Παραιτήθηκα από μια εταιρεία που δούλευα ως υπ γραφείου (25 ενσημα το μήνα)τα τελευταία 4,5 χρόνια. Τωρα πρόκειται να υπογράψω συμβαση ορισμένου χρόνου 2 μηνων σε αλλο εργοδότη . Δικαιούμαι επίδομα ανεργίας μετά τη λήξη της σύμβασης?

  tomis said:
  Δε,Δεκ,2012 στο 6:50 μμ

  ξερετε ποτε θα παρουν οι ανεργοι το δωρο χριστουγγενων απο τον οαεδ?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:08 μμ

   την παρασκευή πρεπει να μπήκε στους λογαρισμους

  coreos (@coreos) said:
  Τρ,Δεκ,2012 στο 12:32 μμ

  Καλησπέρα σας, πριν ενα μην παραιτηθηκα απο μια εταιρεια που εργαζόμουν ως υπάλληλος γραφείου για 4,5 χρόνια . Τώρα προκειται να υπογράωψ δίμηνη ή τρίμηνη σύμβαση σε άλλον εργοδότη. Δικαιούμαι επίδομα ανεργίας μόλις λήξει η σύμβαση?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2012 στο 1:13 μμ

   ναι εφόσον έχει σύμβαση χρόνου και λήξει και έχεις τις προυποθέσεις

  jen said:
  Πε,Ιαν,2013 στο 10:05 μμ

  Καλησπερα,πριν λιγες μερες παραιτηθηκα κ ετοιμαζω τα απαραιτητα για το ταμειο αλλα ζηταν κ βιβλιαριο υγειας το οποιο αμελησα κ δεν εβγαλα ποτε ,ξερετε τι γινεται σε αυτη τη περιπτωση??

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2013 στο 5:42 μμ

   ΠΑΣ ΙΚΑ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΟ

  Σωτηρης Ντακος said:
  Δε,Ιαν,2013 στο 9:47 μμ

  Καλησπερα σας υστερα απο 18 χρονια εγρασιας στην μητερα μου κλεισαμε την επιχειρηση πηγαινοντας στον ΟΑΕΔ να εγγραφω μου ειπαν οτι δεν δικαιουμε επειδομα ανεργιας λογω α βαθμου συγγενειας και ερωτω της εισφορες μου τις πληρωνα καονικοτατα απλα αντι 19%κρατηση εισφορας εργοδοτη κρατουνταν 16% ειναι αυτος λογως για να μην δικαιουμε το επιδομα?Ευχαριστω εκ των προτερων
  Σωτηρης

   apasxolisi responded:
   Σα,Ιαν,2013 στο 6:30 μμ

   ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΔΌΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ( ΚΟΙΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΝΉΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ οαεδ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΝΤOKΑ

  katrin said:
  Δε,Ιαν,2013 στο 9:22 μμ

  εχω ανενεργο μπλοκακι εδω και 11 χρονια .στο εκκαθαριστικο φαινεται το τελος επιτηδευματος που μου βαλανε. τωρα που απολυθηκα (δουλευα 11 χρονια μισθωτη και εχω εισοδηματα μονο απο μισθωτες υπηρεσιες μπορει λογω του τελους επιτηδευματος να μην παρω το ταμειο;;

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:12 μμ

   δεν νομίζω αφού είναι ανενεργό και δεν δηλώνεις εισοδήματα απο ελεύθερα επαγγέλματα

  Νασος said:
  Δε,Ιαν,2013 στο 9:29 μμ

  Καλησπερα σημερα γραφτηκα στο ταμειο ανεργειας, το χαρτι της αιτησης γραφει οτι πρεπει να παρουσιαστω στον οαεδ απο 21/3 μεχρι 20/4. Θελω να ρωτησω η πληρωμη απο ποτε θα ξεκινησει? Απο 21/3? και θα παρω αναδρομικα τους 2 αυτους μηνες? δλδ φεβρουαριο μαρτιο? ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:14 μμ

   αναδρομικα δεν δίνει απλά από την ημερομηνία αυτή ξεκινά η επιδότηση και θα διαρκέσει οσους μήνες σου εχουν βγάλει από την ημερομηνία αυτή και μετά

  parsa said:
  Σα,Ιαν,2013 στο 12:39 μμ

  Καλημερα, μια ερωτηση η οποια δεν υπαρχει καπου,
  Οταν ο νομος λεει οτι πρεπει να εχεις τον ενα χρονο 80 ημερομισθια,
  και τον αλλο 125, εννοει, απο την στιγμη που εκανες αιτηση, εναν και
  αλλον εναν χρονο πισω, πχ. Αν η αιτηση εγινε 1 Μαρτιου του 2013,
  θα πρεπει να υπαρχουν,
  απο 1 Μαρτιου του 2011 εως 1 Μαρτιου του 2012 ( 80 ) ημερομισθια,
  και απο 2 Μαρτιου του 2012 εως 2 Μαρτιου του 2013 ( 125 ) ημερομισθια?
  Η το ετος, ειναι καθαρα ημερολογιακο, δηλαδη σε υποχρεωνει να εχεις
  δουλεψει ολο το 2013 ( 125 ) ημερομισθια?
  Ελπιζω να μην σας μπερδεψα.
  ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 6:36 μμ

   Πριν την αίτηση λέει δες αυτό
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

  Nansy said:
  Σα,Ιαν,2013 στο 7:05 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΛΥΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ. ΕΙΜΑΙ ΧΗΡΑ Κ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟΤΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΣΕ 5-6 ΜΗΝΕΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ Κ ΟΤΑΝ ΓΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, ΠΙΣΩ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:57 μμ

   Με το νέα ρύθμιση προωθεί την προσωρινή σύνταξη στο 50% του μισθού μέχρι να βγεί η οριστική Ρώρησε στο ταμείο του άντρα σου εφόσον είναι δημόσιο

  parsamo said:
  Σα,Ιαν,2013 στο 9:00 μμ

  Ναι αλλα την δικη μου ερωτηση την σβησατε και δεν ασχοληθηκατε καν μαλλον..
  Θα ηθελα να μαθω αν ειναι ευκολο, απο ποτε μεχρι ποτε ειναι αυτα τα 2 χρονια
  κατα τα οποια ζηταει ο οαεδ να εχεις 80+125 μερες εργασιας.

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 6:06 μμ

   Μπορεί να έγινε από λάθος παιδια διαχειρίζομαι δεκάδες ερωτήσεις και λογικο είναι και μεσα στους λίγους χρόνους που έχω να κάνω λάθος γιαυτο ξάνα κάντε την ερωτηση αν δεν απαντηθεί
   Επειδή και εγω έχω μπερδευτεί δες αυτό όπως το βρήκα στον ΟΑΕΔ
   Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
   Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).

   Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
   Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

   Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

   Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

   Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).
   Κανω και update στην σελίδα επιδότηση ανέργων μέ ολα τα νέα δεδομένα του ΟΑΕΔ και με ενεργά λινκ

    katerina said:
    Πα,Φεβ,2013 στο 11:58 μμ

    Γειά σα

  NADINE said:
  Πε,Φεβ,2013 στο 7:19 μμ

  καλησπέρα σας. ήμουν μόνιμη δημόσιος υπάλληλος στο ΙΚΑ απο ιούνιο του 2011 και μόλις απολύθηκα… θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να διεκδικήσω ταμείο ανεργίας και αποζημίωση καθώς απο την μεριά του εργοδότη μου δεν προβλέπεται κάπου.Έχω ρωτήσει ήδη στον ΟΑΕΔ και μου έιπαν πως δεν μπορούν να μου απαντήσουν γιατί δεν έχει ξαναυπάρξει απολυμένος δημόσιος υπάλληλος….ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2013 στο 5:28 μμ

   δεν το ξέρω …Aλλά τι ασφάλιση είχατε ΙΚΑ ή του δημοσίου ?
   Αυτή η απόλυση γιατί έγινε ? είναι νόμιμη? μήπως πρέπει να το δείτε το θέμα με δικηγόρο ως προς την νομιμότητα της απόλυσης ? και των δικαιωμάτων σας

  magda said:
  Κυ,Φεβ,2013 στο 12:47 μμ

  Καλησπερα αντιμετωπισα το εξης προβλημα στον οαεδ εκανα τα χαρτια μου για ταμειο στις 21 Νοεμβριου και το απεριψαν γιατι ηθελα περισσοτερα ενσημα.Tην παρασκευη παω με καινουρια καταγγελια και ολα τα δικαιολογιτικα και η υπαλληλος μου λεει οτι δεν μπορω να ξανακαταθεσω τα δικαιολογιτικα γιατι τα ενσημα μου απο 17 Ιουνιου εως 16 Νοεμβριου (εποχιακα).ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ετσι ακριβωςμου ειπε και δεν δικαιουμαι να ξανακανω τα χαρτια για ταμειο.Την επεμενα να τα καταθεσει κι απο εκει και περα αλλος αποφασιζει αν το παρω……
  στεκει κατι τετοιο????

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2013 στο 9:24 μμ

   κουφό αυτό …μιλάμε για τους ποιο απίθανους γραφειοκράτες ! Αφού έχεις νέα καταγγελία απόλυσης και σε νέα χρονική περίοδο και περισσότερα ενσημα …πρέπει να την πάρουν κάνε καταγγελία στον συνήγορο του πολίτη αν δεν κάνου δεκτή την αιτήση κατι άλλο δεν βλέπω

  NADINE said:
  Δε,Φεβ,2013 στο 4:02 πμ

  ασφάλεια δημοσίου. ήταν ακύρωση διορισμού καθώς κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος που μετέφερε τους επιτυχόντες της προκήρυξης 9κ απο την ΑΤΕ στο ΙΚΑ. κάναμε ομαδική προσφυγή στο Σ.Τ.Ε. αλλα αυτή δεν αφορά διεκδίκηση αποζημίωση ή ταμείου ανεργίας. ο δικηγόρος μας ειπε οτι για να διεκδικήσου χρήματα, ταμειο και επιστροφή εισφορων πρεπει να κινηθούμε ατομικα και με κοστος 4000-6000 ευρω έκαστος. οκ με 700 ευρω το μήνα που επαιρνα αν έιχα τοσα θα εφευγα χαβαι! γιαυτο το ψάχνω μονη μπας και γλιτωσω τιποτα

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2013 στο 9:28 μμ

   αν δεν σας ασφάλιζε στο ΙΚΑ και δεν πληρώνατε εισφορές ΟΑΕΔ δεν νομίζω οτι μπορει να πάρεις επίδομα …Από τον ΟΑΕΔ επιδοτούνται του ιδιωτικού τομέα τουλάχιστον με όσα ξέρω

  Μαγδα said:
  Δε,Φεβ,2013 στο 8:00 πμ

  Καλημερα αντιμετωπισα το εξης προβλημα στον οαεδ εκανα τα χαρτια μου για ταμειο στις 21 Νοεμβριου και το απεριψαν γιατι ηθελα περισσοτερα ενσημα.Την Παρασκευη παω με καινουρια καταγγελια καιολα τα δικαιολογιτικα και η υπαλληλος μου λεει οτι δεν μπορω να ξανακαταθεσω τα δικαιολογιτικα γιατι τα ενσημα μου απο 17 Ιουνιου εως 16 Νοεμβριου (εποχιακα).ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ετσι ακριβωςμου ειπε και δεν δικαιουμαι να ξανακανω τα χαρτια για ταμειο.Την επεμενα να τα καταθεσει κι απο εκει και περα αλλος αποφασιζει αν το παρω.Στεκε
  ι κατι τετοιο????

