ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

Στην Αθήνα, σήμερα την 15η Ιουλίου  2010, οι υπογράφοντες την παρού-

σα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:

α)  Δημήτριος  Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

και  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  Χαρίτων  Κυριαζής  Αντιπρόεδρος

του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών  και εκπρόσωποι αυ-

τού

β) Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός  Γραμματέας  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής

γ) Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής

και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και  Ευάγγελος Μπουζούλας  Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συλλογικές  διαπραγματεύσεις  για  τη  νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  διεξήχθησαν  σε  περιβάλλον  έκτακτων  συνθηκών  λόγω  του  δημοσιονομικού  εκτροχιασμού, που οδήγησε την χώρα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ  και  την  υιοθέτηση  των  μέτρων  που  προβλέπονται στο σχετικό Μνημόνιο και στο Νόμο 3845/2010.

Οι  συνέπειες  της  κρίσης  καθιστούν  όσο  ποτέ  αναγκαίο  τον  απε-γκλωβισμό των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων από  τον παραδοσιακό παρεμβατικό ρόλο  του κράτους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων και πολιτικών.

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) είναι το αποφασιστικότερο για τις οργανώσεις μας μέσο ρύθμισης και διαμόρφωσης  πολιτικών,  με  μεσομακροπρόθεσμη  προοπτική,  για  τα  κυρίαρχα ζητήματα  της  εξόδου από  την ύφεση,  της αντιμετώπισης  της αυξανόμενης ανεργίας, της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα συγκυρίας τα συμβαλλόμενα μέρη  θεωρούν  ότι  πρέπει  να  στηριχθεί  το  διαθέσιμο  εισόδημα  των  μισθωτών,  ιδιαίτερα  των  χαμηλόμισθων,  ανάλογα  και  με  τις  ιδιαίτερες συνθήκες  των  επιχειρήσεων,   για  λόγους  κοινωνικής  προστασίας  αλλά και ενίσχυσης της  ιδιωτικής οικονομίας, που ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας.

Πρωταρχικής  σημασίας  θέμα  συμφωνήθηκε  ότι  αποτελεί  η  διασφάλιση των επί δεκαετίες παρεχομένων επιδομάτων εορτών και άδειας (που είναι γνωστά ως 13ος και 14ος μισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συμβαλλόμενους ότι τα αποδέχονται ως τακτικές αποδοχές.

Με  βάση  τα  παραπάνω  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  συμφώνησαν  τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα  επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές  και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη  τη  χρονική περίοδο,  για μεν  την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου  μέχρι την 30ή  Απριλίου   για  δε  την  περίπτωση  του  επιδόματος  των  εορτών  Χριστουγέννων  από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το  επίδομα  εορτών   Χριστουγέννων  ανέρχεται  σε  έναν  μηνιαίο  μισθό  για  τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια  για  τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται  σε μισό μηνιαίο  μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για  τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο

2        Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων  περιλαμβάνονται  στο  προσάρτημα  της  παρούσας  συλλογικής  σύμβασης.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν ευνοϊκότερους  τρόπους  υπολογισμού,  καταβολής  και  γενικά  παροχής  των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε  ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 2

Επίδομα άδειας

Ο  μισθωτός  που  θεμελιώνει  δικαίωμα   κανονικής  άδειας  αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας , το οποίο  αποτελεί  τακτικές  αποδοχές  του,  υπολογίζεται  με  τον  ίδιο  τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το  επίδομα άδειας  ισούται με  το σύνολο  των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών  της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής  ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές  ή  ειδικές  διατάξεις  νόμων,  διαταγμάτων ,  υπουργικών  αποφάσεων , συλλογικών συμβάσεων  εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών  εργασίας  και  λοιπών  κανονιστικών  πράξεων,  που  καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού , καταβολής και γενικά παροχής  του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει , διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν» , λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012

ΑΡΘΡΟ 3

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012

Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας για τα τρία έτη διάρκειας της σύμβασης καθορίζονται ως εξής:

Α.  Τα  κατώτατα  όρια  μισθών  και  ημερομισθίων  των  εργαζομένων  της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η -12-2009 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των  ετών 2008-2009 αυξάνονται από  1ης Ιουλίου 2011  κατά  ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού

για το έτος 2010.