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2013 στο 5:32 μμ

   νομίζω οτι έχω απαντησει στην ερώτηση αν οχι επαλαμβάνεις

  filippos said:
  Τρ,Φεβ,2013 στο 11:56 μμ

  eimai sto tamio anergias mipos gnorizi kapios ean mporo na parousiasto se allon oaed dioti alaxa katikia;;;;

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2013 στο 10:03 μμ

   πας ΟΑΕΔ και τους το δηλώνεις να σου αλλάξουν καταστημα παρουσίας …

  Αλημπέρης Γιάννης said:
  Πα,Μαρ,2013 στο 11:33 πμ

  καλό μήνα,

  Η καταγγελία σύμαβσης από τον εργοδότη μου έγινε 28/11/12. Με δεδομένο ότι είχαμε κάποια θέματα (δικηγόροι ιδιωτικό συμφωνητικπο κλπ), έκανα υποβολή αίτησης επιδόματος 18/12/12. Η κατάθεση επιδόμτος έγινε πρ’οσφτα αλλά μόνο για Ιαν – Φεβ. Για τοποσό του Δεκεμβρίου ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω?

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

   apasxolisi responded:
   Πα,Μαρ,2013 στο 11:08 μμ

   η επιδότηση ξεκινά από τον μήνα που άρχισε …δηλαδή αν είσαι 12 μηνες θα μετρήσουν από το Γενάρη

  ANASTACIA said:
  Κυ,Μαρ,2013 στο 11:13 πμ

  Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΕΓΩ Π.Χ ΜΠΗΚΑ ΤΟ 2011 ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑ ΤΑ 200 ΕΝΣΥΜΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΚΑΙ ΤΑ 80 ΤΟΥ 2011 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ. ΜΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΠΗΚΑ ΤΟ 2012 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΝ 13 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ Κ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 13 ΜΑΙΟΥ ΑΡΑ ΜΠΑΙΝΩ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΜΕ 150 ΕΝΣΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΜΠΟΡΩ ..ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΩ Κ 3Η ΦΟΡΑ ???Η ΠΟΙΑΝΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕ ΤΑ 450 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ????

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2013 στο 5:48 μμ

   απ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΒΑΖΟΥΝ ΟΡΙΟ ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΗ 4ΕΤΙΑ ( ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΠΑΝΈΛΘΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΌΤΗΤΣΗ) ΕΧΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ 450 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙς ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕ..ΑΠΟ οτι αναφερεις έχεις επιδοτηθει δυο φορες για 10 μηνες αρα δεν εχεις συμπληρώσει το όριο των 450 ημερω που είναι ένας χρονος και κατι μηνες ..αρα μπορεις να ξανα μπεις στην επιδότηση

  thanasis said:
  Δε,Μαρ,2013 στο 12:27 πμ

  Καλησπερα, υπαρχει περιπτωση να σου βαλει τα χρηματα ο οαεδ απο το ταμειο νωριτερα απο τους 2 μηνες που περιμενεις? Εχω ακουσει σε αλλους οτι τα βαζουνε απο τον πρωτο μηνα που κανεις την αιτηση

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2013 στο 5:50 μμ

   η απόφαση που έχεις έχει ορίσει ημερομηνία επιδότησης ?

  Φωτης Αλεξανδροπουλος said:
  Πα,Μαρ,2013 στο 3:07 μμ

  Γεια σας ,εχω επιδοτηθει ήδη μια φορα και τωρα εχω ενα διλλημα.Να περιμενω 2 μηνες και να εμφανιστω με νεα προσληψη-απολυση ή να πάρω το τριμηνο εποχιακο βοηθημα πρωτα και μετα απο λιγες ημερες να εμφανιστω με την προσληψη-απολυση και να αιτηθω να μπω στο ταμειο; Ρωτησα στον ΟΑΕΔ και μου είπαν πως ειναι «ασχετα» μεταξυ τους. Εσεις γνωριζετε αν υπαρχει καποιο κολλημα για να μπεις στο ταμειο ανεργιας να μην εχεις παρει κανενα αλλο βοηθημα;Γνωριζετε επισης τον ελαχιστο αριθμο ενσημων για μια εικονικη προσληψη και ποσο περιπου κοστιζει;Ευχαριστω πολυ

  thanasis said:
  Δε,Μαρ,2013 στο 12:33 πμ

  Mου ειπαν να παρυσιαστω απο 21/3 μεχρι 20/4 να τη παρω, γιατι αργει τοσο? θα παρω και τους 2 μηνες τοτε? υπαρχει περιπτωση να με απορριψουν?

  Φωτης Αλεξανδροπουλος said:
  Τρ,Μαρ,2013 στο 10:48 πμ

  ΑΡΑ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ( ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΖΩ) ΔΕΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΠΑΡΩ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ )Κ ΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΧΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΣΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΛΕΤΕ;ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕΙ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 8:31 μμ

   αυτο δεν το ξέρω παιδιά απλά να είστε σίγουροι οταν κάνετε τετοιες κινήσεις οτι θα επιδοτηθείτε για να ξοδεύεστε α΄δικα

  Φωτης Αλεξανδροπουλος said:
  Τρ,Μαρ,2013 στο 11:19 πμ

  Ο ΦΟΒΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΚΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΑΣ ΕΧΩ ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 8:35 μμ

   δυστυχώς δεν το ξέρω εκει στο ΟΑΕΔ έχουν δικά τους συστήματα υπολογισμου

  ΚΩΣΤΑΣ said:
  Τρ,Μαρ,2013 στο 8:08 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 1 ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΔΕΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ…..

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 8:36 μμ

   αν εχεις τις προυποθέσεις του νόμου νομίζω ναί

  natalia said:
  Τε,Μαρ,2013 στο 8:04 μμ

  καλησπερα και καλη Σαρακοστη!εκλεισα το μαγαζι μου τον σεπτεμβριο 2012,δικαιουμαι επιδομα?

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 9:00 μμ

   Από την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για το βοήθημα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση.

   Το ποσόν του επιδόματος είναι 360 ευρώ τον μήνα και δικαιούχοι του επιδόματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής.
   Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος είναι:
   1. Η πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και η καταβολή της ειδικής εισφοράς.
   2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

   3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.
   4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση.

   5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

   6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

   7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

   Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα με ελάχιστο χρονικό διάστημα καταβολής τους τρεις μήνες και ανώτατο τους εννέα.

  georgia said:
  Πε,Μαρ,2013 στο 3:46 μμ

  καλησπερα.ημουν ελευθερος επαγγελματιας για 13 χρονια και πληρωνα και τον ειδικό λογαριασμό ανεργία για ποιο λογο αφου το επιδομα για τους ελευθερους επαγγελματιες που λενε οτι ισχυει ειναι κοροιδια,δεν δινουν ακομα τιποτα μονο στα λογια ειναι,γι αυτο θελω να ρωτησω αν μπορω να βγαλω καρτα ανεργειας?θα βοηθησει καππου?δεν δικαιουμαι τιποτα?και αν ναι ποια ειναι τα δικαιολογητικα για να βγει η καρτα γιατι εχω μπερδευτει

   apasxolisi responded:
   Πα,Απρ,2013 στο 9:00 μμ

   Από την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Απριλίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι για το βοήθημα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση.

   Το ποσόν του επιδόματος είναι 360 ευρώ τον μήνα και δικαιούχοι του επιδόματος, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής.
   Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος είναι:
   1. Η πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και η καταβολή της ειδικής εισφοράς.
   2. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

   3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος.
   4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση.

   5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

   6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

   7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

   Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα με ελάχιστο χρονικό διάστημα καταβολής τους τρεις μήνες και ανώτατο τους εννέα.

  andreas said:
  Κυ,Απρ,2013 στο 6:49 μμ

  Καλησπέρα!Εχω 145 ενσημα το 2012 και 80 ενσημα το 2013, και το 2011 ημουνα φανταρος. Απασχοληθηκα συνεχως απο τον Ιουλιου του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2013 (μέχρι 7/4). Δικαιούμαι επίδομα ανεργίας??

   apasxolisi responded:
   Κυ,Απρ,2013 στο 8:13 μμ

   αυτο μονο ο ΟΕΑΔ μπορει να σου το πει πήγαινε ρώτησε τους και αν ειναι κάνε αιτηση …γιατί εχουν δικό τους σύστημα μέτρησης αυτοί ..

  Νασος said:
  Πε,Απρ,2013 στο 12:01 μμ

  Καλησπερα γραφτηκα στο τα μειο ανεργιας στις 21/01/13. δικαιουμε δωρο πασχα και ποσο? ευχαριστω!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Απρ,2013 στο 8:48 μμ

   δεν ξέρω τι θα γίνει με το επίδομα πάσχα του ΟΑΕΔ αλλά αν δώσει σιγορα ναι

  ANTONIA said:
  Δε,Απρ,2013 στο 10:04 πμ

  Καλησπέρα θέλω να ρωτήσω ειμαι απο Ελλάδα εργάστηκα Κύπρο δυο χρόνια γράφτηκα εδω στο γραφείο εργασίας και τωρα θα κάνω μεταφορά του ταμείου στην Ελλάδα επειδή ειναι ανάμεσα σε ευρωπαϊκά κράτοι.θελω να ρωτησω εκει που λέει ό κανονισμός το δικαίωμα μεταφοράς διατειρητε για 3μηνες εννοει ότι θα πληρώνομαι για 3μηνες η ότι απο την έγγραφη μου στη Κύπρο αν πληρώσω στη κυπρο πάνω απο 3 μήνες δν δικαίουμε να το μεταφέρω στην Ελλάδα;;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Απρ,2013 στο 9:03 μμ

   δεν το ξέρω καλύτερα ρώτησε στον ΟΑΕΔ αν είσαι ΕΛΛΑΔΑ η στην πρεσβεία στην Κυπρο έχει εργατικό τμήμα

  Χαρά said:
  Τε,Μάι,2013 στο 10:25 μμ

  Καλησπέρα. Μόλις επέστρεψα στην εργασία μου, μετά την 6μηνη προστασία μητρότητας. Ο εργοδότης επιθυμεί την απόλυση μου, λόγω ιδιαίτερων οικονομικών δυσκολίων (το ίδιο κι εγώ, μια και μου οφείλει αρκετά χρήματα κι εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να μη με αμοίβει). Υπολείπονται 8 μήνες μέχρι τη λήξη του 18μηνου προστασίας. Στο διάστημα αυτό, δε μπορώ ν’ απολυθώ. Ακόμα κι αν το δεχτώ, ενημερώθηκα απ’ την επιθεώρηση εργασίας ότι δε δικαιούμαι επίδομα ανεργίας. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα παραίτησης και εικονικής πρόσληψης μου (για ένα μήνα), από εταιρία συγγενικού του προσώπου, θα ήθελα να με διαφωτίσετε για τα εξής:
  – στους 14 μήνες που προηγούνται της απόλυσης, η 4μηνη άδεια του ΙΚΑ και η 6μηνη του ΟΑΕΔ, θεωρούνται συνεχόμενη εργασία? Γνωρίζω ότι στο διάστημα αυτό κολλούνται ένσημα
  – δύναται η απόλυση μου, ένα μήνα μετά την πρόσληψη ή είναι κραυγαλέο και θα έχω πρόβλημα (αν το γνωρίζετε)?
  – η παραίτηση και νέα πρόσληψη πρέπει να είναι σχεδόν ταυτόχρονη, ώστε να είναι συνεχόμενη η εργασία μου?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα μου. Καλή ανάσταση!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Μάι,2013 στο 3:58 μμ

   και στην παραίτηση πάλι θα έχεις πρόβλημα με επιδότηση από ΟΑΕΔ …έστω και αν πας σε αλλη επιχείρηση πχ για ένα μήνα …αν το θέμα είναι η επιδότηση της ανεργίας

  Sevastiani said:
  Τρ,Μάι,2013 στο 1:52 μμ

  Καλησπέρα, έχω καταθέσει τα χαρτιά μου για να πάρω ταμείο ανεργίας ( θα πάρω ταμείο για δεύτερη φορά ), αλλά λείπει η βεβαίωση εργοδότη για τα ένσημα των 3 τελευταίων μηνών. Από τον οαεδ μου είχανε πει ότι θα αρχίσω να πληρώνομαι μόλις την καταθέσω, αλλά από τη δουλεία δεν μου την έχουν δώσει ακόμα και έχει περάσει ήδη ενάμιση μήνας!! Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποιο πρόβλημα με τον οαεδ αν καθυστερήση κι άλλο? Με πήραν τηλέφωνω και με ρώτησαν γιατί δεν έχω καταθέσει ακόμα αυτή τη βεβαίωση και τους είπα ότι δεν είναι στο χέρι μου αφού από τη δουλειά δεν μου την δώσανε ακόμα. Το επίδομα γι΄αυτούς τους μήνες που είμαι άνεργη θα το πάρω αναδρομικά μόλις πάω τη βεβαίωση στον οαεδ ή το χάνω?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Μάι,2013 στο 4:11 μμ

   Πρώτα κάνε καταγγελία στο ΙΚΑ και στην επιθεώρηση οτι δεν σου δίνει την βεβαίωση ο Εργοδότης ….Πρέπει να τον πιέσουν αυτοί και να του βάλουν και πρόστιμο …τι μπ… κράτος είναι παίζουν με την ζωή ανέργων και απολυμένων γιατι αυτοί τσεπώνουν χιλιαρικα καθε μηνα ….όπως και αυτοί που δεν εφαρμόζουν την δικαστική απόφαση στη ΓΣΕΕ για την δουλειά μου γιατί εχουν εκει προσλάβει τα παιδία τους ..
   Κάνε και προσφυγή στην συνήγορο του πολίτη…Αν το κράτος δεν μπορεί να επιβάλει σε ενα εργοδότη να δώσει την βεβείωση …τι να πώ! Σε αλλη χώρα θα είχε φάει το κόσμου τα πρόστιμα και τους ελέγχους .
   Οσο για την επιδότηση θα την πάρεις ολόκληρη ( δηλαδή όσους μήνες δικαιούσαι) αλλά οχι αναδρομικά από την ημέρα που θα αρχίσει να δίνεται

  Evi said:
  Σα,Μάι,2013 στο 1:06 πμ

  Πρέπει να παρουσιαστώ αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ για να πάρω την απόφαση για το επίδομα ανεργίας σε μία εβδομάδα περίπου.. Πρέπει απαραίτητα να παρουσιαστώ εγώ προσωπικά? Είμαι στην επαρχία και η αίτηση μου έγινε στην Αθήνα, δεν μπορώ να παρουσιαστώ εγώ, γίνεται να την πάρει κάποιος άλλος? Τι με συμβουλεύετε?

   apasxolisi responded:
   Δε,Μάι,2013 στο 1:34 μμ

   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ….ΕΣΥ

    Evi said:
    Τε,Μάι,2013 στο 12:25 πμ

    γνωρίζετε αν την απόφαση από την αίτηση για επίδομα ανεργίας, μπορώ να την πάρω από οποιονδήποτε ΟΑΕΔ?

    apasxolisi responded:
    Τρ,Μάι,2013 στο 2:01 πμ

    νομιζω μονο απο τον ΟΑΕΔ που εγινε η αιτηση

  antonia said:
  Πε,Μάι,2013 στο 12:27 μμ

  ειμαι στο ταμειο ανεργιας απο το φλεβαρη.Βρηκα μια δουλιτσα.προχτες μου εγινε η προσληψη,ομως σημερα διαπιστωσα οτι αυτα που ειχαμε συμφωνησει καταστρατηγηθηκαν.Διακοπη δεν εκανα ακομα,σκοπευα αυριο,αν παραιτηθω χανω το ταμειο?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Μάι,2013 στο 2:04 πμ

   δεν ξέρω τι παίζει με αυτές τις περιπτώσεις αλλά λογικά αν αυτή δεν έκαναν την αναγγελία της πρόσληψης και εσύ δεν πήγες να κανεις διακοπή όχι ….απλά εσυ να μη κάνεις παραίτηση απλά πεστους ευχαριστώ και φύγε

  perastikos-k said:
  Πε,Μάι,2013 στο 12:16 πμ

  Γράφεται στις προυποθέσεις για το επίδομα ανεργίας και το εξής: “Ο δικαιούχος που υποβάλλει κατά το πρώτο 7ημερο μετά την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασης του επιδοτείται από την 7η ημέρα.”
  Αυτο τι ακριβώς σημαίνει;Δηλαδή αν κάποιος απολυθεί 10 Απριλίου και καταθέσει αίτηση όχι μέχρι τις 17 αλλα π.χ. στις 23 του μήνα,αλλάζει σημαντικά κάτι;

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουν,2013 στο 1:07 πμ

   οχι απλά καθυστερεί η έκδοση της επιδότητησης ….

  LEWN said:
  Τρ,Ιουν,2013 στο 1:36 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 7.5.2012 ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟς ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.25 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΜΗΝΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουν,2013 στο 4:47 μμ

   Νομίζω πως οχι έχει μόνο ένα χρόνο απασχόληση …
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   ωστόσο από τους χρόνους που αναφέρει βλέπω οτι έχεις κλεισει χρόνο οπότε σε απαζημιώνουν

  Μαρ said:
  Πα,Ιουν,2013 στο 4:58 μμ

  Εχω δυο βασικες ερωτησεις:

  1. Ενω στον ΟΑΕΔ για εγγραφη για επιδομα ανεργιας περα απο την πρωτη επισκεψη που καταθετεις τα χαρτια, σου ζητανε να ξαναπας 2 μηνες μετα, εχω δει πολλους και αναφερουν οτι ενδιαμεσα πας να παραλαβεις και την αποφαση. Εμενα δεν μου ειπαν κατι τετοιο.
  κατεθεσα χαρτια 9/5 και μου εχουν ζητησει να εμφανιστω ξανα 9/7. Τελικα τι ισχυει;

  2. Μετα απο ποσες μερες απο την εγγραφη μου μπαινουν τα χρηματα στον λογαριασμο;

  Ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουν,2013 στο 6:28 μμ

   αυτο θα σου το πουν όταν πας στην ημερομηνία που σου έχουν ορίσει

  george said:
  Δε,Ιουλ,2013 στο 5:47 πμ

  καλησπερα μετα απο τοσο καιρο μαζεψα τα χαρτια για επιδομα το μονο προβλημα ειναι οτι στην ηλεκτονικη αιτηση βεβαιωση ληξη ορισμενου χρονου δεν υπαρχει αριθμος προτοκολλου ποιοις φταιει για αυτο υποθετω ο λογιστης που δεν ειναι συνεργασιμος τι γινεται τωρα? λεει οτι ειχα προσληφτει με το παλιο συστημα και στο οαεαδ μου λενε οτι πρεπει να υπαρχει αλλιως θα μεινει εκρεμοτητα

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουλ,2013 στο 8:04 μμ

   Βλακείες λέει πρέπει να αναφέρει όλα αυτά που ζητά ο ΟΑΕΔ πήγαινε επιθέωρηση εργασίας είναι υποχρεωμένη αυτή να επικοινωνήσει με την επιχείρηση να εφαρμόσει οτι λέει ο νόμός και να επιβάλει και πρόστιμο …Ελεος τι κράτος είναι αυτό ..Δεν μπορούν να ζητούν από τον εργαζόμενο κατι συγκεκριμένο και να μην υποχρεώνουν τον εργοδότη να είναι σύμφωνα με τον νόμο

  Aimilia Alevizou said:
  Πε,Ιουλ,2013 στο 9:29 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ. ΕΠΑΙΡΝΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΟ 10/10 ΕΩΣ 10/11, ΕΧΩ 43 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΩ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ 6/13 ΕΩΣ 31/10/13. ΠΑΙΡΝΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ(ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:33 μμ

   τακτική επιδότηση δεν νομίζω αλλά ισως ως εποχιακή Μονο ο ΟΑΕΔ μπορεί να σου απαντησει

  μαριαλενα86 said:
  Πε,Ιουλ,2013 στο 1:32 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 6/6/2013, ΕΑΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιουλ,2013 στο 7:59 μμ

   ενα με δύο μήνες νομίζω δεν ειμαι σιγουρος κάνε υπομονή ..πρεπει να σου έχουν ορίσει ημερομηνία