Β.  Τα  κατώτατα  όρια  μισθών  και  ημερομισθίων  των  εργαζομένων  της χώρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την πα-ράγραφο «A»  της παρούσας αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά πο-σοστό  ίσο με  το ποσοστό  της  ετήσιας μεταβολής  του  ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

– Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται  το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι  του  προηγούμενου  έτους  του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδομάτων τριετιών και γάμου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 4

Υπολογισμός επιδομάτων

Τα επιδόματα που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των  γενικών  κατωτάτων  ορίων  μισθών  και  ημερομισθίων,  που  διαμορ-φώθηκαν μετά την αύξηση του προηγούμενου άρθρου  της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

Διευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων

Εταιρίες  οποιασδήποτε  μορφής  και  τύπου  μπορούν  με  απόφασή τους να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα  επιδιώξουν από κοινού  την  εφαρμογή κατάλληλων φορολογικών ρυθμίσεων, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των  εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων με αυτόν τον τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 6

Προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων

Κάθε  εργοδότης  υποχρεούται  στην  καταβολή  ποσού  είκοσι (20) ευρώ  ετησίως για κάθε  εργαζόμενο που απασχολεί, με σκοπό  την δημιουργία  προγραμμάτων  φιλοξενίας  σε  θερινές  κατασκηνώσεις  των  παιδιών χαμηλόμισθων εργαζόμενων και ανέργων.

Η  ευθύνη  για  τον  καθορισμό  του  πλαφόν  του  ατομικού μηνιαίου εισοδήματος των εργαζόμενων και των ανέργων, που θα δικαιούνται την παροχή  αυτή,  καθώς  και  κάθε  άλλη  απαραίτητη  εξειδίκευση  για  την  ε-φαρμογή αυτού του άρθρου ανήκει στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα ορίσουν και τον Φορέα που θα διαχειρίζεται τα ποσά που θα εισπράττονται.

ΑΡΘΡΟ 7

Μακροχρόνια άνεργοι

Στο  πλαίσιο  των  δράσεων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  και  αρωγής των ανέργων και με δεδομένο ότι τα καταβαλλόμενα επιδόματα υπολείπονται  των απαιτούμενων για  τα  ελάχιστα μέσα διαβίωσης,  τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν  να προωθήσουν από κοινού  την  επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης των μακροχρόνια ανέργων κατά 50%,  με πλήρη ασφαλιστική κάλυψή τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Ερμηνευτική διάταξη

Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στου εξ αίματος, αλλά  και  στους  εξ  αγχιστείας  συγγενείς  στην  ίδια  γραμμή  και τον ίδιο βαθμό.

ΑΡΘΡΟ 9

Διατηρούμενες Διατάξεις

Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμ-βάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτή Διαιτητικών Αποφάσεων,  εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να  ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η πα-ρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 10

Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31ηΔεκεμβρίου 2012.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Σ.Ε.Β.                                                         Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                        Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Δασκαλόπουλος                        Ι. Παναγόπουλος       Ευαγ. Μπουζούλας.

Ο Αντιπρόεδρος

Χ. Κυριαζής

Για τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Ασημακόπουλος                 Ν. Σκορίνης

Για την Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κορκίδης                     Γ. Καρανίκας

Advertisement

2 σκέψεις σχετικά με το “ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012

  1. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ.

    • αν είσαι ημερομίσθιος 31,32 ( μεικτά) Αν είσαι υπάλληλος 701,00 (μεικτά)
      αυτά χωρίς προυπηρεσία αν θες να δείς αναλυτικά όλες τις κατηγοριες πηγαινε στην σελίδα που εχω στη κορυφή ΕΓΣΕΕ 2008-2009

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s