  Φένια said:
  Κυ,Ιουλ,2013 στο 6:58 πμ

  Καλημέρα σας, μια βοήθεια-διευκρίνιση και για μένα παρακαλώ, γιατί στον ΟΑΕΔ δεν μου απάντησαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα για επίδομα ανεργίας. Τα ένσημά μου είναι ως εξής: 2011=24 ένσημα, 2012=300 ένσημα, 2013=72 ένσημα, Σύνολο 396 ένσημα σε διάστημα 16 μηνών. Αν αφαιρέσω τους δύο τελευταίους μήνες που δεν προσμετρούνται, είμαι στα 346 ένσημα στο 14μηνο. Δικαιούμαι επιδόματος ή το χάνω επειδή παρόλο που έχω τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό ενσήμων δεν έχω και τα 80 ένσημα κατ’ έτος; Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα άλλο πόρο εισοδήματος και μ’ έχει πιάσει πανικός όπως καταλαβαίνετε. Από τον ΟΑΕΔ μου απάντησαν μόνο πως σε 45 εργάσιμες αν εγκριθεί η αίτησή μου θα μπουν τα χρήματα στο λογαριασμό μου, χωρίς να διευκρινίσουν τι γίνεται μ’ αυτή την παράμετρο των 80 ενσήμων κατ’ έτος. Κάθε διευκρίνιση εκ μέρους σας θα ήταν πολύτιμη, έχω πελαγώσει! Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:36 μμ

   δεν μπορώ να σε βοηθήσω …καλύτερα να περιμένεις την απόφαση … Και ισως να δείς αν ειναι αρνητική …κάποια ένσταση

  ευδοξια ελμαζη said:
  Τε,Ιουλ,2013 στο 10:56 μμ

  Απολυθηκα31μαιου και γράφτηκαν στ ονοαεδ5 Ιουνίου.ποτέ πληρωνομαι

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:10 μμ

   Θα πρέπει πρώτα να βγει η απόφαση …Σου έχουν ορίσει ημερομηνία ?

  Μαίρη said:
  Τε,Ιουλ,2013 στο 11:13 μμ

  Καλησπέρα ..εγω έχω ένσημα 2009 2010 με παύση ένα μήνα το 2012 και πρόσληψη σε παρτ ταιμ μέχρι και σήμερα αν απο λυθω τον Αύγουστο δικαίου με επίδομα ανεργίας κανονικά? αααα επίσης. Το 2011 είχα και άδεια και εξάμηνο μητρότητας νομίζω δεν έχει σημασία για τα ένσημα σωστά?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:12 μμ

   νομίζω δεν θα έχεις πρόβλημα με την επιδότηση…αφού έχεις συνεχόμενη εργασίας…Μάλιστα αν εισαι και πρώτη φορά επιδοτούμενη σιγουρα δεν εχεις θέμα να ανησυχείς

  thanasis said:
  Πε,Ιουλ,2013 στο 12:34 μμ

  Αν πεφτει η ημερομηνια πληρωμης κυριακη, τα χρηματα μπαινουν τη παρασκευη πριν, η την επομενη παρασκευη? Ευχαριστω.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:16 μμ

   προφανώς η παρασκευη η δευτερα

  makhs said:
  Κυ,Ιουλ,2013 στο 12:53 πμ

  καλησπερα , ειμαι φοιτητης παιρνω ταμειο ανεργειας και σε λιγους μηνες θα πρεπει να κανω την πρακτικη μου (βεβαια θα εχει τελειωσει το ταμειο ανεργειας οι 10 μηνες που μου εγγριθηκαν ) , η πρακτικη ασκηση πλεον παει μεσω οαεδ , θα εχω προβλημα που εχω λαβει στο παρελθον ταμειo?θα φαινετε στο συστημα ?βεβαια πληρουσα ολα τα κρητιρια ,και επιπλεον κανενας απο τον οαεδ δν με ρωτησε το παραμικρο για σπουδες …ειμαι καλυμενος ?υπαρχει περιπτωση να μου απαιτησουν τα χρηματα πισω?υπαρχει νομος που μπορω να δω για φοιτητες ? παρακαλω ειναι επειγον …

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 7:25 μμ

   δεν το ξέρω …απλά εσύ κανε αίτηση αφού πλέον δεν εισαι επιδοτούμενος ….και βλέπεις

    makhw said:
    Πε,Ιουλ,2013 στο 7:34 μμ

    εχω ακουσει οτι μετα τα ν+2 χρονια φοιτησης δικαιουτε ο καθενας να βγαλει καρτα ανεργιας και να ειναι εγγεγραμενος ανεργος , εγω ειμαι στον 9ο χρονο και φορολογουμενος πολιτης με ενσημα κλπ , πως γινετε να εχω προβλημα ? αρμοδιος για κατι τετοιο θα μπορουσε να ναι καποιος δικηγορος η καποιο αλλο επαγγελμα σε καποιον τομεα να ρωτησω ? ευχαριστω για την αμεση απαντηση!

    apasxolisi responded:
    Πα,Ιουλ,2013 στο 7:29 μμ

    τι να σου πω δεν ξέρω κάνε καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη

  nikos said:
  Πα,Ιουλ,2013 στο 9:57 πμ

  αν ενας απολυμενος εχει δηλωσει στο εκκαθαριστικο της εφοριας καποιο πολυ μικρο εισοδημα απο ενοικια , παιζει ρολο αυτο για τη ληψη του επιδοματος ανεργιας απο τον ΟΑΕΔ;;

   apasxolisi responded:
   Πα,Ιουλ,2013 στο 7:29 μμ

   δεν νομίζω δεν ειναι ελευθερο επαγγελμα να σε κόψουν γιαυτό εκτός και αν έχεις υψηλά εισοδήματα

  Alejandros said:
  Τρ,Ιουλ,2013 στο 1:29 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ! ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΆ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΏ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΉΣΕΙ. ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΔΟΥΛΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

   apasxolisi responded:
   Τρ,Ιουλ,2013 στο 8:51 μμ

   αν απ το δεύτερο εργοδότη υπάρχει απόλυση ναι δεν έχεις πρόβλημα αρκει να έχεις τις προυποθπέσεις του νόμου
   δες εδω

   https://apasxolisi.wordpress.com/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85/

   Alejandros said:
   Τε,Ιουλ,2013 στο 12:35 μμ

   επειδή θα επιδοτηθώ για δευτερη φορα, πια ενσημα θα θεωρηθούν ως τα ενσημα των τελευταιων 2 μηνων, τα οπια και δεν προσμετρουνται για τα 125 που χρειάζονται?ευχαριστω

    apasxolisi responded:
    Σα,Αυγ,2013 στο 11:53 μμ

    χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνων ( του τελευταίου δημήνου) Απλά πρέπει να εχεις στο 14μηνο 250 μέρες συνολικά για να επιδοτηθείς

  TH said:
  Τε,Ιουλ,2013 στο 9:12 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ 26.04.2012 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 01.06.2013 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 4ΩΡΗ. 01/06 ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ ΜΕ ΕΚΑΝΑΝ 8ΩΡΗ.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΛΟΓΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΝ ΒΡΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Κ ΑΠΟΛΥΣΗ ΟΜΩΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ,
  ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΔΕ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΞΑΝ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Αυγ,2013 στο 12:03 πμ

   κοιταξε να δεις …αν έχεις απόλυση από οποιοδήποτε εργοδότη και εχεις τις προυποθέσεις μπορείς να επιδοτηθείς ! Δες τι ισχύει
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  dimitris said:
  Σα,Αυγ,2013 στο 2:23 μμ

  καλησπερα.. παιρνω ταμειο εδω και ενα χρονο.. απλα ξεχασα να κανω την τελευταια παρουσια και δν μου πιστωσανε τον τελευταιο μηνα.. χανω το μηνιατικο η δεν εχω προβλημα αν παρουσιαστω τωρα?? 30 ιουλιου ηταν η τελευταια ημερα παρουσιασης.. ευχαριστω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Αυγ,2013 στο 12:11 πμ

   Απ οτι ξέρω για το μηνα που δεν πας στην παρουσία δεν πληρώνεσαι το μηνα που δεν πήγες αν πας μετά και βεβαιώσουν την παρουσία σου θα σου τα δώσουν μετά από ένα μήνα ξανα

  Mary said:
  Τε,Αυγ,2013 στο 1:14 μμ

  Kαλησπέρα, ήμουν απασχολούμενη σε πρακτική μαθητείας….
  Έχω ένσημα με κωδικό 218…. η σύμβασή μου άρχιζε 28 νοέμβρη του 2011 και τελείωσε 30 ιουνίου 2013… αν πάω σε άλλο εργοδότη για 10-15 μέρες και με απολύσει, μπορώ με τα ένσημα της πρακτικής να μπω ταμείο ανεργίας; και αν μπω ταμείο η κάρτα ανεργίας μου σταματά να είναι σε ισχύ σωστά;

   apasxolisi responded:
   Κυ,Αυγ,2013 στο 12:36 πμ

   Δεν ξέρω αν τα ένσημα της μαθητείας υπολογίζονται για επιδότηση …ρώτησε στον ΟΑΕΔ ! Νομίζω πως οχι

  DIAMANTIS said:
  Τρ,Αυγ,2013 στο 5:58 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΦΘΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΕΧΩ 123 ΚΑΙ ΟΧΙ 125 ΕΝΣΗΜΑ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ? ΕΧΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   apasxolisi responded:
   Τρ,Αυγ,2013 στο 10:31 μμ

   κανε ένσταση και πρόσθεσε και αυτά αν δεν τα είχες βάλει

  dim said:
  Τε,Αυγ,2013 στο 4:49 μμ

  Καλησπέρα.έκανα την πρακτική μου απο τει,στο Α.Π.Θ,την περίοδο 15/11/2011 εως τις 15/5/2012..15/5/2012 ξεκινησα να εργάζομαι σε μια εταιρεία εως τις 15/9/2012..πιστευω οτι ξεπερνω τα 170 ενσημα..έκτοτε ξαναδούλεψα φέτος απο τις 27/5/2013 εως τις 20/8/2013….επρεπε τον οκτωβριο που μας περασε οταν πηγα στον οαεδ,να μη βγαλω καρτα ανεργιας αλλα να κανω αιτηση για επιδομα ανεργιας?δεν ενημερωθηκα τοτε..πηγα σημερα στον οαεδ και μια υπαλληλος μου ειπε,οτι ισως μπορεσω να βγω…τι δικαιουμαι?

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2013 στο 9:07 μμ

   αν δικαιούσαι επίδομα θα σου το πουν όταν κανεις την αίτηση και εγκριθεί γιατί δεν μπορώ να ξέρω τα ενσημά σου κλπ θα σου τα πεί ο ΟΑΕΔ

  panos said:
  Πε,Αυγ,2013 στο 9:31 πμ

  ΗΜΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ,ΜΕ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ??ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΕ ΔΙΩΞΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙ
  ΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2013 στο 10:04 μμ

   Λογικά όχι γιατί θα χάσουν την επιδότηση και θα επιστρέψουν χρήματα στον ΟΑΕΔ ..
   Καλύτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ να σου πούν πώς λειτουργεί το πρόγραμμα το συγκεκριμένο . Πάντως αν απολυθείς μπορείς να επιδοτηθείς εκ νέου από τον ΟΑΕΔ αφου είναι η πρώτη επιδότηση και δεν την έχεις ολοκληρώσει

  stelios said:
  Πε,Αυγ,2013 στο 9:42 πμ

  καλημέρα

  Συγχαρητήρια για το blog σας. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: δουλεύω σε ΔΕΚΟ με σύμβαση η οποία θα λήξει μέσα στον επόμενο μήνα (θα λήξει με δικαστική απόφαση, καθότι έχω παραμείνει στην εργασία με ασφαλιστικά μετρα).
  Μπορώ να πάρω επίδομα ανεργίας?
  ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2013 στο 10:05 μμ

   νομιζώ ναι …αφού είναι ΔΕΚΟ και ΑΕ και οχι στενό δημόσιο ρώτησε ΟΑΕΔ

  Κατερινα Μπ....... said:
  Πε,Αυγ,2013 στο 2:38 μμ

  Γεια σας είχα πάρει επιδομα ανεργίας το 2004 για 12μηνες το 2005 αφού είχε λήξει το επιδομα ανεργίας έπιασα δουλεια το 2005 μένω τώρα τον Ιούλιο του 2013 άνεργη δικαιούμαι κανονικά 12μηνο ετσι δεν ειναι;;;; Εργαζομουν στην ίδια εταιρεία συνεχόμενα για 8 χρονια. Ακόμα δεν έχει βγει η απόφαση για αυτό ρωτάω

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2013 στο 10:07 μμ

   ναι κανονική επιδότηση θα πάρεις . Μηνες κλπ θα σου τα που στον ΟΑΕΔ

  Panos said:
  Σα,Αυγ,2013 στο 6:02 πμ

  Καλημερα…Μια ερωτηση και απο εμενα αν γνωριζετε… Ειχα επιχειρηση που εκλεισε και εχω καποιο χρεος στο ΤΕΒΕ..τωρα ειμαι ασφαλισμενος στο ΙΚΑ(εποχικος σε ξενοδοχειο).Σε λιγο τελειωνει η σεζον και καταθετω τα χαρτια για ταμειο ανεργιας. Δικαιουμαι το Ταμειο η λογω του χρεους οχι;

   apasxolisi responded:
   Σα,Αυγ,2013 στο 10:10 μμ

   ναι δεν παιζει ρόλο … Αφού πλεον δεν εχεις ελεύθερο επάγγελμα

  Dimitris said:
  Δε,Σεπ,2013 στο 8:00 μμ

  καλησπερα, δουλευω απο τον ιουνιο με 6μηνη συμβαση μεχρι τον νοεμβρη .Αν απολυθω δικαιουμαι κατι?Ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Σεπ,2013 στο 6:10 μμ

   Αν η σύμβαση καταγγελθεί από τον εργοδότη ..πριν την ληξη πρεπει να σε πληρώσει για τους μηνες που απομένουν. Στις συμβασεις ορισμένου χρονου δεν υπάρχει αποζημιωση. Δικαιούσαι όμως όλες τις αναλογίες σε άδεια επίδομα αδείας και δωρου χριστουγέννων

    Dimitris said:
    Τρ,Σεπ,2013 στο 8:38 μμ

    επιδομα ανεργιας δικαιουμαι για 6 μηνες εργασιας?μπαινω δηλαδη ταμειο ανεργιας?

  Ρένα Θεοδοσίου said:
  Κυ,Σεπ,2013 στο 7:53 μμ

  Καλησπέρα..ο συζυγος μου δουλεύει εποχιακός στα τουριστικά λεωφορεία.Δεν μπαίνει φετος στο ταμείο ανεργίας.Θα ξαναμπει καποτε ή εδώ τελειώσαμε;Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων..

   apasxolisi responded:
   Πα,Σεπ,2013 στο 9:11 μμ

   Νομίζω οτι έχουν γίνει αλλαγές στην επιδότηση των εποχιακών δες στο site του ΟΑΕΔ
   oaed.gr

  Ξένια said:
  Κυ,Σεπ,2013 στο 12:01 μμ

  Παίρνω επίδομα ανεργίας. Μου έχουν μείνει ακόμα 6 μήνες που θα πληρώνομαι. Αν προσληφθώ με δίμηνη σύμβαση και μετά λήξει δικαιούμαι να συνεχίσω να παίρνω το επίδομα…??

  Maraki said:
  Δε,Σεπ,2013 στο 2:26 μμ

  Καλησπέρα,

  έκανα αίτηση για επιδότηση τον Ιούνιο και τα χρήματα μπήκαν μετά από 40 ημέρες στο λογαριασμο μου όπως μου είχαν πει από τον ΟΑΕΔ. Ωστόσο, έπρεπε να περάσω από τον ΟΑΕΔ μέχρι τις 10/9 για να παραλάβω την «απόφαση» κάτι το οποίο αμέλησα να κάνω. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται; Χάνω το επίδομα;

   apasxolisi responded:
   Δε,Σεπ,2013 στο 10:05 μμ

   δεν νομίζω αλλά μπορεί να σου μπλοκάρει την επιδότηση αν δεν παρουσιαζεσαι γιαυτό πήγαινε στον ΟΑΕΔ να την πάρεις

  ΔΗΜΗΤΡΑ said:
  Δε,Σεπ,2013 στο 10:11 μμ

  καλησπερα. μια ερωτηση παρακαλω. αυριο πληρωνομαι την δευτερη δοση του τριμηνου βοηθηματος. αφου απεργουν τι γινεται? θα χασω τα λεφτα μου ή θα τα παρω οταν ληξει η απεργια ή μηπως θα τα βαλουν στην τραπεζα αφου εχω ανανεωσει την καρτα μου λογω απεργιας????

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2013 στο 8:52 μμ

   απο οτι ξέρω ο ΟΑΕΔ πληρώνει μόνο μέσω τράπεζας…Αλλα τα λεφτά σου δεν τα χάνεις

  monika said:
  Πε,Σεπ,2013 στο 9:46 πμ

  Καλησπέρα. τον Αυγουστο έφτιαξα όλα τα χαρτια που χρειαζόντουσαν και πηγα στον οαεδ για να πάρω κάρτα ανεργιας και να παρω το επιδομα,αφου μετα απο 4 χρονια που δουλευα με απέλυσαν..μου είπαν οτι πρέπει να παρουσιαστώ στις 13 οκτώβρη για να παρω την αποφαση.. τότε θα πληρωθώ?γιατι μέχρι στιγμής δεν έχουν μπει λεφτά στον λογαριαμό που άνοιξα και είμαι ανεργη απο τον ιουλιο..

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2013 στο 8:52 μμ

   αν η σπόφαση βγεί τον οκτώβρη λογικα απο αυτό το μήνα αρχίζει και η επιδότηση …

  katerina said:
  Πα,Σεπ,2013 στο 5:37 μμ

  Καλησπέρα,απολύθηκα από την Αγροτικη Τράπεζα Ελλάδος και κατέθεσα τα χαρτιά για συνταξη η οποία δεν έχει αρχίσει να καταβάλεται εδώ και 13 μήνες,τον χρόνο που πέρασε έπαιρνα ταμείο ανεργίας από τον οαεδ,όταν βγει η συνταξη μου τους επόμενους μήνες θα πρέπει να επιστρεψω τα χρήματα στον οαεδ;;;;,έχω ακούσει διάφορες απόψεις από λογιστές και από τον ίδιο τον οαεδ

   apasxolisi responded:
   Κυ,Σεπ,2013 στο 9:05 μμ

   δεν τον ξέρω καθόλου ..Αν αν βγεί η σύνταξη και δεν είναι αναδρομική …γιατί να τους τα επιστρέψεις …

  ελενη said:
  Τρ,Οκτ,2013 στο 3:09 μμ

  καλησπερα σας αν δεν εχω τα ενσημα του τελευταιου τριμηνου.αλλα εχω ολα τα ενσημα που χρειαζονται μπορω να μπω στο ταμειο???

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2013 στο 8:53 μμ

   θα πας ΟΑΕΔ όπως ανεφερα …να τους καταθέσεις όλα τα δικαιολογιτικά …από τον εργοδότη που απολύθηκες και από αυτόν που ήσουν πριν …και βλεπεις

   christy135 said:
   Πα,Οκτ,2013 στο 10:18 πμ

   νομίζω ότι για να μπεις πρέπει η απόλυση να είναι μέσα στο τελευταίο δίμηνο… ρώτα όμως καλύτερα

  eleni said:
  Τρ,Οκτ,2013 στο 8:46 μμ

  Καλησπερα σας θα μπορουσατε να με βοηθησετε με το να μου λυσετε μερικες αποριες?
  δουλευα απο το 2009 μεχρι τον6/2013 σε μια εταιρεια οπου λογω κακων συνθηκων παραιτηθηκα.το 7-8/2013 δεν ειχα καποια δουλεια αλλα το 9/2013 βρηκα δουλεια αλλα λογω σχολης με απολυσανε μεσα στον μηνα.μπορω να παρω επιδομα ανεργειας?υπαρχει ενα χαρτι που λεει βεβαιωση εργοδοτη για τα ενσιμα του τελευταιου τριμηνου δλδ 7-8-9/2013 εγω εχω μονο για το 9/2013 χωρις αυτο δλδ δεν μπορω να το παρω το επιδομα?μπορω να κανω κατι ετσι ωστε να μην εχω καποιο προβλημα(με ενημερωσαν πως εχω αρκετα ενσημα απο την προηγουμενη δουλεια μου)

  christy135 said:
  Τε,Οκτ,2013 στο 2:47 μμ

  πας μέσα σε 60 ημέρες από την απόλυση στον Οαεδ με το χαρτί της απόλυσης και τη βεβαίωση ενσήμων από το ικα για τα 2 τελευταία χρόνια (όλο το 2011, 2012, 2013). Σίγουρα παίρνεις επίδομα.

  Μαρία said:
  Τρ,Οκτ,2013 στο 7:52 μμ

  καλησπέρα εχω πάρει ταμείο ανεργίας πριν απο 15 χρόνια περίπου. Απο τότε δεν ξαναδούλεψα. Σήμερα είμαι μακροχρόνια άνεργη στον οαεδ και θέλω να πάρω το επίδομα για μακροχρόνια ανεργους ανω των 45 ετών αλλά έχω ψάξει παντού στο σπίτι και δεν μπορώ να βρω το χαρτι της τότε απόλυσης μου ούτε και αποδείξεις απο τον οαεδ για τα λεφτά που έπαιρνα τότε κάθε μήνα(νομίζω δραχμές ήταν). Τότε δεν υπήρχε και ΑΜΚΑ. Τις υπόλοιπες προυποθέσεις τις έχω. Δικαιούμαι λέτε κάποιο επίδομα? Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Πε,Οκτ,2013 στο 7:18 μμ

   δεν μπορω να βοηθήσω πήγαινε ΟΑΕΔ να σου πούν αρχικά μην ψάχνεις άδικα και δες μηπως υπάρχει αρχείο εκεί

  Maria said:
  Τε,Οκτ,2013 στο 6:45 μμ

  Αν εγγραφώ στο ΤΕΒΕ μέχρι Ιούνιο ως εκπαιδευτικος μπορώ να συνεχίσω μετα το ταμείο που παίρνω εδώ και δύο μήνες?

  φανη said:
  Σα,Νοε,2013 στο 11:49 μμ

  δουλευω με 8μηνη συμβαση στο δημο.δεν εχω αλλα ενσημα.με τη ληξη της συμβασης μου δικαιουμαι ταμειο ανεργιας?σας παρακαλω διαφωτιστε με

  Α said:
  Κυ,Νοε,2013 στο 7:52 μμ

  Καλησπέρα,
  το δεκέμβρη συμπληρώνω 1χρόνο παραμονής στο μητρώο ανεργίας μετά από απόκτηση πτυχίου οπότε και δικαιούμαι 5μηνη επιδότηση. Επειδή σχεδιάζω να φύγω στο εξωτερικό οφείλω να παρίσταμαι κάθε μήνα στα γραφεία του οαεδ ή η κατάθεση γίνεται αυτόματα στο λογαριασμό τραπέζης?
  Ευχαριστώ πολύ.

  Menia said:
  Τε,Νοε,2013 στο 5:39 μμ

  Καλησπέρα,σκέφτομαι να ζητήσω απόλυση από τον εργοδότη μου γιατί είμαι part time και όταν λήξη η συμβαση μου δεν θα βγαινω ταμείο,έχω επιδοτηθεί παλαιότερα οπότε χρειάζομαι 125 ημέρες ασφάλισης,ξεκίνησα δουλειά τον ιουνιο του 2012 κ σταμάτησα τον Δεκέμβριο του 2012 (συνολικά τα ένσημα μου αυτό το διάστημα είναι 131 μερες ασφαλισης γιατί ήμουν εποχική)Για το 2013 ξεκίνησα δουλειά τέλος ιουνίου του 2013 μέχρι τωρα,εως τον Οκτωβρη τα ενσημα μου είναι 105).Αν ζητήσω απόλυσω τώρα με βάση το 14 μηνο έχω την εντύπωση ότι παίρνω την εξάμηνη επιδότηση(125 μερες ασφάλισης).Βγαίνω έτσι;ή τα μετράω λάθος;

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2013 στο 10:35 μμ

   ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

  Ανώνιμη said:
  Πε,Νοε,2013 στο 6:32 μμ

  Γεία σας, Θα ήθελα να ρωτήσω απο πόσο χρονών (ετών) μπορείς να έχεις ένσιμα? ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2013 στο 9:33 μμ

   από την ηλικία που επιτρέπεται η εργασία …τώρα δεν ξέρω αν είναι 15 ή 16

  E.Bar said:
  Πα,Νοε,2013 στο 12:13 μμ

  καλησπέρα, θα παρουσιαστώ στον οαεδ για να δηλώσω παρούσα για την καταβολή του πρώτου τριμήνου οπως όριστηκε όταν κατέθεσα τα χαρτιά μου.Η ημερομηνία κατάθεσης ήταν 19 Αυγούστου. Στο χαρτί που μου έδωσαν έγραφε ότι πρέπει να παρουσιαστώ στο διάστημα 19 Οκτωβρίου-19Νοεμβρίου. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι άν έπρεπε να παραλάβω κάποια απόφαση επιδότησης ή δεν υπάρχει πρόβλημα εφόσον παρουσιαστώ σε αυτό το διάστημα?Δεν έχω κοιτάξει αν μου βάλαν χρήματα. Επίσης χρειάζομαι κάποια έγγραφα στην παρουσία μου πέρα απο την ταυτότητα μου και την κάρτα ανεργίας μου? Ευχαριστώ πολύ.

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2013 στο 9:59 μμ

   νομιζω την ταυτότητα και την κάρτα ανεργίας ..πάρους καποιο τηλέφωνο να βεβαιωθείς αν θέλουν κάτι άλλο αλλά δεν νομίζω..Απλα πρέπει να πας εμπρόθεσμα

  lefki said:
  Τρ,Νοε,2013 στο 3:48 μμ

  Καλησπερα, ο θειος μου απολυθηκε μετα απο 15 χρονια δουλειας.1 απριλιου μπηκε ταμειο ανεργιας.1 νοεμβριου προσληφθηκε με 2 μηνη συμβαση σε μια εταιρεια.εφυγε εχθες 11/11 πηγε σημερα στον οαεδ κ του ειπαν οτι επρεπε να τους ενημερωσει για την προσληψη του εως 8/11. Εχει προστιμο επειδη δεν το εκανε 86 ευρω,,ισχυει?8 εργασιμες διαβασα εγω στο σαιτ τους. Μπορει να συνεχισει το επιδομα για αλλους 5 μηνες που δικαιουταν?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Νοε,2013 στο 7:28 μμ

   δεν το ξέρω …πόσο είναι το πρόστιμο αλλά οφειλε να τους ενημερώσει . Λογικά ναι και εφόσον του αφαιρεθούν οι μήνες αυτοί αν τους έπαιρνε σε επίδομα …Πρέπει να πάει στον ΟΑΕΔ να ρωτήσει και να κάνει διαδικασίες που απαιτούνται

  xristina said:
  Σα,Νοε,2013 στο 1:47 μμ

  Είμαι γραμμένη στο μητρώο του ΟΑΕΔ εδω και τρείς μήνες παίρνω επίδομα ανεργείας 360 ευρώ και αυτο το μήνα μπήκαν 720 ευρώ δηλαδή τα διπλά χρήματα που μπορεί να οφείλεται αυτό ? δεν εχώ καταθέσει χαρτία για κανένα επίδομα ουτε εχω παιδιά ! ευχαριστώ πολύ !

   apasxolisi responded:
   Κυ,Νοε,2013 στο 7:45 μμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΚΑΝΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

  helena said:
  Πε,Νοε,2013 στο 12:34 μμ

  στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναφέρει ότι πρέπει να παρουσιάζομαι αυτοπροσώπος για το επίδομα ανεργίας και την ανανέωση κάρτας ΟΑΕΔ κάθε τρίμηνο, στο τρίμηνο που θα πρέπει να παρουσιαστώ θα γεννάω και μετά θα είμαι λεχώνα οπότε δεν θα μπορέσω να πάω, υπάρχει κάποια εγκύκλιος που το προβλέπει αυτό και μπορεί να πάει κάποιος άλλος αντί εμού; Ευχαριστώ.

   apasxolisi responded:
   Σα,Νοε,2013 στο 11:03 μμ

   Πρέπει να ρωτήσεις τον ΟΑΕΔ
   http://www.oaed.gr έχουν τηλέφωνα να τους κάνετε την ερώτηση

  g said:
  Σα,Νοε,2013 στο 3:34 πμ

  Geia sas …. Pairnw epidoma anergeias apo to 2002 kathe xrono os epoxiakos ( exw sumplirosei 450 meres) apo ton augousto tou 2012 k mexri simera douleuw kanonika ….. tha apolithw mallon to 31.12.2013 hthela na rwtisw afou sxedon 1 misi xrono den pairnw epidoma , to 2014 tha parw…..?

   apasxolisi responded:
   Σα,Νοε,2013 στο 11:09 μμ

   δεν το ξέρω …ΑΠλά οταν πάρεις την απόλυση της λήξης συμβασης πας ΟΑΕΔ και ρωτάς η καταθέτεις αίτηση

    makis said:
    Τρ,Νοε,2013 στο 12:14 πμ

    kalispera!!!!eimai epohiakos kai doulevw kathe kalokairi 5 mines synithiza na pairnw to epidoma anergias..fetos mou eipane oti dikaioumai 3 mines giati ftanw to orio tis tetraetias.ekana tin aitisi mou stis 21/09/13 kai egrafe oti eprepe na parousiastw stis 20/11/2013 opws kai ekana ta lefta den mpikane akoma 26/11/2013 kai mou eipan ston oaed oti yparxei kathisterisei sxetika me tous epohiakous me enan kainourgio nomo mou eipan pou vgike prosfata..den me kalipsan me tin apantisi pou mou edwsan kai anisihw,ksrei kapios kati giauto???euxaristw!!!

    apasxolisi responded:
    Τρ,Νοε,2013 στο 6:53 μμ

    ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ…μΑΛΛΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ …ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ

  ΔΗΜΗΤΡΑ said:
  Κυ,Νοε,2013 στο 9:33 μμ

  καλησπερα. τον δεκεμβρη θα παρω την τριτη και τελευταια δοση του εποχικου βοηθηματος. θα παρω τπτ επιππλεον λογω χριστουγεννων???? και κατι ακομα… ειμαι εγεγγραμενη στα μητρωα του οαεδ 9 μηνες.δικαιουμαι κανα αλλο »βοηθητικο» επιδομα?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Νοε,2013 στο 6:37 μμ

   για δώρο εχει ανακοινώσει μόνο για τους τακτικά επιδοτούμενους ! Για άλλο δεν ξέρω θα πρέπει να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ

  giorgos said:
  Τε,Νοε,2013 στο 1:35 πμ

  EGO EXO PERSI APO TON IOUNIO MEXRI TON SEPTEBRIO 83 ENSIMA KIA FETOS DOULEPSA APO TIS 12 IOULIOU MEXRI 18 OKTOBRIOU..TA ENSIMA POU FAINONTAI EINAI MEXRI TON SEPTEBRIO IPOLIPAITAI O MISOS OKTOBRIS.TA ENSIMA EINAI 73 SINOLO XORIS TOU OKTOBRIOU..EDO THELO SAFI APANTISEI OTAN LEEI AFAIROUNTAI I 2 TELEFTAI MINES PEZEI ROLO EPIDEI EXO MISO TON OKTOBRI;;GIATI ETSI BGAINO AN ME AFAIRESEI MERES KAI APO TON AYGOUSTO DEN BGAINO<SINIPOLOGISTE KAI TA ENSIMA OKTOBRIOU..THELO NA ME PEIS AN BGAINO I OXI

   apasxolisi responded:
   Τε,Νοε,2013 στο 7:01 μμ

   Δεν το ξέρω φίλε μου γιαΤΊ ΑΥΤΆ ΕΙΝΑΙ ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΟΑΕΔ η καποιος λογιστής μπορεί να σε φωτίσει… Εγώ γενικές γνώσεις εχω και πληροφοροφορίες μπορώ να δώσω ….Δεν ειμαι ειδικός

  Eleni said:
  Πα,Νοε,2013 στο 1:27 μμ

  Καλησπέρα, δούλεψα 5 μηνες δεν δικαιούμαι επίδομα ανεργίας προς το παρόν οπως μου είπαν στον ΟΑΕΔ,μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρεπει να βρώ μια άλλη απασχόληση ώστε να συνυπολογιστούν τα ένσημα και να πάρω επίδομα??(Ελαβα επίδομα ανεργιας το 2011)

   apasxolisi responded:
   Κυ,Δεκ,2013 στο 6:59 μμ

   Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
   Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

  maria said:
  Κυ,Δεκ,2013 στο 11:04 μμ

  καλησπερα σας,
  διαβαζω εδω πως μετρανε οι 14 μηνες αν περνεις 2η φορα επιδομα.ως εδω καλα.θα αφαιρεθουν 2 μηνες φετινοι λοιπον οι τελευταιοι.οκ.οι περσινοι 2 μηνες που μου αφιαρεσαν για να παρω την πρωτη μου ανεργια???μετρφανε και αυτοι στο 14 μηνο??δλδ εκτος των 2 φετινων που αφαιρω,οι υπολοιποι ειναι ολοκληροι?μαζι με αυτους που μου κοψανε περσυ ?γιατι ειναι μεσα σε αυτο το διαστημα.ευχαριστω πολυ

   apasxolisi responded:
   Τρ,Δεκ,2013 στο 9:15 μμ

   δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα ..μόνο από τον ΟΑΕΔ

  evie said:
  Πα,Δεκ,2013 στο 3:33 μμ

  καλησπέρα είμαι 23 ετών και παραιτήθηκα τον Αύγουστο από την εταιρεία που δούλευα τα τελευταία 5 χρόνια,μου πρόσφεραν εργασία τώρα για 2 εβδομάδες (10 ένσημα)και μετά απόλυση μπορώ να πάρω ταμείο ανεργίας?

   apasxolisi responded:
   Σα,Δεκ,2013 στο 10:29 μμ

   νομίζω ναι αν έχεις συνεχόμενα πέντε χρόνια εργασίας … και έχεις παραιτηθεί τον Αυγόυστο Αρα τώρα αν απολυθείς μπορείς να κάνεις αίτηση ΟΑΕΔ Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

  Fotis said:
  Τρ,Δεκ,2013 στο 6:49 μμ

  Καλησπερα!Η ερωτηση μου ειναι σχετικα με το αν δικαιουμαι ταμειο ανεργιας.Μετα απο 12 μηνες πληρους απασχολησης απολυθηκα.Ειμουν σε κλαδο τουρισμου.Επισης δεν εχω παρει ξανα επιδομα και πριν απο αυτο το 12μηνο δεν καθολου ενσημα.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2013 στο 7:40 μμ

   αν εχεις μονο ενα δωδεκάμηνο νομίζω πως οχι … εκτος και μπορείς να μπείς στους εποχιακά απαχολουμενους…Περισσοτερα μόνο από τον ΟΑΕΔ

  ΜΑΡΙΑΝΝΑ said:
  Τε,Δεκ,2013 στο 4:24 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.θα ηθελα να ρωτησω για το δωρο των χριστουγεννων.το επιδομα μου εληξε τον ιουλιο του 13.το ποσο που δικαιουμαι ποσο περιπου ειναι γιατι εχω μπερδευτει με τα ημερομισθια.ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2013 στο 7:43 μμ

   αναλογικό επιδομα για το διάστημα από 1/5 μέχρι την λήξη της επιδότησης …Αλλα από λογιστικά ασχετος είμαι

    mariaanna said:
    Τε,Δεκ,2013 στο 11:06 μμ

    Ευχαριστω.και μια τελευταια ερωτηση.ο πατερας μου ειναι 66ετων και
    εχει αναπηρικη συνταξη στο ικα .φετος θα λαβει δωρο;;εχει βγει καποια αποφαση;

    apasxolisi responded:
    Σα,Δεκ,2013 στο 10:29 μμ

    oxi ta dwra exoun kopei kai stis syntakseis

  ΔΗΜΗΤΡΑ said:
  Τε,Δεκ,2013 στο 1:08 μμ

  ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟ
  »Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 7.400 θέσεις πλήρους απασχόλησης». ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ,ΝΙΟΠΑΝΤΡΗ ΑΛΛΑ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥ. ΕΙΜΑΙ 26. ΑΝΗΚΩ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΩΣ 29 ΧΡΟΝΩΝ. ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ Ή ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ? Ή ΜΕ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ 26?

   apasxolisi responded:
   Τε,Δεκ,2013 στο 7:45 μμ

   δεν τι ξέρω αλλα κανονικά μπορείς να κανεις αιτηση online και βλέπεις

  alexantra said:
  Δε,Δεκ,2013 στο 9:35 πμ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ.ΓΡΑΦΤΗΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΙΣ21-10-13 ΜΟΥ ΔΩΣΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Κ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΑΠΟ21-12-13ΕΩΣ 21-1-14.ΜΕΧΡΙ Κ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑ.21 -12 ΠΕΦΤΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟ.ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΩ .ΑΝ Ο ΟΑΕΔ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΘΑ ΜΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΑΥΤΟΜΑΤΑ
  2 ΜΗΝΕΣ Κ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ.?

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2013 στο 11:03 μμ

   Δεν το ξέρω …καλυτερα να πας την επόμενη εργάσιμη μετά την 21/12/ για το παρων και να τους ρωτήσεις

  alexantra said:
  Δε,Δεκ,2013 στο 9:37 πμ

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΑΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΑΕΔ ?

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2013 στο 11:03 μμ

   δεν το ξέρω συνήθως μεσολαβεί δίμηνο …

  lazaros said:
  Τρ,Δεκ,2013 στο 6:59 μμ

  Γεια σας. Πήρα χθες την απόφαση για ανεργία και μου έδωσαν 80 μέρες επιδότηση, ενώ σύμφωνα με τους πίνακες δικαιούμαι 5 μήνες. Μου είπαν οτι υπάρχει καινούριος νόμος που δίνει 80 μέρες στους έχοντες μέχρι 149 ένσημα το τελευταίο δωδεκάμηνο, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιδοτηθούν με 80 μέρες και όσοι έχουν συμπληρώσει 450 μέρες στην τετραετία. Ξέρετε αν ισχύει κάτι τέτοιο; Ευχαριστώ

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2013 στο 7:30 μμ

   γΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑΙ

  spy said:
  Πα,Δεκ,2013 στο 1:47 μμ

  κατεθεσα 23 /10/2013 για ανεργεια αλλα ακομα δεν εχουν μπει χρηματα ξερετε τι γινεται???

   apasxolisi responded:
   Πα,Δεκ,2013 στο 8:12 μμ

   σου έχουν ορίσει ημερομηνία που θα παρουσιαστείς ? …Μπορεί να τους πάρεις και τηλεφωνο να τους ρωτήσεις

  Νίκος said:
  Σα,Δεκ,2013 στο 3:59 μμ

  Καλησπέρα εδώ και κοντά ένα μηνα έχω προσληθφεί μετά απο 6-7 μήνες ανεργία. Εγώ πρεπει να παω στον οαεδ να διακόψω το επιδομα ή γινεται αυτόματα με την αναγγελλα πρόσηψής μου απο τον εργοδότη μου?

   apasxolisi responded:
   Δε,Δεκ,2013 στο 9:08 μμ

   Νομίζω αυτόματα αλλά ρώτησε καλυτερα στο ΟΑΕΔ

  giannis said:
  Τρ,Δεκ,2013 στο 12:04 μμ

  kalisprera…tha lavo prwti fora epoxiako epidoma fetos me posous mines tha parw 5 h 3?

   apasxolisi responded:
   Πε,Δεκ,2013 στο 7:48 μμ

   νομίζω το εχουν περιορισει στους 3 μηνες

  jim said:
  Πε,Ιαν,2014 στο 10:30 πμ

  Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά εύχομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, ,από 15/05/12 εργάζομαι σε μια εταιρεία security μέχρι και τώρα και δουλεύω 40 ώρες την εβδομάδα .Επειδή υπάρχει περίπτωση να με απολύσουν θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επίδομα .

  aggelopoulos giorgos said:
  Σα,Ιαν,2014 στο 10:06 πμ

  μηπως θα μπορουσε κανεις να μου πει?πηρα το ταμειο μου μαζι με το δωρο χριστουγεννων στις 20 δεκμβριου του 2013.το επομενο ταμειο θα το παρω στις 20 του ιανουαριου η θα το παρω αρχες του φεβρουαριου κανονικα που τα περνω

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2014 στο 9:04 μμ

   δεν το ξέρω εγω ρώτησε στον ΟΑΕΔ η αν κάποιος ξέρει ας απαντήσει

  kostas bakalakos said:
  Κυ,Ιαν,2014 στο 2:12 μμ

  Καλησπερα σε ολους. Ηταν να παρω το επιδομα ανεργειας αλλα μου το κοψανε για 5 ενσημα που μου λειπανε. Απο τον ΟΑΕΔ με συμβουλεψανε να κανω ενσταση και κατα πασα πιθανοτητα θα δικαιωθω. Περιμενω τωρα και

  kostas bakalakos said:
  Κυ,Ιαν,2014 στο 2:13 μμ

  Περιμενω τωρα και 2 μηνες και απαντηση δεν εχω παρει. Μηπως γνωριζετε τι πιθανοτητες εχω τελικα να παρω το επιδομα?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2014 στο 9:09 μμ

   δεν το ξερω πρεπει να περιμένεις την απόφαση

  ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑ said:
  Πε,Ιαν,2014 στο 7:40 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΨΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΜΗΝΕΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ),ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΑΝ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ,ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΔΟΤΟΙ.ΕΓΩ ΤΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ,ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ,ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

  spyros said:
  Δε,Ιαν,2014 στο 7:13 μμ

  kalhspera thelw na rwtisw kati to opoio den borw na to vrw se kanena site…kollhsa enshma gia prwth fora den eixa ksanakwlish…kollhsa synolo 102 enshma apla me enhmerwse o logisths mou oti tha parw peripou 300 evrw bohthima apo to oaed kai to idio mou eixe pei kai enas ypallhlos tou oaed…mou eipe oti tha paroume 300 evrw peripou bohthima apla den gnwrizan pote tha ta valoun auta ta lefta apo oti exw psaksei omws sto internet den exei akousth kati tetoio…apla rwtaw giati stamathsa na doulevw ton septemvrh kai pleon den exw oute 1 evrw sthn tseph mou kai o logos giati ton prohgoumeno xrono hmoun fantaros kai meta gyrisa kai epiasa douleia den kserw ti na kanw exw apelpisth kai ston oaed den mou dinoun mia safh apantish an tha parw kapoio vohthima h oxi….euxaristw poly elpizw na me vohthisei kapoios…

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2014 στο 8:22 μμ

   δεν κατάλαβα και καλά την ερώτηση αλλά αυτό το βοήθημα που αναφέρεις αφορά μακροχρόνια ανέργους …. Κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ έχεις βγάλει ?

    spyros said:
    Πε,Φεβ,2014 στο 8:10 μμ

    nai exw vgalei apla mou eipan oti den kseroun an dikaiouma kapoio epidoma eina h prwth xronia enshma kathws persi den borousa giati hmoun ston strato……

    apasxolisi responded:
    Σα,Φεβ,2014 στο 11:14 μμ

    Δεν το ξέρω ρώτησε ΟΑΕΔ

  Γεώργιος said:
  Τε,Ιαν,2014 στο 11:24 μμ

  Ερώτηση – κάνω ετήσια δαπάνη 5000€ για καθαρίστρια που μου καθαρίζει το γραφείο 1 ώρα την ημέρα, χωρις ένσημα. Είναι εφικτό;

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2014 στο 8:52 μμ

   αν είναι μαύρα οχι ….Γιατί δεν την ασφαλίζεις με εργόσημο να δικαιολογείς και την δαπάνη

  theo86 said:
  Πε,Ιαν,2014 στο 2:07 μμ

  ειμαι καθηγητης μεσης εκπαιδευσης σε φροντιστηριο και βρισκιομαι στην 4η σεζον μου.
  εχω παρει 2 φορεσ επιδομα ανεργειας απο 4 μηνες(συνολο δηλαδη 8 μηνες).
  απο τον οκτωμβρη που επιασα και παλι δουλεια εως και σημερα δεν εχω περασει ακομα τα 100 ενσημα που απαιτουνται για το επιδομα ανεργειας.αρα σε περιπτωση απολυσης δεν δικαιουμε το επιδομα?φυσικα κατα τους τελευταιους 12 μηνες εχω πανω απο 100 ενσημα αλλα ενδιαμεσα ειχα επιδοτηθει για 4 μηνες οπωσ σας ειπα.τι γινεται στην περιπτωση μου?
  Ευχαριστω.

   apasxolisi responded:
   Σα,Φεβ,2014 στο 8:55 μμ

   επειδή εχουν γίνει αλλαγές στην επιδότηση των εποχιακών απασχολούμενων καλύτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ γιατί δεν ξέρω τι παίζεται τώρα

  thanos said:
  Πε,Φεβ,2014 στο 4:25 μμ

  καλησπέρα έχω καταθέσει τα χαρτιά μου στον οαεδ ροδου και πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της περιόδου του τριμήνου δήλωσης παρουσίας στον οαεδ βρίσκομαι στην αθηνα για προσωπικούς λόγους. Μπορώ να παρουσιαστώ σε κατάστημα των Αθηνων η θα πρέπει να επιστρέψω στη ροδο και να παρουσιαστώ στο εκεί κατάστημα ?

   apasxolisi responded:
   Πα,Φεβ,2014 στο 10:17 μμ

   νομίζω στο ΟΑΕΔ της περιοχή σου …Πάρε τηλέφωνο να σου πουν

  costheo said:
  Τε,Φεβ,2014 στο 3:08 μμ

  καλησπερα … επιδοτουμαι κανονικα και αυτο το μηνα ηταν να δωσω παρουσια απο 5/2 εως 4/3 και δεν μου βαλαν το επιδομα που επρεπε να μπει στις 14/2 πηγα στις 18 μου ειπαν οτι επειδη δεν ειχα δωσει παρουσια δεν ειχαν μπει και πηραν εγκριση αμεσως και μου ειπαν οτι θα μπουν την ιδια μερα…. μετα απο δυο μερες στο λογαριασμο ακομα δεν εχει μπει τπτ η τραπεζα δεν βλεπει συναλλαγη κ ο οαεδ επιμενει οτι τα εχει βαλει….. ξερει κανενας τι ακριβως γινεται με αυτη τη κατασταση? τι μπορω να κανω?

   apasxolisi responded:
   Τε,Φεβ,2014 στο 9:53 μμ

   πρέπει να σου δώσει ο ΟΑΕΔ το παραστατικό κατάθεσης για να βρεις λύση στην τράπεζα

  fotis sotirop said:
  Τε,Φεβ,2014 στο 8:07 μμ

  απολυθηκα 19-01-2014 μετα απο 10χρονια εργασιας. λιγες ημερες αργοτερα, 25-01-2014, υπεβελα αιτηση συνταξιοδοτησης-αναπηριας στο ΙΚΑ.
  μπορω/δικαιουμαι να επιδοτηθω απο τον ΟΑΕΔ? εντος 60ημερων απο την απολυση ή θα μου την απορριψουν λογω της αιτησης συνταξης αναπηριας?

   apasxolisi responded:
   Τε,Φεβ,2014 στο 9:59 μμ

   δεν το ξέρω καλύτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΔ

  μαρια said:
  Πα,Φεβ,2014 στο 12:06 πμ

  Καλησπέρα εργαζόμουν σε μια εταιρία από το 2009 μετά από δύο χρόνια σπάσιμο νεύρων τελικά παραιτήθηκα . Δεν υπάρχει τρόπος να μου κάνει εικονική απόλυση ώστε να πάρω το ταμείο μιας και το κλίμα είναι άσχημο μεταξυ μας. Διάβασα ρε παλιότερα ποστ και σε αλλά σαιτ ότι αν με προσλάβει ένας καινούριος εργοδότης και μου κάνει απόλυση το παίρνω .οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής λοιπόν: ισχύει αυτό ? Πρέπει να γίνει αμέσως μετά την παραίτηση? Και τέλος πόσο είναι το διάστημα που πρέπει να καθίσω στον δεύτερο εργοδότη? Ευχαριστώ εκ το προτέρων!

   apasxolisi responded:
   Δε,Μαρ,2014 στο 11:13 πμ

   για να πάρεις επίδομα ανεργίας πρέπει να έχεις τις εξείς προυποθέσεις που λέει ο νόμος και να εχεις απόλυση από τον εργοδότη
   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
   Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
   • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
   • Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

   Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
   Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
   Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

   Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:

   Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.

   Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

  kosmas said:
  Τε,Μαρ,2014 στο 1:11 μμ

  καλησπερα θελω να μπω ταμειο κ να φυγω για μεταπτυχιακο στο εξωτερικο υπαρχει πιθανοτητα να περνει τα λεφτα καποιος αλλος που θα του εχω κανει εξουσιοδοτηση ??

   apasxolisi responded:
   Τρ,Μαρ,2014 στο 6:45 μμ

   οχι πρεπει να δίνεις το παρων στο ΟΑΕΔ καθε τρείς μηνες

    violeta said:
    Τε,Απρ,2014 στο 9:24 μμ

    φαινεται ομως καπου στον οαεδ οτι εχει βγει εκτος Ελλαδα;, αμα παει εξωτερικο και γυρναει αθε 3 μηνες?

    apasxolisi responded:
    Κυ,Απρ,2014 στο 12:48 μμ

    Υπάρχει νόμος που καλύπτει τον εργοδότη να απολύσει αζήμια και απρόθεσμα τν εργαζόμενο για σοβαρό παράπτωμα που σχετίζεται με την εργασία του και βέβαια το αποδεικνύει κλπ ..Και βέβαια ειναι δικαστικά δυνατόν να κυρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απόλυση… και στο θέμα το ωραρίου ναι μπορεί αλλά πρέπει να το αποδειξει να σε έχει προειδοποιήσει κλπ …να τα επικαλεστεί άσχετα κλπ δεν νομίζω να κερδίσει αν προσφύγεις διαστικά …πρέπει να ειναι πολυ σπουδαίος λογος να σε απολύσει αζήμια…Τουλάστον εγω μέχρι και εφετείο δικαιώθηκα με την παράνομη και καταχρηστική απολυσή μου από την ΓΣΕΕ!!! παρακαλώ σε συνδυασμό βέβαια και με τον κανονισμό …άσχετα αν αυτοί εχουν λεφτά και μέσα και με μπλοκάρουν συνέχεια την εκτέλεση των αποφάσεων …δυστυχώς αυτη ειναι η ΕΛΛΑΔΑ

  Ioanna said:
  Τρ,Μαρ,2014 στο 11:42 πμ

  Καλημέρα σας. Οι ερώτησεις είναι αρκετές και δεν μπορώ να τις διαβάσω όλες άρα αν έχει γίνει ξανά η ερώτηση μου ζητώ συγνώμη. Με απέλυσαν από την προηγούμενη δουλειά μου και μου εγκρίθηκε επίδομα για 12 μήνες. Στους 4 μήνες που έπαιρνα το επίδομα βρήκα άλλη δουλειά στην οποία μου έγινε κανονική πρόσληψη άρα το επίδομα σταμάτησε. Αν παραιτηθώ από την δουλειά που είμαι τώρα μπορώ να παίρνω το επίδομα για το υπόλοιπο των μηνών που μου είχε εγκριθεί;

   apasxolisi responded:
   Σα,Μαρ,2014 στο 10:49 μμ

   οχι με παραίτηση μόνο αν απολυθείς

  Μάνος said:
  Πε,Μαρ,2014 στο 12:16 μμ

  Καλησπέρα σας

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.

  Λάμβανα ταμείο ανεργίας από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 ως απολυμένος από τουριστική επιχείρηση. Από τον Ιανουάριο του 2014 απασχολούμαι με το πρόγραμμα 5μηνης κοινωφελούς εργασίας. Η σύμβαση μου τελειώνει τον Ιούνιο.

  Ξαναμπαίνω ταμείο ανεργίας? Και αν ναι πότε πρέπει να καταθέσω τα χαρτιά μου? Κατευθείαν ή να εξαντλήσω το χρονικό διάστημα των 60 ημερολογιακών ημερών?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Μάνος

   apasxolisi responded:
   Σα,Μαρ,2014 στο 10:55 μμ

   δεν το ξέρω αν μπορείς να επιδοτηθείς για ανεργία μετά από τα προγράμματα αυτά …Καλυτερα να ρωτήσεις ΟΑΕΔ όταν λήξει το πρόγραμμα

  Thomas k. said:
  Δε,Μαρ,2014 στο 12:51 πμ

  Καλησπέρα, θα μπορούσατε να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα: η σύζυγος μου παίρνει ταμείο ανεργίας το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο, εάν μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια του ταμείου δικαιούται παράταση στο ταμείο ανεργίας; Θα εξακολουθεί να πληρώνεται; Σας ευχαριστώ πολύ!

   apasxolisi responded:
   Πε,Μαρ,2014 στο 6:48 μμ

   ΟΧι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο οταν είσαι στο ταμειο ανεργίας